Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 7

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ muutmine

Vastu võetud 21.12.2021 nr 53

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ning § 55 lõigete 21 ja 3 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „perearsti, eriarsti“ sõnaga „arsti“ ning lõiget täiendatakse pärast sõna „füsioterapeudi,“ tekstiosaga „, logopeedi“;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 23 järgmises sõnastuses:

„(23) Abivahendi kasutamise vajaduse võib tuvastada ja sellekohase tõendi väljastada logopeed, kellel on logopeedi 7. või 8. taseme kutse.“;

3) paragrahvi 2 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) loeteluvälise abivahendi taotlemisel eriarsti, füsioterapeudi või tegevusterapeudi tõendi abivahendi vajaduse kohta.“;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt: 

„10) tellimusmeditsiiniseadme identifitseerimisandmed;“;

5) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

„25) tehingu tegemise kuupäev;“;

6) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Abivahendi müüja või üürija esitab sotsiaalkaitse infosüsteemi elektroonilise kanali kaudu lõike 1 punktides 1, 3, 5, 8–10, 12, 13, 15, 16, 20–22, 24, 25 ja 27–32 nimetatud andmed.“;

7) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse pärast arvu „6“ tekstiosaga „, 7“;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui isikule on väljastatud abivahendi tõend ISO-koodiga 06.03 (lülisambaortoosid), 06.04 (abdominaalortoosid), 06.06 (ülajäsemeortoosid), 06.12 (alajäsemeortoosid), 09.24 (uriini eritumist suunavad abivahendid) või 09.27 (uriinikogujad) tähistatud abivahendi kohta käesoleva määruse enne 1. jaanuari 2022. a kehtinud redaktsiooni kohaselt ja isik pöördub sotsiaalhoolekande seaduse § 51 lõike 4 kohaselt abivahendi müüja poole abivahendi ostmiseks, võtab Sotsiaalkindlustusamet tasu maksmise kohustuse üle kuni 31. jaanuarini 2022. a.“;

9) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa Abivahendite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json