Teksti suurus:

Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 28

Töövaidluskomisjoni juhataja nõuetele vastavuse hindamise kord

Vastu võetud 23.12.2017 nr 71

Määrus kehtestatakse töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib töövaidluskomisjoni juhatajate nõuetele vastavuse hindamist (edaspidi hindamine).

  (2) Töövaidluskomisjoni juhataja (edaspidi hinnatava) nõuetele vastavuse hindamisel hinnatakse isiku ametikohale sobivust ning tööõiguse ja töövaidluse menetluse läbiviimise tundmist. Ametikohale esitatud nõuded on sätestatud töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõikes 2.

  (3) Hindamine toimub üks kord kolme aasta jooksul, kuid mitte enne 24 kalendrikuu möödumist hinnatava viimasest hindamisest või tema ametikohale nimetamisest.

§ 2.   Hindamiskomisjon

  (1) Hindamise viib läbi viieliikmeline hindamiskomisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni kuuluvad:
  1) üks Sotsiaalministeeriumi ametnik;
  2) üks Justiitsministeeriumi ametnik;
  3) üks Tööinspektsiooni ametnik;
  4) üks Kohtunike Ühingu määratud esindaja;
  5) üks tööõiguse või tsiviilõiguse korraline õppejõud.

  (3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees. Komisjoni esimeheks on Sotsiaalministeeriumi ametnik.

  (4) Komisjoni liikme esitanud isik määrab komisjoni liikmele asendusliikme, kes täidab komisjoni liikme ülesandeid olukorras, kus komisjoni liige seda põhjendatud juhul teha ei saa. Vajadusel võib komisjonile liikme määranud isik määrata uue asendusliikme.

  (5) Komisjoni tehnilise teeninduse tagab Sotsiaalministeerium.

§ 3.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjon määrab oma töökorra. Komisjoni koosolekuid võib pidada elektrooniliselt.

  (2) Kui komisjoni esimees ei saa põhjendatud juhul koosolekul osaleda, asendab teda vanim koosolekul osalev liige.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt neli liiget.

  (4) Komisjon teeb otsuseid häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on määrav komisjoni esimehe hääl, esimehe puudumisel tema asendaja hääl.

  (5) Komisjoni koosolekuid protokollib esimehe määratud isik. Komisjoni otsused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 4.   Hindamine

  (1) Hindamine koosneb kaasuse lahendamisest ja vestlusest.

  (2) Hindamise toimumise aja ja koha määrab komisjon. Komisjon teatab hindamise kuupäeva, kellaaja ja koha hinnatavale vähemalt seitse kalendripäeva enne hindamist.

  (3) Vestlus toimub iga hinnatavaga eraldi ja esimesel võimalusel pärast kaasuse lahendamist.

  (4) Enne hindamise toimumise aja ja koha määramist kontrollib komisjon hinnatava vastavust töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõike 2 punktides 1 ja 5–7 sätestatule.

  (5) Hindamist ei viida läbi hinnatava suhtes, kelle puhul ilmneb käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel ametikohale esitatud nõuetele mittevastavus. Ilmnenud mittevastavusest teavitatakse viivitamatult valdkonna eest vastutavat ministrit.

§ 5.   Kaasus

  (1) Kaasusega hinnatakse hinnatava teadmisi tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest tulenevalt töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõike 2 punktist 2, sealhulgas lahenduse vormistuse vastavust töövaidluse lahendamise seaduses otsuse kohta sätestatud nõuetele.

  (2) Kaasuse teksti kinnitab komisjon enne kaasuse läbiviimist. Kaasus koostatakse tööõiguse valdkonnas.

  (3) Kaasuse eest annab iga komisjoni liige maksimaalselt 10 hindepunkti. Kaasuse hindamisel antakse hindepunkte käesoleva määruse lisas 1 esitatud hindamislehe alusel. Kui komisjoni liige hindab vähemat ühe hindamislehe kriteeriumi tulemuseks 0 hindepunkti, loeb ta hinnatava kaasuse tulemuseks 0 hindepunkti.

  (4) Komisjon määrab ühe komisjoni mitte kuuluva isiku, kes vastutab kaasuse lahendamisel tehnilise toe eest, ning komisjoni liikmete hulgast vähemalt ühe liikme, kes viibib kaasuse lahendamise juures, kontrollib nõuete järgimist ning koostab kaasuse lahendamise läbiviimise kohta protokolli.

§ 6.   Kaasuse lahendamine

  (1) Kaasuse lahendamine ja vormistamine toimub elektrooniliselt.

  (2) Hinnatav lahendab kaasuse iseseisvalt. Lahendamisel võib kasutada Riigi Teataja andmebaasi.

  (3) Kui hinnatav kasutab lubamatuid abimaterjale või kõrvalist abi, loeb komisjon kaasuse mittearvestatuks ning hinnatava nõuetele mittevastavaks.

  (4) Enne kaasuse lahendamist valib hinnatav omale märgusõna ja esitab selle komisjonile kinnises ümbrikus koos oma nimega. Märgusõna peab koosnema vähemalt viiest tähest ja ühest numbrist.

