Teksti suurus:

Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga

Väljaandja:Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 35

Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga

Vastu võetud 20.01.2021 nr 2
RT I, 22.01.2021, 12
jõustumine 08.03.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.2021RT I, 12.03.2021, 115.03.2021
20.12.2021RT I, 29.12.2021, 201.01.2022, tekstiosa „EAS” asendatud tekstiosaga „EIS” vastavas käändes
06.12.2022RT I, 07.12.2022, 106.12.2022 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 6.12.2022 kohtuotsus - 1. Tunnistada väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 20. jaanuari 2021. a määruse nr 2 „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga” § 4 punkt 10 ja punkt 9 põhiseadusvastaseks ja kehtetuks osas, milles need loevad käibemaksuseaduse § 40 lõikes 5 sätestatud käibemaksuga maksustatava väärtuse arvutamise erandit kasutava käibemaksukohustuslasest reisiettevõtja käibeks käibemaksudeklaratsioonides deklareeritud käibe.

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Toetuse sihtrühm on turismiga seotud majandusharu ettevõtja, kelle majandustegevust on negatiivselt mõjutanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud erandlikud asjaolud.

  (2) Määruse alusel antakse riigiabi Euroopa Komisjoni 19. märtsi 2020. a teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis” (ELT C 91 I, 20.3.2020, lk 1–9, edaspidi COVID-19 raamistik) osa 3.1 alusel ja sellele kohaldatakse COVID-19 raamistikus ning konkurentsiseaduse §-s 341 sätestatut.

  (3) Määruse alusel antakse toetust alates Euroopa Komisjoni vastava riigiabi lubava otsuse vastuvõtmisest.

  (4) Toetuse andmisel kohaldatakse lisaks käesolevale määrusele riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses sätestatud tingimusi.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on turismiga seotud majandusharude ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga.

§ 3.   Toetuse rakendamine

  Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (edaspidi EIS).
[RT I, 29.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

§ 4.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) turismiga seotud majandusharu ettevõtjaks loetakse majutusettevõtjat, reisiettevõtjat, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjat ja käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüjat;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  2) majutusettevõtja on äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes pakub 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud teenuseid ning kelle tegevusala on justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” (edaspidi EMTAK) sätestatud tegevusala koodiga jagu I 551, 552 või 553 või jagu Q 86905;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  3) reisiettevõtja on äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 791 või H 4939;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  4) Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja on äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevusala on EMTAK koodiga jagu I 56, välja arvatud tegevusala „muu toitlustamine” koodiga I 5629, kes on toiduseaduse alusel toitlustamise käitlemisvaldkonnas tegevusloa saanud või majandustegevusteate esitanud toidu käitleja ja kelle riigi toidu ja sööda käitlejate registris märgitud tegevuskoht asub 30. novembri 2020. a seisuga Tallinna vanalinnas paiknevas hoones;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  5) Tallinna vanalinn on maa-ala, mille piirid on sätestatud Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003. a määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus” § 3 lõikes 2 ja mille kindlaksmääramisel lähtutakse sama määruse §-s 5 sätestatud muinsuskaitseala piiridest ilma muinsuskaitseala kaitsevööndita;
  6) käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja on äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis kategooria „Suveniiri- ja käsitööpoed” või „Disainipoed” teenusepakkujana, välja arvatud üksnes e-kaubanduse teel suveniire, käsitööd või Eesti disaini müüv isik;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  7) teenuste pakkumise algusaeg on majutusettevõtja puhul esmakordne 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud teenuse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonis esitamise aeg;
  8) tegutsemise alguseks loetakse ettevõtja esmakande aega äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  9) käibeks loetakse reisiettevõtja ja Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja puhul taotleja poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareeritud käibe suurus;
[RT I, 07.12.2022, 1 - jõust. 06.12.2022 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 6.12.2022 kohtuotsus - 1. Tunnistada väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 20. jaanuari 2021. a määruse nr 2 „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga” § 4 punkt 10 ja punkt 9 põhiseadusvastaseks ja kehtetuks osas, milles need loevad käibemaksuseaduse § 40 lõikes 5 sätestatud käibemaksuga maksustatava väärtuse arvutamise erandit kasutava käibemaksukohustuslasest reisiettevõtja käibeks käibemaksudeklaratsioonides deklareeritud käibe.]
  10) käibeks loetakse käibemaksukohustuslasest reisiettevõtja, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja ja käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja puhul taotleja poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareeritud käibe suurust, mittekäibemaksukohustuslasest reisiettevõtja, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja ja käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja puhul taotleja kasumiaruande müügitulud ja muud äritulud või füüsilise isiku tuludeklaratsioonis (vorm E) deklareeritud ettevõtlustulu;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
[RT I, 07.12.2022, 1 - jõust. 06.12.2022 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 6.12.2022 kohtuotsus - 1. Tunnistada väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 20. jaanuari 2021. a määruse nr 2 „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga” § 4 punkt 10 ja punkt 9 põhiseadusvastaseks ja kehtetuks osas, milles need loevad käibemaksuseaduse § 40 lõikes 5 sätestatud käibemaksuga maksustatava väärtuse arvutamise erandit kasutava käibemaksukohustuslasest reisiettevõtja käibeks käibemaksudeklaratsioonides deklareeritud käibe.]
  11) käibeks loetakse majutusettevõtja puhul taotleja poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareeritud 9-protsendilise käibemaksumääraga deklareeritud käibe suurust;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  12) e-teenindus on EIS-i veebilehel asuv portaal, mille kaudu saab taotleja esitada EIS-ile nõutud dokumente.

