Teksti suurus:

Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 48

Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1

Vastu võetud 27.12.2016 nr 76

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 4 lõike 3, § 8 lõike 22, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõike 2, § 76 lõike 4, § 101 lõike 4 ning § 104 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali kategooriad, puuvilja- ja marjakultuuri sordi sordikirjelduse nõuded, puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali tootmise nõuded, sealhulgas tarnija enesekontrollisüsteemi nõuded, puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali sertifitseerimise kord ning nõuded, puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate loetelu ning puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali säilitamise, märgistamise ja turustamise nõuded.

  (2) Puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjali paljundamise ning paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise suhtes kohaldatakse ka taimekaitseseaduses sätestatud nõudeid.

  (3) Määruse nõudeid kohaldatakse taimekaitseseaduse § 31 lõike 1 punktis 2 ja lõikes 2 nimetatud paljundus- ja istutusmaterjaliga tegeleva taimetervise registrisse kantud tarnija suhtes.

  (4) Määruse nõudeid kohaldatakse ka määruses loetlemata muude taimeperekondade ja taimeliikide või nende hübriidide pookealuste suhtes või muude taimeosade suhtes, kui need on poogitud või ette nähtud pookimiseks selles määruses nimetatud liiki taimedele.

  (5) Määruse nõudeid ei kohaldata katsetes, teadustöös, sordiaretuses ning geneetiliste ressursside säilitamiseks kasutatava puuvilja- ja marjakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise suhtes.

§ 2.   Puuvilja- ja marjakultuuride liikide loetelu

  (1) Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste puuvilja- ja marjakultuuri taimeperekondade ja taimeliikide paljundus- ja istutusmaterjali suhtes:
  1) euroopa õlipuu ehk harilik õlipuu (Olea europaea L.);
  2) hapu kirsipuu (Prunus cerasus L.);
  3) harilik aprikoosipuu (Prunus armeniaca L.);
  4) harilik astelpaju (Hippophae rhamnoides L.);
  5) harilik kastanipuu (Castanea sativa Mill.);
  6) harilik küdoonia (Cydonia oblonga Mill.);
  7) harilik mandlipuu (Prunus amygdalus Batsch);
  8) harilik pistaatsia (Pistacia vera L.);
  9) harilik ploomipuu (Prunus domestica L.);
  10) harilik sarapuu (Corylus avellana L.);
  11) harilik viigipuu (Ficus carica L.);
  12) harilik virsikupuu (Prunus persica (L.) Batsch);
  13) kreeka pähklipuu (Juglans regia L.);
  14) magus kirsipuu (Prunus avium L.);
  15) pajulehine ploomipuu ehk hiina ploomipuu (Prunus salicina Lindley);
  16) perekond kinkanipuu (Fortunella Swingle);
  17) perekond maasikas (Fragaria L.);
  18) perekond murakas (Rubus L.);
  19) perekond mustikas (Vaccinium L.);
  20) perekond pirnipuu (Pyrus L.);
  21) perekond pontsirus (Poncirus Raf.);
  22) perekond sõstar (Ribes L.);
  23) perekond tsitrus (Citrus L.);
  24) perekond õunapuu (Malus Mill.).

  (2) Puuvilja- ja marjakultuuri istutusmaterjal selle määruse tähenduses on pärast selle turustamist istutamiseks või ümberistutamiseks ette nähtud taim.

  (3) Paljundus- ja istutusmaterjali partii selle määruse tähenduses on taimekaitseseaduse § 31 lõikes 2 sätestatud partii.

  (4) Visuaalne kontroll ja visuaalne vaatlus selle määruse tähenduses on taimede ja taimeosade uurimine palja silmaga või muul kvaliteeti vähendava ja ohtliku taimekahjustaja (edaspidi koos taimekahjustaja) tuvastamist võimaldaval viisil.

2. peatükk Paljundus- ja istutusmaterjali kategooriad 

§ 3.   Paljundus- ja istutusmaterjali kategooriad

  (1) Supereliit-paljundusmaterjali kategooriasse kuulub puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjal, mis:
  1) on toodetud supereliit-emataimest sordiehtsuse, kaasa arvatud pomoloogiliste omaduste säilitamiseks ja taimehaiguste vältimiseks üldtunnustatud meetodite kohaselt;
  2) on ette nähtud eliit- või sertifitseeritud paljundusmaterjali, välja arvatud istutusmaterjali tootmiseks;
  3) vastab supereliit-paljundusmaterjali kategooriale kehtestatud nõuetele ja on varustatud seda tõendava dokumendiga.

  (2) Eliitpaljundusmaterjali kategooriasse kuulub puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjal, mis:
  1) on toodetud eliitemataimest või supereliit-paljundusmaterjalist otse või kindla arvu vegetatiivse paljundamise etappide tulemusena sordiehtsuse, kaasa arvatud pomoloogiliste omaduste säilitamiseks ja taimehaiguste leviku vältimiseks üldtunnustatud meetodite kohaselt;
  2) on ette nähtud sertifitseeritud paljundusmaterjali tootmiseks;
  3) vastab eliitpaljundusmaterjali kategooriale kehtestatud nõuetele ja on varustatud seda tõendava dokumendiga.

  (3) Sertifitseeritud paljundusmaterjali kategooriasse kuulub puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjal, mis:
  1) on toodetud sertifitseeritud emataimest või otse vegetatiivse paljundamise teel eliit- või supereliit-paljundusmaterjalist või, kui see on ette nähtud pookealuste tootmiseks, pookealuste tootmiseks ette nähtud eliit- või sertifitseeritud paljundusmaterjalilt pärit sertifitseeritud seemnest;
  2) on ette nähtud sertifitseeritud istutusmaterjali tootmiseks;
  3) vastab sertifitseeritud paljundusmaterjali kategooriale kehtestatud nõuetele ja on varustatud seda tõendava dokumendiga.

