Teksti suurus:

Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 45

Rohelise investeerimisskeemi „Elektriautode toetus” kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.07.2011 nr 69
RT I, 15.07.2011, 6
jõustumine 18.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.06.2012RT I, 06.06.2012, 109.06.2012
09.11.2012RT I, 14.11.2012, 617.11.2012
06.05.2014RT I, 09.05.2014, 2412.05.2014
21.01.2015RT I, 23.01.2015, 326.01.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15. detsembrist 2014. a.
17.08.2016RT I, 19.08.2016, 322.08.2016
20.12.2021RT I, 29.12.2021, 301.01.2022, sõna „KredEx” on asendatud sõnaga „EIS” vastavas käändes

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 1207 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Toetuse eesmärk

  Toetuse eesmärk on vähendada saastekoormust ja suurendada taastuvenergia kasutamist Eesti transpordisektoris elektriautode laiema kasutuselevõtu abil.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

§ 2.   Rohelise investeerimisskeemi rakendajad

  (1) Rohelise investeerimisskeemi viib ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi ministeerium).

  (2) Toetuse taotlusi menetleb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (edaspidi EIS).
[RT I, 29.12.2021, 3 - jõust. 01.01.2022]

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) elektriauto – M1 ja N1 kategooria täiselektriline või pistikhübriidsõiduk ning käesoleva määruse § 4 lõikes 11 nimetatud tingimustele vastav L6E ja L7E kategooria täiselektriline sõiduk;
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]
  11) täiselektriline sõiduk – sõiduk, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor, millel puudub sisepõlemismootor ning mis on  tüübivastavuse tunnistuse kohaselt täiselektriline;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  12) pistikhübriidsõiduk – sõiduk, mille veoajamit veab või millel on lisaks veoajamit vedavale elektrimootorile ka sisepõlemismootor ning mille akut on võimalik laadida elektrivõrgust ning mis on tüübivastavuse tunnistuse kohaselt hübriidsõiduk;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  2) arvestuslik energiakulu – elektriauto arvestuslik energiakulu määr tootja andmetel „New European Driving Cycle” sõidutsükli testis, mida väljendatakse täiselektrilise sõiduki korral kilovatt-tundides kilomeetri kohta ja pistikhübriidsõiduki korral kütuse liitrites saja kilomeetri kohta;
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]
  3) elektriauto laadija – elektriauto laadijaks loetakse elektrotehnilist seadet elektriautode laadimiseks, mis vastab standardis IEC 61851-1 defineeritud laadimismoodustele 2 või 3;
[RT I, 06.06.2012, 1 - jõust. 09.06.2012]
  4) elektriauto aku – elektriauto liikuma panemiseks kasutatava elektrienergia salvestamise süsteem;
  41) krediidiasutus – krediidiasutus või sellega ühte kontserni kuuluv äriühing või välisriigi krediidiasutuse filiaal;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  5) liising või liisimine – elektriauto või elektriauto koos selle aku rentimisega soetamine krediidiasutusega sõlmitava liisingulepingu alusel, mille puhul kohustub krediidiasutus omandama taotleja määratud müüjalt elektriauto või elektriauto koos selle aku rentimisega ja andma selle või need tasu eest pikaajaliseks perioodiks taotlejale kasutamiseks, sealjuures jääb lepingu perioodil elektriauto omanikuks või elektriauto omanikuks ja selle aku rentnikuks krediidiasutus;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  6) rohesertifikaat – elektrienergia päritolutunnistus, mis kinnitab elektrienergia tootmist taastuvatest energiaallikatest;
  7) soetamine – elektriauto ostmine või liisimine, sealhulgas elektriauto aku rentimine koos elektriauto ostmise või liisimisega;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  8) väikesaar – püsiasustusega väikesaar püsiasustusega väikesaarte seaduse mõttes või Naissaar.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

2. peatükk Toetuse andmise alused 

§ 4.   Rohelise investeerimisskeemi raames toetatavad tegevused

  (1) Rohelise investeerimisskeemi raames toetatakse:
  1) elektriauto soetamist;
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]
  2) ühe elektriauto laadija ostmist ühe elektriauto kohta ja sellega seotud paigaldustöid.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (11) Rohelise investeerimisskeemi raames toetatakse L6E ja L7E kategooria sõiduki soetamist vaid juhul, kui see võetakse kasutusele väikesaarel. Käesoleva määruse mõttes loetakse sõiduki väikesaarel kasutusele võtmiseks sõiduki registreerimist omanikuna või vastutava kasutajana füüsilise isiku nimele, kelle püsiv elukoht asub rahvastikuregistri andmete kohaselt väikesaarel, või juriidilise isiku nimele, kelle asukoht äriregistri andmete kohaselt on väikesaarel, ning taotleja poolt sõiduki alalist kasutamist väikesaarel. Vastav kanne rahvastikuregistris või äriregistris peab olema tehtud enne toetuse taotluse esitamist.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (2) EIS eraldab toetuse saajale rohesertifikaate täiselektrilise sõiduki soetamisel mahus 5 MWh ning pistikhübriidsõiduki soetamisel mahus 2,5 MWh.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud toetus ettevõtjale on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1), mõistes, mille andmisel kohaldatakse nimetatud määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud tingimustele vastavate sõidukite soetamist toetatakse kokku kuni 30 sõiduki ulatuses.
[RT I, 06.06.2012, 1 - jõust. 09.06.2012]

