Teksti suurus:

Relvaeksami nõuded ja läbiviimise kord ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2023, 6

Relvaeksami nõuded ja läbiviimise kord ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

Vastu võetud 18.03.2015 nr 13
RT I, 27.03.2015, 4
jõustumine 01.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2018RT I, 28.06.2018, 101.07.2018, osaliselt 01.01.2019; tekstis asendatud läbivalt sõnad „teooriaeksami laskmiskatse“ sõnaga „laskekatse“ vastavas käändes.
21.12.2018RT I, 29.12.2018, 201.01.2019
14.05.2020RT I, 20.05.2020, 1001.07.2020
20.03.2023RT I, 24.03.2023, 530.03.2023

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 35 lõike 9 alusel.
[RT I, 24.03.2023, 5 - jõust. 30.03.2023]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse relvaeksami (edaspidi eksam) nõuded ja selle läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.   Eksami vastuvõtmine

  (1) Eksamineerimist korraldab ja eksamitulemusi hindab Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Eksami läbiviimise aja ja koha määrab ning eksamineeritavale teatab need Politsei- ja Piirivalveamet.

  (3) [Kehtetu - RT I, 28.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (4) Kui eksamile registreerinud isik ei saa määratud ajaks eksamile ilmuda, peab ta sellest Politsei- ja Piirivalveametit teavitama vähemalt kolm tööpäeva enne eksamiks määratud kuupäeva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Hilisema teavitamise korral eksamiaega ei muudeta, välja arvatud juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud isiku ootamatust haigestumisest või muust asjaolust, mida isik ei saanud mõjutada, ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud selle asjaoluga arvestamist või selle vältimist isikult oodata ning ta esitab selle kohta Politsei- ja Piirivalveametile asjakohase tõendi.

  (5) Kui eksamile registreerinud isik ei ilmu eksamile või ta ei ole oma eksamile mitteilmumisest ettenähtud aja jooksul Politsei- ja Piirivalveametit teavitanud, loetakse eksam mittesooritatuks ning eksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks. Eksami protokolli märgitakse „eksamile mitte ilmunud”.

§ 3.   Eksamikomisjon ja eksami vastuvõtja

  (1) Eksamikomisjon moodustatakse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga või tema volitatud ametniku kirjaliku otsusega. Eksamikomisjonis on vähemalt kaks liiget, kellest üks on eksamikomisjoni esimees. Komisjoni liikmeks võib nimetada ka teise ametiasutuse esindaja.
[RT I, 28.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (11) Kui teooriaeksami testi täitmine korraldatakse eksamiklassis arvutis, viibib eksamiklassis vähemalt eksamikomisjoni esimees.
[RT I, 28.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (2) Eksamikomisjoni liige peab tundma relvaseadust, selle alusel kehtestatud õigusakte ning eksami vastuvõtmise metoodikat.

  (3) Relva käsitsemise katse (edaspidi laskekatse) võtab vastu eksamikomisjoni liige, kellel on kehtiv relvaluba või kellele on Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga või tema volitatud ametniku kirjaliku otsusega antud teenistusrelva kandmise õigus.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.   Eksamile lubamise tingimused

  (1) Eksamile lubatakse isik, kes on tasunud eksami vastuvõtmise eest riigilõivu.

  (2) Eksamile lubatakse isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel.

§ 5.   Eksam
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (1) Soetamisloa ja relvaloa taotleja teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavuse hindamise eksam koosneb teooriaeksamist ning seejärel laskekatsest.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Eksamineeritavat, kes teooriaeksamit ei soorita, laskekatsele ei lubata. Eksam loetakse sooritatuks, kui teooriaeksami ja laskekatse tulemus on positiivne.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Enne eksami sooritamist tutvustatakse eksamineeritavale eksamikorda ja -tingimusi.

  (4) Eksami ajal on keelatud kasutada abi- ja lisavahendeid, samuti kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada eksami iseseisvat sooritamist. Kui eksamineeritav rikub eksamil kehtivat korda, eksam katkestatakse ning loetakse mittesooritatuks.

§ 6.   Teooriaeksam

  (1) Teooriaeksam on kirjalik. Eksamineeritava põhjendatud taotlusel võib eksamikomisjoni esimehe otsusel võtta eksami vastu suuliselt.

  (2) Teooriaeksamil kontrollitakse eksamineeritava teadmisi järgmistes valdkondades:
  1) relva soetamine, registreerimine, võõrandamine, sisse- ja väljaviimine, edasitoimetamine;
  2) tulirelva seaduspärane hoidmine, kasutamine, kandmine,
  3) [kehtetu - RT I, 28.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]
  4) vastutus relvaseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest;
  5) ohutusnõuded relva käsitsemisel.

