Teksti suurus:

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 71

Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu

Vastu võetud 23.12.2021 nr 126

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 30 lõike 1 ja § 331 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste loetelu ja tervishoiuteenuste rakendamise tingimused, mis on aluseks kindlustatud isikule osutatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) poolt.

  (2) Tervishoiuteenuste loetelus sätestatud piirhindu ja piirmäärasid rakendatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud kindlustatud isikult haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise korra ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika alusel.

2. peatükk Üldarstiabi 

§ 2.  Kindlustatud isiku pearaha

  (1) Pearaha on tasu, mida haigekassa maksab perearstile perearsti nimistusse kantud kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Pearaha piirhind ühe kalendrikuu kohta on sõltuvalt kindlustatud isiku vanusest järgmine:

Pearaha

Kood

Piirhind
eurodes

Pearaha ühe alla 3-aastase kindlustatud isiku kohta

3044

10,39

Pearaha ühe 3- kuni alla 7-aastase kindlustatud isiku kohta

3045

7,63

Pearaha ühe 7- kuni alla 50-aastase kindlustatud isiku kohta

3046

4,51

Pearaha ühe 50- kuni alla 70-aastase kindlustatud isiku kohta

3047

6,40

Pearaha ühe 70-aastase ja vanema kindlustatud isiku kohta

3048

7,82

  (3) Perearstile, kelle nimistus on vähem kui 1200 kindlustatud isikut, tasutakse pearaha 1200 kindlustatud isiku eest Terviseameti ettepaneku alusel. Nimistus olevate kindlustatud isikute arvu ületava osa eest tasutakse pearaha koodiga 3046 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinna järgi. Terviseamet edastab ettepaneku üks kord aastas 1. novembriks järgmise kalendriaasta kohta.

  (4) Perearstile, kes osutab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenust ajutiselt ilma õeta või kelle juures töötavate õdede summaarne tööaeg on seitsmepäevase ajavahemiku jooksul alla 40 tunni, tasutakse pearaha koefitsiendiga 0,8.

§ 3.  Baasraha ja lisatasu

  (1) Baasraha ning koodidega 3054 ja 3055 tähistatud lisatasu maksab haigekassa perearstile, kellel on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 35 lõike 2 alusel kinnitatud nimistu (edaspidi kinnitatud nimistuga töötav perearst), kindlustatud isikule vajalike tervishoiuteenuste osutamise kulude katmiseks.

  (2) Baasraha ja lisatasu rakendamise tingimused ning piirhind ühes kalendrikuus on järgmised:

Baasraha ja lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3051

2103,46

Baasraha tervisekeskuses kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3092

4511,79

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub väljaspool Tallinna või Tartut ja sellega otseselt piirnevat valda

3054

823,41

Lisatasu, kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglast kaugemal kui 40 km

3055

1646,82

Lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3059

2002,33

Lisatasu tervisekeskuses perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest

3094

1957,30

Lisatasu tervisekeskuses töötava täistööajaga õe või vaimse tervise õe eest

3084

1888,19

Lisatasu tervisekeskuses töötava täistööajaga kliinilise psühholoogi ja tervishoiu tugispetsialisti eest

3184

2360,23

  (3) Tööajavälise ületunnitöö lisatasu rakendamise tingimused ja piirhinnad ühe tunni kohta on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest kinnitatud nimistuga töötavale perearstile

3067

36,42

Lisatasu tööajavälise ületunnitöö eest pereõele

3068

22,84

  (4) Koodiga 3054 tähistatud lisatasu makstakse ka nimistuga perearstile, kellel oli õigus seisuga 31. märts 2020. a saada lisatasu koodiga 3054 ja kelle tegevuskoht asub Tallinna või Tartuga otseselt piirnevas vallas. Koodiga 3055 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui perearsti tegevuskoht asub lähimast tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglavõrgu arengukavas (edaspidi haiglate loetelu) nimetatud haiglast kaugemal kui 40 kilomeetrit või kui see asub saarel.

  (5) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 1,5, kui perearstil on mitu tegevuskohta ja need asuvad haldusterritoriaalse korralduse tõttu mitmes linnas, alevis, alevikus või külas ning kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti kõigis tegevuskohtades on täidetud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 10 alusel kehtestatud määruses sätestatud nõuded;
  2) perearsti nimistusse kantud isikute arv ei ületa tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõikes 41 sätestatud nimistu piirsuurust;
  3) perearsti vastuvõtuaeg teises tegevuskohas või teistes tegevuskohtades on vähemalt kolm tundi nädalas;
  4) perearsti teine tegevuskoht paikneb või teised tegevuskohad paiknevad põhilisest tegevuskohast kaugemal kui 10 kilomeetrit.

  (6) Koodiga 3051 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga 0,8, kui perearsti nimistusse kantud isikute arv on alla 1200 ning perearsti nimistu asub Tallinnas või Tartus.

  (7) Tervisekeskus käesoleva määruse tähenduses on ühtses taristus üldarstiabi osutav juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja ning selles osutab üldarstiabi vähemalt kolm nimistuga perearsti, kelle nimistute suurus kokku on vähemalt 4500 isikut, täidetud on tervise- ja tööministri 29. oktoobri 2015. a käskkirjaga nr 163 sätestatud ruuminõuded ning seal osutatakse ka ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenust, füsioteraapiateenust ja koduõendusteenust.

  (8) Tervisekeskuse võivad moodustada ka mitu üldarstiabi osutavat äriühingut või füüsilisest isikust ettevõtjat koos, vastutades tervisekeskusele esitatavate nõuete täitmise eest solidaarselt ning tehes koostööd ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenuse, füsioteraapiateenuse ja koduõendusteenuse osutajatega.

  (9) Tervisekeskuse nimistute suurus võib olla alla 4500 isiku juhul, kui seal osutab teenust kolm nimistuga perearsti ja teeninduspiirkond asub valla territooriumil ning tervisekeskuse teenuse osutamata jätmine avaldab mõju üldarstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile.

  (10) Lõikes 7 viidatud ruuminõuetest erinevalt on tervisekeskuses lubatud ühe nimistuga perearsti lisandumise korral lisanduva arsti vastuvõturuumina kasutada ühiskasutuses olevaid teiste tervisekeskuse arstide vastuvõturuume.

  (11) Kahe nimistuga tervisekeskusele, mis vastab lõikes 7 sätestatud tingimustele, rakendatakse koodiga 3092 tähistatud baasraha juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) ühe nimistu juures töötab vähemalt üldarsti pädevusega arst;
  2) tervisekeskust teenindab vähemalt viis õde;
  3) tervisekeskusega samal aadressil tegutsevad ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenuse, füsioteraapiateenuse ja koduõendusteenuse osutaja;
  4) tervisekeskuses on tagatud ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse § 41 lõikes 1 sätestatud tingimused.

  (12) Koodiga 3092 tähistatud baasraha makstakse koefitsiendiga vastavalt tervisekeskuses üldarstiabi osutavate nimistuga perearstide arvule järgmiselt:
  1) 2–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,93;
  2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,89;
  3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,88;
  4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,87;
  5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,86;
  6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,84.

  (13) Lisaks lõike 12 punktis 1 sätestatud koefitsiendile makstakse kahe nimistuga tervisekeskuse eest koodiga 3092 tähistatud baasraha koefitsiendiga 1,5, mis tagab samaväärse rahastuse nagu kolme nimistuga tervisekeskuse eest.

  (14) Tervisekeskuse filiaal käesoleva määruse tähenduses on tervisekeskuse tegevuskoht, mis ei asu tervisekeskusega ühtses taristus ja kus osutab üldarstiabi kuni kaks nimistuga perearsti. Filiaalis võib osutada ämmaemanda iseseisva vastuvõtu teenust, füsioteraapiateenust ja koduõendusteenust juhul, kui on tagatud nimetatud teenuste osutamine tervisekeskuses. Tervisekeskusel võib olla mitu filiaali eri taristutes.

  (15) Koodiga 3092 tähistatud baasraha makstakse tervisekeskuse filiaali eest koefitsiendiga 1,0.

  (16) Koodiga 3059 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti nimistut teenindab kuni neli pereõde, kelle summaarne tööaeg kokku moodustab vähemalt kaks täistööaega;
  2) mitut nimistut teenindava pereõe summaarne tööaeg ei tohi ületada 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta;
  3) kui kahe pereõe summaarne tööaeg kokku on vähemalt kaks täistööaega, on kummagi pereõe iseseisev vastuvõtuaeg vähemalt 20 tundi nädalas;
  4) õdede vastuvõturuumide ristkasutus perearsti tegevuskohas on lubatud juhul, kui on tagatud kõikide õdede iseseisev vastuvõtt;
  5) teise pereõe töötamisel osakoormusega rakendub koodidega 3059 ja 3094 tähistatud lisatasule koefitsient vastavalt tegelikule töökoormusele.

  (17) Koodidega 3067 ja 3068 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) perearsti tööaeg kokku või pereõe tööaeg kokku ei ületa keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul;
  2) perearst ja pereõde on täitnud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 8 lõike 61 alusel kehtestatud määruses sätestatud üldarstiabi kättesaadavuse nõuded ning tööajaväline vastuvõtt toimub väljaspool nimetatud määrusega sätestatud vastuvõtuaega;
  3) perearst ja/või pereõde on tööajavälise vastuvõtu ajal tegevuskohas.

  (18) Tervisekeskuses töötava õe, tervishoiu tugispetsialisti, vaimse tervise õe või kliinilise psühholoogi töötamisel osakoormusega rakendub koodiga 3084 või 3184 tähistatud lisatasule koefitsient vastavalt tegelikule töökoormusele. Koodiga 3084 või 3184 tähistatud lisatasu saavate spetsialistide, välja arvatud kliiniline psühholoog, summaarne tööaeg ei tohi ületada ühte täistööaega.

  (19) Lisatasu rakendamise tingimused ja piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3061

5965,98

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile, kes saab lisatasu perearsti nimistut teenindava täistööajaga teise pereõe eest, haigusi ennetava ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö eest

3069

7470,92

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile erialase lisapädevuse eest

3062

1306,20

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedi hindamise tulemuste eest nimistu kohta

3050

217,70

Lisatasu kinnitatud nimistuga töötavale perearstile jämesoolevähi ennetuse eest

3083

1306,20

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja kvaliteedijuhtimise eest nimistu kohta

3093

2990,57

Lisatasu üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omava tervishoiuteenuse osutaja ennetava töö eest nimistu kohta gripivastasel vaktsineerimisel

3185

1306,20

  (20) Koodidega 3061, 3069, 3062 ja 3083 tähistatud lisatasu makstakse koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.

  (21) Koodiga 3069 tähistatud lisatasu makstakse juhul, kui haigekassa on ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras perearsti tegevuste hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal maksnud perearstile koodiga 3059 tähistatud lisatasu 12 kuud.

  (22) Koodiga 3050 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale iga nimistu kohta, mis on täitnud perearstide kvaliteedisüsteemi haigusi ennetava tulemusliku töö ja krooniliste haigete jälgimise kriteeriumid.

  (23) Koodiga 3093 tähistatud lisatasu makstakse üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale iga ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud tingimused täitnud nimistu kohta.

  (24) Koodiga 3185 tähistatud lisatasu makstakse üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale iga ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud tingimused täitnud nimistu kohta.

§ 4.  Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenus

  (1) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni teenuse piirhind ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ööpäevaringne teenus ühes kalendrikuus

3090

19 873,88

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud konsultatsioon ühes kalendrikuus

3095

13 947,88

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni veebikonsultatsioon ühes kalendrikuus

3195

10 136,34

  (2) Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni ühes telefonikõnes antud konsultatsiooni piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni konsultatsioon

3091

2,45

  (3) Haigekassa võtab koodidega 3090, 3091, 3095 ja 3195 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt tervishoiuteenuse osutajalt temaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 5.  Koolitervishoiuteenus

  (1) Haigekassa võtab koolitervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 12 kalendrikuul aastas.

  (2) Koolitervishoiuteenuse piirhind ühe õpilase kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koolitervishoiuteenus

3081

4,36

Koolitervishoiuteenus, kui teenuse osutamise kohas moodustavad vähemalt 90% õpilastest haridusliku erivajadusega õpilased

3082

20,35

Koolitervishoiuteenus haridusliku erivajadusega õpilasele

3182

5,93

  (3) Koodidega 3081, 3082 ja 3182 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,97, kui teenuse osana ei ole tagatud kooliõe juhendamis- või töönõustamisteenus.

  (4) Koodiga 3081 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse teenuse osutamisel õpilasele, kes omandab statsionaarses õppes põhiharidust või üldkeskharidust, samuti kutseõppe tasemeõppe statsionaarses õppevormis õppivale kuni 19-aastasele (kaasa arvatud) õpilasele, välja arvatud lõigetes 5 ja 6 sätestatud juhtudel.

  (5) Koodiga 3082 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse teenuse osutamisel juhul, kui ühes teenuse osutamise asukohas teenindatavatest õpilastest 90% või enam moodustavad haridusliku erivajadusega õpilased.

  (6) Koodiga 3182 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse teenuse osutamisel haridusliku erivajadusega õpilasele, kes omandab statsionaarses õppes põhiharidust või üldkeskharidust, samuti kutseõppe tasemeõppe statsionaarses õppevormis õppivale kuni 19-aastasele (kaasa arvatud) õpilasele, kes vajab mõõdukat või põhjalikku pedagoogilist sekkumist.

  (7) Koolitervishoiuteenuse piirhind vähemalt 20-aastasele õpilasele, kes õpib kutseõppe tasemeõppe statsionaarses õppes, on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koolitervishoiuteenus kutseõppeasutuses vähemalt 20-aastasele õpilasele

3181

6,93

  (8) Koodiga 3181 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult esmaabi osutamisel õpilasele, kes õpib kutseõppe tasemeõppe statsionaarses õppevormis ja kelle vanus on vähemalt 20 aastat. Esmaabi on kohe osutatav abi äkilise haigestumise või vigastuse korral kooliõe vastuvõtu aja jooksul.

  (9) Lisatasu rakendamise tingimused ja piirhind kalendriaastas on järgmised:

Lisatasu

Kood

Piirhind
eurodes

Lisatasu koolitervishoiuteenuse osutajale haigusi ennetava tulemusliku töö, kvaliteedi hindamise ja kooliõe pädevuse eest

3178

2034,30

  (10) Koodiga 3178 tähistatud lisatasu makstakse koefitsiendiga kuni 1,0. Koefitsiendi suuruse määrab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras.

  (11) Kooliõdede kvaliteedisüsteemi rakendatakse alates 2022/2023. õppeaastast. Tulemustasu makstakse esimest korda 2023. aastal.

§ 6.  Gripivastane vaktsineerimine üld- ja erihooldekodus elavale isikule

  (1) Haigekassa võtab üld- või erihooldekodus elava isiku eest gripivastase vaktsineerimise tasu maksmise kohustuse üle täies ulatuses.

  (2) Üld- või erihooldekodus elava ühe elaniku ühe gripivastase vaktsiini süstimise piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Üld- või erihooldekodu elaniku gripivastane vaktsineerimine

3096

6,90

  (3) Koodiga 3096 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse isikule, kes elab vaktsineerimise ajal üld- või erihooldekodus.

  (4) Koodiga 3096 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ei rakendata isikule, kes elab vaktsineerimise ajal üld- või erihooldekodus, kus on tagatud koodiga 3097 tähistatud õendusteenus.

§ 7.  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse raames osutatava õendusteenuse piirhind ühe üldhooldekodu elaniku kohta ühes kalendrikuus on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse õendusteenus

3097

60,69

  (2) Üldhooldekodus, kus on vähem kui 20 voodikohta, tasutakse piirhinda 20 elaniku eest.

§ 8.  Asendusteenuse osutaja sõidukulu tasumine

  (1) Asendusteenuse osutaja sõidukulu piirhind tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 81 lõigetes 2 ja 3 reguleerimata juhtudel või ettenägematu ja vältimatu vajaduse ilmnemisel ühe päeva kohta on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Asendusteenuse osutaja sõidukulu päevas arstile

3087

88,69

Asendusteenuse osutaja sõidukulu päevas õele

3088

62,20

  (2) Koodidega 3087 ja 3088 tähistatud sõidukulu ei tasuta ühtses taristus üldarstiabi osutavale juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale, kui asendusteenust osutatakse samas taristus või kui asendusteenust osutatakse sama äriühingu piires, mille nimistu teenindav leping oli varem sõlmitud sama juriidilise isikuga.

  (3) Asendusteenuse osutaja sõidukulu arvestatakse asendusteenuse osutamise perioodil proportsionaalselt asendusteenuse osutamise tegevuskohas toimunud vastuvõttude päevade arvuga.

  (4) Haigekassa tasub koodiga 3088 tähistatud sõidukulu juhul, kui õde asub tööle asendusnimistu juurde.

§ 9.  Nakkushaiguste leviku tõkestamine

  (1) Haigekassa võtab nakkushaiguste (välja arvatud SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19) leviku tõkestamiseks korraldatud inimeste immuniseerimise eest tasu maksmise kohustuse üle täies ulatuses Terviseameti ettepaneku alusel.

  (2) Ühe inimese vaktsineerimise piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe inimese vaktsineerimine (vähemalt 65-aastane)

3089

6,90

Ühe inimese vaktsineerimine (välja arvatud SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 ja gripp)

3196

6,90

  (3) Koodiga 3089 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumisel rakendatakse koefitsienti 0,93, kui vaktsineerimine toimub tervishoiuteenuse osutaja juures.

3. peatükk Eriarstiabi ja õendusabi 

1. jagu Ambulatoorne tervishoiuteenus 

§ 10.  Ambulatoorsete vastuvõttude – kontaktvastuvõtu, kaugvastuvõtu, videovastuvõtu ja koduvisiidi piirhinnad

  (1) Ambulatoorsete vastuvõttude – kontaktvastuvõtu, kaugvastuvõtu, videovastuvõtu ja koduvisiidi korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Eriarsti esmane vastuvõtt

3002

26,08

Eriarsti korduv vastuvõtt

3004

16,46

Eriarsti kaugvastuvõtt

3201

16,46

Eriarsti videovastuvõtt

3222

16,46

Vaimse tervise õe vastuvõtt

3015

23,18

Vaimse tervise õe kaugvastuvõtt

3207

23,18

Vaimse tervise õe videovastuvõtt

3228

23,18

Vaimse tervise õe vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3118

33,76

Vaimse tervise õe kaugvastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3220

33,76

Vaimse tervise õe videovastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3221

33,76

Eriarsti koduvisiit

3020

28,16

Koduõendusteenus

3026

37,55

Geriaatrilise seisundi hindamine

3027

127,55

Välisriigist kutsutud eriarsti konsultatsioon

3030

255,84

Psühhiaatri ja õe vastuvõtt aktiivravi perioodis

3031

45,91

Psühhiaatri ja õe kaugvastuvõtt aktiivravi perioodis

3202

45,91

Psühhiaatri ja õe videovastuvõtt aktiivravi perioodis

3223

45,91

Psühhiaatri vastuvõtt aktiivravi perioodis

3032

37,69

Psühhiaatri kaugvastuvõtt aktiivravi perioodis

3203

37,69

Psühhiaatri videovastuvõtt aktiivravi perioodis

3224

37,69

Psühhiaatri vastuvõtt toetusravi perioodis

3033

21,48

Psühhiaatri kaugvastuvõtt toetusravi perioodis

3204

21,48

Psühhiaatri videovastuvõtt toetusravi perioodis

3225

21,48

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele ravikindlustuse seaduse § 27¹ lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele

3034

261,23

Õe vastuvõtt

3035

13,14

Õe kaugvastuvõtt

3206

13,14

Õe videovastuvõtt

3227

13,14

Õe koduvisiit

3036

23,13

Ämmaemanda vastuvõtt (60 min)

3111

27,11

Ämmaemanda vastuvõtt (30 min)

3112

15,59

Ämmaemanda kaugvastuvõtt (30 min)

3208

15,59

Ämmaemanda videovastuvõtt (30 min)

3229

15,59

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne)

3038

38,92

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne) esmatasandi tervisekeskuses

3028

30,66

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (60 min)

3098

19,75

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (30 min)

3099

9,87

Ämmaemanda kaugvastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (30 min)

3218

9,87

Ämmaemanda videovastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (30 min)

3230

9,87

Pahaloomulise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine paikmepõhise multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni poolt

3042

45,84

Hematoloogilise kasvaja esmase raviplaani koostamine või muutmine eksperdikomisjoni poolt

3043

36,52

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

3039

19,49

Psühhiaatri vastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3100

65,31

Psühhiaatri kaugvastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3205

65,31

Psühhiaatri videovastuvõtt (alla 19-aastasele isikule)

3226

65,31

Elundisiirdamise ootelehele võtmise otsustamine või otsuse ülevaatamine multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni poolt

3101

185,35

Psühhiaatrilise ravimeeskonna koduvisiit (alla 19-aastasele isikule)

3103

203,97

Ambulatoorse patsiendi esmase raviplaani koostamine või muutmine multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni poolt (meeskonnas vähemalt üks eriarst)

3113

44,40

Ambulatoorse patsiendi esmase raviplaani koostamine või muutmine multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni poolt (meeskonnas vähemalt kolm eriarsti)

3114

66,87

  (2) Koodidega 3002, 3004, 3031, 3032, 3033, 3100, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3222, 3223, 3224, 3225 ja 3226 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige läbivaatus (välja arvatud koodidega 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3222, 3223, 3224, 3225 ja 3226 tähistatud kaugteenused), diagnostika, raviplaani koostamine ja diagnoosi määramine;
  3) ravi määramine;
  4) nõustamine tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  5) nõustamine töö- ja elukorralduse kohta;
  6) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  7) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  8) lihtsamate raviprotseduuride tegemine (sh süstimine ja sidumine, välja arvatud koodiga 7141 tähistatud tervishoiuteenus), välja arvatud koodidega 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3222, 3223, 3224, 3225 ja 3226 tähistatud kaugteenused;
  9) muud vastuvõtu käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (3) Koodiga 3002 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui patsient pöördub sama terviseseisundiga selle eriarsti vastuvõtule esimest korda või kui kroonilise haigusega patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.

  (4) Lõikes 1 kajastuvate tervishoiuteenuste piirhindu ei rakendata korralduslike tegevuste korral, millel puudub kliiniline sisu.

  (5) Koodiga 3030 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ei rakendata, kui konsultatsiooni on antud elektroonilise sidevahendi kaudu.

  (6) Koodidega 3015, 3031, 3032, 3033, 3100, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3118, 3220, 3221, 3223, 3224, 3225, 3226 ja 3228 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (7) Haigekassa võtab koodidega 3031, 3202 ja 3223 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle aktiivravi vajavalt kindlustatud isikult, kes vajab oma seisundi tõttu õe osalust raviotsuste tegemiseks, raviplaani koostamiseks, raviprotseduuride tegemiseks või ohutuse tagamiseks.

  (8) Koodidega 3015, 3035, 3036, 3206, 3207, 3118, 3220, 3221, 3227 ja 3228 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi ja tema lähedaste tervisealane nõustamine ja õpetamine tervise säilitamiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks, iseseisvaks kasutamiseks mõeldud meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ning toimetulekut ja turvalisust toetav nõustamine;
  2) patsiendi terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüs jälgimisperioodil, täiendavate uuringute vajaduse väljaselgitamine, objektiivsete tervisenäitajate seire ning ravisoostumuse jälgimine ja nõustamine lähtuvalt arsti otsusest ja ravijuhenditest. Kõrvalekallete ilmnemisel terviseprobleemide lahendamine iseseisvalt või koostöös teiste tervishoiutöötajatega;
  3) õendussekkumiste ja lihtsamate raviprotseduuride tegemine (välja arvatud tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tervishoiuteenused), välja arvatud koodidega 3206, 3207, 3220 ja 3221 tähistatud kaugteenused;
  4) õendustegevuse dokumenteerimine (anamneesi kogumine, õendusplaani koostamine, õendussekkumise ja õendusabi tulemuste hindamine, epikriisi koostamine, andmete töötlemine tervise infosüsteemis, tervishoiuteenuse osutamisega seotud dokumentide väljastamine).

  (9) Koodidega 3015, 3035, 3036, 3118, 3206, 3207, 3220, 3221, 3227 ja 3228 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta ja eriarsti (sh perearsti) või ämmaemanda suunamisel õe vastuvõtule. Suunamine ei ole vajalik erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav vastavalt ravikindlustuse seaduse § 70 lõikele 3.

  (10) Koodidega 3111, 3112, 3089, 3099, 3208, 3218, 3229 ja 3230 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta.

  (11) Koodiga 3111 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) raseduse tuvastamine;
  2) võimalike rasedusriskide hindamine üld- ja sünnitusabi anamneesi alusel;
  3) raseda läbivaatus ja üldseisundi hindamine;
  4) raseda vaginaalne läbivaatus ja analüüside võtmine;
  5) raseda vererõhu mõõtmine;
  6) raseda kaalumine ja kehamassiindeksi (KMI) määramine;
  7) raseda küsitlemine vaevuste ja meeleolu suhtes ning nõustamine;
  8) raseduse juhtimise plaani koostamine;
  9) andmete dokumenteerimine;
  10) raseduse ultraheliuuring;
  11) imetamisnõustamine;
  12) gestatsioonidiabeedinõustamine;
  13) vaimse tervise nõustamine perinataalperioodis.

  (12) Geriaatrilise seisundi hindamise (kood 3027) komisjoni kuuluvad arst, õde ja sotsiaaltöötaja ning vajaduse korral konsultandid.

  (13) Koodidega 3033, 3204 ja 3225 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse aktiivravijärgsel perioodil, kui patsient on stabiilses seisundis, sümptomitevaba või stabiilsete jääksümptomitega osalise remissiooni seisundis, kuid vajab pikaajalist jälgimist, et vältida haigusepisoodide kordumist, või haiguse ägenemist ennetavat ravi.

  (14) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel hoolekandeasutuses rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,68, kui ühe külastuse jooksul osutatakse teenust vähemalt viiele isikule.

  (15) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 25 lõike 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud koduõendusteenuse hulka kuuluvaid tegevusi koos teenuse osutamiseks vajalike ravimite ja materjalidega, välja arvatud arsti poolt eelnevalt määratud krooniliste haiguste retseptiravimid ja meditsiiniseadme kaardiga määratud meditsiiniseadmed.

  (16) Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenusele lisatakse eriarsti koduvisiidi korral koodiga 3020 tähistatud tervishoiuteenus. Koodiga 3026 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata isikule, kes elab üldhooldekodus, kus on tagatud koodiga 3097 tähistatud tervishoiuteenus.

  (17) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühe juhtumi hinnangu kohta. Haigekassa tasub koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamise eest sellele tervishoiuteenuse osutajale, kelle juures töötab kindlustatud isikule tervishoiuteenust osutanud eriarst.

  (18) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel meditsiinigeneetika erialal osaleb hinnangu andmisel arst-geneetik.

  (19) Haigekassa võtab koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud hinnang vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (20) Koodiga 3034 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 1–123) artiklis 20 sätestatud kriteeriumidele vastavusele hinnangu andmisel.

  (21) Koodiga 3042 tähistatud tervishoiuteenuse eksperdikomisjoni kuuluvad vähemalt neli arsti, kellest vähemalt kaks on onkoloogid (onkoteraapia ja kiiritusonkoloogia spetsialist) või vastavat lisapädevust omavad pediaatrid ja üks vastava paikme pädevusega kirurg.

  (22) Koodiga 3043 tähistatud tervishoiuteenuse eksperdikomisjoni kuuluvad vähemalt kolm arsti, kellest vähemalt kaks on hematoloogid või vastavat lisapädevust omavad pediaatrid.

  (23) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuste osutamise käigus koostatud raviplaan vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (24) Koodiga 3113 tähistatud tervishoiuteenuse eksperdikomisjoni kuuluvad vähemalt üks eriarst või hambaarst ja lisaks vähemalt kolm tervishoiutöötajat (sh eriarsti) või kõrgharidusega tugispetsialisti.

  (25) Koodiga 3114 tähistatud tervishoiuteenuse eksperdikomisjoni kuuluvad vähemalt kolm erineva eriala eriarsti ja vähemalt üks muu tervishoiutöötaja või kõrgharidusega tugispetsialist.

  (26) Haigekassa võtab koodidega 3113 ja 3114 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui dokumenteeritud raviplaan sisaldab järgmisi andmeid:
  1) diagnoos või seisund, mis tingib raviplaani koostamise vajaduse;
  2) raviplaani koostamise asjaolud (esmane raviplaan või raviplaani muutmine, raviplaani muutmise põhjendus);
  3) rakendatav raviplaan ja otsused (raviviis(id) koos kordade arvu ja põhjendusega);
  4) raviplaani rakendamise periood;
  5) eriarvamused (mille kohta, kes esitas);
  6) raviplaani koostamisel osalejad (nimi, kood, eriala/kutse).

  (27) Kui perearst suunab patsiendi uroloogile, endokrinoloogile, otorinolarüngoloogile, pulmonoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, neuroloogile, hematoloogile, kardioloogile, ortopeedile, gastroenteroloogile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, psühhiaatrile, sisearstile, günekoloogile, taastusarstile, dermatoveneroloogile, veresoontekirurgile, valuraviarstile, lastepsühhiaatrile, androloogile, infektsionistile, üldkirurgile, meditsiinigeneetika arstile, lastekirurgile, suu-, näo- ja lõualuukirurgile, neurokirurgile, laste oftalmoloogile või plastika- ja rekonstruktiivkirurgile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga, võtab haigekassa koodiga 3039 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisades sätestatud andmeid ning nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul ja lastepsühhiaatria erialal 15 tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja jõudmisest tervise infosüsteemi.

  (28) Koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse eksperdikomisjoni kuuluvad vähemalt viis arsti, kellest vähemalt üks on patsiendi eksperdikomisjoni suunanud arst, vähemalt üks vastava elundi siirdamise pädevusega kirurg ja vähemalt üks vastava paikme pädevusega sisehaiguste arst.

  (29) Haigekassa võtab koodiga 3101 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui nimetatud tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud otsus vastab ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 3103 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui raske psüühikahäirega patsiendi seisundi tõttu on raviks vajalik tagada ravimeeskonna kontakt väljaspool raviasutust ning ravivajaduse on hinnanud ja dokumenteerinud ravimeeskond, millesse kuuluvad psühhiaater ja vähemalt kliiniline psühholoog, sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde.

  (31) Koodiga 3103 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab transpordikulu.

  (32) Haigekassa võtab koodidega 3042 ja 3043 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ka statsionaarsel ravil viibiva patsiendi eest.

  (33) Koodidega 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3218, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229 ja 3230 tähistatud tervishoiuteenused on ambulatoorsed vastuvõtud, mis toimuvad vahetu kontaktita, kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogilist lahendust.

  (34) Haigekassa võtab koodidega 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3222, 3223, 3224, 3225 ja 3226 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle eriarsti tagasikutse korral.

  (35) Koodidega 3206, 3207, 3220, 3221, 3227 ja 3228 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse juhul, kui vastuvõtt toimub eriarsti osaluseta ja eriarsti (sh perearsti) või ämmaemanda suunamisel. Erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav vastavalt ravikindlustuse seaduse § 70 lõikele 3, rakendatakse koodidega 3206, 3207, 3220, 3221, 3227 ja 3228 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu ka õe tagasikutse korral.

  (36) Haigekassa võtab koodidega 3208, 3218, 3229 ja 3230 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle eriarsti (sh perearsti) suunamisel või ämmaemanda tagasikutse korral.

  (37) Koodidega 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3218, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229 ja 3230 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse järgmistel tingimustel:
  1) võrreldes kontaktvastuvõtuga tervishoiuteenuse kvaliteet säilib või paraneb;
  2) kaugteenuse sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab vastuvõttev või vastuvõtule suunav tervishoiutöötaja, patsiendi tehnilist valmisolekut hindab tervishoiuteenuse osutaja;
  3) kaugteenust osutatakse patsiendi nõusolekul, mis on dokumenteeritud;
  4) kaugteenust osutatakse kokkulepitud ajal ja viisil, sünkroonse suhtlusena;
  5) kaugteenuse osutamisel kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline lahendus ning selle kasutamine vastavad õigusaktides (sh isikuandmete kaitse seadus, isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud põhimõtetele;
  6) patsiendi isiku tuvastamise eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.

  (38) Koodidega 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3218, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229 ja 3230 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata järgmistel juhtudel:
  1) vastuvõtuaja kokkuleppimine, muutmine või tühistamine;
  2) saatekirja väljastamisest teatamine;
  3) sõeluuringu negatiivsest tulemusest teatamine;
  4) ravi ümberkorraldamise ja/või nõustamise vajaduseta analüüside ja/või uuringutulemuste teatamine;
  5) ainult korduva ravimiretsepti väljastamine ravijuhiseid täpsustamata.

  (39) Koodidega 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3218, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229 ja 3230 tähistatud kaugteenuste piirhinda ei rakendata samal ajal koodidega 3004, 3031, 3032, 3033, 3100, 3035, 3015, 3112, 3118 ja 3099 tähistatud vastavate kontaktvastuvõttudega.

  (40) Koodidega 3034, 3042, 3043, 3101, 3113 ja 3114 tähistatud tervishoiuteenuseid on võimalik rakendada kaugteenustena.

§ 11.  Koduse peritoneaaldialüüsi, koduse parenteraalse toitmise ja enteraalse toitmise ravipäeva piirhinnad

  (1) Koduse peritoneaaldialüüsi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev

7033

60,40

  (2) Koodiga 7033 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi vajalikele tarvikutele ja lahustele ning haige õpetamisele ja nõustamisele.

  (3) Koduse parenteraalse toitmise ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Parenteraalne toitmine kodus

7036

96,92

  (4) Koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi ühe päeva toitelahustele ja vajalikele tarvikutele.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendi vajadustele vastavas mahus suukaudne söömine või enteraalne toitmine pole teostatav, teiste ravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud ja seda on vähemalt üks kord kvartalis hinnanud vähemalt kaheliikmeline eksperdikomisjon, mille üks liige on Eesti Kliinilise Toitmise Seltsi juhatuse nimetatud spetsialist.

  (6) Koodiga 7036 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (7) Enteraalse toitmise ravipäeva piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Enteraalne toitmine boolusena

7037

10,39

100

0

Enteraalne toitmine püsiinfusioonina

7038

22,63

100

0

Enteraalne toitesegu 1000 kcal (kodusel ravil)

7039

  3,65

50

50

Enteraalne toitesegu 1000 kcal (statsionaarsel ravil)

7029

  1,09

100

0

  (8) Haigekassa võtab koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud toitelahuse manustamine sondi või stoomi kaudu, kuna suukaudsel tavatoidu söömisel pole tal võimalik saavutada vajadustele vastavat toitainete pakkumist ja/või toitainete omastamist järgmiste seisundite tõttu:
  1) pahaloomulise kasvajalise haigusega kaasnev alatoitumus;
  2) neelamishäired lihas- ja/või närvisüsteemi haiguse või kahjustuse korral;
  3) imendumishäirega seedetrakti haigus, väärarend või kahjustus;
  4) kaasasündinud ainevahetushäire või ebaselge kasvupeetus.

  (9) Koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse juhul, kui raviotsuse on teinud ravimeeskond, millesse kuuluvad toitmisravi koolitusega arst ja õde ning logopeed, toitumisterapeut või dietoloog, ja kui järgitakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud koduse enteraalse toitmise teenuse kvaliteedi kriteeriume.

  (10) Koodidega 7037 ja 7038 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad enteraalseks toitmiseks vajalike ühekordsete tarvikute kulu, patsiendi halduse kulu ning toitesegude ja tarvikute kohaletoimetamise kulu iga toitmise ravipäeva kohta.

  (11) Koodiga 7038 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ravipäeva kohta juhul, kui enteraalsel toitmisel kasutatakse püsiinfusiooni pumpa.

  (12) Koodiga 7037 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel statsionaarsel ravil viibivale patsiendile rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,9.

  (13) Koodiga 7038 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel statsionaarsel ravil viibivale patsiendile rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,8.

  (14) Koodidega 7039 ja 7029 tähistatud teenuseid rakendatakse ööpäeva kohta vastavalt vajalikule kaloraažile alates 1000 kcal-st ning seda rakendatakse koos koodiga 7037 või 7038.

  (15) Koodidega 7037, 7038, 7039 ja 7029 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata koos koodidega 2070, 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 12.  Koduse ventilaatorravi, koduse hapnikravi, koduse pulssoksümeetria, aspiraatori kodukasutuse ja köhimisaparaadi kodukasutuse piirhinnad

  (1) Koduse ventilaatorravi ja hapnikravi ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kodune hapnikravi

7046

4,75

Invasiivne kodune ventilaatorravi

7070

29,12

Mitteinvasiivne kodune ventilaatorravi

7071

22,13

Kodune palliatiivne hapnikravi

7074

3,39

  (2) Haigekassa võtab koodiga 7046 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil esineb krooniline hüpokseemia, hingamispuudulikkus või ägeda kopsuhaiguse järel tekkinud hüpokseemia ja kui raviotsuse on teinud pulmonoloog.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7070 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel on trahheostoom või kes on ventilaatorravist elusõltuv.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7071 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esinevad ventilatsioonipuudulikkusest tingitud krooniline hüpoksia ja hüperkapnia ning kelle spontaanne hingamine ei taga kopsudes piisavat gaasivahetust.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 7074 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui lisahapnik on vajalik patsiendi üldseisundist tulenevast düspnoest.

  (6) Koodidega 7046, 7070 ja 7071 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata palliatiivse ravi korral.

  (7) Aspiraatori ja köhimisaparaadi kodukasutuse ning koduse pulssoksümeetria ravipäeva piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aspiraatori kodukasutus

7035

1,95

Köhimisaparaadi kodukasutus

7072

5,26

Kodune pulssoksümeetria

7073

3,69

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7035 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes viibib kodusel ventilaatorravil (kood 7070 või 7071) või kellel on trahheostoom, neuroloogilisest kahjustusest tingitud neelamishäire või neuromuskulaarsest haigusest tingitud köharefleksi puudumine.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7072 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendil on diagnoositud neurodegeneratiivne või neuromuskulaarne haigus või püsiv neuroloogiline kahjustus või tsüstiline fibroos, millest on põhjustatud ebaefektiivne köharefleks, ning patsient ei tule toime manuaalsete tehnikatega või need on ebaefektiivsed.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 7072 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui raviotsuse on teinud eksperdikomisjon, millesse kuulub vähemalt kaks eriarsti järgmisest loetelust: neuroloog, pulmonoloog, pediaater.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 7073 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ainult koos koodiga 7046 tähistatud teenusega ja juhul, kui kuni 19-aastane patsient on hapnikravist elusõltuv.

  (12) Lõigetes 1 ja 7 nimetatud teenused sisaldavad teenuse osutamiseks vajalikku aparatuuri ja tarvikuid ning nende kohaletoimetamise ja hoolduse kulu iga ravipäeva kohta.

§ 13.  Päevaravi ja päevakirurgia piirhinnad

  (1) Päevaravi ja päevakirurgia korras osutatud tervishoiuteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Tervishoiuteenused päevaravis

3075

59,73

Päevakirurgia

3076

74,87

  (2) Päevaravi (kood 3075) ja päevakirurgia (kood 3076) ühe päeva piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  2) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine ja sidumine, välja arvatud koodidega 7141 ja 7142 tähistatud tervishoiuteenused;
  6) päevaravi või päevakirurgiaga otseselt seotud muud vajalikud tegevused;
  7) vajalikud õendustoimingud, haige hooldus, ravimid ning üks söögikord.

  (3) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevaravi (kood 3075) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule osutatakse tervishoiuteenuseid plaanilise ravi käigus, ta viibib aktiivset jälgimist vajaval ravil üle nelja tunni päevas ning lahkub ravilt samal päeval.

  (4) Haigekassa võtab kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse üle päevakirurgia (kood 3076) piirhinna alusel juhul, kui kindlustatud isikule tehakse ambulatoorse kirurgia nõuetele vastavas operatsioonitoas 4. peatükis nimetatud kirurgiline protseduur või 6. peatükis nimetatud operatsioon ning isik vajab kirurgilise protseduuri või operatsiooni järgset jälgimist enam kui üks tund ja lahkub ravilt samal päeval.

  (5) Päevakirurgias kasutatava anesteesia eest rakendatakse §-s 44 sätestatud anesteesia piirhindu.

§ 14.  Tervishoiuteenuse osutamiseks vajaliku veoteenuse piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuse osutamiseks vajalike veoteenuste piirhinnad on järgmised:

Veoteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Haige, surnu ja/või doonorelundi või doonorelundi analüüside vedu – üks km

3071

0,77

Vedu lennukiga – üks tund

3072

1069,00

Vedu helikopteriga – üks tund

3073

3177,00

Edasi-tagasivedu parvlaevaga

3074

76,18

Doonorelundi, retsipiendi või haige vedu lennukiga – üks tund

3085

2820,00

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude kullerteenus

3086

1063,18

  (2) Koodiga 3071 tähistatud veoteenuseid rakendatakse haige transportimisel teise tervishoiuteenuse osutaja juurde tervishoiuteenuse osutaja korraldatud sõiduga, välja arvatud juhul, kui haige transportimisel on vajalik meditsiiniline jälgimine ning Häirekeskuse kaudu on tellitud arsti- või õebrigaadiga kiirabi, arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamisel ja seejärel surnukambrisse viimisel, doonorelundi või doonorelundi analüüside transportimisel või surnud doonori viimisel surnukambrisse.

  (3) Koodiga 3071 tähistatud veoteenust rakendatakse nii haige, surnu ja/või doonorelundi või doonorelundi analüüside transportimisel teise tervishoiuteenuse osutaja juurde kui ka sõiduki tagasisõidul vastavalt läbitud kilomeetritele. Kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal mitut haiget, rakendatakse teenust vastavalt läbitud kilometraažile ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

  (4) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse järgmistel juhtudel:
  1) haige transporditakse teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil;
  2) arstiabi eest tasutakse ravikindlustuse seaduse § 27 lõikes 2 nimetatud loa alusel ning vajalik on haige meditsiiniline transport, sest haige terviseseisundi tõttu ei ole muu transpordivahendi kasutamine võimalik;
  3) haige transporditakse Euroopa Liidu liikmesriigi, Liechtensteini, Norra, Islandi või Šveitsi tervishoiuteenuse osutaja juurest Eesti tervishoiuteenuse osutaja juurde ning vajalik on haige meditsiiniline transport, sest haige terviseseisundi tõttu ei ole muu transpordivahendi kasutamine võimalik.

  (5) Koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid rakendatakse nii teise tervishoiuteenuse osutaja juurde transpordi kui ka tagasilennu korral. Teenus esitatakse koefitsiendiga vastavalt lennuminutite arvule. Kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal ravimeeskonda, doonorelundit, kindlustatud isikut (retsipienti) ja/või mitut kindlustatud isikut, rakendatakse teenust vastavalt lennuminutite arvule ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

  (6) Koodiga 3074 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel eriarstiabi osutamise eesmärgil haige transportimisel teise eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde või arsti saatekirja alusel surnu patoanatoomilisele lahangule vedamise korral.

  (7) Koodiga 3074 tähistatud veoteenus sisaldab nii transporti teise tervishoiuteenuse osutaja juurde kui ka tagasisõidu parvlaeva piletite maksumusi ning autojuhi ja tervishoiutöötaja tööaja kulu parvlaeval. Koodiga 3074 tähistatud veoteenuse eest tasutakse Kuressaare Haigla Sihtasutusele koefitsiendiga 0,5. Kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal mitut haiget või surnut, rakendatakse teenust ainult ühe kindlustatud isiku kohta. Teenus ei sisalda koodiga 3071 tähistatud veoteenuse kulusid.

  (8) Koodiga 3085 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel järgmistel juhtudel:
  1) doonorelundite transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil;
  2) ravimeeskonna transportimisel välismaalt Eestisse doonorsüdame eemaldamise eesmärgil ja Eestist tagasi välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde;
  3) doonorsüdame transportimisel Eestist välismaale eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde kindlustatud isikule südame siirdamise eesmärgil;
  4) kindlustatud isiku transportimisel Eestist välismaale elundisiirdamise ettevalmistamiseks või elundi siirdamiseks või tagasi välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise ettevalmistamise või siirdamise järel juhul, kui vältimatu arstiabi eest tasutakse ravikindlustuse seaduse § 27 lõikes 2 nimetatud loa alusel;
  5) Politsei- ja Piirivalveameti lennuk või helikopter ei ole töökorras või sobilik, mistõttu ei ole võimalik kasutada koodidega 3072 ja 3073 tähistatud veoteenuseid lõikes 4 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodiga 3085 tähistatud veoteenuseid rakendatakse nii teise tervishoiuteenuse osutaja juurde transpordi kui ka tagasilennu korral. Teenuse piirhind sisaldab lisaks lennutunni maksumusele keskmist ootetunni maksumust. Teenuse eest tasutakse koefitsiendiga vastavalt lennuminutite arvule. Kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal ravimeeskonda, doonorelundit, kindlustatud isikut (retsipienti) ja/või mitut kindlustatud isikut, rakendatakse teenust vastavalt lennuminutite arvule ainult ühe kindlustatud isiku kohta.