§ 5.   Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud

  (1) Rohelise investeerimisskeemi raames toetatakse järgmisi, ainult § 4 lõikes 1 loetletud tegevustega otseselt seotud kulusid (abikõlblikud kulud):
  1) elektriauto soetamisel ostuhind, sealhulgas liisingueseme ostuhind, ja elektriauto aku viie aasta renditasu. Ostuhinna sisse ei arvestata muuhulgas elektriauto hoolduskulusid, kohustusliku ega vabatahtliku kindlustuse kindlustusmakset, kohustusliku garantii ulatust ületava garantii lisamaksumust ega elektriauto tavapäraseks kasutamiseks mittevajaliku lisavarustuse maksumust;
  2) elektriauto laadija ostuhind;
  3) elektriauto laadija paigaldamiseks teostatavate tööde, vajalike seadmete ja materjalide hind.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (2) Käibemaks on abikõlblik, välja arvatud juhul, kui taotleja on käibemaksukohuslane.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (3) Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, dokumenteeritud ja taotluses kirjeldatud.

  (4) Toetatavate kulude hulka võib arvata ainult neid abikõlblikke kulusid, mis on tehtud alates elektriauto soetamiseks sõlmitava kohase lepingu jõustumisest, välja arvatud ettemaks, mis on tehtud elektriauto soetamiseks enne lepingu jõustumist. Elektriauto soetamiseks sõlmitava kohase lepingu jõustumise kuupäev ei tohi olla varasem kui määruse jõustumise kuupäev.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (5) Rohelise investeerimisskeemi raames ei toetata rendi ja tasu eest kaupu vedavatele maanteetranspordiettevõtjatele maanteevedudeks ettenähtud veokite soetamist ning sellised kulud loetakse käesoleva määruse raames mitteabikõlblikeks.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

§ 6.   Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood

  Rohelise investeerimisskeemi raames toetatakse tegevusi, mille osas on taotlus toetuse saamiseks esitatud alates määruse jõustumisest kuni 2014. aasta 30. novembrini. Toetatavad tegevused peavad olema EISi poolt finantseeritud hiljemalt 2015. aasta 1. juuniks.
[RT I, 23.01.2015, 3 - jõust. 26.01.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15. detsembrist 2014. a.]

§ 7.   Toetuse põhitingimused ja määrad

  (1) Elektriauto soetamise kulu on toetatav, kui elektriauto ja selle soetamine vastab kõigile alltoodud tingimustele:
  1) elektriauto maksimumkiirus on suurem kui 60 km/h, välja arvatud käesoleva määruse § 4 lõikes 11 nimetatud tingimustele vastavate sõidukite puhul;
[RT I, 06.06.2012, 1 - jõust. 09.06.2012]
  2) elektriauto soetatakse Euroopa majanduspiirkonna riigist või Šveitsist;
  3) elektriauto soetatakse elektriauto valmistajalt, ametlikult esindajalt või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüjalt esmasesse omandisse või hilisema soetamise korral selliselt, et elektriauto esmasest registreerimisest selle valmistaja, ametliku esindaja või valmistaja või ametliku esindaja poolt tunnustatud edasimüüja poolt ei ole möödas enam kui 6 kuud;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  4) elektriautol on vähemalt kaheaastane garantii ja elektriauto akul vähemalt viieaastane garantii või nendega samaväärsed garantiitingimused, mis on väljendatud läbisõidukilomeetrites, välja arvatud juhul, kui elektriauto aku soetatakse elektriautost eraldi;
[RT I, 06.06.2012, 1 - jõust. 09.06.2012]
  5) elektriautol on EÜ tüübikinnitus.

  (2) Kui elektriauto soetamisel ei kasutata liisingut, peab elektriauto olema toetuse saaja omandis ja kasutuses vähemalt viis aastat, liisingu kasutamisel peab elektriauto olema toetuse saaja kasutuses vähemalt viis aastat. Kui elektriauto soetatakse liisinguga ning liisingperiood on lühem kui viis aastat, peab liisingperioodi lõppedes elektriauto omandama toetuse saaja ning elektriauto peab olema liisinguandja ja toetuse saaja omandis kokku viis aastat. Viie aasta nõuet ei kohaldata juhul, kui elektriauto läbisõit enne viie aasta möödumist toetuse saamisest arvates on vähemalt 150 000 kilomeetrit.
[RT I, 19.08.2016, 3 - jõust. 22.08.2016]

