Teksti suurus:

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 44

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus

Vastu võetud 17.04.2017 nr 33
RT I, 18.04.2017, 5
jõustumine 21.04.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2017RT I, 29.12.2017, 1601.01.2018

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 25 lõike 2, § 28 lõike 2, § 29 lõike 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ET L 347/608, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 37 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse ja heinaseemne üleminekutoetuse (edaspidi koos ka toetus) saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Toetuse saamise üldised nõuded

  (1) Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes tegeleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punktis c nimetatud põllumajandusliku tegevusega põllumajanduslikus majapidamises (edaspidi taotleja).

  (2) Põllumajanduslik majapidamine selle määruse tähenduses on kõik põllumajandustootja poolt juhitavad Eestis asuvad põllumajanduslikud tootmisüksused, kus on vähemalt:
  1) üks hektar põllumajandusmaad, mis on taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud või mille olemasolu tõendab taotleja muul viisil, või
  2) ühele loomühikule vastaval hulgal põllumajandusloomi, keda põllumajandusloomade registri andmete alusel kasvatatakse taotluse esitamise aasta 2. mai seisuga või kelle olemasolu tõendab taotleja muul viisil.

  (3) Lõike 2 punktis 1 nimetatud põllumajandusmaa, mille kohta taotleja ei ole saanud ühtset pindalatoetust, peab olema hooldatud, kasutades selliseid agrotehnilisi võtteid, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku ning võimaldavad seda maad järgmisel kasvuperioodil kasutusele võtta põllumajandusliku tegevusega tegelemiseks ilma lisakuludeta.

  (4) Lõike 2 punktis 2 nimetatud põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid on esitatud maaeluministri 16. veebruari 2017. a määruse nr 17 „Loomakasvatuse üleminekutoetus” lisas.

§ 3.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise suhtes kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklis 8 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 3 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
18.01.2018 11:18
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "e-teenuse" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
  1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nimi ja registri- või isikukood;
  2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
  3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitus põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
  4) andmed selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

§ 4.   Ühikumäär

  PRIA otsustab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 31 lõike 2 alusel toetuse ühikumäärad taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

2. peatükk Toetuse saamise nõuded 

§ 5.   Nõuded põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse taotlejale

  Põllumajanduskultuuri üleminekutoetust võib taotleda taotleja, kes taotleb ühtset pindalatoetust ja kellele on määratud või kes omab taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 26 lõike 1 kohast põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõigust.

§ 6.   Nõuded heinaseemne üleminekutoetuse taotlejale

  Heinaseemne üleminekutoetust võib taotleda taotleja, kellele on taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga määratud või kes omab Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 26 lõike 1 kohast heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõigust.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab andmeid selle kohta, millise asjaomase toetusõiguse alusel toetust taotletakse, ning maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 151 lõikes 1 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste, „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste ning põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse ja heinaseemne üleminekutoetuse kohta samal ajal.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Kui taotleja on omandanud toetusõiguse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 27 kohaselt, esitab ta koos taotlusega PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maaeluministri 14. detsembri 2017. a määruses nr 86 „Täiendava otsetoetuse toetusõiguse üleandmisest teavitamine” nimetatud teate või dokumendi.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

§ 8.   Toetuse suuruse arvutamine

  (1) Põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse summa arvutamisel võrreldakse taotleja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 26 lõike 1 kohaste põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõiguste arve eraldi taotluse esitamise aastal ühtse pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud toetusõigusliku põllumajandusmaa hektarite arvuga.

  (2) Põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse summa arvutatakse taotleja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 26 lõike 1 kohase põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõiguse arvu alusel, kui taotluse esitamise aastal on taotleja ühtse pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud toetusõigusliku põllumajandusmaa hektarite arv asjaomase toetusõiguse arvuga võrdne või sellest suurem.

  (3) Põllumajanduskultuuri üleminekutoetuse summa arvutatakse taotleja ühtse pindalatoetuse taotluse menetlemise käigus kindlaks määratud toetusõigusliku põllumajandusmaa hektarite arvu alusel, kui taotluse esitamise aastal on nimetatud hektarite arv väiksem taotleja asjaomase Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 26 lõike 1 kohase põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse toetusõiguse arvust.

  (4) Heinaseemne üleminekutoetuse summa arvutatakse taotleja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 26 lõike 1 kohase heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguse arvu alusel.

§ 9.   Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele.

  (2) Taotleja teeb lõikes 1 nimetatud asutusele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud.

§ 10.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused taotluse esitamise aasta 10. detsembriks.

  (2) PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsused Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 30 sätestatud alustel.

§ 11.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse välja taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json