Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 1

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine

Vastu võetud 17.12.2021 nr 51

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „kehtestatud“ sõnadega „ning ravi rahastamise lepingus kokku lepitud“;

2) määruse 2. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

2. peatükk
ÜLDARSTIABI JA KOOLITERVISHOIUTEENUSE EEST TASUMINE“;

3) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „käesoleva määruse § 9 lõikes 1“ tekstiosaga „tervishoiuteenuste loetelu § 10 lõikes 2“;

4) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „52–57“ tekstiosaga „52–59“;

5) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida

„Kolonoskoopia 

7558“ 

uute ridadega järgmises sõnastuses:

„Klipsi asetamine endoskoopial

7574 

Endoskoopiline injektsioonravi

7576 

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577 

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578“; 

6) paragrahvi 8 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

„0–18-aastased isikud 

KOOD 

PUNKTE 

0–2-aastaste laste vaktsineerimine vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel kehtestatud määrusega kinnitatud immuniseerimiskavale 

9120 

90 

9121 

9029 

Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll 

1. elukuul 

9080 

60 

3. elukuul 

9080 

12. elukuul 

9080 

2 aasta vanuselt 

9080 

Kolmeaastase lapse läbivaatus ja tervisekontroll 

9080 

19 

Kooliminevate laste läbivaatus (6-, 7- või 8-aastaselt) 

9080 

10 

Kooliealiste laste (11- või 12-aastaselt) läbivaatus ja tervisekontroll 

9080 

19 

Kokku 

  

198“; 

7) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Perearstile, kelle teeninduspiirkonnaks on üks kohaliku omavalitsuse üksus ning kelle nimistu koosneb selle piirkonna elanikest ja tema nimistusse ei kuulu 0–2-aastaseid ega 6–8-aastaseid lapsi, määratakse 0–18-aastaste isikute haigusi ennetava tulemusliku töö hindamisel keskmine punktide arv.“;

8) paragrahvi 8 lõikes 8 esitatud tabelid sõnastatakse järgmiselt:

„Diabeet II 

KOOD 

PUNKTE 

Haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud diabeet II krooniliste haigete (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 „Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine” kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK 10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) loetelu kinnitatud 

  

Diabeet II haigetel määratud glükohemoglobiin 

66118 

72 

Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis 

66102 

Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool 

66104 

Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul 

66105 

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine 

9061 ja/või 9044 

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist 

66117, 66102 

Hüpertooniatõbi 

KOOD 

PUNKTE 

Haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud hüpertooniatõvehaigete (RHK 10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud 

  

I (madal risk) 

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) üks kord kolme aasta jooksul 

66101, 66118 

96 

Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul 

66104 

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine 

9061 ja/või 9044 

II (mõõdukas lisarisk) 

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool 

66104 

187 

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid 

66105 

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) 

66101, 66118 

Kreatiniin 

66102 

EKG üks kord kolme aasta jooksul 

6361, 6362 

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine 

9061 ja/või 9044 

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist 

66117, 66102 

III (kõrge või ülikõrge lisarisk) 

Alla 80-aastastel määratud üldkolesterool 

66104 

43 

Alla 80-aastastel määratud kolesterooli fraktsioonid 

66105 

Glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) 

66101, 66118 

Kreatiniin 

66102 

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine 

9061 ja/või 9044 

Albumiini ja kreatiniini suhte määramine uriinist 

66117, 66102 

Müokardiinfarkt 

KOOD 

PUNKTE 

Haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud müokardiinfarktihaigete (RHK 10 jaotistes I21, I22 ja I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) loetelu kinnitatud 

  

Määratud üldkolesterool 

66104 

24 

Määratud glükoos või glükolüseeritud hemoglobiin (HbA1c) 

66101, 66118 

Määratud kolesterooli fraktsioonid 

66105 

Pereõe nõustav vastuvõtt ja/või kroonilise haige nõustamine 

9061 ja/või 9044 

  

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH 10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt neli retsepti beeta-blokaatorite ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 1) 

  

10 

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal igale müokardiinfarkti läbipõdenule (RKH 10 jaotistes I21, I22, I23, I25.2 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt neli retsepti statiinide ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (infarkt ravimid 2) 

  

10 

Kokku 

  

442“; 

9) paragrahvi 8 lõikes 101 esitatud tabel „Indikaator“ sõnastatakse järgmiselt:

„Indikaator

KOOD 

PUNKTE 

Perearsti poolt e-konsultatsioonile suunamise osakaal saatekirjadest

  

HIV indikaatorseisundiga patsientide HIV testimise määr

66719 

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal igale diabeet II haigele (RHK 10 jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt kolm retsepti metformiinile (k.a kombinatsioonis) (diabeet ravimid 1)

  

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal igale mõõduka, kõrge ja ülikõrge lisariskiga hüpertooniatõvehaigele (RHK 10 jaotistes I10–I15 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt neli retsepti angiotensiin konverteeriva ensüümi inhibiitorite, kaltsiumkanalite blokaatorite, beeta-blokaatorite või angiotensiin (II) antagonisti ravimirühmast (k.a kombinatsioonis) (hüpertoonia ravimid 2)