  (21) Kui elektriauto soetamisel elektriauto aku renditakse, peab aku rendileping olema sõlmitud vähemalt viieks aastaks ning elektriauto võõrandamisel ja elektriauto soetamiseks sõlmitud liisingulepingust tuleneva vastutava kasutaja õiguste ja kohustuste üleandmisel peab olema tagatud aku rendilepingu ülevõtmine või uue aku rendilepingu sõlmimine uue omaniku või liisingulepingu ülevõtja poolt, kusjuures aku rendilepingute kestus kokku peab olema vähemalt viis aastat.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (22) Füüsilisest isikust taotleja võib käesoleva määruse alusel taotleda toetust üksnes ühe elektriauto soetamiseks ning juriidiline isik kokku kuni viie elektriauto soetamiseks, sealhulgas mittetulundusühingust taotleja kokku kuni kahe elektriauto soetamiseks.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (3) Täiselektrilise sõiduki soetamisel on toetuse määr isikule, kes ei ole käibemaksukohuslane, kuni 50% elektriauto soetamise hinnast koos käibemaksuga ning isikule, kes on käibemaksukohuslane, kuni 35% elektriauto soetamise hinnast ilma käibemaksuta. Toetuse maksimaalne määr on 18 000 eurot ühe elektriauto kohta või kui elektriauto soetamisel renditakse elektriauto aku eraldiseisvalt, ühe elektriauto ja selle aku kohta.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (31) Elektriautode müügiga tegelevate ettevõtjate näidissõidukite puhul on lisaks vastavale ettevõtjale õigus toetust (edaspidi ka lisatoetus) taotleda näidissõidukist täiselektrilise sõiduki lõplikul soetajal, kui elektriauto esmasest registreerimisest automüügiga tegeleva ettevõtja poolt ei ole möödas enam kui kaksteist kuud. Sealjuures ei saa elektriautode müügiga tegeleva ettevõtja ning lõpliku soetaja toetus kokku ületada käibemaksukohuslase puhul 35% elektriauto esmase soetamise hinnast ilma käibemaksuta ja mitte käibemaksukohuslase puhul 50% elektriauto esmase soetamise hinnast koos käibemaksuga ning olla kokku suurem kui 18 000 eurot ühe elektriauto kohta. Lõplikul soetajal on õigus toetust taotleda vaid sellise elektriauto osas, mis on olnud elektriautode müügiga tegeleva ettevõtja kasutuses näidissõidukina vähemalt kolm kuud arvates selle esmasest registreerimisest. Käesolev lisatoetus rakendub kuni viie näidissõiduki suhtes iga elektriautode müügiga tegeleva ettevõtja kohta.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

  (32) Toetuse määrad pistikhübriididele on järgmised:
  1) sõidukile, mille aku mahtuvus on 16 kWh ja enam, on toetusmäär isikule, kes ei ole käibemaksukohuslane, kuni 30% pistikhübriidi soetamise hinnast koos käibemaksuga ning isikule, kes on käibemaksukohuslane, kuni 21% pistikhübriidi soetamise hinnast ilma käibemaksuta, kuid mitte rohkem kui 12 000 eurot ühe elektriauto kohta;
  2) sõidukile, mille aku mahtuvus on 12 kWh kuni 15,99 kWh, on toetusmäär isikule, kes ei ole käibemaksukohuslane, kuni 20% pistikhübriidi soetamise hinnast koos käibemaksuga ning isikule, kes on käibemaksukohuslane, kuni 14% pistikhübriidi soetamise hinnast ilma käibemaksuta, kuid mitte rohkem kui 9000 eurot ühe elektriauto kohta;
  3) sõidukile, mille aku mahtuvus on 8 kWh kuni 11,99 kWh, on toetusmäär isikule, kes ei ole käibemaksukohuslane, kuni 15% pistikhübriidi soetamise hinnast koos käibemaksuga ning isikule, kes on käibemaksukohuslane, kuni 11% pistikhübriidi soetamise hinnast ilma käibemaksuta, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot ühe elektriauto kohta;
  4) sõidukile, mille aku mahtuvus on 4 kWh kuni 7,99 kWh, on toetusmäär isikule, kes ei ole käibemaksukohuslane, kuni 7% pistikhübriidi soetamise hinnast koos käibemaksuga ning isikule, kes on käibemaksukohuslane, kuni 5% pistikhübriidi soetamise hinnast ilma käibemaksuta, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot ühe elektriauto kohta.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