  (10) Koodiga 3086 tähistatud veoteenust rakendatakse haigekassaga sõlmitud lepingu alusel vereloome tüvirakkude või terapeutiliste rakkude transportimisel välismaalt Eestisse eriarstiabi andva tervishoiuteenuse osutaja juurde siirdamise eesmärgil. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe veo kohta.

  (11) Koodiga 3086 tähistatud veoteenus sisaldab tervishoiutöötaja tööjõukulu, päevaraha, transpordi- ja majutuskulusid (välja arvatud lennutransport).

2. jagu Statsionaarne tervishoiuteenus 

§ 15.  Voodipäeva arvestus haiglas

  (1) Haigla voodipäevade maksimaalne arv, voodipäeva piirhinnad, ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ühe haige
voodipäeva
piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Sisehaigused

2065

10

  131,59

100

0

Kirurgia

2066

9

  126,47

100

0

Akuutpsühhiaatria (tahtest olenematu ravi korral)

2058

  259,75

100

0

Lastepsühhiaatria (alla 19-aastane isik)

2060

20

  215,74

100

0

Sünnitusabi

2026

4

  166,05

100

0

Neonatoloogia

2034

20

  175,35

100

0

I astme intensiivravi

2070

5

  198,42

100

0

II astme intensiivravi

2071

10

  440,49

100

0

III astme intensiivravi

2072

25

  956,21

100

0

III A astme intensiivravi

2073

25

1128,02

100

0

Järelravi

2047

60

    72,20

100

0

Majutuse voodipäev

2067

    11,28

100

0

Lapse hooldaja majutuse voodipäev

2069

    25,85

100

0

Iseseisev statsionaarne õendusabi

2063

60

    88,42

85

15

Statsionaarne hospiitsravi

2068

14

  111,98

100

0

  (2) Statsionaarse eriarstiabi voodipäev on arvestusühik, mille maksumuse aluseks on haige ravil viibimise ööpäevane kestus, välja arvatud käesolevas määruses sätestatud juhtudel.

  (3) Koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda rakendatakse järgmiste kuni 2017. aastani kehtinud erialade voodipäevade puhul: sisehaigused, kardioloogia, kutsehaigused, endokrinoloogia, nakkushaigused, hematoloogia, nefroloogia, gastroenteroloogia, tuberkuloos, psühhiaatria, neuroloogia, dermatoveneroloogia, radioloogia, pediaatria, pulmonoloogia, onkoloogia, reumatoloogia, lasteneuroloogia, psühhiaatria ebastabiilse remissiooniga patsiendi korral.

  (4) Koodiga 2066 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda rakendatakse järgmiste kuni 2017. aastani kehtinud erialade voodipäevade puhul: kirurgia, neurokirurgia, torakaalkirurgia, kardiokirurgia, traumatoloogia, septiline luu-liigesekirurgia, põletus, ortopeedia, günekoloogia, raseduspatoloogia, uroloogia, oftalmoloogia, otorinolarüngoloogia (sh laste otorinolarüngoloogia), näo-lõualuukirurgia, veresoontekirurgia.

  (5) Koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle:
  1) hematoloogilise ravi korral kuni 45 päeva eest;
  2) tuberkuloosi tahtest sõltumatu ravi korral kuni 180 päeva eest;
  3) tuberkuloosihaige ravi korral kuni 60 päeva eest;
  4) psühhiaatrilise ravi korral kuni 20 päeva eest;
  5) ebastabiilse remissiooniga patsiendi psühhiaatrilise ravi korral piiramatult.

  (6) Koodiga 2066 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle septilise luu-liigesekirurgilise ravi korral kuni 20 päeva eest.

  (7) Lõikes 1 sätestatud ühe haige voodipäeva (välja arvatud koodid 2063, 2067, 2068 ja 2069) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega, anamneesi kogumine ja talletamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  2) haige läbivaatus, diagnostika, raviplaani koostamine, kliinilise diagnoosi püstitamine, ravi määramine;
  3) soovitused tervise säilitamiseks ja parandamiseks;
  4) soovitused töö- ja elukorralduse kohta;
  5) haige hooldus, õendusabi, toitlustamine;
  6) lihtsamate raviprotseduuride tegemine, sh süstimine ja sidumine, välja arvatud koodiga 7142 tähistatud tervishoiuteenus;
  7) ravimid, välja arvatud 7. peatükis sätestatud ravimid;
  8) eriarstide, õdede ja ämmaemandate konsultatsioonid.

  (8) Iseseisva statsionaarse õendusabi (kood 2063) voodipäeva piirhind sisaldab õendustoimingute ja nendega haakuvate hooldustegevuste maksumust ning ravimeid, välja arvatud 7. peatükis sätestatud ravimid.

  (9) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenusega rakendatakse koodiga 3002 või 3004 tähistatud tervishoiuteenust, kui toimub eriarsti konsultatsioon.

  (10) Kindlustatud isiku statsionaarsele ravile saabumise ja ravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (11) Haigekassa võtab alla ühe ööpäeva statsionaarsel ravil viibinud kindlustatud isiku eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiselt:
  1) isiku suunamisel statsionaarsele ravile teise tervishoiuteenuse osutaja juurde või isiku surma korral statsionaarsele ravile saabumise päeval – eriarstiabi voodipäeva piirhinnaga;
  2) üle kuue tunni ravil viibinud isiku eest – ühe voodipäeva piirhinnaga.

  (12) Kui haige viibib ravil sama tervishoiuteenuse osutaja eri osakondades, ei tohi lõikes 1 loetletud erialajärgsete voodipäevade arv eraldi ületada vastavat voodipäevade maksimumarvu ning kokku suurimat voodipäevade maksimumarvu (välja arvatud koodidega 2047, 2063, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenused).

  (13) Kui haige viibib ravil sama tervishoiuteenuse osutaja intensiivraviosakonnas ja teistes osakondades, ei rakendata koodidega 2065, 2066, 2058, 2060, 2026, 2034, 2047, 2063 ja 2068 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäeva piirhinda juhul, kui haige viibis vastavas osakonnas vähem kui kuus tundi (välja arvatud koodidega 2070, 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenused).

  (14) Lõikes 12 nimetatud erialajärgsete voodipäevade arvu hulka loetakse ka I astme intensiivravi päevad.

  (15) Haigekassa tasub tervishoiuteenuse osutajale intensiivravi voodipäeva eest tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 3 alusel kehtestatud määruse lisades 19 ja 20 sätestatud ning haigusloos TISS (Therapeutic Intervention Scoring System) lehele (edaspidi TISS-leht) kantud toimingute ja nende ühe ööpäeva (kell 00.00–23.59) jooksul kogutud hindepunktide alusel punktide arvu järgi järgmiselt:
  1) 8–14 punkti – I aste (kood 2070);
  2) 15–24 punkti – II aste (kood 2071);
  3) 25–39 punkti – III aste (kood 2072);
  4) 40 ja enam punkti – III A aste (kood 2073).

  (16) Vähem kui kaheksa TISS punkti korral tasub haigekassa lõikes 1 loetletud muu erialajärgse voodipäeva piirhinna.

  (17) Ravi eest kõrgema astme tegevusloaga intensiivraviosakonnas tasutakse vastavalt TISS-lehele kantud hindepunktide arvule ka madalama astme intensiivravi voodipäeva alusel.

  (18) Kui haige viibib intensiivravil järjestikku 18 või enam tundi, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle voodipäevajärgse piirhinna alusel, ning alla 18-tunnise viibimise korral tegelikult viibitud tundide eest.

  (19) Põletushaige I ja II astme intensiivravi (koodid 2070 ja 2071) korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kokku kuni 25 intensiivravi voodipäeva eest.

  (20) Koodidega 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenuste voodipäevade maksimumarvu ja lõikes 19 kehtestatud intensiivravi voodipäevade maksimumarvu võib pikendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (21) Lõikes 1 ettenähtud voodipäevade maksimaalset arvu ületavate päevade eest, välja arvatud koodidega 2047 ja 2063 tähistatud tervishoiuteenuste korral, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle järelravi (kood 2047) tervishoiuteenusena kuni 60 päeva eest.

  (22) Haigekassa võtab koodiga 2067 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle aktiivravi ja lõikes 7 sätestatud tegevusi mittevajava patsiendi korral kuni kahe ööpäeva eest.

  (23) Haigekassa võtab koodiga 2069 tähistatud tervishoiuteenuse tasu maksmise kohustuse üle haige lapsega haiglas viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest järgmiselt:
  1) alla 2-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) lapse rinnaga toitmise korral lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  3) alla 10-aastase lapsega haiglas viibimise korral kuni 14 päeva eest;
  4) alla 16-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise korral kuni 14 päeva eest.

  (24) Koodidega 2067 ja 2069 tähistatud tervishoiuteenuste voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada lõike 23 punktides 3 ja 4 nimetatud juhtudel kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (25) Koodiga 2034 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (26) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (27) Koodiga 2047 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalset arvu võib pikendada kuni 60 päeva kaupa tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (28) Koodiga 8101 või 8102 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 45 päeva.

  (29) Koodiga 372R, 373R, 374R, 375R, 376R või 8105 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on koodiga 2065 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimaalne arv 21 päeva.

  (30) Haigekassa võtab lõike 5 punktis 5 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui:
  1) patsient on ebastabiilses remissioonis;
  2) ravi alustamise ja jätkamise otsustab eksperdikomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks psühhiaatrit, ja otsus on vormistatud ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormi alusel;
  3) on tagatud psühhiaatri ööpäevaringne valmisolek konsulteerida.

  (31) Lõikes 30 nimetatud eksperdikomisjon peab ravi edasist vajalikkust hindama ning uue raviplaani koostama hiljemalt 180 päeva möödumisel eelmise raviplaani koostamisest.

  (32) Haigekassa võtab koodiga 2058 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui raviasutuses on tagatud ööpäevaringne psühhiaatri valve.

  (33) Haigekassa võtab lõike 5 punktides 2 ja 3 viidatud juhul tasu maksmise kohustuse üle tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendilt juhul, kui patsiendi ravivajaduse on hinnanud ning dokumenteerinud ravi alguses ja lõpus ravimeeskond, millesse kuuluvad kopsuarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: psühhiaater, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut ja kliiniline psühholoog.

  (34) Lõike 5 punktides 2 ja 3 viidatud juhul võib voodipäevade maksimaalset arvu suurendada tuberkuloosi ja sõltuvushäire kaksikdiagnoosiga patsiendil tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras juhul, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (35) Koodiga 2063 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinnale rakendatakse koefitsienti 0,89, kui ei ole täidetud sotsiaalministri 13. jaanuari 2014. a määruse nr 3 „Õendushaiglas iseseisvalt osutada lubatud õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning nõuded statsionaarse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikule töötajate koosseisule, ruumidele, sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele” § 6 lõikes 3 sätestatud nõuded.

  (36) Koodidega 2058 ja 2060 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad koodidega 7053 ja 7054 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

  (37) Haigekassa võtab koodiga 2068 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) ravidokumentides on fikseeritud parima toetava ravi otsus või otsus haigusspetsiifilise ravi lõpetamise kohta (sh konsiiliumi otsus);
  2) patsient on hinnatud PPSv2 (Palliative Performance Scale) alusel;
  3) patsiendil on hinnatud hospiitsravi vajaduse indikaatorseisundid;
  4) tervishoiuteenuse osutamine toimub hospiitsravi osutamiseks kohandatud palatiplokis, kus töötab palliatiivse ravi ettevalmistusega eriarst ning vähemalt 30% tervishoiuteenust osutavatest õdedest ja hooldajatest on palliatiivse ravi ettevalmistusega. Tagatud on ööpäevaringne eriarsti valmisolek konsulteerida. Vajaduse korral on ravisse kaasatud sotsiaaltöötaja, hingehoidja, psühholoog, füsioterapeut, logopeed või muu patsiendi terviklikuks hoolduseks vajalik spetsialist;
  5) koodiga 2068 tähistatud tervishoiuteenusele rakendatakse koodiga 7765 tähistatud tervishoiuteenust, kui osutub vajalikuks patsiendi kontrollitud analgeesiaseadme paigaldus;
  6) koodiga 2068 tähistatud tervishoiuteenuse voodipäevade maksimumarvu võib pikendada, kui on toimunud uus hindamine punktides 1–3 nimetatud tingimustel;
  7) koodiga 2068 tähistatud tervishoiuteenusega koos ei rakendata koodiga 7142 tähistatud teenust.

§ 16.  Statsionaarne taastusravi

  (1) Statsionaarse taastusravi voodipäevade maksimaalne arv ja piirhinnad, ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Voodi-
päevade
maksimum-
arv

Ülevõetava tasu
maksmise
kohustuse piirmäär
(% voodipäeva
piirhinnast)

Kindlustatud isiku
omaosaluse määr
(% voodipäeva
piirhinnast)

Piirhind
eurodes

Intensiivne funktsioone taastav taastusravi

8029

21

100

0

108,47

Funktsioone taastav taastusravi

8028

14

100

0

78,86

Funktsioone toetav taastusravi (vähemalt 19-aastasele isikule)

8030

10

80

20

78,86

Funktsioone toetav taastusravi (alla 19-aastasele isikule)

8031

14

100

0

78,86

  (2) Taastusravi (koodid 8029, 8028, 8030 ja 8031) piirhinnad sisaldavad kulutusi § 15 lõikes 7 nimetatud tegevustele.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendi funktsioonid ja ravivajaduse on vähemalt ravi alguses ja lõpus hinnanud ning dokumenteerinud ravimeeskond, millesse kuuluvad taastusarst ja vähemalt kaks liiget järgmisest loetelust: füsioterapeut, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog ja logopeed.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 8029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord isiku kohta kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni või kolm korda isiku kohta 18 järjestikuse kuu jooksul pärast pea- või seljaajutraumat, mille tagajärjel on tekkinud raskekujuline liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire või mõõdukas liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire ning lisaks vähemalt kaks raskekujulist või mõõdukat funktsioonihäiret alljärgnevast loetelust:
  1) kõnefunktsiooni häire;
  2) neelamisfunktsiooni häire;
  3) mälu- ja/või kognitiivsete funktsioonide häired;
  4) põie- ja/või soolefunktsioonide häired;
  5) tegutsemis- ja osalusfunktsioonihäire tingituna käe motoorikahäirest.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 8028 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lõikes 1 nimetatud voodipäevade maksimumarvu alusel üks kord kuue järjestikuse kuu jooksul pärast ägedat haigestumist, traumat või operatsiooni, mille tagajärjel on tekkinud raskekujulisest või mõõdukast funktsioonihäirest tulenev näidustus statsionaarseks taastusraviks, välja arvatud lõikes 4 nimetatud seisundid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 8030 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle krooniliste tugi- ja liikumiselundkonna funktsioonihäirete, tasakaalu- ja propriotseptsiooni-, südame- või hingamisfunktsiooni häirete korral.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 8031 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastaste laste neuroarengulise ja taastusravi näidustuste esinemisel.

  (8) Kindlustatud isiku statsionaarsele taastusravile saabumise ja taastusravilt lahkumise päev arvestatakse ühe päevana.

  (9) Koos haige lapsega haiglas taastusravil viibiva lapsevanema või muu tegeliku põetaja või hooldaja eest tasutakse täiendavalt majutuse voodipäeva järgi koodiga 2069 tähistatud teenuse eest järgmiselt:
  1) alla kaheksa-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest;
  2) alla 16-aastase sügava või raskekujulise liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

  (10) Koodidega 8028 ja 8029 tähistatud taastusravi voodipäevade maksimaalset arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, juhul kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus.

  (11) Koodiga 8029 tähistatud voodipäevade maksimaalse arvu ületamisel, välja arvatud lõikes 10 määratud tingimustel, rakendatakse järelravi (kood 2047) voodipäeva piirhinda.

4. peatükk Uuringud ja protseduurid 

§ 17.  Röntgeniülesvõtete piirhinnad

  (1) Röntgeniülesvõtete piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (üks ülesvõte)

7900

Koodi 7900 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast üks ülesvõte

11,56

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7901

Koodi 7901 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast kaks ülesvõtet

17,22

Röntgeniülesvõte peapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7902

Koodi 7902 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse peapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

20,99

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (üks ülesvõte)

7906

Koodi 7906 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast ainult üks ülesvõte

13,23

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7907

Koodi 7907 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast vähemalt kaks ülesvõtet. Kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7908 alusel

20,10

Röntgeniülesvõte lülisamba piirkonnast (iga järgmine ülesvõte)

7908

Koodi 7908 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7907 juhul, kui uuringu käigus tehakse lülisamba piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

11,99

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (üks ülesvõte)

7903

Koodi 7903 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast üks ülesvõte

13,18

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kaks ülesvõtet)

7904

Koodi 7904 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast kaks ülesvõtet

20,32

Röntgeniülesvõte rindkere piirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7905

Koodi 7905 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse rindkere piirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

24,63

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (üks ülesvõte)

7909

Koodi 7909 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast üks ülesvõte

11,83

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7910

Koodi 7910 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast kaks ülesvõtet

18,03

Röntgeniülesvõte kõhupiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7911

Koodi 7911 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse kõhupiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

21,49

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (üks ülesvõte)

7912

Koodi 7912 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast üks ülesvõte

13,23

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kaks ülesvõtet)

7913

Koodi 7913 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast kaks ülesvõtet

19,43

Röntgeniülesvõte vaagnapiirkonnast (kolm või enam ülesvõtet)

7914

Koodi 7914 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse vaagnapiirkonnast rohkem kui kaks ülesvõtet

25,00

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest ja/või liigestest (üks ülesvõte)

7915

Koodi 7915 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest ja/või ülajäseme liigestest üks ülesvõte

13,23

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7916

Koodi 7916 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest kaks ülesvõtet. Kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7917 alusel

16,73

Röntgeniülesvõte ülajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7917

Koodi 7917 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7916 juhul, kui uuringu käigus tehakse ülajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

11,61

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (üks ülesvõte)

7918

Koodi 7918 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest üks ülesvõte

14,66

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (kaks ülesvõtet)

7919

Koodi 7919 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest kaks ülesvõtet. Kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet, võtab haigekassa kolmandast ülesvõttest alates iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7920 alusel

16,89

Röntgeniülesvõte alajäsemetest (iga järgmine ülesvõte)

7920

Koodi 7920 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7919 juhul, kui uuringu käigus tehakse alajäsemetest rohkem kui kaks ülesvõtet

11,99

Ortopantomograafia (üks ülesvõte)

7922

Koodi 7922 alusel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu käigus ühe ülesvõtte eest tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

11,13

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti (üks ülesvõte)

7923

Koodi 7923 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7924 alusel

36,97

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti

7924

Koodi 7924 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7923 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

13,36

Mittetransporditava haige röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel (üks ülesvõte)

7925

Koodi 7925 rakendatakse juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest üks ülesvõte. Kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte, võtab haigekassa iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7998 alusel

45,60

Mittetransporditava haige iga järgnev röntgeniülesvõte väljaspool röntgenikabinetti täisdigitaalsel seadmel

7998

Koodi 7998 rakendatakse iga järgneva ülesvõtte puhul lisaks koodile 7925 juhul, kui uuringu käigus tehakse mittetransporditavast haigest rohkem kui üks ülesvõte

15,79

Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis

6074

Üks rind kahes projektsioonis

13,79

Kuseteede kontrastuuring ehk urograafia

7928

Uuring (kood 7928) sisaldab kuni viit ülesvõtet (sh natiivuuring). Kui uuringu käigus tehakse üle viie ülesvõtte, võtab haigekassa kuuenda ja iga järgneva ülesvõtte eest tasu maksmise kohustuse üle koodi 7909 alusel

70,50

Vastsündinu röntgeniülesvõte (üks ülesvõte)

7929

Koodi 7929 rakendatakse vastsündinule esimesel elukuul haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas tehtud ülesvõtete puhul tingimusel, et tulemust on ravidokumendis kirjeldanud radioloog

24,38

Jäseme ülesvõte telje mõõtmiseks või täispikkuses lülisamba röntgeniülesvõte

7930

 

29,95

Jäseme või lülisamba koonuskimp-kompuutertomograafia

7938

 

56,03

Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO)

7937

 

21,20

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis iga piirkonna kohta. Nimetatud teenuste puhul on tagatud piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

  (3) Koodiga 7937 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mammograafilise sõeluuringu puhul kahe radioloogi tehtud uuringu tulemuste kirjeldamist ning kindlustatud isikule kirjaliku vastuse saatmise kulu.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ülesvõte digitaliseeritakse ilma fosforplaatide lugemise lisasüsteemita.

  (5) Mittetransporditavale haigele röntgeniülesvõtete tegemisel väljaspool röntgenikabinetti rakendatakse ainult koodidega 7923, 7924, 7925 ja 7998 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 18.  Röntgenoskoopia piirhinnad

  (1) Röntgenoskoopia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Seljaajukanali kontrastuuring skoopial (müelograafia)

7931

Koodiga 7931 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: subarahnoidaalruumi punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

74,10

Röntgenoskoopia (üks piirkond)

7932

Koodiga 7932 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse kopsud, süda, kõhuõõne elundid, kuseteed, vaagnapiirkond, üks jäse, lülisammas, peapiirkond

40,10

Söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine röntgenoskoopial

7933

Koodiga 7933 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine peroraalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

67,01

Irrigoskoopia ehk kolograafia kaksikkontrasteerimisega

7936

Koodiga 7936 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine rektaalne manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

128,14

Röntgenoskoopia kontrastainega, sh fistulograafia (üks piirkond)

7934

Koodiga 7934 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastainet, selle manustamist, uuringu tegemist ja uuringu tulemuste kirjeldamist ravidokumendis. Piirkonnaks loetakse pisarateed, hingamisteed, kuseteed, sapiteed, suguelundid, seedetrakt (välja arvatud söögitoru ja mao või peensoole kaksikkontrasteerimine ning kolograafia kaksikkontrasteerimisega)

48,54

Reie flebograafia

7935

Koodiga 7935 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi: perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine süstimine, ülesvõtete tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

108,62

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7932 ja 7934 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 1 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimused” nimetatud igast piirkonnast tehtud röntgenoskoopia eest (iga piirkonna puhul üks kord).

§ 19.  Ultraheli piirhinnad

  (1) Ultraheli piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimused

Piirhind
eurodes

Lapse aju ultraheliuuring

7940

 

20,59

Ühe piirkonna arterite ultraheliuuring

7941

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

16,81

Ühe piirkonna veenide ultraheliuuring

7942

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

16,81

Ühe piirkonna arterite ja veenide ultraheliuuring

7943

Piirkonnaks loetakse ühe alajäseme reis ja põlv, ühe alajäseme säär, ühe alajäseme labajalg, üks ülajäse, ühe poole kaelaveresooned, pea, rindkere elundid, üks kõhuõõne elund, üks retroperitoneaalruumi elund, ühe neeru arterid, vaagnapiirkonna elundid, välissuguelundid

25,31

Ühe piirkonna liigese/liigeste ultraheliuuring

7946

Piirkonnaks loetakse labakäsi randmega, küünarliiges, õlaliiges, mandibulaarliigesed, lülisamba kaelapiirkond, lülisamba rinnapiirkond, lülisamba lumbosakraalpiirkond, vaagen, puusaliiges, põlveliiges, hüppeliiges, kanna ja jalalaba piirkonna liigesed

15,73

Raseduse ultraheliuuring

7947

 

22,13

Pehmete kudede ultraheliuuring (üks piirkond)

7948

Pehmeks koeks loetakse nahk, nahaaluskude, rasvkude, lihased ja kõõlused. Piirkonnaks loetakse pea, kael, rindkere, kõhu- ja vaagnapiirkond, ülajäse, alajäse, välissuguelundid

15,86

Kilpnäärme ultraheliuuring

7950

 

14,62

Rinnanäärme ultraheliuuring (üks rind)

7952

 

18,70

Kõhupiirkonna ultraheliuuring

7956

 

18,47

Vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7958

 

18,47

Kõhu- ja vaagnapiirkonna ultraheliuuring

7953

 

27,79

Vaginaalne ultraheliuuring

7954

 

21,89

Rektaalne ultraheliuuring

7960

 

18,60

Emaka ultraheliuuring kontrastainega

7961

Koodiga 7961 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

41,62

Emaka ja munajuhade ultraheliuuring kontrastainega

7962

Koodiga 7962 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi tegevusi: kontrastaine manustamine, uuring ja uuringu tulemuse kirjeldamine ravidokumendis

73,09

Residuaaluriini määramine ultraheliga

7963

 

9,15

Kusepõie refluksi ultraheliuuring

7964

 

24,99

Maksa ultraheliuuring kontrastainega

7966

 

141,98

Mittetransporditava haige ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7967

 

29,97

Mittetransporditava haige iga järgnev ultraheliuuring väljaspool ultraheli kabinetti

7968

 

17,84

Loote ultraheliuuring dopleriga

7969

 

22,20

Ultraheli kasutamine anesteesias

7939

 

16,07

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuringu teeb radioloog või sellekohase pädevusega teise eriala arst;
  2) piirhinnad sisaldavad ultraheliuuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist ravidokumendis iga piirkonna kohta ning on tagatud piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank;
  3) 4. peatükis nimetatud protseduuride tegemisel ultraheli kontrolli all ei rakendata täiendavalt lõikes 1 nimetatud ultraheliteenuste (v.a koodiga 7939 tähistatud tervishoiuteenus) piirhindu;
  4) kui ühes piirkonnas uuritakse samal ajal nii artereid kui ka veene, rakendatakse koodiga 7943 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda (koode 7941 ja 7942 ei rakendata);
  5) koodiga 7939 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ainult koos koodidega 2201–2207.

  (3) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ultraheli kontrastaine maksumust. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse alusel üle üks kord uuringu kohta.

  (4) Koodiga 7966 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse maksa metastaaside uurimisel kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia vastunäidustuse korral ning diagnoosi täpsustamisel ebaselge kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia, tsütoloogilise või histoloogilise uuringu koldeleiu korral.

  (5) Mittetransporditavale haigele ultraheliuuringu tegemisel väljaspool ultraheli kabinetti rakendatakse ainult koodidega 7967 ja 7968 tähistatud tervishoiuteenuseid.

§ 20.  Kompuutertomograafia piirhinnad

  (1) Kompuutertomograafia põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Peaaju kompuutertomograafia natiivis

7990

51,06

Peaaju kompuutertomograafia kontrastainega

7991

59,53

Südame kompuutertomograafia

7972

72,93

Südame kompuutertomograafia kontrastainega

7973

107,50

Kompuutertomograafia natiivis

7975

60,90

Kompuutertomograafia kontrastainega

7978

72,97

Kompuutertomograafia-angiograafia

7984

69,03

Perfusioonkompuutertomograafia

7974

122,09

Kompuutertomograafia-kolonoskoopia

7995

52,65

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist ja tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna kohta;
  2) haigekassa võtab põhiuuringu eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord iga uuringu kohta;
  3) põhiuuringule lisanduvate uuringute puhul rakendatakse lõikes 3 sätestatud piirkondade või faaside lisauuringute piirhindu;
  4) koodidega 7991, 7973, 7974, 7978 ja 7984 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind ei sisalda kontrastaine kulu;
  5) tagatud on piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

  (3) Kompuutertomograafia lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimus

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia natiivis (iga järgmine piirkond)

7976

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

18,69

Kompuutertomograafia kontrastainega (iga järgmine piirkond)

7979

Piirkonnaks loetakse koljupõhimik, ninakõrvalkoopad, silmakoopad, temporaalluu, temporomandibulaarliigesed, näokolju, hambad, kael, kopsud, süda, mediastiinum, rindkere, ülakõht, keskkõht, vaagen, lülisamba kaelaosa, lülisamba rinnaosa, lülisamba nimmeosa, ülajäse, alajäse

18,69

Kompuutertomograafia-angiograafia (iga järgmine piirkond)

7999

Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, koronaararter, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ülajäseme arterid, ülajäsemete veenid

22,29

Venograafia kontrastainega

7981

 

23,09

Parenhümatoosse faasi lisauuring kontrastainega

7982

 

18,69

Hilisfaasi lisauuring kontrastainega

7987

 

30,96

Peaaju arterite 3D analüüs

7992

 

16,68

  (4) Lõikes 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse ainult koos lõikes 1 sätestatud kompuutertomograafia põhiuuringuga;
  2) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist (välja arvatud koodiga 7992 tähistatud tervishoiuteenus) ning tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis iga piirkonna ja faasi kohta;
  3) haigekassa võtab koodidega 7976, 7979 ja 7999 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle lõike 3 tabeli veerus „Toimingu kirjeldus ja tingimus” nimetatud igast piirkonnast (välja arvatud koronaararter) tehtud kompuutertomograafia lisauuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord);
  4) koronaararteri uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7999 tähistatud tervishoiuteenuse alusel kuni kaks korda;
  5) haigekassa võtab koodidega 7981, 7982, 7987 ja 7992 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord ühe uuringu kohta.

  (5) Kompuutertomograafia kontrastaine piirhind on järgmine:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kompuutertomograafia kontrastaine 10 ml

7997

5,77

  (6) Lõikes 5 sätestatud tervishoiuteenuse piirhinna rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodiga 7997 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7991, 7973, 7978, 7984 ja 7974 tähistatud tervishoiuteenustega;
  2) kasutatud kontrastaine kogus ümardatakse lähima kümneni.

§ 21.  Magnetresonantstomograafia piirhinnad

  (1) Nõrga väljatugevusega (kuni üks tesla) magnetresonantstomograafia (edaspidi MRT) põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (alla 4 töö) nõrga väljaga MRT-l

79300

56,64

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79301

87,49

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) nõrga väljaga MRT-l

79302

101,62

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) nõrga väljaga MRT-l

79303

119,35

  (2) Keskmise väljatugevusega (1,1 kuni 2,9 teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79200

86,99

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79201

161,34

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) keskmise väljaga MRT-l

79202

188,17

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) keskmise väljaga MRT-l

79203

241,32

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast keskmise väljaga MRT-l

79224

69,06

Endokavitaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79227

351,07

Aju funktsionaalne uuring keskmise väljaga MRT-l

79228

280,36

Loote uuring keskmise väljaga MRT-l

79229

147,18

  (3) Tugeva väljatugevusega (3 ja enam teslat) MRT põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe mähisega uuring (kuni 3 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79250

108,92

Ühe mähisega uuring (4–5 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79251

180,09

Ühe mähisega uuring (6–7 tööd) tugeva väljaga MRT-l

79252

214,09

Ühe mähisega uuring (8 ja enam tööd) tugeva väljaga MRT-l

79253

277,49

Magnet-angiograafia ühest piirkonnast tugeva väljaga MRT-l

79274

84,43

Endokavitaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79277

412,52

Aju funktsionaalne uuring tugeva väljaga MRT-l

79278

281,17

  (4) Lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist ja tulemuse kirjeldamist (sh tuues esile uuringu tegemiseks kasutatud mähiste arvu) tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis;
  2) koodidega 79227 ja 79277 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad ühekordselt kasutatava endokavitaalse mähise ja pinnamähise maksumust;
  3) üks töö on üks sekvents ühes suunas. Ühe piirkonna sama sekventsi samas suunas tehtud pildiseeriaid loetakse üheks tööks. Eritöötlusi tööks ei loeta;
  4) haigekassa võtab koodidega 79224 ja 79274 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle igast piirkonnast tehtud MRT põhiuuringu eest (iga piirkonna puhul üks kord). Piirkonnaks loetakse ajuarterid, ajuveenid, kaelaarterid, kaelaveenid, kopsuarterid, rinnaaort, kõhuaort, mesenteeriumi veresooned, neeruarterid, alajäseme reie- ja põlvepiirkonna arterid, alajäseme sääreosa arterid, alajäseme kanna- ja jalalaba arterid, alajäsemete veenid, ühe ülajäseme arterid, ühe ülajäseme veenid, seljaaju veresooned;
  5) magnetresonantstomograafi välja tugevuse klassi määramisel lähtutakse tootja antud seadme tehnilisest spetsifikatsioonist;
  6) tagatud on piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

  (5) MRT lisauuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kontrastainega MRT uuring

79330

180,60

Südame uuring keskmise väljaga MRT-l

79333

147,18

Südame uuring tugeva väljaga MRT-l

79334

188,15

Traktograafia magnetresonantstomograafil

79335

54,75

Aju perfusiooniuuring magnetresonantstomograafil

79336

42,79

Spektroskoopia magnetresonantstomograafil

79337

54,75

  (6) Lõikes 5 koodidega 79330, 79333 ja 79334 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad uuringu tegemist, digitaalset töötlemist ja tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis. Nimetatud teenuste puhul on tagatud piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

  (7) Lõikes 5 koodidega 79330–79337 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse lisaks lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud tervishoiuteenustele täiendavalt tehtud uuringute korral.

  (8) Lõikes 5 koodiga 79330 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iseseisvalt ilma lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud tervishoiuteenusteta juhul, kui natiivuuringut ei tehta.

  (9) Iga koodiga 79330–79336 tähistatud tervishoiuteenuse eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud põhiuuringu kohta.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 79337 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe uuringu kohta koefitsiendiga 1,5 juhul, kui tehakse mitme vokseli spektroskoopia.

§ 22.  Angiograafia piirhinnad

  (1) Angiograafia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Aortograafia või kavograafia või arteriograafia või neeruveeni flebograafia

7812

Aordi, arteri või veeni punktsioon, veresoonte selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu kirjeldamine ravidokumendis

552,73

Superselektiivne lisaangiograafia

7813

Peente veresoonte (abdominaararteri vistseraalsed, parietaalsed ja terminaalsed harud) kateeterdamine superselektiivse kateetriga, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu kirjeldamine ravidokumendis

294,00

Aju angiograafia

7814

Perifeerse arteri punktsioon, kõigi nelja kaelaveresoone selektiivne kateeterdamine, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu kirjeldamine ravidokumendis

797,11

Perifeerne angiograafiline flebograafia

7815

Perifeerse veeni punktsioon, kontrastaine manustamine, ülesvõtete tegemine ja uuringu kirjeldamine ravidokumendis

353,87

  (2) Koodiga 7812 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 7814, 7815 ja 7816 tähistatud tervishoiuteenustega.

  (3) Lõikes 1 nimetatud teenuste puhul on tagatud piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

§ 23.  Menetlusradioloogia piirhinnad

  (1) Menetlusradioloogia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus

Piirhind
eurodes

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

 

30,71

Iga järgnev peennõelabiopsia

7898

Koodiga 7898 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7890 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks peennõelabiopsia

7,42

Jämenõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7891

 

56,40

Iga järgnev jämenõelabiopsia

7897

Koodiga 7897 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse iga järgneva biopsia puhul lisaks koodile 7891 juhul, kui sama protseduuri käigus tehakse patsiendile rohkem kui üks jämenõelabiopsia

33,65

Ühemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7892

 

157,21

Kahe- või kolmemomentse dreeni paigaldamine ultraheli või röntgeni kontrolli all

7893

 

183,21

Pleura punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7894

 

39,70

Stereotaktiline mammobiopsia

7896

 

82,81

Mammograafi kontrolli all tehtav lokalisatsioon

7895

 

90,42

Endoproteesi paigaldamine sapiteedesse

7887

Koodiga 7887 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab punktsiooni, sapiteede kateeterdamist, stendi paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, stentide maksumust

1182,37

Antegraadne kolangiograafia

6084

Koodiga 6084 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kontrastaine manustamist sapiteede dreeni kaudu

17,38

Perkutaanne transhepaatiline kolangiograafia

6085

Koodiga 6085 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab skoopia või ultraheli kontrolli all sapiteede punktsiooni ning kontrastaine manustamist

25,95

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon ultraheli kontrolli all

7809

 

1216,31

Neeru ja maksa primaarsete ja sekundaarsete tuumorite raadiosageduslik ablatsioon kontrastainega ultraheli kontrolli all

7810

 

1338,83

  (2) Endovaskulaarkirurgiliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Toimingu kirjeldus ja tingimus

Piirhind
eurodes

Võõrkeha endovaskulaarne eemaldamine südamest või suurtest veresoontest

7816

 

1077,48

Niudearteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika 1. veresoonel

7817

Niudearteril, unearteril, õlavarrearteril, arteriovenoossel fistulil, neeruarteril, vistseraalarteril või kõhuaordil tehtav esimene angioplastika märgitakse põhiprotseduurina

875,90

Reiearteri/õndlaarteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika 1. veresoonel

7818

Reiearteril või õndlaarteril tehtav esimene angioplastika protseduur märgitakse põhiprotseduurina

871,44

Niudearteri angioplastikale järgnev niudearteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika

7819

Rakendatakse juhul, kui niudearteri põhiprotseduurile järgneb lisaprotseduur niudearteril, unearteril või õlavarrearteril, arteriovenoossel fistulil, neeruarteril, vistseraalarteril või kõhuaordil

254,95

Niudearteri angioplastikale järgnev reiearteri/õndlaarteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika

7820

Rakendatakse juhul, kui niudearteri põhiprotseduurile järgneb lisaprotseduur reiearteril või niudearteril

417,11

Reiearteri/õndlaarteri angioplastikale järgnev reiearteri/õndlaarteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika

7821

Rakendatakse juhul, kui reiearteri või õndlaarteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb lisaprotseduur reie- või õndlaarteril

303,06

Niudearteri või reiearteri/õndlaarteri angioplastikale järgnev sääre või labajala arteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika

7822

Rakendatakse juhul, kui reiearteri või niudearteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb lisaprotseduur sääre või labajala arteril

540,96

Niudearteri oklusiooni või trauma angioplastika või kateeterjuhitud trombolüüs 1. veresoonel

7823

Niudearteri, unearteri, õlavarrearteri, arteriovenoosse fistuli, neeruarteri, vistseraalarteri ning kõhuaordi oklusiooni või trauma esimene angioplastika märgitakse põhiprotseduurina

1163,64

Reiearteri/õndlaarteri oklusiooni või trauma angioplastika või kateeterjuhitud trombolüüs 1. veresoonel

7824

Reiearteri või õndlaarteri oklusiooni või trauma esimene angioplastika või kateeterjuhitud trombolüüs märgitakse põhiprotseduurina

1437,18

Niudearteri angioplastikale järgnev niudearteri oklusiooni või trauma angioplastika

7825

Rakendatakse juhul, kui niudearteri põhiprotseduurile järgneb niudearteri, unearteri, õlavarrearteri, arteriovenoosse fistuli, neeruarteri, vistseraalarteri või kõhuaordi oklusiooni või trauma angioplastika lisaprotseduur

328,20

Niudearteri angioplastikale järgnev reiearteri/õndlaarteri oklusiooni või trauma angioplastika

7826

Rakendatakse juhul, kui niudearteri põhiprotseduurile järgneb reiearteri või õndlaarteri oklusiooni või trauma angioplastika lisaprotseduur

829,83

Reiearteri/õndlaarteri angioplastikale järgnev reiearteri/õndlaarteri oklusiooni või trauma angioplastika

7827

Rakendatakse juhul, kui reiearteri või õndlaarteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb reiearteri või õndlaarteri oklusiooni või trauma angioplastika lisaprotseduur

549,17

Reiearteri/õndlaarteri või niudearteri angioplastikale järgnev sääre või labajala arteri oklusiooni või trauma angioplastika

7828

Rakendatakse juhul, kui reiearteri/õndlaarteri või niudearteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb sääre või jalalaba arteri oklusiooni või trauma angioplastika lisaprotseduur

959,03

Sääre arteri või jalalaba arteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika 1. veresoonel

7829

Sääre arteri või jalalaba arteri stenoosi või aneurüsmi esimene angioplastika märgitakse põhiprotseduurina

1100,43

Sääre või jalalaba arteri angioplastikale järgnev sääre arteri või jalalaba arteri stenoosi või aneurüsmi angioplastika

7830

Rakendatakse juhul, kui sääre või labajala arteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb stenoosi või aneurüsmi lisaprotseduur sääre või labajala arteril

274,55

Sääre või jalalaba arteri oklusiooni või trauma angioplastika või kateeterjuhitud trombolüüs 1. veresoonel

7831

Sääre või labajala arteri oklusiooni või trauma angioplastika või kateeterjuhitud trombolüüsi esimene protseduur märgitakse põhiprotseduurina

1648,34

Sääre või jalalaba arteri angioplastikale järgnev sääre või jalalaba arteri oklusiooni või trauma angioplastika

7832

Rakendatakse juhul, kui sääre või labajala arteri angioplastika põhiprotseduurile järgneb oklusiooni või trauma korral lisaprotseduur samadel arteritel

547,38

Ajuarteri aneurüsmide endovaskulaarne okluseerimine

7833

Sisaldab veresoonte selektiivset kateeterdamist, kontrastaine manustamist, okluseeriva materjali paigaldamist, kontrollülesvõtete tegemist, dokumenteerimist

3102,14

Trombi mehaaniline eemaldamine ajuarteritest (ajuarterite trombektoomia)

7811

 

337,58

  (3) Koodidega 7809 ja 7810 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas, millel on onkoloogia tegevusluba.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7811 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ajuinfarkti korral juhul, kui esineb ajuarterite proksimaalsete osade oklusioon, intravenoosne trombolüüs on ebaefektiivne või vastunäidustatud ning raviotsuse on teinud eksperdikomisjon, millesse kuuluvad vähemalt neuroloog ja menetlusradioloogia pädevusega radioloog või menetlusradioloogia pädevusega kardioloog.

  (5) Lõikes 2 loetletud tervishoiuteenuseid ei rakendata koos koodiga 7750 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (6) Koodidega 7817, 7818, 7823, 7824, 7829 ja 7831 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata samal ajal.

  (7) Lõikes 2 loetletud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki protseduuri tegemiseks vajalike tegevuste ja materjalide kulusid (välja arvatud §-s 61 sisalduvad tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed), sealhulgas veresoonte selektiivse kateeterdamise, kontrastaine manustamise, kontrollülesvõtete tegemise ja dokumenteerimise kulud. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud teenuste puhul on tagatud piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

§ 24.  Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad

  (1) Nukleaarmeditsiini uuringute ja raviprotseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

79400

154,83

Peaaju staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79401

421,39

Peaaju SPET HMPAO-ga

79402

620,60

Peaaju serotoniini, dopamiini, bensodiasepiini retseptorite SPET

79403

1826,48

Kilpnäärme funktsiooni proov radioaktiivse joodiga

79404

152,02

Kilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET või Meckeli divertiikli SPET

79405

257,34

Sialostsintigraafia ja/või SPET

79406

390,43

Rinnanäärme stsintigraafia ja/või SPET

79407

508,69

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET 99-Tc-pürofosfaadiga

79408

482,67

Müokardi staatiline stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kõrvalkilpnäärmete stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET MIBI-ga

79409

578,59

Müokardi stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kõrvalkilpnäärme stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET 201-talliumiga

79410

511,19

Nukleaarventrikulograafia ja/või SPET

79411

538,25

Maksa staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79412

563,74

Neerupealiste stsintigraafia ja/või SPET norkolesterooliga

79413

1763,15

Neerude dünaamiline stsintigraafia

79414

529,22

Neerude staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79415

381,07

Radiorenograafia

79416

336,56

Munasarjade staatiline stsintigraafia ja/või SPET

79417

341,24

Melanoomi stsintigraafia ja/või SPET

79420

1153,70

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET polüklonaalsete antikehadega

79421

534,04

Põletikukolde stsintigraafia ja/või SPET leukotsüütidega

79422

638,04

Põletikukolde SPET-visualiseerimine HMPAO-ga

79423

538,57

Staatiline või dünaamiline nukleaarlümfograafia ja/või SPET

79424

653,62

Operatsiooniaegne nukleaarlümfograafia

79425

273,59

Somatostatiini retseptorite stsintigraafia ja/või SPET

79426

870,38

Luustiku dünaamiline kolmefaasiline stsintigraafia ja/või SPET

79427

526,93

Skeleti staatiline stsintigraafia või kogu keha stsintigraafia ja/või SPET joodiga

79428

481,25

Feokromotsütoomi või adrenergilise koe või medullaarse kilpnäärmevähi stsintigraafia ja/või SPET

79429

1766,54

Kopsu ventilatsioonistsintigraafia ja/või SPET

79431

481,77

Kopsu perfusioonistsintigraafia ja/või SPET

79435

513,88

Nukleaarangiograafia ja/või SPET

79440

602,29

Stsintigraafia ja/või SPET monoklonaalsete antikehadega (venoosse tromboosi, kartsinoembrüonaalse antigeeni antikehade ja muu stsintigraafia ja/või SPET)

79441

879,98

Tsirkuleeriva verehulga määramine 131-I-albumiiniga

79442

111,04

Tsirkuleeriva verehulga uuring 99-Tc-pürofosfaadiga

79443

428,20

Hepatobiliaarsüsteemi dünaamiline stsintigraafia

79444

681,51

FDG-PET-uuring

79450

1266,16

PSMA-PET-uuring

79454

2129,39

PET-lisauuring

79451

107,94

Samaariumravi protseduur

79460

1963,59

Radiojoodravi protseduur kilpnäärmevähi korral

79461

1076,90

Düsproosiumravi protseduur või holmiumravi protseduur

79462

942,94

Luumetastaaside ravi Sm-153-EDTMP-ga

79463

1648,27

Kilpnäärme supressioon jood-131-ga hüpertüreoosi korral

79464

598,11

Väikeste liigeste radiosünovektoomia

79465

3408,53

Erütreemia ravi P-32 ortofosfaadiga

79466

493,68

Neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)

79468

7360,70

Peptiidretseptor-radionukliidravi protseduur 177Lu-DOTA-peptiidiga

79470

16 885,07

Radionukliidravi järgne dosimeetriline SPET molekulaarkuvamine (1 protseduur)

79473

378,90

Eesnäärme vähi brahhüteraapia radioaktiivsete, lühikese poolestusajaga ja madala aktiivsusega püsivate implantaatidega

7436

5939,68

223-raadiumi manustamise protseduur

79469

231,63

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhind (välja arvatud koodid 79400 ja 79451) sisaldab isotoobi maksumust (välja arvatud koodid 79469 ja 79473), haige läbivaatust, doosi arvestust, haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ning uuringu kirjeldamist. Lõikes 1 nimetatud teenuste puhul on tagatud piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

  (3) Lõikes 1 sätestatud SPET-uuringu piirhind ja kilpnäärmevähi radiojoodravi protseduuri piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste SPET-salvestuste ning kompuutertomograafiate maksumust.

