Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 13

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” muutmine

Vastu võetud 21.12.2017 nr 66

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ja § 55 lõike 3 alusel.

§ 1.   Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) perearsti, eriarsti, füsioterapeudi või tegevusterapeudi tõend või rehabilitatsiooniplaan abivahendi vajaduse kohta ISO-koodi täpsusega;”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Abivahendi kasutamise vajaduse võib tuvastada ja sellekohase tõendi väljastada füsioterapeut või tegevusterapeut, kellel on füsioterapeudi või tegevusterapeudi kutse või riiklikult tunnustatud kõrgharidus füsioteraapias või tegevusteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon ning kes töötab tõendi väljastamise hetkel füsioterapeudi või tegevusterapeudina rehabilitatsiooni- või tervishoiuteenuse osutaja juures.”;

3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktidega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

„101) riigi poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisega tasutav summa käibemaksuga;
102) isiku omaosaluse summa käibemaksuga;”;

4) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) abivahendile kehtestatud müügi- või üüritehingu nõude ühekordset muutmist.”;

5) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kõneprotsessori, sama aktiivsusgrupi üla- ja alajäsemeproteesi, silma- ja rinnaproteesi, valge kepi, punktkirjavarustuse, punktkirja kirjutusmasina, kalkulaatori, helisalvestus- ja heliesitusseadmete, akustilise signaaliga seadme, kellade ja ajanäitajate, arvutite väljundseadmete ning mõõteriistade eest võtab Sotsiaalkindlustusamet pärast käesoleva määruse lisas ettenähtud esimese kasutusaja lõppu tasu maksmise kohustuse üle ilma abivahendi vajaduse tuvastamiseta ja isiku taotluseta.”;

6) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Enne 2020. aasta 1. jaanuari väljastatud perearsti, eriarsti, füsioterapeudi või tegevusterapeudi tõendi või rehabilitatsiooniplaani korral väljastatakse abivahend käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud ISO-koodi puudumisel tõendil või rehabilitatsiooniplaanis märgitud nimetuse või kirjelduse alusel, kui see võimaldab abivahendi ISO-koodi täpsusega kindlaks määrata.”;

7) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa Abivahendite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json