  (4) Sertifitseeritud istutusmaterjali kategooriasse kuulub puuvilja- ja marjakultuuri istutusmaterjal, mis:
  1) on toodetud sertifitseeritud emataimest või otse sertifitseeritud, eliit- või supereliit-paljundusmaterjalist;
  2) on ette nähtud puuviljade või marjade tootmiseks;
  3) vastab sertifitseeritud istutusmaterjali kategooriale kehtestatud nõuetele ja on varustatud seda tõendava dokumendiga.

  (5) Kontrollitud paljundus- ja istutusmaterjali kategooriasse (edaspidi CAC-materjal) kuulub puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjal, mis:
  1) on sordiehtne ja sordipuhas;
  2) on ette nähtud paljundus- või istutusmaterjali või puuviljade ja marjade tootmiseks;
  3) vastab CAC-materjali kategooriale kehtestatud nõuetele;
  4) on varustatud nõuetekohase tarnija dokumendiga.

3. peatükk Paljundus- ja istutusmaterjali tootmine, säilitamine ja sertifitseerimine 

§ 4.   Sertifitseeritavate kategooriate paljundus- ja istutusmaterjali tootmise nõuded

  (1) Paljundus- ja istutusmaterjali tootmiseks kasutatav emataim on liigi- ja sordiehtne, liigi- ja sordipuhas, ette nähtud asjaomase kategooria paljundus- ja istutusmaterjali tootmiseks ja asjakohaselt tähistatud, nõuetekohaselt säilitatud, kasvatatud nõuetekohases mullas või kasvusubstraadis ning vaba paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendavatest taimekahjustajatest.

  (2) Ema- ja isataim (edaspidi emataim) on taim, mis on asjakohaselt tähistatud ja § 3 kohaselt ette nähtud asjaomase kategooria paljundusmaterjali tootmiseks järgmiselt:
  1) supereliit-emataim on supereliit-paljundusmaterjali tootmiseks ette nähtud taim;
  2) eliitemataim on eliitpaljundusmaterjali tootmiseks ette nähtud taim;
  3) sertifitseeritud emataim on sertifitseeritud paljundusmaterjali tootmiseks ette nähtud taim.

  (3) Paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendav taimekahjustaja selle määruse tähenduses on taimi või taimseid saadusi kahjustav taime, looma või haigusetekitaja liik, mis on loetletud Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I–III lisas.

  (4) Sertifitseeritava kategooria emataim ning sellest toodetud paljundus- ja istutusmaterjal peavad olema vabad Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendavatest taimekahjustajatest.

  (5) Eliit- ja sertifitseeritud emataim ning eliit- ja sertifitseeritud paljundusmaterjal on vabad lõikes 4 osutatud paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendavatest taimekahjustajatest, kui neid ei esine üle Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I lisa osas B sätestatud piirmäära.

  (6) Paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemine tehakse kindlaks visuaalse vaatluse teel.

  (7) Emataime ja sellest toodetavat paljundusmaterjali kasvatatakse mullas või kasvusubstraadis, mis on vaba Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 III lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud taimekahjustajatest, mis on peremeesorganismiks kõnealust taimeperekonda või taimeliiki kahjustavatele viirustele.

  (8) Sordita pookealus peab vastama pookealuse taimeliigi kirjeldusele, olema kasvatatud nõuetekohases mullas või kasvusubstraadis ja olema nõuetekohaselt säilitatud. Pookealus peab olema vaba Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud kvaliteeti vähendavatest taimekahjustajatest.

  (9) Emataimi ja paljundusmaterjali võib säilitada ülimadala temperatuurini külmutades nii, et säilib taime elujõulisus (edaspidi krüosäilitamine).

  (10) Krüosäilitatud emataimel ja paljundusmaterjalil ei pea hindama Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate esinemist.

  (11) Toodetud paljundus- ja istutusmaterjali säilitatakse kategooriate kaupa eraldi selliselt, et oleks välistatud erineva kategooria paljundus- ja istutusmaterjali omavaheline segunemine.

§ 5.   Supereliit-emataime tootmise nõuded

  (1) Supereliit-paljundusmaterjali tootmiseks kasutatavat supereliit-emataime võib toota vegetatiivse paljundamise või mikropaljundamise teel.

  (2) Supereliit-emataime võib supereliit-paljundusmaterjali tootmiseks kasutada pärast seda, kui Põllumajandusamet on emataime supereliit-emataimeks tunnistanud.

  (3) Emataime supereliit-emataimeks tunnistamiseks esitab tarnija Põllumajandusametile supereliit-emataimeks tunnistamise taotluse.

  (4) Taotletav supereliit-emataim on emataim, mille kohta tarnija on Põllumajandusametile esitanud supereliit-emataimeks tunnistamise taotluse.

  (5) Põllumajandusamet kontrollib supereliit-emataimeks tunnistamise käigus taotletava supereliit-emataime vastavust sordiehtsuse nõuetele. Selleks kontrollitakse nimetatud emataime sordi tunnuste vastavust sordikirjeldusele.

  (6) Taotletava supereliit-emataime sort vastab sordikirjeldusele, kui sordi tunnused vastavad:
  1) sordiregistrisse kantud sordi sordikirjelduses toodud tunnustele;
  2) sordi registreerimise taotlusega esitatud sordikirjelduses toodud tunnustele;
  3) sordi kaitse alla võtmise taotluses või sordi kaitse alla võtmise taotlusega esitatud sordikirjelduses toodud tunnustele või
  4) tuntud sordina registreeritud sordi sordikirjelduses toodud tunnustele.

