Teksti suurus:

Haridus- ja Noorteameti põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 09.06.2022, 2

Haridus- ja Noorteameti põhimäärus

Vastu võetud 16.06.2020 nr 19
RT I, 19.06.2020, 35
jõustumine 01.08.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2020RT I, 29.12.2020, 4101.01.2021
03.06.2022RT I, 09.06.2022, 112.06.2022, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2021, 01.10.2021 ja 01.01.2022

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Haridus- ja Noorteamet

  (1) Haridus- ja Noorteamet (edaspidi amet) on Haridus ja Teadusministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus.

  (2) Ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

§ 2.   Ameti asukoht

  Ameti asukohaks on Tallinn. Ameti mujal asuvate üksuste ja esinduste asukohad ning postiaadressid määrab ameti peadirektor.

§ 3.   Ameti eelarve, pitsat, sümboolika

  (1) Ametil on oma eelarve, mille kinnitab, mida muudab ja mille täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister (edaspidi minister) seaduses kehtestatud korras.

  (2) Ametil on oma nimetusega dokumendiplangid, mille kasutamise kord määratakse kindlaks ameti teabehalduse korras. Ameti struktuuriüksusel või allüksusel võib olla oma nimetusega dokumendiplank.
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Ametil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis ja äärel sõnad „Haridus- ja Noorteamet”. Ameti struktuuriüksusel või selle allüksusel võib olla oma nimetusega lihtpitsat.
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

§ 4.   Tegevuse koordineerimine ja aruandekohustus

  (1) Amet on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes suunab ameti tegevust ja teeb ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ameti tegevust koordineerib ning koostööd ameti ja ministeeriumi vahel korraldab ministeeriumi kantsler.

§ 5.   Ameti nimetus eri keeltes

  Ameti ingliskeelne nimetus on „The Education and Youth Board“.
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

§ 6.   Ameti peamised tegevusvaldkonnad ja põhiülesanded

  (1) Ameti peamisteks tegevusvaldkondadeks on hariduspoliitika ja noortepoliitika rakendamine.

  (2) Oma tegevusvaldkondades täidab amet järgmisi põhiülesandeid:
  1) osaleb õigusaktide väljatöötamises, korraldab nende rakendamist ja oma pädevuse piires vastavat õigusnõustamist ning annab õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks juhiseid;
  2) osutab ja arendab õppenõustamisteenuseid;
  3) nõustab õppeasutusi riiklike õppekavade rakendamisel;
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2021. aastast]
  4) korraldab õppevara levitamist;
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2021. aastast]
  5) [kehtetu - RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]
  6) teostab õpitulemuste välishindamist, korraldab rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite läbiviimist ja volituste piires tunnistuste väljastamist ning lõputunnistuste ja hindamislehtede plankide tellimist ja jaotamist;
  7) koostab ja korraldab Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksameid ja eesti keele tasemeeksameid;
  8) korraldab, arendab, seirab ja analüüsib noortevaldkonna ja noorsootöö teenuseid;
  9) nõustab noorsootöö korraldajaid noorsootöö planeerimisel ja korraldamisel;
  10) täidab huvihariduse ja -tegevuse valdkonnaga seotud ülesandeid, sh analüüsib toetuse kasutamist ja tulemuste saavutamist;
  11) hindab kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavaid ja kõrgharidust tõendavaid välisriigi kvalifikatsioone;
  12) viib ellu Euroopa Liidu Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programme;
  13) [kehtetu - RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]
  14) turundab Eesti haridust ja noorsootööd;
  15) haldab ja arendab ameti peamiste tegevusvaldkondade infosüsteeme ja teisi tehnoloogilisi lahendusi;
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2021. aastast]
  16) [kehtetu - RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2021. aastast]
  17) annab ja vahendab haridus- ja noortevaldkonna stipendiume, toetusi, auhindu ja tunnustusi;
  18) täidab seaduses või selle alusel sätestatud juhul andmekogu vastutava või volitatud töötleja ülesandeid;
  19) osaleb riiklike ja Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammide ettevalmistamisel;
  20) esindab oma pädevuse piires ametit kohtus;
  21) täidab muid seadustest või seaduse alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Amet täidab välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud pädeva asutuse ülesandeid noorte- ja projektlaagri juhataja ja kasvataja kvalifikatsioonide osas.