  (4) Toetuse maksimaalseks suuruseks elektriauto laadija ostmisel ja sellega seotud paigaldustöödel on 1000 eurot.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3, 32 ja 4 nimetatud tegevuste toetamise puhul ei tohi taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni (EL) määruse nr 1407/2013 kohaselt antud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava toetuse ja teiste, käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetamata Euroopa Komisjoni määruste kohaselt antud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot. Toetuse hulka arvatakse ka EISi poolt toetuse saajale eraldatud rohesertifikaatide kulu.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (51) Maanteetranspordi valdkonnas rendi või tasu eest kaupu vedavate ettevõtjate puhul ei tohi taotlejale või kasusaajale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul maanteevedudeks antud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava toetusega ületada 100 000 eurot.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (6) Juhul, kui taotleja on saanud vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8‒13) alusel, ei tohi talle nimetatud määruse ja Euroopa Komisjoni määruse nr 1407/2013 kohaselt jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi kogusumma kokku koos meetme raames taotletava toetusega ületada 500 000 eurot.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (7) Toetamisele kuuluvad vaid need elektriauto soetamise või laadija ostmise ja paigaldamisega seotud kulud, mis on toetuse saaja reaalsed kulud ning mida ei ole varem kohaliku omavalitsuse või Eesti riigi vahenditest või Euroopa Liidu fondidest või teistest välisvahenditest saadud toetustest hüvitatud.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (8) Kui elektriauto soetatakse välisriigist ning toetuse saaja on juba ostutehingu asukohariigis ükskõik millist liiki elektriautoga seonduvat toetust saanud, on rohelise investeerimisskeemi raames abikõlblik vaid toetuse saaja tegelik kulu, kuid mitte rohkem kui 18 000 eurot auto kohta. Nimetatud viisil toetuse eraldamisele kohalduvad lõigetes 3, 4, 5 ja 6 nimetatud piirangud.

3. peatükk Toetuse taotlemine, nõuded taotlejale ja taotlusele 

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Määruse alusel toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus EISile. Käesoleva määruse § 7 lõikes 31 nimetatud lisatoetuse taotlejale ja taotlusele laienevad kõik määruses kehtestatud taotleja ja taotluse esitamise tingimused ning vormid.
[RT I, 06.06.2012, 1 - jõust. 09.06.2012]

  (2) Toetuse saamiseks esitatavas taotluses peavad sisalduma vähemalt §-s 11 sätestatud andmed.

§ 9.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võivad taotleda:
  1) Eestis elavad Eesti kodanikud või Eestis elavad välismaalased, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus;
  2) Eestis registreeritud juriidilised isikud, välja arvatud ettevõtjad, kes tegutsevad kalandus- ja vesiviljelusvaldkonnas, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 104/2000, ja ettevõtjad, kes tegutsevad Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete tootmisega.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (2) Juriidilisest isikust taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal on tasutud riiklikud maksud;
  2) maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
  3) taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse.
  4) taotleja on varasemalt toetusega soetatud elektriauto registreerinud liiklusregistris ning asunud seda kasutama;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  5) taotleja on täitnud toetuse tagasimakse nõude juhul, kui EIS on selle varasema toetuse osas esitanud.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (3) Ettevõtjast taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  2) taotleja omakapital vastab äriseadustikus kehtestatud nõuetele;
  3) taotleja viimase kolme majandusaasta netokäive kokku on vähemalt 540 000 eurot, kui taotleja taotleb käesoleva määruse alusel toetust kokku rohkem kui kahe elektriauto soetamiseks.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

§ 10.   Taotleja kohustused

  Taotleja on kohustatud:
  1) esitama EISi nõudmisel taotleja ja taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal;
  2) võimaldama kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele, sealhulgas võimaldama kontrollida elektriauto seisukorda ning läbisõitu;
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]
  3) viivitamata teavitama EISi taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist;
  4) tõendama EISi nõudmisel määruses ettenähtud omafinantseeringu olemasolu;
  5) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama EISile informatsiooni, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

§ 11.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) aitab kaasa toetuse eesmärkide saavutamisele;
  2) taotlus on esitatud määruses ettenähtud korras;
  3) toetust taotletakse §-s 4 sätestatud toetatavatele tegevustele;
  4) toetust taotletakse elektriautole, mis vastab § 7 lõikes 1 sätestatud tingimustele;
  5) taotluses sisalduva elektriauto soetamise ning laadija ostmise ja paigaldamisega seotud eelarves on ette nähtud käesoleva määruse § 7 lõigete 3–4 tingimustele vastav omafinantseering;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  6) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged;
  7) taotluse on sõltuvalt selle edastamise viisist allkirjastanud füüsilisest isikust taotleja isiklikult ning juriidilisest isikust taotleja esindusõigust omav isik digitaalallkirjaga elektroonsel taotlusel või omakäelise allkirjaga paberkandjal esitatud taotlusel.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmist:
  1) andmed taotleja kohta;
  2) elektriauto müügipakkumine ja liisingu korral liisingu pakkumine, mis peab sisaldama infot liisingueseme ostuhinna ja liisingulepingu alusel tasutava käibemaksu kogusumma ning selle maksegraafikujärgse jaotumise kohta, ning elektriauto aku rendi korral rendipakkumine;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  3) elektriauto laadija ostmise ja sellega seotud paigaldusteenuste korral laadija ja paigaldustööde hinnapakkumine, mis peab sisaldama infot laadija vastavuse kohta käesolevas määruses toodud tingimustele;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  4) koopia sõiduki EÜ tüübikinnitustunnistusest;
  5) koopia avalikult kättesaadavast sõidukikirjeldusest, milles on ära toodud sõiduki arvestuslik energiakulu ja vastavus käesoleva määruse § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud tingimusele;
[RT I, 06.06.2012, 1 - jõust. 09.06.2012]
  6) maanteetranspordiettevõtjast taotleja puhul kinnitus, mille kohaselt ei kasuta taotleja soetatavat elektriautot rendi või tasu eest kaupade vedamiseks maanteevedudel;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  7) juriidilise isiku kinnitus § 9 lõikes 2 sätestatud nõuete täitmise kohta;
  8) ettevõtja kinnitus § 9 lõikes 2 ja lõike 3 punktides 1 ja 2 ning vajadusel lõike 3 punktis 3 sätestatud nõuete täitmise kohta;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  9) taotleja kinnitust esitatud andmete õigsuse kohta.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 12.   Taotluse menetlemine

  (1) EIS teostab taotleja ja tema esitatud taotluse suhtes järgmisi toiminguid: taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbivaatamata tagastamine, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või muudatuste küsimine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks tunnistamine, taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine.

