Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 14

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 22.12.2017 nr 67

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.   Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teenused vormistatakse raviarvel teenuse osutamise kuupäeval kehtinud piirhinna või haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahel kokku lepitud hinna alusel. Koodidega 3061, 3062, 3050, 3069, 3083 ja 3093 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise kuupäevaks on käesoleva määruse §-s 8 sätestatud töö hindamise tulemuste kinnitamise päev, sealhulgas ka tulemuste muutmise korral.”;

2) paragrahvi 41 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) tervisekeskuses on tagatud füsioteraapiateenuse osutamine vähemalt viis tundi nädalas;”;

3) paragrahvi 41 lõiget 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) tervisekeskuses on tagatud koduõendusteenuse osutamine;”;

4) paragrahvi 41 lõike 2 punktid 1–5 sõnastatakse järgmiselt:

„1) 3–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,93;
2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,89;
3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,88;
4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,87;
5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,86;”;

5) paragrahvi 41 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,84.”;

6) paragrahvi 41 lõike 3 punktid 1–5 sõnastatakse järgmiselt:

„1) 3–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,98;
2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0;
5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0;”;

7) paragrahvi 41 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0.”;

8) paragrahvi 41 lõike 4 punktid 1–5 sõnastatakse järgmiselt:

„1) 3–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,98;
2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0;”;

9) paragrahvi 41 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 1,0.”;

10) paragrahvi 41 lõike 5 punktid 1–5 sõnastatakse järgmiselt:

„1) 3–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,96;
2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,98;
3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;
5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99;”;

11) paragrahvi 41 lõiget 5 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,99.”;

12) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 13 kehtestatud määrale perearsti poolt patsiendi suunamisel e-saatekirjaga uroloogile, endokrinoloogile, pulmonoloogile, otorinolarüngoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, hematoloogile, neuroloogile, kardioloogile, gastroenteroloogile, ortopeedile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, sisearstile, psühhiaatrile ja günekoloogile tervise infosüsteemi vahendusel e-konsultatsiooni või e-konsultatsioonile suunatud patsiendi ravi ülevõtmise eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel, kui e-saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad käesoleva määruse lisades 19–23, 27–29, 31–38 ja 40 sätestatud andmeid.”;

13) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelis „Uuringud ja protseduurid” tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine

3063

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani

3064

Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani

3065

Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

3066

14) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelisse „Uuringud ja protseduurid” lisatakse pärast rida nimetusega „Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring” uued tervishoiuteenused järgmises sõnastuses:

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (kliiniline veri)

66825

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veregrupi/reesuse kinnitav määramine)

66826

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (antikehad)

66827

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veregrupi/reesuse määramine)

66828

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (süüfilise seroloogia)

66829

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (HBsAg ehk hepatiit B pinnaantigeen)

66830

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (veresuhkur)

66831

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (klamüüdia)

66832

Esmatasandil raseduse jälgimise uuring (uriini külv)

66833

15) paragrahvi 6 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud raseduse jälgimisega seotud teenuste puhul peab perearst lähtuma Eesti Naistearstide Seltsi poolt heakskiidetud raseduse jälgimise juhendist.”;

16) paragrahvi 8 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haigusi ennetava tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

0–18-aastased isikud

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

0–2-aastaste laste vaktsineerimine vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel kehtestatud määrusega kinnitatud immuniseerimiskavale

9020

90%

90

9021

9022

9023

9024

9025

9026

9027

9028

9029

Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll

1. elukuul

9031

90%

60

3. elukuul

9032

12. elukuul

9033

2 aasta vanuselt

9034

Kooliminevate laste läbivaatus (6-, 7- või 8-aastaselt)

9030

90%

10

Kokku

 

 

160

17) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Perearstil, kelle teeninduspiirkonnaks on üks kohaliku omavalitsuse üksus ja kelle nimistu koosneb selle piirkonna elanikest ning kelle teeninduspiirkonnas ei ela 0–2-aastaseid või 6-, 7- või 8-aastaseid lapsi, loetakse 0–18-aastaste isikute haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumid vastavas osas täidetuks 100%.”;

18) paragrahvi 8 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

Diabeet II

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud diabeet II krooniliste haigete (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine” kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK-10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin

66118 või 9118

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

65

Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis

66102 või 9102

Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul

66105 või 9105

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

Kroonilise haige nõustamine

9044

 

 

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale diabeet II haigele (RHK-10 jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti metformiinile (k.a kombinatsioonis) (diabeet ravimid 1)

 

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

10

 

Hüpertooniatõbi

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpertooniatõvehaigete (RHK-10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Ravikindlustuse andmekogu andmetel hinnataval kalendriaastal hüpertooniatõvehaigetele (RHK-10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega) väljakirjutatud toimeainepõhiste retseptide osakaal kõigist nimetatud diagnoosidega väljakirjutatud retseptidest (hüpertoonia ravimid 1)

 

90%

5

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale mõõduka, kõrge ja ülikõrge lisariskiga hüpertooniatõvehaigele (RHK-10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti angiotensiin konverteeriva ensüümi inhibiitorite, kaltsiumkanalite blokaatorite, beeta-blokaatorite või angiotensiin (II) antagonisti ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (hüpertoonia ravimid 2)

 

83%

20

I (madal risk)

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) üks kord kolme aasta jooksul

66101, 9101, 66118 või 9118

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

90

Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul

66104 või 9104

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

 

Kroonilise haige nõustamine

9044

 

 

II (mõõdukas lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

175

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Kreatiniin

66102 või 9102

EKG üks kord kolme aasta jooksul

6320, 6322, 6323 või 9320

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

 

Kroonilise haige nõustamine

9044

 

 

III (kõrge või ülikõrge lisarisk)

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

40

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Kreatiniin

66102 või 9102

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

 

Kroonilise haige nõustamine

9044

 

 

 

Müokardiinfarkt

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud müokardiinfarktihaigete (RHK-10 jaotistes I21, I22 ja I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Määratud üldkolesterool

66104 või 9104

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

20

Määratud glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c)

66101, 9101, 66118 või 9118

Määratud kolesterooli fraktsioonid

66105 või 9105

Pereõe nõustav vastuvõtt

9061

 

 

Kroonilise haige nõustamine

9044

 

 

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH-10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti beeta-blokaatorite ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 1)

Keskmine hõlmatus**+ 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

5

Ravikindlustuse andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal ja sellele eelneval kahel kuul igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH-10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kuus retsepti statiinide ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 2)

Keskmine hõlmatus**+ 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

5

 

Hüpotüreoos

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Haigekassa poolt ravikindlustuse andmekogu andmete alusel esitatud hüpotüreoosihaigete (RHK-10 jaotistes E01, E02 ja E03 nimetatud diagnoosidega ja E89.0 diagnoosiga, v.a kinnitamata diagnoosiga isikud) loetelu kinnitatud

 

Jah

0

Määratud TSH

66706 või 9706

Keskmine hõlmatus** + 10%,
kuid mitte rohkem kui 90%

45

Kokku:

 

 

480

19) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 101 järgmises sõnastuses:

„(101) Jälgimise indikaatorid on järgmised:

Indikaator

KOOD

HÕLMATUS

PUNKTE

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist diabeetikutel ja vererõhuhaigetel

66117

50%

0

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

3039

jah/ei

0

20) paragrahvi 8 lõike 11 tabel „Raseduse jälgimine” sõnastatakse järgmiselt:

Raseduse jälgimine

KOOD

HÕLMATUS

KOEFITSIENT

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt (esmane)

3111

Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 8 korda

0,3

Ämmaemanda iseseisev vastuvõtt

3112

Perearsti poolt raseduse tuvastamine ja jälgimine

9045

21) paragrahvi 8 lõige 142 sõnastatakse järgmiselt:

„(142) Kui üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavat tervishoiuteenuse osutajat on MTÜ Eesti Perearstide Selts poolt kvaliteedi hindamise tulemusel hinnatud A-tasemega hinnatava aasta 31. detsembri seisuga, makstakse koodiga 3050 tähistatud lisatasu juhul, kui vähemalt 70% perearstidest, kes tegutsevad tervishoiuteenuse osutaja kaudu, on täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 12 või 13 sätestatud tingimused ja üksnes nende nimistute kohta, mille perearst on täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 12 või 13 sätestatud tingimused.”;

22) määrust täiendatakse §-ga 122 järgmises sõnastuses:

§ 122. Vähemalt 19-aastase kindlustatud isiku hambaproteesiteenuse eest tasumine

(1) Ravikindlustuse seaduse § 29 lõikes 22 nimetatud isikult tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel tervishoiuteenuste loetelu §-s 77 sätestatud tingimustel on hambaproteesiteenuse hulka kuuluva teenuse piirhinnaks tervishoiuteenuse osutaja kehtestatud hind.