  (4) Lõikes 1 sätestatud PET-uuringu piirhind sisaldab kõigi uuringu käigus tehtud kolmedimensiooniliste PET-salvestuste ja kompuutertomograafiate maksumust.

  (5) Koodiga 79400 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab eriarsti vastuvõttu, patsiendi läbivaatust, varasemate uuringute hindamist, nukleaarmeditsiiniliseks uuringuks või protseduuriks vajaliku kompuutertomograafilise uuringu tegemist ja doosipiiride arvestust koos dokumenteerimisega.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 79454 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui uuringu vajadus on dokumenteeritud ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas sätestatud vormile vastavas raviplaanis, järgmistel juhtudel:
  1) kõrge või keskmise progressiooniriskiga eesnäärmevähi leviku hindamiseks enne kuratiivset ravi;
  2) eesnäärmevähi biokeemilise retsidiivi hindamiseks pärast radikaalset kirurgilist ravi, kui PSA ≥ 0,2 ng/ml, või pärast radikaalset kiiritusravi, kui PSA > 2,0 ng/ml;
  3) eesnäärmevähi süsteemse ravi planeerimiseks ja jälgimiseks.

  (7) Koodiga 79451 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab haige paigaldamist, haige jälgimist, kujutise ja parameetrite digitaalset salvestamist, pildi töötlust ja uuringu kirjeldamist.

  (8) Koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, premedikatsiooni, kasvaja mahu mõõtmist, kiiritusravi planeerimist, radioaktiivsete implantaatide paigaldamist (sh implantaatide maksumust) ning selle järgset röntgenoloogilist järelkontrolli.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7436 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kasvaja madala ja keskmise progressiooniriskiga patsiendilt, kui teenust on osutatud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 25.  Kiiritusravi piirhinnad

  (1) Väliskiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Konventsionaalse ehk tavapärase väliskiiritusravi planeerimine

740101

480,23

Konformtse ehk kasvaja kujuga kohandatud väliskiiritusravi planeerimine

740102

791,84

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine

740103

1276,32

Hingamisega kohandatud kiiritusravi planeerimine

740104

166,11

Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine

740105

3410,92

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine

740106

3228,51

Väliskiiritusravi protseduur

740201

77,54

Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi protseduur

740202

118,84

Hingamisega kohandatud kiiritusravi protseduur

740203

109,23

Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

740204

408,42

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

740205

396,90

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 kehtestatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle onkoloogilistel näidustustel ja Graves’i orbitopaatia korral juhul, kui raviks kasutatakse kiiritusravi seadet energiaga > 1 MeV (megaelektronvolt).

  (3) Koodidega 740201, 740202, 740203, 740204 ja 740205 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, kiiritusravi protseduuri tegemist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ja andmete arhiveerimist.

  (4) Koodidega 740101, 740102, 740103, 740104, 740105 ja 740106 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi läbivaatust, raviplaani koostamist, kasvaja sihtmahu lokaliseerimist, doosiarvestust, simulatsiooni, raviplaani ning andmete dokumenteerimist ja arhiveerimist.

  (5) Koodiga 740101 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse luu-, lülisamba- ja ajumetastaaside, pindmiste nahatuumorite ning Graves’i orbitopaatia väliskiiritusravi planeerimisel.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 740103 ja 740202 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle ainult kuratiivse ehk tervistava kiiritusravi eesmärgil järgmistel juhtudel:
  1) pea- ja kaelapiirkonna kasvajad, välja arvatud I–II staadiumi häälekõri vähk;
  2) eesnäärme kasvajad, millele on vajalik ravidoos > 70 Gy, ja/või vaagna lümfisõlmede kiiritusravi näidustuse korral;
  3) günekoloogiliste kasvajate väliskiiritusraviga samaaegne vaagnapiirkonna ja paraaortaalsete lümfisõlmede kiiritus;
  4) rinnanäärme või rindkereseina kiiritus (+/– regionaalsed lümfisõlmed), kui konformse kiiritusraviga pole võimalik tagada homogeenset doosijaotust ebatavalise kujuga sihtmahu tõttu (eriline rinnanäärme või rindkere anatoomia, intramammaarsete lümfisõlmede (IM-LN) kaasatus) või kui esinevad infiltratiivsed hulgikolded;
  5) korduv kiiritusravi samasse anatoomilisse piirkonda;
  6) kesknärvisüsteemi kasvajad;
  7) kasvajate kiiritusravi kuni 19-aastastel lastel;
  8) anaalkanali lamerakk-kasvaja.

  (7) Haigekassa võtab koodidega 740104 ja 740203 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse vasaku rinnanäärme kasvajaga patsientidele, kes vajavad adjuvantset (operatsioonijärgset) väliskiiritusravi.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 740105 ja 740204 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse varajase kopsuvähi, lokaalselt levinud pankreasevähi, kopsumetastaaside, maksametastaaside, lülisamba metastaaside või oligometastaatilise diagnoosiga patsientide ravimiseks.

  (9) Haigekassa võtab koodidega 740106 ja 740205 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse peaaju metastaaside (rahvusvahelise haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnenda väljaande (edaspidi RHK 10) kood C79.3), hüpofüüsi adenoomi (RHK 10 kood D35.2), n. acusticus’e neurinoomi (RHK 10 kood D33.3) või arteriovenoossete malformatsioonide (RHK 10 koodid Q28.0, Q28.2) diagnoosiga patsientide ravimiseks või kui tegemist on korduva kiiritusraviga eelnevalt kiiritusravi saanud piirkonda.

  (10) Lähikiiritusravi teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Standardplaaniga lähikiiritusravi protseduur

740301

287,29

Kahedimensionaalse planeerimisega lähikiiritusravi protseduur

740302

612,99

Kolmedimensionaalse planeerimisega günekoloogilise kasvaja lähikiiritusravi protseduur

740303

800,05

  (11) Koodiga 740301 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kiiritusravi mahu planeerimist, raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, dokumenteerimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (12) Koodiga 740302 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kahedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (sealhulgas röntgenaparatuuri kasutamist), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (13) Koodiga 740303 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab patsiendi läbivaatust, jälgimist, aplikaatori paigaldamist ultraheli kontrolli all, kolmedimensionaalset kiiritusravi mahu planeerimist (välja arvatud kompuutertomograafi ja magnetresonantstomograafi kasutamine), raviplaani valimist ja ravi läbiviimist, kiirgusohutuse ja -kvaliteedi kontrolli, dokumenteerimist ning andmete arhiveerimist, samuti eriarsti vastuvõtu ja protseduurijärgse recovery maksumust.

  (14) Lõikes 1 nimetatud teenuste puhul on tagatud piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

§ 26.  Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Neuroloogiliste protseduuride ja neurofüsioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine

6260

24,56

Lumbaalpunktsioon

6261

26,26

Karpaalkanali või ganglion stellatum’i või kolmiknärvi perifeersete harude blokaad või epiduraalblokaad

6262

16,50

Elektroentsefalograafia (kestusega kuni üks tund)

6263

56,98

Elektroentsefalograafia (kestusega üle ühe tunni)

6264

90,29

Operatsiooniaegne neurofüsioloogiline monitooring

6265

532,83

Esilekutsutud potentsiaalide (auditoorsed, visuaalsed, somatosensoorsed, motoorsed) uuring

6266

74,45

Elektroneuromüograafia

6267

97,82

Elektroneurograafia

6268

63,87

Üksikkiu elektroneuromüograafia

6269

79,39

Kvantitatiivne sensoorne testimine (KST)

6270

101,39

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ööpäevaringne uuring epilepsia diagnostikaks (üks ööpäev)

6257

835,60

Elektroentsefalograafia-videotelemeetria (VTM) ambulatoorne uuring epilepsia diagnostikaks

6259

263,10

  (2) Haigekassa võtab koodiga 6260 (rakendatakse koos koodiga 235R) tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel: lokaalsed düstooniad, spastilisus või krooniline migreen. Tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka eriarsti vastuvõttu (kood 3002 või 3004).

  (3) Haigekassa võtab koodidega 6263 ja 6264 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud entsefalograafiga.

  (4) Koodiga 6261 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koodiga 7742 tähistatud tervishoiuteenuse kasutamisel.

  (5) Koodiga 6261 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab liikvorirõhu mõõtmiseks vajalike tarvikute kulu.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 6264 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) kuni kolmeaastase (kaasa arvatud) lapse EEG uuring;
  2) intensiivravis tehtud EEG uuring;
  3) EEG uuring ajusurma tuvastamiseks;
  4) EEG kvantitatiivanalüüs;
  5) une-EEG uuring.

  (7) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ka elektrokortikograafia uuringu kulusid. Haigekassa võtab koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud intraoperatiivse monitooringu (IOM) aparatuuriga järgmistel juhtudel:
  1) ortopeedilised lülisamba korrektsioonoperatsioonid;
  2) neurokirurgilised operatsioonid;
  3) torakoabdominaalse aordi aneurüsmi resektsioon.

  (8) Koodiga 6265 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse üks kord operatsiooni kohta.

  (9) Koodiga 6267 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel botulismitoksiinravi planeerimise ja ravimi manustamise eesmärgil elektroneuromüograafi kontrolli all ei rakendata lisaks koodiga 6260 tähistatud tervishoiuteenust.

  (10) Haigekassa võtab koodidega 6267, 6268 ja 6269 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on tehtud elektromüograafiga.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 6257 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühe kindlustatud isiku kohta üks kord aastas kuni viie ööpäeva eest.

  (12) Haigekassa võtab koodiga 6259 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kahe uuringu eest aastas patsiendi kohta.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 6270 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle neuroloogi suunamisel.

§ 27.  Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad

  (1) Funktsionaaldiagnostiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Spirograafia

6301

14,95

Bronhodilataatortest

6302

26,79

Sulgumismahu uuring

6305

7,99

Kehapletüsmograafia

6306

50,75

Spiroergomeetria

6307

65,28

Difusioonikapatsiteedi määramine

6308

41,50

Kapillaroskoopia

6310

18,46

Hapniku tarbimise kompleksuuring

6333

64,13

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

27,33

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

58,58

Loote pidev monitooring (üks tund)

6338

17,84

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring

6341

49,82

Polüsomnograafia

6342

370,95

Hingamise polügraafiline uuring osalise mahuga

6347

83,97

Hingamise polügraafiline uuring täismahus

6348

143,42

Rõhu testimine AUTO-CPAP-aparaadiga (üks ööpäev)

6343

3,58

Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooliga

6345

88,56

Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsiooniga

6346

38,29

Bronhide hüperreaktiivsustest metakoliiniga

6303

49,96

Transkutaanne kapnograafiline uuring

6349

90,05

Elektrokardiograafia, pildipangas arhiveeritud

6361

13,70

Elektrokardiograafia

6362

11,36

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

67,28

Tilt-test

6325

83,52

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

6331

207,36

Söögitorukaudne elektrofüsioloogiline uuring

6332

70,85

3D/4D söögitorukaudne ehhokardiograafia

6363

315,31

Protseduuriaegne 3D/4D söögitorukaudne/transtorakaalne ehhokardiograafia

6364

259,39

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

46,59

Täismahus ehhokardiograafia

6340

118,61

Stress-ehhokardiograafia ravimiga

6365

231,63

Stress-ehhokardiograafia füüsilise koormusega

6366

226,18

„Strain“ ehhokardiograafia

6367

63,56

Kontrast-ehhokardiograafia

6368

261,90

3D/4D ehhokardiograafia

6369

141,33

Täiendav ehhokardiograafiline analüüs

6370

45,40

EKG monitooring 24 tundi

6371

58,26

Telemeetriline EKG 24 tundi

6372

62,18

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

37,58

Loote südamerikete diagnostika (sh täismahus ehhokardiograafia) ja pere nõustamine

6373

199,58

  (2) Haigekassa võtab koodiga 6310 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Raynaud’ sündroomi või süsteemse skleroosi korral.

  (3) Koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide südameõõnte, klappide ja suurte veresoonte uurimist mitmetes vaadetes ühe-dimensionaalsel (1D e M-mode), kahe-dimensionaalsel (2D), spektraal-Doppler-(PW, CW) ja värvi-Doppler-meetodil ning neile hinnangu andmist nii strukturaalsest kui ka funktsionaalsest aspektist.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiorespiratoorne puudulikkus, hüpertensioon, südame isheemiatõbi, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 6341 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kelle Epworthi unisuse skaala skoor > 10 või kelle oksühemoglobiini desaturatsiooniindeks (ODI) > 15 ning kellel on vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund.

  (6) Koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõike uuringu tegemisega seonduvat, kaasa arvatud voodipäeva maksumust.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt uneaegse hingamishäire kliinilise kahtluse korral.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 6342 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt järgmistel juhtudel:
  1) on kliiniline kahtlus, et esineb perioodiliste jäsemeliigutuste häire, atüüpiline parasomnia koos ägeda või potentsiaalselt ohtliku uneaegse käitumisega või narkolepsia;
  2) eelneva polügraafilise uuringu tulemus on negatiivne, kuid püsib kliiniline kahtlus, et esineb uneaegne hingamishäire;
  3) uneaegse hingamishäire sümptomaatika pole CPAP-raviga mõistliku aja jooksul taandunud;
  4) parasomnia või uneaegne epilepsia ei reageeri ravile.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle alla 16-aastaselt patsiendilt järgmistel juhtudel:
  1) esineb raske või keskmise raskusastmega obstruktiivne uneapnoe;
  2) uneapnoe kirurgiline ravi on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks;
  3) esineb näolõualuu arenguanomaalia või häire;
  4) esineb perekondliku äkksurma sündroom ja/või eluohtlik hingamishäire;
  5) esineb ülemiste hingamisteede kaasasündinud neuroregulatoorse kontrolli häire.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 16-aastaselt ja vanemalt patsiendilt, kellel on eelnevalt koodiga 6341, 6342, 6347 või 6348 tähistatud teenusega diagnoositud raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või AHI on ≥ 30) või keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29), kui sellega kaasneb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kõrge või väga kõrge lisariskiga ravim-refraktaarne hüpertensioon, mis ei allu ravile vähemalt kahe hüpertensiooni ravimiga, öine hüpertensioon või non-dipper profiiliga vererõhk, kodade virvendusarütmia, kardiovaskulaarne haigus südamepuudulikkusega (alates NYHA II), infarkti- või insuldijärgne seisund, rasvumine või püsiv eluviisi korrigeerimisele mittealluv päevane liigunisus või insomnia.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 6343 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui rõhu testimiseks kasutatakse automaatse positiivrõhu regulatsiooniga (AUTO-CPAP) või fikseeritava positiivrõhuga aparaati (CPAP).

  (12) Haigekassa võtab koodiga 6345 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui bronhiaalastma kahtlusega patsiendil ei ole korduval spirograafial kinnitust leidnud hingamisteede obstruktsiooni kahtlus ning füsioloogilised provokatsioontestid on olnud negatiivsed.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 6346 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui bronhiaalastma kahtlusega patsiendil ei ole rahuoleku uuringutel kinnitust leidnud hingamisteede obstruktsiooni kahtlus ning patsiendi seisund ei võimalda füsioloogilist füüsilise koormuse provokatsiooni bronhiobstruktsiooni põhjustavale tasemele.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 6347 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on hinnatud vastavalt erialaseltsi aktsepteeritud juhistele ja uuringul registreeritakse ühel ajal:
  1) oksühemoglobiini saturatsioon;
  2) südame löögisagedus;
  3) õhuvoolu kiirus ninas;
  4) hingamisliigutuste amplituud rindkerel;
  5) norskamine.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 6348 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui uuring on hinnatud vastavalt erialaseltsi aktsepteeritud juhistele ja uuringul registreeritakse ühel ajal:
  1) oksühemoglobiini saturatsioon;
  2) südame löögisagedus ja pletüsmograafia;
  3) õhuvoolu kiirus ninas (ja/või suus);
  4) hingamisliigutuste amplituud rindkerel ja kõhul;
  5) norskamine;
  6) kehaasend ja aktiivsus;
  7) vähemalt kaks bipolaarset lisakanalit järgmisest loetelust: EKG, EOG, EEG või EMG.

  (16) Haigekassa võtab koodiga 6349 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse uneaegsete ventilatsioonihäirete, hingamishäirete ja/või hingamispuudulikkuse hindamiseks kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (17) Koodiga 6349 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 2070, 2071, 2072, 2073, 6341, 6342, 6347 ja 6348 tähistatud tervishoiuteenustega ega koos § 44 lõikes 1 loetletud teenustega.

  (18) Koodiga 6370 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 6340 tähistatud tervishoiuteenusega järgmistel juhtudel:
  1) resünkroniseeriva ravi näidustuste hindamiseks;
  2) keerulise südamerikke diagnostikaks;
  3) sügavalt enneaegse lapse hemodünaamika hindamisel intensiivravi osakonnas.

  (19) Koodiga 6372 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglavõrgu arengukavas nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (20) Lõikes 1 nimetatud teenuste puhul on tagatud piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

§ 28.  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad

  Endokrinoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Türeoliberiintest

6351

81,02

Gonadoliberiintest

6352

98,61

Kortikoliberiintest

6353

196,80

Kasvuhormooni liberiintest

6354

183,51

Insuliinhüpoglükeemiatest

6355

102,17

Glükagoontest

6356

111,63

Synacthen-test

6357

98,59

Kooriongonadotropiintest

6358

101,53

Arginiintest

6359

110,17

Keha rasva- ja veesisalduse uuring bioelektrilise takistuse meetodil

6360

9,57

§ 29.  Üldmeditsiiniliste ja taastusravi protseduuride piirhinnad

  (1) Üldmeditsiiniliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

2,30

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

3,30

Puurbiopsia

7006

39,72

Dermatoskoopia

7007

1,94

Digitaalne dermatoskoopia

7008

42,29

Diatermokoagulatsioon või krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

22,41

Mao ja sapipõie diagnostiline sondeerimine

7027

0,77

Söögitoru 24 tunni pH-meetria (koos impedantsanalüüsiga)

7020

218,03

Inimgeneetiline ekspertiis

7040

236,03

Jalaravikabineti teenus

7049

27,57

13C-uurea hingamistest Helicobacter pylori määramiseks

7047

38,13

Luutiheduse uuring aksiaalse DXA densitomeetriga

6112

21,15

Kogu lülisamba morfomeetriline uuring aksiaalse DXA densitomeetriga

6116

15,10

Sääre-õlavarre (ABI) indeksi määramine

6117

21,44

Vahtskleroteraapia

6118

62,26

Instrumentaalne pindmine biopsia

6119

63,83

Fotokemoteraapia (PUVA) seanss

7010

6,92

Patsiendi isolatsioon (üks ööpäev)

7009

10,61

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7040 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kuni üks kord aastas probandi kohta, kelle ravidokumendis on dokumenteeritud geneetilise riski hindamine inimgeneetilise ekspertiisi otsusena;
  2) koodiga 6112 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab uuringut kõigist piirkondadest;
  3) haigekassa võtab koodiga 6117 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste näidustuste esinemisel: alajäseme arterite haiguse sümptomid või alajäseme mitteparanev haavand;
  4) koodiga 6117 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab mõlema alajäseme indeksi määramisega seotud kulusid;
  5) haigekassa võtab koodiga 6118 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutamisel alajäseme vaariksite (RHK 10 koodid I83.0, I83.2) või perifeerse kroonilise veenipuudulikkuse (RHK 10 kood I87.2) korral, kui haigus vastab CEAP (Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological) klassifikatsiooni C6 staadiumile;
  6) koodiga 7007 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kõigi nahamoodustiste uurimist.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7008 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui dermatoveneroloog või perearst on suunanud teenust saama patsiendi, kellel esineb vähemalt üks järgmistest melanoomi kõrge riski kriteeriumidest:
  1) rohkem kui 50 pigmentneevust, millest mitu on kliiniliselt atüüpilised, ja/või on patsiendilt varem eemaldatud neevused osutunud korduvalt histoloogiliselt düsplastilisteks (nn düsplastiliste neevuste sündroom);
  2) melanoom anamneesis või perekonna anamneesis esimese või teise astme sugulasel;
  3) kaasasündinud pigmentneevus eeldatava diameetriga täiskasvanuna 20 cm ja enam;
  4) üksik kliiniliselt või dermatoskoopiliselt vähese või mõõduka atüüpiaga pigmentlesioon, millel puuduvad dermatoskoopiliselt melanoomi kriteeriumid.

  (4) Koodiga 7008 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kõigi nahamoodustiste uurimist.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 7010 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle raskekujulise immuunpõletikulise nahahaiguse korral dermatoveneroloogi suunamisel või naha T-rakulise lümfoomi korral hematoloogi suunamisel.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7009 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenuse osutamisel on täidetud Terviseameti kehtestatud haigla isolatsiooniabinõude rakendamise juhendi nõuded ning järgmistel juhtudel:
  1) patsienti kaitsva isolatsiooni korral, kui patsiendil esineb neutropeenia, vereloome tüvirakkude või elundi siirdamise järgne seisund või ulatuslik kehapinna põletus;
  2) kontakti, piiskade või õhu vahendusel levivate nakkuste isolatsiooni korral ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas 49 loetletud seisundite korral ja kestusega.

  (7) Koodiga 7009 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 2070, 2071, 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenustega. Haigekassa võtab koodiga 7009 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle üks kord voodipäeva kohta.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7020 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenus on vajalik kirurgilise raviotsuse tegemiseks või kui vähemalt 8-nädalane ravi prootonpumba inhibiitoritega ja esmane diagnostika ei ole olnud tulemuslik.

  (9) Koodiga 7020 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse üks kord uuringu kohta.

  (10) Taastusravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perifeersete pareesidega haigele (kestus 30 min)

7011

9,01

Mudaraviseanss reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ning väljendunud liigesejäikusega haigele

7022

10,10

Raviseanss külmvõimlemiskambris

7030

5,82

Speleoteraapia kroonilise bronhiidi või bronhiaalastmaga haigele

7031

3,16

Tegevusteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7053

13,76

Kaugtegevusteraapia video teel, individuaalne (kestus 30 min)

7068

13,76

Tegevusteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7054

9,52

Kaugtegevusteraapia video teel, 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7069

9,52

Tegevusteraapia kodus

7061

34,35

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

12,84

Kaugfüsioteraapia video teel, individuaalne (kestus 30 min)

7065

12,84

Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7051

8,54

Kaugfüsioteraapia video teel 2–3 haigele samal ajal (kestus 30 min)

7066

8,54

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

5,63

Kaugfüsioteraapia video teel, grupis (kestus 30 min)

7067

5,63

Füsioteraapia basseinis individuaalne (kestus 30 min)

7056

13,29

Füsioteraapia basseinis grupis (kestus 30 min)

7057

6,67

Füsioteraapia kodus

7060

34,31

Lümfiteraapia (kestus 60 min)

7058

25,60

Kuue minuti kõnnitest

7059

13,94

Füsioteraapia individuaalne esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7062

11,71

Kaugfüsioteraapia video teel individuaalne esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7080

11,71

Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7063

7,43

Kaugfüsioteraapia video teel 2–3 haigele samal ajal esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7081

7,43

Füsioteraapia grupis esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7064

5,06

Kaugfüsioteraapia video teel grupis esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7082

5,06

  (11) Tegevusteraapia (koodid 7053, 7054, 7061, 7068 ja 7069) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) tegevusvõime hindamine;
  2) igapäevaelu oskuste õpetamine ja harjutamine;
  3) tegevuseelduste arendamine, taastamine ja säilitamine;
  4) igapäevaelu tegevuste sooritamist toetavate abivahendite määramine, soovitamine ja kasutama õpetamine;
  5) keskkonna kohandamine patsiendi tegevusvõimele vastavaks;
  6) individuaalsete ortooside valmistamine;
  7) tegevusvõimealane juhendamine ja nõustamine;
  8) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (12) Füsioteraapia (koodid 7050, 7051, 7052, 7056, 7057, 7060, 7062, 7063, 7064, 7065, 7066, 7067, 7080, 7081 ja 7082) piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) füsioterapeutiline hindamine;
  2) füsioterapeutilise diagnoosi määramine;
  3) füsioteraapia planeerimine;
  4) füsioteraapia tegevuste tegemine;
  5) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (13) Lõikes 10 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7011 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele haigele 20 protseduuri poolaastas;
  2) koodidega 7053, 7054, 7061, 7068 ja 7069 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab tegevusterapeut;
  3) koodidega 7054 ja 7069 tähistatud tervishoiuteenuste korral ei tohi patsientide arv grupis ületada kolme patsienti ühe tegevusterapeudi kohta;
  4) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056, 7057, 7060, 7065, 7066 ja 7067 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab füsioterapeut;
  5) koodidega 7050, 7056, 7065 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 60 korda kuue kuu jooksul (välja arvatud koodidega 8029, 8028 ja 8031 tähistatud statsionaarse taastusravi puhul);
  6) koodidega 7050, 7051, 7052, 7056, 7057, 7065, 7066 ja 7067 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda ei rakendata monoteraapiana massaaži või füüsikalise ravi protseduuride tegemise korral;
  7) koodidega 7050, 7056, 7058 ja 7065 tähistatud tervishoiuteenuste kordade arvu võib suurendada tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui on dokumenteeritud senise ravi tulemuslikkus ja põhjendatud ravi jätkamise vajadus;
  8) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse taastusarsti, kirurgi või onkoloogi suunamisel järgmistel juhtudel: primaarne lümfiturse, sekundaarne lümfiturse või III staadiumi lipödeem;
  9) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kuni 15 korda kalendriaastas;
  10) koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse, kui teenust osutab lümfiterapeut või lümfiterapeudi täiendkoolituse läbinud meditsiiniharidusega massöör.

  (14) Koodiga 7058 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi ja vahendeid:
  1) anamneesi võtmine, objektiivne uurimine, nõustamine;
  2) lümfimassaaži tegemine ja kompressioonsidemete paigaldamine;
  3) kompressioonsidemed ja sidumisvahendid;
  4) teenuse osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 7061 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud tegevusteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu, või patsiendile on näidustatud tegevusteraapia tema igapäevakeskkonnas hakkamasaamiseks.

  (16) Haigekassa võtab koodiga 7060 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui patsiendile on näidustatud füsioteraapia, kuid tervishoiuteenuse osutaja juurde jõudmine on takistatud mõõduka või raske liikumis- ja/või siirdumisfunktsiooni häire tõttu.

  (17) Koodidega 7060 ja 7061 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad transpordikulu.

  (18) Koodidega 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7080, 7081 ja 7082 tähistatud tervishoiuteenuseid osutatakse vahetu kontaktita, kasutades turvalist videolahendust.

  (19) Haigekassa võtab koodidega 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7080, 7081 ja 7082 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle eriarsti suunamisel, kui patsient pöördub teraapia saamiseks sama terapeudi poole korduvalt.

  (20) Koodidega 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7080, 7081 ja 7082 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse järgmistel tingimustel:
  1) võrreldes kontaktteenusega tervishoiuteenuse kvaliteet säilib või paraneb;
  2) kaugteenuse sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab teenust osutav terapeut, patsiendi tehnilist valmisolekut hindab tervishoiuteenuse osutaja;
  3) kaugteeenust osutatakse patsiendi nõusolekul, mis on dokumenteeritud;
  4) kaugteenust osutatakse kokkulepitud ajal ja viisil, sünkroonse suhtlusena;
  5) kaugteenuse osutamisel kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline lahendus ning selle kasutamine vastavad õigusaktides (sealhulgas isikuandmete kaitse seadus, isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud põhimõtetele;
  6) patsiendi isiku tuvastamise eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.

  (21) Koodidega 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7080, 7081 ja 7082 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata teraapiaaja kokkuleppimise, muutmise või tühistamise ega materjalide edastamise korral.

  (22) Koodidega 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7080, 7081 ja 7082 tähistatud kaugteenuste piirhinda ei rakendata samal ajal koodidega 7050, 7051, 7052, 7053, 7054, 7062, 7063 ja 7064 tähistatud vastavate kontaktteenustega.

§ 30.  Kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad

  (1) Mujal kui täisvarustusega operatsioonitoas tehtavate kirurgiliste ja ortopeediliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Laparotsentees

7110

64,56

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

55,01

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

33,96

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

28,98

Võõrkeha (välja arvatud implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

66,33

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

68,97

Väikese implantaadi vahetamine

7119

68,72

Nahatransplantatsioon alla 0,5% nahapinnast

7120

67,60

Väikese luu amputatsioon või köndi korrastus

7121

80,15

Muud kirurgilised protseduurid

7122

26,42

Labakäe ja -jala sirutajakõõluste ja/või lihaste õmblus

7123

56,87

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

7124

36,41

Nahaplastika toitval jalal

7126

58,87

Skelettekstensioon

7127

67,19

Puusakipsi või kipskorseti asetamine

7136

80,26

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

32,81

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

39,48

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

21,06

Repositsioonid väikestel luudel ja liigestel

7131

22,49

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

7132

33,99

Sidumine (ambulatoorne)

7141

30,40

Sidumine (statsionaarne)

7142

45,54

Intratekaalse baklofeenravipumba täitmine

7137

247,37

5-aminolevuliinhape maliigse glioomi residuaalkoe intraoperatiivseks fotodünaamiliseks visualiseerimiseks

7138

1068,94

Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine

7143

433,04

  (2) 6. peatükis nimetatud operatsioonidele võib täiendavalt rakendada lõikes 1 kehtestatud teenustest ainult koodidega 7136, 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7122 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ainult 4. peatükis nimetamata kirurgiliste protseduuride korral.

  (4) Suured ja väiksed luud ja liigesed on loetletud § 49 lõigetes 2, 3 ja 4.

  (5) Koodiga 7137 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7138 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse koos koodiga 1A2125 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (7) Koodidega 7128, 7129 ja 7130 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad järgmisi lahasematerjale: looduslik kiiresti kivistuv kips, looduslik aeglaselt kivistuv kips, sünteetiline jäik ja vesikõvastuv kipsside ja -lahas.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 7141 ja 7142 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) põletushaige sidumine;
  2) plastikakirurgilise haige sidumine;
  3) lahtise luukoldega osteomüeliidihaige sidumine;
  4) sidumine juhul, kui kehapinna defekti läbimõõt on vähemalt 6 cm järgmiste seisundite korral: hulgilamatised, lagunevad kasvajad, pehmekoe infektsioon või trauma, operatsioonihaava dehistsents, troofika- ja innervatsioonihäirest tulenev pehmekoe defekt.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7143 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kolju ja näokolju komplitseeritud kaasasündinud või omandatud deformatsiooni kirurgilise ravi planeerimisel.

§ 31.  Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Uroloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Fiiberureetrotsüstoskoopia

7150

45,00

Fiiberureetrotsüstoskoopia biopsia võtmisega või stendi eemaldamisega

7151

45,00

Ureetrotsüstoskoopia

7152

35,70

Ureetrotsüstoskoopia biopsia võtmisega või stendi eemaldamisega

7153

36,56

Tsüstoskoopia ureeteri kateeterdamisega

7156

95,54

Tsüstoskoopia ureeteri balloondilatatsiooni ja stentimisega

7157

300,46

Tsüstoskoopiline ureeteri stentimine

7158

155,70

Kusepõie kateeterdamine

7159

23,28

Kusepõie püsikateetri paigaldamine

7160

27,71

Epitsüstostoomi vahetus

7162

40,35

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

25,57

Põie punktsioon punktsioon-epitsüstostoomia

7165

95,77

Ureetra dilatatsioon (bužeerimine)

7166

28,06

Uroflow

7170

22,93

Urodünaamiline uuring (pressure-flowmetry)

7171

265,12

Perkutaanne nefrostoomia

7172

220,54

Pindmise kusepõievähi fotodünaamiline visualiseerimine heksamino-levuleenhappega

7173

473,95

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7157 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab abivahendite maksumust;
  2) koodiga 7172 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab perkutaanse nefrostoomi komplekti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7173 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse täiendavalt koodiga 1K2118 tähistatud kusepõie transuretraalse resektsiooni tegemisel kõrge ja keskmise progressiooniriskiga pindmise kusepõievähi haigetele.

§ 32.  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad

  Näo-lõualuukirurgiliste protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alveooli ekskohleatsioon

7201

2,30

Keele või huule frenulotoomia ilma plastikata

7202

3,07

§ 33.  Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Oftalmoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Astigmaatiliste, prisma- või teleskoopiliste prillide määramine

7251

1,53

Gonioskoopia, perimeetria

7252

16,05

Sarvkesta- ja valgekestaõmbluste eemaldamine

7253

16,08

Halasiooni jt lau- ning limaskestaoperatsioonid

7254

13,95

Pisarakanalite sondeerimine ja loputus

7255

15,76

Sarvkesta krüoteraapia

7256

18,40

Sarvkesta abrasioon, sügavalt sarvkestast võõrkeha eemaldamine

7257

12,93

Orbita flegmooni avamine

7258

18,63

Parabulbaarsed ja subkonjunktiivsed süstid

7259

6,15

Silmapõhja fotografeerimine

7260

17,70

Fluorestsentne angiograafia

7261

54,93

Kompuuterperimeetria

7262

31,56

Silmapõhja uuring kolmepeegliläätse või Volke luubiga

7263

7,42

Silmade liikuvuse ja fusioonivõime uuring sünoptofoori abil

7264

13,99

Silmalihaste funktsioonivõime uuring Hessi ekraani abil

7265

13,74

Prismakorrektsioon Fresneli prismakleepsudega

7266

61,24

Silmade refraktsiooni uurimine autorefraktomeetri abil

7267

9,35

Silma ultraheliuuring

6004

21,16

Silmapõhja optiline koherentne tomograafia

7268

15,70

Silma eesosa optiline koherentne tomograafia

7269

22,89

Nägemisnärvi diski ja närvikiudude kihi topograafiline uuring

7270

15,25

Intravitreaalne ravimi manustamine

7271

59,39

  (2) Koodiga 7271 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koodidega 365R ja 366R tähistatud ravimitega.

§ 34.  Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogiliste ja audioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kuulmise sõeluuring

6401

10,06

Toonaudiomeetria

6402

15,99

Ülelävelised testid

6403

15,60

Kõne audiomeetria kõrvaklappidega

6404

21,78

Kõne audiomeetria vabas väljas

6405

14,64

Toonaudiomeetria vabas väljas

6406

17,22

Väikelaste kuulmisläve uuring

6407

38,03

Tümpanomeetria

6408

11,91

Stapesreflekside uuring ja teised testid

6409

11,01

Kuuldeaparaadi sobitamine (aparaadi testimine)

6410

22,06

Kuuldeaparaadi sobitamine (patsiendi kõrvas)

6411

15,84

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud

6412

10,67

Rotatoorsed ja kaloorilised uuringud, elektronüstagmograafia

6413

33,94

Otoakustiliste emissioonide uuring

6414

26,71

Aju bioelektriliste potentsiaalide uuring

6415

74,22

Pea impulsi test videomeetodil

6416

18,63

Abstsessi avamine ninaõõnes, neelus või väliskõrvas, paratsentees

7301

14,58

Tüsistunud võõrkehade eemaldamine ninaõõnest, neelust või kuulmekäigust

7302

19,06

Trahhea või söögitoru bužeerimine

7303

54,89

Elektrokauterisatsioon ninaõõnes

7304

15,60

Paratsentees koos aspiratsiooniga

7306

21,96

Ninaverejooksu peatamine kaustika või eesmise tamponaadiga

7308

19,06

Otsmikukoopa sondeerimine, bužeerimine ja ravimi sisseviimine

7309

4,60

Kuulmetõrve kateeterdamine koos läbipuhumisega

7310

10,06

Epifarüngoskoopia

7311

10,12

Otomikroskoopia

7312

12,80

Stroboskoopia kõris

7313

19,11

Mikrostroboskoopia kõris

7314

23,52

Rinomikroskoopia aspiratsiooni ja revisiooniga

7315

14,58

Rinomanomeetria

7316

11,14

Indirektne larüngomikroskoopia

7317

10,06

Kohleaarimplantaadi kõneprotsessori programmeerimine (ühe programmeerimise hind, mis koosneb kahest seansist üksteisele järgnevatel päevadel)

7319

656,02

  (2) Haigekassa võtab koodiga 7319 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle esimesel aastal pärast kohleaarimplantaadi paigaldamist kuni kaheksa korda, teisel aastal kuni kuus korda ja kolmandal aastal kuni kolm korda. Alates neljandast aastast võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üks kord aastas, rakendades piirhinda koefitsiendiga 0,5.

§ 35.  Sünnitusabi, günekoloogiliste uuringute ja protseduuride, viljatusravi protseduuride ning viljakust säilitavate protseduuride piirhinnad

  (1) Sünnitusabi ning günekoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Emakakaela koagulatsioon/krüo

7351

59,01

Emakasisese vahendi paigaldamine / instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

45,99

Amnioinfusioon

7355

458,06

Loote välispööre pea peale

7356

33,98

Kordotsentees

7357

442,23

Üsasisene vereülekanne

7358

600,73

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

2,81

Lootevee test tupe sekreedist

7361

8,00

Sünnituse medikamentoosne esilekutsumine

7362

359,39

Kolposkoopia

7563

56,62

Vulvoskoopia

7550

65,27

Ambulatoorne diagnostiline või operatiivne hüsteroskoopia

7549

209,39

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 7352 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab arsti vastuvõtu maksumust;
  2) koodiga 7359 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasumist rakendatakse ainult perearsti nimistuga töötava arsti puhul;
  3) haigekassa võtab koodiga 7361 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil kahtlustatakse enne 37. gestatsiooninädalat lootevee puhkemist, mida ei õnnestu visualiseerida tupepeegliga, ning kasutatakse IGFBP-1 või PAMG-1 proteiini tuvastamisel põhinevat testriba.

  (3) Viljatusravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Intrauteriinne inseminatsioon (IUI)

7389

170,29

Folliikulite punktsioon

7390

172,53

Kehaväline viljastamine (IVF)

7391

465,29

Seemnerakkude eraldamine munandi bioptaadist

7392

205,75

Embrüo siirdamine

7393

153,94

Embrüo külmutamine (ühe kõrre kohta)

7394

148,70

Embrüo sulatamine ja hindamine (ühe kõrre kohta)

7395

161,30

Munarakkude sulatamine ja hindamine (ühe kõrre kohta)

7397

649,50

Seemnerakkude sulatamine (ühe sulatamise korra kohta)

7399

73,72

  (4) Lõikes 3 loetletud kehavälise viljastamisega seotud teenuste eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kuni 40-aastaselt naissoost kindlustatud isikult.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 7389 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kuue järjestikuse protseduuri eest kuni raseduse tuvastamiseni.

  (6) Koodiga 7394 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab embrüote 60 päeva säilitamise kulu.

  (7) Viljakust säilitavate protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Munarakkude külmutamine (ühe tsükli kohta)

7396

750,25

Seemnerakkude külmutamine (ühe annetuse kohta)

7398

437,04

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7396 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 35-aastaselt patsiendilt enne viljakust kahjustava ravi (sh onkoloogilise või autoimmuunse haiguse süstemaatiline ravi) alustamist või viljakust kahjustava seisundi esinemise korral juhul, kui otsuse teenuse rakendamiseks on teinud eksperdikomisjon, millesse kuuluvad vähemalt patsiendi raviarst ja günekoloog või IVF-spetsialist.

  (9) Koodiga 7396 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab munarakkude seitsme aasta säilitamise kulu.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 7398 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 40-aastaselt patsiendilt enne viljakust kahjustava ravi (sealhulgas onkoloogilise või autoimmuunse haiguse süstemaatiline ravi) alustamist või viljakust kahjustava seisundi esinemise korral juhul, kui otsuse teenuse rakendamiseks on teinud eksperdikomisjon, millesse kuuluvad vähemalt kaks arsti, kellest üks on patsiendi raviarst või onkoloog ja teine IVF-spetsialist.

  (11) Koodiga 7398 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab seemnerakkude hankimise kulu ja seemnerakkude seitsme aasta säilitamise kulu.

§ 36.  Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Strenaalpunktsioon

7412

27,31

Pleura, kopsuparenhüümi või keskseinandi tuumori transtorakaalne aspiratsiooni biopsia

7413

38,97

Bronhiaalpuu diagnostiline sondeerimine

7414

19,24

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine, kuni 24 tundi

7419

53,35

  (2) Koodiga 7419 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenusega.

§ 37.  Allergoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  Allergoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Torketest allergeeniga

7502

4,12

Nahasisene test allergeeniga

7503

19,87

Provokatsioonitest

7504

16,14

Allergeenidest ravisegu valmistamine

7507

1,41

Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur

7508

14,79

Aplikatsioonitest allergeenidega

7509

11,76

Fraktsioneeritud väljahingatava õhu lämmastikoksiidi sisalduse (FENO) määramine

7510

14,51

Diagnostiline immuniseerimine

7511

51,33

§ 38.  Endoskoopiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Endoskoopiliste põhiuuringute piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

54,06

Rektoskoopia

7562

23,19

Sigmoidoskoopia

7556

46,37

Koloskoopia

7558

87,04

Sõeluuringu koloskoopia

7597

105,35

Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)

7560

90,52

Balloonenteroskoopia

7567

565,86

Bronhoskoopia

7559

66,10

Navigatsioonibronhoskoopia

7545

2768,44

Kapselendoskoopia gastroenteroloogi, (üld)kirurgi, pediaatri suunamisel

7566

856,94

Seedetrakti ülaosa endoskoopia ultraheliendoskoobiga, välja arvatud ultrahelisondiga

7568

248,98

Bronhoskoopia ultraheliendoskoobiga, välja arvatud ultrahelisondiga

7555

248,98

Direktne larüngoskoopia

7596

100,38

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad patsiendi ettevalmistamist, uuringu tegemist ja tulemuse kirjeldamist tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis ning nende puhul on tagatud piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

  (3) Põhiuuringule lisaks rakendatakse ainult lõikes 12 nimetatud lisauuringuid ja protseduure.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7566 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) varjatud verejooksu kahtlus peensoolest, kui verejooksu põhjus ei ole gastroskoopial ja koloskoopial selgunud;
  2) Crohni tõve kahtlus peensooles või teadaoleva Crohni tõve ileiidi ägenemise hindamiseks;
  3) peensoolekasvaja või NSAID-enteropaatia kahtlus.

  (5) Koodidega 7560 ja 7567 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad recovery maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7568 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (7) Koodiga 7596 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab straboskoopia (koodid 7313 ja 7314) maksumust.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7597 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellele on jämesoolevähi ennetuse raames pärast positiivset peitvere testi väljastatud saatekiri jämesoolevähi diagnoosimiseks.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 7597 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab tervishoiuteenuse osutaja, kellega haigekassa on sõlminud vastava kokkuleppe ravi rahastamise lepingus.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 7545 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (11) Koodiga 7545 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab bronhoskoopia (kood 7559) maksumust.