2. peatükk Ameti struktuur ja juhtimine 

§ 7.   Struktuuriüksused

  (1) Ameti struktuuriüksused on:
  1) osakonnad;
  2) Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur;
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]
  3) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur.

  (2) Struktuuriüksuse koosseisu võivad kuuluda bürood ja keskused.
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Struktuuriüksused täidavad ameti tegevusvaldkonnas nende pädevuses olevaid ülesandeid.
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Peadirektori või peadirektori asetäitja vahetus alluvuses võib olla osakonna- või agentuuriväliseid büroosid, ametnikke ja töötajaid. Peadirektorile või peadirektori asetäitjale vahetult alluva ametniku või töötaja ülesanded määratakse kindlaks ametijuhendis või töölepingus.

  (41) Osakonnajuhi vahetus alluvuses võib olla töötajaid.
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Struktuuriüksuste juhtide pädevuse ja avaliku võimu volitused määrab peadirektor nende ametijuhendis.

§ 8.   Peadirektor

  (1) Ametit juhib peadirektor.

  (2) Peadirektori pädevus ja avaliku võimu volitused on reguleeritud seaduse ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule peadirektor:
  1) kinnitab ameti sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad või annab vastava volituse struktuuriüksuse juhatajale;
  2) kinnitab ametnike ametijuhendid ja töötasud vastavuses kehtivate õigusaktidega;
  3) juhib talle vahetult alluvaid struktuuriüksusi, ametnikke ja töötajaid;
  4) esindab ametit ning annab üld- ja erivolitusi ameti esindamiseks (sealhulgas avalik-õiguslike haldustoimingute sooritamiseks ja esindamiseks vaidlustuskomisjonis ja kohtumenetluses ning tsiviilõiguslikes suhetes);
  5) moodustab ajutisi või alalisi nõuandvaid kogusid ning määrab nende ülesanded ja koosseisu;
  6) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või ministri või ministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

§ 9.   Peadirektori asetäitja

  (1) Ameti koosseisu võib luua ühe peadirektori asetäitja ametikoha.

  (2) Peadirektori asetäitja juhib ja korraldab oma vastutusvaldkonna ülesannete täitmist, koordineerib struktuuriüksuste koostööd oma vastutusvaldkonnas, annab oma pädevuse piires suulisi ja kirjalikke korraldusi, pärib aru temale alluvatelt osakonnajuhatajatelt ja oma vastutusvaldkonna teenistujatelt nende tegevuse kohta, juhib oma vastutusvaldkonnas vajalike eeskirjade, juhendite ja metoodikate rakendamist, esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires ning täidab muid õigusaktides sätestatud või peadirektori poolt antud ülesandeid.

  (3) Peadirektori asetäitja avaliku võimu volitused ja muud teenistusülesanded määrab peadirektor ametijuhendis.

§ 10.   Peadirektori asendamine

  (1) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori määratud ametnik.

  (2) Erandjuhtudel võib minister määrata peadirektori asendajaks lõikes 1 nimetamata isiku.

§ 11.   Ameti struktuuriüksuste ja nende allüksuste juhtimine

  (1) Ameti teenistuskohtade koosseisu kehtestab minister või tema volitusel ameti peadirektor.

  (2) Ameti struktuuriüksusi ja allüksusi (edaspidi koos üksused) juhivad järgmised ametiisikud:
  1) ameti osakonda juhib osakonnajuhataja, kes allub vahetult kas peadirektorile või peadirektori asetäitjale;
  2) bürood ja keskust juhib juhataja, kes allub vahetult osakonnajuhatajale;
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]
  3) käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud agentuuri juhib agentuuri juhataja.