  (7) Taotletava supereliit-emataime sort loetakse sordikirjelduses toodud tunnustele vastavaks, kui lõike 6 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel on sordi registreerimiskatsete aruanne Põllumajandusametile kättesaadav ja aruande hindamise tulemusena leiab Põllumajandusamet, et sort on eristatav, ühtlik ja püsiv ning vastab sordikirjelduses toodud tunnustele.

  (8) Taotletav supereliit-emataim peab olema vaba Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I–III lisas asjaomase perekonna või taimeliigi kohta loetletud taimekahjustajatest.

  (9) Põllumajandusamet kontrollib visuaalselt lõikes 8 osutatud taimekahjustajate esinemist ning võtab kooskõlas Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 IV lisaga vajaduse korral proove, mida analüüsitakse Põllumajandusameti ette nähtud laboratooriumis rahvusvaheliselt tunnustatud analüüsimeetodit kasutades.

  (10) Kui taotletav supereliit-emataim on seemik, mis on kasvatatud sellise taime seemnest, mis on vaba Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 II lisas loetletud viiruste, viroidide ja viirusetaoliste haiguste põhjustatud tunnustest, kontrollib Põllumajandusamet visuaalselt üksnes asjaomase taimeperekonna või taimeliigi puhul õietolmuga levivate ja Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 II lisas loetletud viiruste, viroidide ja viirusetaoliste haiguste esinemist ja võtab nende esinemise tuvastamiseks proove laboratoorseks analüüsimiseks.

  (11) Taotletavat supereliit-emataime tuleb taotluse menetlemise ajal säilitada hoones või rajatises kaitstuna taimekahjustajate eest, vältides tema saastumist õhu või muu saasteallika kaudu.

  (12) Taotletavat supereliit-emataime säilitatakse eraldi muust taimest ja paljundus- või istutusmaterjalist kuni Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I–III lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud paljundus- või istutusmaterjali kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks võetud proovi analüüsimise tulemuste selgumiseni ja saastumiskahtluse lõppemiseni.

  (13) Põllumajandusamet teeb taotletava supereliit-emataime vastavuse lõigetes 8 ja 10–12 sätestatud nõuetele kindlaks kohapealse kontrolli käigus, arvestades taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks võetud proovi analüüsimise tulemusi.

  (14) Põllumajandusamet teeb emataime supereliit-emataimeks tunnistamise otsuse, kui taotletav supereliit-emataim vastab sordiehtsuse nõuetele, on vaba lõigetes 8 ja 10 osutatud taimekahjustajatest ning seda on säilitatud nõuetekohaselt.

§ 6.   Supereliit-paljundusmaterjali tootmise nõuded

  (1) Supereliit-paljundusmaterjali võib toota supereliit-emataimest vegetatiivse paljundamise või mikropaljundamise teel.

  (2) Vegetatiivne paljundamine selle paragrahvi tähenduses on sama kategooria emataimede vegetatiivne tootmine.

  (3) Supereliit-emataime ja sellest toodetud supereliit-paljundusmaterjali, mis kuulub sorti, mille registreerimiseks esitatud taotlust alles menetletakse, võib kuni sordi registreerimise otsuse tegemiseni kasutada üksnes eliitpaljundusmaterjali või sertifitseeritud paljundus- ja istutusmaterjali tootmiseks.

  (4) Supereliit-paljundusmaterjali tootmisega tegelev tarnija vaatleb supereliit-emataime ja sellest toodetud supereliit-paljundusmaterjali nende kasvatamise ajal visuaalselt kahjustuse, värvimuutuse, armkoe või kuivamise esinemise tuvastamiseks. Eelnimetatud kahjustusega taime avastamise korral see taim kõrvaldatakse nõuetekohaste super-eliitemataimede ja nõuetekohase supereliit-paljundusmaterjali hulgast.

  (5) Supereliit-emataime võib supereliit-paljundusmaterjali tootmiseks kasutada üksnes sellise aja jooksul, mis võimaldab tagada toodetava paljundusmaterjali liigi- ja sordiehtsuse ning liigi ja sordipuhtuse. Nimetatud aja kestuse arvutab supereliit-paljundusmaterjali tootmisega tegelev tarnija kasvatatava taime sordi püsivuse või taimede kasvukeskkonna tingimuste ja mis tahes muude sordi püsivust mõjutavate tegurite alusel.

  (6) Supereliit-emataime uuendamine selle paragrahvi tähenduses on emataime asendamine temast vegetatiivse paljundamise teel saadud emataimega.

  (7) Supereliit-emataime võib uuendada Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsiooni (edaspidi EPPO) protokolli või muu rahvusvaheliselt tunnustatud protokolli kohaselt.

  (8) Supereliit-emataime ja sellest toodetud supereliit-paljundusmaterjali sordi vastavust sordikirjeldusele hinnatakse sertifitseerimise käigus pärast iga emataime uuendamist või sellest vegetatiivselt või mikropaljundamise teel paljundus- või istutusmaterjali tootmist.

  (9) Supereliit-emataime ja sellest toodetud supereliit-paljundusmaterjali säilitatakse kogu tootmisprotsessi vältel hoones või rajatises kaitstuna taimekahjustajate eest, vältides nende saastumist õhu või muu saasteallika kaudu.

  (10) Supereliit-emataime ja sellest toodetud supereliit-paljundusmaterjali paljundatakse ja kasvatatakse mullast eraldatuna mullavabas või steriliseeritud kasvusubstraadis, märgistatakse nende jälgitavuse tagamiseks asjakohaselt ning säilitatakse selliselt, et kogu tootmisprotsessi vältel oleks võimalik neid tuvastada.

