Teksti suurus:

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 17

Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.12.2017 nr 90

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ning mahepõllumajanduse seaduse § 7 lõike 6 ja § 12 alusel.

§ 1.   Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui põld asub täies ulatuses põllumassiivil, mis asub täies ulatuses nitraaditundlikul alal, suurendatakse § 3 lõikes 1 ja § 4 lõikes 1 sätestatud asjakohast ühikumäära 30 protsendi võrra ühe hektari maa kohta, mille kohta taotletakse toetust.”;

2) paragrahvi 5 lõiget 5 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) pärlkana – 50 lindu;”;

3) paragrahvi 17 lõike 2 teine lause, § 18 lõige 4, § 19 lõige 2, § 20 lõige 3 ja § 21 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 22 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja PRIA-le igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab lõigetes 2–4 nimetatud andmeid.

(2) Taotleja esitab järgmised andmed:
1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151, § 152 lõike 1 punktides 1–10, 12, 13 ja 15, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed;
2) andmed selle kohta, millise põllu kohta taotletakse toetust;
3) andmed selle kohta, kas mahepõllumajanduslikult peetavaid loomi karjatatakse mittepõllumajanduslikul maal;
4) andmed selle kohta, kas taotleja võtab kohustuse või jätkab sellega;
5) andmed selle kohta, millised põllud hoitakse taotluse esitamise aasta 1. novembrist kuni sellele järgneva kohustuseaasta 31. märtsini põllumajanduskultuurist koosneva talvise taimkatte all;
6) andmed selle kohta, milline põld on kuni kolmeaastane külvikorras oleva rohumaa põld, millel kavandatakse neljandal aastal kasvatada muud põllumajanduskultuuri;
7) andmed selle kohta, kas taotleja kasvatab sertifitseeritud maheseemnega külvatud teravilja või mahepõllumajanduslikult toodetud sertifitseeritud seemnekartulist kartulit;
8) loomade ja kodulindude mahepõllumajanduslikult pidamise korral looma ja kodulinnu liik;
9) paragrahvi 21 lõikes 2 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega asendamise korral andmed selle kohta, et taotleja asendab § 21 lõikes 2 nimetatud kohustuse selle määruse kohase kohustusega.

(3) Kohustuse üleandmise korral esitab kohustuse üleandja järgmised andmed:
1) kohustuse üleandja nimi ja registri- või isikukood;
2) kohustuse ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
3) põllu kohta, mille kohta kohustus üle antakse, põllumassiivi number, põllu number ja pindala;
4) põllumassiivi kaardile märgitavad andmed selle põllu numbri ja piiri kohta, mille kohta kohustus üle antakse.

(4) Kohustuse ülevõtmise korral esitab kohustuse ülevõtja andmed selle kohta, et ta võtab kohustuse üleandja esitatud andmete kohaselt kohustuse üle.

(5) Kohustuse suurendamise või vähendamise korral esitab toetuse saaja toetuse taotlemiseks lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil PRIA-le lõikes 2 nimetatud andmed, arvestades kohustusealuse maa pindala suuruse muutumisega.

(6) Toetuse saaja esitab selle määruse kohase kohustuse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustusega asendamise kohta PRIA-le lõikes 1 sätestatud ajavahemikul ja viisil andmed, mis esitatakse § 21 lõikes 1 nimetatud kohustuse puhul toetuse taotlemiseks.

(7) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning arengukava alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.

(8) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja põllumajandusliku majapidamise ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 17 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu teate, mis sisaldab:
1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nime ja registri- või isikukoodi;
2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nime ja registri- või isikukoodi;
3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitust põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
4) andmeid selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.”;

5) määrust täiendatakse §-dega 261 ja 262 järgmises sõnastuses:

§ 261. Kohustuste kohandamine

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 48 nimetatud kohustuste kohandamine ei ole toetuse saajale vastuvõetav, siis kohustus lõpeb ja kohustuse kehtivusaja eest toetust tagasi ei nõuta.

§ 262. Toetuse saaja andmete avalikustamine

PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.”.

§ 2.   Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” § 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Isik, kes jätkab mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelemist, ei pea Põllumajandusametile esitama lõikes 1 nimetatud andmeid ja dokumente, kui ta esitab samal aastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 22 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed mahepõllumajandusele ülemineku või mahepõllumajandusega jätkamise toetuse saamiseks.”.

§ 3.   Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” § 4 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 22 lõike 1 punktides 1–3” tekstiosaga „§ 22 lõigetes 1 ja 2”.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json