Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2016, 66

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Vastu võetud 28.12.2016 nr 79

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa tasub perearstile kindlustatud isikule osutatud teenuse eest tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud pearaha, baasraha ja lisatasu (v.a lisatasu koodidega 3050, 3061, 3062, 3067, 3068, 3069, 3083 ja 3093 tähistatud teenuste eest) piirhinna alusel ettemaksuna igal kuul.

(11) Haigekassa tasub perearstile lisatasu koodidega 3050, 3061, 3062, 3069, 3083 ja 3093 tähistatud teenuste eest üks kord kalendriaastas tasumisele eelneva(te) kalendriaasta(te) tegevustega saavutatud tulemuste alusel. Tulemuste arvutamise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse §-s 8.“;

2) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) tervishoiu- ja sotsiaalabiteenuste vajaduse kontakthindamine;“;

3) paragrahvi 5 lõikes 3 esitatud tabelis „Laboriuuringud“ tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

4) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelisse „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud“ lisatakse pärast rida nimetusega „Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn“ uued tervishoiuteenused järgmises sõnastuses:

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

5) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelisse „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud“ lisatakse pärast rida nimetusega „AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil“ uued tervishoiuteenused järgmises sõnastuses:

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

6) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelis „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud“ tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

7) paragrahvi 6 lõikes 1 esitatud tabelisse „Uuringud, protseduurid ja laboriuuringud“ lisatakse pärast rida nimetusega „Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)“ uued tervishoiuteenused järgmises sõnastuses:

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine

6260

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

Spiroergomeetria

6307

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

Lapse aju ultraheliuuring

7940

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

Jalaravikabineti teenus

7049

Torketest allergeeniga

7502

Nahasisene test allergeeniga

7503

Provokatsioonitest

7504

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

Sääre-õlavarre (ABI) indeksi määramine

6117

Füsioteraapia kodus

7060


8) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 13 kehtestatud määrale perearsti poolt patsiendi suunamisel e-saatekirjaga uroloogile, endokrinoloogile, pulmonoloogile, otorinolarüngoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, hematoloogile, neuroloogile, kardioloogile, gastroenteroloogile, ortopeedile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, sisearstile ja psühhiaatrile tervise infosüsteemi vahendusel e-konsultatsiooni või e-konsultatsioonile suunatud patsiendi ravi ülevõtmise eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel, kui e-saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad käesoleva määruse lisades 19–23, 27–29 ja 31–38 sätestatud andmeid.“;

9) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelisse „Uuringud ja protseduurid“ lisatakse pärast rida nimetusega „Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani“ uued tervishoiuteenused järgmises sõnastuses:

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt (esmane)

3111

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3112

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne)

3038

10) paragrahvi 6 lõikes 5 ja § 8 lõikes 11 asendatakse rida:

„Plastikakirurgilise haige (sh põletushaige) sidumine (ambulatoorne)

7139“

reaga järgmises sõnastuses:

„Sidumine (ambulatoorne)

7141“

11) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelisse „Uuringud ja protseduurid“ lisatakse pärast rida nimetusega „Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega“ uus tervishoiuteenus järgmises sõnastuses:

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

12) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelis „Uuringud ja protseduurid“ tunnistatakse kehtetuks järgmine rida:

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

13) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa tasub perearstile tervishoiuteenuste loetelus koodidega 3050, 3061, 3062, 3069, 3083 ja 3093 tähistatud teenuste eest käesolevas paragrahvis või tervishoiuteenuste loetelus sätestatud kriteeriumite alusel, hinnates tegevusi nimistusse kuuluvate kindlustatud isikutega jooksvale kalendriaastale eelneval kalendriaastal (edaspidi hinnatav kalendriaasta) või käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel kuni viiel eelneval kalendriaastal.“;

14) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Haigekassa tasub täiendavalt perearsti pearaha arvel tasutavatele teenustele kuni 10% tervisekeskuse perearsti ühele nimistule pearahadeks arvestatud summast aastas käesoleva määruse § 6 lõikes 7 sätestatud uuringute ja protseduuride eest.“;