§ 7.   Eliitpaljundusmaterjali tootmise nõuded

  (1) Eliitpaljundusmaterjali tootmiseks kasutatavat eliitemataime võib toota supereliit-paljundusmaterjalist või eliitemataimest vegetatiivse paljundamise või mikropaljundamise teel.

  (2) Vegetatiivne paljundamine selle paragrahvi tähenduses on sama kategooria emataimede vegetatiivne tootmine.

  (3) Eliitemataime uuendamine selle paragrahvi tähenduses on emataime asendamine temast vegetatiivse paljundamise teel saadud emataimega.

  (4) Eliitpaljundusmaterjali tootmiseks kasutatavat eliitemataime võib toota Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 V lisas nimetatud asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta lubatud maksimaalne koguarv põlvkondi.

  (5) Kui eliitemataime toodetakse eliitemataimest lõikes 4 osutatud põlvkondade jooksul, võib seejuures iga põlvkond, välja arvatud esimene, olla toodetud mis tahes eelmisest eliitemataime põlvkonnast. Erinevate põlvkondade paljundusmaterjali hoitakse põlvkondade kaupa eraldi selliselt, et oleks välistatud erinevate põlvkondade paljundusmaterjali omavaheline segunemine.

  (6) Eliitemataime ja sellest toodetud paljundusmaterjali säilitatakse avamaal eraldatuna võimalikest saasteallikatest nagu teised taimed, masinad ja pookimisvahendid, arvestades paljundusmaterjali taimeliiki, asjaomases piirkonnas esinevaid taimekahjustajaid ja võimalikke riske.

  (7) Eliitemataim ja sellest toodetud eliitpaljundusmaterjal või nende sordita pookealus, mis ei vasta sordikirjeldusele või mida ei ole säilitatud eliitemataime ja sellest toodetud eliitpaljundusmaterjali säilitamiseks ette nähtud nõude kohaselt või mis ei vasta eliitemataime ja sellest toodetud eliitpaljundusmaterjali kohta kehtestatud kvaliteedi nõuetele või mille tootmiseks kasutatav muld või kasvusubstraat ei vasta selle kohta kehtestatud nõudele, kõrvaldatakse nõuetekohaste eliitemataimede ning nõuetekohase eliitpaljundusmaterjali hulgast.

  (8) Lõike 7 kohaselt kõrvaldatud eliitemataime, sellest toodetud eliitpaljundusmaterjali või nende sordita pookealuse suhtes võetakse võimaluse korral kasutusele asjakohased meetmed, et tagada eliitemataime, sellest toodetud paljundusmaterjali või nende sordita pookealuse vastavus nende kohta kehtestatud nõuetele.

  (9) Kõrvaldatud eliitemataime, sellest toodetud eliitpaljundusmaterjali või nende sordita pookealust, mida ei ole võimalik asjakohaste meetmete kasutusele võtmisega eliitemataime või eliitpaljundusmaterjali kohta kehtestatud nõuetega vastavusse viia, võib kasutada sertifitseeritud või CAC-materjalina, kui need vastavad käesolevas määruses asjaomaste kategooriate kohta kehtestatud nõuetele.

§ 8.   Sertifitseeritud paljundus- ja istutusmaterjali tootmine

  Sertifitseeritud paljundus- ja istutusmaterjali tootmiseks kasutatavat sertifitseeritud emataime võib toota supereliit-paljundusmaterjalist või eliitpaljundusmaterjalist.

§ 9.   Mullaproovi võtmine

  (1) Mulla või kasvusubstraadi nõuetekohasus tehakse kindlaks mullast või kasvusubstraadist võetud proovi (edaspidi mullaproov) analüüsimise tulemuste alusel.

  (2) Põllumajandusamet võtab mulla või kasvusubstraadi nõuetekohasuse kontrollimiseks mullaproovi enne sertifitseeritava kategooria paljundus- ja istutusmaterjali tootmise alustamist.

  (3) Mullaproovi ei ole vaja võtta, kui mullas või kasvusubstraadis kavatsetakse kasvatada Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 III lisas nimetatud taimeperekonna või taimeliigi paljundus- ja istutusmaterjali, mida ei ole kasutada kavatsetavas mullas või kasvusubstraadis kasvatatud vähemalt viis aastat enne aastat, millal nimetatud paljundus- ja istutusmaterjali kasvatada kavatsetakse, ning kui objektiivseid asjaolusid arvesse võttes puudub kahtlus, et kõnealuses mullas esineb asjaomaseid taimekahjustajaid.

  (4) Mullaproovi ei ole vaja võtta sertifitseeritud istutusmaterjali tootmiseks kasutatavast mullast või kasvusubstraadist.

§ 10.   CAC-materjali tootmise nõuded

  (1) CAC-materjali võib toota CAC-materjali emataimest, mis on sordiehtne, mille sort on registreeritud, sordikaitse all või teises liikmesriigis nõuetekohaseks tunnistatud sordikirjeldusega ning mis on peaaegu vaba Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendavatest taimekahjustajatest.

  (2) Tarnija võib toota CAC-materjali sordita pookealuseid, mis vastavad selle taimeliigi kirjeldusele ning on peaaegu vabad Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendavatest taimekahjustajatest.

  (3) CAC-materjali või selle sordita pookealuse tootmisega tegelev tarnija vaatleb CAC-materjali ja selle sordita pookealuseid kasvatamise ajal visuaalselt kahjustuse, värvimuutuse, armkoe või kuivamise esinemise tuvastamiseks. Eelnimetatud kahjustusega taime avastamise korral see taim kõrvaldatakse nõuetekohase CAC-materjali või selle nõuetekohaste pookealuste hulgast.