§ 5.   Vaide esitamine

  (1) EIS-i otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide EIS-ile 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) EIS lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Vaidemenetlusega seotud teave, dokumendid ja vaideotsus toimetatakse vaide esitajale kätte elektrooniliselt.

2. peatükk Toetuse andmise alused ja toetuse suurus 

§ 6.   Toetuse liigid

  Määruse alusel makstakse järgmisi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenevaid toetusi:
  1) majutusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetus;
  2) reisiettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus;
  3) Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetus;
  4) käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja kahjude osalise hüvitamise toetus.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

§ 7.   Majutusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetus

  (1) Majutusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetust võib taotleda majutusettevõtja, kelle perioodi 2020. a 1. aprill kuni 30. november summaarne 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibe langus oli võrreldes 2019. a sama perioodi summaarse 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibega vähemalt 50 protsenti.

  (2) Kui majutusettevõtja alustas teenuste pakkumist perioodil 1. aprill kuni 30. november 2019. a, võib majutusettevõtja toetust taotleda, kui tema 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud käibe langus perioodi teenuse pakkumise algusajast kuni 30. november 2019. a ja 2020. aasta sama perioodi võrdluses oli vähemalt 50%.

  (3) Kui majutusettevõtja alustas teenuste pakkumist 1. detsembril 2019. a või hiljem, võib ta toetust taotleda, kui ta on perioodi teenuse pakkumise algusajast kuni 30. novembrini 2020. a eest tasunud tööjõumakse igas kalendrikuus vähemalt 800 eurot.

  (4) Majutusettevõtjale makstava toetuse suurus on lõikes 1 sätestatud majutusettevõtja puhul 15 protsenti ettevõtja 2020. a 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud lõikes 1 nimetatud perioodi käibe langusest, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot.

  (5) Majutusettevõtjale makstava toetuse suurus on lõikes 2 sätestatud majutusettevõtja puhul 15 protsenti ettevõtja 2020. a 9-protsendilise käibemaksumääraga maksustatud lõikes 2 nimetatud perioodi käibe langusest, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot.

  (6) Majutusettevõtjale makstava toetuse suurus on lõikes 3 sätestatud majutusettevõtja puhul 100 protsenti perioodil teenuse pakkumise algusajast kuni 30. novembrini 2020. a tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 180 000 eurot.

  (7) [Kehtetu - RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

§ 8.   Reisiettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus

  (1) Reisiettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetust võib taotleda reisiettevõtja, kelle:
  1) perioodi 2020. a 1. aprill kuni 30. september summaarne käibe langus oli võrreldes 2019. a sama perioodi summaarse käibega vähemalt 70 protsenti ja
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  2) 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 5000 eurot.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  3) [kehtetu - RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (11) Kui reisiettevõtja tegutsemise algus oli ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini 2019. a, võib ta reisiettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetust taotleda, kui tema:
  1) käibe langus perioodi tegutsemise algusest kuni 30. novembrini 2019. a ja 2020. aasta sama perioodi võrdluses oli vähemalt 70 protsenti ja
  2) 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 5000 eurot.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (2) Reisiettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetuse suurus on 100 protsenti reisiettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusummast, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.