  (2) EIS võib taotluse menetlemise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, et taotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või lisainformatsiooni.

  (3) Taotluse menetlemise tähtaeg on 15 tööpäeva alates nõuetele vastava taotluse esitamisest EISile.

§ 13.   Taotluse registreerimine ja läbivaatamine

  (1) Taotlus registreeritakse ja vaadatakse läbi EISi poolt. Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse, kas taotlus on täidetud nõuetekohaselt, laekunud koos kõigi lisadega ja esmavaatlusel vastab §-s 11 sätestatud tingimustele.

  (2) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg pikkusega kuni 10 tööpäeva.

  (3) EIS teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata, kui taotleja ei ole lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

  (4) Taotlusi võetakse vastu, kuni taotletavate toetuste summa on võrdne või ületab toetusteks eraldatud vahendite summa.

§ 14.   Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Taotleja nõuetele vastavust kontrollib EIS.

  (2) Taotleja tunnistatakse nõuetele vastavaks juhul, kui on täidetud kõik §-s 9 taotlejale esitatud nõuded.

  (3) Taotleja nõuetele vastavaks tunnistamise korral võtab EIS taotluse menetlusse.

  (4) Taotleja nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.

§ 15.   Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise tingimused

  (1) Menetlusse võetud taotluste nõuetele vastavust kontrollib EIS.

  (2) Taotlus tunnistatakse nõuetele vastavaks, kui on täidetud kõik käesolevas määruses taotlusele esitatud nõuded.

  (3) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta määruses taotlusele esitatavatele nõuetele ning puudust ei ole võimalik § 13 lõike 2 alusel määratud tähtaja jooksul kõrvaldada;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse menetlemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele;
  4) taotleja ei ole § 13 lõike 2 alusel määratud tähtaja jooksul taotluses esinevaid puudusi kõrvaldanud.

  (4) Taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise korral teeb EIS taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise otsuse.

  (5) Taotluse nõuetele mittevastavaks tunnistamise korral teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse taotlust sisuliselt hindamata.

§ 16.   Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja kord

  (1) Taotluse rahuldamise korral teeb EIS taotluse rahuldamise otsuse. Taotluse rahuldamata jätmise korral teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

  (2) Lisaks § 15 lõikes 3 sätestatud alustele on EISil õigus jätta taotlus rahuldamata ka järgmistel juhtudel:
  1) elektriauto müügipakkumise järgne hind on taotlemise hetkel oluliselt kõrgem elektriauto turuhinnast Euroopa majanduspiirkonna riikides või Eesti turul kättesaadavate samasse klassi kuuluvate elektriautode turuhinnast, kui turuhinda Euroopa majanduspiirkonna riikides ei ole võimalik tuvastada;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  2) EISil on alust arvata, et elektriauto soetatakse hinnaga spekuleerimise eesmärkidel.
  3) elektriauto müügipakkumise järgne tarneaeg ei võimalda toetust §-s 6 sätestatud abikõlblikkuse perioodi jooksul välja maksta.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (3) Taotluse rahuldamise korral kuulub taotlus rahuldamisele osaliselt või täielikult.

  (4) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud üksnes põhjendatud juhtudel ja tingimusel, et määruse eesmärk on saavutatav ka taotluse osalisel rahuldamisel. Taotluse osalisel rahuldamisel võib taotleja nõusolekul vähendada toetuse summat. Kui taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega, teeb EIS taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

  (5) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui:
  1) taotluse rahaline maht ületab taotluste rahastamise eelarve vaba jäägi;
  2) toetust on taotletud tegevustele või kulude katteks, mis ei ole abikõlblikud.

  (6) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse alljärgnevad andmed:
  1) toetuse saaja;
  2) toetatav tegevus, sealhulgas elektriauto mark ja hind koos käibemaksuga;
  3) toetuse suurus ning omafinantseeringu suurus;
  4) elektriauto müügi- või liisingulepingu jõustumise hiliseim kuupäev ja laadijaga seonduvate paigaldustööde elluviimise planeeritav lõppkuupäev;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  5) vajadusel toetuse väljastamise eritingimused, sealhulgas taotleja kohustus seada soetatavale elektriautole toetuse eraldaja kasuks registerpant;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  6) paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud juhul asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi.

