Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses relvaseaduse jõustumisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2018, 2

Siseministri määruste muutmine seoses relvaseaduse jõustumisega

Vastu võetud 21.12.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 24 lõike 4, § 26 lõike 10, § 32 lõike 9, § 34 lõike 11, § 35 lõike 6, § 44 lõike 4, § 53 lõike 7 ja § 80 lõike 13 alusel.

§ 1.   Siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruse nr 13 „Soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord” muutmine

Siseministri 18. märtsi 2015. aasta määruses nr 13 „Soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Relvaeksami nõuded ja läbiviimise kord ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord”;

2) paragrahvi 1 tekstis asendatakse sõnad „soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami” sõnadega „relvaeksami (edaspidi eksam) nõuded ja selle”;

3) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad „Relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami” sõnadega „Relva käsitsemise katse (edaspidi laskekatse)”;

4) paragrahvi 5 pealkiri ning lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Eksam

(1) Soetamisloa ja relvaloa taotleja teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavuse hindamise eksam koosneb teooriaeksamist ning seejärel laskekatsest.

(2) Eksamineeritavat, kes teooriaeksamit ei soorita, laskekatsele ei lubata. Eksam loetakse sooritatuks, kui teooriaeksami ja laskekatse tulemus on positiivne.”;

5) paragrahvi 7 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „laskmine” sõnadega „relvaseaduse § 12 lõikes 1 nimetatud”;

6) paragrahvi 9 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teooriaeksami või laskekatse tulemusega mittenõustumisel võib esitada Politsei- ja Piirivalveametile vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul tulemuse teadasaamisest arvates.”;

7) paragrahvi 10 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõna „eksamid” sõnadega „eksami või selle osa”.

§ 2.   Siseministri 10. oktoobri 2016. aasta määruse nr 28 „Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid” muutmine

Siseministri 10. oktoobri 2016. aasta määruses nr 28 „Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Ajavahemikul 17.10.2016 kuni 31.12.2018 väljastatud load kehtivad kuni tähtaja lõpuni või uue loa väljastamiseni.

(4) Ajavahemikul 17.10.2016 kuni 31.12.2018 trükitud lubade planke võib kasutada kuni 2019. aasta 31. detsembrini.”;

2) määruse lisad 2–5 ja 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.   Siseministri 28. septembri 2018. aasta määruse nr 23 „Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimäärus” muutmine

Siseministri 28. septembri 2018. aasta määruses nr 23 „Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud loa taotlejad.”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei- ja Piirivalveamet on registri volitatud töötleja relvade, laskekõlbmatute relvade ning nende omanike ja valdajate ja relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud loa taotlejate andmete suhtes.”;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud loa taotleja;”;

4) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
1) isiku avaldus ja sellele lisatud dokumendid;
2) relvaseaduse alusel läbiviidud haldusmenetluse dokumendid;
3) relvaseaduses sätestatud load ja aktid;
4) kohtumäärused või -otsused;
5) muud seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis sätestatud dokumendid ja andmed.”;

5) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) isiku relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud loa taotlus jäetakse rahuldamata ja loa väljastamisest keeldutakse.”;

6) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Nende isikute isikuandmeid, kes taotlesid relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud luba ja kellele seda ei väljastatud, säilitatakse viis aastat pärast andmete arhiivi kandmist. Pädevatele asutustele tagatakse nendele andmetele juurdepääs, kui relvaseaduse alusel antakse luba või tunnistatakse see kehtetuks.”;

7) määrust täiendatakse paragrahviga 171 järgmises sõnastuses:

§ 171. Taotluse kohta registrisse kantavad andmed

Relvaseaduse §-des 26, 32 ja 34 sätestatud loa taotluse kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) taotluse registrinumber;
2) taotluse eesmärk;
3) taotletav luba;
4) taotletav relvaliik, selle otstarve ja relvade arv;
5) relvahoiutingimused;
6) taotlusele lisatud dokumendi koopia.”.

§ 4.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. aastal.

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 2 Relvaloa vorm

Lisa 3 Paralleelrelvaloa vorm

Lisa 4 Relvakandmisloa vorm

Lisa 5 Juriidilise isiku relvaloa vorm

Lisa 8 Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akti vorm

/otsingu_soovitused.json