Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2013. a määruse nr 24 „Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 12

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2013. a määruse nr 24 „Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.12.2017 nr 73

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 2001 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. märtsi 2013. a määruses nr 24 „Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „vormist” sõnadega „ja andmekogu eesmärkidest”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) sõiduki registreerimismärk, riigi tunnusmärk, mark, kaubanduslik nimetus ja kategooria, sealjuures liiklusregistris registreeritud sõiduki kohta kantakse lisaks nimetatud andmetele ka identifitseerimisnumber (VIN- või TIN-kood), esmase registreerimise kuupäev ja keretüüp;”;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõna „riikkondsus” sõnaga „kodakondsus”;

4) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) märge sõiduki tehniliselt korras oleku otsuse, sõidukeelu rakendamise, sõiduki erakorralisele ülevaatusele või Maanteeametisse liiklusregistri andmete täpsustamiseks suunamise kohta;”;

5) paragrahvi 5 lõike 2 sissejuhatav lauseosa ja punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

„Autoveoseaduse § 31, liiklusseaduse §-de 139, 19011 ja § 1962 lõike 1 ning ühistranspordiseaduse § 80 kohaselt teostatava järelevalve käigus kantakse andmekogusse teel liikleva sõiduki dokumentide, massi, teljekoormuse ja mõõtmete, veoauto teekasutustasu ning juhi sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise kontrollimiseks lisaks käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktides 1–5, 8 ja 10 nimetatud andmetele ka järgmised andmed:
1) märge veo liigi kohta: sõitjate- või veosevedu, tühisõit, tasuline või oma kulul vedu, riigisisene või välisriigi vedaja kabotaažvedu, rahvusvaheline või Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni vaheline vedu, liini-, juhu- või eriotstarbeline vedu, taksovedu, kiiresti riknevate toiduainete rahvusvahelise veo kokkuleppe (edaspidi ATP-kokkulepe) kohane vedu;
2) märge autoveol nõutava dokumendi või õiguse, autojuhi sõidu- ja puhkeaja nõuete täitmise ja auto või autorongi massi või mõõtmete kontrollimisel tuvastatud rikkumise raskusastme kohta;
3) märge autojuhi sõidu- ja puhkeaja nõuete rakendamise või mitterakendamise kohta;”;

6) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) märge auto või autorongi massi, teljekoormuse, pikkuse, laiuse või kõrguse mõõtmise kohta;”;

8) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktidega 7–13 järgmises sõnastuses:

„7) märge sõidukisse paigaldatud sõidumeeriku liigi või nõutava sõidumeeriku puudumise kohta;
8) kontrollitud päevade, nendest autojuhi tööpäevade arv ja nende päevade arv, mille kohta esitab juht tõendi Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (EÜT L 80, 23.03.2002, lk 35–39), artikli 3 punktis a sätestatud muu tegevuse kui sõiduki juhtimine kohta;
9) märge ATP-kokkuleppe nõude rikkumise kohta;
10) märge veoauto teekasutustasu nõude rikkumise kohta;
11) märge taksoveo sõidukikaardi, mootorsõiduki kasutuslepingu või sellest lepingust osapoolte kinnitatud väljavõtte, autojuhi töö- või võlaõigusliku lepingu või sellest lepingust osapoolte kinnitatud väljavõtte, veose saatedokumendi, raske- või suurveose eriloa ja liiniveo sõiduplaani esitamise või märge eelnimetatud dokumendi puudumise kohta;
12) mitme juhiga veo korral teise juhi ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kodakondsus;
13) märge „Korras” käesoleva lõike punktides 2, 4, 7, 9, 10 või 11 nimetatud rikkumise puudumise korral.”;

9) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) märge „Korras” käesoleva lõike punktides 4, 5 või 6 nimetatud rikkumise puudumise korral.”;

10) paragrahvi 5 lõike 4 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) väärteo kiirmenetluse viitenumber või üldmenetluse väärteoasja number ning süsteemidevahelise andmevahetuskihi kaudu kantakse andmekogusse jõustunud otsuse kvalifikatsioon;”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json