  (4) Kui toodetud CAC-materjal või selle sordita pookealus ei vasta lõigetes 1–3 sätestatud asjakohastele nõuetele, kõrvaldab tarnija sellise CAC-materjali või selle sordita pookealuse nõuetekohase CAC-materjali või selle sordita nõuetekohaste pookealuste hulgast või võtab kasutusele asjakohased meetmed, et tagada CAC-materjali või selle sordita pookealuse vastavus lõigetes 1–3 sätestatud nõuetele.

  (5) CAC-materjal peab olema peaaegu vaba Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud taimekahjustajatest. CAC-materjali kategooria paljundus- ja istutusmaterjal on taimekahjustajatest peaaegu vaba, kui tarnija tehtud visuaalse vaatluse põhjal esineb taimekahjustajaid määral, mis ei kahjusta paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti.

  (6) Tarnija teeb CAC-materjali või selle sordita pookealuse visuaalseid vaatlusi, võtab proove Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendavate taimekahjustajate esinemise tuvastamiseks Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 IV lisas kehtestatud nõuete kohaselt.

§ 11.   Paljundus- ja istutusmaterjali tootmine mikropaljundamise teel

  Puuvilja- ja marjakultuuri paljundusmaterjali mikropaljundamise teel tootmise suhtes kohaldatakse põllumajandusministri 3. juuli 2006. a määruses nr 80 „Paljundusmaterjali mikropaljundamise ja laboratooriumi nõuded” kehtestatud asjakohaseid nõudeid.

§ 12.   Paljundus- ja istutusmaterjali tootmisega tegeleva tarnija enesekontrollisüsteem

  (1) Paljundus- ja istutusmaterjali tootmisega tegelev tarnija:
  1) määrab kindlaks tootmise kriitilised punktid ja nendes rakendatavad meetmed, dokumenteerib need ja tagab meetmete rakendamise (edaspidi enesekontrollisüsteem);
  2) teeb visuaalseid vaatlusi paljundus- ja istutusmaterjalil taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks;
  3) võtab vajaduse korral proove paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks EPPO protokollides asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta ettenähtud proovivõtmise meetodi kohaselt;
  4) tagab tootmise käigus paljundus- või istutusmaterjali partiide eristatavuse selliselt, et oleks võimalik neid tuvastada.

  (2) Tarnija määrab enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutava isiku.

  (3) Tarnija koostab lõike 1 punktis 1 sätestatud nõude täitmiseks enesekontrolliplaani, milles kirjeldab tulenevalt tootmismeetodist tootmise kriitilisi punkte ja nendes rakendatavaid meetmeid.

  (4) Kriitiliste punktidena käsitatakse eelkõige järgmisi tegevusi:
  1) paljundusmaterjali toomine ettevõttesse ja tema kvaliteedi, sealhulgas taimetervisliku seisundi hindamine;
  2) paljundusmaterjali külvamine või paljundamine, pikeerimine, istutamine või ümberistutamine;
  3) paljundus- ja istutusmaterjali kasvatamine, arvestades kasutatavat tehnoloogiat;
  4) paljundus- ja istutusmaterjali koristamine;
  5) paljundus- ja istutusmaterjali visuaalsel vaatlemisel paljundus- ja istutusmaterjalil taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks meetmete rakendamine;
  6) paljundus- ja istutusmaterjali töötlemine, pakendamine, ladustamine ja vedu.

  (5) Enesekontrolliplaan peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
  2) enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;
  3) taimetervise registri registrikande number;
  4) andmed paljundusmaterjali, sealhulgas selle ettevõttesse toomise aja ja päritolu kohta;
  5) andmed toodetava paljundus- ja istutusmaterjali kohta taimeperekondade, taimeliikide, sortide, kategooriate ja partiide kaupa, sealhulgas paljundus- või istutusmaterjaliks toodetavate taimede arv ja asukoht tootmiseks kasutatava maatüki või hoone või rajatise täpsusega;
  6) andmed ladustatud ja turustatud paljundus- ja istutusmaterjali kohta partiide kaupa;
  7) andmed tehtud vaatluste, sealhulgas proovide võtmiste ja nende tulemuste kohta;
  8) ettevõttesse paljundus- ja istutusmaterjaliga taimekahjustaja sissetoomise vältimiseks ja leviku takistamiseks rakendatud meetmete ja tõrjeabinõude kirjeldus ning nende rakendamise tulemused;
  9) paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteeti vähendavast taimekahjustajast vabanemiseks rakendatud meetmete kirjeldus ja nende rakendamise tulemused, või andmed ohtlike taimekahjustajate poolt kahjustatud taimede hävitamise ja nende koguse kohta ning hävitamisviisi kirjeldus.

  (6) Tarnija säilitab enesekontrolliplaani ja selle alusel dokumenteeritud andmeid taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 77 lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul.

  (7) Üksnes paljundus- ja istutusmaterjali turustamisega tegelev tarnija koostab enesekontrolliplaani, milles kirjeldab lõike 4 punktis 6 nimetatud kriitilisi punkte ning mis sisaldab lõike 5 punktides 1–3 ning punktides 6 ja 7 loetletud andmeid.

  (8) Lõike 5 punktis 8 sätestatud paljundus- ja istutusmaterjaliga sisse toodava taimekahjustaja leviku takistamiseks ettevõttes rakendatavate meetmete ja tõrjeabinõude kirjelduses nähakse ette Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas asjaomase taimeperekonna või taimeliigi kohta loetletud kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise tuvastamise korral viivitamata tehtavad taimekaitsetööd või kahjustatud taimede hävitamine.

  (9) Taimekahjustaja esinemise tuvastamiseks võetud proov analüüsitakse akrediteeritud laboratooriumis.

