Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2022. aastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 58

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2022. aastal

Vastu võetud 23.12.2021 nr 58

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõigete 2 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. aasta määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 4 punktide 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Püük nakkepüünistega

  (1) Alates 1. märtsist kuni 4. maini on lubatud kasutada kaldavõrke jääalusel püügil Lämmijärvel ja Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval Peipsi järve osal kaldast arvates 3 km laiusel veealal.

  (2) Avaveevõrguga kalapüük on keelatud 1. septembrist 14. septembrini.

§ 2.  Püük lõkspüünistega

  (1) Kalapüügieeskirja §-s 43 kirjeldatud püügikeelu ajal peab mõrrad ja mõrrajadad Lämmijärvest eemaldama 10. maiks.

  (2) Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) põhja poole jääval Peipsi järve osal on kaldast kaugemal kui 10 km keelatud kasutada lõkspüüniseid, välja arvatud juhul, kui lõkspüüniste juht- ja kariaia silmasuurus on vähemalt 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus on vähemalt 76 mm:
  1) 1. jaanuarist 20. juunini;
  2) alates rääbisepüügi peatamisest kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras või hiljemalt 21. augustist 31. detsembrini.

  (3) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ahvenapüügi peatamisel kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras on nimetatud veekogudes keelatud kasutada lõkspüüniseid, mille juht- ja kariaia silmasuurus on väiksem kui 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus on väiksem kui 76 mm.

§ 3.  Püük kurnpüünistega

  (1) Peipsi järvel on keelatud jääalune kalapüük põhjanooda ehk mutnikuga ning selle püügivahendi kasutamine 1. septembrist 14. septembrini.

  (2) Keelatud on kalapüük pöörinoodaga 14. septembrini.

  (3) Silmasuurus peab pööri- ja põhjanooda päras vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast olema vähemalt 48 mm.

  (4) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ahvenapüügi peatamisel kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras või hiljemalt 1. novembrist on Peipsi järvel keelatud kasutada pööri- ja põhjanootasid, mille silmasuurus päras, vähemalt 5 m ulatuses pära lõpuosast on väiksem kui 110 mm.

  (5) Kalapüük pööri- ja põhjanoodaga lõikes 3 sätestatud juhul ei tohi ületada 300 püügipäeva ja pööri- ja põhjanoodaga püük kokku ei tohi ületada 600 püügipäeva.

§ 4.  Koha alammõõt

  Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on alates 15. septembrist kuni 31 oktoobrini või § 3 lõikes 5 nimetatud 300 püügipäeva täitumiseni või kalapüügiseaduse § 49 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhul ja korras ahvena- või kohapüügi peatamiseni keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust (suu suletud) kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 35 cm.

§ 5.  Kalapüügi keeld

  Keelatud on siiapüük ja tindipüük.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json