§ 9.   Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetus

  (1) Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja käibe languse osalise hüvitamise toetust võib taotleda Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja, kelle:
  1) perioodi 2020. a 1. aprill kuni 30. november summaarne käibe langus oli võrreldes 2019. a sama perioodi summaarse käibega vähemalt 60 protsenti ja
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  2) 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 7500 eurot.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  3) [kehtetu - RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (2) Kui Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja tegutsemise algus on perioodil 1. aprill kuni 30. november 2019. a, võib ta toetust taotleda, kui tema:
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  1) käibe langus perioodi tegutsemise algusest kuni 30. november 2019. a ja 2020. aasta sama perioodi võrdluses on vähemalt 60 protsenti ja
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  2) perioodi tegutsemise algusest kuni 30. november 2019. a eest tasutud tööjõumaksud olid ühes kalendrikuus keskmiselt vähemalt 600 eurot.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  3) [kehtetu - RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (3) Kui Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja tegutsemise algus on 1. detsembril 2019. a või hiljem, võib ta toetust taotleda, kui ta on perioodil tegutsemise algusest kuni 30. novembrini 2020. a maksnud tööjõumakse kalendrikuus keskmiselt vähemalt 400 eurot.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (4) Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjale makstava toetuse suurus on lõigetes 1 ja 2 sätestatud Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja puhul 100 protsenti Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusummast, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.

  (5) Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjale makstava toetuse suurus on lõikes 3 sätestatud Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja puhul 100 protsenti perioodil tegutsemise algusest kuni 30. novembrini 2020. a tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 80 000 eurot.

§ 10.   Käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja kahjude osalise hüvitamise toetus
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (1) Käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja kahjude osalise hüvitamise toetust võib taotleda käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja, kelle:
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  1) 2020. a perioodi 1. aprill kuni 30. november käibe langus oli võrreldes 2019. a sama perioodi käibega vähemalt 60 protsenti ja
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  2) 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 5000 eurot.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  3) [kehtetu - RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (11) Kui käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja tegutsemise algus on ajavahemikus 1. aprill kuni 30. november 2019. a, võib ta käsitöö, suveniiri ja Eesti disaini müüja kahjude hüvitamise osalise hüvitamise taotlust taotleda, kui tema:
  1) käibe langus perioodi tegutsemise algusest kuni 30. november 2019. a ja 2020. aasta sama perioodi võrdluses oli vähemalt 60 protsenti ja
  2) 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt 5000 eurot.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (2) Käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüjale makstava kahjude osalise hüvitamise toetuse suurus on 100 protsenti käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

3. peatükk Toetuse taotlemine ning nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 11.   Toetuse taotlemine

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab iga §-s 6 sätestatud toetuse liigi rahastamise eelarve ja taotlemise tähtaja.

  (2) Juhul kui mõne §-s 6 sätestatud toetuse puhul esitatakse nõuetele vastavaid taotlusi väiksemas summas kui toetuse rahastamise eelarve, suunab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium nimetatud toetuse rahastamise eelarve vahendid teiste toetuste rahastamise eelarvetesse.

  (3) Toetuste taotlemine on vooruline. Toetuse saamine otsustatakse pärast taotluste esitamise tähtaega. Juhul kui toetuse rahastamise eelarvest ei piisa kõigi nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks §-des 7–10 sätestatud määras, jaotatakse toetuse rahastamise eelarve vahendid rahuldamisele kuuluvate taotluste vahel proportsionaalselt sellega, kuidas vastava toetuse rahastamise eelarve suhtub nõuetele vastavate taotluste kogusummasse.

  (4) Taotluste vastuvõtmise alustamisest ning taotlemise tähtaegadest annab EIS teada oma veebilehel ja e-teeninduses.