  

Haigekassa poolt haigekassa andmekogu andmete alusel esitatud kodade virvendusarütmia haigete (RHK 10 jaotistes I48 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu kinnitatud 

Haigekassa andmekogu andmetel on hinnataval kalendriaastal igale kodade virvendusarütmia haigele (RHK 10 jaotises I48 nimetatud diagnoosidega) välja kirjutatud vähemalt 4 retsepti varfariinile või 6 retsepti rivaroksabaani, apiksabaani, dabigatraani või edoksabaaniga (kodade virvendusarütmia ravimid 1)

0“; 

10) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 132 järgmises sõnastuses:

„(132) Perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3185 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga vastavalt nimistu hõlmatusele järgmiselt:
1) 15% hõlmatuse korral on koefitsient 0,6;
2) 20% hõlmatuse korral on koefitsient 0,7;
3) 25% hõlmatuse korral on koefitsient 0,8;
4) 30–50% hõlmatuse korral on koefitsient 1,0;
5) 51% ja enama hõlmatuse korral on koefitsient 1,2.“;

11) määruse 2. peatükki täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

„§ 81. Lisatasu tasumine koolitervishoiuteenuse osutajale 

(1) Haigekassa tasub koolitervishoiuteenuse osutajale tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3178 tähistatud lisatasu käesolevas paragrahvis või tervishoiuteenuste loetelus sätestatud kriteeriumide alusel, hinnates koolitervishoiuteenuse osutaja sihtrühma kuuluvate kindlustatud isikutega tehtavaid tegevusi jooksvale aastale eelneval õppeaastal (edaspidi hinnatav õppeaasta).

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide rakendamise kord lepitakse kokku haigekassa ja koolitervishoiuteenuse osutaja vahel sõlmitavas lepingus. 

(3) Haigusi ennetava tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised: 

6–19-aastased õpilased 

 

Kood 

Punkte 

Õpilaste tervisekontroll 

1. klassis 

9030Z 

50

3. klassis 

9035Z 

7. klassis 

9036Z 

10. klassis 

9037Z 

Õpilaste vaktsineerimine vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 10 lõike 3 alusel kehtestatud määrusega kinnitatud immuniseerimiskavale 

12-aastased 

9049 

50

13-aastased 

9121 

15–17-aastased 

9123 

KOKKU 

100

(4) Õpilaste vaktsineerimisega hõlmatusse arvestatakse ka vaktsineerimisest keeldumised ja meditsiinilised vastunäidustused. Vaktsineerimisest keeldumist ja meditsiinilist vastunäidustust võetakse tulemuste arvestamisel arvesse vastavalt lepingus sätestatud tingimustele. 

(5) Koolitervishoiuteenuse osutajale, kelle teenindatavas koolis ei ole 1., 3., 7. või 10. klassis käivaid lapsi ega 12–13-aastaseid või 15–17-aastaseid lapsi, määratakse 6–19-aastaste isikute haigusi ennetava tulemusliku töö hindamisel keskmine punktide arv.

(6) Õe pädevuse hindamise kriteeriumid on järgmised:

Õe pädevus

Koefitsient

Kooliõe pädevus

1,0

Kokku

1,0

(7) Kooliõe pädevust hinnatakse koolipõhiselt ning arvesse võetakse koolis suurema koormusega töötava õe pädevus. Kui koormus jaguneb õdede vahel võrdselt, võetakse arvesse vastutava õe pädevus. Pädevuse hindamise kriteeriumid on sätestatud koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingus.

(8) Koolitervishoiuteenuse osutajale tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3178 tähistatud lisatasu koefitsiendiga 0,8, kui haigusi ennetava tulemusliku töö ja kvaliteedi hindamise kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 80%.

(9) Koolitervishoiuteenuse osutajale tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3178 tähistatud lisatasu koefitsiendiga 1,0, kui haigusi ennetava tulemusliku töö ja kvaliteedi hindamise kriteeriumidest kokku on täidetud vähemalt 90%.

(10) Koolitervishoiuteenuse osutajale tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3178 tähistatud lisatasu koefitsiendiga vastavalt koolis õppivate õpilaste arvule järgmiselt:
1) 1–599 õpilasega kooli korral on koefitsient 0,5;
2) 600 ja enama õpilasega kooli korral on koefitsient 1,0.

(11) Õe pädevust hinnatakse vaid juhul, kui koolitervishoiuteenuse osutaja on haigusi ennetava tulemusliku töö ja kvaliteedi hindamise kriteeriumidest kokku täitnud vähemalt 80%.

(12) Kvaliteedi hindamise viib läbi koolitervishoiuteenuse auditeerimise meeskond ja seda tehakse koolipõhiselt. Hindamise tulemusel antakse igale auditeeritavale koolile punktisumma, mille alusel paigutub kool kvaliteedi hindamise skaalal A-, B- või C-tasemele.

(13) Kvaliteedi hindamine viiakse läbi ainult nendes koolides, mis on eeltäidetava kvaliteedihindamise küsimustiku kriteeriumidest täitnud vähemalt 80%.