§ 13.   Sertifitseerimise kord

  (1) Põllumajandusamet sertifitseerib puuvilja- ja marjakultuuri supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud paljundus- ja istutusmaterjali rahvusvaheliselt kehtestatud nõuete kohaselt.

  (2) Puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali sertifitseerimiseks hinnatakse nende põlvnemist, liigi- ja sordiehtsust ning -puhtust, kvaliteeti ning taimekahjustajate esinemist ning korraldatakse analüüsimine taimekahjustajate määramiseks ning paljundus- ja istutusmaterjali kvaliteedinõuetele vastavuse kindlakstegemiseks.

  (3) Tarnija esitab puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali sertifitseerimise taotluse Põllumajandusametile 1. märtsiks. Taotlusele lisatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta, mida isikul on õigus kasutada, põllumassiivi tunnus ja põllu number, andmed pindala kohta 0,01 hektari täpsusega ning andmed toodetava paljundus- ning istutusmaterjali taimeperekonna, taimeliigi, sordi ja kategooria kohta;
  2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa ja muu maa kohta, mida isikul on õigus kasutada, katastritunnus maakatastris ja põllu number, andmed pindala kohta 0,01 hektari täpsusega ning; andmed toodetava paljundus- ja istutusmaterjali taimeperekonna, taimeliigi, sordi ja kategooria kohta;
  3) hoone või rajatise kasutamise korral selle kasutuskava, andmed toodetava paljundus- ja istutusmaterjali taimeperekonna, taimeliigi, sordi ja kategooria kohta;
  4) supereliit-, eliit- või sertifitseeritud emataime etikett või selle koopia nende olemasolu korral.

  (4) Supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud emataim ning paljundus- ja istutusmaterjal vastavad sordikirjeldusele, kui sordi tunnused vastavad:
  1) sordiregistrisse kantud sordi sordikirjelduses toodud tunnustele;
  2) teises liikmesriigis registreeritud sordi sordikirjelduses toodud tunnustele;
  3) sordikaitse all oleva sordi või sordi kaitse alla võtmise taotlusega esitatud sordikirjelduses toodud tunnustele või
  4) tuntud sordina registreeritud sordi sordikirjelduses toodud tunnustele.

  (5) Kui supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud emataime vastavust sordikirjeldusele on võimalik kindlaks teha üksnes vilju andva taime sordi tunnuste põhjal, siis tehakse sordi tunnused kindlaks supereliit-emataimest paljundatud ning teistest supereliit-emataimedest ja muust supereliit-paljundusmaterjalist eraldi hoitava vilju andva taime viljade põhjal viljumise perioodil, arvestades taimeliigile omaseid kasvutingimusi.

  (6) Vilju andev taim selle määruse tähenduses on emataimest paljundatud taim, mida kasvatatakse viljade tootmiseks, et teha kindlaks emataime sordiehtsus.

  (7) Põllumajandusamet kontrollib taimekahjustajate esinemist visuaalselt kohapeal ning võtab kooskõlas Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 IV lisaga vajaduse korral proove, mida analüüsitakse akrediteeritud laboratooriumis rahvusvaheliselt tunnustatud analüüsimeetodeid kasutades.

  (8) Proovi võtmisel ja analüüsimisel võetakse arvesse kliimatingimusi, taime kasvutingimusi ja taime puhul asjakohaste taimekahjustajate bioloogiat.

  (9) Põllumajandusamet väljastab sertifitseerimise nõuetele vastava puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali partii kohta etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.

§ 14.   Puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi sordikirjelduse nõuetekohaseks tunnistamine

  (1) Tarnija, kes toodab ja turustab puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi paljundus- ja istutusmaterjali, koostab lisas loetletud sorditunnuste alusel sordikirjelduse enda toodetavate ja turustatavate nende puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sortide kohta, mida ei ole registreeritud ega sordikaitse alla võetud ja mille kohta ei ole esitatud registreerimise või sordikaitse alla võtmise taotlust Eestis ega mõnes teises liikmesriigis.

  (2) Tarnija esitab Põllumajandusametile puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi sordikirjelduse nõuetekohasuse tunnistamiseks ja selle sordi säilitajaks saamiseks enda koostatud sordikirjelduse ning taotluse, millele märgib vähemalt järgmised andmed:
  1) tarnija nimi;
  2) sordi säilitaja nimi;
  3) sordinimi koos selle üldtuntud sünonüümidega.

  (3) Põllumajandusamet hindab sordikirjelduse vastavust lisas loetletud sorditunnustele.

  (4) Põllumajandusamet ei tunnista sordikirjeldust nõuetele vastavaks, kui:
  1) sort on registreeritud Eestis kolmekümneks aastaks või mõnes teises liikmesriigis;
  2) sordi kohta on esitatud registreerimise taotlus Eestis või mõnes teises liikmesriigis;
  3) sordikirjeldus on nõuetekohaseks tunnistatud mõnes teises liikmesriigis;
  4) sordikirjelduses ei ole esitatud nõutud andmeid.

  (5) Tarnija, kes soovib saada nõuetekohase sordikirjeldusega puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi säilitajaks, esitab Põllumajandusametile sellekohase taotluse.

  (6) Põllumajandusamet avaldab puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sortide nimekirja ja nende sordikirjeldused oma veebilehel.

4. peatükk Paljundus- ja istutusmaterjali märgistamine ja turustamine 

§ 15.   Paljundus- ja istutusmaterjali märgistamise nõuded

  (1) Paljundus- ja istutusmaterjal märgistatakse nõuetekohase etiketiga, mis kinnitatakse Põllumajandusameti järelevalve all paljundus- või istutusmaterjalina turustatavale taimele, taimeosale või neid sisaldavale pakendile, kimbule või konteinerile või paljundus- või istutusmaterjali partiile.