  (5) Taotlus esitatakse EIS-ile e-teeninduse kaudu taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

  (6) Üks turismiga seotud majandusharu ettevõtja võib saada ühe § 6 sätestatud toetuse.

§ 12.   Nõuded taotlejale

  Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole raskustes ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu aluslepingu artiklite 107 ja 108 alusel, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18) (edaspidi üldise grupierandi määrus) artikli 2 punkti 18 mõistes 31. detsembri 2019. a seisuga;
  2) erandina punktis 1 sätestatust võib taotlejaks olla mikro- või väikeettevõtja üldise grupierandi määruse I lisa tähenduses, kes oli raskustes juba 31. detsembril 2019. a, COVID-19 raamistiku punkti 22 tingimustel;
  3) taotlejale COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel antud abi koos käesoleva määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada COVID-19 raamistiku punktis 22 a sätestatud summat;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  4) taotlejal puudusid 12. märtsil 2020. a riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud;
  5) taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;
  6) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust;
  7) füüsilisest isikust ettevõtjast taotlejat ei ole äriregistrist kustutatud taotluse esitamise kuupäeva seisuga ega kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist;
  8) juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele ja makse tähtpäev on saabunud, on tagasimaksed taotluse esitamise hetkeks nõutud summas teostatud;
  9) juhul kui taotleja on saanud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust põhjustatud kriisi tõttu riigi 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatavate vahendite arvelt toetust teisest meetmest, muudest riigieelarvelistest vahenditest või kohaliku omavalitsuse üksuselt, teavitab taotleja EIS-i nimetatud toetuse saamisest taotlusvormil;
  10) juhul kui taotleja on majutusettevõtja või Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja, on taotleja majutusettevõte või Tallinna vanalinna toitlustusettevõte jätkuvalt avatud või suletud teatud kindlaks määratud ajutiseks perioodiks.

§ 13.   Nõuded taotlusele

  Taotlus peab sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) taotleja nimi, registrikood, telefoninumber, e-posti-, kodulehe- ja postiaadress, arveldusarve number;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  2) projekti nimi;
  3) taotleja majandustegevusele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud mõjude lühikirjeldus;
  4) taotletava toetuse summa;
  5) kui taotleja on Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja, siis tema toitlustusettevõtte tegevuskoha aadress;
  6) kui taotleja on käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja, siis veebilink tema www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis pakutavatele teenustele ja käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja poe asukoha aadress;
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]
  7) taotleja kinnitus enda vastavuse kohta §-s 12 sätestatud nõuetele;
  8) kontserni liikmete skeem, kui kontsern ei kajastu äriregistris;
  9) kasumiaruanne ja bilanss 31. detsembri 2019. a seisuga, kui see ei ole kättesaadav avalikus registris, füüsilisest isikust ettevõtja 2019. a tuludeklaratsioon ning kontserni kuuluva taotleja kinnitus, et kontsern ei ole raskustes 31. detsembri 2019. a seisuga;
  10) kui reisiettevõtja, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtja või käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüja ei ole käibemaksukohustuslane, siis asjakohaste kuude kasumiaruanded või raamatupidamise väljavõtted, kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, siis füüsilise isiku tuludeklaratsioon.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

4. peatükk Taotluse menetlemine ja toetuse maksmine 

§ 14.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemine koosneb:
  1) taotluse registreerimisest;
  2) vajadusel selgituste ja lisateabe küsimisest;
  3) taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist;
  4) riigiabi reeglitega kokkusobivuse hinnangu andmisest;
  5) taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest.

  (2) Taotluse esitamise ajaks loetakse kuupäeva, millal taotleja taotluse e-teeninduses esitab.

  (3) Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 25 tööpäeva taotluste vastuvõtmise lõpetamise tähtpäevast. EIS võib taotluse menetlemise aega põhjendatud juhtudel pikendada kuni 10 tööpäeva võrra, millest teavitatakse taotlejat.

  (4) Kui taotluses avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-tööpäevane tähtaeg, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

§ 15.   Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetele vastava taotleja ja taotluse osas teeb EIS taotluse rahuldamise otsuse või taotluse osalise rahuldamise otsuse.