  (7) Taotluse rahuldamisel sõlmib EIS toetuse saajaga toetuse eraldamise lepingu, milles muuhulgas sätestatakse toetuse saaja õigused ning kohustused, kehtestatakse toetuse kasutamise tingimused, lisaks aruandluse periood, aruannete esitamise tähtajad ja kord, leppetrahvid aruannete esitamata jätmisel ning toetuse väljamaksmise tingimused.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

  (8) Kui taotluse hindamisel selgub, et taotluses on esitatud valeandmeid või esinevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust ei saa nõuetele vastavaks tunnistada või taotlust rahuldada, tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

  (9) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse toetuse taotlejani kirjalikult posti teel või elektroonilise digitaalselt allkirjastatud teatega ning vajadusel liisingut väljastava krediidiasutuseni elektroonilise digitaalselt allkirjastatud teatega.

§ 17.   Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks EISi algatusel või toetuse saaja sellekohase avalduse alusel.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud taotlema EISilt taotluse rahuldamise otsuse muutmist järgmistel juhtudel:
  1) toetuse saaja ja kauba või teenuse pakkuja vahel sõlmitud müügi- või liisingulepingujärgne hind erineb taotluses esitatud pakkumises toodud hinnast enam kui 15%;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  2) väljamaksetaotluse esitamisel, kui toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuse tegemisel olnud käibemaksukohuslane, kuid on käibemaksukohuslane väljamaksetaotluse esitamisel.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

  (3) EISil on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui:
  1) soovitav muudatus mõjutab oluliselt elektriauto kasutuselevõtuga kaasnevaid oodatavaid tulemusi ja mõju;
  2) [kehtetu - RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]
  3) [kehtetu - RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

  (4) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab EIS 20 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise taotluse saamist.

  (5) Taotluse rahuldamise otsuse võib EIS kehtetuks tunnistada, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud, sealhulgas elektriauto müügi- või liisingulepingujärgne hind osutub oluliselt kõrgemaks elektriauto turuhinnast Euroopa majanduspiirkonna riikides või Eesti turul kättesaadavate samasse klassi kuuluvate elektriautode turuhinnast, kui turuhinda Euroopa majanduspiirkonna riikides ei ole võimalik tuvastada;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  2) toetuse saaja ei ole taotluse rahuldamise otsuses määratud tähtaja jooksul alustanud toetuse eseme kasutamist, sealhulgas ei ole elektriautot registreerinud liiklusregistris või mõistliku aja jooksul arvates müügi- või liisingulepingu sõlmimisest üle võtnud elektriauto valdust;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  3) toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või õigusaktides sätestatud tingimusi, sealhulgas ei kasuta käesoleva määruse § 4 lõikes 11 nimetatud sõidukit püsivalt väikesaarel;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  4) toetuse saaja võõrandab elektriauto või annab elektriauto soetamiseks sõlmitud liisingulepingust tulenevad vastutava kasutaja õigused ja kohustused üle enne viie aasta möödumist toetuse saamisest arvates, välja arvatud juhul, kui elektriauto läbisõit enne viie aasta möödumist sõiduki soetamisest arvates on vähemalt 150 000 kilomeetrit ning elektriauto uus omanik või liisingulepingu ülevõtja ei nõustu toetusega kaasnevaid kohustusi üle võtma või ei vasta käesolevas määruses taotlejale esitatud tingimustele;
[RT I, 19.08.2016, 3 - jõust. 22.08.2016]
  5) toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata;
  6) toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta.

  (51) Juhul kui toetuse saaja võõrandab elektriauto või annab elektriauto soetamiseks sõlmitud liisingulepingust tulenevad vastutava kasutaja õigused ja kohustused üle enne viie aasta möödumist toetuse saamisest ja elektriauto uus omanik või liisingulepingu ülevõtja nõustub toetusega kaasnevad kohustused üle võtma, esitavad esmane toetuse saaja ning kohustuste ülevõtja EISi poolt ettenähtud vormil ühise avalduse, mille alusel teeb EIS 20 tööpäeva jooksul kohustuste üleandmise otsuse või esmase taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse. Sellisel juhul saab esmane toetuse saaja elektriauto võõrandada või anda liisingulepingust tulenevad vastutava kasutaja õigused ja kohustused üle vaid isikule, kes vastab määruses taotlejale esitatud nõuetele.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

  (6) EISil on õigus hinnata elluviidud tegevuse vastavust taotluses märgitule.