  (3) Üksuse juht tagab tema juhitud üksuse ülesannete täitmise ja vastutab üksusele eraldatud ressursside kasutamise eest ning:
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]
  1) vastutab üksusele pandud ülesannete õiguspärase, õigeaegse ja asjatundliku täitmise eest ning kontrollib temale alluvate teenistujate teenistuskohustuste täitmist;
  2) osaleb arengukavade, strateegiate ja tööplaanide väljatöötamisel ning juhib vastavate üksuse dokumentide koostamist;
  3) annab alluvatele teenistujatele korraldusi üksuse ülesannete täitmiseks;
  4) täidab kõrgemalseisva juhi antud korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab kõrgemalseisvale juhile aru üksuse tegevusest;
  5) annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi ministeeriumi osakondadele;
  6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks ning üksuse teenistujate motiveerimiseks ja vajaduse korral vastutusele võtmiseks;
  7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ning korraldab nende nõuetekohase hoidmise, hooldamise ja kasutamise;
  8) taotleb üksuse teenistujatele täienduskoolitust teenistuskohustuste tulemuslikumaks täitmiseks;
  9) allkirjastab üksuses koostatud kirjad, lepingud ja muud dokumendid oma pädevuse ja peadirektorilt saadud volituste piires.
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

3. peatükk Osakonnad 

§ 12.   Ameti osakonnad

  (1) Ameti osakonnad on:
  1) [kehtetu - RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2021. aastast]
  2) testide ja hindamise osakond;
  3) rahvusvahelistumise osakond;
  4) noorteosakond;
  5) innovatsiooni ja koostöö osakond;
  6) [kehtetu - RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2021. aastast]
  7) õppenõustamisteenuste osakond;
  8) kesksete teenuste osakond.
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Osakonnad annavad ministeeriumile poliitikate kavandamiseks sisendit, kaasavad tegevusse huvipooli ja koordineerivad koostöövõrgustikke, viivad ellu projekte, korraldavad oma pädevusvaldkonnas rahvusvahelist suhtlust, koguvad tegevuse kohta statistikat, koostavad aruandeid ja analüüse teenuse arendamiseks, on oma valdkonna arenduse ja innovatsiooni eestvedajaks ning osalevad oma pädevusvaldkonda kuuluvate teenuste arendamises.

§ 13.   Õppekava ja õppevara osakond
[Kehtetu - RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2021. aastast]

§ 14.   Testide ja hindamise osakond

  Testide ja hindamisosakonna põhiülesanded on õpitulemuste välishindamine, e-hindamise rakendamine ja arendamine, Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami koostamine ja korraldamine, eesti keele tasemeeksamite koostamine ja korraldamine, volituste piires tunnistuste väljastamine, võrdlusuuringute ja küsitluste läbiviimine.

§ 15.   Rahvusvahelistumise osakond

  Rahvusvahelistumise osakonna põhiülesanded on ameti rahvusvahelise koostöö koordineerimine, Eesti hariduse ja noorsootöö turundamine, kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate ja kõrgharidust tõendavate välisriigi kvalifikatsioonide hindamine ning haridus- ja noortevaldkonna stipendiumide, toetuste ja auhindade andmine ja vahendamine.

§ 16.   Noorteosakond
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  Noorteosakonna põhiülesanded on noortepoliitika rakendamine ja noorsootöö teenuste arendamine, noorte osaluse ja omaalgatuste toetamine, noortevaldkonna seire ja mõjuhindamine, noorsootöö programmide elluviimine, kutse väärtustamine, kvaliteedisüsteemi arendamine ja rakendamine, noorte tõrjutuse vähendamise soodustamine, noorteinfo arendamine ja korraldamine ning laagri- ja noortemaleva teenuse pakkumise toetamine.
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022. aastast]

§ 17.   Noortevaldkonna korraldamise osakond
[Kehtetu - RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

§ 18.   Innovatsiooni ja koostöö osakond
[RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

  Innovatsiooni ja koostöö osakonna põhiülesanded on innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu toetamine, haridustehnoloogilise kompetentsi arendamine ja toetamine, õpetajate, tugispetsialistide, haridusasutuste juhtide, noortevaldkonna töötajate ja keskse koolitustegevuse korraldamine ning partneritele suunatud koostöövõimaluste ellu kutsumine ja toetamine.
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]

§ 19.   Tehnoloogia juhtimise osakond
[Kehtetu - RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. oktoobrist 2021. aastast]

§ 20.   Õppenõustamisteenuste osakond

  Õppenõustamisteenuste osakonna põhiülesanded on õppenõustamisteenuste osutamine, koolivälise nõustamismeeskonna töös osalemine ning selle töö korraldamine ja koordineerimine.

