Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 16

Maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.12.2017 nr 89

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3, § 7 lõike 2, § 12 lõike 2, § 13 lõigete 2 ja 5, § 14 lõike 3, § 15 lõike 2 punktide 1–5 ja lõike 3 punkti 3, § 16 lõike 3, § 19 lõike 2, § 21 lõigete 2 ja 3, § 25 lõike 2, § 28 lõike 2 ning § 29 lõike 2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 9 lõike 2, artikli 10 lõike 1 punkti b, artikli 11 lõike 2, artikli 32 lõike 3, artikli 33 lõike 1, artikli 36 lõike 5, artikli 37, artikli 45 lõike 1, artikli 46 lõigete 2, 3 ja 7, artikli 50 lõigete 3 ja 9, artikli 52 lõike 1 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.06.2014, lk 1–47), artikli 4 lõike 1 punkti b, artikli 12 lõike 2, artikli 13 lõike 2, artiklite 41 ja 42, artikli 45 lõigete 4, 8 ja 10 ning artikli 53 lõike 1 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmine

Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrust nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „10. augustil” tekstiosaga „20. augustil”;

2) paragrahvi 4 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõikest 7 jäetakse välja teine lause;

4) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „lõigetes 3–5” tekstiosaga „lõigetes 3 ja 4”;

5) paragrahvi 5 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „lõigetes 4 ja 5” tekstiosaga „lõikes 4”;

6) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Viljapuude ja marjapõõsaste võraalused ja reavahed peavad § 4 lõikes 2 nimetatud põllumajandusliku tegevuse korral olema niidetud või hooldatud muul viisil, mis annab niitmisega sarnase tulemuse, ja niide, sealhulgas hekseldatud rohi, peab olema kokku kogutud hiljemalt § 4 lõikes 4 sätestatud tähtpäeval.”;

7) paragrahvi 9 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 9 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitus põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmed selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

9) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Ökoalana määratletud kesal ei ole lubatud kasutada taimekaitsevahendeid.”;

10) paragrahvi 13 lõiked 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Lämmastikku siduvad põllumajanduskultuurid on esparsett (Onobrychis Mill.), ristik (Trifolium spp.), lutsern (Medicago sativa, Medicago L.), mesikas (Melilotus Mill.), nõiahammas (Lotus corniculatus), vikk (Vicia spp.), hernes (Pisum spp.), aeduba (Phaseolus spp., vigna spp.), põlduba (Vicia faba) ja sojauba (Glycine max L.).

(7) Lõikes 6 nimetatud lämmastikku siduvat põllumajanduskultuuri kasvatatakse ökoalana määratletud põllumaal puhaskultuurina või tingimusel, et lämmastikku siduva põllumajanduskultuuri osakaal taimikus on üle 50 protsendi, segus teiste põllumajanduskultuuridega. Lämmastikku siduv põllumajanduskultuur peab olema kasvukohal § 11 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul, seejuures on lubatud saagikoristus ja niitmine koos niite kokkukogumisega.”;

11) paragrahvi 13 lõige 71 loetakse lõikeks 72 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Ökoalana määratletud põllumaal ei ole lubatud kasvatada lämmastikku siduvat põllumajanduskultuuri veeseaduse §-s 29 sätestatud veekaitsevööndis. Ökoalana määratletud põllumaal, millel kasvatatakse lämmastikku siduvat põllumajanduskultuuri, ei ole lubatud kasutada taimekaitsevahendeid.”;

12) paragrahvi 13 lõike 8 punktis 3 ning lõigetes 9 ja 10 asendatakse läbivalt sõna „valla” sõnadega „kohaliku omavalitsuse üksuse”;

13) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ühtse pindalatoetuse, kliima- ja keskkonnatoetuse ning noore põllumajandustootja toetuse taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini taotluse, mis sisaldab §-des 151–154 nimetatud andmeid ja dokumente.

(2) Paragrahvides 151–153 nimetatud andmed ning § 154 lõigetes 2 ja 3 nimetatud dokumendid esitatakse elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.”;

14) määrust täiendatakse §-dega 151–155 järgmises sõnastuses:

§ 151. Andmed taotleja kohta

(1) Taotluses esitatakse taotleja kohta:
1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
2) taotleja registri- või isikukood.

(2) Taotleja esitab andmed selle kohta, et on teadlik toetuse saamiseks esitatud tingimustest.