  (7) Kui EIS tunnistab lähtuvalt käesoleva paragrahvi lõikest 5 või 51 taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks, on toetuse saaja kohustatud talle eraldatud toetuse osaliselt või täiel määral 30 päeva jooksul EISile tagasi maksma. Tagasimakstava määra sätestab EIS proportsionaalselt toetuse saaja poolt täidetud kohustustega ning soetatud elektriauto amortisatsiooniga.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

5. peatükk Toetuse väljamaksmise tingimused 

§ 18.   Toetuse väljamaksmise tingimused

  (1) Toetuse väljamaksed tehakse vastavalt taotluse rahuldamise otsuses ning toetuse eraldamise lepingus toodud tingimustele, sealjuures makstakse toetus välja kahes osas vastavalt käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatud tegevuse toetamiseks ning § 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud tegevuse toetamiseks.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

  (2) Toetuse saaja on kohustatud esitama § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatud tegevuse osas EISile toetuse väljamaksmise taotluse kolme tööpäeva jooksul arvates elektriauto müügi- või liisingulepingu mõlemapoolsest allkirjastamisest, kui soetatava elektriauto valdus läheb toetuse saajale üle 4 nädala jooksul arvates eelnimetatud lepingu sõlmimisest. Juhul, kui soetatava elektriauto valdus läheb üle hilisemalt kui eeltoodud aja jooksul, on toetuse saaja kohustatud esitama § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatud tegevuse osas EISile toetuse väljamaksmise taotluse kolme tööpäeva jooksul arvates sõiduki tarnest Eestisse, mille kohta on soetatava elektriauto müüja esitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis omapoolse kinnituse.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (3) Juhul kui toetuse saaja ostab elektriauto välisriigist või kasutab elektriauto soetamisel liisinguandjat, kes tegutseb välisriigis, maksab EIS toetuse välja pärast toetuse saaja poolt ostuhinna tasumist või liisingu esmase sissemakse tegemist. Toetuse saaja esitab EISile kulude tekkimist tõendavad dokumendid (koopiad), milleks on vastava tehingu toimumist tõendavad raamatupidamise algdokumendid, sealhulgas arved, arhiveerimistunnusega maksekorraldused, lepingud jne. Toetuse väljamakse algatatakse toetuse saaja poolt esitatud väljamaksetaotluse alusel pärast käesolevas lõikes nimetatud tingimuste täitmist.

  (4) EIS teostab § 4 lõike 1 punktis 1 sätestatud tegevuse osas toetuse väljamakse kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse väljamaksmise otsusest taotleja poolt väljamaksetaotluses märgitud liisinguandja või automüüja kontole.

  (5) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 sätestatud tegevuse osas on toetuse väljamakse tegemise eeldusteks:
  1) taotleja omafinantseeringu tasumist tõendava kuludokumendi esitamine EISile;
  2) allkirjastatud elektriauto müügi- või liisingulepingute esitamine EISile;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  3) elektriauto valduse üleminek või § 18 lõike 2 kohase kinnituse esitamine EISile.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (6) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud tegevuse osas kuulub toetus väljamaksmisele, kui toetuse saaja on esitanud kulude tekkimist tõendavad dokumendid (koopiad), milleks on vastava tehingu toimumist tõendavad raamatupidamise algdokumendid, sealhulgas arved, arhiveerimistunnusega maksekorraldused, töö üleandmise-vastuvõtmise aktid ja olemasolul töövõtulepingud.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

  (7) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 sätestatud tegevuse osas algatatakse toetuse väljamakse toetuse saaja poolt esitatud väljamaksetaotluse alusel pärast § 18 lõikes 6 nimetatud tingimuste täitmist.

  (8) Pärast lõikes 6 nimetatud väljamaksetaotluse saamist kontrollib EIS kulude tekkimist tõendavaid dokumente ja maksetaotluse nõuetele vastavust ning nende vastavuse korral algatab väljamakse. Väljamakse tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase väljamaksetaotluse laekumisest.

  (9) EIS võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse, kui:
  1) ostetud ja paigaldatud elektriauto laadija ei vasta § 3 punktis 3 toodud tingimustele;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  2) esitatud väljamakse taotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
  3) esitatud kuludokumendid ei vasta toetuse taotluses esitatud tegevustele või eesmärkidele;
  4) läbiviidud tegevused ei vasta toetuse taotluses esitatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud.
  5) muutub taotluse rahuldamise otsus vastavalt käesoleva määruse § 17 lõikes 2 toodud alustele.
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]

§ 19.   Teabe ja aruannete esitamise tähtajad ja kord

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama iga kalendriaasta jaanuarikuu 20. kuupäevaks EISile eelneva aasta elektriauto läbisõidu aruande EISi kehtestatud andmekoosseisus viiel järjestikusel aastal toetuse saamisest arvates või elektriautoga kuni 150 000 kilomeetri läbimiseni enne viie aasta möödumist sõiduki soetamisest arvates.
[RT I, 19.08.2016, 3 - jõust. 22.08.2016]

  (2) Toetuse saaja või juriidilisest isikust toetuse saaja esindusõigust omav isik esitab lõikes 1 nimetatud aruanded EISile andmevahetusprogrammi kaudu, elektrooniliselt digitaalallkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult.
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

