Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2018, 1

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 20.12.2018 nr 127

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 48 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruses nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse arv „1477” arvuga „1606”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Toimetulekutoetuse menetlemise ja väljamaksmise kulud hüvitatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõike 2 kohaselt.”;

3) paragrahvi 31 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Matusetoetuse jaotamisel kohaliku omavalitsuse üksuste vahel lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikest 36. Toetuse jaotamisel võetakse aluseks 19–64-aastaste isikute ning 65-aastaste ja vanemate isikute arv rahvastikuregistri andmetel vastava aasta alguse seisuga.

(2) Kohaliku omavalitsuse üksus võib matusetoetust kasutada matuse korraldamise kulude katmise toetamiseks (edaspidi toetuse maksmine) või kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud matuse kulude katmiseks. Isiku abivajadust hindamata võib maksta toetust, lähtudes lahkunu elukohast vastavalt lõigetele 3 ja 4 või lähtudes matuse korraldaja elukohast vastavalt lõigetele 5 ja 6.

(3) Kohaliku omavalitsuse üksus võib maksta toetust selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel tema territooriumil.

(4) Lõikes 3 nimetatud juhul tuleb kohaliku omavalitsuse üksusel maksta toetust samaväärselt ka matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub tema territooriumil ja kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lõike 3 alusel lahkunu elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.

(5) Kohaliku omavalitsuse üksus võib maksta toetust matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub tema territooriumil.

(6) Lõikes 5 nimetatud juhul tuleb kohaliku omavalitsuse üksusel maksta toetust samaväärselt ka selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel tema territooriumil ja kelle eest taotleb toetust matuse korraldaja, kellel puudub rahvastikuregistrijärgne elukoht või kellel ei olnud võimalik saada toetust lõike 5 alusel enda elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.

(7) Kohaliku omavalitsuse üksus ei pea maksma isiku abivajadust hindamata toetust, kui isikule on makstud toetust teisest kohaliku omavalitsuse üksusest.”;

4) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte või korduva tõendi väljastamine, õigustatud huvi korral dokumendi väljastamine, korduva tõendi või muu perekonnasündmuse dokumendi väljastamine ning perekonnaseisudokumentide ja kohtuotsuste andmehõivekannete tegemine ja parandamine.”;

7) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kohaliku omavalitsuse üksustele makstakse koolitusteks toetust rahvastikutoimingute hüvitiseks planeeritud vahenditest järgmiselt: Tallinna linnale 6000 eurot, Tartu linnale 1400 eurot ning Hiiumaa vallale, Jõhvi vallale, Narva linnale, Jõgeva vallale, Paide linnale, Haapsalu linnale, Rakvere linnale, Pärnu linnale, Põlva vallale, Rapla vallale, Saaremaa vallale, Valga vallale, Viljandi linnale ja Võru linnale igaühele 800 eurot.

(12) Rahvastikutoimingute hüvitiseks riigieelarvesse vastavaks aastaks planeeritud ja eelmisest eelarveaastast üle kantud vahendite jääk jaotatakse lõikes 11 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel. Jäägist jaotatakse kuni 25 000 eurot proportsionaalselt nende kohaliku omavalitsuse üksuste vahel, kelle eelmisel eelarveaastal menetletud ja hüvitamisele kuuluvate juhtumite arv on alla 2000, ning ülejäänud summa jaotatakse kõigi lõikes 11 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt.”;

8) paragrahvi 6 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 81 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

  (2) Määruse § 1 punkt 3 jõustub 1. märtsil 2019. a.

  (3) Määruse § 1 punkt 8 jõustub 31. detsembril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Janek Mäggi
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json