  (2) Vähemalt üheaastane istutusmaterjal märgistatakse taime kaupa avamaal. Avamaalt eemaldatud istutusmaterjali märgistamisel hoitakse kuni iga taime märgistamiseni ühe partii moodustavad taimed teisest partiist eraldatuna.

  (3) Tarnija võib lisaks lõikes 1 nimetatud etiketile koostada saatedokumendi partiile, mis koosneb eri sorti või liiki supereliit-, eliit- või sertifitseeritud kategooria paljundus- või istutusmaterjalist, kuid mida turustatakse koos.

  (4) Lõikes 3 nimetatud saatedokument peab:
  1) sisaldama etiketile märgitavat teavet;
  2) olema esitatud vähemalt kahes eksemplaris, millest üks jääb tarnijale ja teine saajale;
  3) olema paljundus- või istutusmaterjaliga kaasas tarnija asukohast saaja asukohani;
  4) sisaldama saaja nime ja aadressi;
  5) sisaldama väljaandmise kuupäeva;
  6) olema koostatud vähemalt ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles;
  7) sisaldama vajaduse korral lisateavet partii kohta.

  (5) Kui saatedokumendil märgitud andmed erinevad etiketil märgitud andmetest, siis loetakse õigeks etiketil märgitud andmed.

  (6) Tarnija dokument lisatakse edasi kasvatamiseks, paljundamiseks või tootmisistanduse rajamiseks turustatavale CAC-materjali kategooria paljundus- ja istutusmaterjali partiile.

  (7) Tarnija varustab lõpptarbijale jaemüügi korras turustatava CAC-materjali partii või istutusmaterjali tootekirjeldusega, millele märgib istutusmaterjali taimeliigi nimi eesti ja ladina keeles, sordinimi, päritolumaa ja tarnija nimi.

  (8) Taimepassiga varustatava taime puhul võivad etiketi, tarnija dokumendi või tootekirjelduse andmed olla märgitud taimepassil.

§ 16.   Etiketi ja tarnija dokumendi vormi nõuded

  (1) Paljundus- ja istutusmaterjali supereliit-kategooria etikett on valget värvi violetse diagonaalse triibuga, eliitkategooria etikett on valget värvi ja sertifitseeritud kategooria etikett on sinist värvi.

  (2) Kasutatav etiketi materjal peab olema rebenematu ning etiketile trükitud kirjed peavad olema kustumatud.

  (3) Tarnija dokument peab olema ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles, kergesti nähtav ja loetav ning sellele trükitud kirjed peavad olema kustumatud.

§ 17.   Etiketile ja tarnija dokumendile märgitavad andmed

  (1) Supereliit-, eliit- või sertifitseeritud kategooria paljundus- või istutusmaterjali etiketile märgitakse järgmised andmed:
  1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
  2) etiketi väljastanud liikmesriigi nimi või selle lühend;
  3) pädeva asutuse nimi või selle lühend;
  4) tarnija taimetervise registri registrikande number ja tarnija nimi;
  5) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
  6) paljundus- või istutusmaterjali liigi nimi eesti ja ladina keeles;
  7) paljundus- ja istutusmaterjali kategooria, eliitkategooria materjali puhul ka põlvkonna number;
  8) puuvilja- ja marjakultuuri sordinimi või klooni nimi;
  9) pookealuse puhul pookealuse sordinimi või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, või liikidevahelise hübriidi nimi;
  10) poogitud istutusmaterjali puhul nii pookealuse kui ka poogendi sordinimi, taimeliigi nimi või liikidevahelise hübriidi nimi eesti keeles;
  11) vajaduse korral sõnad „tuntud sort”;
  12) partii moodustavate taimede arv;
  13) tootjariigi nimi või selle lühend, kui tegemist on teises liikmesriigis märgistatud paljundus- ja istutusmaterjaliga;
  14) etiketi väljastamise aasta;
  15) algse etiketi väljastamise aasta, kui algne etikett on asendatud teise etiketiga.

  (2) CAC-materjali kategooria paljundus- ja istutusmaterjali tarnija dokumendile märgitakse järgmised andmed:
  1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
  2) liikmesriigi nimi või selle lühend;
  3) pädeva asutuse nimi või selle lühend;
  4) tarnija taimetervise registri registrikande number ja tarnija nimi;
  5) partii number või muu partiid identifitseeriv tunnus;
  6) tarnija dokumendi väljastamise kuupäev;
  7) paljundus- või istutusmaterjali liigi nimi eesti ja ladina keeles;
  8) puuvilja- ja marjakultuuri sordinimi või klooni nimi;
  9) pookealuse puhul pookealuse sordinimi või pookealuse taimeliigi nimi eesti keeles, või liikidevahelise hübriidi nimi;
  10) poogitud istutusmaterjali puhul esitatakse nii pookealuse kui ka poogendi sordinimi, taimeliigi nimi või liikidevahelise hübriidi nimi eesti keeles;
  11) partii moodustavate taimede arv;
  12) sõnad „CAC-materjal”;
  13) imporditud paljundus- ja istutusmaterjali puhul tootjariigi nimi.

  (3) Mikropaljundatud paljundus- ja istutusmaterjali puhul märgitakse tarnija dokumendile või tootekirjeldusele sõna „mikropaljundus”.

  (4) Turustatava geneetiliselt muundatud paljundus- või istutusmaterjali märgistusel või dokumendil peab olema märge selle kohta, et sort on geneetiliselt muundatud, ning andmed selles sisalduvate geneetiliselt muundatud organismide kohta.