  (3) Teooriaeksami valikvastustega testi koostab ja kinnitab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud ametnik. Igas testis on kümme valikvastustega küsimust käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud valdkondades.

  (4) Teooriaeksami sooritamiseks on aega 30 minutit. Teooriaeksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud testi kümnest küsimusest õigesti vähemalt kaheksale küsimusele. Ettenähtud aja jooksul vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.
[RT I, 24.03.2023, 5 - jõust. 30.03.2023]

  (5) Eksamitulemusest teatatakse eksamineeritavale suuliselt kohe pärast vastuste kontrollimist ja see fikseeritakse eksamiprotokollis. Eksami mittesooritamine vormistatakse vajaduse korral kirjalikult ning see tehakse eksamineeritavale teatavaks haldusmenetluse seaduses sätestatud korras..

  (6) Eksamineeritava tehtud teooriaeksami testi säilitab Politsei- ja Piirivalveamet vähemalt käesoleva määruse § 9 lõikes 1 nimetatud tähtaja saabumiseni.
[RT I, 28.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 7.   Laskekatse

  (1) Laskekatsele lubatakse eksamineeritav pärast teooriaeksami sooritamist.

  (2) Laskekatse sooritatakse eksamikomisjoni juuresolekul lasketiirus või laskepaigas.
[RT I, 28.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (3) Laskekatse toimub kahes osas. Esimeses osas kontrollitakse õpperelvaga või laadimata relvaga eksamineeritava oskusi relva käsitsemisel.

  (31) Laskekatse sooritamisel relva käsitsedes tuleb kinni pidada järgmistest põhinõuetest:
  1) relvaga käiakse ümber nii, nagu oleks see laetud;
  2) relv peab käsitsedes olema suunatud ohutusse suunda;
  3) päästev sõrm peab olema sirgelt väljaspool päästikukaitset relvaraamil ja tohib päästikule liikuda üksnes lasu sooritamise ajaks;
  4) relvaraua ohutu suund kogu laskekatse ajal on märklehe suund laskesektoris.
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

  (4) Kui eksamineeritav ei käsitse relva õigesti, teeb seda ebakindlalt või rikub ohutusnõudeid, laskekatse lõpetatakse ja loetakse mittesooritatuks.

  (5) Laskekatse teine osa on tulejoonelt laskmine relvaseaduse § 12 lõikes 1 nimetatud relvaliigist, mida eksamineeritav soovib soetada või mille kandmise luba ta taotleb.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Kui laskekatse teises osas tehakse ohtlikke vigu ja relva oskamatu käsitsemisega luuakse tulejoonel ohtlik olukord, laskmiskatse lõpetatakse ning see loetakse mittesooritatuks.

  (7) Laskekatse püssist sooritatakse püstiasendis, ilma toeta, tabades 25 meetri kauguselt märklehte, mis vastab käesoleva määruse lisas 1 kehtestatule. Laskekatse käigus tehakse kolm lasku, mis peavad tabama märklehe ringe 7–10.
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

  (8) Laskekatse püstolist või revolvrist sooritatakse püstiasendis, ilma toeta, tabades 15 meetri kauguselt märklehte, mis vastab käesoleva määruse lisas 2 kehtestatule. Alla 63,5 millimeetri pikkuse relvarauaga püstolist või revolvrist lastakse märklehte kümne meetri kauguselt. Laskekatse käigus tuleb käskluse peale 15 sekundi jooksul relv laadida ja teha kolm lasku, millest kaks peavad tabama märklehte.
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

  (81) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 ja 8 nimetatud nõuet sooritada laskekatse püstiasendis, ilma toeta, ei kohaldata, kui laskekatset sooritaval isikul on pere- või eriarsti väljastatud teatis liikumispuude või ajutise liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, mis ei võimalda tal püstiasendis või ilma toeta laskekatset sooritada.
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

  (82) Enne laskekatse sooritamist võib laskekatset sooritama tulnud isik soovi korral teha ühe harjutuslasu. Seda ei arvestata laskekatse hulka.
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

  (83) Pärast laskekatse sooritamist peab laskekatse sooritanud isik laetud relva ohutuks tegema.
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