15) paragrahvi 8 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

Diabeet II

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud diabeet II krooniliste haigete (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine” kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK-10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin

66118 või 9118

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

104

Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis

66102 või 9102

Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul

66105 või 9105

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale diabeet II haigele (RHK-10 jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti metformiinile (k.a kombinatsioonis) (diabeet ravimid 1)

 

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

0

Hüpertooniatõbi

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpertooniatõvehaigete (RHK-10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Ravikindlustuse andmekogu andmetel hinnataval kalendriaastal hüpertooniatõvehaigetele (RHK-10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega) väljakirjutatud toimeainepõhiste retseptide osakaal kõigist nimetatud diagnoosidega väljakirjutatud retseptidest (hüpertoonia ravimid 1)

 

90%

24

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale  mõõduka, kõrge ja ülikõrge lisariskiga  hüpertooniatõvehaigele (RHK-10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti angiotensiin konverteeriva ensüümi inhibiitorite, kaltsiumkanalite blokaatorite, beeta-blokaatorite või angiotensiin (II) antagonisti ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (hüpertoonia ravimid 2)

 

83%

24

I (madal risk)

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) üks kord kolme aasta jooksul

66101, 9101, 66118 või 9118

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

56

Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul

66104 või 9104

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

II (mõõdukas lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

120

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Kreatiniin

66102 või 9102

EKG üks kord kolme aasta jooksul

6320, 6322, 6323 või 9320

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

III (kõrge või ülikõrge lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

104

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Kreatiniin

66102 või 9102

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

Müokardiinfarkt

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud müokardiinfarktihaigete (RHK-10 jaotistes I21, I22 ja I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

32

Määratud glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale   müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH-10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti beeta-blokaatorite ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 1)

 

Keskmine hõlmatus**+ 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

 

0

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH-10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti statiinide ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 2)

 

Keskmine hõlmatus**+ 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

 

0

Hüpotüreoos

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpotüreoosihaigete (RHK-10 jaotistes E01, E02 ja E03 nimetatud diagnoosidega ja E89.0 diagnoosiga, v.a kinnitamata diagnoosiga isikud) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Määratud TSH

66706 või 9706

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

16

Kokku:

 

 

480

16) paragrahvi 8 lõiget 141 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Hindamise tulemusel antakse kõigile hindamises osalejatele punktisumma, mille alusel paigutub üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omav tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise skaalal A-, B- või C-tasemel.“;

17) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 143 järgmises sõnastuses:

„(143) Koodiga 3093 tähistatud lisatasu maksmise aluseks on MTÜ Eesti Perearstide Selts poolt läbi viidud üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavate tervishoiuteenuse osutajate kvaliteedi hindamine ja haigekassa poolt kinnitatud kvaliteedi hindamise tulemused. MTÜ Eesti Perearstide Seltsi hindamise tulemusel antakse kõigile hindamisel osalejatele punktisumma, mille alusel paigutub üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omav tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise skaalal A-, B- või C- tasemele. MTÜ Eesti Perearstide Selts annab kvaliteedi hindamise tulemusel üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale A- või B-taseme hinnatava aasta 31. detsembri seisuga, kui üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omav tervishoiuteenuse osutaja on täitnud tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 või 3069 tähistatud haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest kokku vähemalt 80% (512 punkti).“;

18) paragrahvi 8 lõige 17 sõnastatakse järgmiselt:

„(17) Haigekassa avalikustab oma veebilehel hinnatavale kalendriaastale järgneva kalendriaasta 1. juuliks kõigi perearstide koodidega 3061, 3062, 3069 ja 3083 tähistatud tervishoiuteenuste punktisumma ja piirhinna koefitsiendid. Koodidega 3050 ja 3093 tähistatud tervishoiuteenuste hindamise tulemused avalikustatakse haigekassa veebilehel hindamise läbiviimise aasta 1. detsembriks.“;

