Teksti suurus:

Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2020, 36

Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Vastu võetud 05.09.2019 nr 43
RT I, 10.09.2019, 1
jõustumine 01.09.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2020RT I, 29.12.2020, 501.01.2021; määruses asendatud läbivalt sõna „ministeerium“ sõnaga „amet“ vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77 lõike 6 ja § 771 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse (edaspidi lähtetoetus) taotlemise, taotluste menetlemise, lähtetoetuse maksmise ja lähtetoetuse tagasinõudmise kord.

§ 2.  Lähtetoetuse taotlemine

  (1) Õpetaja või tugispetsialist (edaspidi koos isik) esitab hiljemalt neli kuud pärast lähtetoetuse saamise õiguse tekkimist lähtetoetuse saamiseks Haridus- ja Noorteametile (edaspidi amet) kirjalikus või elektroonilises vormis taotluse.
[RT I, 29.12.2020, 5 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Esitatud taotluses märgitakse:
  1) täidetav ametikoht;
  2) õpetajana või tugispetsialistina töötamise koormus;
  3) õppeasutus, kus isik töötab, ja selle asukoht;
  4) eesti keele oskuse tase;
  5) vajadusel emapuhkuse, vanemapuhkuse või aja- või asendusteenistuskohustuse täitmise aeg või pedagoogilise praktika kestus.

§ 3.  Taotluse menetlemine

  (1) Amet kontrollib isiku vastavust lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning esitatud andmete ja dokumentide õigsust, võrreldes neid Eesti hariduse infosüsteemis olevate andmetega või esitades need kontrollimiseks pädevatele asutustele või isikutele.

  (2) Ameti peadirektor või tema volitatud isik otsustab lähtetoetuse andmise või sellest keeldumise kahe kuu jooksul taotluse esitamisest.
[RT I, 29.12.2020, 5 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Ameti peadirektor keeldub lähtetoetuse andmisest, kui:
[RT I, 29.12.2020, 5 - jõust. 01.01.2021]
  1) isik on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) isik ei vasta lähtetoetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

  (4) Amet teavitab isikut lähtetoetuse andmise või sellest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.
[RT I, 29.12.2020, 5 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Pärast § 2 lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist esitatud taotlused jätab amet läbi vaatamata, teavitades sellest isikut.

§ 4.  Lähtetoetuse maksmine

  (1) Lähtetoetus makstakse välja õpetajale kõrghariduse tasemel toimuva õpetajakoolituse lõpetamisele ning tugispetsialistile erialase kõrghariduse omandamisele järgneva esimese tööaasta jooksul lähtuvalt riigieelarves selleks eelarveaastaks määratud lähtetoetuse suurusest ühe õpetaja või tugispetsialisti kohta.

  (2) Amet kannab lähtetoetuse isiku taotluses näidatud pangakontole hiljemalt kolme kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

§ 5.  Lähtetoetuse tagasinõudmine

  (1) Lähtetoetust saanud isik on kohustatud tagastama talle väljamakstud toetuse, kui tema pidev töötamine õpetajana või tugispetsialistina lõpeb enne viie aasta möödumist alates lähtetoetuse saamisest. Töötamine loetakse pidevaks lähtetoetust saanud isiku püsiva töövõimetuse ajal või juhul, kui lähtetoetust saanud isiku õpetajana töötamise staaž põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimuste kohaselt ei katke nimetatud viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks korraga või, kui lähtetoetust saanud isiku tugispetsialistina töötamise staaž põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 771 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud tingimuste kohaselt ei katke nimetatud viieaastase perioodi kestel rohkem kui kolmeks kuuks korraga.

  (2) Lähtetoetust saanud isik teavitab ametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis:
  1) lähtetoetuse saaja emapuhkusel, vanemapuhkusel või aja- või asendusteenistuskohustuse täitmisel viibimise kohta hiljemalt viieteistkümne päeva jooksul eemalviibimise perioodi alguskuupäevast;
  2) vanemapuhkuse katkestamisest enne puhkuse katkestamist või aja- või asendusteenistusest vabastamisest enne kohustuse lõppemist.

  (3) Isik on kohustatud teavitama ametit kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viieteistkümne päeva jooksul töölepingu lõppemisest.

  (4) Amet esitab lähtetoetuse tagasimaksmiseks kohustatud isikule lähtetoetuse tagasimaksmise teatise nelja kuu jooksul lähtetoetust saanud isiku töölepingu lõppemisest teadasaamisest.
[RT I, 29.12.2020, 5 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Lähtetoetus tuleb maksta tagasi lähtetoetuse tagasimaksmise teatise esitamisest alates kolme aasta jooksul igal aastal ühe kolmandiku suuruses osas tagasimaksmisele kuuluvast lähtetoetuse summast. Lähtetoetuse saaja hüvitab talle väljamakstud toetuse proportsionaalselt seaduses nimetatud aja lõpuni jäänud ajaga.

  (6) Lähtetoetust saanud isik ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud lähtetoetust juhul, kui ta on tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu erakorraliselt üles öelnud või kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud, kuna töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

§ 6.  Rakendussätted

  (1) Kuni 31. märtsini 2022. a märgitakse taotluses ja teavitatakse ametit emapuhkuse asemel rasedus- ja sünnituspuhkusest ning vanemapuhkuse asemel lapsehoolduspuhkusest.

  (11) Enne 1. septembrit 2020. a lähtetoetust saanud isiku puhul lähtutakse toetuse maksmisel ministeeriumi kantsleri käskkirjas sätestatust.
[RT I, 29.12.2020, 5 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Määrus jõustub 2020. aasta 1. septembril.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json