§ 152. Andmed põllumajandusmaa kohta

(1) Taotluses esitatakse kogu taotleja põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaa, mida tal on õigus kasutada, iga põllu kohta:
1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa põllumassiivi tunnus (edaspidi ka põllumassiivi tunnus);
2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa katastritunnus maakatastris (edaspidi ka katastritunnus maakatastris);
3) põllu number ja pindala taotluse esitamise aastal 0,01 hektari täpsusega;
4) maakasutuse õiguslik alus;
5) andmed, kas põld on kasutuses põllumaana, püsirohumaana, keskkonnatundliku püsirohumaana või tagasirajatud püsirohumaana või kasvavad põllul püsikultuurid;
6) põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetus;
7) kesa tüübi nimetus, kui põldu hoitakse kesas;
8) andmed, kas põldu hoitakse haljaskesas, ja kui hoitakse, siis haljaskesana kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetus;
9) andmed, kas põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri haljasväetiseks;
10) andmed, kas põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri heinaseemne tootmiseks;
11) andmed, kas põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri energia tootmiseks;
12) andmed, kas põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri haljassöödaks;
13) andmed, kas põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri katmikalal;
14) kanepisordi nimi, kui ühtset pindalatoetust, kliima- ja keskkonnatoetust või noore põllumajandustootja toetust taotletakse põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse kanepit;
15) andmed, kas põld on mahepõllumajanduslikus või mitte-mahepõllumajanduslikus kasutuses, ning mahepõllumajandusele üleminekuajal oleva põllu puhul ülemineku aasta;
16) andmed, kas põllu kohta taotletakse ühtset pindalatoetust ning kliima- ja keskkonnatoetust.

(2) Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta esitatakse põldude piirid põllumassiivi kaardil.

(3) Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa kohta esitatakse lõikes 2 nimetatud andmed katastrikaardil.

(4) Ühtse pindalatoetuse ning kliima- ja keskkonnatoetuse taotleja esitab andmed selle kohta, kas ta taotleb noore põllumajandustootja toetust.

(5) Ühtse pindalatoetuse, kliima- ja keskkonnatoetuse või noore põllumajandustootja toetuse taotleja, kelle põllumajanduslikus majapidamises on põllumajandusmaad, mis ei ole mahepõllumajanduslikus kasutuses, esitab andmed selle kohta, kas ta täidab kliima- ja keskkonnatoetuse nõudeid kogu põllumajandusmaal või põllumajandusmaal, mis ei ole mahepõllumajanduslikus kasutuses.

(6) Ühtse pindalatoetuse, kliima- ja keskkonnatoetuse või noore põllumajandustootja toetuse taotleja, kes peab järgima ökoalade tava, märgib ökoalade piirid lõikes 2 või 3 nimetatud kaardil ning esitab ökoala kohta järgmised andmed:
1) põllumassiivi tunnus või katastritunnus maakatastris ja selle põllu number, millel ökoala paikneb;
2) maastikuelemendina määratud ökoala tüüp ja number ning selle pindala taotluse esitamise aastal 0,001 hektari täpsusega;
3) ökoalal kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetus;
4) andmed selle kohta, kas ökoala põldu hoitakse mustkesas;
5) punktides 3 ja 4 nimetatud ökoala pindala taotluse esitamise aastal 0,01 hektari täpsusega.

(7) Taotleja esitab andmed selle kohta, et on teadlik, et § 13 lõigetes 4, 5 ja 7 nimetatud ökoalal ei ole lubatud kasutada taimekaitsevahendeid.

§ 153. Andmed nõuetele vastavuse kohta

Taotluses esitatakse § 8 lõikes 1 nimetatud nõuete täitmisega seoses andmed selle kohta, kas taotleja:
1) kasutada oleval põllumajandusmaal on maastikuelemente, mida tuleb säilitada maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudena;
2) kasutab põllumajandusmaa niisutamiseks põhjavett rohkem kui viis kuupmeetrit või pinnavett rohkem kui 30 kuupmeetrit ööpäevas;
3) valduses on üle kolmekuupmeetrise mahutavusega naftasaaduste ehitis;
4) kasutab mineraalväetist;
5) hoiab sõnnikut sõnnikuhoidlas või aunas;
6) kasutab taimekaitsevahendit;
7) tegeleb loomsete esmatoodete tootmise ja turustamisega, ning sellega tegelemise korral nimetab taotleja loomse esmatoote, mille tootmise ja turustamisega ta tegeleb;
8) tegeleb mitteloomsete esmatoodete tootmise ja turustamisega, ning sellega tegelemise korral nimetab taotleja mitteloomse esmatoote, mille tootmise ja turustamisega ta tegeleb.

§ 154. Taotluse osaks olevad dokumendid

(1) Kui ühtset pindalatoetust, kliima- ja keskkonnatoetust või noore põllumajandustootja toetust taotletakse põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse kanepit, esitab taotleja külvatud kanepiseemne müügipakendi originaaletiketid PRIA-le § 15 lõikes 1 nimetatud ajavahemikul või komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 13 lõikes 1 Eesti kohta sätestatud hiliseimaks tähtpäevaks.