  (9) Laskekatse tulemus tehakse eksamineeritavale teatavaks suuliselt pärast selle kontrollimist ja see fikseeritakse eksamiprotokollis. Eksami mittesooritamine vormistatakse vajaduse korral kirjalikult ning see tehakse eksamineeritavale teatavaks haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (10) Kui laskekatse ebaõnnestub, võib seda korrata mitte varem kui viie päeva pärast, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul teooriaeksami sooritamise päevast arvates. Kui laskekatset ei sooritata nimetatud tähtaja jooksul, peab uuesti sooritama ka teooriaeksami.
[RT I, 28.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

§ 8.   Relvaluba omava isiku täiendav laskekatse
[RT I, 28.06.2018, 1 - jõust. 01.07.2018]

  (1) Relvaseaduse § 35 lõikes 8 sätestatud juhul kontrollitakse relvaluba omava isiku täiendaval laskekatsel, kas eksamineeritav on pädev käsitsema teist liiki tulirelva.

  (2) Relvaseaduse § 41 lõikes 31 sätestatud juhul kontrollitakse relvaluba omava isiku täiendaval laskekatsel, kas eksamineeritav on pädev käsitsema isiku relvaloale märgitud liiki relva. Kui eksamineeritava relvaloale on kantud mitu relvaliiki, sooritatakse täiendav laskekatse vaid ühest relvast, mille liigi valib eksamineeritav. Laskekatse sooritatakse isiklikust relvast, selle puudumisel või juhul, kui isiklikku relva ei ole tehnilisel põhjusel võimalik kasutada, Politsei- ja Piirivalveameti relvast.
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

  (3) Täiendav laskekatse sooritatakse käesoleva määruse § 7 lõigetes 2–83 sätestatud korras.
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

  (4) Enne täiendava laskekatse sooritamist tutvustatakse eksamineeritavale eksamikorda ja tingimusi. Eksamikorda rikkunud eksamineeritava laskekatse loetakse mittesooritatuks.

  (5) Täiendava laskekatse tulemus tehakse eksamineeritavale teatavaks käesoleva määruse § 7 lõikes 9 ette nähtud korras.

  (6) Kui eksamineeritav ei sooritanud täiendavat laskekatset, võib seda kõige varem korrata viie päeva pärast.
[RT I, 28.06.2018, 1 - jõust. 01.01.2019]

§ 9.   Vaidluste lahendamine

  (1) Teooriaeksami või laskekatse tulemusega mittenõustumisel võib esitada Politsei- ja Piirivalveametile vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul tulemuse teadasaamisest arvates.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Vaideotsusega mittenõustumisel võib esitada halduskohtule kaebuse.

§ 10.   Eksamitulemuse vormistamine

  (1) Eksamitulemuse kohta vormistatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik eksami vastuvõtnud komisjoni liikmed.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud protokolli väljavõtet hoitakse relvatoimikus.

  (3) [Kehtetu - RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

§ 11.   Soetamisloa ja relvaloa andmine

  (1) Soetamisluba või relvaluba antakse eksamineerija suulise otsuse alusel isikule, kes on edukalt sooritanud nõutavad eksami või selle osa.
[RT I, 29.12.2018, 2 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Soetamisloa või relvaloa andmisest keeldumise kohta antakse kirjalikult vormistatud haldusakt.

  (3) Isiku taotlusel, kellel on selleks põhjendatud huvi, antakse kirjalikult vormistatud haldusakt soetamisloa või relvaloa andmise kohta.

§ 111.   Rakendussätted

  (1) Isik, kes esitas taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks enne 1. juulit 2020. aastal, sooritab käesoleva määruse §-s 7 nimetatud laskekatse käesoleva määruse 1. jaanuaril 2019. aastal jõustunud redaktsiooni järgi.

  (2) Isik, kes esitas taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks enne 1. juulit 2020. aastal, võib käesoleva määruse §-s 7 nimetatud laskekatse sooritada käesoleva määruse 1. juulil 2020. aastal jõustunud redaktsiooni järgi, kui ta seda soovib ja Politsei- ja Piirivalveametile enne laskekatsele tulemist sellest teada annab.

  (3) Isik, kes esitas taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks enne 1. juulit 2020. aastal, kuid kelle laskekatse ebaõnnestus, võib sooritada käesoleva määruse §-s 7 nimetatud laskekatse käesoleva määruse 1. jaanuaril 2019. aastal jõustunud redaktsiooni järgi kuni 31. detsembrini 2020. aastal.
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast teksitst välja jäetud.]

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2015. aastal.

Lisa 1 Püssi laskekatse märklehe näidis
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

Lisa 2 Püstoli või revolvri laskekatse märklehe vorm
[RT I, 20.05.2020, 10 - jõust. 01.07.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json