  (12) Endoskoopiliste lisauuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni viis tk)

7552

16,46

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

22,18

Endoskoopiline stentimine mittelaieneva stendiga

7564

107,80

Kiviekstraktsioonivahendite kasutamine (sealhulgas sapikivi purustamine litotripteri kasutamiseta)

7565

88,80

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni viis polüüpi)

7569

77,03

Endoskoopiline mukosektoomia

7570

159,92

Sapikivi purustamine litotripteri kasutamisega

7571

155,76

Endoskoopiline stentimine iselaieneva stendiga

7572

1110,99

Söögitoru vaariksite endoskoopiline ligeerimine

7573

139,70

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

67,55

Endoskoopiline plastligatuuri (endoloop’i) asetamine

7575

88,86

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

54,67

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

44,45

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

61,14

Endoskoopiline balloondilatatsioon

7579

122,34

Söögitoru või hingamisteede endoskoopiline laiendamine bužii kasutamisega

7580

65,38

Võõrkeha endoskoopiline eemaldamine

7581

48,71

Kromoendoskoopia

7582

26,43

Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine või endoskoopiline vahetus

7583

174,84

Endoskoopiline sondi asetamine makku või soolde

7584

85,40

Transluminaalne endoskoopiline punktsioon sonograafia nõelaga

7585

196,78

Tsütoloogilise koematerjali võtmine sapiteedest endoskoopial

7588

85,71

Papillotoomi kasutamine ERCP-l

7589

171,65

Bronhoalveolaarne lavaaž (BAL) diagnostilisel või ravi eesmärgil

7594

40,01

Anaalvaariksite endoskoopiline ligeerimine

7590

35,62

Endoskoopiline krüobiopsia hingamisteedest

7591

126,13

Endoskoopiline hingamisteede krüoteraapia või rekanaliseerimine

7592

193,59

Trahheobronhiaalpuu endoskoopiline stentimine silikoonstendiga

7593

998,37

Ultrahelisondi kasutamine endoskoopias

7586

107,08

Endoskoobipealse klipsi asetamine

7598

21,05

Endobronhiaalse klapisüsteemi asetamine

7599

85,65

Endoskoopiline kolangioskoopia

7547

2992,86

Endoskoopiline submukoosne dissektsioon

7548

197,39

Hemostaatilise pulbri kasutamine endoskoopial

7546

236,72

  (13) Lõikes 12 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) endoskoopilisi lisauuringuid ja -protseduure rakendatakse ainult täiendavalt lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenustele;
  2) koodiga 7570 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab endoskoopilise injektsiooni maksumust;
  3) koodiga 7583 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab gastrostoomi maksumust;
  4) koodidega 7573 ja 7590 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab ligatuuride maksumust;
  5) koodidega 7572, 7564 ja 7593 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab stentide maksumust;
  6) koodidega 7579, 7565, 7570, 7572, 7580, 7585, 7581 ja 7583 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab recovery maksumust;
  7) koodiga 7592 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab bronhiaalpuu diagnostilise sondeerimise ja krüobiopsia võtmise maksumust;
  8) rohkem kui viie histoloogilise koetüki võtmise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie koetüki kohta;
  9) rohkem kui viie polüübi eemaldamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni viie polüübi kohta;
  10) koodiga 7569 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 7552 tähistatud tervishoiuteenuse maksumust juhul, kui histoloogiline koematerjal võetakse samast paikmest;
  11) haigekassa võtab koodiga 7593 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle mittemaliigse iseloomuga hingamisteede obstruktsiooni korral, kui resektsioon ja dilatsioon ei ole olnud tulemuslikud ning kirurgiline ravi ei ole võimalik;
  12) haigekassa võtab koodiga 7591 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle eksofüütse nekroosiga kaetud ja/või kõrge veritsemise riskiga tuumori esinemise korral (vastav näidustus peab olema tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis kirjeldatud);
  13) koodiga 7577 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 7589, 7569 ja 7570 tähistatud tervishoiuteenustele;
  14) koodiga 7594 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata protseduuri või operatsiooniga kaasneva hingamisteede loputuse korral;
  15) koodiga 7585 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 7587 tähistatud tervishoiuteenusega;
  16) haigekassa võtab koodiga 7586 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda kasutatakse söögitoru striktuuri uuringul.

  (14) Käesolevas paragrahvis sätestatud piirhindu rakendatakse nii jäiga kui ka fiiberendoskoobiga tehtavate uuringute ja protseduuride korral.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 7598 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tavapärased ravimeetodid ägeda gastrointestinaalse verejooksu hemostaasi saavutamiseks on ebaõnnestunud ja/või klips on vajalik iatrogeense perforatsiooniava või fistuli ava sulgemiseks.

  (16) Haigekassa võtab koodiga 7599 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) raskekujulise kopsuemfüseemi patsiendil ei ole rakendatav kirurgiline ravi;
  2) esineb heterogeenne kopsuemfüseem interlobaarse heterogeensuse indeksiga ≥ 1;
  3) puudub translobaarse kollateraalse ventilatsiooni võimalus;
  4) unilateraalne lobaarne oklusioon on saavutatav;
  5) esineb püsiv resektsioonijärgne õhuleke.

  (17) Haigekassa võtab koodiga 7547 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) sapiteede striktuuride ja ebaselgete täitedefektide diagnostika;
  2) sapiteede hea- või pahaloomuliste ahenemiste diagnostika;
  3) operatsioonijärgsete striktuuride hindamine sapiteedes;
  4) intraduktaalne litotripsia ühissapijuha kivide eemaldamiseks.

  (18) Haigekassa võtab koodiga 7548 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) söögitoru lamerakulise kasvaja submukoosse leviku hindamiseks;
  2) Barretti söögitoru nähtavate lesioonide eemaldamiseks, kui mukosektoomia ei ole võimalik;
  3) mao pindmise madala või raske astme düsplaasia või väga madala lümfisõlmede metastaaside riskiga adenokartsinoomi eemaldamiseks;
  4) submukoosse pindmise invasiooni riskiga käärsoole või pärasoole neoplaasia eemaldamiseks, kui mukosektoomia pole võimalik.

§ 39.  Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Psühhiaatriliste uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Psühhoteraapia seanss ühele haigele

7601

35,78

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele

7630

35,78

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele video teel

7634

35,78

Psühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7602

12,58

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget)

7631

12,58

Kaugpsühhoteraapia seanss ühele haigele grupis (grupis kaks kuni kaheksa haiget) video teel

7635

12,58

Psühhoteraapia seanss perele

7603

47,31

Kaugpsühhoteraapia seanss perele

7632

47,31

Kaugpsühhoteraapia seanss perele video teel

7636

47,31

Kliinilise psühholoogi vastuvõtt eriarsti suunamisel

7607

25,09

Kliinilise psühholoogi kaugvastuvõtt eriarsti suunamisel

7633

25,09

Kliinilise psühholoogi videovastuvõtt eriarsti suunamisel

7637

25,09

Elekterkrampravi seanss

7609

55,69

Transkraniaalse alalisvooluga stimulatsiooni seanss

7604

23,63

Isiksuse uuring

7615

122,76

Kognitiivse funktsiooni uuring

7616

119,64

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kolm liiget)

7617

82,82

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas neli liiget)

7626

103,83

Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt (meeskonnas kaks liiget)

7627

44,00

  (2) Haigekassa võtab koodidega 7601, 7603, 7630, 7632, 7634 ja 7636 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog või psühhiaater.

  (3) Haigekassa võtab koodidega 7602, 7631 ja 7635 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog, psühhiaater või vaimse tervise õde.

  (4) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab kliiniline psühholoog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 7615 ja 7616 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse psühhiaatri, neuroloogi või taastusarsti suunamisel.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7615 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (7) Koodiga 7617 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja kaks spetsialisti tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (8) Koodiga 7626 tähistatud tervishoiuteenuse psühhiaatrilise ravimeeskonna koosseisu kuuluvad psühhiaater ja kolm spetsialisti tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (9) Koodidega 7601, 7602, 7603 ja 7607, 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636 ja 7637 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kvartalis.

  (10) Koodidega 7607, 7633 ja 7637 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi küsitlemine probleemide kindlakstegemiseks, seisundi hindamine ja nõustamine;
  2) patsiendi probleemide psühholoogilise mudeli loomine ja selgitamine;
  3) psühhoteraapia vajaduse ja sobivuse ning patsiendi motivatsiooni hindamine;
  4) raviks motiveerimine ja ravi efektiivsuse hindamine;
  5) toetava psühhoterapeutilise vestluse kaudu patsiendi emotsionaalsete pingete leevendamine ja enesetunde parandamine;
  6) toimetulekumeetodite õpetamine, kohanemisvõime parandamine, iseseisva toimetuleku soodustamine ja lahenduste otsimine patsiendi probleemidele.

  (11) Koodidega 7601, 7602, 7630, 7631, 7634 ja 7635 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  3) meetodite rakendamine;
  4) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  5) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

  (12) Koodidega 7603, 7632 ja 7636 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi:
  1) kontakti loomine, patsiendi seisundi ja probleemide hindamine, kontseptualiseerimine;
  2) pereliikmete ja teiste patsiendile lähedaste isikute käitumise mõju hindamine patsiendi probleemi tekke ja säilimise seisukohast;
  3) seansi sihtprobleemi, eesmärkide ja meetodite valik lähtuvalt teraapiakoolkonna teooriatest;
  4) meetodite rakendamine;
  5) seansi kokkuvõtte tegemine, kodutöö kokkuleppimine ja tagasiside küsimine/andmine;
  6) seansi dokumenteerimine, kontseptualiseerimine ja järgmise teraapiaseansi ettevalmistamine.

  (13) Koodiga 7627 tähistatud tervishoiuteenuse ravimeeskonna koosseisu kuuluvad vaimse tervise õde ja üks spetsialist tulenevalt patsiendi terviseseisundist.

  (14) Koodiga 7627 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab teenust osutava tervishoiutöötaja superviseerimist üks kord kuus.

  (15) Koodidega 7617, 7626 ja 7627 tähistatud tervishoiuteenuseid on võimalik rakendada kaugteenustena.

  (16) Koodidega 7630, 7631 ja 7632 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse, kui patsiendist sõltuvalt ei ole võimalik teha kontaktteraapiat ega kasutada turvalist videolahendust.

  (17) Koodidega 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636 ja 7637 tähistatud tervishoiuteenuseid osutatakse vahetu kontaktita, kasutades turvalist info- ja kommunikatsioonitehnoloogilist lahendust.

  (18) Koodidega 7630, 7631, 7632,7633, 7634, 7635, 7636 ja 7637 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse järgmistel tingimustel:
  1) võrreldes kontaktteenusega tervishoiuteenuse kvaliteet säilib või paraneb;
  2) kaugteenuse sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab suunav tervishoiutöötaja või teenust osutav kliiniline psühholoog või tervishoiutöötaja, patsiendi tehnilist valmisolekut hindab tervishoiuteenuse osutaja;
  3) kaugteenus toimub patsiendi nõusolekul, mis on dokumenteeritud;
  4) kaugteenus toimub kokkulepitud ajal ja viisil sünkroonse suhtlusena;
  5) kaugteenuseks kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline lahendus ning selle kasutamine vastavad õigusaktides (sealhulgas isikuandmete kaitse seadus, isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud põhimõtetele;
  6) patsiendi isiku tuvastamise eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.

  (19) Koodidega 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636 ja 7637 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata teraapia- või vastuvõtuaja kokkuleppimise, muutmise või tühistamise ega töömaterjalide edastamise korral.

  (20) Koodidega 7630, 7631, 7632, 7633, 7634, 7635, 7636 ja 7637 tähistatud kaugteenuste piirhinda ei rakendata samal ajal koodidega 7601, 7602, 7603 ja 7607 tähistatud vastavate kontaktteenustega.

  (21) Haigekassa võtab koodiga 7604 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle psühhiaatri suunamisel. Enam kui kümne seansi eest tasutakse juhul, kui psühhiaater on dokumenteerinud senise ravi tulemuslikkuse ning põhjendanud ravi jätkamise vajaduse esmalt kümne seansi järel ja seejärel iga viie seansi järel.

§ 40.  Logopeediliste teenuste piirhinnad

  (1) Logopeediliste teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Logopeedi vastuvõtt

7628

36,61

Logopeedi videovastuvõtt

7629

36,61

Logopeediline uuring

7621

39,96

Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine

7623

34,85

Logopeediline uuring hääleanalüsaatoriga

7624

19,24

Logopeediline uuring nasomeetriga

7625

24,85

  (2) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutatakse eriarsti suunamisel ja teenust osutab logopeed.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7621 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolm korda kuue järjestikuse kuu jooksul.

  (4) Koodidega 7628 ja 7629 tähistatud tervishoiuteenuste piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) teraapia või konsultatsiooni ettevalmistamine;
  2) patsiendi seisundi hindamine;
  3) teraapia eesmärkide ja meetodite või konsultatsiooni eesmärkide valik;
  4) teraapia rakendamine või patsiendi, patsiendi lähedaste või meeskonnaliikmete nõustamine;
  5) tagasiside andmine, vajaduse korral iseseisva töö kokkuleppimine;
  6) teenuse dokumenteerimine;
  7) patsiendile iseseisva töö koostamine.

  (5) Koodiga 7623 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) uuringu planeerimine;
  2) uuringul osalemine ning koostöös arstiga häälepaelte või neelamisfunktsiooni normaalse ja patoloogilise anatoomia ja füsioloogia eristamine;
  3) uuringu tulemuste tõlgendamine ja raviplaani täiendamine.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7623 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodidega 7559, 7311, 7314, 7934 ja 7596 tähistatud tervishoiuteenustega.

  (7) Koodiga 7629 tähistatud tervishoiuteenust osutatakse vahetu kontaktita, kasutades turvalist videolahendust.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 7629 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle eriarsti suunamisel, kui patsient pöördub selle logopeedi vastuvõtule korduvalt.

  (9) Koodiga 7629 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmistel tingimustel:
  1) võrreldes kontaktvastuvõtuga tervishoiuteenuse kvaliteet säilib või paraneb;
  2) kaugvastuvõtu sobivuse konkreetse patsiendi terviseprobleemi käsitlemisel otsustab teenust osutav logopeed, patsiendi tehnilist valmisolekut hindab tervishoiuteenuse osutaja;
  3) kaugvastuvõtt toimub patsiendi nõusolekul, mis on dokumenteeritud;
  4) kaugvastuvõtt toimub kokkulepitud ajal ja viisil, sünkroonse suhtlusena;
  5) kaugvastuvõtuks kasutatav info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline lahendus ning selle kasutamine vastavad õigusaktides (sealhulgas isikuandmete kaitse seadus, isikuandmete kaitse üldmäärus) sätestatud põhimõtetele;
  6) patsiendi isiku tuvastamise eest vastutab tervishoiuteenuse osutaja.

  (10) Koodiga 7629 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata vastuvõtuaja kokkuleppimise, muutmise või tühistamise ega töömaterjalide edastamise korral.

  (11) Koodiga 7629 tähistatud kaugteenuse piirhinda ei rakendata samal ajal koodiga 7628 tähistatud vastava kontaktteenusega.

§ 41.  Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad

  (1) Invasiivse kardioloogia uuringute ja protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Swan-Ganzi kateetri paigaldamine ja monitooring

7651

701,35

Ühe südamepoole kateeterdamine

7652

1154,23

Ühe südamepoole kateeterdamine muul invasiivkardioloogilisel protseduuril

7686

281,22

Koronarograafia

7654

723,30

Koronaaršuntide angiograafia

7687

203,40

Perkutaanne koronaarinterventsioon esimesel stenoosil

7655

1517,10

Perkutaanne korornaarinterventsioon igal järgneval stenoosil

7656

749,21

Perkutaanne korornaarinterventsioon kroonilise oklusiooni avamiseks

7688

5935,60

Vooluvaru mõõtmine (FFR)

7689

1120,10

Pärgarterisisene ultraheliuuring (IVUS)

7690

1007,16

Pärgarterisisene optiline koherentstomograafia (OCT)

7691

1052,31

Intrakardiaalne ehhokardiograafia (ICE)

7692

1818,96

Perkutaanne valvuloplastika või septostoomia

7657

3445,78

Mitraalklapi perkutaanne plastika

7693

726,05

Septaalharu alkoholablatsioon

7694

809,74

Torakaalaordi koarktatsiooni perkutaanne angioplastika

7695

2616,40

Perkutaanne endomüokardi biopsia

7696

667,84

Südameklapi endovaskulaarse proteesimise protseduur

7697

600,03

Programmeeritud endokardiaalne elektrofüsioloogiline uuring

7659

1259,02

Südame 3D kaardistamine

7658

917,26

Arütmiate raadiosageduslik kateeterablatsioon

7679

2545,96

Arütmiate kompleksne raadiosageduslik kateeterablatsioon

7680

4457,13

Robotmagnetnavigatsioon

7681

2484,00

Sensornavigatsioon

7682

1187,98

Ühekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7673

467,44

Kahekambrilise südamestimulaatori paigaldamine ja programmeerimine

7674

602,19

Südamestimulaatori elektroodide eemaldamine ja/või vahetus

7662

1487,86

Resünkroniseeriva kardiostimulaatori (CRT-P) paigaldamine ja programmeerimine

7678

1845,13

Resünkroniseeriva kardioverter-defibrillaatori (CRT-D) paigaldamine ja programmeerimine

7675

1930,95

Kahekambrilise kardioverter-defibrillaatori (DR ICD) paigaldamine ja programmeerimine

7676

719,23

Ühekambrilise kardioverter-defibrillaatori (VR ICD) paigaldamine ja programmeerimine

7677

640,38

Ajutise endokardiaalse elektroodi paigaldamine

7710

260,90

Südamestimulaatori telemeetriline järelkontroll (kvartalis)

7683

17,39

Ühekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7664

17,47

Kahekambrilise südamestimulaatori järelkontroll

7665

22,90

Elektriline sünkroniseeritud kardioversioon

7684

66,84

Nahaaluselt implanteeritava rütmivalvuri paigaldamine

7685

2736,84

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodidega 7689, 7690, 7691 ja 7692 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord protseduuri kohta.
  2) koodiga 7688 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse juhul, kui patsiendi J-CTO skoor on 2 või kõrgem ja kontralateraalsed kollateraalid on visualiseeritavad, ning seda ei rakendata koos koodiga 7655 või 7656 tähistatud tervishoiuteenusega;
  3) koodidega 7657, 7693, 7694, 7695, 7697, 7659, 7658, 7679, 7680, 7681 ja 7682 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas;
  4) koodidega 7681 ja 7682 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord protseduuri kohta;
  5) koodiga 7683 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse südamestimulaatoreid paigaldavas haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus või keskhaiglas;
  6) koodiga 7680 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodiga 7679 tähistatud tervishoiuteenusega;
  7) haigekassa võtab koodiga 7685 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ebaselge sünkoobiga või teadmata geneesiga ajuinfarktiga patsiendi kodade virvendusarütmia skriininguks kasutatakse naha alla implanteeritavat rütmihäireid salvestavat seadet.

§ 42.  Laserravi protseduuride piirhinnad

  Laserravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil

7801

20,07

Pehmete kudede laserkoagulatsioon mittekontaktmeetodil, enam kui viie erineva lokalisatsiooniga

7802

26,97

Koesisene laserkoagulatsioon pehmetel kudedel

7803

30,87

Pehmete kudede laserkoagulatsioon kombineeritud meetodil

7804

46,27

Lasertrabekuloplastika

7805

21,67

Laseriridektoomia

7806

21,67

Võrkkesta laserpankoagulatsioon

7807

78,48

Vaskaurulaserravi protseduur

7808

22,05

§ 43.  Intensiivravi protseduuride piirhinnad

  (1) Intensiivravi protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Perkutaanne ajutine kardiostimulatsioon

7711

56,02

Intubatsioon fiiberoptilise või videoskoopilise seadmega

7740

79,02

Tsentraalveeni kanüleerimine

7741

73,47

Epiduraal- või spinaalkateetri asetamine

7742

48,11

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri asetamine

7743

388,25

Perikardiõõne või pleuraõõne punktsioon

7744

44,72

Pleuraõõne püsidrenaaži rajamine

7745

106,89

Pidev hemodialüüs või hemodiafiltratsioon (üks ööpäev)

7746

1034,67

Hemosorptsiooni seanss

7747

376,26

Hemodialüüsi seanss

7709

255,06

Invasiivse arteriaalse rõhu monitooringuseadme(te) paigaldamine

7750

65,08

Adsorptsiooni seanss septilise šoki korral

7751

3113,00

Intrakraniaalse rõhu monitooringuseadme(te) paigaldamine

7752

112,40

Äge peritoneaaldialüüs (üks ööpäev)

7753

333,40

Parenteraalne toitmine väljaspool intensiivravi (aminohapete lahus või rasvemulsioon (üks ööpäev))

7754

92,93

Trahhea intubatsioon kahevalendikulise intubatsioonitoruga

7755

78,22

Elustamine kliinilisest surmast (juhitav hingamine, südamemassaaž, ravimid, defibrillatsioon, protokoll)

7756

374,50

Hüperbaarilise oksügenisatsiooni seanss

7757

105,98

Autotransfusioon cell-saver’i abil

7758

347,55

Kehavälise vereringe kasutamine

7737

1898,73

Intraaortaalne kontrapulsatsioon

7759

1872,61

Terapeutiline plasmavahetus

7760

489,83

Terapeutiline verevahetus vastsündinul

7761

270,71

Patsiendi tsentraalse kehatemperatuuri kontrolli intravaskulaarse jahutuskateetri asetamine

7762

1326,67

Infusioon kiirinfusioonipumba abil

7763

250,34

Valutustamiskateetri asetamine närvipõimikusse või haava sisse

7764

91,09

Patsiendi kontrollitud analgeesiaseadme(te) paigaldamine

7765

48,48

Kahe kopsu eraldamine endobronhiaalse blokkeri abil

7766

236,30

EEG pidevmonitooring intensiivravi osakonnas (üks ööpäev)

7767

76,02

Ekstrakorporaalse membraanoksügenisatsiooni protseduur (üks ööpäev)

7768

1166,88

Pidev aju (või teiste kudede) perfusiooni monitooring (üks ööpäev)

7769

197,61

Immunoadsorptsiooni protseduur

7734

1854,75

Doonorneeru masinperfusioon

7771

3171,40

Doonorrinnapiim (100 ml)

7780

11,08

  (2) Koodiga 7709 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ei rakendata täiendavalt koodiga 3075 tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 7762 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas III ja III A astme intensiivravil viibivale patsiendile.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 7734 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel näidustustel:
  1) sensibiliseeritud patsiendile (positiivse HLA-ristsobivustestiga) neeru siirdamiseks;
  2) siiriku akuutse humoraalse äratõuke korral;
  3) ABO-sobimatu neeru siirdamiseks;
  4) dilatatiivse kardiomüopaatia korral.

  (5) Koodiga 7743 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab implanteeritava reservuaariga tsentraalveeni kateetri maksumust.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 7780 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle enneaegse (gestatsioonieaga alla 32 nädala) vastsündinu eest juhul, kui vastsündinu toitmine ema rinnapiimaga ei ole võimalik.

§ 44.  Anesteesia piirhinnad

  (1) Anesteesia piirhinnad on järgmised:

Anesteesia kestus (tundides)

Kood

Piirhind
eurodes

Anesteesia kestus alla 0,5

2201

73,26

Anesteesia kestus 0,5 kuni alla 1

2202

122,91

Anesteesia kestus 1 kuni alla 2

2203

229,57

Anesteesia kestus 2 kuni alla 3

2204

332,38

Anesteesia kestus 3 kuni alla 4

2205

438,42

Anesteesia kestus 4 kuni alla 7

2206

621,97

Anesteesia kestus alates 7st

2207

944,16

Recovery (ärkamisruum) (üks tund)

2112

25,95

  (2) Koodidega 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207 tähistatud tervishoiuteenuste korral arvestatakse anesteesia kestust operatsiooni, uuringu või protseduuri tegemisel arvates anesteesia algusajast kuni lõpuajani.

  (3) Haigekassa ei võta koodidega 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206 ja 2207 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust üle lokaalanesteesia korral.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 2112 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ainult juhul, kui operatsiooniploki juures on recovery ehk ärkamisruum. Ärkamisruumis viibimise aeg ümardatakse lähima tunnini ja tasu maksmise kohustus võetakse üle kuni kolme tunni eest.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 2202–2205 ja 2112 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle hambaraviteenuse osutamisel vaimse või füüsilise puudega isikule, kui arsti otsusel ei saa hambaraviteenust osutada või selle osutamine on raskendatud ilma nimetatud tervishoiuteenuste osutamiseta.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 2202–2204 ja 2112 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle hambaraviteenuse osutamisel, kui arsti otsusel ei saa hambaraviteenust osutada või selle osutamine ilma anesteesiata on raskendatud.

§ 45.  Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad

  (1) Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise ja siirdamise protseduuride piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Külmutatud vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude sulatamine ning siirdamine

8101

177,08

Allogeensete vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude siirdamine ning patsiendi jälgimine

8102

686,90

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemine ning säilitamine

8103

2432,82

Luuüdi kogumine

8104

528,48

Vereloome tüvirakkude/terapeutiliste rakkude aferees

8105

676,61

Luuüdi separeerimine rakuseparaatoril

8106

432,60

Vereloome tüvirakkudest αβ-T- ja B-rakkude eemaldamine

8107

22 435,60

Vereloome tüvirakkude CD34 positiivsete rakkudega küllastamine

8108

11 007,30

  (2) Haigekassa võtab koodidega 8101–8103, 8107 ja 8108 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust on osutanud tervishoiuteenuse osutaja, kellel on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (3) Koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 2962L tähistatud tervishoiuteenusega kuni kuus korda.

5. peatükk Kompleksteenused 

§ 46.  Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad

  (1) Teenusepõhiste kompleksteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Silma lokaalne kiiritusravi beeta-aplikaatoriga (Ru-106)

2202K

2039,10

Füsioloogiline sünnitus

2290K

1216,04

Erakorralise keisrilõikega lõppev füsioloogiline sünnitus

2291K

331,49

Kohleaarimplantatsioon

2276K

23 242,17

Luukuulmisimplantatsioon

2288K

9224,10

Ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis ühe arstliku eriala kohta

2280K

52 693,57

Vältimatu hambaravi teenuse valmisoleku tagamine kvartalis pikendatud lahtioleku vältel

2285K

5384,45

Antiretroviirusravi konsiiliumi töö kvartalis

2292K

4230,40

Siirdamiskeskuse ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis

2295K

138 963,82

Ehhokardiograafia ööpäevaringse valmisoleku tagamine kardioloogia ja/või pediaatrilise kardioloogia erialal kvartalis

2296K

12 904,23

Invasiivkardioloogia ööpäevaringse valmisoleku tagamine kvartalis

2297K

63 430,79

Erakorralise abi osutamine kuus (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla)

2305K

491 245,47

Erakorralise abi osutamine kuus (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

2306K

556 673,22

Erakorralise abi osutamine kuus (SA Tallinna Lastehaigla)

2307K

179 349,86

Erakorralise abi osutamine kuus (AS Ida-Tallinna Keskhaigla)

2308K

402 132,74

Erakorralise abi osutamine kuus (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla)

2309K

162 487,28

Erakorralise abi osutamine kuus (SA Ida-Viru Keskhaigla)

2310K

143 183,20

Erakorralise abi osutamine kuus (SA Pärnu Haigla)

2311K

134 660,43

Erakorralise abi osutamine kuus (AS Järvamaa Haigla)

2312K

70 269,10

Erakorralise abi osutamine kuus (Kuressaare Haigla SA)

2313K

73 460,35

Erakorralise abi osutamine kuus (SA Läänemaa Haigla)

2314K

58 757,59

Erakorralise abi osutamine kuus (AS Rakvere Haigla)

2315K

91 389,24

Erakorralise abi osutamine kuus (AS Lõuna-Eesti Haigla)

2316K

75 051,98

Erakorralise abi osutamine kuus (SA Narva Haigla)

2317K

93 447,91

Erakorralise abi osutamine kuus (SA Viljandi Haigla)

2318K

85 237,79

Erakorralise abi osutamine kuus (AS Valga Haigla)

2319K

64 157,35

Erakorralise abi osutamine kuus (AS Põlva Haigla)

2320K

55 134,52

Erakorralise abi osutamine kuus (SA Raplamaa Haigla)

2321K

64 601,37

Erakorralise abi osutamine kuus (SA Jõgeva Haigla)

2322K

45 426,49

  (2) Koodiga 2290K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab sünnitusaegsete ultraheliuuringute, kardiotokograafiliste uuringute, STAN-monitooringute, loote pideva monitooringu, veenitee rajamise, põie kateeterdamise, sünnitusabi tangide või vaakumekstraktsiooni kasutamise, vaakumotsiku, I ja II järgu lahkliharebendite taastamise, epiduraalanesteesia, vastsündinu vere happe-aluse tasakaalu analüüside ja sünnitusabi voodipäevade maksumust ning seda rakendatakse juhul, kui sünnituse vastuvõtmiseks ei kasutata keisrilõiget.

  (3) Koodiga 2291K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ainult füsioloogilise sünnitusega (2290K) seotud kulusid (välja arvatud voodipäevade maksumust) ning seda rakendatakse juhul, kui füsioloogiliselt alanud sünnituse vastuvõtmiseks kasutatakse erakorraliselt keisrilõiget.

  (4) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenus sisaldab haiglate loetelus nimetatud haiglas ööpäevaringse valmisolekuga seotud kulu.

  (5) Kompleksteenuste piirhindade rakendamisel arvestatakse järgmisi asjaolusid:
  1) koodidega 2276K ja 2288K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad operatsiooni ning implantaadi maksumust;
  2) koodiga 2288K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel väliskõrva või väliskuulmekäigu kaasasündinud puudumise (RHK 10 koodid Q16.0 ja Q16.1) korral.

  (6) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud haiglas nendel arstlikel erialadel, millel vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusele töötavad eriarstid haiglas ööpäev läbi.

  (7) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas, välja arvatud haiglate loetelu § 2 lõike 3 punktis 9 nimetatud üldhaigla, ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks kolmel arstlikul erialal.

  (8) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud üldhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 7 nimetatud erialadele psühhiaatria erialal, kui üldhaiglal on tegevusluba psüühilise häirega patsientide tuberkuloosiravi ja tahtevastase tuberkuloosiravi tervishoiuteenuse osutamiseks ning psühhiaatria erialal osutatavad tervishoiuteenused vastavad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 lõike 4 alusel kehtestatud määrusega sätestatud piirkondlikule haiglale esitatavatele nõuetele.

  (9) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda ei rakendata haiglate loetelus nimetatud haiglates ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks erakorralise meditsiini erialal.

  (10) Koodiga 2280K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse haiglate loetelus nimetatud keskhaiglas ööpäevaringse valmisoleku tagamiseks lisaks lõikes 6 nimetatud arstlikele erialadele ka neuroloogia erialal.

  (11) Koodiga 2285K tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse vähemalt neli tundi päevas puhkepäevadel ja riiklikel pühadel hambaravi valmisoleku tagamiseks ühe tervishoiuteenuse osutaja juures Pärnus, Tartus, Jõhvis ja Tallinnas ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel. Kui mitu tervishoiuteenuse osutajat soovib nimetatud teenust osutada, lepitakse ravi rahastamise lepingus teenuse osutamine kokku sellega, kellel on kasutuses enam hambaravitoole.

  (12) Koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab transpordikulu.

  (13) Koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) haigusjuhtude analüüs;
  2) nõustamine HIV-infektsiooni leviku piiramiseks ja viiruse resistentsuse vältimiseks;
  3) nõustamine ühtse kvaliteediga ravi tagamiseks;
  4) ratsionaalsetest kokkulepitud raviskeemidest ja ravijuhistest tulenevate põhimõtete tagamine Eesti kõikides antiretroviirusravimeid väljastavates ravikeskustes;
  5) antiretroviirusravi konsiiliumi sisulise aruande koostamine.

  (14) Koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse infektsioonhaiguste teenuste (piirkondliku haigla mahus) tegevusluba omavas haiglate loetelus nimetatud haiglas.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 2292K tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui konsiiliumi töös osaleb vähemalt kaks infektsioonhaiguste arsti.

  (16) Koodiga 2295K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse siirdamiskeskusele (SA Tartu Ülikooli Kliinikum) rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduses ette nähtud ülesannete täitmiseks ning vastavalt tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingule.

  (17) Koodidega 2305K–2322K tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse erakorralise abi osutamisel erakorralise meditsiini osakonna või erakorralist abi osutava valvetoa patsientidele vastavalt tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingule.

  (18) Koodidega 2305K–2322K tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad:
  1) ambulatoorseid vastuvõtte, psühhiaatrilisi uuringuid ja protseduure, logopeedilisi teenuseid, menetlusradioloogiat, päevaravi ja päevakirurgiat ning voodipäevi (§-d 10, 13, 15, 16, 23, 39 ja 40);
  2) koodiga 7005 tähistatud üldmeditsiinilist ja koodiga 6261 tähistatud neuroloogilist protseduuri (§-d 26 ja 29);
  3) kirurgilisi, ortopeedilisi, uroloogilisi (välja arvatud kood 7172), näo-lõualuukirurgilisi, koodidega 7258, 7259 ja 7263 tähistatud oftalmoloogilisi ja otorinolarüngoloogilisi ning koodidega 7352 ja 7361 tähistatud sünnitusabi ja günekoloogilisi uuringuid ja protseduure (§-d 30–35) (välja arvatud juhul, kui neid tehakse §-s 44 sätestatud anesteesias);
  4) 6. peatükis nimetatud operatsioone (välja arvatud juhul, kui neid tehakse §-s 44 sätestatud anesteesias);
  5) koodidega 66101, 66200, 66201, 66202, 66207, 66402, 66710, 66542, 66142 ja 66112 tähistatud laboriuuringuid;
  6) koodidega 6361 ja 6362 tähistatud funktsionaaldiagnostilisi uuringuid;
  7) koodidega 7711, 7741, 7744, 7750 ja 7756 tähistatud intensiivravi protseduure.

  (19) Koodidega 2305K–2322K tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas „Koodidega 2305K–2322K tähistatud tervishoiuteenuste kirjeldustesse arvestatud aparatuuri ja inventari loetelu” sätestatud aparatuuri ja inventari kulu.

  (20) Koodidega 2296K ja 2297K tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglavõrgu arengukavas nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 47.  Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (DRG) piirhinnad

  (1) Diagnoosipõhiste kompleksteenuste (edaspidi DRG) korral rakendatakse järgmisi piirhindu ja nende rakendamise tingimusi:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemik

Kesknärvisüsteemi kasvaja intrakraniaalne operatsioon

001A

6 002,53

4 565,95

7 743,63

Muu intrakraniaalne veresoone operatsioon

001B

11 167,36

8 693,86

14 199,37

Intrakraniaalse aneurüsmi, veresoone anomaalia või hemangioomi operatsioon

001C

8 119,17

4 750,82

12 251,08

Intrakraniaalne tserebrospinaalse šundi operatsioon

001D

5 035,97

1 424,29

11 725,13

Muu kraniotoomia, v.a trauma korral

001E

6 525,55

2 600,06

12 154,26

Kraniotoomia trauma korral

002A

7 014,66

2 743,12

12 047,56

Kroonilise subduraalse hematoomi operatsioon

002B

2 945,94

1 781,73

5 143,26

Stereotaktiline intrakraniaalne radioteraapia, lühike ravi

003O

1 409,16

763,94

2 182,06

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid

004

2 948,58

1 211,75

4 472,63

Lülisamba ja seljaaju operatsioonid, lühike ravi

004O

963,41

522,29

1 491,83

Koljuvälised veresoonte operatsioonid

005

3 823,24

2 094,14

7 193,74

Koljuvälised veresoonte operatsioonid, lühike ravi

005O

1 383,45

750,00

2 142,24

Karpaalkanali avamine

006

585,04

317,16

905,92

Karpaalkanali avamine, lühike ravi

006O

295,18

265,40

373,03

Perifeersete või kraniaalnärvide või muu närvisüsteemi operatsioon kaasuvate haigustega (edaspidi kht-ga)

007

3 607,52

967,73

6 644,22

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon, kaasuvate haigusteta (edaspidi kht-ta)

008

1 662,53

808,86

2 615,06

Perifeersete või kraniaalnärvide operatsioon, lühike ravi

008O

629,72

449,65

831,41

Lülisamba ja seljaaju haigused ning vigastused

009

1 317,76

421,52

2 036,59

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ga

010

1 636,36

594,62

2 605,75

Närvisüsteemi kasvajad, kht-ta

011

1 306,35

387,79

2 225,96

Närvisüsteemi degeneratiivsed haigused

012

1 515,49

582,45

2 616,04

Polüskleroos ja tserebellaarne ataksia

013

1 359,19

515,43

2 292,18

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsita, kht-ga

014A

2 057,52

886,20

3 267,14

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, kht-ta

014B

1 715,03

818,87

2 559,66

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsiga, kht-ta

014C

2 728,07

2 029,87

3 408,30

Spetsiifilised peaajuveresoonte haigused, v.a transitoorse isheemia atakk, trombolüüsiga, kht-ga

014D

3 270,46

2 134,46

4 375,36

Transitoorse isheemia atakk ja ajuväliste veresoonte sulgused

015

1 370,43

764,29

1 971,80

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ga

016

1 671,94

887,67

2 696,07

Peaajuveresoonte mittespetsiifilised haigused, kht-ta

017

1 175,67

682,84

1 703,70

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ga

018

2 917,81

756,34

5 734,34

Kraniaal- ja perifeersete närvide haigused, kht-ta

019

1 760,65

483,59

3 328,62

Närvisüsteemi infektsioon, v.a viirusmeningiit

020

5 335,72

858,40

12 866,29

Viirusmeningiit

021

1 868,91

959,19

2 863,24

Mittetraumaatiline stuupor ja kooma

023

2 254,65

1 222,30

3 491,29

Krambihood ja peavalu, vanus > 17, kht-ga

024

1 646,93

636,87

2 880,74

Krambihood ja peavalu, vanus > 17, kht-ta

025

1 228,45

467,89

2 067,66

Krambihood ja peavalu, vanus 0–17

026

801,80

364,25

1 295,78

Raske traumaatiline ajukahjustus

027

1 449,37

493,38

2 563,08

Traumaatiline ajukahjustus, vanus > 17, kht-ga

028

986,98

535,07

1 528,32

Traumaatiline ajukahjustus, vanus > 17, kht-ta

029

608,82

301,92

971,48

Traumaatiline ajukahjustus, vanus 0–17

030

390,99

155,05

683,05

Põrutus, vanus > 17, kht-ga

031

1 030,81

373,20

1 907,66

Põrutus, vanus > 17, kht-ta

032

683,75

296,03

1 191,40

Põrutus, vanus 0–17

033

360,27

184,07

565,17

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ga

034

1 535,57

551,18

2 901,88

Närvisüsteemi muud haigused, kht-ta

035

1 020,77

472,90

1 710,36

Kiiritusravi protseduur silmal

036C

2 039,76

1 105,58

3 157,90

Suur operatsioon silmal

036D

2 053,57

1 771,54

2 389,92

Võrkkesta operatsioonid

036E

1 326,04

718,88

2 053,36

Võrkkesta operatsioonid, lühike ravi

036O

1 664,52

549,61

2 225,00

Silma sarvkesta siirdamine, lühike ravi

036P

658,03

356,74

1 018,95

Laserprotseduur vikerkestal ja eeskambris, lühike ravi

036R

294,16

159,47

455,50

Silma siserõhuga seotud protseduurid, lühike ravi

036S

769,14

367,28

1 120,38

Silmakoopa operatsioonid

037

1 346,47

530,36

2 157,82

Silmakoopa operatsioonid, lühike ravi

037O

679,98

353,99

975,73

Läätse operatsioonid

039

1 042,01

601,13

1 574,91

Kahepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

039P

686,11

580,50

841,34

Ühepoolne läätse operatsioon, lühike ravi

039Q

578,34

542,49

580,50

Silmavälised protseduurid, v.a silmakoobas

040X

718,48

504,28

794,11

Muud silmavälised operatsioonid, lühike ravi

041O

433,05

321,50

590,73

Operatsioonid kõõrdsilmsuse korral, lühike ravi

041P

611,88

491,16

684,15

Silmasisesed operatsioonid, v.a võrkkestal, vikerkestal ja läätsel

042

671,78

418,88

1 177,13

Muud silmasisesed protseduurid, lühike ravi

042P

399,44

232,76

594,97

Hüpheem

043

285,71

154,89

442,42

Peamised ägedad silmainfektsioonid

044

946,15

512,93

1 465,09

Neuroloogilised silmahaigused

045

1 388,57

623,33

2 259,09

Muud silmahaigused, vanus > 17, kht-ga

046

1 244,79

411,73

2 335,97

Muud silmahaigused, vanus > 17, kht-ta

047

482,77

126,47

869,27

Muud silmahaigused, vanus 0–17

048

983,90

365,72

1 586,55

Muud pea ja kaela suured operatsioonid

049A

8 134,81

1 741,86

14 506,39

Süljenäärme eemaldamine

050N

1 462,09

1 029,62

1 888,13

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine

051N

1 146,58

670,75

1 525,93

Süljenäärmete operatsioonid, v.a süljenäärmete eemaldamine, lühike ravi

051O

779,58

422,63

1 207,17

Huule- ja suulaelõhede korrektsioon

052

1 232,98

873,45

1 584,93

Nina kõrvalurgete operatsioonid

053A

1 023,16

790,66

1 244,11

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid

053B

1 458,85

1 311,41

1 737,52

Nina kõrvalurgete operatsioonid, lühike ravi

054O

769,84

299,35

1 313,09

Nibujätke, temporaalluu ja sisekõrva operatsioonid, lühike ravi

054P

1 438,79

1 231,27

1 631,36

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused operatsioonid

055

790,89

601,30

966,44

Kõrva, nina, suu ja kurgu mitmesugused suured operatsioonid, lühike ravi

055O

474,90

238,77

739,66

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud väikesed operatsioonid, lühike ravi

055P

838,36

454,50

1 298,19

Ninaplastika

056

1 041,07

684,60

1 445,40

Ninaplastika, lühike ravi

056O

848,08

609,30

1 445,70

Kurgu- ja/või ninaneelumandli eemaldamine, vanus 0–17

060

530,01

366,86

644,42

Kurgu- ja ninaneelumandlite operatsioonid, lühike ravi

060O

455,36

362,76

547,58

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid

063

1 784,39

709,32

3 117,04

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud suured operatsioonid, lühike ravi

063O

778,16

516,02

1 097,26

Kõrva, nina, suu ja kurgu pahaloomulised kasvajad

064

1 678,18

660,16

2 785,09

Tasakaaluhäired

065

1 120,11

548,50

1 727,03

Ninaverejooks

066

512,79

222,39

774,45

Kõripealise põletik

067

1 185,01

642,42

1 834,97

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus > 17, kht-ga

068

1 428,80

774,59

2 212,48

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus > 17, kht-ta

069

707,37

215,10

1 231,62

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ga

070A

641,27

259,11

1 007,61

Keskkõrva põletik või ülemiste hingamisteede infektsioon, vanus 0–17, kht-ta

070B

709,38

340,63

1 058,21

Kõri ja hingetoru põletik

071

581,07

285,86

811,51

Nina traumad ja deformatsioonid

072

666,19

361,16

1 031,58

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus > 17

073

1 316,49

504,25

2 355,53

Kõrva, nina, suu ja kurgu muud haigused, vanus 0–17

074

592,19

321,04

917,00

Suured rindkereoperatsioonid

075

6 186,95

3 176,27

8 864,82

Suured rindkereoperatsioonid, lühike ravi

075O

318,22

172,52

492,77

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ga

076

11 297,18

2 758,96

31 651,92

Hingamiselundite muud operatsioonid, kht-ta

077

2 979,59

961,71

4 851,57

Hingamiselundite muud operatsioonid, lühike ravi

077O

796,76

431,95

1 233,78

Kopsuarteri emboolia

078

2 204,75

1 177,05

3 279,01

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus > 17, kht-ga

079

2 800,63

1 179,30

4 619,35

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus > 17, kht-ta

080

2 335,32

851,51

4 371,83

Hingamisteede infektsioonid ja põletikud, vanus 0–17

081

853,99

333,81

1 491,46

Hingamiselundite kasvajad

082

1 796,86

495,97

3 262,41

Suured rindkeretraumad, kht-ga

083

1 354,22

728,64

1 915,77

Suured rindkeretraumad, kht-ta

084

840,00

380,15

1 354,21

Vedelik pleuraõõnes, kht-ga

085

1 932,68

1 047,75

2 992,73

Vedelik pleuraõõnes, kht-ta

086

1 789,01

969,86

2 770,25

Kopsuturse ja hingamispuudulikkus

087

1 937,58

776,56

3 189,97

Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

088

1 832,26

806,46

2 968,99

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus > 17, kht-ga

089

2 415,38

913,13

4 461,86

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus > 17, kht-ta

090

1 416,83

764,52

2 101,96

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ga

091A

1 166,44

466,15

1 946,79

Kopsupõletikud ja pleuriidid, vanus 0–17, kht-ta

091B

669,56

329,66

1 009,08

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ga

092

2 199,37

603,65

4 105,10

Interstitsiaalsed kopsuhaigused, kht-ta

093

1 648,72

574,74

2 810,75

Õhkrind, kht-ga

094

1 213,91

604,70

2 055,90

Õhkrind, kht-ta

095

638,86

332,06

1 039,79

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus > 17, kht-ga

096

1 574,83

885,14

2 297,18

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus > 17, kht-ta

097

1 199,40

497,05

1 977,06

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ga

098A

794,82

345,43

1 300,68

Bronhiidid ja bronhiaalastma, vanus 0–17, kht-ta

098B

672,47

321,56

967,33

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

099

1 703,95

923,75

2 638,54

Hingamiselunditega seotud haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