6. peatükk Toetuse saaja kohustused ning EISi õigused 

§ 20.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja on kohustatud:
  1) viima toetatavad tegevused ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
  2) teavitama EISi asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada elektriauto või laadija sihtotstarbelist kasutamist;
  3) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse, taotluse rahuldamise otsuse, toetuse eraldamise lepingu ja käesoleva määruse nõuetega;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  4) maksma toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks;
  5) vastama EISi poolt esitatud küsimustele toetuse saaja ja toetatavate tegevuste teostamise kohta;
  6) esitama tähtaegselt EISile nõutud toetatavate tegevustega seonduvat informatsiooni ja käesoleva määruse § 19 lõikes 1 nimetatud aruande;
[RT I, 19.08.2016, 3 - jõust. 22.08.2016]
  7) soetama viie aasta jooksul pärast toetuse saamist või elektriautoga vähemalt 150 000 kilomeetri läbimist enne viie aasta möödumist toetuse saamisest arvates rohesertifikaate elektriauto kasutatud energiakulu ulatuses, lähtudes elektriauto läbisõidust ja arvestuslikust energiakulust, ning teavitama esimesel võimalusel EISi soetatud rohesertifikaatidest, esitades nende koopiad, kui arvestuslik energiakulu ületab EISi eraldatud rohesertifikaatide mahtu viis megavatt-tundi täiselektrilise sõiduki puhul ning 2,5 megavatt-tundi pistikhübriidsõiduki puhul;
[RT I, 19.08.2016, 3 - jõust. 22.08.2016]
  8) tagama toetatavaid tegevusi kajastavate kulu- ja maksedokumentide olemasolu ning kontrollitavuse;
  9) säilitama taotluse, toetuse ja elektriauto kasutamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt viis aastat alates toetuse taotluse rahuldamise otsusest;
[RT I, 14.11.2012, 6 - jõust. 17.11.2012]
  91) tagama elektriauto valduse toetuse saajale üleminekul elektriauto registreerimise liiklusregistris ning tagama, et elektriauto oleks liiklusregistris registreeritud viie aasta jooksul pärast toetuse saamist või elektriautoga vähemalt 150 000 kilomeetri läbimiseni enne viie aasta möödumist toetuse saamisest arvates, välja arvatud juhul, kui registrist kustutamise tingivad õigusaktis sätestatud nõuded;
[RT I, 19.08.2016, 3 - jõust. 22.08.2016]
  10) mitte eemaldama elektriautolt elektromobiilsuse programmi märgist, mille annab toetuse saajale EIS või automüüja;
  11) kindlustama elektriauto kaskokindlustusega hiljemalt elektriauto valduse toetuse saajale ülemineku ajaks. Elektriauto ostmise puhul on toetuse saaja kohustatud kindlustuslepingus sätestama tingimuse, mille kohaselt on selle hävimise, röövimise või varguse korral soodustatud isikuks EIS. Elektriauto ostmise korral tasutakse kindlustushüvitis EISile, kes kannab juhul, kui kindlustushüvitis on suurem kui toetuse saaja kohustuste jääk EISi ees, ülejäänud summa toetuse saajale. Liisingu puhul on toetuse saaja kohustatud liisingulepingus sätestama tingimuse, mille kohaselt kindlustusjuhtumi toimumisel tasutakse kindlustushüvitis liisinguandjale, kes kannab juhul, kui kindlustushüvitis on suurem kui liisinguvõtja (toetuse saaja) elektriauto liisingulepingust tulenev kohustuste jääk liisinguandja ees, liisingukohustuste kustutamisest ülejääva kindlustushüvitise toetuse saaja kohustuste jäägi ulatuses EISile;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  12) tagama eritingimuse sätestamise elektriauto müügi- või liisingulepingus, mille kohaselt kuulub toetuse saaja kui tarbija lepingust taganemise korral toetus tagastamisele EISile;
[RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]
  13) võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid, võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu toetusega soetatud elektriautole ning laadijale Eesti territooriumil;
  14) andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik toetatava tegevusega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
  15) osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
  16) viivitamata kirjalikult informeerima EISi kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist;
  17) viivitamata kirjalikult informeerima liisingperioodi ajal toetuse saaja maksevõime olulisest halvenemisest;
  18) täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 21.   Toetuse eraldaja õigused

  EISil on õigus:
  1) teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid;
  2) kontrollida elektriauto ning laadija kasutamist;
  3) nõuda taotluses sisaldunud toetatava tegevuse eesmärkide ja kulude kohta täiendavate andmete ja dokumentide esitamist, mis tõendavad toetatava tegevuse nõuetekohast teostamist ja toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist;
  4) vähendada toetuse suurust proportsionaalselt toetuse saaja poolt vähem kasutatud summa võrra, kui esitatud dokumentidest selgub, et toetuse saaja on osaliselt või täielikult jätnud tegemata planeeritud tegevusi, mille tulemusel on projekti eelarve vähenenud või on tegevused odavnenud võrreldes planeerituga;
  5) peatada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub käesolevas määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses sätestatust;
  6) peatada toetuse väljamaksmine ning nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist kui esinevad § 17 lõikes 5 sätestatud alused;
  7) keelduda toetuse väljamaksmisest, kui toetuse saaja maksevõime on selliselt halvenenud, et toetuse sihtotstarbeline kasutamine on ohustatud;
  8) teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid.

Lisa Vähese tähtsusega abi teatise esitamise vorm
[Kehtetu - RT I, 09.05.2014, 24 - jõust. 12.05.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json