Teksti suurus:

Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 11

Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded
[RT I, 09.07.2014, 32 - jõust. 12.07.2014]

Vastu võetud 10.06.2008 nr 46
RTL 2008, 49, 680
jõustumine 01.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.07.2010RT I 2010, 44, 26412.07.2010
03.07.2014RT I, 09.07.2014, 3212.07.2014
26.05.2020RT I, 29.05.2020, 101.06.2020
20.12.2021RT I, 29.12.2021, 201.01.2022

Määrus kehtestatakse «Turismiseaduse» § 27 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kohaldusala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele ning turismiinfokeskuse tähistamisele.
[RT I, 09.07.2014, 32 - jõust. 12.07.2014]

§ 2.  Mõisted

  (1) Turismiinfo on kogutud ja korrastatud informatsioon turismiteenuse ja selle osutamise ning huviväärsuste kohta. Turismiinfo hõlmab ka informatsiooni asjakohaste kataloogide, teatmike, reisijuhtide, maakonna ja kohalike omavalitsuste, samuti maakonna ja kohalike omavalitsuste asutuste kohta käivate eritrükiste kohta.

  (2) Turismiinfokeskus on külastajate teenindamiseks avatud keskus, mis kogub, korrastab ja edastab turismiinfot enda asukoha järgse maakonna haldusterritooriumil.

  (3) Külastuskeskus on aastaringselt külastajate teenindamiseks avatud turismiinfokeskus, mis kogub, korrastab ja edastab turismiinfot kogu Eesti kohta ning osutab täiendavaid teenuseid.

§ 3.  Turismiinfokeskusena tegutsemise õigus
[Kehtetu - RT I, 09.07.2014, 32 - jõust. 12.07.2014]

2. peatükk TURISMIINFOKESKUSENA TEGUTSEMISE ÕIGUSE TAOTLEMINE, ÕIGUSE ANDMINE JA ÄRAVÕTMINE 
[Kehtetu - RT I, 09.07.2014, 32 - jõust. 12.07.2014]

§ 4. - § 13. [Kehtetud - RT I, 09.07.2014, 32 - jõust. 12.07.2014]

3. peatükk NÕUDED TURISMIINFOLE JA SELLE KÄTTESAADAVUSELE 

§ 14.  Nõuded turismiinfole

  Turismiinfo peab olema erapooletu, pädev ja mitteeksitav.

§ 15.  Vastutus turismiinfo õigsuse, edastamise ja kättesaadavaks tegemise eest

  (1) Turismiinfokeskus vastutab enda poolt kogutud ja korrastatud turismiinfo õigsuse ning selle edastamise eest.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus vastutab enda poolt kogutud ja korrastatud turismiinfo õigsuse eest ja selle veebilehel kättesaadavaks tegemise eest.
[RT I, 29.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 16.  Turismiinfo väljastamine

  (1) Turismiinfot väljastatakse turismiinfokeskuses ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse veebilehe kaudu.
[RT I, 29.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Turismiinfokeskus edastab tasuta turismiinfot sellest huvitatud isikutele, teistele turismiinfokeskustele ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele.
[RT I, 29.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Turismiinfokeskus väljastab turismiinfot sõltumata päringu saabumise viisist.

  (4) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse veebilehel avaldatakse korrastatud turismiinfot Eesti kohta tervikuna.
[RT I, 29.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

4. peatükk NÕUDED TURISMIINFOKESKUSELE JA SELLE TÄHISTAMISELE 

§ 17.  Üldnõuded

  Turismiinfokeskus peab:
  1) koguma, omama, korrastama ja edastama turismiinfot vähemalt enda asukoha järgse maakonna haldusterritooriumi kohta;
  2) koostama enda poolt kogutud ja korrastatud turismiinfo baasil infomaterjale;
  3) vähemalt Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse veebilehel avaldatud turismiinfo ulatuses väljastama turismiinfot kogu Eesti kohta.
[RT I, 29.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 18.  Nõuded turismiinfokeskuse asukohale ja teenindusruumile

  (1) Turismiinfokeskus peab asuma külastatavas ja võimalusel mootorsõidukiga ligipääsetavas kohas ning paiknema hoone esimesel korrusel.

  (2) Turismiinfokeskusesse peab olema tagatud ligipääs liikumispuudega inimestele, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik turismiinfokeskuse ehitisele rakenduvate muinsuskaitseliste nõuete tõttu.

  (3) Turismiinfokeskuse teenindusruum peab olema piisava teeninduspinnaga, mis ei tohi olla väiksem kui 12 m2.

  (4) Turismiinfokeskuse teenindusruumis peavad nähtaval kohal paiknema turismiinfokeskuse asukoha järgse maakonna kaart ja Eesti kaart.

  (5) Turismiinfokeskuses peab olema interneti- ja telefoniühendus.

  (6) Turismiinfokeskuse teenindusruumis peab olema tagatud külastajatele kliendiarvuti kasutamise võimalus.

  (7) Turismiinfokeskuse teenindusruumis peab olema tagatud külastajatele tasuta traadita interneti-ühenduse kasutamise võimalus.

  (8) Turismiinfokeskuse hoones peab olema külastajatele tagatud tualettruumi kasutamise võimalus või selle puudumisel teave lähima avaliku tualettruumi asukoha kohta.