(2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse hambaproteesiteenuse hulka kuuluvate teenuste eest tervishoiuteenuste loetelu §-s 77 sätestatud piirmäära ulatuses juhul, kui teenused on kantud käesoleva määruse lisas 41 kehtestatud teenuste loetellu.

(3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesoleva määruse § 661 kohase dokumendi alusel.”;

23) paragrahvi 13 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 36 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse §-s 28 (v.a brutopalk, maksud brutopalgalt), §-s 30 (v.a ruumis paiknevate seadmete ja inventari kulu) ja §-s 33 sätestatud ressursside ühe mõõtühiku kulu ning §-s 33 (v.a seadmete, inventari ja instrumentide sterilisatsioon, jäätmekäitlus, tervishoiuteenuse osutamisega seotud transport) sätestatud ressursside kasutamise keskmine maht vaadatakse üle ravikindlustuse seaduse § 31 lõikes 5 nimetatud isiku algatusel, kui on esitatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõikes 4 sätestatud haigla liikidest haigekassa argumenteeritud valikul vähemalt kahe piirkondliku haigla, kahe keskhaigla ja kahe üldhaigla piirhinna arvutamise aastale eelneva viimase majandusaasta või kokkuleppel haigekassaga sellele eelneva majandusaasta aruande andmed käesoleva määruse lisas 12 sätestatud kulude jaotused ja samade haiglate osutatud teenuste mahud käesoleva määruse lisas 13 esitatud vormi kohaselt koos sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord” lisa 14 elektroonse koopiaga.”;

26) paragrahvi 36 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Aastatel, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud tegevusi ei tehta, korrigeeritakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ressursside ühe mõõtühiku kulu (v.a tervishoiuteenuse osutamisega seotud transport), arvestades sisemajanduse koguprodukti deflaatorit ja tootlikkuse panust potentsiaalsesse kasvu, v.a juhul, kui ei esitata käesoleva määruse § 32 lõikes 4 nimetatud ostuhinda.”;

27) paragrahvi 38 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

28) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ühte DRG-sse grupeerunud raviarvete keskmise maksumuse arvutamisel:
1) leitakse iga DRG grupi raviarvete aritmeetiline keskmine maksumus;
2) leitakse iga DRG grupi 5. protsentiili ja 90. protsentiili väärtused;
3) jäetakse välja need raviarved, mis on kallimad või odavamad kui 5. protsentiil ja 90. protsentiil;
4) arvutatakse allesjäänud raviarvete uus aritmeetiline keskmine.”;

29) paragrahvi 38 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tervishoiuteenuste loetelu § 44 lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemiku piiride arvutamisel võetakse aluseks käesoleva paragrahvi lõike 61 punktis 3 kirjeldatud raviarvete väljajätmise piirid.”;

30) paragrahvi 38 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui pärast käesoleva paragrahvi lõike 61 punktis 3 kirjeldatud raviarvete väljajätmist jääb alles vähem kui 30 raviarvet, siis vastava DRG kaalu ei muudeta.”;

31) paragrahvi 38 lõige 9 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 40 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja ravimid;”;

34) paragrahvi 40 lõike 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega sõlmitud tervise infosüsteemi liidestumislepingu kulu patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemiseks tervise infosüsteemis summas 22,59 eurot kuus baasraha täisosalt;”;

35) paragrahvi 40 lõiget 4 täiendatakse punktidega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

„12) üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmed;
13) korduvkasutusega meditsiiniseadmed ja ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed.”;

36) paragrahvi 56 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kolmetäheline maatähis vastavalt standardile EVS-EN ISO 3166-1;”;

37) paragrahv 661 sõnastatakse järgmiselt:

§ 661. Vähemalt 19-aastase kindlustatud isiku hambaravi- või hambaproteesiteenuse eest tasumist tõendav dokument

(1) Hambaravi- või hambaproteesiteenuse osutaja vormistab hambaravi- või hambaproteesiteenuse eest tasumist tõendava dokumendi.

