Teksti suurus:

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2017, 51

Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus

Vastu võetud 20.04.2015 nr 33
RT I, 22.04.2015, 30
jõustumine 25.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.04.2017RT I, 25.04.2017, 228.04.2017
22.12.2017RT I, 29.12.2017, 1601.01.2018

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 19 lõike 2 ja § 21 lõike 2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 52 lõike 1 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 639/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad, ning muudetakse kõnealuse määruse X lisa (ELT L 181, 20.06.2014, lk 1–47), artikli 53 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puu- ja köögivilja tootmiskohustusega seotud otsetoetuse (edaspidi toetus) saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  Toetust võib taotleda füüsiline või juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta isikute ühendus, kes vastab maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 2 sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja).

§ 3.   Nõuded põllumajandusmaa kohta

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusmaa kohta, mis vastab maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 3 sätestatud nõuetele, kus täidetakse sama määruse § 4 lõigetes 1 ja 3 sätestatud nõudeid ning kus kasvatatakse lisas nimetatud põllumajanduskultuure vähemalt ühel hektaril.
[RT I, 25.04.2017, 2 - jõust. 28.04.2017]

  (2) Põllumajandusmaal, mille kohta toetust taotletakse, peab viljapuude ja marjapõõsaste minimaalne istutustihedus olema järgmine:
  1) õunapuu tugeva kasvuga alusel, pirnipuu – 100 istikut hektari kohta;
  2) õunapuu keskmise kasvuga alusel – 300 istikut hektari kohta;
  3) õunapuu nõrga kasvuga alusel – 500 istikut hektari kohta;
  4) ploomipuu, kirsipuu, murelipuu, kreegipuu, haraline ploomipuu (alõtša) – 270 istikut hektari kohta;
  5) sõstar, karusmari – 2000 istikut hektari kohta;
  6) vaarikas – 3000 istikut hektari kohta.
[RT I, 25.04.2017, 2 - jõust. 28.04.2017]

  (3) Toetust ei või taotleda põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse põllumajanduskultuure kitsede ja lammaste lisasöötmiseks „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antava loomade heaolu toetuse saamiseks.

  (4) Toetust ei või taotleda põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse põllumajanduskultuure, mis on puukoolid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1307/2013 artikli 4 lõike 1 punkti j tähenduses.
[RT I, 25.04.2017, 2 - jõust. 28.04.2017]

§ 4.   Nõuetele vastavuse nõuded

  (1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607), artiklis 92 nimetatud toetuse saaja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruses nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” sätestatud nõudeid ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 32 lõike 2 kohaselt avaldatud kohustuslikke majandamisnõudeid.

  (2) Toetuse saaja täidab lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu taotluse esitamise kalendriaasta vältel.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab:
  1) maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 151 nimetatud andmeid;
  2) andmeid, kas põllu kohta taotletakse puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust;
  3) põllul kasvatatava lisas nimetatud põllumajanduskultuuri nimetust.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Taotleja, kes ei taotle Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 punktis 1, 2 või 3 nimetatud otsetoetust, põllumajanduskultuuri või heinaseemne täiendava otsetoetuse toetusõiguse alusel üleminekutoetust ega Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 487–548) artiklis 28, 29, 30 või 33 nimetatud toetust, esitab lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” § 152 lõike 1 punktides 1−6, 12 ja 13, § 152 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 153 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Toetuse taotlemisel esitab taotleja ühise taotluse kõikide pindalatoetuste ning „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavate loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste kohta samal ajal.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

§ 6.   Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  (1) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise suhtes kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega (ELT L 227, 31.07.2014, lk 69–124), artiklis 8 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artikli 8 lõike 3 punktis a nimetatud ajavahemik algab 22. mail ning lõppeb 1. septembril.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral esitab põllumajandusliku majapidamise ülevõtja ülevõtmisest teatamiseks ja toetuse maksmise taotlemiseks § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemikul PRIA-le elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu järgmised andmed:
  1) põllumajandusliku majapidamise üleandja nimi ja registri- või isikukood;
  2) põllumajandusliku majapidamise ülevõtja nimi ja registri- või isikukood;
  3) põllumajandusliku majapidamise üleandja ja ülevõtja kinnitus põllumajandusliku majapidamise üleandmise kohta;
  4) andmed selle kohta, et põllumajandusliku majapidamise ülevõtja taotleb toetuse maksmist.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

§ 7.   Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 24–41 sätestatust.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 33 lõikes 1 nimetatud asutused kontrollivad §-s 4 sätestatud nõuetele vastavust, lähtudes komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 artiklites 65–72 sätestatust.

  (3) Taotleja teeb lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutustele teatavaks kõik toetuse taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud, sealhulgas näitab vajaduse korral ette põllu piiri.

§ 8.   Toetuse ühikumäär

  PRIA otsustab toetuse ühikumäära taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.

§ 9.   Toetuse vähendamine

  PRIA otsustab toetuse vähendamise Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013, komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.06.2014, lk 48–73), ning komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 809/2014 sätestatud alustel ja korras.

§ 10.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise aasta 10. detsembriks.

  (2) PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 22 sätestatud alustel.

§ 11.   Finantsdistsipliin

  Taotlejale makstavat otsetoetuste summat kohandatakse vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõike 1 kohaselt.

§ 12.   Toetuse maksmine

  Toetus makstakse välja taotluse esitamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 121.   Toetuse saaja andmete avalikustamine
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

  PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 111 ja 112 kohaselt ning nende töötlemisest Euroopa Liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt.
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

§ 13.   Rakendussäte

  (1) 2015. aastal on § 5 lõikes 1 sätestatud ajavahemik 7. maist kuni 25. maini.

  (2) 2015. aastal on § 6 lõikes 2 sätestatud ajavahemik 26. maist kuni 1. septembrini.

Lisa Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse toetusõiguslikud põllumajanduskultuurid
[RT I, 29.12.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json