19) paragrahvi 13 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Haigekassa võtab tervishoiuteenuste loetelu § 12 lõikes 25 sätestatud juhul tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravi alustamise ja jätkamise otsus vastab käesoleva määruse lisas 24 esitatud vormile.“;

20) paragrahvi 16 lõike 1 punktides 1–4 asendatakse numbrid „2044“, „2045“, „2046“ ja „2059“ vastavalt numbritega „2070“, „2071“, „2072“ ja „2073“;

21) paragrahvi 20 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervishoiuteenuste loetelu § 43 lõikes 3 nimetatud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega sõlmitud tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu on 1 339,87 eurot kvartalis.“;

22) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Tervishoiuteenuste loetelu § 43 lõikes 3 nimetatud Eesti Tervishoiu Pildipangas piltide arhiveerimise kulu on 2978,53 eurot kvartalis.“;

23) paragrahvi 29 lõikes 6 asendatakse number „4“ numbriga „3“;

24) paragrahvi 30 lõikes 3 asendatakse lauseosa „lisale 5“ lauseosaga „lisadele 5 ja 6“;

25) paragrahvi 30 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „nõuetest“ sõnadega „ja eksperthinnangust“;

26) paragrahvi 30 lõikes 7 asendatakse number „7“ numbriga „3“;

27) paragrahvi 31 lõikes 4 asendatakse number „8“ numbriga „3“;

28) paragrahvi 32 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatud suurima rahalise mõjuga meditsiiniseadmete ja kõikide ravimitega standardkulu vaadatakse igal aastal lähtudes ostuhinnast üle ravikindlustuse seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud isiku algatusel vastavalt käesoleva määruse § 36 lõikes 3 sätestatule.

(5) Ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kasutusvajadus teenustes (v.a tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatu korral), tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 3.“;

29) paragrahvi 33 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tugiteenuste kasutuskulu arvestatakse teenuse standardkulusse, tuginedes eksperthinnangule, vastavalt käesoleva määruse lisale 3.

(3) Tugiteenuste kasutamise keskmine maht teenustes, tuginedes eksperthinnangule, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 3.“;

30) paragrahvi 34 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Teenuse standardkulu arvutamiseks summeeritakse käesoleva määruse lisas 3 sätestatud ressursi kasutamise keskmine maht ning käesoleva määruse § 27 alusel arvutatud ja lisas 3 sätestatud ressursi ühe mõõtühiku maksumuse korrutised.“;

31) paragrahvi 35 lõike 3 punktid 2–6 sõnastatakse järgmiselt:

„2) üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kood vastavalt käesoleva määruse lisale 3 – nimetus, soetusmaksumus, amortisatsiooniaeg, hoolduskulu aastas, keskmine kasutusaeg või protseduuride arv taotletava teenuse osutamiseks ja optimaalne protseduuride arv või tööaeg meditsiiniseadme kohta (aastas);

3) teenuse osutamiseks vajalik ruumi kood vastavalt käesoleva määruse lisale 3 – nimetus ja keskmine kasutusaeg;

4) uue teenuse lisamisel ruumis paiknev seade ja/või inventar vastavalt käesoleva määruse lisale 6 – nimetus, ühik, kogus;

5) korduvkasutusega meditsiiniseadmete kood vastavalt käesoleva määruse lisale 3 – nimetus, kogused, keskmine kasutuskordade arv ja keskmine soetusmaksumus;

6) ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kood vastavalt käesoleva määruse lisale 3 (v.a tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatu korral) – nimetus, kogused ja keskmine soetusmaksumus;“;

32) paragrahvi 35 lõike 3 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) tugiteenuste kood vastavalt käesoleva määruse lisale 3 – nimetus ja kogused esitatakse järgmiselt: keskmine pesusse mineva pesu kogus kilogrammides, patsiendi toitlustamine (jah/ei), keskmine sterilisatsiooni vajadus sterilisatsiooni ühikutes ning keskmine jäätmekäitluseks mineva materjali kogus kilogrammides;“;