100

660,84

235,93

1 450,15

Hingamiselundite muud haigused, kht-ga

101

1 702,68

483,70

3 404,54

Hingamiselundite muud haigused, kht-ta

102

671,93

364,27

1 040,47

Südame ühe klapi operatsioon

104A

12 025,28

6 519,20

18 620,95

Südameklappide operatsioonid või südame ühe klapi operatsioon, kht-ga

104B

14 001,18

10 155,26

19 999,80

Perkutaanne südameklapi implanteerimine

104D

34 822,58

18 878,17

53 922,21

Südameklappide operatsioonid koos südame kateeterdamisega, lühike ravi

104O

1 712,74

928,52

2 652,16

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta

107A

8 293,80

7 203,84

9 506,67

Koronaararterite šuntimine koos südame kateeterdamisega

107B

1 712,74

928,52

2 652,16

Koronaararterite šuntimine koos keerukate operatsioonidega või kht-ga

107C

11 243,03

8 219,18

16 642,70

Koronaararterite šuntimine ilma südame kateeterdamiseta, lühike ravi

107O

1 712,74

928,52

2 652,16

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid

108

12 655,64

7 914,33

20 819,81

Muud kardiotorakaalsed operatsioonid, lühike ravi

108O

1 712,74

928,52

2 652,16

Torakaalaneurüsmi operatsioon

109N

16 570,55

11 745,58

23 181,47

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ga

110

7 644,95

3 762,42

12 934,61

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, kht-ta

111

6 468,83

3 126,06

10 171,76

Suured kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

111O

716,91

388,65

1 110,12

Koronaardilatatsioon kontrastkardiograafiaga

112A

6 025,63

4 006,17

7 101,29

Perkutaanne ablatsioon südamearütmia puhul

112B

6 356,45

5 198,37

8 285,76

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ta

112C

4 095,53

2 893,73

5 502,84

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktita, kht-ga

112D

4 293,67

2 146,62

6 164,01

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ta

112E

5 259,19

3 771,38

6 342,60

Perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid ägeda müokardi infarktiga, kht-ga

112F

6 852,79

4 202,10

10 086,00

Perkutaanne ablatsioon südamearütmia puhul, lühike ravi

112P

7 371,70

3 996,38

11 414,95

Muud perkutaansed kardiovaskulaarsed operatsioonid, lühike ravi

112Q

5 817,72

3 153,93

9 008,65

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid

113

3 383,35

1 500,41

5 997,47

Amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, v.a ülajäseme ja varba amputatsioonid, lühike ravi

113O

575,66

312,08

891,40

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu

114

1 375,53

622,27

2 315,51

Ülajäseme ja varba amputatsioonid vereringesüsteemi haiguste tõttu, lühike ravi

114O

369,03

200,06

571,44

Südame püsistimulaatori või defibrillaatori eemaldamine

115A

6 268,84

1 802,80

12 494,52

Südame stimulaatori revisioon või südame defibrillaatori vahetamine

115B

4 516,47

2 818,12

6 502,00

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine

115C

11 641,54

7 936,11

16 104,60

Südame defibrillaatori või püsistimulaatori eemaldamine, lühike ravi

115O

1 762,84

955,68

2 729,72

Südame püsistimulaatori asendamine või implanteerimine, lühike ravi

116O

2 982,15

2 086,81

3 096,98

Südame defibrillaatori asendamine või implanteerimine, lühike ravi

117O

7 905,13

4 285,57

12 240,97

Veeni ligeerimine ja eemaldamine

119

831,39

687,82

974,75

Veeni ligeerimine ja eemaldamine, lühike ravi

119O

641,17

442,96

749,54

Vereringesüsteemi muud operatsioonid

120

3 757,50

2 037,03

5 818,42

Vereringesüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

120O

352,11

269,62

480,90

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistustega, elus neljandal ravipäeval

121

2 938,15

944,43

4 988,18

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga ja kardiovaskulaarsete tüsistusteta, elus neljandal ravipäeval

122

2 206,23

800,23

3 472,32

Muud vereringesüsteemi haigused ägeda müokardi infarktiga, surm esimese kolme ravipäeva jooksul

123

912,10

316,95

1 746,19

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur keerukate vereringe seisunditega

124

4 000,40

2 125,26

7 280,29

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur ilma keerukate vereringe seisunditeta

125

3 143,76

1 704,31

4 868,06

Diagnostiline perkutaanne südame protseduur, lühike ravi

125O

1 712,74

928,52

2 652,16

Äge ja alaäge endokardiit

126

5 791,74

876,73

10 297,56

Südamepuudulikkus ja šokk

127

1 847,32

728,99

2 957,90

Süvaveenide tromboflebiit

128

2 117,63

949,27

3 397,08

Selgitamata põhjusega südameseiskus

129

3 684,58

490,95

8 095,45

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ga

130

1 348,60

568,29

2 299,46

Perifeersed vaskulaarhaigused, kht-ta

131

1 130,02

247,72

1 965,29

Ateroskleroos, kht-ga

132

1 745,21

757,38

3 019,86

Ateroskleroos, kht-ta

133

1 287,18

749,22

1 773,47

Hüpertensioon

134

1 251,28

584,47

1 895,87

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus > 17, kht-ga

135

1 728,95

592,12

3 307,25

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus > 17, kht-ta

136

930,57

397,09

1 497,91

Südame kaasasündinud haigused ja klapirikked, vanus 0–17

137

743,17

383,24

1 329,54

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ga

138

1 401,91

482,63

2 568,98

Südame arütmiad ja juhtehäired, kht-ta

139

1 962,73

340,39

5 373,69

Stenokardia

140

1 492,82

881,15

2 200,48

Minestus ja kollaps, kht-ga

141

1 479,70

663,18

2 260,63

Minestus ja kollaps, kht-ta

142

913,43

396,16

1 343,91

Rindkere valud

143

832,22

237,81

1 500,84

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ga

144

2 584,18

523,34

4 881,44

Vereringesüsteemi muud haigused, kht-ta

145

1 194,54

274,69

2 593,52

Pärasoole resektsioon, kht-ga

146

8 277,76

4 692,31

11 012,79

Pärasoole resektsioon, kht-ta

147

5 506,28

4 470,71

6 523,05

Pärasoole resektsioon, lühike ravi

147O

1 712,74

928,52

2 652,16

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ga

148

6 881,30

3 129,21

11 503,04

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, kht-ta

149

4 387,33

2 049,27

5 925,42

Peen- ja jämesoole suured operatsioonid, lühike ravi

149O

1 066,79

578,33

1 651,90

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ga

150

5 119,35

2 146,73

9 375,75

Kõhukelmeliidete vabastamine, kht-ta

151

2 688,90

1 675,61

3 814,32

Kõhukelmeliidete vabastamine, lühike ravi

151O

1 712,74

928,52

2 652,16

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ga

152

2 642,77

1 584,09

4 462,09

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, kht-ta

153

2 256,75

1 484,80

3 336,86

Peen- ja jämesoole väikesed operatsioonid, lühike ravi

153O

662,94

359,40

1 026,55

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus > 17, kht-ga

154A

9 779,24

5 855,94

15 657,61

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus > 17, kht-ga

154B

5 844,76

2 269,18

11 549,75

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku suured operatsioonid, vanus > 17, kht-ta

155A

6 822,90

5 390,86

7 955,25

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku muud operatsioonid, vanus > 17, kht-ta

155B

2 330,30

1 611,21

3 338,64

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, vanus 0–17

156

2 580,76

1 399,09

3 996,27

Mao, söögitoru ja kaksteistsõrmiku operatsioonid, lühike ravi

156O

1 641,57

889,93

2 541,94

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ga

157

1 183,84

751,56

1 887,31

Väikesed sooleoperatsioonid, kht-ta

158

802,65

617,09

1 079,00

Väikesed sooleoperatsioonid, lühike ravi

158O

615,88

416,63

775,76

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus > 17, kht-ga

159

1 791,16

1 074,12

2 627,83

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, vanus > 17, kht-ta

160

1 548,61

827,78

2 482,44

Songa operatsioonid, välja arvatud kubemesong ja reiesong, lühike ravi

160O

810,99

617,23

1 031,31

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus > 17, kht-ga

161

1 128,69

824,25

1 560,45

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, vanus > 17, kht-ta

162

1 009,50

776,52

1 356,27

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, lühike ravi

162O

798,17

665,99

934,42

Kubemesonga ja reiesonga operatsioonid, kahepoolne, lühike ravi

162P

1 246,45

835,71

1 567,83

Songa operatsioonid, vanus 0–17

163

895,16

485,29

1 386,14

Apendektoomia, tüsistunud

166N

1 836,19

1 126,58

2 670,67

Apendektoomia, tüsistumata, kht-ta

167

1 230,65

983,60

1 507,50

Apendektoomia, lühike ravi

167O

996,54

803,97

1 191,99

Suuõõne operatsioonid, kht-ga

168

4 250,84

2 304,48

6 582,36

Suuõõne operatsioonid, kht-ta

169

1 253,37

679,48

1 940,82

Suuõõne operatsioonid, lühike ravi

169O

442,52

320,59

610,46

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ga

170

4 847,30

1 658,17

9 256,82

Seedeelundite muud operatsioonid, kht-ta

171

2 125,72

955,49

3 928,60

Seedeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

171O

829,86

579,54

1 021,94

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ga

172

1 786,00

586,65

3 022,84

Seedeelundite pahaloomulised kasvajad, kht-ta

173

1 150,04

341,97

2 225,82

Tüsistunud peptiline haavand või seedetrakti verejooks

174N

1 860,99

783,11

3 085,73

Tüsistumata peptiline haavand või seedetrakti verejooks

175N

1 126,28

518,66

1 766,18

Põletikuline soolehaigus

179

1 523,38

705,33

2 319,10

Soolesulgus, kht-ga

180

1 069,70

483,81

1 766,50

Soolesulgus, kht-ta

181

721,17

470,33

967,04

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus > 17, kht-ga

182

1 636,78

581,75

2 821,28

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus > 17, kht-ta

183

878,91

292,05

1 449,56

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ga

184A

541,04

217,13

850,86

Ösofagiit, gastroenteriit ja seedeelundite muud haigused, vanus 0–17, kht-ta

184B

643,11

312,09

976,61

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus > 17

185

994,16

200,25

1 749,64

Suu- ja hambahaigused, v.a ekstraktsioonid ja restauratsioonid, vanus 0–17

186

584,04

475,05

795,46

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid

187

800,84

620,16

1 044,02

Hamba ekstraktsioonid ja restauratsioonid, lühike ravi

187O

512,09

358,25

750,54

Seedeelundite muud haigused, vanus > 17, kht-ga

188

1 578,14

557,62

3 093,32

Seedeelundite muud haigused, vanus > 17, kht-ta

189

824,46

257,38

1 380,74

Seedeelundite muud haigused, vanus 0–17

190

573,51

241,08

917,46

Kõhunäärme, maksa ja šundi operatsioonid, kht-ga

191B

7 527,40

3 610,77

10 369,67

Kõhunäärme või maksa operatsioon, kht-ta

192

6 679,51

2 236,78

10 917,81

Kõhunäärme või maksa operatsioon, lühike ravi

192O

1 533,60

831,40

2 374,75

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ga

193

3 796,26

1 409,24

6 185,37

Sapiteede operatsioonid, v.a ainult koletsüstektoomia, kht-ta

194

2 668,93

1 446,89

4 132,79

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ga

195

4 578,02

2 481,86

7 088,99

Koletsüstektoomia ühissapijuha uuringuga, kht-ta

196

3 470,91

1 881,66

5 374,64

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ga

197

4 373,93

1 634,96

6 947,32

Koletsüstektoomia, v.a laparoskoopiline, ühissapijuha uuringuta, kht-ta

198

2 410,99

1 239,89

3 627,59

Maksa ja sapiteede pahaloomuliste kasvajate diagnoosimisprotseduurid

199

3 274,40

1 410,90

5 706,35

Maksa ja sapiteede mittepahaloomuliste kasvajate diagnostilised protseduurid

200

5 765,41

1 025,54

11 886,82

Maksa ja sapiteede haiguste diagnostilised protseduurid, lühike ravi

200O

991,57

537,55

1 535,42

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid

201

5 268,37

1 837,63

9 703,47

Maksa, sapiteede või kõhunäärme muud operatsioonid, lühike ravi

201O

1 705,15

924,40

2 640,40

Maksatsirroos ja alkoholhepatiit

202

2 508,88

751,21

4 178,18

Maksa, sapiteede või kõhunäärme pahaloomulised kasvajad

203

1 707,49

443,79

3 027,21

Kõhunäärme haigused, v.a pahaloomulised kasvajad

204

1 478,18

601,09

2 497,50

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ga

205

2 410,43

912,60

4 589,71

Maksahaigused, v.a pahaloomulised kasvajad, maksatsirroos, alkoholhepatiit, kht-ta

206

1 413,34

403,14

2 524,73

Sapiteede haigused, kht-ga

207

1 735,01

677,22

2 789,91

Sapiteede haigused, kht-ta

208

978,47

278,70

1 648,01

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) puusal

209C

5 876,63

3 874,52

8 019,35

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ga

209D

4 449,91

3 679,37

5 184,24

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) puusal, kht-ta

209E

4 374,40

3 817,15

4 781,21

Teisene operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209F

7 903,84

3 477,59

12 949,76

Esmane operatsioon (sh endoproteesimine) põlvel/pahkluul

209G

4 868,91

4 538,51

5 178,75

Alajäseme ja selle suurte liigeste esmane proteesimine, lühike ravi

209O

824,53

447,00

1 276,77

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus > 17, kht-ga

210A

7 413,66

3 367,04

11 856,26

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus > 17, kht-ga

210N

3 842,48

2 476,68

4 934,18

Vaagna, puusa ja reieluu traumaga seotud suured operatsioonid, vanus > 17, kht-ta

211A

4 459,53

2 578,35

7 137,26

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus > 17, kht-ta

211N

2 808,58

588,58

4 053,16

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, vanus 0–17

212

2 359,74

1 279,27

3 654,02

Puusa ja reie operatsioonid, v.a suurtel liigestel, lühike ravi

212O

698,07

368,47

1 102,17

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral

213

2 768,49

997,78

5 218,52

Amputatsioonid luulihaskonna- ja sidekoehaiguste korral, lühike ravi

213O

650,28

352,53

1 006,95

Kombineeritud eesmine/tagumine spondülodees

214A

12 183,07

8 526,50

15 101,17

Spondülodees, kht-ga

214B

9 083,02

4 924,13

14 064,91

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ga

214C

2 047,29

1 275,34

2 886,87

Eesmine ja tagumine spondülodees, kht-ta

215B

6 175,94

2 507,57

9 257,87

Selja ja kaela operatsioonid, v.a spondülodees, kht-ta

215C

1 529,42

1 092,48

2 075,24

Selja ja kaela operatsioonid, lühike ravi

215O

941,72

838,32

1 017,69

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid

216

1 918,48

1 040,05

2 970,73

Luulihaskonna ja sidekoe diagnostilised protseduurid, lühike ravi

216O

825,35

447,44

1 278,03

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi

217

6 254,30

1 917,66

11 919,46

Haavakorrastus ja nahaplastika luulihaskonna ja sidekoe haiguste puhul, v.a labakäsi, lühike ravi

217O

732,22

396,95

1 133,83

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus > 17, kht-ga

218

3 019,57

1 754,56

4 759,18

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus > 17, kht-ta

219

2 219,88

1 437,48

2 978,37

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, vanus 0–17

220

1 358,70

960,93

1 746,58

Alajäseme ja õlavarre operatsioonid, v.a puusal, labajalal, reiel, lühike ravi

220O

1 082,04

539,79

1 542,45

Põlve operatsioonid, kht-ga

221

2 659,20

953,59

5 283,74

Põlve operatsioonid, kht-ta

222

1 576,01

815,78

2 376,11

Põlve operatsioonid, lühike ravi

222O

779,09

631,66

966,03

Suured põlve protseduurid, lühike ravi

222P

1 423,64

738,32

2 138,69

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, kht-ga

223

2 029,26

1 226,65

2 729,91

Õla- ja küünarliigese suured operatsioonid või ülajäseme muud operatsioonid, lühike ravi

223O

818,56

443,76

1 267,52

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

224

1 643,86

1 139,85

2 175,23

Õla, küünra ja küünarvarre operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

224O

1 340,98

698,35

1 820,89

Labajala operatsioonid

225

1 466,67

871,93

2 195,65

Labajala operatsioonid, lühike ravi

225O

925,88

565,74

1 144,43

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ga

226

1 896,16

940,33

3 515,95

Pehmete kudede operatsioonid, kht-ta

227

1 087,10

688,42

1 494,61

Pehmete kudede operatsioonid, lühike ravi

227O

472,29

250,20

827,02

Suured operatsioonid pöidlal või liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, kht-ga

228

1 390,06

884,59

1 876,59

Suured operatsioonid pöidlal, liigestel või labakäe ja randme muud operatsioonid, lühike ravi

228O

979,72

679,51

1 281,57

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, kht-ta

229

1 349,42

771,57

2 217,54

Labakäe ja randme operatsioonid, v.a suurte liigeste operatsioonid, lühike ravi

229O

564,75

250,20

935,77

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel

230

1 258,17

739,83

2 026,08

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine puusast ja reiest paikse ekstsisiooni teel, lühike ravi

230O

609,43

475,42

712,82

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest

231

1 855,97

659,80

5 539,08

Sisemise fiksatsioonivahendi eemaldamine paikse ekstsisiooni teel, v.a puusast ja reiest, lühike ravi

231O

540,32

389,05

654,60

Artroskoopia

232

1 068,83

701,31

1 230,66

Artroskoopia, lühike ravi

232O

876,65

620,01

1 054,96

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ga

233

4 025,41

1 373,41

7 614,52

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, kht-ta

234

4 874,02

2 642,33

7 547,34

Luulihaskonna ja sidekoe muud operatsioonid, lühike ravi

234O

733,22

462,58

1 040,36

Reieluumurrud

235

929,94

372,89

1 616,80

Reieluukaela- ja vaagnaluumurrud

236

1 173,46

439,54

1 936,23

Reieluukaela, vaagnaluude ja reiepiirkonna nihestused, venitused ja dislokatsioonid

237

569,02

308,48

881,12

Osteomüeliit

238

1 981,70

1 074,33

3 068,63

Patoloogilised luumurrud ja luulihaskonna ning sidekoe pahaloomulised kasvajad

239

1 631,61

526,64

2 726,27

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ga

240N

1 730,24

506,57

3 453,63

Sidekoehaigused või vaskuliidid, kht-ta

241N

1 804,08

477,02

3 910,69

Septiline artriit või bursiit

242A

2 978,61

944,35

5 769,62

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ga

242B

1 632,70

637,66

3 248,07

Spetsiifiline põletikuline artropaatia, kht-ta

242C

941,27

354,75

1 474,95

Muud artriidid

242D

1 116,25

368,65

2 031,57

Artroosid, kht-ga

242E

1 166,53

330,79

2 121,73

Artroosid, kht-ta

242F

719,19

244,13

1 438,89

Seljavalud

243

1 168,68

339,57

2 121,36

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ga

244

1 504,09

815,40

2 329,05

Luuhaigused ja spetsiifilised artropaatiad, kht-ta

245

858,17

465,24

1 328,87

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste tunnused ja sümptomid

247

1 521,19

502,30

2 621,40

Tendoniit, müosiit ja bursiit

248

1 690,14

521,94

3 041,92

Luulihaskonna- ja sidekoehaiguste järelravi

249

1 079,68

352,59

1 859,72

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus > 17, kht-ga

250

1 068,31

359,17

1 724,96

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus > 17, kht-ta

251

577,43

194,06

1 146,00

Küünarvarre-, labakäe- ja labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

252

513,37

381,43

603,35

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus > 17, kht-ga

253

1 100,04

456,62

1 786,17

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus > 17, kht-ta

254

791,73

383,77

1 252,81

Õlavarre-, jalasääre-, v.a labajalamurrud, nihestused, venitused ja dislokatsioonid, vanus 0–17

255

451,17

186,12

748,05

Luulihaskonna ja sidekoe muud haigused

256

1 448,50

500,02

2 740,71

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

257

3 206,50

1 855,44

4 687,78

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

258

2 905,30

1 882,86

4 019,10

Täielik mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

258O

1 712,74

928,52

2 652,16

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ga

259

2 231,72

1 235,46

3 527,77

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, kht-ta

260

2 636,97

1 602,04

3 953,58

Osaline mastektoomia pahaloomulise kasvaja puhul, lühike ravi

260O

1 280,91

844,38

1 750,84

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon

261

2 617,17

1 413,21

3 271,96

Rinnanäärme operatsioonid mittepahaloomuliste kasvajate puhul, v.a biopsia ja paikne ekstsisioon, lühike ravi

261O

912,62

494,75

1 413,18

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul

262

1 326,82

733,49

2 776,41

Rinnanäärme biopsia ja paikne ekstsisioon mittepahaloomuliste kasvajate puhul, lühike ravi

262O

827,89

677,46

960,66

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

263

4 587,99

1 749,87

7 006,40

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

264

3 039,54

1 501,68

4 905,44

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ga

265

2 221,58

1 204,38

3 440,09

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, kht-ta

266

2 508,98

1 298,54

3 022,03

Naha siirdamine ja/või kahjustatud koe eemaldamine, v.a nahahaavandi või tselluliidi puhul, lühike ravi

266O

677,50

295,22

1 240,74

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid

267

829,67

449,78

1 284,73

Perianaalsed ja karvu sisaldavate tsüstide operatsioonid, lühike ravi

267O

643,82

526,04

760,51

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid

268

1 653,19

1 026,42

2 444,28

Naha ja nahaaluskoe plastilised operatsioonid, lühike ravi

268O

669,38

480,90

871,18

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ga

269

2 163,42

731,64

3 879,18

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, kht-ta

270

1 016,03

489,33

1 749,51

Naha ja nahaaluskoe muud operatsioonid, lühike ravi

270O

370,03

269,62

497,87

Nahahaavandid

271

1 802,04

604,11

2 773,38

Naha suured kahjustused, kht-ga

272

1 501,75

917,78

1 867,88

Naha suured kahjustused, kht-ta

273

1 236,45

597,63

1 596,43

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ga

274

1 690,26

586,93

2 937,16

Rinnanäärme pahaloomulised kasvajad, kht-ta

275

1 167,05

350,43

1 950,43

Rinnanäärme mittepahaloomulised kasvajad

276

841,90

456,42

1 303,67

Tselluliit, vanus > 17, kht-ga

277

1 696,26

795,37

2 712,62

Tselluliit, vanus > 17, kht-ta

278

1 099,40

431,98

1 713,22

Tselluliit, vanus 0–17

279

545,66

228,62

959,56

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus > 17, kht-ga

280

1 036,41

432,21

1 754,49

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus > 17, kht-ta

281

755,39

266,15

1 317,88

Naha ja nahaaluskoe trauma, vanus 0–17

282

359,98

157,44

603,82

Naha väikesed kahjustused, kht-ga

283

1 338,27

558,32

1 922,54

Naha väikesed kahjustused, kht-ta

284

956,19

375,75

1 476,26

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral

285

2 493,47

845,46

4 958,17

Alajäseme amputatsioon endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

285O

557,72

302,35

863,62

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid

286

4 104,28

2 004,09

5 940,83

Neerupealiste ja hüpofüüsi operatsioonid, lühike ravi

286O

1 712,74

928,52

2 652,16

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral

288A

3 611,52

3 024,12

4 191,69

Muud operatsioonid rasvumise korral

288B

2 781,19

1 507,75

4 306,62

Gastrointestinaalsed operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288O

4 179,31

2 265,71

6 471,60

Muud operatsioonid rasvumise korral, lühike ravi

288P

1 712,74

928,52

2 652,16

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid

289

1 482,23

1 311,26

1 632,87

Kõrvalkilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

289O

1 717,29

930,99

2 659,20

Kilpnäärme operatsioonid

290

1 596,91

1 287,18

1 900,41

Kilpnäärme operatsioonid, lühike ravi

290O

1 357,37

735,87

2 101,87

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ga

292

3 745,11

1 091,42

7 429,17

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, kht-ta

293

2 759,14

1 495,80

4 272,49

Muud operatsioonid endokriin-, toitumis- ja ainevahetushäirete korral, lühike ravi

293O

905,83

491,07

1 402,66

Suhkurtõbi, vanus > 35

294

1 718,33

675,00

2 885,15

Suhkurtõbi, vanus 0–35

295

937,22

429,26

1 505,96

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus > 17, kht-ga

296

1 706,74

714,37

2 732,74

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus > 17, kht-ta

297

1 385,64

711,34

2 542,24

Toitumis- ja muud ainevahetushäired, vanus 0–17

298

1 090,37

502,25

1 927,93

Kaasasündinud ainevahetushäired

299

893,65

422,40

1 368,61

Endokriinhaigused, kht-ga

300

1 280,03

395,34

2 419,32

Endokriinhaigused, kht-ta

301

1 221,22

406,39

2 204,23

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid kasvajate puhul

303

4 405,39

2 266,97

8 162,57

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ga

304

3 113,29

1 282,07

4 894,08

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, kht-ta

305

2 502,00

1 664,91

3 277,14

Neerude, kusejuha operatsioonid ja kusepõie suured operatsioonid mittekasvajaliste haiguste puhul, lühike ravi

305O

1 420,57

770,13

2 199,73

Ureetra tehisliku sulgurlihase protseduur

307N

2 342,39

1 269,87

3 627,15

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ga

308

2 017,37

958,05

3 735,49

Kusepõie väikesed operatsioonid, kht-ta

309

1 320,57

1 109,91

1 551,54

Kusepõie väikesed operatsioonid, lühike ravi

309O

1 116,93

1 073,71

1 181,72

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ga

310

2 308,95

1 241,76

2 991,38

Transuretraalsed operatsioonid, kht-ta

311

2 220,63

1 233,60

2 739,25

Transuretraalsed operatsioonid, lühike ravi

311O

2 049,80

1 960,89

2 192,84

Kusiti operatsioonid, vanus > 17, kht-ga

312

1 226,44

893,98

1 556,69

Kusiti operatsioonid, vanus > 17, kht-ta

313

847,46

546,00

1 160,67

Kusiti opretasioonid, vanus 0–17

314

1 042,92

565,39

1 614,95

Kusiti opretasioonid, lühike ravi

314O

525,93

420,96

592,56

Hemodialüüsi kateetri asetamine neerude ja kuseteede haiguste korral

315A

19 636,05

10 645,19

30 406,12

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid

315B

1 707,51

580,14

2 601,87

Ateriovenoosse fistuli rajamine või sulgemine neerude ja kuseteede haiguste korral

315D

1 809,84

886,72

3 376,18

Peritoneaaldialüüsi kateetri asetamine neerude ja kuseteede haiguste korral

315E

3 996,10

2 166,38

6 187,89

Neerude ja kuseteede muud operatsioonid, lühike ravi

315O

454,04

246,15

703,07

Neerupuudulikkus

316

1 956,43

737,63

3 440,82

Neerude dialüüsravi

317

3 212,80

1 741,74

4 974,98

Neerude dialüüsravi, lühike ravi

317O

1 229,75

666,68

1 904,25

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ga

318

1 542,36

626,16

2 578,88

Neerude ja kuseteede kasvajad, kht-ta

319

1 035,68

561,47

1 603,73

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus > 17, kht-ga

320

2 150,92

1 048,57

3 256,81

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus > 17, kht-ta

321

1 458,95

689,98

2 179,45

Neerude ja kuseteede infektsioonid, vanus 0–17

322

1 043,26

562,71

1 497,99

Kuseteede kivid, kht-ga

323

1 433,84

509,53

2 595,00

Litotripsia, lühike ravi

323O

465,50

356,99

505,85

Kuseteede kivid, kht-ta

324

867,38

332,38

1 490,58

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus > 17, kht-ga

325

1 109,32

332,29

1 866,50

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus > 17, kht-ta

326

558,11

126,47

1 150,59

Neerude ja kuseteede haiguste tunnused ja sümptomid, vanus 0–17

327

454,21

246,24

703,34

Kusiti striktuur

329N

536,10

214,94

994,64

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus > 17, kht-ga

331

1 952,83

802,80

3 294,13

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus > 17, kht-ta

332

1 114,15

445,02

1 902,63

Neerude ja kuseteede muud haigused, vanus 0–17

333

959,37

392,44

1 645,76

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ga

334

3 673,19

2 912,88

4 306,02

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, kht-ta

335

3 886,47

2 910,95

5 463,90

Mehe vaagnaelundite suured operatsioonid, lühike ravi

335O

1 075,55

583,08

1 665,47

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ga

336

1 790,72

1 342,26

2 157,37

Transuretraalne prostatektoomia, kht-ta

337

1 675,11

1 247,57

2 030,35

Transuretraalne prostatektoomia, lühike ravi

337O

883,96

479,21

1 368,79

Operatsioonid munandite pahaloomuliste kasvajate korral

338

1 313,02

677,65

2 000,23

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus > 17

339

1 026,85

597,75

1 568,44

Operatsioonid munandite mittepahaloomuliste kasvajate korral, vanus 0–17

340

813,95

658,20

1 016,95

Operatsioonid munanditel, lühike ravi

340O

612,70

500,09

723,89

Peenise operatsioonid

341

1 601,51

685,74

2 614,99

Peenise operatsioonid, lühike ravi

341O

480,61

260,55

744,21

Tsirkumtsisioon

342N

690,13

374,13

1 068,65

Tsirkumtsisioon, lühike ravi

343O

504,62

423,65

579,96

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomuliste kasvajate korral

344

2 634,34

1 428,14

4 079,23

Muud operatsioonid mehe reproduktiivsüsteemi kasvajate, v.a pahaloomuliste kasvajate korral

345

1 607,06

821,72

2 805,41

Muud mehe reproduktiivsüsteemi operatsioonid, lühike ravi

345O

687,13

372,51

1 064,00

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

346

1 347,73

409,57

2 375,45

Mehe reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

347

1 131,15

302,11

1 673,86

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ga

348

1 277,99

491,52

2 073,06

Eesnäärme healoomuline hüpertroofia, kht-ta

349

574,14

209,65

945,71

Mehe reproduktiivsüsteemi põletikud

350

965,71

361,33

1 646,06

Mehe steriliseerimine

351

883,71

479,08

1 368,41

Mehe steriliseerimine, lühike ravi

351O

525,33

475,56

564,07

Muud mehe reproduktiivsüsteemi haigused

352

645,00

198,72

1 139,89

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia

353

4 340,67

3 044,95

5 574,29

Vaagnaelundite evistseratsioon, radikaalne hüsterektoomia ja radikaalne vulvektoomia, lühike ravi

353O

1 859,65

1 008,16

2 879,64

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ga

354

3 458,36

1 970,01

4 866,89

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, kht-ta

355

2 866,07

2 270,00

3 544,18

Naise reproduktiivsüsteemi operatsioonid pahaloomuliste kasvajate korral, v.a munasarjad või emakamanused, lühike ravi

355O

853,30

642,31

1 047,27

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid

356

1 566,48

795,39

2 713,48

Naise reproduktiivsüsteemi rekonstruktiivsed operatsioonid, lühike ravi

356O

914,24

676,31

1 217,45

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral

357

3 042,23

1 718,62

4 241,36

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste pahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

357O

1 305,65

707,82

2 021,77

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ga

358

2 069,57

1 179,55

2 793,23

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, kht-ta

359

1 879,17

1 198,80

2 676,80

Emaka ja emakamanuste operatsioonid munasarja või emakamanuste mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

359O

659,98

570,81

753,07

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid

360

1 047,99

535,86

1 580,52

Tupe, emakakaela ja vulva operatsioonid, lühike ravi

360O

441,81

287,77

598,64

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial

361

1 229,96

942,26

1 605,17

Günekoloogiline laparoskoopia või naise steriliseerimine laparotoomial, lühike ravi

361O

855,52

590,95

1 027,55

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine

362

1 046,97

928,39

1 241,22

Laparoskoopiline või muu endoskoopiline steriliseerimine, lühike ravi

362O

948,54

855,78

1 027,55

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon ja radioimplantaadi paigaldamine pahaloomuliste kasvajate korral

363

1 207,23

617,46

1 923,98

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral

364

712,96

483,90

1 031,06

Emaka abrasioon, emakakaela konisatsioon mittepahaloomuliste kasvajate korral, lühike ravi

364O

507,57

323,43

650,02

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid

365

1 614,73

980,92

2 843,88

Naise reproduktiivsüsteemi muud operatsioonid, lühike ravi

365O

896,98

753,80

984,70

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ga

366

1 874,61

487,59

3 353,01

Naise reproduktiivsüsteemi pahaloomulised kasvajad, kht-ta

367

1 003,80

330,08

1 602,92

Naise reproduktiivsüsteemi infektsioonid

368

744,02

343,60

1 096,56

Menstruatsioonihäired ja muud naise reproduktiivsüsteemi haigused

369

532,30

182,96

957,30

Keisrilõige, kht-ga

370

2 088,11

1 525,76

2 671,93

Keisrilõige, kht-ta

371

1 771,93

1 356,64

2 190,04

Keisrilõige, lühike ravi

371O

855,51

463,79

1 324,74

Vaginaalne sünnitus, kht-ga

372

1 593,44

1 326,33

1 905,03

Vaginaalne sünnitus, kht-ta

373

1 398,08

1 285,18

1 551,59

Vaginaalne sünnitus, lühike ravi

373O

1 283,18

1 216,06

1 332,30

Vaginaalne sünnitus koos steriliseerimisega ja/või emakaõõne abrasiooniga

374

2 171,13

1 177,02

3 361,95

Vaginaalne sünnitus koos operatsiooniga, v.a sterilisatsioon ja/või emakaõõne abrasioon

375

2 819,56

1 528,55

4 366,04

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita

376

694,84

248,28

1 166,19

Sünnitusabi probleem, vajalik operatsioon

377N

709,57

442,82

1 049,66

Sünnitus- ja abordijärgsed haigused, operatsioonita, lühike ravi

377O

654,87

549,97

733,74

Operatsioon emakavälise raseduse korral

378N

1 372,82

1 208,03

1 558,81

Ähvardav iseeneslik abort

379

484,53

239,14

743,26

Abort emakaõõne abrasioonita

380

345,33

182,17

528,70

Abort koos emakaõõne abrasiooni, vaakumaspiratsiooni või hüsterotoomiaga

381

666,40

387,07

944,60

Abort, lühike ravi

381O

346,68

294,31

467,20

Ebatuhud

382

418,05

223,15

704,74

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistustega

383

513,64

228,79

891,28

Muud rasedusaegsed haigused, tüsistusteta

384

446,50

244,04

717,59

Vastsündinu, kes suri 2 päeva jooksul või viidi üle teise osakonda 5 päeva jooksul

385A

1 319,50

715,34

2 043,23

Järelravi vastsündinuea haiguste või hiljem avaldunud neonataalsete haiguste tõttu

385B

1 218,68

496,54

2 060,03

< 1000 g sünnikaaluga vastsündinute järelravi

385C

29 092,27

15 771,63

45 048,92

< 1000 g sünnikaaluga vastsündinu

386N

71 953,74

34 278,93

100 000,00

1000–1499 g sünnikaaluga vastsündinud

387N

25 014,62

10 146,47

39 437,76

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, paljude haigusseisunditega

388A

7 085,64

1 335,70

14 499,49

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu

388B

1 971,93

596,19

3 335,19

1500–2499 g sünnikaaluga vastsündinu, hingamisraviga, operatsiooniga, elus

388C

5 728,44

2 439,29

9 179,75

Vastsündinu, teostatud operatsioon

389A

18 144,23

6 515,02

35 215,24

Vastsündinu mitmete haigusseisunditega

389B

2 116,12

1 147,20

3 276,77

Vastsündinu paljude haigusseisunditega, hingamisraviga, elus vähemalt ühe ööpäeva

389C

2 958,22

1 603,73

4 580,76

Vastsündinu, muude haigusseisunditega

390

1 020,52

420,21

1 661,66

Normaalne vastsündinu

391

632,81

260,99

1 168,63

Splenektoomia, vanus > 17

392

4 680,51

2 537,42

7 247,69

Splenektoomia, vanus 0–17

393

3 695,13

2 003,22

5 721,86

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid

394

2 208,76

1 207,99

4 085,23

Vere ja vereloomeelundite muud operatsioonid, lühike ravi

394O

1 115,19

624,75

1 762,31

Vere punalibledega seotud haigused, vanus > 17

395

1 984,69

865,57

3 110,99

Vere punalibledega seotud haigused, vanus 0–17

396

885,51

251,41

1 793,32

Hüübivushäired

397

2 011,08

708,57

3 278,40

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ga

398

2 296,81

814,38

3 752,71

Retikuloendoteliaalsüsteemi ja immuunmehhanismidega seotud haigused, kht-ta

399

1 113,49

436,66

1 706,15

Lümfoom ja leukeemia koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega

400

5 787,18

1 965,36

10 028,78

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ga

401

5 197,23

1 254,90

8 756,61

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, kht-ta

402

2 644,41

1 347,52

4 035,53

Lümfoom ja krooniline leukeemia koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

402O

1 461,15

905,78

1 954,64

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ga

403

2 388,24

567,78

5 014,04

Lümfoom ja krooniline leukeemia, kht-ta

404

1 443,94

487,03

2 741,28

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus 0–17

405

1 118,51

282,09

2 075,42

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ga

406

6 413,05

3 476,67

9 930,51

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, kht-ta

407

3 778,36

2 048,34

5 850,73

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate suurte operatsioonidega, lühike ravi

407O

829,80

449,85

1 284,93

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega

408

1 907,90

741,61

3 381,09

Müeloproliferatiivsed haigused või vähediferentseerunud kasvajad koos nende korral tehtavate muude operatsioonidega, lühike ravi

408O

880,31

477,24

1 363,15

Radioteraapia

409

4 247,03

1 102,76

7 630,78

Radioteraapia, lühike ravi

409O

1 129,88

612,53

1 749,60

Anamneesis pahaloomuline kasvaja

411N

996,17

358,85

2 062,66

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ga

413

2 167,78

782,44

3 761,80

Muud vähediferentseerunud kasvajate korral esinevad müeloproliferatiivsed haigused, kht-ta

414

1 397,78

350,66

2 548,98

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid

415

5 872,88

1 977,81

12 129,93

Infektsioon- või parasitaarhaiguste puhused operatsioonid, lühike ravi

415O

737,88

400,02

1 142,59

Septitseemia, vanus > 17

416N

3 393,94

1 084,38

5 905,86

Septitseemia, vanus 0–17

417N

2 645,16

1 089,87

4 521,77

Operatsiooni- ja traumajärgsed infektsioonid

418

1 427,09

705,68

2 221,65

Tundmatu päritoluga palavik, vanus > 17, kht-ga

419

2 038,67

1 105,21

3 156,85

Tundmatu päritoluga palavik, vanus > 17, kht-ta

420

2 141,58

1 161,01

3 316,21

Viirushaigus, vanus > 17

421

1 463,67

445,15

2 367,26

Viirushaigus ja tundmatu päritoluga palavik, vanus 0–17

422

790,82

416,15

1 169,84

Muud infektsioon- ja parasitaarhaigused

423

1 890,08

684,38

3 311,40

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon

424N

4 691,43

2 543,34

7 264,60

Psüühilise haiguse põhidiagnoosi korral tehtud operatsioon, lühike ravi

424O

765,54

415,02

1 185,43

Bipolaarsed häired, vanus < 60

426A

1 344,85

729,07

2 082,47

Bipolaarsed häired, vanus > 59

426B

1 240,32

672,41

1 920,62

Muud meeleoluhäired, vanus < 60

426C

1 090,39

483,56

1 772,32

Muud meeleoluhäired, vanus > 59

426D

1 373,32

744,51

2 126,57

Ärevushäired

427A

913,59

278,52

1 608,29

Püsivad isiksusemuutused

427B

793,30

430,07

1 228,41

Äge stressreaktsiooon

427C

920,36

498,95

1 425,16

Muud neuroosid

427D

1 047,11

567,67

1 621,44

Isiksuse häired

428N

794,79

430,87

1 230,72

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ga

429A

1 650,66

804,41

2 429,88

Orgaanilised psüühikahäired, kht-ta

429B

1 513,99

738,39

2 170,53

Skisofreenia, vanus < 30

430A

261,63

141,84

405,13

Skisofreenia, vanus 30–59

430B

1 131,47

613,40

1 752,06

Skisofreenia, vanus > 59

430C

1 604,00

869,57

2 483,78

Krooniline mitteskisofreeniline psühhoos

430D

1 234,24

669,11

1 911,20

Lühiaegne mitteskisofreeniline psühhoos

430E

1 326,50

719,13

2 054,06

Muud psühootilised sündroomid

430F

2 815,05

1 526,11

4 359,05

Vaimne alaareng

431A

1 028,45

420,31

1 734,27

Neuropsühhiaatrilised häired

431B

1 024,58

393,87

1 641,87

Muud lapseea psüühikahäired

431C

795,65

431,34

1 232,05

Söömishäired

432A

643,40

348,80

996,29

Muud spetsiifilised psüühikahäired

432B

1 233,51

668,72

1 910,07

Muud mittespetsiifilised psüühikahäired

432C

524,16

196,49

936,18

Psühhiaatriline rehabilitatsioon

432M

8 917,71

4 834,51

13 808,93

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ga

436A

2 407,28

814,82

4 455,22

Muud kuritarvitamisega seotud häired, kht-ta

436B

798,25

434,52

1 455,64

Kuritarvitamisega seotud psühhoos

436C

1 596,51

865,51

2 472,18

Naha siirdamine vigastuste korral

439

2 548,53

1 100,16

4 720,08

Naha siirdamine vigastuste korral, lühike ravi

439O

834,50

452,40

1 292,21

Operatsioonid kämblavigastuste korral

441

1 902,31

954,53

3 505,00

Operatsioonid kämblavigastuste korral, lühike ravi

441O

654,53

393,71

887,77

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ga

442

4 371,50

1 720,96

7 065,78

Operatsioonid ravitüsistuste korral, lühike ravi

442O

708,36

384,02

1 096,89

Muud operatsioonid vigastuste korral, kht-ta

443

1 949,79

818,36

3 219,96

Muud operatsioonid vigastuste korral, lühike ravi

443O

675,09

269,62

925,44

Traumaatiline vigastus, vanus > 17, kht-ga

444

1 510,98

462,69

2 741,70

Traumaatiline vigastus, vanus > 17, kht-ta

445

860,71

371,14

1 339,86

Traumaatiline vigastus, vanus 0–17

446

622,22

206,48

940,95

Allergilised reaktsioonid, vanus > 17

447

1 745,68

239,37

3 874,97

Allergilised reaktsioonid, vanus 0–17

448

323,42

162,58

505,02

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus > 17, kht-ga

449

2 044,29

459,62

4 604,69

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus > 17, kht-ta

450

632,29

336,41

954,11

Mürgistused ja ravimite toksiline toime, vanus 0–17

451

486,24

247,22

773,40

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452A

1 664,15

340,01

2 836,68

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ga

452B

1 101,95

394,44

1 979,76

Ravitüsistused kirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453A

1 465,92

612,97

2 699,94

Ravitüsistused mittekirurgilise sekkumise korral, kht-ta

453B

508,97

177,59

1 005,01

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ga

454

2 717,52

1 473,23

4 208,04

Muud vigastused, mürgistused ja ravimite toksiline toime, kht-ta

455

358,22

194,20

554,70

Põletushaiged, kes on üle viidud teise aktiivravi haiglasse, ravi kestus alla 6 päeva

456

1 527,29

827,98

2 364,98

Ulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

457

4 454,58

2 414,94

6 897,85

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega

458

2 203,31

1 035,94

3 167,16

Vähemulatuslikud põletused koos naha siirdamisega, lühike ravi

458O

729,80

395,64

1 130,08

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega

459

2 378,03

1 289,19

3 682,35

Vähemulatuslikud põletused koos haavakorrastuse või muude operatsioonidega, lühike ravi

459O

781,19

423,50

1 209,66

Vähemulatuslikud põletused, mis ei vaja operatsioone

460

909,56

195,34

1 813,04

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega

461

3 694,78

1 012,65

8 773,51

Operatsioon, diagnoosiks kokkupuude terviseteenistusega, lühike ravi

461O

453,35

101,29

777,52

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ga

463

1 248,32

476,46

2 024,86

Haigustunnused ja sümptomid, kht-ta

464

763,63

287,63

1 433,56

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajaga

465

572,07

310,13

885,84

Järelravi, anamnees pahaloomulise kasvajata

466

822,67

445,99

1 273,89

Muud tervist mõjutavad tegurid

467

547,58

199,34

952,43

Harv diagnoosi ja ulatusliku operatsiooni kombinatsioon

468

4 876,68

1 309,61

9 744,02

Põhidiagnoosiga mitteseonduv ulatuslik operatsioon, lühike ravi

468O

574,15

330,96

779,11

Kahepoolsed või mitmikoperatsioonid alajäseme suurtel liigestel

471N

8 330,96

4 516,42

12 900,36

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone

472

8 643,58

2 255,20

24 628,20

Ulatuslikud põletused, mis vajavad operatsioone, lühike ravi

472O

1 712,74

928,52

2 652,16

Äge leukeemia ilma suurte operatsioonideta, vanus > 17

473

3 661,63

1 040,39

6 954,41

Harv diagnoosi ja muu operatsiooni kombinatsioon

477

3 606,69

1 051,72

7 052,48

Põhihaigusega mitteseonduv väheulatuslik operatsioon, lühike ravi

477O

601,14

302,03

857,37

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ga

478

4 682,80

2 571,34

7 161,13

Muud veresoonte operatsioonid, kht-ta

479

4 567,30

2 161,12

7 817,74

Muud veresoonte operatsioonid, lühike ravi

479O

787,43

426,89

1 219,33

Vereringe intensiivne toetamine

483B

29 187,51

15 823,26

45 196,40

Kraniotoomia raske hulgitrauma puhul

484

20 821,57

11 287,88

32 241,87

Jäsemete taaskinnistus, puusa ja reie operatsioonid raske hulgitrauma puhul

485

7 693,75

4 170,97

11 913,64

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul

486

7 314,51

2 417,21

14 498,72

Muud operatsioonid raske hulgitrauma puhul, lühike ravi

486O

4 521,43

2 451,18

7 001,36

Muu raske hulgitrauma

487

1 653,58

585,38

3 291,27

HIV-infektsioon koos sellega seotud peamiste haigusseisunditega

489

4 277,02

1 271,37

8 642,88

HIV-infektsioon

490

1 892,08

673,06

3 610,63

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon

491

5 042,80

4 145,02

5 518,52

Ülajäseme suure liigese proteesimine või ülajäseme transplantatsioon, lühike ravi

491O

1 277,35

692,48

1 977,95

Laparoskoopiline või endoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ga

493

2 218,28

1 118,78

3 783,50

Laparoskoopiline või endoskoopiline koletsüstektoomia ilma ühissapijuha uuringuta, kht-ta

494

1 294,13

970,60

1 703,70

Koletsüstektoomia, lühike ravi

494O

958,79

916,94

1 024,67

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ga

501A

4 258,20

2 308,47

6 593,75

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, kht-ta

501B

2 162,65

1 286,47

3 300,60

Rinna rekonstruktiivne operatsioon, lühike ravi

501O

764,01

414,19

1 183,06

Mastektoomia ja rinna rekonstruktiivne operatsioon pahaloomulise kasvaja korral

502

4 690,04

2 542,58

7 262,45

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral

509

1 981,42

1 239,99

3 117,24

Muu operatsioon rinnanäärme haiguse korral, lühike ravi

509O

1 191,64

646,02

1 845,24

Obstruktiivne uneapnoe

520

370,95

201,10

574,41

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral

521

600,09

466,06

696,70

Tavaline korrektsioon obstruktiivse apnoe korral, lühike ravi

521O

611,90

466,06

685,04

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigladamine või asendamine, lühike ravi

570O

28 702,49

15 560,33

44 445,36

Kesknärvisüsteemi stimuleeriva seadme paigladamine või asendamine

570X

12 356,51

6 698,77

19 133,86

Intrakraniaalse või vagaalnärvi stimulaatori paigaldamine

571X

28 855,69

15 643,38

44 682,58

  (2) DRG piirhindu rakendatakse statsionaarses eriarstiabis. DRG piirhindu rakendatakse päevaravis juhul, kui sama haigusjuhu raames on osutatud koodiga 3076 tähistatud tervishoiuteenust.