§ 21.   Koolituskeskus
[Kehtetu - RT I, 29.12.2020, 41 - jõust. 01.01.2021]

§ 22.   Kesksete teenuste osakond

  Kesksete teenuste osakonna põhiülesanne on organisatsiooni siseste tugiteenuste pakkumine, sh lõputunnistuse plankide ja hinnetelehtede plankide tellimine ja jaotamine.

4. peatükk Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur 
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]

§ 23.   Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri ülesanded
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]

  (1) Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur (edaspidi HAKA) on ameti koosseisus iseseisvaid ülesandeid täitev struktuuriüksus.

  (2) HAKA ingliskeelne nimetus on Estonian Quality Agency for Education. Agentuuri nimetuse lühend nii eesti kui ka inglise keeles on HAKA.

  (3) HAKA põhiülesanded on:
  1) hariduse valdkonnas kvaliteedihindamise läbiviimise korra väljatöötamine ja kehtestamine;
  2) koostöös haridusasutuste ja huvirühmadega hariduse valdkonnas kvaliteedikultuuri edendamine, parimate kvaliteedi edendamise tavade väärtustamine ja levitamine;
  3) kõrgkoolide institutsionaalne akrediteerimine;
  4) temaatiline hindamine;
  5) kutseõppe kvaliteedi hindamine;
  6) kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppeõiguse ekspertiis;
  7) täienduskoolituse kvaliteedi hindamine;
  8) üldhariduse kvaliteedi hindamine;
  9) teiste kvaliteediagentuuride teenuste kasutamise taotluste läbivaatamine ning hinnangute andmine teiste kvaliteediagentuuride Eesti õppeasutustes läbiviidud kvaliteedihindamisele;
  10) akrediteerimise ja kvaliteedihindamise andmebaaside haldamine ja nende avaliku kasutamise võimaldamine;
  11) kvaliteedihindamise tulemuste analüüside koostamine ja uuringute läbiviimine;
  12) osalemine hariduse kvaliteedi alases rahvusvahelises koostöös, sh Eesti esindamine hariduse kvaliteedi küsimustes, ja välisriikides toimuvates kvaliteedihindamistes;
  13) hariduse valdkonna hindamise ja kvaliteedi alane koolitustegevus ja nõustamine;
  14) kvaliteedi alaste arendusprojektide ning piloothindamiste läbiviimine hariduse valdkonnas.

  (4) HAKA on oma kvaliteedi hindamise otsustes iseseisev ja sõltumatu.

  (5) HAKA-l on oma sümboolika ja pitsat.

  (6) HAKA kuulub Euroopa kvaliteediagentuuride registrisse EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education) ning läbib vähemalt kord viie aasta jooksul sõltumatu rahvusvahelise välishindamise, mille raames hinnatakse agentuuri staatuse ja tegevuste vastavust Euroopa kõrgharidusruumi kvaliteedikindlustuse standarditele ja suunistele.
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]

§ 24.   HAKA juhtimine ja struktuur
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]

  (1) HAKA moodustavad:
  1) kuratoorium;
  2) büroo;
  3) kõrghariduse hindamisnõukogu;
  4) kutsehariduse hindamisnõukogu;
  5) täienduskoolituse hindamisnõukogu.

  (2) HAKA kuratooriumi koosseisus on kuni 11 liiget. Koosseisu kinnitab valdkonna eest vastutav minister neljaks aastaks arvestusega, et ühest asutusest või organisatsioonist ei kuulu kuratooriumisse rohkem kui kaks liiget. HAKA põhiülesannetega seotud huvirühmad, sealhulgas üliõpilased, esitavad kuratooriumi koosseisu oma esindajaid.