33) paragrahvi 36 lõige 2  sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse § 28 (v.a brutopalk, maksud brutopalgalt), § 30 (v.a hoonete ja rajatiste kulum, ruumis paiknevate seadmete ja inventari kulu) ja §-s 33 sätestatud ressursside ühe mõõtühiku kulu ning §-s 33 (v.a seadmete, inventari ja instrumentide sterilisatsioon, jäätmekäitlus, tervishoiuteenuse osutamisega seotud transport) sätestatud ressursside kasutamise keskmine maht vaadatakse üle ravikindlustuse seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud isiku algatusel, kui on esitatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõikes 4 sätestatud haigla liikidest haigekassa argumenteeritud valikul vähemalt kahe piirkondliku haigla, kahe keskhaigla ja kahe üldhaigla piirhinna arvutamise aastale eelneva viimase majandusaasta või kokkuleppel haigekassaga sellele eelneva majandusaasta aruande andmed käesoleva määruse lisas 12 sätestatud kulude jaotused ja samade haiglate osutatud teenuste mahud käesoleva määruse lisas 13 esitatud vormi kohaselt koos sotsiaalministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 92 «Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord» lisa 14 elektroonse koopiaga.“;

34) paragrahvi 36 täiendatakse lõigetega 3-5 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva määruse §-ides 29, 31 ja 32 sätestatud ressursside ühe mõõtühiku kulu ja käesoleva määruse §-ides 28–33 sätestatud seadmete, inventari ja instrumentide sterilisatsiooni, jäätmekäitluse ja tervishoiuteenuse osutamisega seotud transpordi ressursside kasutamise keskmine maht vaadatakse üle ravikindlustuse seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud isiku algatusel, kui on esitatud haigekassa argumenteeritud valikul vähemalt nende tervishoiuteenuse osutajate viimase majandusaasta või kokkuleppel haigekassaga sellele eelneva või järgneva majandusaasta aruande andmed, kelle muudetavate teenuste rahaline maht moodustab 70% vastavate teenuste rahalisest kogumahust või nelja suurima rahalise mahuga tervishoiuteenuse osutaja andmed.

(4) Aastatel, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud tegevusi ei tehta, korrigeeritakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ressursside ühe mõõtühiku kulu, arvestades sisemajanduse koguprodukti deflaatorit.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevuste täitmisel on võimalik andmed esitanud tervishoiuteenuse osutajaid tasustada.“;

35) paragrahvi 38 lõike 6 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) jäetakse välja need raviarved, mis on kallimad või odavamad kui kaks standardhälvet käesoleva paragrahvi punktis 3 nimetatud aritmeetilisest keskmisest. Kui väärtus, mis saadakse käesoleva lõike  punktis 3 nimetatud aritmeetilisest keskmisest, lahutades käesolevas punktis nimetatud kahe standardhälbe väärtuse, on väiksem kui koodiga 3076 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind (tervishoiuteenuste loetelu § 44 lõikes 1 esitatud DRG koodide puhul, mis lõpevad tähega O) või tervishoiuteenuste loetelu §-s 12 sätestatud madalaima piirhinnaga voodipäeva (v.a koodid 2047, 2067 ja 2063) piirhind (tervishoiuteenuste loetelu § 44 lõikes 1 esitatud DRG koodide puhul, mis ei lõpe tähega O), siis jäetakse välja need raviarved, mis on odavamad kui koodiga 3076 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind või madalaima piirhinnaga voodipäeva piirhind (v.a koodid 2047, 2067ja 2063);“;

36) paragrahv 40 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega sõlmitud tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemiseks tervise infosüsteemis summas 22,59 eurot kuus.“;