  (3) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud DRG eest tasu maksmise kohustuse üle koos muude samal ajal osutatud teenustega lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustel.

  (4) Tasumisel rakendatakse DRG piirhinda koefitsiendiga 0,7 ja muude samal ajal osutatud teenuste piirhindu koefitsiendiga 0,3.

  (5) DRG piirhinda rakendatakse, kui muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa jääb lõikes 1 sätestatud muude samal ajal osutatud teenuste piirhindade summa vahemikku või on nendega võrdne.

  (6) DRG piirhinda ei rakendata järgmistel juhtudel:
  1) järgneva raviarve vormistamisel;
  2) raviarvete puhul, millel on põhierialaks vastavalt tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingule märgitud psühhiaatria, taastusravi, kutsehaigused, esmane järelravi või põhihaigus tuberkuloos;
  3) raviarvete puhul, millel on põhidiagnoosiks märgitud RHK 10 kood Z51.1 või Z51.2;
  4) raviarvete puhul, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (välja arvatud iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikust haiglast piirkondlikku, kesk- või üldhaiglasse, üldhaiglast ja haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurest piirkondlikku või keskhaiglasse või keskhaiglast piirkondlikku haiglasse;
  5) raviarvete puhul, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (välja arvatud iseseisev statsionaarne õendusabi ja statsionaarne taastusravi) kohalikku haiglasse piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast, üldhaiglasse või haiglate loetelus nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurde piirkondlikust või keskhaiglast või keskhaiglasse piirkondlikust haiglast;
  6) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud transluminaalse endoskoopia protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  7) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millele on märgitud operatsioonituba mittevajava kirurgilise protseduuri NCSP kood või koodid vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  8) raviarvete puhul, mille alustamise ja lõpetamise kuupäev on sama ja millel puudub NCSP kood vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lõike 1 alusel kehtestatud määrusele;
  9) ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel.

6. peatükk Operatsioonid 

§ 48.  Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Üldkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Karpaalkanali avamine (karpaalkanali sündroomi raviks)

0A2102

190,53

Kilpnäärme operatsioon

0B2101

785,32

Kilpnäärme subtotaalne või radikaalne resektsioon

0B2102

795,19

Kõrvalkilpnäärme operatsioon

0B2103

813,84

Trahheostoomia

0G2101

391,38

Söögitoru operatsioonid (kaelaosa)

0J2104

402,03

Söögitoru operatsioonid (välja arvatud kaelaosa)

0J2126

1212,86

Mediastinoskoopiline, torakoskoopiline, laparoskoopiline operatsioon söögitorul, välja arvatud kaelaosa

0J2201

1611,84

Mao ja/või kaksteistsõrmiku operatsioon

0J2107

955,59

Mao ja/või kaksteistsõrmiku laparoskoopiline operatsioon

0J2202

1113,81

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja operatsioon

0J2106

1398,72

Mao ja/või kaksteistsõrmiku pahaloomulise kasvaja laparoskoopiline operatsioon

0J2203

1801,84

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

0J2204

1265,98

Sapipõie operatsioon

0J2108

503,56

Sapipõie laparoskoopiline operatsioon

0J2205

554,14

Sapiteede operatsioon

0J2109

958,16

Sapiteede laparoskoopiline operatsioon

0J2206

1012,42

Hemihepatektoomia

0J2110

1433,74

Laparoskoopiline hemihepatektoomia

0J2207

1795,40

Maksa atüüpiline resektsioon

0J2111

1088,38

Maksa laparoskoopiline atüüpiline resektsioon

0J2208

1579,61

Maksa siirdamine

0J2124

5211,87

Splenektoomia

0J2112

639,55

Laparoskoopiline splenektoomia

0J2209

1367,26

Pankrease resektsioon ja/või pankreatojejunostoomia

0J2113

1375,13

Pankreatoduodenaalne resektsioon

0J2114

1634,31

Laparoskoopiline kõhunäärme operatsioon

0J2210

1331,11

Apendektoomia

0J2125

334,21

Apendektoomia kesklõikest

0J2101

509,27

Laparoskoopiline apendektoomia

0J2211

436,03

Peensoole resektsioon

0J2118

636,69

Soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2117

712,16

Laparoskoopiline soolesulguse operatsioon ilma resektsioonita

0J2212

803,21

Seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, kaasa arvatud püloromüotoomia

0J2105

531,44

Laparoskoopiline seedetrakti stoomi ja/või anastomoosi rajamine või likvideerimine, kaasa arvatud püloromüotoomia

0J2213

1148,74

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2119

969,68

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon anastomoosiga

0J2214

1443,96

Jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2120

783,53

Laparoskoopiline jäme- ja/või pärasoole resektsioon ilma anastomoosita

0J2215

1369,23

Anuseoperatsioon

0J2121

341,76

Rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2122

636,88

Laparoskoopiline rektopeksia või anaalsfinktri plastika

0J2216

1156,05

Naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2115

393,50

Laparoskoopiline naba-, kubeme- või reiesonga operatsioon

0J2217

522,42

Muu kõhuseina songa operatsioon

0J2116

654,30

Muu kõhuseina songa laparoskoopiline operatsioon

0J2218

891,92

Operatsioon seedetrakti või kõhuseinte väärarengute puhul vastsündinul

0J2103

562,57

Rippuva kõhunahavoldi plastiline operatsioon

1J2133

942,05

Operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2132

988,22

Laparoskoopiline operatsioon kõhukoopa elundite mitmikvigastuse puhul

0J2219

1018,24

Laparotoomia

0J2102

451,31

Laparoskoopia (diagnostiline)

0J2220

341,86

Varikotseele-, hüdrotseeleoperatsioon

0K2101

309,01

Retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2103

1102,10

Laparoskoopiline retroperitoneaaltuumori eemaldamine

0K2201

1796,05

Vaagnapõhjalihaste taastamine

0L2101

350,53

Sõrme või varba amputatsioon

0N2101

193,29

Reie, sääre või pöia amputatsioon

0N2102

413,33

Võõrkeha eemaldamine pehmetest kudedest

0N2103

221,02

Lümfadenektoomia kaelal, aksillaarpiirkonnas või kubemes

0P2101

444,80

Endoskoopline operatsioon kaelal ja aksillaarpiirkonnas

0P2201

1051,16

Amputatsioon või eksartikulatsioon õlast või puusast

0P2102

524,94

Varikektoomia safenektoomiata

0P2103

305,83

Varikektoomia safenektoomiaga

0P2104

402,26

Naha ja nahaaluskoe kasvaja eemaldamine

0Q2101

194,75

Pahaloomulise nahakasvaja radikaalne eemaldamine

0Q2103

347,04

Nahatransplantatsioon alla 4%

0Q2104

374,37

Nahatransplantatsioon 4–6%

0Q2105

518,42

Nahatransplantatsioon 7–9%

0Q2106

725,06

Nahatransplantatsioon 10–14%

0Q2107

867,83

Nahatransplantatsioon 15% ja enam

0Q2108

1021,35

Tüsilike haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus operatsioonitoas

0Q2109

406,03

Mädakolde avamine ja dreenimine

0Q2110

263,65

Surnud doonori maksa käitlus siirdamiseks, sh maksa eemaldamine

0Y2101

3379,29

Haava korrektsioon või revisioon

1Q2126

199,90

Operatsioon biopsia võtmiseks (välja arvatud nahk)

1Q2127

260,51

Pankrease siirdamine

1J2134

5201,04

Surnud doonori pankrease käitlus siirdamiseks (sh eemaldamine)

1Y2102

3105,46

  (2) Haigekassa võtab koodidega 0J2124, 0Y2101, 1J2134 ja 1Y2102 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 0J2204 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmise kehamassiindeksi (KMI) korral:
  1) rohkem kui 39,99;
  2) 35–39,99 juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest seisunditest: kardiomüopaatia, südame isheemiatõbi, hüpertensioon, infarkti- või insuldijärgne seisund, obstruktiivne uneapnoe, osteoartriit, pulmonaalhüpertensioon, II tüübi diabeet või polütsüstiliste munasarjade sündroom.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1J2133 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vähemalt 18-aastaselt patsiendilt, kelle KMI on alla 30 kg/m² ja kehakaal on olnud stabiilne vähemalt viimase 12 kuu jooksul ning kellel on dokumenteeritud vabalt rippuv kõhunahavolt pikkusega üle 8 cm, millel esinevad dermatiit, haavandid ja/või troofikahäired, ning juhul, kui konservatiivse dermatoloogilise raviga ei ole saavutatud nahanähtude paranemist.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 1J2133 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda osutab plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 0P2103 ja 0P2104 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tegemist on CEAP (Clinical-Etiological-Anatomical-Pathophysiological) klassifikatsiooni järgi C3 ja kõrgemas staadiumis oleva varikoosi seisundiga.

§ 49.  Ortopeedia operatsioonide piirhinnad

  (1) Ortopeedia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Dupuytreni kontraktuuri operatsioon

0N2105

278,12

Karpaalkanali sündroomi kirurgiline ravi koos tenosünoviidi raviga

0N2116

245,68

Tenosünoviidi kirurgiline ravi

0N2107

175,33

Luuplastika

0N2108

426,15

Hallux valgus’e operatsioon

0N2109

251,14

Labakäe või -jala deformatsioonide kirurgiline ravi

0N2110

470,59

Labakäe või -jala luude osteotoomia osteosünteesiga

0N2111

417,39

Labakäe või -jala painutajakõõluste õmblus

0N2112

444,48

Labakäe või -jala sirutajakõõluste ja/või -lihaste õmblus

0N2113

320,81

Väikese luu osteosüntees

0N2114

461,97

Väikeste luude ja/või liigeste lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2115

362,47

Muu operatsioon väikesel luul või liigesel

0N2117

316,06

Luu trepanatsioon ja/või sekvestrektoomia

0N2118

319,76

Suurte liigeste ja/või luude lahtine repositsioon ja fiksatsioon

0N2119

489,74

Reamputatsioon

0N2120

417,96

Liigesekapsli ja -sidemete õmblus

0N2121

339,05

Võõrkeha eemaldamine liigesest või luust

0N2122

297,37

Suure ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigesest või luust

0N2123

301,34

Suure tüsistunud ortopeedilise implantaadi eemaldamine liigesest või luust

0N2124

463,17

Endoproteesi eemaldamine suurest liigesest

0N2125

1027,26

Plastiline operatsioon kõõlusel või lihasel

0N2126

479,25

Suure toruluu osteosüntees plaadiga

0N2127

631,67

Suure toruluu osteosüntees naelaga

0N2154

635,05

Suure toruluu tüsistunud, lahtiste, killustunud murdude osteosüntees

0N2128

702,61

Suure toruluu osteotoomia osteosünteesiga

0N2129

815,57

Reieluukaela osteosüntees

0N2130

626,59

Liigesesisese murru osteosüntees

0N2131

683,80

Välisfiksatsioon luudel ja/või liigestel

0N2132

707,48

Suure liigese artrodees või artroplastika

0N2133

698,99

Suure liigese sünovektoomia

0N2134

449,93

Osteoplastiline osteosüntees

0N2135

896,57

Vaagnaluude osteosüntees

0N2136

898,18

Puusaliigest korrigeeriv operatsioon ja/või tüsiliku puusanapamurru osteosüntees

0N2137

1388,42

Väikese liigese endoproteesimine

0N2138

719,34

Puusaliigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2139

759,24

Puusaliigese ilma tsemendita proteesi paigaldamine

0N2140

881,42

Põlveliigese endoproteesi paigaldamine

0N2141

873,96

Muu suure liigese tsementeeritava endoproteesi paigaldamine

0N2142

816,41

Unikondülaarse proteesi paigaldamine põlveliigesele

0N2143

811,51

Poolproteesi paigaldamine suurele liigesele

0N2144

836,85

Suure liigese revisioonproteesimine

0N2145

1139,10

Kordusoperatsioon proteesitud liigesel

0N2146

894,83

Lülisamba I ja II astme deformatsioonide korrektsioon

0N2147

1395,39

Lülisamba III ja IV astme deformatsioonide korrektsioon

0N2148

1922,25

Labakäe või labajala hulgivigastuse kirurgiline ravi (mitme koe struktuuri kahjustusega vigastus)

0N2149

929,91

Suure kõõluse õmblus (kõik muud, välja arvatud labajala ja labakäe kõõlused ja õlg)

0N2150

419,59

Õlaliigese pöörajalihase kõõluskätise rebendi taastamine

0N2151

446,41

Repositsioonid suurtel luudel ja liigestel

0N2152

110,68

Artroskoopia

0N2201

186,35

Artroskoopiline meniski resektsioon või vabakeha eemaldmine

0N2202

407,93

Artroskoopiline operatsioon (välja arvatud menisk, resektsioon, vabakeha, puusaliiges)

0N2203

661,59

Liigesstruktuuride terviklikkuse taastamine artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2204

847,41

Artroskoopiline puusaliigese operatsioon

0N2205

1065,90

Revisioonoperatsioon liigesstruktuuride terviklikkuse taastamiseks artroskoopilisel või miniartrotoomia meetodil

0N2206

1341,37

Nahaplastika „toitval jalal”

0Q2111

507,73

Põletushaava ekstsisioon alla 4%

0Q2112

357,81

Põletushaava ekstsisioon 4–9%

0Q2113

662,06

Põletushaava ekstsisioon 10% ja enam

0Q2114

1005,91

Põletusdeformatsioonide kirurgiline ravi (välja arvatud nägu, kael ja labakäsi)

0Q2115

507,98

Labakäe põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2116

676,18

Näo ja kaela põletusdeformatsiooni kirurgiline ravi

0Q2117

682,04

Esharotoomia

0Q2118

239,93

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga alla 4%

1Q2123

489,74

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 4–9%

1Q2124

1003,12

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 10% ja enam

1Q2125

1490,15

Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal

1N2158

2618,93

Surnud doonori naha käitlus siirdamiseks, sealhulgas allogeensete nahatransplantaatide (allonaha) eemaldamine

1Q2122

945,42

Surnud doonori luukoe käitlus siirdamiseks, sealhulgas luukoe eemaldamine

1N2159

1519,97

Elusdoonori luukoe eemaldamine siirdamiseks

1N2160

494,71

Elusdoonori luukoe käitlus siirdamiseks

1N2161

803,23

  (2) Suur liiges käesoleva määruse tähenduses on puusa-, põlve-, õla-, hüppe-, randme-, küünar- ja alalõualuu liiges.

  (3) Väike luu käesoleva määruse tähenduses on labakäe-, labajala-, randme-, eespöia-, lülisamba- ja rangluu.

  (4) Suur luu käesoleva määruse tähenduses on abaluu ja vaagnaluu ning suur toruluu on õlavarre-, käsivarre-, reie- ja sääreluu.

  (5) Käesolevas paragrahvis loetletud tervishoiuteenused sisaldavad arkoskoopia maksumust.

  (6) Koodiga 0N2116 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2107 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (7) Koodiga 0N2110 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab koodiga 0N2109 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (8) Koodidega 0N2121, 0N2148, 0N2149 ja 0N2137 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata täiendavalt teistele 6. peatükis loetletud teenustele.

  (9) Koodiga 0N2145 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 0N2146 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (10) Koodiga 0N2201 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal käesolevas peatükis loetletud artroskoopiliste operatsioonidega.

  (11) Koodiga 0N2147 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab vähemalt ühte järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees kuni 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) skolioosi või küfoosi korrigeerimine ilma osteotoomita;
  3) kasvajate ja põletike korral teostatav seljaaju dekompressioon ja tagumine spondülodees;
  4) tagumine või eesmine spondülodees trauma, põletiku või kasvajate korral;
  5) lülikeha asendamine eesmise või tagumise juurdepääsu kaudu trauma, põletiku või kasvajate korral;
  6) lülikehadevaheline (tagumine, lateraalne, eesmine, transforaminaalne) fusioon.

  (12) Koodiga 0N2148 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab üht järgmistest lülisamba operatsioonidest:
  1) spondülodees üle 50% nihkunud spondülolisteesi korral;
  2) Smith-Peterseni osteotoomia skolioosi ja küfoosi korrigeerimiseks;
  3) kostotransversektoomia kasvajate ja põletike korral koos tagumise spondülodeesiga;
  4) miniinvasiivne eesmine või tagumine spondülodees;
  5) miniinvasiivne lülikeha asendamine;
  6) miniinvasiivne lülikehadevaheline fusioon.

  (13) Koodiga 0N2135 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab luuplastika ja osteosünteesi maksumust.

  (14) Koodiga 1N2158 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab kõiki lülisamba piirkonnas tehtavate operatsioonide kulusid.

  (15) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühelt doonorilt allonaha eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (16) Koodiga 1Q2122 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (17) Haigekassa võtab koodidega 1N2159, 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle, kui transplantaat on käideldud eriarstiabi osutaja juures, kellele on rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse alusel välja antud sellekohane tegevusluba.

  (18) Koodiga 1N2159 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe transplantaadi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (19) Koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord lisaks põhioperatsioonile.

  (20) Koodiga 1N2161 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse karantiinperioodijärgsel luukoe ümbertöötamisel ja pikaajalisel säilitamisel, kui säilitamise ruum vastab rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seaduse § 22 lõike 3 alusel kehtestatud määruses ladustamise ruumile kehtestatud tingimustele.

  (21) Koodiga 1N2160 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (22) Koodidega 1N2159 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad koodidega 66510 ja 66512 tähistatud analüüside maksumust.

  (23) Haigekassa võtab koodidega 1Q2123, 1Q2124 ja 1Q2125 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui neid osutab plastika- ja rekonstruktiivkirurgia tegevusluba omav tervishoiuteenuse osutaja.

  (24) Koodidega 1Q2123, 1Q2124 ja 1Q2125 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata samal ajal koos koodidega 0Q2104, 0Q2105, 0Q2106, 0Q2107, 0Q2108 ja 0Q2109 tähistatud tervishoiuteenustega.

§ 50.  Uroloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Uroloogia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Neerupealise eemaldamine või resektsioon

1B2104

623,17

Perkutaanne endoskoopiline neerupealise eemaldamine või resektsioon

1B2204

955,49

Neeru eksploratsioon, sealhulgas drenaažoperatsioon

1K2106

547,44

Perkutaanne endoskoopiline neeru eksploratsioon, sealhulgas drenaažoperatsioon

1K2206

1059,52

Nefrektoomia

1K2107

523,13

Perkutaanne endoskoopiline nefrektoomia

1K2207

897,43

Nefrektoomia tuumori tõttu

1K2108

1112,14

Perkutaanne endoskoopiline nefrektoomia tuumori tõttu

1K2208

1180,67

Nefroureeterektoomia

1K2109

947,50

Perkutaanne endoskoopiline nefroureeterektoomia

1K2209

1166,32

Neeru resektsioon tuumori tõttu

1K2110

802,29

Perkutaanne endoskoopiline neeru resektsioon tuumori tõttu

1K2210

1041,55

Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon

1K2202

6141,95

Neeru resektsioon või rekonstruktsioon, välja arvatud tuumori tõttu

1K2112

973,77

Perkutaanne endoskoopiline neeru resektsioon või rekonstruktsioon, välja arvatud tuumori tõttu

1K2211

721,11

Perkutaanne endoskoopiline nefropeksia

1K2212

697,62

Perkutaanse nefroskoopia operatsioon (PCNL)

1K2233

973,81

Püeloplastika

1K2113

751,88

Perkutaanne endoskoopiline püeloplastika

1K2213

993,62

Ureeterorenoskoopiline operatsioon (URSL, RIRS)

1K2234

1889,65

Rekonstruktiivne operatsioon ureeteril

1K2114

653,29

Perkutaanne endoskoopiline rekonstruktiivne operatsioon ureeteril

1K2214

1093,22

Ureeterotsüstostoomia

1K2115

828,63

Perkutaanne endoskoopiline ureeterotsüstostoomia

1K2215

1010,08

Kusepõie eksploratsioon, sealhulgas resektsioon, rekonstruktsioon, tsüstektoomia uriiniderivatsioonita

1K2116

659,48

Perkutaanne endoskoopiline kusepõie eksploratsioon, sealhulgas resektsioon, rekonstruktsioon, tsüstektoomia uriiniderivatsioonita

1K2216

1223,96

Põie-tupe või põie-soole fistulite likvideerimine

1K2117

1124,98

Perkutaanne endoskoopiline põie-tupe või põie-soole fistulite likvideerimine

1K2217

1327,41

Kusepõie transuretraalne resektsioon (TURB)

1K2118

460,45

Transuretraalne tsüstolitotripsia

1K2119

495,65

Perkutaanne endoskoopiline tsüstolitotripsia

1K2235

541,35

Perkutaanne endoskoopiline vaagnaelundite evistseratsioon

1K2220

1299,33

Perkutaanne endoskoopiline vaagnaelundite eesmine või tagumine eksenteratsioon

1K2236

1328,22

Uriiniderivatsioon tsüstektoomiata

1K2121

970,56

Perkutaanne endoskoopiline uriiniderivatsioon tsüstektoomiata

1K2221

1251,04

Tsüstektoomia peensoolejuha urostoomi moodustamisega

1K2122

1809,14

Perkutaanne endoskoopiline tsüstektoomia peensoolejuha urostoomi moodustamisega

1K2222

1580,16

Tsüstektoomia uriinireservuaari moodustamise või põieasendusoperatsiooniga

1K2123

2504,32

Perkutaanne endoskoopiline tsüstektoomia uriinireservuaari moodustamise või põieasendusoperatsiooniga

1K2223

1873,83

Uriiniderivatsiooni tüsistuste korrektsioon, kordusplastika

1K2124

1199,58

Eesnäärme transuretraalne resektsioon (TURP) või enukleatsioon (TUEP) või põiekaela intsisioon (TUIP)

1K2125

535,31

Eesnäärme adenomektoomia

1K2126

637,01

Perkutaanne endoskoopiline eesnäärme adenomektoomia

1K2226

882,20

Radikaalne prostatektoomia

1K2127

872,64

Perkutaanne endoskoopiline radikaalne prostatektoomia

1K2227

1492,68

Kusepõie sulgurlihase proteesi või lisamuhvi asetamine

1K2128

428,50

Ureetropeksia (stressinkontinentsi operatsioon)

1K2104

431,78

Ureetra rekonstruktsioon, sealhulgas trauma tõttu

1K2129

681,42

Optiline uretrotoomia

1K2130

341,02

Uretrektoomia

1K2131

588,19

Perineaalse uretrostoomi rajamine

1K2132

848,02

Peenise amputatsioon

1K2133

579,04

Peenise plastika

1K2134

601,97

Peenise proteesimine

1K2135

608,63

Munandi eemaldamine koos väädiga kasvaja tõttu

1K2136

394,33

Seemnejuha läbitavuse taastamine (vaso-vasostoomia)

1K2137

731,76

Orhiektoomia (ühe- või kahepoolne)

1K2138

320,71

Pisioperatsioonid välissuguelunditel

1K2139

263,58

Neerusiirdamine

1K2140

1400,00

Neerutransplantaadi eemaldamine

1K2141

1013,61

Neerutransplantaadi revisioon

1K2142

1130,24

Surnud doonori neerude käitlus siirdamiseks

1K2143

2749,24

Perkutaanne endoskoopiline elusdoonori neeru eemaldamine siirdamiseks

1K2228

2751,32

Peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamise operatsioon

1J2135

482,92

Perkutaanne endoskoopiline varikotseele operatsioon

1K2229

657,52

Parailiakaallümfisõlmede eemaldamine

1P2133

815,03

Perkutaanne endoskoopiline parailiakaallümfisõlmede eemaldamine

1P2202

867,21

Perkutaanne endoskoopiline peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamise operatsioon

1J2221

852,90

Neerukivi purustus kehavälise lööklainega (ESWL)

1K2231

377,56

  (2) Koodiga 1K2143 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab doonori mõlema neeru eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (3) Haigekassa võtab koodidega 1K2228 ja 1K2140 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1K2202 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb üks või mitu neerutuumorit läbimõõduga kuni 4 cm ja kellel neeru resektsioon ei ole võimalik raskekujuliste kaasuvate haiguste tõttu.

  (5) Koodiga 1K2234 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ureeterorenoskoopia erivahendite komplekti maksumust.

§ 51.  Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Torakaalkirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ühe roide resektsioon

20401

353,14

Mitme naaberroide resektsioon

30401

380,82

Diagnostiline torakoskoopia

30402

397,94

VATS mediastiinumi või kopsubiopsia võtmiseks

30403

317,15

Mediastinoskoopia

40401

527,31

Kaelaroide või esimese roide resektsioon

40402

449,23

Rindkere seina osaline resektsioon

40403

496,82

Hemotooraksi kirurgiline ravi

40404

541,20

Diafragmaoperatsioon rinnaõõne kaudu

40405

491,72

Proovitorakotoomia

40406

489,86

Torakoskoopia liidete vabastamine mehaanilise pleurodeesi, kopsudekortikatsiooni või biopsiaga

40407

471,82

VATS operatsiooniks diafragmal

40408

539,01

Rindkere deformatsiooni operatiivne ravi

50401

760,04

Ekstrapleuraalne torakoplastika

50403

752,68

Torakotoomia healoomulise kasvaja eemaldamiseks

50404

716,61

Atüüpiline kopsu resektsioon

50405

690,40

Pleura osaline resektsioon ja torakoplastika piirdunud empüeemi korral

50406

722,61

VATS mediastiinumi tuumori või tsüsti eemaldamiseks või operatsiooniks söögitorul

1G2103

788,72

Torakotoomia tüüpilise lobektoomia või pulmonektoomiaga

60401

677,29

Kopsumetastaaside eemaldamine (üle viie metastaasi)

60402

795,26

Kopsu dekortikatsioon

60403

821,47

Ühepoolne pleurektoomia iseseisva toiminguna

60404

795,26

Kopsumetastaaside eemaldamine sternotoomiast (kahepoolne)

60405

836,03

Rindkereseina kirurgiline stabiliseerimine

70203

1133,59

Torakotoomia koos pleura osalise resektsiooniga, torakoplastika ja õõne või fistuli lihasplastikaga

70401

799,78

Laiendatud lobektoomia, bilobektoomia või pulmonektoomia kopsu pahaloomulise kasvaja korral

80401

886,66

Kopsu segmentresektsioon

80402

847,34

Torakaaloperatsioon keskseinandi tuumori eemaldamiseks

80403

888,11

Videotorakoskoopiline kopsuresektsioon

80404

815,44

Pleuropulmonektoomia

90401

1024,57

Torakaaloperatsioon keskseinandi pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks

90402

1034,99

Retorakotoomia bronhiköndi transperikardiaalse reamputatsiooni ja torakoplastika või lihasplastikaga

90403

1031,09

Kopsu operatsioon pahaloomulise kasvaja korral koos rindkereseina ja mitme roide resektsiooni ja plastikaga

90404

1026,42

Torakoabdominaalne operatsioon pahaloomuliste kasvajate korral

100401

1248,07

Torakaaloperatsioon trahheobronhiaalpuul (resektsioon ja anastomoos või plastika)

100402

1231,19

Kopsu ülasagara tipusegmendi operatsioon invasiivse pahaloomulise kasvaja eemaldamiseks koos ülemiste roiete, lülisamba või rinnaku jt anatoomiliste struktuuride resektsiooniga en bloc

100403

1235,67

Torakoabdominaalne gastrektoomia laiendatud lümfadenektoomiaga

100406

1246,92

Trahhea resektsioon

1G2102

1232,86

Keskseinandi lõige (biopsia)

40111

429,71

Surnud doonori kopsude käitlus siirdamiseks, sealhulgas kopsu eemaldamine

100407

4334,58

Kopsu siirdamine

100408

5830,02

  (2) Koodiga 100407 tähistatud teenuse piirhind sisaldab doonori mõlema kopsu eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (3) Haigekassa võtab koodidega 100407 ja 100408 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

§ 52.  Südame- ja veresoontekirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Veresoontekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Aorto-(bi)femoraalne bypass

1P2105

1320,22

Arteri revisioon

1P2106

588,75

Arteri õmblus trauma korral

1P2107

741,83

Arterio-venoosse fistuli rajamine

1P2108

474,88

Bypass ekstrakraniaalsetel ajuarteritel

1P2109

929,72

Bypass infraingvinaalsetel arteritel allapoole põlveliigest

1P2110

1080,53

Bypass infraingvinaalsetel arteritel ülespoole põlveliigest

1P2111

990,38

Ekstra-anatoomiline bypass

1P2112

920,00

Ekstrakraniaalsete ajuarterite endarterektoomia ja plastika

1P2113

893,37

Ekstrakraniaalsete ajuarterite eversioonendarterektoomia

1P2114

757,13

Elefantiaasi kirurgiline kõrvaldamine

1P2115

1426,08

Elusdoonori vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks

1P2116

317,39

Surnud doonori vaskulaarkoe käitlus siirdamiseks, sealhulgas vaskulaarkoe eemaldamine

1P2117

521,74

Embol- või trombektoomia

1P2118

584,09

Fastsiotoomia

1N2162

348,18

Ilio-femoraalne bypass

1P2119

1053,35

Jäseme arteri endarterektoomia ja/või plastika

1P2120

753,59

Jäseme replantatsioon

1P2121

2693,61

Kõhuaordi aneurüsmi resektsioon

1P2122

1470,92

Käe amputatsioon

1P2123

423,70

Labakäe replantatsioon

1P2124

3298,70

Lumbaalsümpatektoomia

1A2136

399,52

Mikroanastomoosi revisioon verevarustuse taastamisega

1P2125

1725,72

Muu veresoone rekonstruktiivoperatsioon

1P2126

1034,93

Operatsioon kõhuaordil aneurüsmi ruptuuri, dissektsiooni või trauma korral

1F2109

1653,76

Operatsioon permanentse kateetri asetamiseks

1P2131

594,67

Rekonstruktiivoperatsioon alaneva aordi torakaalsel ja/või torakoabdominaalsel osal

1F2110

2520,59

Rekonstruktiivoperatsioon aorto-(bi)femoraalsel või ilio-femoraalsel bypass’il ja nende ühendustel

1F2111

1592,37

Sõrme replantatsioon

1P2127

2039,97

Traumajärgne jäseme revaskularisatsioon

1P2128

2177,25

Vaskulariseeritud naha-lihaslapi siirdamine

1P2129

2884,62

Ülajäseme veresoonte rekonstruktiivoperatsioon

1P2130

791,42

Vaskulaarsel jalamil naha-lihaslapi siirdamine

1P2132

1372,35

Aordi aneurüsmi endovaskulaarne proteesimine

1F2201

1112,21

Torakaalsümpatektoomia

40602

536,95

  (2) Koodiga 1P2113 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodiga 1P2114 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (3) Koodidega 1P2121, 1P2124 ja 1P2127 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki replantatsiooniks vajalike operatsioonide kulusid.

  (4) Koodiga 1P2117 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe veeni või aordi eemaldamise ja käitlusega seotud kulusid.

  (5) Koodiga 1P2116 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab ühe veeni käitlusega seotud kulusid.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 1P2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui koedefekti katmisel kasutatakse vaskulaarsel jalamil naha-lihaslappi, mis ei vaja mikroanastomoosi doonorsoontega.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 1F2201 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel näidustustel:
  1) kõhuaordi aneurüsm, mille diameeter meestel on suurem kui 5,5 cm ja naistel suurem kui 5,2 cm, ning kui avatud operatsioon on kaasuvate haiguste tõttu ülikõrge riskiga;
  2) esineb alaneva torakaalaordi aneurüsm, komplitseeritud dissektsioon, traumaatiline aordi vigastus, penetreeriv torakaalaordi haavand, aorto-bronhiaalne või aorto-ösofagiaalne fistul, aordikaare aneurüsm või operatsioonijärgne üleneva torakaalaordi dissektsioon.

  (8) Südamekirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Koronaararterite šunteerimine

1F2101

2257,08

Ühe südameklapi või südamekasvaja või VAD-seadme paigaldamise operatsioon

1F2102

1501,34

Südameklappide operatsioon

1F2103

2098,13

Kombineeritud südameoperatsioon

1F2104

3073,85

Operatsioon üleneval aordil või aordikaarel

1F2105

3013,12

Kaasasündinud südamerikke operatsioon ilma kunstliku vereringeta

1F2106

1560,55

Kaasasündinud südamerikke operatsioon kunstliku vereringega

1F2107

2021,53

Surnud doonori südame käitlus siirdamiseks, sealhulgas südame eemaldamine

1F2108

353,25

  (9) Haigekassa võtab koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (10) Koodiga 1F2108 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind ei sisalda kardiokirurgide (välja arvatud assisteeriva kirurgi) tööjõukulu ja operatsiooniinstrumentide maksumust.

  (11) Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi läbiviimisel lisaprotseduurina südameoperatsiooni kestel rakendatakse koodiga 1F2104 tähistatud tervishoiuteenust, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

  (12) Haigekassa võtab arütmiate kirurgilise ablatsioonravi korral iseseisva operatsioonina teenuse eest tasumise kohustuse üle koodiga 1F2102 tähistatud tervishoiuteenusega, millele lisandub koodiga 2521L tähistatud tervishoiuteenus.

§ 53.  Neurokirurgia operatsioonid

  (1) Neurokirurgia operatsioonide korral rakendatakse järgmisi piirhindu:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostilised freesavad

1A2104

338,23

Perifeersete tunnelsündroomide dekompressioon (välja arvatud karpaalkanali avamine)

0A2103

374,78

Karpaalkanali operatsioon neurolüüsiga

1A2105

199,51

Ajuvatsakese punktsioon ja dreneerimine

1A2106

335,24

Kolju allo- ja autoplastika

1A2107

655,81

Kolju impressioonmurru korrastamine

1A2108

606,07

Eksploratiivne kraniotoomia

1A2109

773,72

Müelotseele ja meningomüelotseele operatsioon

1A2110

780,92

Hüdrotsefaalia ravi šunteerimise teel (drenaaž arvestatakse eraldi)

1A2111

605,64

Kolju resektsioon

1A2113

601,22

Perifeerse närvi õmblus

1A2115

594,52

Perifeerse närvi plastika

1A2116

904,08

Ajukasvaja biopsia

1A2117

1437,78

Stereotaktiline operatsioon, sealhulgas ganglion Gasser’i kemo- või termodestrueerimine

1A2118

3285,74

Intrakraniaalse spontaanse või traumaatilise verevalumi või hügroomi eemaldamine

1A2119

839,95

Närvipõimiku operatsioon

1A2120

1452,69

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse operatsioon

1A2121

469,44

Kraniobasaalse liikvori fistuli operatsioon

1A2122

1226,73

Kordotoomia või müelotoomia või radikulotoomia valukirurgias

1A2123

884,25

Lülisamba ja seljaaju kaelaosa vigastuste ja haiguste operatsioon

1A2124

1131,12

Ajusisese kasvajalise, põletikulise jm kolde operatsioon

1A2125

1621,95

Seljaaju primaarse kasvaja operatsioon

1A2126

1341,04

Kolju, peaaju või seljaaju väärarengu operatsioon

1A2127

1315,84

Kraniaalnärvi plastika või dekompressiooni operatsioon

1A2128

1268,33

Koljusisese ajuvälise kasvaja operatsioon

1A2129

1979,90

Aju vaskulaarse malformatsiooni ja/või aneurüsmi operatsioon

1A2130

2061,46

Peaaju süvastimulatsioon

1A2131

23 277,00

Peaaju süvastimulaatori vahetus

1A2114

13 273,00

Vertebroplastika

1N2153

702,25

Lülisamba rinna- ja nimmeosa haiguse, vigastuse ning I ja II astme deformatsiooni operatsioon

1N2157

1036,13

Intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamine või revisioon või eemaldamine

1A2132

776,15

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks

1A2133

2914,63

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks

1A2134

8125,12

Seljaaju neurostimulaatori vahetus

1A2135

4623,19

Uitnärvi stimulatsiooniseadme implanteerimine

1A2137

391,62

Perifeerse tunnelsündroomi endoskoopiline operatsioon

1A2201

362,59

Hüdrotsefaalia endoskoopiline operatsioon

1A2202

1053,85

Nimmepiirkonna diskogeense haiguse endoskoopiline operatsioon

1A2203

569,43

Koljupõhimiku endoskoopiline operatsioon

1A2204

2440,68

Hüpofüüsi endoskoopiline operatsioon

1A2205

1743,84

  (2) Koodiga 1A2131 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse järgmiste terviseseisundite korral:
  1) idiopaatiline Parkinsoni tõbi (RHK 10 kood G20), kui haiguse kestus on vähemalt viis aastat ja haigusest tingitud motoorikahäired alluvad Levodopa toimele, kuid vaatamata adekvaatsele medikamentoossele ravile esinevad Levodopa-ravist tingitud väljendunud motoorsed fluktuatsioonid või oluline motoorikahäirete süvenemine Levodopa off-perioodis põhjustab sügava haiguspuude olemasolu (UPDRS motoorika hindamise skaala vähemalt > 30/108 Levodopa off-perioodis ja 30/108 Levodopa on-perioodis) või rasked Levodopa on-perioodi düskineesiad ja esineb raske medikamentoossele ravile allumatu treemor;
  2) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu essentsiaalne treemor (RHK 10 kood G25.0), mis põhjustab sügava haiguspuude;
  3) raskekujuline medikamentoossele ravile allumatu primaarne generaliseeritud düstoonia (DYT1 positiivne) (RHK 10 koodid G24.1; G24.2) ja idiopaatiline tservikaalne düstoonia (RHK 10 kood G24.3).

  (3) Koodidega 1A2117, 1A2119, 1A2122, 1A2125, 1A2129, 1A2130, 1A2204 ja 1A2205 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad neuronavigatsiooni seadme kasutamise maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle intratekaalse baklofeenravipumba paigaldamise, revisiooni või eemaldamise eest raskekujulise spastilise sündroomiga patsiendilt juhul, kui eelnevalt on toimunud tulemuslik ravi testimine ning raviotsuse on teinud eksperdikomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt neurokirurg ja neuroloog.

