Teksti suurus:

Psühholoogilise abi kulu hüvitamise kord ja hüvitise taotluse andmete ning nõutavate dokumentide loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 54

Psühholoogilise abi kulu hüvitamise kord ja hüvitise taotluse andmete ning nõutavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 27.12.2016 nr 80

Määrus kehtestatakse ohvriabi seaduse § 62 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ohvriabiteenuse osutamise raames psühholoogilise abi kulu hüvitamise kord ning hüvitise taotlemisel nõutavate dokumentide ja andmete loetelu.

§ 2.   Psühholoogilise abi kulu hüvitamise kord

  (1) Psühholoogilise abi kulu hüvitise saamiseks esitab hüvitise taotleja enne talle psühholoogilise abi osutamist Sotsiaalkindlustusametile taotluse.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet teeb kulu hüvitamise või kulu hüvitamisest keeldumise otsuse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 25 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul. Otsuse tegemisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet käesoleva määruse §-des 3–5 nimetatud dokumentidest ja andmetest ning ohvriabi seaduse § 62 lõikes 2 sätestatud tingimustest.

  (3) Sotsiaalkindlustusamet teeb makse 30 kalendripäeva jooksul teenuse osutamise kuludokumentide esitamisest arvates. Kulu hüvitamise kohustus tekib Sotsiaalkindlustusametil juhul, kui hüvitise taotleja on psühholoogilist abi saanud. Kulu hüvitamisel lähtub Sotsiaalkindlustusamet osutatud teenuse mahust ja teenuse osutaja hinnakirjast ning ohvriabi seaduse §-s 61 sätestatud piirmäärast.

  (4) Sotsiaalkindlustusamet maksab isiku nõusolekul isikule osutatud psühholoogilise abi osutamisega tekkinud kulu teenust osutanud isikule või asutusele, teavitades sellest ka teenuse osutajat.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul on Sotsiaalkindlustusametil õigus küsida teenust osutanud isikult või asutuselt osutatud teenuse aruannet, milles sisalduvad vähemalt järgmised andmed:
  1) kliendi nimi;
  2) teenuse osutamise kuupäev või periood;
  3) teenuse maht (kord);
  4) teenuse kogumaksumus ja ühikuhind;
  5) teenuse osutaja nimi.

§ 3.   Taotlusele kantavad andmed

  Taotlusele kantakse järgmised andmed:
  1) ohvri ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, pangakonto number;
  3) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, pangakonto number, esindusõiguse alus;
  4) süüteomenetluse alustamise aeg;
  5) süüteomenetluse alustamise alus;
  6) allkiri.

§ 4.   Psühholoogilise abi kulu hüvitamise taotlemisel nõutavad dokumendid

  Taotleja esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse ja järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendav dokument isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 ja § 4 tähenduses;
  2) kohtuotsus eestkoste määramise kohta, kui taotluse esitab taotleja eestkostja.

§ 5.   Sotsiaalkindlustusameti poolt kogutavad andmed

  (1) Sotsiaalkindlustusamet kogub ja kontrollib järgmiste andmete olemasolu:
  1) süüteo andmed, milleks on politsei tõend väärteo- või kriminaalmenetluse alustamise kohta või asjakohane kohtuotsus või kohtuvälise menetleja otsus;
  2) lapse sünni andmed, kui taotluse esitab alaealise taotleja vanem või eestkostja (sünnitõend);
  3) ohvri surma andmed, kui hüvitist taotleb süüteo tagajärjel hukkunud ohvri perekonnaliige, kes on nimetatud ohvriabi seaduse § 61 lõikes 2 (surmatõend);
  4) eestkoste määramise otsuse andmed kohtute infosüsteemist.

  (2) Kui riiklikes andmekogudes psühholoogilise abi kulu hüvitamise määramiseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed puuduvad, esitab hüvitise taotleja need dokumendid Sotsiaalkindlustusametile ise.

§ 6.   Rakendussäte

  Sotsiaalministri 26. jaanuari 2007. a määrus nr 10 „Psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord ja hüvitise taotluse vorm ning nõutavate dokumentide loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Ebe Sarapuu
Õigusala juht kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json