Teksti suurus:

Politsei ja piirivalve seaduse alusel tehtud jälitustoiminguga kogutud teabe vormistamise ja säilitamise ning jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kord

Politsei ja piirivalve seaduse alusel tehtud jälitustoiminguga kogutud teabe vormistamise ja säilitamise ning jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2020, 34

Politsei ja piirivalve seaduse alusel tehtud jälitustoiminguga kogutud teabe vormistamise ja säilitamise ning jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kord

Vastu võetud 25.02.2013 nr 7
RT I, 27.02.2013, 3
jõustumine 02.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2020RT I, 29.12.2020, 3001.01.2021

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 757  lõigete 2 ja 3 alusel.
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi asutus) poolt politsei ja piirivalve seaduse alusel tehtud jälitustoiminguga (edaspidi jälitustoiming) kogutud teabe vormistamise ja säilitamise ning tehtud jälitustoimingust teavitamise ja jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kord.

§ 2.   Jälitustoiminguga kogutud teabe vormistamine

  Jälitustoiminguga kogutud teave vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning sellele lisatakse jälitustoimingu käigus tehtud foto, film, heli- või videosalvestis või muu teabetalletus.

§ 3.   Jälitustoimingust teavitamine

  (1) Jälitustoimingust teavitatakse isikut pärast tema kohta jälitusteabele juurdepääsu või tema politseiteenistusse sobivuse otsustamist.

  (2) Isikule edastatavas jälitustoimingust teavitamise teates tuleb märkida:
  1) jälitustoimingu tegemise aeg;
  2) jälitustoimingu liik;
  3) jälitustoiminguga kogutud andmeid tutvustava asutuse aadress ja kontaktandmed;
  4) jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvumise tähtaeg, mis ei või olla lühem kui üks kuu teate kättesaamisest arvates;
  5) jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamata jätmise korral andmete tutvustamisest keeldumise loa kuupäev ja number;
  6) isiku õigus esitada asutuse tegevuse peale kaebus haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Isikule toimetatakse teade kätte kooskõlas haldusmenetluse seaduses dokumendi kättetoimetamisele kehtestatud nõuetega ning loetakse kättetoimetatuks samas seaduses sätestatud tingimustel.

§ 4.   Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamine

  (1) Isikul võimaldatakse isiklikult tutvuda jälitustoiminguga kogutud andmetega ja jälitustoimingu käigus tehtud foto, filmi, heli- või videosalvestisega või muu teabetalletusega üksnes asutuse ametiruumides asutusega kokkulepitud ajal.

  (2) Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kohta koostatakse jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise protokoll, mille allkirjastab selle koostanud isik ning mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvumise aeg ja koht;
  2) tutvustatud andmete loetelu;
  3) jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamist läbiviiva asutuse nimi ning kohalviibivate isikute nimed.

  (3) Tutvumiseks esitatud andmetest ei tehta koopiat.

  (4) Jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvutakse mõistliku aja jooksul. Kui tutvuja pahatahtlikult venitab tutvumise aega, siis tutvustamine lõpetatakse ning selle kohta tehakse vastav märge jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise protokolli.

  (5) Kui tutvuja üritab rikkuda või hävitada tutvustatavat materjali ja jälitustoiminguga saadud teabetalletust, siis tutvustamine lõpetatakse ning selle kohta tehakse vastav märge jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise protokolli.

  (6) Lõigetes 4 ja 5 nimetatud pahatahtliku käitumise korral võib tutvustaja keelduda jälitustoiminguga kogutud andmete edasisest tutvustamisest. Keeldumise kohta koostab tutvustaja otsuse, mis säilitatakse jälitustoimikus.

§ 5.   Jälitustoiminguga kogutud teabe säilitamine ja hävitamine

  (1) Jälitustoiminguga kogutud teavet ning muid jälitustoimingu käigus koostatud ja kogutud dokumente ning andmekandjaid säilitatakse ning need hävitatakse asutuse juhi kehtestatud korras.

  (2) Riigisaladust või salastatud välisteavet sisaldavat jälitustoiminguga kogutud teavet käideldakse ja see märgistatakse vastavalt riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele.

§ 6.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 2013. aasta 1. jaanuarist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json