  (5) Haigekassa võtab koodidega 1A2133 ja 1A2134 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui krooniline valu on kestnud üle aasta, teised valuravimeetodid on tulemusteta või vastunäidustatud, alternatiivsete valuravimeetodite mittetoimimine on tõendatud ning raviotsuse on teinud eksperdikomisjon, kuhu kuuluvad neurokirurg, neuroloog, anestesioloog ja psühhiaater. Tervishoiuteenust koodiga 1A2134 rakendatakse ainult juhul, kui teststimulatsioonil saavutatud raviefekt on adekvaatne: valu väheneb rohkem kui 50% ning puuduvad vastunäidustused püsistimulaatori paigaldamiseks.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 1A2137 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil esineb ravimrefraktaarne epilepsia, mis ei allu ravile vähemalt kahe epilepsiaravimiga, ja raviotsuse on teinud eksperdikomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt neurokirurg ja neuroloog, ning teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

§ 54.  Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad

  (1) Näo- ja lõualuukirurgia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Suuõõne lesiooni ekstsisioon

1E2101

245,72

Sialolitotoomia

1E2102

236,50

Keele ja/või huule frenuloplastika

1E2103

188,97

Fiksatsioonivahendite kirurgiline eemaldamine lõualuudelt

1E2105

399,25

Ninaluumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2106

223,71

Retineerunud või impakteerunud hamba eemaldamine või vabastamine osteotoomiaga

1E2108

253,88

Tsüstektoomia või tsüstostoomia näo- või lõualuupiirkonnas

1E2109

297,43

Lõualuumurru kinnine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2110

321,61

Sarnaluumurru paigaldamine

1E2111

329,39

Hamba kirurgiline eemaldamine osteotoomiaga

1E2112

283,38

Operatsioonid kolmiknärvi perifeersetel harudel

1E2113

511,29

Kolmiknärvi harude blokaad koljupõhimikul

1E2114

207,68

Skleroseeriv ravi näo- ja kaelapiirkonnas

1E2117

165,49

Lõualuu healoomulise kasvaja ekstsisioon

1E2118

416,11

Ala- või ülalõualuu osaline ekstsisioonresektsioon ilma plastikata

1E2119

536,95

Lõualuu segmentaalne osteotoomia (dekortikatsioon)

1E2120

464,54

Hemiglossektoomia

1E2121

490,92

Sinusotoomia

1E2122

420,54

Näo-, lõualuu- ja kaelapiirkonna süvamädakolde avamine

1E2124

356,33

Huule resektsioon

1E2125

342,80

Suulae lesiooni ekstsisioon

1E2126

486,38

Oronasaalse või oroantraalse fistuli plastiline korrektsioon

1E2127

407,54

Lõualuu osteotoomia

1E2128

353,37

Keele osaline resektsioon

1E2130

225,06

Lõualuu osteoplastika luulise transplantaadiga

1E2131

761,56

Suulaeplastika järgse defekti sulgemine

1E2132

486,10

Makro- ja mikrostoomia plastiline korrektsioon

1E2133

445,90

Submandibulaarse näärme ekstsisioon

1E2134

513,34

Lõualuumurru lahtine paigaldamine ja fiksatsioon

1E2135

433,15

Kondülektoomia

1E2136

720,09

Huuleplastika järgne korrektsioon

1E2137

352,96

Nina deformatsiooni plastiline korrektsioon

1E2138

583,03

Osaline parotidektoomia

1E2139

438,34

Dislotseerunud lõualuu lahtine paigaldamine

1E2140

610,58

Ülalõualuumurru (Le Fort I–II) lahtine paigaldamine ja immobilisatsioon

1E2141

603,00

Totaalne glossektoomia

1E2142

661,67

Totaalne parotidektoomia

1E2143

882,07

Türeglossaalsete ja branhiogeensete fistulite-tsüstide kirurgiline ravi

1E2144

424,52

Näo- ja kaelapiirkonna omandatud defektide plastiline korrektsioon

1E2145

1143,61

Alalõualuu liigese põletiku kirurgiline ravi

1E2146

576,80

Alveolaarjätke lõhe kirurgiline ravi luuplastikaga

1E2147

752,39

Lõualuu defektide alloplastiline operatsioon

1E2148

946,85

Kaasasündinud huulelõhe plastika

1E2149

395,13

Suulaeplastika

1E2150

495,23

Ülalõualuumurru (Le Fort II–III) osteosüntees

1E2151

1403,40

Lõualuu defektide autoplastiline operatsioon

1E2152

995,49

Alalõualuu liigese anküloosi kirurgiline ravi

1E2153

770,94

Rekonstruktiivne rino-heiloplastika

1E2154

730,49

Lõualuude resektsioon

1E2155

1327,93

Mikrogeenia ja progeenia ning lahihambumuse kirurgiline ravi

1E2156

963,26

Mikrognaatia ja prognaatia kirurgiline ravi

1E2157

963,26

Näo- ja lõualuupiirkonna kaasasündinud ja omandatud defektide ravi müokutaanse vaskulariseeritud transplantaadiga

1E2158

1919,90

Näonärvi anastomooside moodustamine mikrokirurgilisel teel

1E2159

1977,53

Orbitaalhüpertelorismi ravi

1E2160

1557,02

Näokolju kirurgiline ravi koronaarse lõikega

1E2161

2239,70

Kraniofatsiaalne resektsioon

1E2162

3028,93

Metallosteosünteesimaterjali eemaldamine näo- ja lõualuupiirkonnas

1E2164

456,51

Elementide või breketite kleepimine lõualuumurru fikseerimisel

1E2166

351,71

Alalõualuu liigese artrotsentees

1E2167

355,45

Alalõualuu liigese artroskoopiline operatsioon

1E2168

659,16

Alalõualuu liigese artrotoomia-artroplastika

1E2169

596,48

Koljupõhimiku ja parafarüngeaalsete kasvajate eemaldamine

1E2172

2340,00

Vestibulum’i või suupõhja plastika

1E2178

259,99

Orbita rekonstruktsioon

1E2179

777,45

  (2) Koodiga 52414 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenustega.

§ 55.  Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Oftalmoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Pteruugiumioperatsioon

10901

153,71

Tsilikaarkeha diatermia ja krüoteraapia

20901

171,54

Entroopiumi ja ekstroopiumi operatsioon

20902

246,63

Vigastatud laugude õmblus

20903

242,48

Silikoonimplantaadi või sarvkesta eemaldamine

20904

241,96

Eeskambri paratsentees

20905

157,89

Tagumine skleerektoomia

20906

190,20

Evistseratsioon

20908

188,82

Enukleatsioon implantaadita

20909

219,88

Tsirkulaarne keratotoomia valutava bulloosse keratopaatia korral

20910

177,43

Pisarakoti eemaldamine

30901

247,41

Strabismioperatsioon ühel sirglihasel

30902

215,83

Enukleatsioon implantaadiga

30903

333,07

Jääkmembraani lõhestamine

30905

180,50

Eesmine vitrektoomia

30906

192,18

Ptoosioperatsioon

30907

274,45

Strabismioperatsioon kahel sirglihasel

30908

274,45

IOLi eemaldamine

40901

219,60

Strabismioperatsioon sirg- ja põikilihasel

40902

342,64

Laugude plastiline operatsioon

40903

342,64

Sarvkesta- ja valgekestaõmblus läbistava vigastuse puhul

40904

342,64

Konjunktiivi plastika limaskesta siirdamisega

40905

482,55

Jääkmembraani ekstirpatsioon

40906

243,25

Tsüklodialüüs

40907

215,13

Silmasisese magnet-võõrkeha eemaldamine

40909

335,00

Dakrüotsüstorinostoomia

40910

365,24

Aplikaatori fikseerimine silmale

40911

329,05

Võõrkeha eemaldamine orbita’st

40913

482,55

Amnioni membraani siirdamine sarvkestale

40915

327,83

Amnioni membraani käitlemine ja säilitamine

1L2102

1110,67

IOLi implantatsioon ilma kataraktioperatsioonita

50901

279,12

Pisarakanalikeste taastamine

50905

396,36

Glaukoomi fistuliseeriv operatsioon

50908

292,41

Konjunktiivikoopa plastika proteesi paigaldamiseks

50910

504,53

Lau komplitseeritud plastiline operatsioon

50911

504,53

Orbita eksentseratsioon

50912

492,31

Kihiline keratoplastika

50913

351,03

Surnud doonori silmade sarvkestade käitlus siirdamiseks, sealhulgas sarvkesta eemaldamine

50914

418,22

Amagneetse silmasisese võõrkeha eemaldamine

60901

522,78

Lukseerunud läätse eemaldamine

60902

384,24

Võrkkesta irdumise operatsioon plombeerimisega

60903

474,10

Kataraktioperatsioon IOLita

60905

348,19

Vikerkesta kasvaja eemaldamine

60906

549,96

Keratoproteesimine

70901

573,83

Katarakti- ja glaukoomioperatsioon

70902

464,59

Võrkkesta irdumise operatsioon vitrektoomiaga

70903

620,92

Katarakti fakoemulsifikatsioon

70904

467,62

Silma eesmise osa rekonstruktsioon läbistava vigastuse puhul

70905

554,80

Glaukoomioperatsioon (valgekesta plastika)

70906

471,80

Tagumine vitrektoomia

70907

474,74

Läbistav keratoplastika

70908

506,12

Kataraktioperatsioon IOLiga

70909

438,75

Vikerkesta ja ripskeha operatsioon

70910

479,84

Silma sarvkesta siirdamine

70911

778,41

Vitreoretinaalne kirurgia

80901

1837,82

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

1C2101

515,86

  (2) Koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab järgmisi oftalmoloogilisi operatsioone:
  1) fototerapeutiline keratektoomia;
  2) topograafiline fotorefraktiivne keratektoomia;
  3) sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil.

  (3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 1C2101 tähistatud tervishoiuteenuse eest ühe korra ravijuhu kohta.

  (4) Koodiga 1L2102 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ühest amnioni membraanist tehtud transplantaatide käitlemisega ja säilitamisega seotud kulude maksumust.

§ 56.  Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad

  (1) Otorinolarüngoloogia operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Granulatsiooni eemaldamine kuulmekilelt biopsiaga

11001

156,62

Tonsillotoomia

11002

140,08

Ninakarbiku ultraheli- või laserkoagulatsioon

11003

143,58

Väliskuulmekäigu polüpotoomia

11004

156,62

Ninaõõne polüpotoomia

11005

160,60

Ninaluude repositsioon, fikseerimine

11006

142,11

Ninaneelu tamponeerimine

11007

139,62

Süljekivi eemaldamine näärmejuhast

11010

143,58

Tümpanostoomia

11016

158,67

Tonsillektoomia

21001

240,39

Adenoidektoomia

21002

188,68

Trummiõõne polüpotoomia

21003

241,01

Trummiõõne dreenimine

21004

253,35

Mastoidotoomia

21005

408,93

Abstsessi dreenimine neelus ja kõrineelus

21006

230,24

Ninavaheseina ja ninaesiku kasvaja ekstirpatsioon

21007

265,04

Submukoosne konhotoomia

21008

163,90

Konhotoomia

21009

170,90

Otsmikukoopa trepanapunktsioon

21010

258,86

Endonasaalne antrostoomia

21011

241,53

Kõri indirektne biopsia

21012

210,81

Võõrkeha eemaldamine kõrist ja kõrineelust

21013

360,65

Kõrvalesta resektsioon

21015

270,20

Antroskoopia

21017

224,48

Võõrkeha operatiivne eemaldamine väliskuulmekäigust

31001

302,20

Attikotoomia/attikoantrotoomia

31002

370,90

Arteri ligeerimine paranasaalses piirkonnas

31003

330,31

Uvulo-palato-farüngoplastika

31005

339,59

Antrostoomia Caldwell-Luci järgi

31007

311,90

Ninatiiva plastika

31008

422,60

Septumi resektsioon Killiani järgi

31009

243,20

Etmoidektoomia

31010

330,31

Võõrkeha operatiivne eemaldamine ninast

31011

330,31

Trahheabronhoskoopia võõrkeha eemaldamisega

31014

311,57

Kõrvalesta ekstirpatsioon

31017

304,56

Kõrvalestaplastika

31018

430,33

Suupõhja abstsessi dreenimine

31020

314,77

Müringoplastika

41001

481,64

Tümpanotoomia

41002

419,22

Attikomastoidektoomia/mastoidektoomia

41003

494,15

Väliskuulmekäigu eksostooside ekstirpatsioon

41004

352,08

Farüngo-ösofagotoomia

41005

424,22

Ninaneelu fibroomi eemaldamine

41006

449,97

Trahheostoomia kilpnäärme istmuse resektsiooniga

41007

400,16

Direktne larüngoskoopia kasvaja ekstirpatsiooniga

41008

584,36

Laserkoagulatsioon kasvaja eemaldamisel

41009

423,00

Endonasaalne antrostoomia

41010

404,71

Septoplastika

41011

409,27

Septumi perforatsioonide sulgemine

41012

454,52

Frontotoomia

41013

435,50

Preaurikulaarse fistuli ekstirpatsioon kõhre resektsiooniga

41014

424,22

A. carotis’e ligeerimine kaelal

41016

400,16

Mediastinoskoopia biopsiatega

41018

440,12

Attikoantromastoidektoomia

51001

582,76

Transpalatinaalne ninaneelu kirurgia

51003

597,90

Endolarüngeaalne mikrokirurgia

51004

841,12

Antrostoomia Denkeri järgi

51005

458,53

Rekonstruktiivne frontotoomia

51006

525,34

Endonasaalne etmoidofrontotoomia

51007

538,59

Sfenoidotoomia

51008

538,59

Koaani atreesia kirurgiline ravi

51009

538,59

Endonasaalne laser-dakrüotsüstorinostoomia

51010

547,08

Funktsionaalne endoskoopiline antrostoomia

51011

538,59

Funktsionaalne endoskoopiline etmoidofrontotoomia

51012

484,28

Endotrahheaalne laser-resektsioon

51013

689,71

Rinoplastika

51014

742,15

Kaela selektiivne lümfadenektoomia, Wanachi II operatsioon

51015

1189,27

Kaela fistuli ekstirpatsioon keeleluu resektsiooniga

51016

538,27

Keskkõrva radikaaloperatsioon

61001

809,51

Endolarüngeaalne hordektoomia

61003

972,24

Rinoseptoplastika

61004

1063,41

Kõrvalesta rekonstruktiivne plastika

61005

904,31

Stapedotoonia, stapedoplastika

61006

848,98

Tümpanoplastika

71001

936,96

Oimuluu resektsioon

71002

815,39

Rinoseptoortoplastika mobilisatsiooni ja repositsiooniga

71004

1044,71

Näonärvi kirurgiline dekompressioon trummiõõnes

71005

1101,99

Tümpanomastoidektoomia

71006

970,87

Kaela radikaalne lümfadenektoomia Crile’i järgi

71007

1537,77

Kõri resektsioon või eemaldamine

71008

1707,64

Keskkõrva reoperatsioon

81002

1146,26

Närvi-lihase-nahalapi transplantatsioon näopiirkonnas

81003

1644,76

Näonärvi dekompressioon ja plastika oimuluu labürintaarses piirkonnas

91001

1534,19

Akustikusneurinoomi translabürintaarne resektsioon

91002

1483,32

Labürintektoomia

91003

1483,32

Petrosektoomia

91004

1483,32

Kõrva atreesia rekonstruktsioon

91005

1459,95

Näonärvi plastika lihasrekonstruktsiooniga

91006

1534,19

  (2) Koodiga 21004 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab dreeni maksumust.

§ 57.  Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad

  (1) Günekoloogia ja sünnitusabi operatsioonide piirhinnad, ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär ning kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Hümenektoomia

1L2103

  161,36

100

0

Healoomulise kasvaja eemaldamine välistelt suguelunditelt, tupest, sealhulgas Bartholini näärmete operatsioonid

1L2104

  212,90

100

0

Emakaõõne abrasioon

1L2105

  146,18

100

0

Emakakaela tugiõmblus raseduse ajal

1M2201

  250,18

100

0

Emakakaela konisatsioon

1L2106

  320,35

100

0

Tupe, perineumi ja emakakaela rebendite taastav operatsioon

1M2101

  315,72

100

0

Emakaõõne manuaalne revisioon

1M2103

  201,84

100

0

Vulva ja paravaginaalsete hematoomide operatsioonid

1L2107

  360,19

100

0

Tupe rekonstruktsioon oma kudedega

1L2108

  439,35

100

0

Vulva resektsioon või hemivulvektoomia

1L2109

  381,52

100

0

Tehisabort meditsiinilistel näidustustel

1M2104

  146,34

100

0

Tehisabort omal soovil

1M2110

  146,34

70

30

Operatsioon emakakaelal, sealhulgas amputatsioon

1L2110

  373,94

100

0

Loodet purustav operatsioon

1M2107

  366,48

100

0

Lahkliha IV järgu rebendi õmblemine

1M2105

  338,91

100

0

Rektovaginaalsete, uretrovaginaalsete fistulite operatsioon tupe kaudu

1L2111

  586,37

100

0

Tupeplastika koos emaka ventrofiksatsiooniga

1M2108

  487,26

100

0

Operatsioon emakamanustel või -ligamentidel

1L2112

  557,00

100

0

Vulvektoomia

1L2113

  551,03

100

0

Tupe resektsioon

1L2114

  586,32

100

0

Suurrasviku eemaldamine

1L2115

  529,90

100

0

Emakavälise raseduse operatsioon

1M2109

  402,83

100

0

Emaka ja parameetriumi muud operatsioonid

1L2116

  493,12

100

0

Emaka subtotaalne amputatsioon

1L2117

  567,13

100

0

Laparoskoopiline väikese vaagna elundite kontroll ja liidete vabastamine, steriliseerimine

1L2201

  606,69

100

0

Diagnostiline või operatiivne hüsteroskoopia (statsionaaris või päevastatsionaaris)

1L2202

  399,17

100

0

Keisrilõige

1M2106

  479,31

100

0

Hüsterektoomia

1L2118

  817,20

100

0

Emaka ja emakamanuste mädaprotsesside operatiivne ravi

1L2119

  615,06

100

0

Emaka anomaaliate plastilised operatsioonid

1L2120

  509,06

100

0

Munasarjavähi staadiumi määrav operatsioon

1L2121

  853,53

100

0

Laparoskoopiline munajuhade ja munasarjavähi staadiumi määrav operatsioon

1L2203

1148,74

100

0

Munajuhade ja munasarjade laparoskoopilised operatsioonid

1L2204

  771,38

100

0

Vaagnapõhja rekonstruktsioon transplantaadiga

1L2122

  667,77

100

0

Laparoskoopiliselt assisteeritud kolpopoees

1L2205

1142,72

100

0

Radikaalne hüsterektoomia tüüp B

1L2123

1155,51

100

0

Radikaalne laparoskoopiline hüsterektoomia tüüp B

1L2214

1444,84

100

0

Vaginaalne hüsterektoomia

1L2124

  798,89

100

0

Laparoskoopiline munajuhade taastav operatsioon

1L2206

  795,75

100

0

Emaka laparoskoopilised operatsioonid

1L2207

1102,71

100

0

Laparoskoopiline hüsterektoomia

1L2208

1051,37

100

0

Laparoskoopiline assisteeritud vaginaalne hüsterektoomia (LAVH)

1L2209

1273,64

100

0

Laparoskoopiline radikaalne hüsterektoomia tüüp C

1L2210

1734,01

100

0

Radikaalne hüsterektoomia tüüp C

1L2125

1441,68

100

0

Radikaalne laparoskoopiline trahhelektoomia

1L2211

1591,45

100

0

Radikaalne trahhelektoomia

1L2126

1196,48

100

0

Emakakaela ekstirpatsioon

1L2127

1025,76

100

0

Emakakaela laparoskoopiline ekstirpatsioon

1L2212

1244,28

100

0

Radikaalne vulvektoomia koos regionaalsete lümfisõlmede eemaldamisega

1L2241

1466,71

100

0

Vaagnaelundite evistseratsioon, eesmine või tagumine

1L2129

1693,65

100

0

Vaagnaelundite evistseratsioon, totaalne

1L2131

2090,76

100

0

Paraaortaalne lümfisõlmede eemaldamine

1L2132

  897,11

100

0

Laparoskoopiline paraaortaalne lümfisõlmede eemaldamine

1L2133

1276,39

100

0

Diafragma resektsioon

1L2134

  873,08

100

0

Laparoskoopiline sakrokolpopeksia või lateraalne suspensioon

1L2215

  875,64

100

0

  (2) Koodiga 1L2118 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (3) Koodiga 1L2207 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate laparoskoopiliste operatsioonide kulusid.

  (4) Koodiga 1L2204 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide munasarjadel ja munajuhadel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (5) Koodiga 1L2120 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõikide emakal, emakamanustel ja -ligamentidel tehtavate operatsioonide kulusid.

  (6) Koodiga 1L2118 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 1L2112, 1L2123 ja 1L2125 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

  (7) Koodiga 1M2101 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kõiki tupe, perineumi ja emakakaela piirkonnas tehtavate operatsioonide kulusid.

  (8) Koodiga 1M2109 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodiga 1L2112 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

  (9) Koodiga 1L2209 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodidega 1L2214 ja 1L2210 tähistatud tervishoiuteenuste kulusid.

  (10) Koodiga 1L2215 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab koodiga 1L2205 tähistatud tervishoiuteenuse kulusid.

§ 58.  Muude operatsioonide piirhinnad

  (1) Muude operatsioonide piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Onkoplastiline rinnanäärme operatsioon

1H2101

933,99

Rinnanäärme sektorresektsioon

1H2102

420,63

Rinnanäärme eemaldamine

1H2105

519,13

Rinnanäärme sektorresektsioon lümfisõlmede eemaldamisega

1H2106

584,19

Rinnanäärme sektorresektsioon näärmekoe osalise nihutamisega

1H2103

474,05

Rinnanäärme korduv sektorresektsioon (kasvaja lõikepiiril)

1H2104

550,35

Rinnanäärme reduktsioonplastika

1H2114

832,52

Rinnanäärme täielik eemaldamine koos lümfisõlmedega

1H2107

594,78

Subkutaanne rinnanäärme eemaldamine

1H2108

694,74

Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesiga

1H2111

788,28

Rinnaimplantaadi eemaldamine

1H2112

610,54

Rinna korrigeerimine rinnavähi ravi järel

1H2113

996,06

Rinnanibu rekonstruktsioon

1H2115

321,90

Koeekspandri asetamine või eemaldamine

1H2110

788,28

Valvurlümfisõlme biopsia ja operatsioon

1P2134

431,54

  (2) Koodiga 1H2115 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos teiste lõikes 1 loetletud teenustega.

  (3) Koodidega 1H2111 ja 1H2113 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud pahaloomulise kasvaja paikmepõhine multidistsiplinaarne eksperdikomisjon, millesse kuulub vähemalt üks plastika- ja rekonstruktiivkirurgia eriala arst, ning teenust osutatakse plastika- ja rekonstruktiivkirurgia eriala tegevusluba omavas haiglas.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 1H2111 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Polandi sündroomi (Q79.8) korral juhul, kui otsuse teenuse rakendamise vajalikkuse kohta on teinud multidistsiplinaarne eksperdikomisjon, millesse kuuluvad patsiendi raviarst, meditsiinigeneetik ja plastika- ja rekonstruktiivkirurgia eriala arst, ning teenust osutatakse plastika- ja rekonstruktiivkirurgia eriala tegevusluba omavas haiglas.

§ 59.  Simultaanoperatsiooni eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  (1) Käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenuse eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel loetakse simultaanoperatsiooniks juhtu, kui patsiendile osutatakse samas anatoomilises piirkonnas mitut käesolevas peatükis nimetatud tervishoiuteenust ühel ajal või ühe anesteesia vältel. Kahe või enama operatsiooni samaaegse tegemise korral tasutakse esimese operatsiooni eest 100% piirhinnast, teise operatsiooni eest 40% piirhinnast ja järgnevate operatsioonide eest 0% piirhinnast.

  (2) Anatoomiline piirkond käesoleva paragrahvi mõttes on ülajäse, alajäse, vaagen, rindkere, rinnanääre, kõht, pea (välja arvatud ajukolju), ajukolju, kael, lülisammas. Anatoomiline piirkond hõlmab kõiki vastava piirkonna kudesid ja elundeid.

  (3) Kahe neeru siirdamise puhul rakendatakse koodiga 1K2140 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (4) Kahe kopsu siirdamise puhul rakendatakse koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (5) Kahe silma sarvkesta siirdamise puhul rakendatakse koodiga 70911 tähistatud tervishoiuteenust kaks korda ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (6) Väikese liigese endoproteesimise puhul rakendatakse koodiga 0N2138 tähistatud tervishoiuteenust vastavalt proteesitud väikeste liigeste arvule ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (7) Elusdoonori luukoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 1N2160 ja 1N2161 tähistatud tervishoiuteenuseid üks kord ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

  (8) Elusdoonori vaskulaarkoe eemaldamise ja käitluse puhul rakendatakse koodidega 0P2104 ja 1P2116 tähistatud tervishoiuteenuseid üks kord ning ei rakendata lõikes 1 nimetatud piiranguid.

§ 60.  Laparoskoopia eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmine

  Koodiga 0J2220 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos käesolevas peatükis loetletud laparoskoopiliste operatsioonidega.

7. peatükk Meditsiiniseadmed ja ravimid 

§ 61.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad meditsiiniseadmed

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate meditsiiniseadmete piirhinnad on järgmised:

Meditsiiniseadme nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Alumise õõnesveeni filter

2502L

1276,64

Epikutaanne tsentraalne veenikateeter (G 24, G 27)

2508L

59,95

Südame püsistimulatsiooni elektrood

2509L

285,00

Vahend avatud arteriaalse juha endovaskulaarseks sulgemiseks

2510L

1876,80

Südame vatsakest/vatsakesi toetav seade (VAD)

2511L

122 714,89

Südamestabilisaatori komplekt

2512L

570,00

Mehhaaniline südameklapiprotees

2513L

2000,00

Bioloogiline südameklapiprotees

2515L

2010,00

Bioloogiline perikardist südameklapiprotees

2516L

2820,00

Mehhaanilise südameklapiga liitprotees

2517L

1820,00

Südameklapi tugirõngas

2518L

780,00

Üleneva aordi Valsalva protees

2519L

770,00

Südameklapi endovaskulaarne protees

2520L

16 440,00

Arütmiate kirurgilise ablatsioonravi seade

2521L

3240,00

Ühekambriline südamestimulaator

2524L

1189,00

Kahekambriline südamestimulaator

2525L

2241,00

Resünkroniseeriv kardioverter-defibrillaator (CRT-D)

2526L

8214,90

Kahekambriline kardioverter-defibrillaator (DR ICD)

2527L

5186,60

Ühekambriline kardioverter-defibrillaator (VR ICD)

2528L

4951,40

Resünkroniseeriv kardiostimulaator (CRT-P)

2529L

2563,70

Resünkroniseeriva kardiostimulaatori (CRT) elektrood

2530L

1500,00

Kardioverter-defibrillaatori (ICD) elektrood

2531L

1500,00

Südamestimulaatori elektroodi eemaldamise komplekt

2532L

2990,00

Mitraalklapi perkutaanse plastika vahend (komplekt)

2533L

28 000,00

Vasaku koja kõrvakese sulgur (komplekt)

2534L

7000,00

Pärgarteri stent

2535L

392,06

Adenosiin (üks viaal)

2536L

47,64

Lülisamba distraktor

2601L

601,15

Implantaatide komplekt keeruka lülisambadeformatsiooni ja kasvaja raviks

2604L

9878,70

Transpedikulaarsete ja sakraalsete kruvidega ning vastava konstruktsiooniga komplekt komplitseeritud deformiteetide, murdude ja kasvajate raviks

2605L

4175,29

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga komplekt lülisambamurdude, -kasvajate ja -deformatsioonide raviks, lülikeha asendusimplantaat

2606L

3010,96

Lastel jäsemete pikendamisel kasutatav varraste komplekt

2607L

1250,50

Lastel kasutatav elastsete osteosünteesivarraste komplekt

2608L

242,61

Osteosünteesil ning kõõluse ja sidekoe aparaadi kirurgias kasutatavad resorbeeruvad implantaadid

2609L

269,71

Plaatosteosünteesi väike komplekt

2610L

110,82

Plaatosteosünteesi keskmine komplekt

2611L

313,74

Plaatosteosünteesi suur komplekt

2612L

451,20

Erivajadustega osteosünteesi implantaadi komplekt

2615L

790,91

Toruluumurru osteosünteesi ettepuurimata nael

2616L

532,01

Reieluu dünaamilise kruviga implantaadi (DHS/DCS) komplekt

2617L

451,47

Reieluukaela mediaalse murru implantaat

2618L

367,04

Intramedullaarne nael (alates 5 mm-st)

2619L

284,41

Intramedullaarne väike nael (kuni 5 mm)

2621L

77,16

Kirschneri varras

2628L

13,74

Liigese sideaparaadi või kõõluse asendusimplantaat

2629L

293,67

Põlveliigese- ja õlaliigesesideme kinnituskruvi

2630L

131,74

Titaan-minikruvi

2634L

19,75

Rinnakuvarb (Lorenzi süsteem)

2637L

2264,96

Transpedikulaarsete kruvide ja vastava konstruktsiooniga süsteem lülisamba fikseerimiseks

2638L

1973,35

Luumurru välisfiksatsiooni süsteem

2640L

343,75

Tavaline luukruvi

2641L

11,50

Kanüleeritud luukruvi

2642L

91,86

Titaanplaatosteosünteesi minikomplekt

2643L

212,93

Kraniofatsiaalse osteosünteesi resorbeeruvate implantaatide komplekt

2644L

4039,49

Standardne tsementeeritav puusaliigese endoprotees

2650L

1276,64

Standardne tsemendivaba puusaliigese endoprotees

2651L

2241,70

Puusaliigese hübriidprotees

2652L

1975,76

Tsementeeritav puusa revisioonprotees

2653L

1823,78

Tsemendivaba puusa revisioonprotees

2654L

2887,59

Segmenti asendav puusaliigese ja põlveliigese protees luukoe suure kaoga seotud protsesside (kasvajad, luunekroos) korral

2656L

9118,85

Standardne tsementeeritav põlveliigese endoprotees

2660L

2196,07

Õlaliigese poolprotees

2665L

1443,83

Sõrmeliigese silikoonprotees

2670L

266,00

Sõrmeliigese totaalprotees

2671L

715,24

Unikondülaarne põlveliigese protees

2672L

1374,10

Erikonstruktsiooniga protees (põlv, õlg, ranne, küünarliiges, hüppeliiges)

2673L

2794,08

Eripinnakonstruktsiooniga puusa- või põlveliigese protees

2674L

5560,31

Vaagnaluu defekti asetatav tugiimplantaat

2675L

1476,36

Negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)

2676L

210,33

Kodus kasutatav negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)

2682L

283,90

Infitseeritud luukolde või luu defekti täitmiseks vajalik bioimplantaat (50 tk = üks viaal)

2677L

149,23

Endoproteesimisel kasutatav tavaline tsement 40 g või põletikuvastast vahendit sisaldav tsement 20 g

2678L

137,12

Intermaksillaarse fiksatsiooni kruvide (IMF) komplekt (neli tk)

2679L

114,77

Alalõualiigese unilateraalne endoprotees

2680L

15 260,00

Alalõualiigese bilateraalne endoprotees

2681L

28 340,00

Klips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2701L

216,00

Ajuvatsakeste šunteerimise komplekt (reguleeritava klapiga)

2702L

2253,03

Ajuvatsakese välise drenaaži komplekt

2703L

318,48

Koljul paiknev reservuaarklapp šunteerival operatsioonil

2707L

397,09

Ühendav vahelüli šunteerival operatsioonil

2708L

90,00

Abdominaalne (atriaalne) kateeter vastsündinutele šunteerival operatsioonil

2709L

139,32

Aju kõvakelme asendaja

2714L

322,64

Ajuvatsakese sisene rõhu andur

2715L

723,60

Ajukoe sisene rõhu andur

2716L

809,47

Liikvori kontrollklapp šunteerival operatsioonil

2720L

480,68

Kaela eesmise spondülodeesi vahendid

2721L

600,30

Närviplastikas kasutatav resorbeeruv tehisimplantaat pikkusega 20–30 mm

2722L

846,00

Kirurgiline navigatsioonisüsteem

2723L

117,88

Miniklips ajuveresoonte haiguste operatsioonil

2724L

246,00

Püsiva rõhuga klapiga ajuvatsakese šunteerimise komplekt

2725L

741,92

Antisifoon-klapp

2726L

942,00

Kaela tagumise spondülodeesi vahendid

2727L

3570,77

Jäik kaeladiski protees täidisega

2728L

1352,95

Vertebroplastika komplekt

2729L

1014,93

Intratekaalse baklofeenravipumba komplekt

2730L

14 474,11

Intratekaalse baklofeenravipumba revisiooni komplekt

2731L

259,97

Uitnärvi stimulaatori komplekt mahuga 8 cm³

2732L

22 690,00

Uitnärvi stimulaatori komplekt mahuga 14 cm³

2733L

26 530,00

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (15 × 20 cm)

2752L

699,13

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (kuni 15 × 15 cm)

2753L

414,08

Kolmeosaline songa proteesvõrk

2755L

158,63

Tsirkulaarstapler

2758L

386,47

Lineaarstapler-lõikur laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2763L

428,97

Lineaarstapler-lõikuri õmbluskassett laparoskoopilistel või torakoskoopilistel operatsioonidel

2764L

160,00

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (kuni 15 × 15 cm)

2765L

48,76

Lineaarstapler või lineaarstapler-lõikur

2766L

192,79

Lineaarstapleri või lineaarstapler-lõikuri täitekassett

2767L

115,20

Soolte vastu asetatav proteesmaterjal (30 × 30 cm)

2768L

1179,49

Mitteresorbeeruv proteesvõrk (30 × 30 cm)

2769L

241,71

Endoskoopiline songavõrgu kinnitusvahend

2770L

188,73

Intraduktaalse litotripsia lisavahendite komplekt

2771L

1762,00

Endoskoopilise kolangiskoopia biopsiatangid

2772L

536,00

Endoskoopilise submukoosse dissektsiooni nuga

2773L

441,83

Endoskoopilise submukoosse dissektsiooni hemostaatilised tangid

2774L

218,50

Ajutine šunt

2801L

201,43

Plastikalapp (9 × 2 cm)

2802L

197,58

Y-kujuline immutatud dakroonprotees

2804L

764,21

Embol/trombektoomia/sapiteede konkrementide eemaldamise balloonkateeter

2809L

45,12

Embol/trombektoomia spiraal ja korvkateeter

2810L

123,96

Hemodialüüsi arterio-venoosne PTFE-šunt

2811L

964,20

Okluseeriv spiraal

2812L

600,00

Südame vaheseina defekti sulgur

2813L

4500,00

Lineaarne immutatud dakroonprotees

2814L

534,06

Lineaarne PTFE-protees

2815L

1224,32

Kõhuaordi endovaskulaarne stentprotees

2818L

17 710,39

Torakaalaordi endovaskulaarne stentprotees

2819L

17 924,66

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi proksimaalne pikendus

2820L

2631,89

Kõhuaordi endovaskulaarse stentproteesi distaalne pikendus

2821L

2457,04

Embolprotektsiooniseade

2822L

1008,00

Ravimkaetud perifeerne stent

2823L

1684,05

Ravimkaetud perifeerne balloon

2824L

510,00

Perifeerne stentprotees

2825L

1470,41

Endarterektoomia või trombektoomia seade

2826L

2874,96

Häälemoodustamise trahheo-ösofagiaalne endoprotees

2850L

223,44

Trahheostoomia kanüüli komplekt

2851L

170,50

Kõrva kuulmisluukese endoprotees

2853L

109,35

Alalõualuu rekonstruktsiooni plaat

2854L

710,12

Orbita hüdroksüapatiit implantaat

2870L

319,17

Sarvkesta protees

2871L

337,07

Iiris-lääts

2872L

473,65

Iirise retraktorite komplekt

2873L

66,00

Kapsliring

2874L

54,50

Kollageenimplantaat

2875L

195,60

Silma vesivedelikku dreneeriv seade

2876L

522,11

Perkutaanse nefrostoomi või gastrostoomi komplekt

2906L

103,73

Kusepõiesfinkteri protees

2909L

6005,90

Nefroskoopilise operatsiooni (PCN) erivahendite komplekt

2911L

459,17

Kusepõiesfinkteri proteesi lisamuhv

2912L

1191,37

Kondroitiinsulfaat lokaalseks kusepõiesiseseks raviks

2913L

94,80

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

24,61

Kõrgsagedusliku kopsude kunstliku ventilatsiooni korral kasutatav hingamiskontuur

2950L

572,02

Ekstrakorporaalse membraanoksügenatsiooni (ECMO) aparaadi paigaldamise komplekt

2961L

3263,72

Ekstrakorporaalse membraanoksügenatsiooni (ECMO) aparaadi vahetamise komplekt

2959L

2425,26

Vereloome tüvirakkude ja terapeutiliste rakkude käitlemise vahendite komplekt

2962L

122,66

Hemostaatiline ravimkäsn

2963L

249,23

Transobturatoorne retroluminaalne ling

2964L

2239,79

Vaginaalne proleenling

2965L

434,85

Diafragma elektrilise aktiivsuse registreerimise nasogastraalsond

2966L

179,76

Y-kujuline hõbedaga immutatud dakroonprotees

2967L

1088,25

Lineaarne hõbedaga immutatud dakroonprotees

2968L

877,79

Perifeerse veresoone iselaienev või balloonlaiendatav stent

2973L

424,66

Perifeerse veresoone madala profiiliga iselaienev või balloonlaiendatav stent

2974L

681,71

Endoskoobipealse klipsi ankur või haarats

2975L

556,00

Endoskoobipealne klips seedetrakti verejooksu sulgemiseks

2976L

384,00

Endoskoobipealne klips söögitoru perforatsiooni sulgemiseks

2977L

522,00

Endoskoobipealne klips alumise seedetrakti perforatsiooni sulgemiseks

2978L

576,00

Endoskoobipealne klips mao või duodeenumi kroonilise lesiooni/fistuli sulgemiseks

2979L

540,00

Intrabronhiaalne klapp (EBV/IBV)

2970L

1589,74

Intrabronhiaalse klapi laadimisseade

2971L

770,40

Bronhide mõõtekomplekt ja mõõteballoon

2972L

460,27

Ajuarterite trombektoomia komplekt

2969L

5624,40

Prolapsi võrk (eesmine)

2980L

746,65

Prolapsi võrk (tagumine)

2981L

708,50

Emaka tamponaadiballoon

2983L

419,82

Koeekspander

2984L

690,00

Rinnaimplantaat

2985L

650,00

Rinna titaanvõrk

2986L

700,00

Laparoskoopilise sakrokolpopeksia võrk

2987L

510,00

Laparoskoopilise lateraalse suspensiooni võrk

2988L

669,60

Lahastamise komplekt näo- ja lõualuukirurgias

2929L

431,52

  (2) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud meditsiiniseadmete piirhinnad sisaldavad ainult meditsiiniseadme maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 2930L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse juhul, kui rasestumisvastane emakasisene vahend paigaldatakse naisele ühe aasta jooksul pärast sünnitust, või naisele, kellel on meditsiiniline vastunäidustus sünnitamiseks.

  (5) Koodiga 2676L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse järgmistel juhtudel:
  1) traumaatilised või infektsioonist tingitud tüsilikud pehmekoe defektid;
  2) sügavad (IV astme) põletused.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 2722L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab neurokirurg.

  (7) Koodiga 2873L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 40901, 50901, 60902, 60905, 70902, 70904, 70909 ja 80901 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (8) Koodiga 2874L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 60905, 70902, 70904 ja 70909 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (9) Koodiga 2875L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 40907, 50908, 70902 ja 70906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel.

  (10) Koodiga 2723L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas funktsionaalses endoskoopilises siinuskirurgias.

  (11) Koodidega 2959L ja 2961L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (12) Koodidega 2730L ja 2731L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse ainult koos koodiga 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (13) Koodiga 2962L tähistatud teenuse piirhinda rakendatakse ainult koos koodiga 8103 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 2511L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kaugelearenenud südamepuudulikkusega patsiendilt, kellel südame kirurgiline ravi ilma südant toetava seadmeta on perspektiivitu, ning juhul, kui otsuse teenuse vajalikkuse kohta on teinud eksperdikomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 2520L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas juhul, kui aordiklapi või kopsuarteriklapi operatiivne ravi on vastunäidustatud väga kõrge prognoositava riski tõttu ning protseduuri vajalikkuse otsuse on teinud eksperdikomisjon, kuhu kuuluvad kardioloog, kardiokirurg ja anestesioloog.

  (16) Koodiga 2963L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse ainult koos §-s 51 nimetatud torakaalkirurgia operatsioonidega.

  (17) Koodiga 2876L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse koodidega 50908 ja 70906 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel järgmistel juhtudel:
  1) medikamentoossele ravile mittealluv kõrge kirurgilise riskiga primaarse avatud nurga glaukoom;
  2) katarakti operatsioonil, kui esineb primaarse avatud nurga glaukoom;
  3) sekundaarne avatud nurga glaukoom;
  4) sekundaarne suletud nurga glaukoom.

  (18) Haigekassa võtab koodiga 2644L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 19-aastase kindlustatud isiku aju- ja näokolju operatsiooni korral.

  (19) Haigekassa võtab koodiga 2964L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellele on eesnäärme kartsinoomi operatsiooni (radikaalne prostatektoomia, eesnäärme transuretraalne resektsioon või eesnäärme adenomektoomia) järel põie sulgurlihase jääkfunktsiooni olemasolul tekkinud kerge või mõõdukas stress-uriinipidamatus, ja juhul, kui operatsioonist on möödunud vähemalt 12 kuud.

  (20) Koodidega 2964L ja 2965L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse koos koodiga 1K2104 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (21) Koodiga 2524L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7673 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (22) Koodiga 2525L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7674 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (23) Koodiga 2526L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7675 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (24) Koodiga 2527L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7676 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (25) Koodiga 2528L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7677 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (26) Koodiga 2529L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7678 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (27) Koodiga 2969L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse koos koodiga 7811 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (28) Haigekassa võtab koodiga 2980L või 2981L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 1L2122 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (29) Haigekassa võtab koodiga 2732L või 2733L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 1A2137 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (30) Haigekassa võtab koodidega 2680L ja 2681L tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle alalõualiigese raskekujulise deformatsiooni ja/või funktsioonihäire korral juhul, kui muud ravimeetodid on ammendunud ning kui teenust osutab alalõualuu liigese proteesimise pädevusega näo-lõualuukirurg. Tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (31) Koodiga 2973L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse juhul, kui stent sisestatakse perifeersesse veresoonde 0,035″ juhtetraadil.

  (32) Koodiga 2974L tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse juhul, kui stent sisestatakse perifeersesse veresoonde 0,014″ juhtetraadil või 0,018″ juhtetraadil.

  (33) Haigekassa võtab koodiga 2822L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust rakendatakse unearteri endovaskulaarsel protseduuril.

  (34) Haigekassa võtab koodidega 2824L ja 2826L tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt ühel korral ühe endovaskulaarse põhiprotseduuri kohta.

  (35) Haigekassa võtab koodiga 2987L või 2988L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 1L2215 või 50315 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (36) Haigekassa võtab koodiga 2771L või 2772L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 7547 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (37) Haigekassa võtab koodiga 2773L või 2774L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 7548 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (38) Haigekassa võtab koodiga 2911L tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 1K2233 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (39) Koodidega 2510L, 2520L, 2526L, 2527L, 2528L, 2529L, 2530L, 2531L, 2532L ja 2533L tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglavõrgu arengukavas nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (40) Koodiga 2682L tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse ortopeedi, plastikakirurgi, veresoontekirurgi või üldkirurgi suunamisel üks kord 30 ravipäeva kohta.

§ 62.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma, sclerosis multiplex’i, urtikaaria, hiidrakulise arteriidi, atoopilise dermatiidi ja hereditaarse angioödeemi korral

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuur

221R

109,08

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, neljanädalane ravikuur

222R

124,66

1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, neljanädalane ravikuur

223R

124,66

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuur

224R

1090,28

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, neljanädalane ravikuur

225R

1201,10

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, neljanädalane ravikuur

226R

1062,46

Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1 mg

345R

2,72

Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, neljanädalane ravikuur

242R

852,43

Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, neljanädalane ravikuur

346R

1249,57

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

349R

6269,61

Sclerosis multiplex’i ravi kladribiiniga, 10 mg

253R

1992,42

Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi belimumabiga, üks manustamiskord

393R

136,21

Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

206R

2,72

Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuur

247R

1103,91

Bioloogiline ravi IL-4 retseptori α-ahela vastase antikehaga, kuni 300 mg

271R

464,64

Atoopilise dermatiidi ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur

291R

836,00

Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, üks süstel (300 mg)

270R

13 819,96

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Haigekassa võtab lõikes 1 nimetatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

  (5) Kui on meditsiiniline vajadus kasutada lõikes 1 nimetatud ravimiteenuseid raviskeemi kohaselt, mille järgimisel piirhind ei kata individuaalset ravivajadust, võib haigekassa võtta piirhinda ületava tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (6) Haigekassa võtab koodidega 221R–226R, 250R ja 258R tähistatud ravimiteenuste korral tasu maksmise kohustuse üle sõltuvalt kasutatud neljanädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (7) Koodidega 221R–226R, 250R ja 258R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), anküloseeriv spondüliit (RHK 10 kood M45), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3), juveniilne idiopaatiline artriit (RHK 10 kood M08) lõigetes 9–21 sätestatud juhtudel.

  (9) Koodidega 221R ja 224R tähistatud ravimiteenustega ravi alustamise ning katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts) moodustatud eksperdikomisjonid.

  (10) Ravi koodiga 221R, 224R või 250R tähistatud ravimiteenusega alustatakse reumatoidartriidiga patsiendil, kes eriala eksperdikomisjoni otsuse alusel vastab ACR/EULAR 2010 klassifikatsiooni kriteeriumidele ja järgmistele tingimustele:
  1) esineb I–III astme funktsionaalne liigesepuudulikkus;
  2) vähemalt kuus turses ja kuus valusat liigest, hommikune liigesejäikus vähemalt üks tund või esineb reumatoidartriidi liigesvistseraalne vorm;
  3) ESR vähemalt 30 mm/h Westergreni järgi ja/või CRP vähemalt 25 mg/l ja/või DAS 28 vähemalt 4,6 eeldusel, et viimasest parenteraalsest glükokortikosteroidi manustamisest on möödas vähemalt kaks kuud;
  4) vähemalt kuus kuud kestnud kombineeritud ravi ühtekokku vähemalt kolme sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga ja suukaudse glükokortikosteroidiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks;
  5) halva prognoosiga (autoantikehade (reumatoidfaktor ja/või aCCP) olemasolu, eriti kõrges tiitris; kõrge põletiku aktiivsus (SR, CRP); suur turses liigeste arv; mõõdukas-kõrge haiguse aktiivsus vastavalt komposiitskoorile (DAS 28); eelnevate kombinatsioonid; erosioonide olemasolu varajases haiguse staadiumis) patsientide korral kolm kuud kestnud ravi ühe sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (11) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi või JAK-inhibiitori toimeainega lõpetatakse reumatoidartriidi korral juhul, kui kolme kuni kuue kuu jooksul ei ole saavutatud EULAR-i kriteeriumide järgi head ravitulemust (DAS 28 langus vähemalt 1,2 võrra) või ACR 50% ravitulemust (ACR 50) või liigesvistseraalse reumatoidartriidi head ravitulemust eksperdihinnangu kohaselt.