(2) Kui ühtset pindalatoetust, kliima- ja keskkonnatoetust või noore põllumajandustootja toetust taotletakse põllu kohta, mis asub kaitstaval loodusobjektil ja millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, esitab taotleja looduskaitseseaduse § 14 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kaitstava loodusobjekti valitseja nõusoleku.

(3) Mittetulundusühing, kes taotleb noore põllumajandustootja toetust, esitab oma liikmete nimekirja koos nende registri- või isikukoodidega ühtse pindalatoetuse taotluse esitamise aasta ja sellele eelnenud viie aasta kohta.

§ 155. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”;

15) paragrahvi 16 lõikes 6 asendatakse tekstiosa „15 lõike 4 kohaselt esitatud kanepi ametlikule seemnepakendi etiketile” tekstiosaga „154 lõike 1 kohaselt esitatud kanepiseemne müügipakendi originaaletiketile”;

16) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „asjakohased andmed lisas 5 toodud vormil” tekstiosaga „PRIA e-teenuse keskkonna kaudu iga eelmisel kalendriaastal ettevõtja juures põllumajandusliku tegevusega seotud töötaja nime ja isikukoodi ning osaliselt põllumajandusliku tegevusega seotud töötaja kohta lisaks eelnimetatud andmetele kassapõhise raamatupidamise arvestuse alusel arvutatud eelmise kalendriaasta tööjõukulu suuruse”;

17) paragrahvi 18 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotleja esitab lõikes 3 nimetatud andmed PRIA-le 15. augustiks ja vajaduse korral näitab tööjõukulusid tõendavad dokumendid ette kohapealse kontrolli käigus.”;

18) paragrahvi 22 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lõigetes 4 ja 5 ning § 6 lõigetes 1 ja 2” tekstiosaga „lõikes 4 ja §-s 6”;

19) lisad 1, 2 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

20) lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määruse nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” muutmine

Maaeluministri 20. aprilli 2015. a määrust nr 33 „Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151 nimetatud andmeid;
2) andmeid, kas põllu kohta taotletakse puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust;
3) põllul kasvatatava lisas nimetatud põllumajanduskultuuri nimetust.

(2) Taotleja, kes ei taotle Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 punktis 1, 2 või 3 nimetatud otsetoetust, põllumajanduskultuuri või heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel üleminekutoetust ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artiklis 28, 29, 30 või 33 nimetatud toetust, esitab lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed.

(3) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.”;

2) paragrahvi 6 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitus põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmed selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

4) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”;

5) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.   Maaeluministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus” muutmine

Maaeluministri 5. jaanuari 2017. a määrust nr 3 „Piimalehma kasvatamise otsetoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. märtsist kuni 21. märtsini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab lisaks maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151 nimetatud andmetele ka nende piimalehmade arvu, kelle kohta taotleja toetust taotleb ning keda ta põllumajandusloomade registri andmete kohaselt taotluse esitamise kalendriaasta 2. märtsi seisuga kasvatab.

(2) Taotleja, kes ei taotle Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 punktis 1, 2 või 3 nimetatud otsetoetust, põllumajanduskultuuri või heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel üleminekutoetust ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artiklis 28, 29, 30 või 33 nimetatud toetust, esitab taotluse esitamise kalendriaasta 21. maiks PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 152 lõike 1 punktides 1–6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed.”;

2) paragrahvi 7 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 7 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitus põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmed selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”.

§ 4.   Maaeluministri 16. veebruari 2017. a määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus” muutmine

Maaeluministri 16. veebruari 2017. a määrust nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 3 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitus põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmed selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

3) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. märtsist kuni 21. märtsini PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 151 lõikes 1 nimetatud andmeid.”;

4) paragrahvi 9 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui piima, veise ja ute üleminekutoetuse taotleja on omandanud toetusõiguse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 27 kohaselt, esitab ta koos taotlusega PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maaeluministri 14. detsembri 2017. a määruses nr 86 „Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine” nimetatud teate või dokumendi.”;

5) paragrahvi 9 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Maaeluministri 17. aprilli 2017. a määruse nr 33 „Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus” muutmine

Maaeluministri 17. aprilli 2017. a määrust nr 33 „Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 3 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitus põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmed selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

3) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab andmeid selle kohta, millise asjaomase toetusõiguse alusel toetust taotletakse, ning maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 151 lõikes 1 nimetatud andmed.

(2) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste, „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste ning põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse ja heinaseemne üleminekutoetuse kohta samal ajal.

(3) Kui taotleja on omandanud toetusõiguse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 27 kohaselt, esitab ta koos taotlusega PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maaeluministri 14. detsembri 2017. a määruses nr 86 „Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine” nimetatud teate või dokumendi.”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 6 Ühtse geograafilise piirkonna hulka kuuluvate kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu

Lisa Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse toetusõiguslikud põllumajanduskultuurid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json