  (2) Taotluse osalise rahuldamise otsus tehakse vastavaks tunnistatud taotleja ja taotluse puhul, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik toetuse rahastamise eelarvevahendite lõppemise tõttu, § 11 lõikes 3 sätestatud juhul või kui taotletud summa ei vasta §-des 7–10 sätestatule.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (3) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui taotleja või taotlus ei vasta määruse tingimustele ning taotleja ei kõrvalda puudusi § 14 lõikes 3 sätestatud tähtajal.

  (4) Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb EIS ja toimetab selle taotlejale kätte e-teeninduse kaudu.

§ 16.   Toetuse maksmise tingimused

  Toetus makstakse toetuse saajale välja kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.

5. peatükk Toetuse saaja ning EIS-i õigused ja kohustused 

§ 17.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada EIS-ilt teavet ja selgitusi, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustustega.

  (2) Toetuse saajal on kohustus:
  1) esitada EIS-i nõudmisel informatsiooni ettenähtud viisil ja tähtajal;
  2) võimaldada EIS-il, Euroopa Komisjonil, Euroopa Pettustevastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal teha kohapealset kontrolli ja järelevalvet toetusega seotud dokumentide üle;
  3) säilitada taotlusega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale seitse aastat pärast toetuse väljamaksmist;
  4) teavitada viivitamatult kirjalikult EIS-i kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist;
  5) maksta toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui selgub, et toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust.

§ 18.   EIS-i õigused ja kohustused

  (1) EIS-il on õigus:
  1) teostada kohapealset kontrolli;
  2) nõuda taotluses sisalduva kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  3) nõuda toetus osaliselt või täielikult tagasi, kui selgub, et toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  4) pärast toetuse andmist teostada järelkontrolli taotleja riigiabi reeglite nõuetele vastavuse üle, kui see on asjakohane;
  5) saada Maksu- ja Tolliametist toetuse rahuldamise otsuse aluseks olnud andmeid seire eesmärgil.

  (2) EIS-il on kohustus:
  1) nõustada taotlejaid taotlusega seotud küsimustes;
  2) teha taotlusvorm ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
  3) toetuse tagasinõudmisel sätestada vastavas otsuses tagasinõudmise aluse, tagasinõutav summa, otsuse täitmise tähtaeg ja muu otsusega seotud oluline teave;
  4) mitte avaldada taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni ega dokumente;
  5) pärast rahuldamise otsust teha oma veebilehel kättesaadavaks toetuse saaja nimi, toetusmeetme nimetus ning toetuse summa;
  6) säilitada toetuse andmisega seotud dokumente kümme aastat alates toetuse andmisest.

§ 19.   Toetuse tagastamine

  (1) EIS võib teha toetuse osalise või täies ulatuses tagasinõudmise otsuse, kui:
  1) toetuse saaja on taotlemisel esitanud ebaõiget teavet või teave on jäetud esitamata;
  2) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata käesolevas määruses nimetatud kohustuse;
  3) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

  (2) Toetuse tagasinõude otsuse võib teha ühe aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates. Toetuse saaja peab tagasinõutud toetuse tagasi maksma 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast alates. Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust tagasi ei maksta, võib EIS nõuda toetuse saajalt viivist 0,1 protsenti iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest.
[RT I, 12.03.2021, 1 - jõust. 15.03.2021]

  (3) Ebaseadusliku või väärkasutatud riigiabi korral nõuab toetuse andja toetuse tagasi koos intressiga vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 659/1999, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EÜ asutamislepingu artikli 93 kohaldamiseks (ELT L 140, 30.04.2004, lk 1–134), artiklile 9, sama määruse artikli 10 alusel liikmesriikidele teatavaks tehtud intressimäärale ja artiklis 11 nimetatud intressi kohaldamise meetodile.

  (4) Toetuse andjal on õigus ebaseaduslik või väärkasutatud riigiabi tagasi nõuda 10 aasta jooksul taotluse rahuldamise otsusest arvates.

6. peatükk Jõustumine 

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub päeval, mil jõustub riigieelarve seaduse § 812 lõike 1 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse muudatus, mis võimaldab 2020. aasta lisaeelarve seaduse alusel eraldatud vahendite arvel kohustuste võtmist pärast 31. detsembrit 2020. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json