  (5) Hinnatav märgib enda valitud märgusõna kaasuse lahendusele ning salvestab kaasuse lahenduse, kasutades faili nimena märgusõna.

  (6) Komisjon avab ümbrikud pärast kaasuse lahenduse hindamist ja vestluse läbiviimist. Hindamistulemuste väljaselgitamise protokollis märgitakse hinnatava nime juurde tema märgusõna.

§ 7.   Vestlus

  (1) Vestlust ei viida läbi hinnatava suhtes, kelle kaasus loetakse käesoleva määruse § 6 lõike 3 alusel mittearvestatuks.

  (2) Vestluse viivad läbi kõik komisjoni liikmed. Kui komisjoni liige ei saa jääda hinnatava suhtes erapooletuks või kui võib esineda huvide konflikt, teavitab ta sellest komisjoni ning hindamisel osaleb asendusliige. Kui ka asendusliige ei saa jääda hinnatava suhtes erapooletuks või kui esineb huvide konflikt, teavitab ta sellest komisjoni ning hindamine viiakse läbi neljaliikmelises koosseisus.

  (3) Vestlusel analüüsitakse hinnatava vormistatud töövaidluse lahendeid ning hinnatava ja tema lahendite kohta esitatud kaebusi ning hinnatakse isiku vastavust töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõike 2 punktides 2–4 sätestatud nõuetele.

  (4) Vestlusel analüüsitakse valimit hinnatava lahenditest. Valimisse võetakse hindamise kutse väljasaatmisele eelnenud viimase 24 kalendrikuu jooksul hinnatava tehtud lahendite koguarvu kümneks võrdseks osaks jaotamisel iga osa viimane lahend.

  (5) Vestlusel hinnatakse hindamise kutse väljasaatmisele eelnenud viimase 24 kalendrikuu jooksul hinnatava ja tema lahendite kohta esitatud kaebuseid.

  (6) Vestluse eest annab iga komisjoni looge maksimaalselt 10 hindepunkti. Iga hindamisel osalev komisjoni liige annab vestluse hindepunkte käesoleva määruse lisas 2 esitatud hindamislehe alusel.

§ 8.   Hindamisele ilmumata jäämine

  (1) Hindamisest keeldunud või mõjuva põhjuseta ilmumata jätnud isik loetakse ametikohale kehtestatud nõuetele mittevastavaks.

  (2) Mõjuval põhjusel hindamisele ilmumata jäämise korral määrab komisjon uue hindamise toimumise aja ja koha.

  (3) Mõjuvaks põhjuseks on vääramatu jõud või haigestumine, kui selle tõendamiseks esitatakse arstitõend.

§ 9.   Hindamistulemuste väljaselgitamine

  (1) Komisjon selgitab välja hinnatava hindamistulemused koosolekul viieliikmelises koosseisus 14 kalendripäeva jooksul vestluse läbiviimisest. Hinnatav loetakse ametikohale vastavaks, kui kaasuse lahendus ja vestlus loetakse arvestatuks ja ei ole ilmnenud mittevastavust töövaidluse lahendamise seaduse § 7 lõike 2 punktides 1 ja 5–7 sätestatud nõuetele.

  (2) Komisjoni liige hindab kaasuse lahendust ja vestlust eraldi. Kaasuse lahendus ja vestlus hinnatakse arvestatuks või mittearvestatuks. Komisjoni liige loeb hindamise arvestatuks, kui on hinnatava kaasuse lahendusele andnud vähemalt 8 hindepunkti ja vestlusele vähemalt 8 hindepunkti.

  (3) Komisjon teeb otsuse hinnatava ametikohale esitatud nõuetele vastavuse kohta käesoleva määruse § 3 lõike 4 alusel. Hindamisel ei arvestata selle komisjoni liikme hinnangut kaasusele, kes ise või kelle asendusliige ei osalenud kaasuse lahendanud hinnatava vestlusel.

  (4) Kui komisjon tuvastab hinnatava võimetes, isikuomadustes, kõlbelistes omadustes või teadmistes tööõigusest ja töövaidluse menetluse läbiviimisest arenguvajadusi, mis ei too kaasa ametikohale esitatud nõuetele mittevastavust, kirjeldab komisjon arenguvajadusi hinnatava hindamistulemuste otsuses.

  (5) Komisjoni esimees ja koosoleku protokollija allkirjastavad otsuse hindamistulemuste kinnitamise kohta. Sotsiaalministeerium teeb hinnatavale hindamistulemused teatavaks kümne tööpäeva jooksul komisjoni otsusest arvates.

§ 10.   Hindamistulemuste vaidlustamine

  Hindamiskomisjoni otsusega mittenõustumisel on hinnataval õigus haldusmenetluse seaduses sätestatud korras esitada vaie hindamiskomisjonile või kaebus halduskohtusse.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Kaasuse hindamisleht

Lisa 2 Vestluse hindamisleht

/otsingu_soovitused.json