  (3) HAKA kuratoorium:
  1) teeb käesoleva määruse 4. peatükki „Eesti Hariduse Kvaliteediagentuur” puudutavaid ettepanekuid ning annab kooskõlastuse peatüki muudatustele;
  2) valib hindamisnõukogude liikmed, vaidekomisjonide liikmed ja HAKA juhataja;
  3) kinnitab HAKA arengukava ja aastaaruande;
  4) annab soovitusi HAKA arengusuundade ja arendustegevuste kohta;
  5) kinnitab HAKA juhataja valimise ja tagasikutsumise korra.

  (4) HAKA tööd juhib HAKA juhataja, lähtudes HAKA arengukavast, valdkondlikest strateegiatest ning rahvusvahelistest suundumustest. HAKA juhataja allkirjastab HAKA põhiülesannetega seotud teenuslepingud, koostöö- ja finantseerimislepingud ja muud lepingud (sealhulgas rahvusvahelised lepingud) ning vastutab HAKA eelarve täpse ja otstarbeka täitmise eest. HAKA juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu peadirektor, lähtudes HAKA kuratooriumi otsusest.

  (5) Kõrghariduse hindamisnõukogu:
  1) kinnitab kõrghariduse kvaliteedihindamise põhimõtteid ja läbiviimise korda sätestavad regulatsioonid;
  2) kinnitab hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtted ja komisjoniliikmete kvalifitseerumisnõuded;
  3) langetab otsused kõrgkoolide institutsionaalse akrediteerimise ja nende õppekavagruppide kvaliteedi hindamise osas;
  4) kooskõlastab temaatilise hindamise aruanded;
  5) annab eksperthinnangu õppe kvaliteedile õppeõiguse taotlemisel uues õppekavagrupis.

  (6) Kutsehariduse hindamisnõukogu:
  1) kinnitab kutsehariduse kvaliteedihindamise põhimõtteid ja läbiviimise korda sätestavad regulatsioonid;
  2) kinnitab hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtted ja komisjoniliikmete kvalifitseerumisnõuded;
  3) langetab otsused kutseõppe õppekavarühmade kvaliteedi hindamise osas;
  4) annab eksperthinnangu õppe kvaliteedile õppeõiguse taotlemisel uues õppekavarühmas.

  (7) Täienduskoolituse hindamisnõukogu:
  1) kinnitab täienduskoolituse kvaliteedihindamise põhimõtted ja läbiviimise korda sätestavad regulatsioonid;
  2) kinnitab hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtted ja komisjoniliikmete kvalifitseerumisnõuded;
  3) langetab otsused täienduskoolituse kvaliteedi hindamise osas.

  (8) HAKA juures tegutsevad sõltumatud vaidekomisjonid, kelle ülesanne on esitada hindamisnõukogule erapooletu arvamus nõukogu toimingute või nõukogu haldusotsuste suhtes esitatud vaide põhjendatuse kohta.
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]

5. peatükk Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur 

§ 25.   Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ülesanded

  (1) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur on ameti koosseisus iseseisvaid ülesandeid täitev struktuuriüksus.

  (2) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri ingliskeelne nimetus on Erasmus+ and European Solidarity Corps Estonian Agency.
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]

  (3) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur kasutab ameti sümboolikale lisaks Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse sümboolikat ning Euroopa Liidu sümboolikat.

  (4) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur lähtub oma tegevuses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrustest Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide kohta, Euroopa Komisjoni juhendist Erasmus+ riiklikele agentuuridele (Guide for National Agencies), Euroopa Komisjoniga sõlmitud lepingutest Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide kohta ning on nendes õigusaktides nõutud ulatuses iseseisev ja sõltumatu.