(2) Hambaravi- või hambaproteesiteenuse eest tasumist tõendav dokument sisaldab käesoleva määruse §-des 53–66 sätestatust järgmisi andmeid:
1) dokumendi number;
2) hambaravi- või hambaproteesiteenuse osutamise kuupäev;
3) tervishoiuteenuse osutaja registrikood;
4) hambaarsti registreerimistõendi number või isikukood;
5) selle isiku isikukood, kellele hambaravi- või hambaproteesiteenust osutati;
6) diagnoosi kood;
7) hambaravi- või hambaproteesiteenuse kood ja arvnäitajad (kogus, DMFT indeks või hambavalem);
8) hambaproteesiteenuse hind.”;

38) paragrahvi 67 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) 2018. aasta I poolaastal hindab haigekassa perearsti tegevusi lisatasu tasumiseks haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest (kood 3061) käesoleva määruse § 8 kuni 31. detsembrini 2017. a kehtinud sõnastuses sätestatud tingimuste alusel ning kinnitab hindamise tulemused 1. juuliks 2018. a.”;

39) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, nende ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

40) määruse lisa 6 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Ruumis paiknevate ressursside loetelu”;

41) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses”;

42) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”;

43) määruse lisa 19 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

44) määruse lisa 20 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel endokrinoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

45) määruse lisa 21 asendatakse käesoleva määruse lisaga 7 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel pulmonoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

46) määruse lisa 22 asendatakse käesoleva määruse lisaga 8 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel reumatoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

47) määruse lisa 23 asendatakse käesoleva määruse lisaga 9 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel kõrva-nina-kurguarsti e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

48) määruse lisa 27 asendatakse käesoleva määruse lisaga 10 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel lastearsti e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

49) määruse lisa 28 asendatakse käesoleva määruse lisaga 11 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel neuroloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

50) määruse lisa 29 asendatakse käesoleva määruse lisaga 12 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel hematoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

51) määruse lisa 30 asendatakse käesoleva määruse lisaga 13 „Eelluba plaaniliseks välisraviks – Konsiiliumi protokolli vorm”;

52) määrus lisa 31 asendatakse käesoleva määruse lisaga 14 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel kardioloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

53) määruse lisa 32 asendatakse käesoleva määruse lisaga 15 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel gastroenteroloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

54) määruse lisa 33 asendatakse käesoleva määruse lisaga 16 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel ortopeedi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

55) määruse lisa 34 asendatakse käesoleva määruse lisaga 17 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel onkoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

56) määruse lisa 35 asendatakse käesoleva määruse lisaga 18 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel allergoloog-immunoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

57) määruse lisa 36 asendatakse käesoleva määruse lisaga 19 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel nefroloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

58) määruse lisa 37 asendatakse käesoleva määruse lisaga 20 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel psühhiaatri e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

59) määruse lisa 38 asendatakse käesoleva määruse lisaga 21 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel sisearsti e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

60) määruse lisa 39 asendatakse käesoleva määruse lisaga 22 „Tervisekeskuse teenuse osutamisega seotud meditsiinilised ressursid”;

61) määrust täiendatakse lisaga 40 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel günekoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 23;

62) määrust täiendatakse lisaga 41 „Hambaproteesiteenuste loetelu”, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 24.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, nende ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus

Lisa 2 Ruumis paiknevate ressursside loetelu

Lisa 3 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses

Lisa 4 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 5 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 6 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel endokrinoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 7 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel pulmonoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 8 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel reumatoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 9 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel kõrva-nina-kurguarsti e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 10 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel lastearsti e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 11 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel neuroloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 12 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel hematoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 13 Eelluba plaaniliseks välisraviks – Konsiiliumi protokolli vorm

Lisa 14 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel kardioloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 15 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel gastroenteroloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 16 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel ortopeedi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 17 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel onkoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 18 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel allergoloog-immunoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 19 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel nefroloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 20 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel psühhiaatri e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 21 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel sisearsti e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 22 Tervisekeskuse teenuse osutamisega seotud meditsiinilised ressursid

Lisa 23 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel günekoloogi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 24 Hambaproteesiteenuste loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json