Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses SA Eesti Akrediteerimiskeskus tegevuse lõpetamisega

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2020, 40

Sotsiaalministri määruste muutmine seoses SA Eesti Akrediteerimiskeskus tegevuse lõpetamisega

Vastu võetud 22.12.2020 nr 59

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 17 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 17. mai 2002. a määruse nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ muutmine

Sotsiaalministri 17. mai 2002. a määruses nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üldvibratsiooni mõõtmine peab toimuma soovituslikult standardisarja ISO 2631 või muude samaväärsete dokumentide nõuete kohaselt.“.

§ 2. Sotsiaalministri 6. mai 2002. a määruse nr 75 „Ultra- ja infraheli helirõhutasemete piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine“ muutmine

Sotsiaalministri 6. mai 2002. a määruses nr 75 „Ultra- ja infraheli helirõhutasemete piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikest 4 jäetakse välja kolmas lause;

2) paragrahvi 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) helirõhutaseme G-korrigeeritud väärtus LpG või LpG,eq,T – helirõhutase, mis on mõõdetud soovituslikult standardisarja EVS-EN 61672 või muude samaväärsete dokumentide nõuetele vastavate mõõtevahenditega ning sageduslikult korrigeeritud soovituslikult standardi EVS-ISO 7196 (Acoustics – Frequency-weighting characteristic for infrasound measurements) või muu samaväärse dokumendi nõuete kohaselt.“;

3) paragrahvi 5 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Ultra- ja infraheli mõõtmiseks tuleb kasutada soovituslikult standardi EVS-EN 61672-1 (Electroacoustics – Sound level meters), EVS-EN 61260-1 (Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters) või EVS-EN IEC 60942 (Electroacoustics – Sound calibrators) või muu samaväärse dokumendi nõuetele vastavaid mõõtevahendeid.“;

4) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Infraheli helirõhutasemete mõõtmised tuleb teha soovituslikult standardi EVS-ISO 1996-2 (Akustika. Keskkonnamüra kirjeldamine, mõõtmine ja hindamine. Osa 2: Helirõhu taseme määramine) või muu samaväärse dokumendi nõuete kohaselt.“;

5) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tehnoseadmete tekitatud infraheli on soovitatav mõõta vastavalt standardi EVS-EN ISO 16032 (Acoustics – Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings – Engineering method) või muu samaväärse dokumendi nõuetele.“

§ 3. Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ muutmine

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ § 12 tekstist jäetakse välja teine lause.

§ 4. Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded“ muutmine

Sotsiaalministri 19. augusti 2004. a määruse nr 103 „Haigla liikide nõuded“ § 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json