Teksti suurus:

Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2020, 45

Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid

Vastu võetud 17.05.2002 nr 78
RTL 2002, 62, 931
jõustumine 01.11.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2020RT I, 29.12.2020, 4001.01.2021

Määrus kehtestatakse «Rahvatervise seaduse» § 8 lõike 2 punkti 17 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse inimeste tervisekahjustuste ja ebameeldivate aistingute vältimiseks üldvibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid.

(2) Seadmeid, masinaid ja muid vibratsiooniallikaid tuleb paigaldada, hooldada või kasutada sellisel viisil, et nende poolt tekitatud vibratsioon elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ei ületa käesoleva määrusega sätestatud piirväärtusi. Määruse nõudeid tuleb arvestada samuti ehitusprojektide koostamisel.

§ 2. Terminid

Määruses kasutatavate terminite sisu seletatakse järgmiselt:
1) vibratsioon – tahke keha mehaaniline võnkumine;
2) üldvibratsioon – mehaaniline võnkumine, mis kandub seisvale, istuvale või lamavale inimesele üle toetuspindade kaudu;
3) püsiv vibratsioon – vibratsioon, mille kontrollitava parameetri väärtus mõõtmise perioodi vältel ei muutu enam kui 2 korda ehk 6 dB;
4) muutuv vibratsioon – vibratsioon, mille kontrollitava parameetri väärtus vaadeldavas ajavahemikus muutub enam kui 2 korda ehk 6 dB;
5) vibrokiirendus (α) – vektoriaalne suurus, mis iseloomustab vibratsiooni kiiruse muutumist ajas, väljendatakse parameetri ruutkeskmise väärtusega, m/s2;
6) sagedus-korrigeeritud vibrokiirendus (αw) – vibrokiirenduse ruutkeskmine väärtus, arvutatakse valemi järgi:

kus  αw – sagedus-korrigeeritud vibrokiirendus, m/s2;
  Wi – i-nda 1/3-oktaavriba kaalufaktor ISO 2631-1:1997 järgi;
  αi – vibrokiirenduse ruutkeskmine väärtus1/3-oktaavribas, m/s2;

7) ekvivalentne korrigeeritud vibrokiirendus (αw, e) – püsiva suurusega korrigeeritud vibrokiirendus, mille energia on võrdne muutuva vibratsiooni energiaga etteantud ajavahemikus, arvutatakse valemi järgi:

kus  αw,e – ekvivalentne sagedus-korrigeeritud vibrokiirendus, m/s2;
  αwi – sagedus-korrigeeritud vibrokiirendusTi kestuse ajal, m/s2;

8) summaarne korrigeeritud vibrokiirendus v) – summaarse vibrokiirenduse korrigeeritud ruutkeskmine väärtus, mis on määratud vibrokiirenduste väärtustega ristiasetsevates mõõtetelgedes (x, y, z), arvutatakse valemi järgi:

kus  αwx, αwy, αwz – on ruutkeskmise kiirenduse erinevate telgedesuunalised väärtused, m/s2;
  kx, ky, kz – on võnkumiste mõjukordajad erinevate telgede suhtes;

9) vibrokiirenduse tase (Lα) – kiirendus lävisuuruse suhtes detsibellides (dB), arvutatakse valemi järgi:

kus  α – vibrokiirenduse väärtus, m/s2;
  αo – vibrokiirenduse lävisuurus,ao =1×10–6 m/s2;

valem on kasutatav ka sagedus-korrigeeritud vibrokiirenduse taseme (Lα, w) ja summaarse korrigeeritud vibrokiirenduse taseme (Lα, v) väljendamiseks detsibellides (dB).

§ 3. Üldvibratsiooni piirväärtused

(1) Üldvibratsiooni tunnussuurus on summaarne korrigeeritud vibrokiirendus (αv) või selle logaritmiline tase (Lαv) detsibellides.

(2) Üldvibratsiooni piirväärtuste aluseks on ISO 2631-2:1989 baaskõver.

(3) Vibratsiooni piirväärtused päevasel (07.00–23.00) ja öisel (23.00–07.00) ajal on esitatud tabelis:

Hooned ja ruumid Vibratsiooni toimeaeg Vibro-
kiirenduse αv piirväärtused, (m/s2)
Vibro-
kiirenduse tasemete Lαv piirväärtused, (dB)
Baaskõvera koefitsient*
Olemasolevad        
1. Elamute, ühiselamute ja hoolekandeasutuste, koolieelsete lasteasutuste elu-, rühma- ja magamistoad Päeval


Öösel
1,26×10–2


8,83×10–3
82


79
2,0


1,4
2. Majutusettevõtete majutusruumid Päeval
Öösel
1,26×10–2
8,83×10–3
82
79
2,0
1,4
3. Tervishoiuteenuse osutamise ruumid, v. a haiglapalatid Ööpäevaringselt 1,26×10–2 82 2,0
4. Haiglapalatid Ööpäevaringselt 8,83×10–3 79 1,4
5. Õppeasutuste ruumid, kus toimub õppetöö Päeval   1,26×10–2 82 2,0
6. Bürood ja haldushooned Päeval   2,52×10–2 88 4,0
Projekteeritavad        
1. Elamute, ühiselamute ja hoolekandeasutuste, koolieelsete lasteasutuste elu-, rühma- ja magamistoad Päeval


Öösel
8,83×10–3


6,31×10–3
79


76
1,4


1,0
2. Haiglapalatid Ööpäevaringselt 6,31×10–3 76 1,0

* Baaskõvera koefitsient – kordaja, millega tuleb korrutada vibrokiirenduse baaskõvera arvväärtused.

§ 4. Üldvibratsiooni mõõtmise ja hindamise meetodid

(1) [Kehtetu - RT I, 29.12.2020, 40 – jõust. 01.01.2021]

(2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2020, 40 – jõust. 01.01.2021]

(3) Üldvibratsiooni mõõtmine peab toimuma soovituslikult standardisarja ISO 2631 või muude samaväärsete dokumentide nõuete kohaselt.
[RT I, 29.12.2020, 40 – jõust. 01.01.2021]

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. novembril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json