37) paragrahvi 40 lõiget 4 täiendatakse punktidega 5–11 järgmises sõnastuses:

„5) üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmed;

6) ruumide sisustus, sealhulgas töökoha arvutikomplekt ja mittemeditsiiniline sisseseade;

7) ruumide meditsiiniline sisseseade;

8) IT riist- ja tarkvara kulu;

9) koolituskulu;

10) kulu personali riietusele;

11) registratuuri ja juhtimiskulu (rakendatakse esmatasandi tervisekeskuses kinnitatud nimistuga töötavale perearstile).“;

38) paragrahvi 40 lõike 51 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) ruumid (v.a esmatasandi tervisekeskuses perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest);“;

39) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Esmatasandi tervisekeskuse ruumide suuruse määramisel lähtutakse tervise- ja tööministri 12. augusti 2015. a määruse nr 36 “Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine“ alusel kehtestatud ruuminõuetest.“;

40) paragrahvi 54 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Raviarvele kantakse teenuse tüübi kood järgmiselt:

Kood

Teenuse tüüp

  1

ambulatoorne (v.a päevaravi ja päevakirurgia)

  2

Statsionaarne

  3

vältimatu hambaravi üle 19-aastastele

  4

hambaravi alla 19-aastastele

10

hambaproteesimine alla 19-aastastele

11

ortodontia alla 19-aastastele

13

Koolitervishoid

14

ennetus (v.a koolitervishoid)

15

statsionaarne taastusravi

16

ambulatoorne taastusravi

17

perearsti ja pereõe teenused

18

iseseisev statsionaarne õendusabi

19

päevaravi ja päevakirurgia

20

Koduõendus

31

hambaproteeside rahaline hüvitis

41) paragrahvi 55 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lähtuvalt ravile saabumise ja suunamise viisist märgitakse ravile saabumise liigi kood järgmiselt:

Kood

Saabumise liigi selgitus

T0001

Kiirabi

T0002

Tuli ise

T0003

Tagasikutse

T0004

Politsei

T0005

Eriarsti ambulatoorselt ravilt

T0007

Üldhaiglast statsionaarselt või päevaravilt

T0008

Keskhaiglast statsionaarselt või päevaravilt

T0009

Piirkondlikust haiglast statsionaarselt või päevaravilt

T0010

Muu tervishoiuteenuse osutaja statsionaarselt või päevaravilt

T0011

Perearst

T0012

Muu saabumine

T0013

E-konsultatsioonilt ravi ülevõtmisega

42) paragrahvi 55 lõiget 3 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) T0013 – ravile saabumine e-konsultatsioonilt ravi ülevõtmisega.“;

43) paragrahvi 67 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) 2017. aasta I poolaastal hindab haigekassa perearsti tegevusi lisatasu tasumiseks haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest (koodid 3061 ja 3069) ning erialase lisapädevuse eest (kood 3062) käesoleva määruse § 8 kuni 31. detsembrini 2016. a kehtinud sõnastuses sätestatud tingimuste alusel ning kinnitab hindamise tulemused 1. juuliks 2017. a.“;

44) määruse lisad 2, 3, 5, 6, 15, 16, 19–23 ja 27–35 asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 1-20;

45) määruse lisad 4, 7–11 tunnistatakse kehtetuks;

46) määrust täiendatakse lisaga 36 „E-saatekirja nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel nefroloogi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 21;

47) määrust täiendatakse lisaga 37 „E-saatekirja nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel psühhiaatri e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 22;

48) määrust täiendatakse lisaga 38 „E-saatekirja nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel sisearsti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 23.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Ebe Sarapuu
Õigusala juht kantsleri ülesannetes

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

Lisa 8 

Lisa 9 

Lisa 10 

Lisa 11 

Lisa 12 

Lisa 13 

Lisa 14 

Lisa 15 

Lisa 16 

Lisa 17 

Lisa 18 

Lisa 19 

Lisa 20 

Lisa 21 

Lisa 22 

Lisa 23 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json