Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 1

Sotsiaalministri määruste muutmine

Vastu võetud 19.12.2017 nr 61

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 13 lõike 6 punkti 1, § 52 lõike 4 ja § 53 lõike 7 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruse nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” muutmine

Sotsiaalministri 19. septembri 2002. a määruses nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 1 ning § 15 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „4, 5” tekstiosaga „4–51”;

2) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tööandja, füüsilisest isikust ettevõtja või ettevõtlustulu maksu maksja teeb töövõimetuslehele oma kanded infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) liidese kaudu seitsme kalendripäeva jooksul alates töövõimetuslehe lõpetamisest teadasaamisest.”;

3) paragrahvi 16 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „4 või 5” tekstiosaga „4, 5 või 51”.

§ 2.   Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruse nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis” muutmine

Sotsiaalministri 18. augusti 2004. a määruses nr 101 „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „4 ja 5” tekstiosaga „4–51”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 6 nimetatud isikute kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks ja peatumise lõppemiseks esitab haigekassale andmed usuliste ühenduste registrisse kantud klooster, kelle liikmeskonda isik kuulub.”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punktis 6 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekkimiseks esitatav dokument on kindlustatavate isikute nimekiri.”.

§ 3.   Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruse nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 26. septembri 2002. a määruses nr 114 „Töövõimetuslehe andmekoosseis ja pabervorm ning töövõimetuslehe registreerimise, väljakirjutamise ja haigekassale edastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 teises lauses asendatakse tekstiosa „4, 5,” tekstiosaga „4–51,”;

2) paragrahvi 10 lõike 3 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) põhjus, miks kindlustatud isikul puudub ravikindlustuse seaduse § 6 lõikest 4, § 8 lõikest 3, § 60 lõikest 2 või 4 või § 61 lõikest 2 tulenevalt õigus saada hüvitist (ravikindlustuse kindlustuskaitse on peatunud ravikindlustuse seaduse § 6 lõike 4 või § 8 lõike 3 alusel; puhkus, hooldusleht puhkuse ajal; töötamine töövabastuse ajal).”.

§ 4.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json