§ 18.   Paljundus- ja istutusmaterjali turustamise nõuded

  (1) Turustada võib §-s 3 sätestatud paljundus- ja istutusmaterjali kategooriasse kuuluvat paljundus- ja istutusmaterjali, mis on selgelt märgistatud. Paljundus- ja istutusmaterjali turustamise korral on nõutud dokumentidel märgitud turustatava paljundus- ja istutusmaterjali sordinimi. Sordita pookealuse puhul on dokumentidel märgitud asjaomase liigi või liikidevahelise hübriidi nimi.

  (2) Turustatava paljundus- ja istutusmaterjali sort on:
  1) sordikaitse all;
  2) registreeritud või
  3) tuntud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1361 lõike 2 tähenduses.

  (3) Turustatavasse partiisse kuuluv paljundus- ja istutusmaterjal on liigi- ja sordiehtne, vastab § 4 lõikes 4 ja § 10 lõikes 1 sätestatud kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise nõuetele, on normaalselt arenenud, külma-, põua-, mehhaaniliste ja muude kahjustusteta ning närtsimistunnusteta, hästi juurdunud ja terve juurestikuga, paljasjuursena turustamise korral puhkeseisundis ning varustatud nõuetekohase dokumendiga.

  (4) Kui turustatava supereliit-, eliit- või sertifitseeritud paljundus- ja istutusmaterjali partii koosneb erinevasse sorti või erinevasse liiki kuuluvatest taimedest või taimeosadest, näiteks pitseeritud pakendis või pitseeritud konteineris või pitseeritud kimbus, siis peavad ühte sorti ühte liiki ja ühte kategooriasse kuuluvad taimed või taimeosad olema pitseeritud pakendis või pitseeritud konteineris või pitseeritud kimbus sordi, liigi või kategooria kaupa.

  (5) Pitseeritud sulgemine selle määruse tähenduses on viis, mille tulemusel ei ole võimalik pakendit või konteinerit avada ilma sulgemisvahendit ja kimbu puhul sidumisvahendit rikkumata.

  (6) Geneetiliselt muundatud puuvilja- ja marjakultuuri võib turustada, kui selle sort on registreeritud ja kui selles sisalduva geneetiliselt muundatud organismi kohta on väljastatud turustamisluba või turuleviimise luba.

  (7) Liikidesse Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. kuuluv CAC-materjali kategooria turustatav paljundus- ja istutusmaterjal:
  1) pärineb kindlaks tehtud paljundusmaterjalist, millel ei ole visuaalse vaatluse tulemusena tuvastatud Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 I ja II lisas loetletud kvaliteeti vähendava taimekahjustaja esinemise tunnuseid ning mida on asjakohast meetod kasutades laboratoorselt analüüsitud ja mis on tunnistatud eespool osutatud taimekahjustajatest peaaegu vabaks;
  2) on viimase kasvuperioodi jooksul tehtud hindamise tulemusena tunnistatud Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 II lisas loetletud taimekahjustajatest peaaegu vabaks;
  3) on pookimise korral poogitud pookealusele, mis ei ole vastuvõtlik viroididele.

  (8) Turustatava CAC-materjali kategooria paljundus- ja istutusmaterjali liigi- ja sordiehtsuse ning liigi- ja sordipuhtuse eest vastutab tarnija.

  (9) Sordi registreerimiseks esitatud taotluse menetlemise ajal toodetud asjaomase sordi eliit- või sertifitseeritud paljundus- ja istutusmaterjali ei ole lubatud taotluse menetlemise ajal turustada.

  (10) Kui erineva päritoluga paljundus- ja istutusmaterjal on pakendamise, ladustamise, veo või muu toimingu käigus kokku pandud või segatud, säilitab tarnija andmeid partii koostise ja selle osade päritolu kohta.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 19.   Rakendussäte

  (1) Paragrahvis 14 sätestatut kohaldatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1361 lõike 1 kohaselt kuni 31. detsembrini 2018.

  (2) Määruse lisa kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2018.

  (3) Enne 2017. aasta 1. jaanuari kehtinud nõuete kohaselt toodetud puuvilja- ja marjakultuuri paljundus- ja istutusmaterjali, mis on sertifitseeritud või mis vastab CAC-materjali kohta kehtestatud nõuetele, võib turustada kuni 2022. aasta 31. detsembrini. Sellise paljundus- ja istutusmaterjali turustamise korral viidatakse etiketil ning § 17 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumendil Euroopa Komisjoni rakendusdirektiivi (EL) nr 2014/98 artiklile 32.

  (4) Põllumajandusameti veebilehel avaldatud sordiregistris kuni 31. detsembrini 2016 registreeritud puuvilja- ja marjakultuuri sort loetakse alates 2017. aasta 1. jaanuarist järgnevaks 30 aastaks puuvilja- ja marjakultuuride sordilehes olevaks sordiks.

§ 20.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 8. juuni 2011. a määrus nr 52 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.


1 Nõukogu direktiiv 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (ELT L 267, 08.10.2008, lk 8–22);
Euroopa Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/96/EL direktiivi 2008/90/EÜ kohaldamisalasse kuuluvate, puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude märgistamise, pitseerimise ja pakkimise nõuete kohta (ELT L 298, 16.10.2014, lk 12–15);
Euroopa Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/97/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ tarnijate ja sortide registreerimise ning ühise sortide nimekirja osas (ELT L 298, 16.10.2014, lk 16–21);
Euroopa Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/98/EL, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ seoses selle I lisas osutatud viljapuude perekondade ja liikide suhtes kehtivate erinõuetega, tarnijate suhtes kehtivate erinõuetega ning ametlikku inspekteerimist käsitlevate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 298, 16.10.2014, lk 22–61).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Puuvilja- ja marjakultuuride tuntud sortide tunnused

/otsingu_soovitused.json