(14) Haigekassa hindab koolitervishoiuteenuse osutaja esitatud raviarvete ja käesolevas paragrahvis sätestatud juhul muude andmete alusel kooliõe tegevust käesolevas paragrahvis ja tervishoiuteenuste loetelus sätestatud korras ning kinnitab hinnatava õppeaasta hindamise tulemused hiljemalt 1. augustiks. 

(15) Haigekassa avalikustab oma veebilehel hinnatavale õppeaastale järgneva õppeaasta 1. oktoobriks kõigi koolitervishoiuteenuse osutajate koodiga 3178 tähistatud lisatasu punktisumma ja piirhinna koefitsiendid.

(16) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatu puhul lepitakse hõlmatus kokku koolitervishoiuteenuse rahastamise lepingus.“;

12) paragrahvi 121 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesoleva määruse § 66 kohase dokumendi alusel.“;

13) paragrahvi 121 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetust saava isiku ja tema perekonnaliikme puhul võtab haigekassa kõrgendatud piirmääras tasu maksmise kohustuse üle, kui isikule või tema perekonnale on hüvitise kasutamise kuul või sellele eelnenud kahel kuul makstud toimetulekutoetust.“;

14) paragrahvi 121 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Haigekassa võtab arsti otsuse alusel tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle onkoloogiliselt patsiendilt, kellel on diagnoositud pea- ja kaelapiirkonna pahaloomuline kasvaja (RHK 10 koodid C00–C14; C30–C32), kes saab või on saanud kiiritusravi ja/või keemiaravi ja kes on saanud antiresorptiivset ravi (bisfosfonaadid, denosumab).

(6) Haigekassa võtab arsti otsuse alusel tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle hematoloogiliselt patsiendilt, kellel on diagnoositud hulgimüoloom või lümfoid- ja vereloomekoe pahaloomuline kasvaja (RHK 10 koodid C90–C96) ja kes vajab ravi osana koodidega 8101 ja 8102 tähistatud tervishoiuteenuseid või antiresorptiivset ravi (kood 486R).

(7) Haigekassa võtab arsti otsuse alusel tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste ja hambaproteesiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle huule-suulaelõhe, muu näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengu ja harvikhaiguse korral vähemalt 19-aastase isiku ortodontilise ravi tagamiseks, kui varem ei olnud võimalik ravi tagada.“;

15) paragrahvi 122 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesoleva määruse § 66 kohase dokumendi alusel.“;

16) paragrahvis 124 asendatakse tekstiosa „52–57“ tekstiosaga „52–59“;

17) paragrahv 20 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 33 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 40 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni veebikonsultatsiooni ühes kalendrikuus piirhind sisaldab järgmisi ressursse:“;

20) paragrahvi 40 lõiget 4 täiendatakse punktidega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

„14) kõnekeskuse kulu;
15) muud kulud.“;

21) paragrahvi 41 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni veebikonsultatsiooni ühes kalendrikuus piirhinnas tööjõukulu arvutamisel võetakse arsti ja õe tööaja arvestamisel aluseks töölepingu seaduses sätestatud tööaeg ning öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamise põhimõtted.“;

22) paragrahvi 46 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Muud teenuse osutamisega seotud ressursid üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni veebikonsultatsiooni ühes kalendrikuus piirhinna tähenduses on ruumide inventar, teenuse osutamiseks vajalik infotehnoloogia riistvara, nõustamistarkvara, bürootarbed, telefonikeskjaama rent, telefoniühendus, interneti püsiühendus, infokulud ja nõustamiskeskuse üldjuhtimisega seotud ressursid.“;

23) paragrahvi 49 lõike 3 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni veebikonsultatsiooni ühes kalendrikuus puhul nõustamisteenuseks osutunud kontaktide arv kalendriaastas.“;

24) paragrahvi 49 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsiooni, üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni veebikonsultatsiooni ühes kalendrikuus piirhinna arvutamiseks esitatakse käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 3, 6 ja 9 nimetatud andmed kalendriaasta kohta.“;

25) paragrahvi 50 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringse teenuse ja üleriigilise perearsti nõuandetelefoni veebikonsultatsiooni piirhinna arvutamisel ühes kalendrikuus jagatakse tööjõukulu, koolituskulu, ruumide kasutuskulu ja muude ressursside kulude summa kalendriaastas kalendrikuude arvuga.“;

26) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

27) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses”;

28) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”;

29) määrust täiendatakse lisaga 58 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel laste oftalmoloogia e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 4;

30) määrust täiendatakse lisaga 59 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel plastika- ja rekonstruktiivkirurgia e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel“, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 5.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 3 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 4 E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi (lapse kuni 15-aastane kaasa arvatud) suunamisel oftalmoloogi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel (vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Eesti Oftalmoloogide Seltsi (EOS) sõlmitud kokkuleppele 11.09.2021)

Lisa 5 E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel plastika- ja rekonstruktiivkirurgia e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel (vastavalt Eesti Perearstide Seltsi ja Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Seltsi sõlmitud kokkuleppele).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json