  (9) Turismiinfokeskus peab tagama turismiinfo ööpäevaringse kättesaadavuse turismiinfokeskuse asukohas vähemalt Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse veebilehe kaudu või võimaldama muul viisil turismiinfo ööpäevaringse kättesaadavuse lähikonnas, informeerides külastajat lähimast turismiinfot väljastavast kohast.
[RT I, 29.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 19.  Nõuded lahtiolekuaegadele

  Turismiinfokeskus peab olema avatud 15. maist kuni 15. septembrini vähemalt viiel päeval nädalas ja vähemalt viis tundi päevas. 16. septembrist kuni 14. maini võivad lahtiolekuajad olla kohandatud külastajate nõudlusele.
[RT I, 29.05.2020, 1 - jõust. 01.06.2020]

§ 20.  Nõuded personalile

  (1) Turismiinfokeskuse töötajad peavad valdama lisaks eesti keelele suhtlemistasandil vähemalt kahte võõrkeelt.

  (2) Turismiinfokeskuse töötajatel on soovituslik kanda nimesilti.

§ 21.  Turismiinfokeskuse poolt tasuliste teenuste osutamine ja kaupade müük

  (1) Turismiinfokeskus võib tasu eest osutada järgmisi teenuseid või müüa järgmisi kaupu:
  1) majutuse broneerimine;
  2) huviväärsustega tutvumise vahendamine;
  3) huviväärsustega tutvumiseks vajalike vahendite laenutamine;
  4) Eesti-sisese sõitjateveo teenuse vahendamine;
  5) interneti kasutamise ja faksi saatmise võimaldamine;
  6) kirjatarvete, sealhulgas kirjapaberi, kirjutusvahendite, ümbrikute, postmarkide ja postkaartide müük;
  7) perioodiliste väljaannete müük;
  8) turismiteenuseid ja huviväärsusi tutvustavate trükiste müük;
  9) suveniiride ja fototarvete müük;
  10) ürituste piletite müük.

  (2) Turismiinfokeskuses peab olema võimalik tasuda osutatavate teenuste või müüdavate kaupade eest sularahata arveldamise korras.

§ 22.  Nõuded turismiinfokeskuse tähistamisele

  (1) Turismiinfokeskus tähistatakse märgiga, kus rohelisel põhjal asetseb valget värvi täht «i» (edaspidi i-märk).

  (2) i-märgi mõõtmed peavad olema vähemalt 40 cm × 50 cm.

  (3) i-märgil kasutatav roheline värv peab vastama värvinumbrile CMYK 95;30;100;5.
[RT I 2010, 44, 264 - jõust. 12.07.2010]

  (4) i-märk peab olema ilmastikuoludele vastupidav.

5. peatükk NÕUDED KÜLASTUSKESKUSELE 

§ 23.  Külastuskeskuse tähistus

  Turismiinfokeskuse tähistamisel võib lisaks käesoleva määruse §-s 22 nimetatud tähistusele kasutada sõna «külastuskeskus», kui on täidetud käesoleva määruse 3. ja 4. peatükis kehtestatud nõuded käesolevas peatükis toodud erisustega.

§ 24.  Täiendavad nõuded külastuskeskusele

  (1) Külastuskeskus peab:
  1) omama, korrastama ja edastama turismiinfot kogu Eesti kohta;
  2) koostama enda poolt kogutud ja korrastatud turismiinfo baasil infomaterjale.

  (2) Külastuskeskuse teenindusruum peab olema piisava teeninduspinnaga, mis peab üldjuhul olema vähemalt 60 m2.

  (3) Külastuskeskuse teenindusruumis peavad olema külastajatele istekohad puhkamiseks.

  (4) Külastuskeskuses peab olema vähemalt üks tualettruum külastajatele kasutamiseks.

  (5) Külastuskeskus peab olema avatud 15. maist kuni 15. septembrini vähemalt viiel päeval nädalas ja vähemalt seitse tundi päevas. 16. septembrist kuni 14. maini peab külastuskeskus olema avatud vähemalt viiel päeval nädalas, lahtiolekuajad võivad olla kohandatud külastajate nõudlusele.
[RT I, 29.05.2020, 1 - jõust. 01.06.2020]

  (6) [Kehtetu - RT I, 29.05.2020, 1 - jõust. 01.06.2020]

  (7) Külastuskeskuses on käesoleva määruse § 21 lõikes 1 nimetatud teenuste osutamine ja kaupade müümine kohustuslik, välja arvatud § 21 lõike 1 punktides 3 ning 7 nimetatud kaubad ja teenused.
[RT I 2010, 44, 264 - jõust. 12.07.2010]

  (8) Külastuskeskus peab tagama turismiinfo ööpäevaringse kättesaadavuse vähemalt Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse veebilehe kaudu või muul viisil külastuskeskuse asukohas.
[RT I, 29.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 25.  Üleminekusätted

  (1) Enne 2008. aasta 1. septembrit väljastatud turismiinfokeskuse tunnistus kehtib sellel märgitud tähtpäeva saabumiseni.

  (2) Enne 2008. aasta 1. septembrit väljastatud turismiinfokeskuse tunnistuse kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse turismiinfokeskusena tegutsemise õiguse äravõtmise aluseid.

§ 26.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 27.  Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2008. aastal.

  (2) Käesoleva määruse § 21 lõige 2 jõustub 1. septembril 2009. aastal.

  (3) Käesoleva määruse § 18 lõiked 2, 6 ja 9 jõustuvad 1. septembril 2010. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json