Teksti suurus:

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 50

Piimalehma kasvatamise otsetoetus

Vastu võetud 05.01.2017 nr 3
RT I, 06.01.2017, 16
jõustumine 09.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2017RT I, 29.12.2017, 1601.01.2018

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 19 lõike 2 ja § 21 lõike 2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 52 lõike 1 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.06.2014, lk 1–47), artikli 53 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse piimalehma kasvatamise otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Piimalehma kasvatamise otsetoetust (edaspidi toetus) võib taotleda füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes vastab maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 2 sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja).

  (2) Toetust võib taotleda taotleja, kes põllumajandusloomade registri andmete kohaselt kasvatab taotluse esitamise kalendriaasta 2. märtsi seisuga kuni 400 piimalehma.

§ 3.   Nõuded piimalehma kohta

  (1) Piimalehm, kelle kohta toetust taotletakse, peab olema nõuetekohaselt identifitseeritud ja tema andmed peavad olema kantud põllumajandusloomade registrisse.

  (2) Piimalehmaks § 2 lõike 2 tähenduses loetakse lehm, kellel on eesti holsteini (EHF), eesti punase (EPK), eesti maatõu (EK), šviitsi (AP), äärširi (FA) või dzörsi (JER) tõu tunnused.

  (3) Piimalehmaks ei loeta lehma, kes on saadud lihatõugu veise ristamisel ning kuulub lihatootmiseks peetavate veistega samasse karja.

§ 4.   Nõuded karja suuruse kohta

  (1) Toetuse saamiseks peab taotleja oma karjas taotlusel märgitud arvul § 2 lõigetes 1–3 sätestatud nõuete kohaseid piimalehmi taotluse esitamise päevast kuni taotluse esitamise kalendriaasta 8. maini. Nimetatud piimalehmade arv ei tohi olla suurem § 2 lõikes 2 sätestatud arvust.

  (2) Karjas võib olla taotlusel märgitud arvust vähem piimalehmi, kui see on põhjustatud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest, sealhulgas esinevad järgmised asjaolud:
  1) esineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013) artikli 2 lõikes 2 nimetatud asjaolu;
  2) piimalehm on taotleja tahte vastaselt karjast välja viidud ning taotlejal on selle tõendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile esitatud avalduse ärakiri;
  3) piimalehm on haiguse või õnnetuse tõttu surnud või veterinaarsel näidustusel hukatud ning taotlejal on selle tõendamiseks veterinaararsti kirjalik kinnitus.

§ 5.   Nõuetele vastavuse nõuded

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607), artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

  (2) Toetuse saaja täidab lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu taotluse esitamise kalendriaasta vältel.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. märtsist kuni 21. märtsini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab lisaks maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151 nimetatud andmetele ka nende piimalehmade arvu, kelle kohta taotleja toetust taotleb ning keda ta põllumajandusloomade registri andmete kohaselt taotluse esitamise kalendriaasta 2. märtsi seisuga kasvatab.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Taotleja, kes ei taotle Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 punktis 1, 2 või 3 nimetatud otsetoetust, põllumajanduskultuuri või heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel üleminekutoetust ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artiklis 28, 29, 30 või 33 nimetatud toetust, esitab taotluse esitamise kalendriaasta 21. maiks PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 152 lõike 1 punktides 1−6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise suhtes kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69–124), artiklis 8 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. märtsil ning lõppeb 1. septembril.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 7 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
  1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nimi ja registri- või isikukood;
  2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
  3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitus põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
  4) andmed selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

§ 8.   Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–43 sätestatust.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud asutused kontrollivad §-s 5 sätestatud nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65–72 sätestatust.

  (3) Taotleja teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustele teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas ajab vajaduse korral loomad kokku või hoiab neid selliselt, et oleks võimalik kontrollida nende kõrvamärkide olemasolu ja loomade identifitseerimisnumbrit.

§ 9.   Toetuse ühikumäär

  (1) PRIA otsustab toetuse ühikumäära taotluse esitamise kalendriaasta 1. detsembriks.

  (2) Toetuse saajale, kes kasvatab kuni 100 piimalehma, makstakse toetust lõike 1 alusel otsustatud ühikumäära alusel.

  (3) Toetuse saajale, kes kasvatab 101–400 piimalehma, makstakse toetust ühikumäära alusel, mis saadakse lõike 1 alusel otsustatud ühikumäära korrutamisel kordajaga 0,5.

§ 10.   Toetuse vähendamine

  PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.6.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

§ 11.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise kalendriaasta 10. detsembriks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seaduse §-s 22 sätestatud alustel.

§ 12.   Finantsdistsipliin

  Taotlejale makstavat otsetoetuste summat kohandatakse vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõike 1 kohaselt.

§ 13.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse välja taotluse esitamise kalendriaastale järgneva kalendriaasta 30. juuniks.

§ 14.   Toetuse saaja andmete avalikustamine

  PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json