  (5) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri põhiülesanded on:
  1) strateegilise ja rahvusvahelise koostöö toetamine formaalse ja mitteformaalse hariduse arendamisel ning õpilaste, üliõpilaste, haridustöötajate ja spordivaldkonna spetsialistide õpirände toetamine;
  2) strateegilise ja rahvusvahelise koostöö toetamine noortepoliitika, noorsootöö, mitteformaalse hariduse ja vabatahtliku tegevuse arendamisel ning noorte ja noortega tegelevate spetsialistide õpirände, noorte osaluse ja vabatahtliku tegevuse toetamine;
  3) haridus- ja noortevaldkonna rahvusvaheliste koolitus- ja arendustegevuste ning uuringute kavandamine ja elluviimine koostöös Erasmus+ riiklike agentuuride ja teiste partneritega;
  4) SALTO osaluse ja informatsiooni kompetentsikeskuse ülesannetes Erasmus+ noortevaldkonna riiklike agentuuride, Euroopa Komisjoni ja noortevaldkonna organisatsioonide toetamine noorte osaluse edendamisel;
  5) programmide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus kõikide etappide tegevuse korraldamine, juhtimine ja elluviimine Eestis ning nendega seotud rahvusvaheliste võrgustike töö, Euroopa Komisjoni ja teiste riiklike agentuuridega koostöö koordineerimine.

  (6) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuril on:
  1) eelarve, mis koosneb programmile Erasmus+, sellega seotud rahvusvahelistele võrgustikele ja Euroopa Solidaarsuskorpusele Euroopa Komisjoni eraldatud vahenditest ja riiklikust kaasrahastusest;
  2) oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks piisav personal ja allüksustest koosnev infrastruktuur, mille haldussuutlikkus tagab programmi tõhusa ja mõjusa juhtimise;
  3) õigus võtta vastu programmide elluviimiseks vajalikke otsuseid ning sõlmida, muuta ja lõpetada ameti nimel programmide elluviimisega seotud toetuse kasutamiseks ette nähtud lepinguid.

  (7) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri töökeeled on eesti ja inglise keel.
[RT I, 19.06.2020, 35 - jõust. 01.01.2021]

§ 26.   Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhtimine

  (1) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhib Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri juhataja.

  (2) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhatajaga sõlmib töölepingu peadirektor, lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekust.

  (3) Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhatajal on agentuuri ülesannete täitmisel õigus teha ameti nimel järgnevaid õigustoiminguid:
  1) teha ettepanek Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri põhimääruse ja struktuuri kinnitamiseks;
  2) kinnitada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri tööd reguleerivad dokumendid, sh tööprotsesside ja protseduuride kirjeldused, kui nende kinnitamine ei ole antud kellegi teise pädevusse;
  3) kinnitada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri eelarve ja tööplaanid ning juhtida ja kontrollida nende täitmist;
  4) kinnitada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri tegevust puudutavad aruanded ja esitada need Euroopa Komisjonile, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning teistele asutustele ja isikutele;
  5) sõlmida Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri tegevusega seotud lepinguid;
  6) jälgida ja kontrollida Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri tegevuste ja projektide kulgu;
  7) teha ettepanekuid Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri töötajatega töölepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks ning kinnitada nendega seotud muid personali- ja finantsdokumente;
  8) määrata programmide tegevusega seotud ülesannete täitmiseks vajalikud nõukogud ja komisjonid;
  9) lahendada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri tegevuse suhtes esitatud vaideid;
  10) täita muid programmide elluviimisega seotud ülesandeid.
[RT I, 19.06.2020, 35 - jõust. 01.01.2021]

6. peatükk Rakendussätted 

§ 27.   Kõrg- ja kutsehariduse hindamisnõukogude volitused

  Enne käesoleva määruse jõustumist moodustatud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu ja kutsehariduse hindamisnõukogu ning vaidekomisjonide volitused kehtivad kuni nende kogude moodustamisel määratud tähtaja lõpuni.

§ 271.   HAKA kuratooriumi volitused

  Käesoleva määruse § 24 lõike 2 alusel 2020. aastal moodustatud kuratooriumi volitused kehtivad kuni 30. oktoobrini 2024. aastal.
[RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022]

§ 28.   Kutse andmine noorsootöö valdkonnas
[Kehtetu - RT I, 09.06.2022, 1 - jõust. 12.06.2022, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2022. aastast]

§ 29.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. augustil 2020. aastal.

  (2) Käesoleva määruse §-d 25 ja 26 jõustuvad 1. jaanuaril 2021. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json