  (12) Reumatoidartriidiga patsiendil, kelle haiguse aktiivsus on eriala eksperdikomisjoni otsuse alusel mõõdukas või kõrge ja kellel ei ole saavutatud esialgse bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi või JAK-inhibiitori toimeainega lõikes 11 nimetatud ravitulemust, on näidustatud bioloogiline ravi teise toimeainega, võttes arvesse lõikes 13 sätestatud piirangut.

  (13) Reumatoidartriidiga patsiendil lõpetatakse ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga või JAK-inhibiitoriga ebatõhususe tõttu, kui nelja toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 11 nimetatud ravitulemust.

  (14) Ravi koodiga 221R või 224R tähistatud ravimiteenusega alustatakse anküloseeriva spondüliidiga patsiendil, kes eriala eksperdikomisjoni otsuse alusel vastab modifitseeritud New Yorgi diagnostikakriteeriumidele ning järgmistele tingimustele:
  1) BASDAI skoor ≥ 4 ja hommikune alaseljavalu ja -jäikus vähemalt üks tund ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või väljendunud tendoentesopaatia vähemalt nelja enteesi piirkonnas ja/või tõsine ekstraspinaalne ja ekstraartikulaarne haaratus;
  2) vähemalt kolm kuud kestnud ravi vähemalt kahe maksimaalses annuses mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga (perifeerse artriidi korral vähemalt nelja kuu jooksul sulfasalasiini 2,0 g/die või teis(t)e sünteetilis(t)e haigust modifitseeriva(te) ravimi(te)ga adekvaatses annuses ja perifeerse artriidi ja/või entesiitide korral kahekordse lokaalse glükokortikosteroididega süsteraviga) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (15) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse anküloseeriva spondüliidi korral juhul, kui kolme kuu jooksul ei ole vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele saavutatud BASDAI vähenemist vähemalt 50% võrra või ekstraspinaalse haaratusega haiguse soodsat ravitulemust üldise eksperdihinnangu alusel, võttes arvesse kliinilist paranemist ja laboratoorse leiu dünaamikat.

  (16) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga anküloseeriva spondüliidiga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui nelja erineva toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 15 nimetatud ravitulemust.

  (17) Ravi koodiga 221R, 224R või 250R tähistatud ravimiteenusega alustatakse psoriaatilise artropaatiaga patsiendil, kes eriala eksperdikomisjoni otsusel vastab järgmistele tingimustele:
  1) BASDAI skoor ≥ 4 ja/või vähemalt kolm turses ja valusat liigest ja/või vähemalt neli tugeva valulikkusega enteesi ja/või tõsine ekstraartikulaarne ja ekstraspinaalne haaratus;
  2) vähemalt kolm kuud kestnud ravi vähemalt kahe mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga maksimaalses raviannuses või (perifeerse artriidi või entesopaatia korral) vähemalt kahe steroidi injektsiooniga ja vähemalt kahe psoriartriidi ravis kasutatava sünteetilise haigust modifitseeriva ravimiga maksimaalses annuses mono- või kombineeritud teraapiana (sealhulgas metotreksaat kuni 25 mg nädalas) on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.

  (18) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi või JAK-inhibiitori toimeainega lõpetatakse psoriaatilise artropaatia korral juhul, kui eriala eksperdikomisjoni hinnangul ei ole vaatamata lubatud piires manustamisskeemi muutmisele kolme kuu jooksul saavutatud järgmisi eesmärke:
  1) spondüliidi korral BASDAI skoori vähenemine 50%;
  2) perifeerse artriidi korral PSARC-i 30%-line paranemine vähemalt kahes tunnuses (sealhulgas üks liigeseindeks) neljast (turses liigeste arv, valusate liigeste arv, patsiendi üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal, arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal);
  3) entesopaatia korral tugeva valulikkusega enteeside arvu vähenemine 50%;
  4) ekstraspinaalse ja ekstraartrikulaarse haaratuse korral hea ravitulemus eksperdihinnangu alusel.

  (19) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga või JAK-inhibiitoriga psoriaatilise artropaatiaga patsiendil lõpetatakse ebatõhususe tõttu, kui nelja toimeaine kasutamisel ei ole saavutatud lõikes 18 nimetatud ravieesmärke.

  (20) Ravi koodiga 221R või 224R tähistatud ravimiteenusega alustatakse juveniilse idiopaatilise artriidiga (JIA) patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
  1) süsteemne, polüartrikulaarne, laienev oligoartrikulaarne, psoriaatiline, entesopaatiline või muu artriidi (JIA klassifikatsiooni alusel artriidid, mille puhul esineb mitme haigusvormi tunnuseid) haigusvorm;
  2) viimase kuue kuu jooksul vähemalt viiel liigesel turse ning vähemalt kolmel liigesel liikuvuse piiratus või valulikkus või süsteemsete nähtude esinemine; suukaudne metotreksaat doosis 15 mg/m² (või süsteemse glükokortikoidiga algannuses 1–2 mg/kg/die suu kaudu, ainult suukaudsest manustamisest soovitud raviefekti puudumisel vajaduse korral lisaks 10–30 mg/kg/dosi intravenoosse pulssravina süsteemsete nähtudega haigusvormi korral) ei ole kolme kuu jooksul olnud tõhus või talutav.

  (21) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse JIA korral juhul, kui kuue kuu jooksul ei ole toimunud 30%-list paranemist vähemalt kolmes kuuest tunnusest:
  1) turses liigeste arv;
  2) valusate või piiratud liikuvusega liigeste arv;
  3) arsti üldhinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal;
  4) haige või lapsevanema hinnang 100 mm visuaal-analoogskaalal;
  5) laste elukvaliteedi küsimustik;
  6) erütrotsüütide settereaktsioon.

  (22) Ravi alustamise ja katkestamise koodiga 222R, 225R või 258R tähistatud ravimiteenusega otsustab Eesti Gastroenteroloogide Seltsi moodustatud eksperdikomisjon.

  (23) Ravi koodiga 222R või 225R tähistatud ravimiteenusega alustatakse Crohni tõve (RHK 10 kood K50) või haavandilise koliidi (RHK 10 kood K51) diagnoosi korral ning koodiga 258R tähistatud ravimiteenusega haavandilise koliidi (RHK 10 kood K51) diagnoosi korral lõigetes 24–28 sätestatud juhtudel.

  (24) Ravi koodiga 222R või 225R tähistatud ravimiteenusega alustatakse Crohni tõvega või haavandilise koliidiga patsiendil ning koodiga 258R tähistatud ravimiteenusega haavandilise koliidiga patsiendil järgmiste tingimuste esinemise korral:
  1) Crohni tõve või haavandilise koliidi mõõdukal ja raskel ägenemisel juhul, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, või juhul, kui selleks on vastunäidustused või kui patsient ei talu kortikosteroid- ja/või immuunsupresseerivat ravi;
  2) Crohni tõve fistulitega vormi raviks juhul, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta.

  (25) Bioloogiline haigust modifitseeriv või JAK-inhibiitoriga ravi Crohni tõve või haavandilise koliidi korral lõpetatakse juhul, kui patsiendil püsib ägenemine 12 nädalat pärast ravi alustamist.

  (26) Bioloogiline haigust modifitseeriv või JAK-inhibiitoriga ravi lõpetatakse Crohni tõve või haavandilise koliidi korral ebaefektiivsuse tõttu juhul, kui patsiendil püsib ägenemine pärast kolme toimeaine järjestikust kasutamist.

  (27) Koodidega 222R ja 225R tähistatud ravimite annuse suurendamist võib rakendada säilitusravil oleva Crohni tõvega patsiendil, kellel 12 nädalat pärast ravi alustamist saavutati kliiniline paranemine, kuid seejärel kliiniline efekt kadus.

  (28) Kordusravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga võib Crohni tõvega patsiendil alustada sümptomite taastekkel juhul, kui eelneva raviga saavutati kliiniline paranemine või Crohni tõve remissioon.

  (29) Ravi alustamise ja katkestamise koodiga 223R või 226R tähistatud ravimiteenusega otsustab patsiendi raviarsti moodustatud kolmest dermatoveneroloogist koosnev eksperdikomisjon.

  (30) Ravi koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega alustatakse mõõduka ja raske psoriaasiga patsiendil, kellel PASI skoor või BSA skoor ≥ 10 ja/või DLQI ≥ 10 ning haigus on väldanud vähemalt kuus kuud ja olnud resistentne senistele ravimeetoditele, lõigetes 31 ja 32 sätestatud juhtudel.

  (31) Ravi koodidega 223R ja 226R tähistatud ravimiteenustega alustatakse, kui lisaks lõikes 30 nimetatud kriteeriumidele esineb vähemalt üks alljärgnevast:
  1) alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen + UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel;
  2) psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi;
  3) ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas).

  (32) Ravi bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi toimeainega lõpetatakse või asendatakse teise bioloogilise haigust modifitseeriva ravimiga juhul, kui patsiendil ei tuvastata 14. ravinädalaks PASI skoori paranemist 75% võrra võrreldes ravieelse skooriga või PASI skoori või BSA skoori paranemist 50% võrra ja DLQI vähenemist viie punkti võrra võrreldes ravieelse skooriga.

  (33) Enne ravi alustamist koodidega 224R–225R, 250R ja 258R tähistatud ravimiteenustega peab olema vastava näidustuse olemasolul kasutatud vähemalt kahte ravimite loetellu kantud või koodidega 221R–222R tähistatud bioloogilist haigust modifitseerivat toimeainet, välja arvatud juhul, kui esineb dokumenteeritud meditsiinilisi vastunäidustusi.

  (34) Enne ravi alustamist koodiga 226R tähistatud ravimiteenusega peab olema vastava näidustuse olemasolul kasutatud vähemalt nelja ravimite loetellu kantud või koodiga 223R tähistatud bioloogilist haigust modifitseerivat toimeainet, välja arvatud juhul, kui esineb dokumenteeritud meditsiinilisi vastunäidustusi või kui patsiendi ravi koodiga 226R tähistatud ravimiteenusega on alustatud enne 1. jaanuari 2022. a.

  (35) Bioloogilise haigust modifitseeriva toimeaine infliksimab kasutamise korral ei ole lubatud kodeerida teenuseid 224R–226R, bioloogiliste haigust modifitseerivate toimeainete adalimumab ja etanertsept kasutamise korral ei ole lubatud kodeerida teenuseid 221R–226R ning bioloogiliste haigust modifitseerivate toimeainete ustekinumab ja risankizumab kasutamise korral ei ole lubatud kodeerida teenuseid 223R ja 226R.

  (36) Psoriaatilise artropaatia või psoriaasiga patsiendil tohib koodidega 221R ja 223R kasutada bioloogilise haigust modifitseeriva ravimi asemel toimeainet apremilast, kui on täidetud lisaks teistele käesolevas paragrahvis nimetatud tingimustele vähemalt üks järgmistest tingimustest:
  1) patsiendil esineb kontrollile allumatu suhkurtõbi (E10–14);
  2) muu rasvumus (E66.8), kus KMI on ≥ 35, ning esineb kõrge terviserisk;
  3) maksahaigus (K71, K74–76);
  4) viirushepatiit (B15–19);
  5) tuberkuloos (A15–19), HIV-tõbi (B20–24);
  6) varem esinenud või esinev pahaloomuline kasvaja (C00–97);
  7) kardiovaskulaarhaigus viimase 36 kuu jooksul (I20–21; I24; I60–69);
  8) vähemalt kaks hospitaliseerimist infektsiooni tõttu viimase 24 kuu jooksul;
  9) patsiendile planeeritud lõikus või selle järgne periood.

  (37) Ravi koodiga 345R, 242R või 271R tähistatud ravimiteenusega alustatakse vähemalt kolmest pulmonoloogist või kliinilisest immunoloogist-allergoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) raviks omalizumabiga on patsiendil IgE vahendatud astma ning seerumi üld-IgE tase on üle 76 RÜ/ml; pediaatrilistel patsientidel (6–12-aastased) IgE tasemega alla 200 RÜ/ml on püsiv in vitro reaktiivsus (RAST) aastaringsele allergeenile;
  2) raviks dupilumabiga on patsiendil kliinilistel andmetel 2. tüüpi põletikust juhitud astma: lämmastikmonooksiidi (NO) sisaldus väljahingatavas õhus on olnud vähemalt 25 ppb eelneva 12 kuu jooksul või eosinofiilide arv perifeerses veres on olnud vähemalt 150 rakku/µL eelneva 12 kuu jooksul;
  3) astma on puudulikult kontrollitud vaatamata pikaajalisele igapäevasele suures annuses (väljendatud budesoniidiekvivalendina vastavalt the Global Initiative for Asthma kehtivale definitsioonile) inhaleeritava glükokortikosteroidi (GKS) ja pikatoimelise β2-agonisti kooskasutamisele;
  4) astma kontroll on jäänud puudulikuks vaatamata sellele, et punktis 2 nimetatud ravile on lisatud kolmas astmat kontrolliv ravim, milleks võib olla antileukotrieen, pikatoimeline teofülliinpreparaat või pikatoimeline antikolinergiline aine. Lisaraviga saavutatud efekt, selle puudumine või ravimi talumatus on dokumenteeritud patsiendi haigusloos;
  5) patsient, kes vajab regulaarset süsteemset GKS-ravi või korduvaid pikaajalisi GKS-ravi kuure, samuti patsient, kellele süsteemne GKS-ravi on kaasuvate haiguste tõttu absoluutselt vastunäidustatud (nt raskekujuline osteoporoos, diabeet, paranematud peptilised haavandid) või kellel on sõltuvus süsteemsest GKS-st, või patsient, kellel on olnud kolm või enam raskekujulist astma ägenemist, millest vähemalt ühe puhul haige pöördus tervishoiuteenuse osutaja poole ja ülejäänud kahe puhul oli vajalik ravi muutmine;
  6) patsient on haigust vallandavat tegurit (nt allergeen) võimalikult vältinud või selle mõju vähendanud;
  7) patsient ei suitseta;
  8) patsient on ettekirjutatud astma raviskeemi järginud ning ravisoostumus on hinnatud piisavaks.

  (38) Kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest omalizumabiga (kood 345R) või reslizumabiga (kood 242R) või kolme kuu möödumisel ravi alustamisest mepolizumabi (kood 242R), benralizumabi (kood 242R) või dupilumabiga (kood 271R) ei ole vähemalt kolmest pulmonoloogist või kliinilisest immunoloogist-allergoloogist koosneva eksperdikomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, võttes arvesse spiromeetrilise uuringu tulemusi, päevaste ja öiste sümptomite sagedust ja raskust, hooravimi kasutamist, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga, lõpetatakse ravi selle preparaadiga.

  (39) Kui raviks benralizumabiga (kood 242R) on patsiendil eosinofiilide arv perifeerses veres ravi alustamisel ≥ 300 rakku/µl või on esinenud ≥ 450 rakku/µl eelneva 12 kuu jooksul, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alates kolmandast ravikuurist ning ravimiteenust on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (40) Kui patsiendil on ravi alustamisel benralizumabiga (kood 242R) eosinofiilide arv perifeerses veres < 300 rakku/µl või ravi alustamisel reslizumabiga (kood 242R) eosinofiilide arv perifeerses veres < 400 rakku/µl, võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ainult edasiste ravikuuride eest pärast lõikes 37 nimetatud perioodi ja seda tingimusel, et vähemalt kolmest pulmonoloogist või kliinilisest immunoloogist-allergoloogist koosneva eksperdikomisjoni hinnangul on astma ravi tulemused kolme kuu möödumisel ravi alustamisest benralizumabiga (kood 242R) või 16 nädala möödumisel ravi alustamisest reslizumabiga (kood 242R) kliiniliselt oluliselt paranenud, võttes arvesse spiromeetrilise uuringu tulemusi, päevaste ja öiste sümptomite sagedust ja raskust, hooravimi kasutamist, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga. Ravimiteenust benralizumabiga (kood 242R) on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (41) Ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 346R), ravi alemtuzumabiga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 349R) ja ravi kladribiiniga sclerosis multiplex’i (RHK 10 kood G35) korral (kood 253R) alustatakse vähemalt kolmest neuroloogist koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral (välja arvatud primaarselt progresseeruv vorm):
  1) varem on ravitud vähemalt kahe esmavaliku ravimiga (beetainterferoon, glatirameeratsetaat teriflunomiid või dimetüülfumaraat);
  2) vaatamata eelnevale ravile on viimase aasta jooksul esinenud vähemalt kaks olulist ägenemist.
Sclerosis multiplex’i primaarselt progresseeruva vormi (RHK 10 kood G35) ravi okrelizumabiga (kood 346R) alustatakse vähemalt kolmest neuroloogist koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel 18–55-aastasel patsiendil, kelle diagnoos on kinnitatud McDonald 2017 kriteeriumide põhjal ja puude skoor (EDSS) jääb vahemikku 3,0–6,5 ning püramidaalfunktsiooni komponent funktsionaalsete süsteemide skaalal on vähemalt 2,0. Ravi sclerosis multiplex’i primaarselt progresseeruva vormi korral lõpetatakse patsiendil, kelle EDSS skoor on 7,0 või kõrgem.

  (42) Haigekassa võtab koodiga 346R tähistatud ravimiteenuse korral tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas kuni 13 neljanädalast ravikuuri aastas kindlustatud isiku kohta tulenevalt neljanädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud. Toimeaine okrelizumab kasutamisel kodeeritakse teenust 346R raviarvele 6,5 korda korraga, mis vastab 600 mg annusele. Ühele kindlustatule võib okrelizumabi manustada kuni kaks korda 12 kuu jooksul.

  (43) Haigekassa võtab kindlustatud isiku ravi eest alemtuzumabiga (kood 349R) tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas esimesel raviaastal kuni viiel järjestikusel päeval saadud ravi eest (viis viaali), teisel aastal kuni kolmel järjestikusel päeval saadud ravi eest (kolm viaali) ning järgnevatel aastatel haiguse aktiivsuse taastumise korral vastavalt vajadusele aastas kuni kolmel järjestikusel päeval saadud ravi eest.

  (44) Haigekassa võtab kindlustatud isiku ravi eest kladribiiniga (kood 253R) tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas kahel järjestikusel raviaastal, kummalgi kuni 200 mg ulatuses.

  (45) Haigekassa võtab koodiga 393R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (46) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega alustatakse kahest dermatoloogist või immunoloog-allergoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendil, kellel kõik teised EAACI/GA²LEN/EDF/WAO urtikaaria ravijuhises soovitatud ravimid on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid või esineb vastunäidustusi.

  (47) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse ravivastuse saamisel kuuenda doosiga ning alustatakse uuesti vaid haiguse uue ägenemise korral. Ravi uuesti alustamise üle otsustab lõikes 46 nimetatud eksperdikomisjon.

  (48) Ravi koodiga 206R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse, kui 16 nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole lõikes 46 nimetatud eksperdikomisjoni hinnangul urtikaaria ravi tulemused märkimisväärselt paranenud, võttes arvesse sümptomite sagedust ja raskust, ägenemiste arvu, erakorralise arstiabi vajadust, ravimikasutust ning muutust elukvaliteedis võrreldes ravieelse perioodiga.

  (49) Haigekassa võtab koodiga 206R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (50) Ravi koodiga 247R tähistatud ravimiteenusega alustatakse vähemalt kolmest reumatoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel, kui hiidrakuline arteriit on tõendatud biopsia ja/või piltdiagnostikaga ning on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) patsiendil on ravirefraktaarne hiidrakuline arteriit: vaatamata ühe kuu kestnud optimaalsele standardravile glükokortikosteroidide maksimaalsete lubatud annustega ei saavutata remissiooni või on glükokortikosteroidravi suure tüsistuste riski tõttu vastunäidustatud;
  2) patsiendil on taastekkiv hiidrakuline arteriit: kindel ja tõendatud haigustunnuste või isheemiliste komplikatsioonide taastekkimine koos põletikumarkerite tõusuga varem hästi toiminud glükokortikosteroidravi foonil.

  (51) Haigekassa võtab koodiga 247R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 13 korda ühe patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (52) Ravi koodiga 247R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse juhul, kui 12 nädala möödumisel bioloogilise ravi alustamisest ei ole saavutatud positiivset dünaamikat põletikumarkerites ja/või kliinilist paranemist.

  (53) Haigekassa võtab koodiga 271R või 291R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste tingimuste koosesinemise korral: ravi on alustatud dermatoveneroloogidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel raske atoopilise dermatiidiga (RHK 10 koodid L20.8 ja L20.9) patsiendile (EASI ≥ 20), kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid.

  (54) Haigekassa võtab koodiga 271R või 291R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle atoopilise dermatiidiga patsiendilt juhul, kui tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (55) Ravi koodiga 271R või 291R tähistatud ravimiteenusega atoopilise dermatiidi näidustusel jätkatakse pärast 16. ravinädalat vaid tõendatud efektiivse ravi – 16. ravinädalaks EASI skoori langus vähemalt 50% bioloogilise ravi algusest – korral.

  (56) Ravi koodiga 271R või 291R tähistatud ravimiteenusega atoopilise dermatiidi näidustusel lõpetatakse 36. ravinädalal, kui bioloogilise ravi algusest ei ole saavutatud EASI skoori langust vähemalt 75%.

  (57) Ravi jätkamisel koodiga 271R või 291R tähistatud ravimiteenusega atoopilise dermatiidi näidustusel pärast 36. ravinädalat hinnatakse ravivastust uuesti vähemalt iga kolme kuu järel ning ravi lõpetatakse, kui EASI skoor tõuseb rohkem kui 25% bioloogilise ravi alustamisel dokumenteeritud tasemest.

  (58) Haigekassa võtab koodiga 270R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 12-aastaselt ja vanemalt patsiendilt päriliku angioödeemi (HAE – hereditary angioedema, tüüp 1 või 2) hoogude rutiinseks ärahoidmiseks juhul, kui patsiendil esineb ≥ 3 kliiniliselt olulist akuutset ravi vajavat haigushoogu kuus või kui patsient vajab koodiga 285R tähistatud ravimiteenusega ravi C1-inhibiitoriga rohkem kui 1500 toimeühikut päevaannuses.

  (59) Profülaktilist ravi koodiga 270R tähistatud ravimiteenusega alustatakse juhul, kui raviotsuse on teinud eksperdikomisjon, millesse kuulub kolm HAE-ravi kogemusega spetsialisti, kellest kaks on allergoloog-immunoloogid, ning ravivastust hinnatakse kolm kuud pärast ravi alustamist, seejärel iga kuue kuu tagant.

  (60) Ravi koodiga 270R tähistatud ravimiteenusega lõpetatakse, kui ravi on ebaefektiivne (akuutsete atakkide arv ei vähene või suureneb võrreldes patsiendi ravieelsete atakkide arvuga).

  (61) Haigekassa võtab koodiga 270R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta kalendriaastas.

§ 63.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoteraapiakuurid

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate kemoteraapiakuuride piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ägeda müeloidleukeemia kemoteraapiakuur

305R

1391,93

Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

306R

4067,57

Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

307R

573,14

Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur

308R

626,67

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur

265R

691,67

Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur

313R

1147,79

Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, kolmenädalane ravikuur (gosereliini ja fulvestrandi neljanädalane ravikuur)

228R

186,43

Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, kolmenädalane ravikuur

229R

981,95

Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuur

315R

161,32

Ajukasvajate kemoteraapiakuur

316R

211,32

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

317R

89,61

Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoteraapia- või immuunteraapia kuur

318R

176,01

Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuur

320R

8865,35

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

321R

511,85

Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

218R

646,71

Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur

209R

261,51

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur

323R

296,84

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur

266R

325,69

Mitteresetseeritava hepatotsellulaarse kartsinoomi ravi atesolizumabi ja bevatsizumabiga, 3-nädalane ravikuur

287R

6193,48

Munasarjakasvajate kemoteraapiakuur

325R

577,06

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur

326R

301,37

Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuur

327R

219,23

Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur

350R

316,20

Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuur

351R

169,78

Neerukasvajate kemoteraapia, kahenädalane ravikuur

352R

2507,46

Munandikasvajate kemoteraapiakuur

353R

630,23

Ravi brentuksimabvedotiiniga, 50 mg

370R

2975,83

Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, üks viaal

371R

3062,90

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE

372R

912,07

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE

373R

1300,98

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED

374R

623,47

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo

375R

95,48

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga

376R

6096,30

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP

400R

577,02

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP

401R

221,46

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC

402R

1104,99

Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxiP

403R

587,50

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy

377R

4311,72

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu

378R

9496,04

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4

379R

4308,83

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG

380R

392,72

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB2

381R

2283,75

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BEAM

382R

7887,55

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMel

383R

846,64

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel

384R

1263,39

Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid

387R

792,18

Müelodüsplastilise sündroomi või ägeda müeoloidleukeemia ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg

361R

1,02

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

244R

4796,00

Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev

395R

957,70

Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (lapsed), üks ravipäev

286R

441,71

Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravi inotuzumabosogamitsiiniga, üks viaal

280R

6834,73

Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord

238R

6523,34

Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur

254R

3916,14

Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 1. reas, kolmenädalane ravikuur

294R

5047,79

Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 2. reas, kolmenädalane ravikuur

295R

5047,79

Metastaatilise mittelamerakk-mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi pembrolizumabi, plaatina ja pemetrekseedi kombinatsiooniga

268R

4158,39

III staadiumi melanoomi resektsioonijärgne adjuvantravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur

289R

2610,75

Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur

255R

2610,75

Follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, üks ravikuur

256R

798,02

Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, üksmanustamiskord

257R

667,91

Kesknärvisüsteemi lümfoomi kemoteraapiakuur

267R

3238,64

Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur

263R

2610,75

Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoteraapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoteraapiaga, kolmenädalane ravikuur

292R

4026,99

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 308R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kõikide mitte-Hodgkini tüüpi lümfoomide esimese valiku ravi: CHOP või CHOP analoogi kombinatsioon;
  2) CD20-positiivse difuusse B-suurrakklümfoomi esimese valiku ravi: tsütostaatilise ravi kombinatsioon rituksimabiga;
  3) difuusse B-suurrakklümfoomi esimese valiku ravi: R-EPOCH skeem;
  4) difuusse B-suurrakklümfoomi teise valiku ravi: rituksimab kombinatsioonis keemiaraviga (DHAP; ICE; GDP) ja rituksimab kombinatsioonis bendamustiiniga;
  5) difuusse B-suurrakklümfoomi kolmanda valiku ravi: piksantroon;
  6) mantelrakklümfoomi esimese valiku ravi: noorematel patsientidel R-CHOP vaheldumisi R-tsütarabiiniga või R-CHOP vaheldumisi R-DHAP-ga, vanemaealistel patsientidel R-CHOP ja säilitusravi rituksimabiga;
  7) mantelrakklümfoomi teise valiku ravi: rituksimab kombinatsioonis bendamustiiniga;
  8) indolentse B-rakulise lümfoomi (follikulaarne lümfoom, marginaaltsooni lümfoom, MALT-lümfoom, lümfoplasmotsüütlümfoom) esimese valiku ravi: rituksimab kombinatsioonis CHOP või CVP-ga, säilitusravi rituksimabiga ja rituksimab kombinatsioonis bendamustiiniga;
  9) indolentse B-rakulise lümfoomi (follikulaarne lümfoom, marginaaltsooni lümfoom, MALT-lümfoom, lümfoplasmotsüütlümfoom) teise valiku ravi: rituksimab kombinatsioonis bendamustiiniga ja R-DHAP skeem;
  10) III–IV staadiumi teiste kemoterapeutikumide suhtes resistentse või retsidiveerunud follikulaarse (indolentne B-rakuline) lümfoomi monoravi rituksimabiga;
  11) T-rakk lümfoomi teise valiku ravi: DHAP skeem ja bendamustiini monoteraapia.

  (5) Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, kolmenädalane ravikuur (gosereliini ja fulvestrandi neljanädalane ravikuur) (kood 228R) sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) antratsükliinravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi keemiaravina, kui patsient pole saanud adjuvantravis antratsükliine või adjuvantravist on möödas üle ühe aasta;
  2) CMF kombinatsioonravi adjuvantkeemiaravina ja kaugelearenenud rinnavähi keemiaravina, kui patsiendil on ravi antratsükliinidega vastunäidustatud ning haigus on hea kuluga;
  3) taksaani ja antratsükliini kombinatsioonravi regionaalsete metastaasidega kõrge riskiga haige adjuvantravis;
  4) monoravi taksaaniga kaugelearenenud rinnavähiga patsiendil;
  5) alternatiivina kemoteraapiale ravi gosereliiniga (kuni 24 süstet ühel patsiendil) pre- ja perimenopausis I ja II staadiumi hormoonsõltuva rinnavähiga patsiendil, kes kuulub keskmise riski gruppi (puuduvad regionaalsed metastaasid, kasvajakolde suurim läbimõõt on kuni kaks cm, diferentseerumisaste G1-G2, östrogeen- ja/või progesteroonretseptor positiivsed);
  6) dotsetakseeli ja kapetsitabiini kombinatsioonravi metastaatilise rinnavähi 2. rea ravina pärast antratsükliine;
  7) eribuliini monoravi 3. rea keemiaravina paikselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kelle haigus on progresseerunud pärast vähemalt kaht kaugelearenenud haiguse keemiaraviskeemi kuni järgneva progresseerumiseni. Varasem ravi peab olema sisaldanud mõnda antratsükliini ja taksaani, välja arvatud juhud, kui need on vastunäidustatud;
  8) fulvestrandi mono- või kombinatsioonravi östrogeenretseptorpositiivse lokaalselt levinud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil 2. rea ravina pärast tamoksifeeni või aromataasi inhibiitorit;
  9) fulvestrandi mono- või kombinatsioonravi 1. rea ravina östrogeenretseptorpositiivse lokaalselt levinud või metastaatilise rinnavähiga patsiendil, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud.

  (6) Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, kolmenädalane ravikuur (kood 229R) sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) trastuzumab kombinatsioonis taksaaniga või monoteraapiana rinnavähiga patsiendil, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed);
  2) pertuzumab kombinatsioonis trastuzumabi ja dotsetakseeliga metastaatilise rinnavähi raviks kuni haiguse progresseerumiseni, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) heas üldseisundis (ECOG 0–1) vistseraalsete metastaasidega patsiendil, kes ei ole varem saanud HER2-vastast ravi või kemoteraapiat metastaatilise haiguse tõttu;
  3) trastuzumabemtansiin monoteraapiana mitteresetseeritava lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnanäärmevähi raviks kuni haiguse progresseerumiseni, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed), täiskasvanud patsiendil, kes on eelnevalt saanud trastuzumabi ja taksaani kas eraldi või kombineeritult. Patsient peab olema saanud eelnevat ravi lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise haiguse tõttu või patsiendil peab olema tekkinud haiguse retsidiiv trastuzumab-adjuvantravi ajal või kuue kuu jooksul pärast selle lõppu, seejuures ei tohi patsient olla saanud eelnevat ravi pertuzumabiga;
  4) pertuzumab kombinatsioonis trastuzumabi ja kemoteraapiaga varajase rinnavähi neoadjuvantraviks, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning primaartuumor on ≥ 2 cm (≥ T2) või haaratud on lümfisõlmed (≥ N1) või tegu on põletikulise rinnavähiga. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt nelja ravikuuri eest;
  5) trastuzumabemtansiin monoteraapiana II–III staadiumi rinnavähi adjuvantraviks, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning patsiendil on jääktuumor rinnanäärmes ja/või lümfisõlmedes pärast neoadjuvantravi taksaani ja HER2-sihtmärkraviga. Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 14 ravikuuri eest.

  (7) Haigekassa tasub koodidega 209R, 218R, 228R–229R, 238R, 254R–257R, 263R, 265R, 266R–268R, 280R, 286R, 289R, 292R, 294R–295R,305R–308R, 313R, 315R–317R, 320R–321R, 323R, 325R–327R, 350R–353R, 370R–371R, 361R ja 395R tähistatud teenuste piirhindade alusel juhul, kui kemoteraapiakuuri on läbi viinud sellekohast tegevusluba omavas haiglas töötav onkoloog või hematoloog tingimusel, et ravikuuri ettevalmistamise ja läbiviimise ajal on tagatud tsütostaatiliste ravimite käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine ning koodi 308R korral lisaks ka radioaktiivsete ainete käsitsemisjuhendite tingimuste täitmine.

  (8) Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuuri (kood 218R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI või CAPIRI: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4 või CAPEOX4: metastaatilise kolorektaalvähi adjuvantne ravi või palliatiivne 1. või 2. rea ravi sõltuvalt varasemast ravist, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  4) 5 FU/FA kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav ning ei talu irinotekaani ja oksaliplatiini või kellel on neile vastunäidustused, ning 1. rea palliatiivne ravi patsientidel, kes on heas üldseisundis (ECOG 0–1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ning trombembooliliste tüsistusteta anamneesis ja kes ei talu irinotekaani ja oksaliplatiini või kellel on neile vastunäidustused;
  5) FOLFIRI või CAPIRI kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0–1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  6) FOLFOX4 või CAPEOX4 kombinatsioon bevacizumabiga: metastaatilise kolorektaalvähi neoadjuvantne ravi heas üldseisundis patsiendil, kes on potentsiaalselt opereeritav, ning 1. rea palliatiivne ravi patsiendil, kes on heas üldseisundis (ECOG 0–1), ilma oluliste kaasuvate haigusteta ja trombembooliliste tüsistusteta anamneesis;
  7) irinotekaani monoteraapia: metastaatilise kolorektaalvähi 2. või 3. rea palliatiivne ravi oksaliplatiini sisaldava raviskeemi järel.

  (9) Haigekassa võtab kindlustatud isikult koodiga 218R tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui isikul on tuvastatud kaugmetastaaside olemasolu.

  (10) Varajase staadiumi kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuuri (kood 209R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU/FA: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient ei talu agressiivsemat keemiaravi;
  2) FOLFIRI või CAPIRI: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi;
  3) FOLFOX4 või CAPEOX4: kolorektaalvähi adjuvantne ravi, kui patsient talub agressiivsemat keemiaravi.

  (11) Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 323R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) 5 FU kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on vastunäidustus oksaliplatiinile ja suukaudsele ravile;
  2) dotsetakseeli kombinatsioon tsisplatiiniga: mao- ja söögitoruvähi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kes talub agressiivset keemiaravi, kuid esineb vastunäidustus oksaliplatiinile;
  3) trastuzumabravi: HER2 retseptor positiivselt kaugelearenenud kasvajaga haigel;
  4) karboplatiin kombinatsioonis paklitakseeliga preoperatiivseks samaaegseks kiiritus- ja keemiaraviks patsiendil, kellel esineb lokaalselt ja/või regionaalselt levinud söögitoru- või mao ja söögitoru ühenduskoha vähk;
  5) dotsetakseeli, oksaliplatiini, fluorouratsiili ja foliinhappe kombinatsioonravi: maovähi perioperatiivne ravi agressiivset keemiaravi taluval haigel;
  6) oksaliplatiini, fluorouratsiili ja foliinhappe kombinatsioonravi: maovähi palliatiivne ja perioperatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on vastunäidustus suukaudsele ravile;
  7) oksaliplatiini kombinatsioon kapetsitabiiniga: maovähi palliatiivne ja perioperatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellel on vastunäidustus dotsetakseelile;
  8) irinotekaani monoteraapia: maovähi 2. rea palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel plaatinapreparaati ja fluorouratsiili sisaldanud 1. rea ravi järel;
  9) dotsetakseeli monoteraapia: maovähi 2. rea palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel plaatinapreparaati ja fluorouratsiili sisaldanud 1. rea ravi järel.

  (12) Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuuri (kood 266R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiin: pankrease kartsinoomi adjuvantne ravi ning 1. rea palliatiivne ravi, kui patsient talub gemtsitabiini;
  2) FOLFIRINOX-i raviskeem: kaugelearenenud pankrease kartsinoomi palliatiivne 1. rea ravi heas üldseisundis haigel (ECOG 0–1);
  3) nab-paklitakseel: pankrease metastaatilise adenokartsinoomi palliatiivne ravi eelnevalt ravimata patsiendil, kellel on suurest tuumorikoormusest tulenev toimetulekustaatus ECOG 1–2 ja kes ei ole sobilik saama ravi FOLFIRINOX-i skeemiga;
  4) gemtsitabiini kombinatsioon tsisplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi haigel, kellel on tõestatud haigusseoseline mutatsioon BRCA1/2 geenis ja kelle seisund võimaldab kombineeritud ravi. Kolangiokartsinoomi ja papilla Vater’i vähi palliatiivne ravi haigel, kellele on näidustatud kombineeritud ravi;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon oksaliplatiiniga: pankrease kartsinoomi palliatiivne ravi heas üldseisundis haigel, kellele on näidustatud kombineeritud ravi, kuid tsisplatiin on vastunäidustatud;
  6) FOLFOX-i, CAPOX-i ja FOLFIRI raviskeemid: pankrease kartsinoomi ja kolangiokartsinoomi 2. rea palliatiivne ravi patsientidel, kelle üldseisund lubab kombineeritud ravi.

  (13) Munasarjakasvajate kemoteraapiakuuri (kood 325R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) paklitakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi pärast ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega;
  2) dotsetakseeli monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi 2. rea ravi pärast ravi ebaõnnestumist plaatinapreparaatidega, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  3) karboplatiini monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral enam kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist või 1. rea ravi, kui taksaan on vastunäidustatud;
  4) topotekaani monoteraapia: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  5) gemtsitabiini kombinatsioon karboplatiiniga: munasarjakartsinoomi retsidiivi korral vähem kui ühe aasta möödumisel taksaani ja plaatinapreparaadi kombinatsioonravist;
  6) tsisplatiini monoteraapia: metastaatilise munasarjakartsinoomi ravi, kui esineb vastunäidustus karboplatiinile ja taksaanidele;
  7) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi;
  8) dotsetakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: kaugelearenenud munasarjakartsinoomi 1. rea ravi, kui paklitakseel on vastunäidustatud;
  9) bevatsizumabi kombinatsioon paklitakseeli ja karboplatiiniga ning bevatsizumabi säilitusravi kuni haiguse progresseerumise või vastuvõetamatu toksilisuse tekkeni maksimaalselt 15 kuu vältel kõrge riskiga (III–IV staadium, suboptimaalselt resetseeritud (jääktuumor > üks cm) heas üldseisundis (ECOG 0–1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidele.

  (14) Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuuri (kood 326R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini monoteraapia: levinud emakakaelakartsinoomi ravi kombinatsioonis kiiritusraviga;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: levinud emakakaelakartsinoomi ravi;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud emakakaelakartsinoomi ravi.

  (15) Endomeetriumikasvajate kemoteraapiakuuri (kood 327R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiini kombinatsioon doksorubitsiiniga: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi;
  2) paklitakseeli kombinatsioon plaatinapreparaatidega: metastaatilise endomeetriumikartsinoomi ravi, kui antratsükliin on vastunäidustatud;
  3) tsisplatiini kombinatsioon ifosfamiidiga: levinud endomeetriumisarkoomi ravi.

  (16) Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 321R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) rituksimabi kombinatsioonravi fludarabiini ja tsüklofosfamiidiga 1. rea ravina heas üldseisundis füüsiliselt aktiivsel patsiendil ning 2. rea keemiaravina haiguse progresseerumise korral fludarabiini mittesisaldanud 1. rea ravi järel või kui haigus on resistentne 1. rea ravile;
  2) rituksimabi kombinatsiooni bendamustiiniga 1. rea ravina heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsiendile, kes on vanem kui 65 eluaastat või kellel on suurenenud risk infektsioonide tekkeks;
  3) rituksimabi kombinatsiooni kloorambutsiiliga 1. rea ravina patsientidele, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud;
  4) rituksimabi ja bendamustiini kombinatsiooni või rituksimabi monoteraapiat 2. ja enama rea ravina;
  5) bendamustiini monoteraapiana kolmandas raviliinis eeldusel, et kahes esimeses raviliinis on kasutatud kahte erinevat monoklonaalset antikeha;
  6) R-CHOP raviskeemi Richteri transformatsiooni korral.

  (17) Müeloomi ja plasmotsütoomi tsütostaatilise ravikuuri (kood 317R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bortesomiibi ja glükokortikoidhormooni sisaldavad raviskeemid;
  2) melfalaan või tsüklofosfamiid koos deksametasooniga retsidiivi raviks sõltumata vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusest.

  (18) Kopsukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 265R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) plaatinapõhine (tsisplatiin või karboplatiin) kombinatsioonravi (gemtsitabiin, vinorelbiin, etoposiid, paklitakseel või dotsetakseel) kopsuvähi korral perioperatiivselt või koos samaaegse või järjestikuse kiiritusraviga või kaugelearenenud EGFR-mutatsioonita mitteväikerakk-kopsuvähi 1. rea ravis;
  2) plaatinapõhine (tsisplatiin või karboplatiin) kombinatsioonravi pemetrekseediga kaugelearenenud EGFR-mutatsioonita mittelamerakk-kopsuvähi korral 1. rea ravis;
  3) pemetrekseedi monoravi kaugelearenenud EGFR-mutatsioonita mittelamerakk-kopsuvähi korral säilitusraviks patsiendil, kelle haigus ei ole progresseerunud vahetult pärast plaatinapõhist kombinatsioonravi, ning EGFR-mutatsioonita mittelamerakk-kopsuvähi 2. rea raviks, kui pemetrekseedi pole 1. reas kasutatud;
  4) TKI (erlotiniib, gefitiniib, afatiniib) kaugelearenenud EGFR-mutatsiooniga mitteväikerakk-kopsuvähi ravis;
  5) bevatsizumabi kombinatsioonravi paklitakseeli ja karboplatiiniga kaugelearenenud mittelamerakk-kopsuvähi 1. rea ravis heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0 või 1) koos järgneva monoraviga, kui haigus ei ole progresseerunud pärast plaatinapõhist kombinatsioonravi;
  6) durvalumabi monoravi lokaalselt levinud mitteresetseeritava mitteväikerakk-kopsuvähi raviks täiskasvanud patsiendil, kelle tuumoril ekspresseerub PD-L1 ≥ 1% tuumorirakkudest ja kelle haigus ei ole pärast kombineeritud plaatinapõhist keemia- ja kiiritusravi progresseerunud;
  7) dotsetakseeli monoravi mitteväikerakk-kopsuvähi korral 2. rea ravis;
  8) plaatinapõhine (tsisplatiin või karboplatiin) kombinatsioonravi etoposiidiga kaugelearenenud väikerakk-kopsuvähi 1. rea ravis;
  9) tsüklofosfamiidi, doksorubitsiini ja vinkristiini kombinatsioonravi või topotekaani monoravi kaugelearenenud väikerakk-kopsuvähi 2. rea ravis.

  (19) Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuuri (kood 350R) teenus sisaldab:
  1) dotsetakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi hormoonrefraktaarse eesnäärme vähi korral;
  2) kabasitakseeli ja prednisolooni kombinatsioonravi kastratsioonrefraktaarse eesnäärme vähi korral heas üldseisundis patsiendil (ECOG 0–1), kui dotsetakseelraviga on 1. raviliinis saavutatud ravivastus, kuid haigus on progresseerunud kolme kuu jooksul alates dotsetakseelravi lõppemisest. Nimetatud kuuri võib kasutada ainult vahetult pärast dotsetakseelravi ja sellele ei või eelneda ravi abiraterooniga ega 223-raadiumiga.

  (20) Kusepõie- ja kuseteede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 351R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) gemtsitabiini ja tsisplatiini kombinatsioonravi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendile ei ole näidustatud ravi M-VAC skeemi järgi;
  2) kombinatsioonravi M-VAC skeemi järgi: kusepõievähi neoadjuvantne, adjuvantne või palliatiivne ravi, kui patsiendi seisund võimaldab läbi viia toksilisemat keemiaravi.

  (21) Neerukasvajate kemoteraapia kahenädalase ravikuuri (kood 352R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) bevacizumabravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi madala ja keskmise riskiga patsiendil kombinatsioonis interferoon alfaga;
  2) temsirolimuse monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähi 1. rea ravi kõrge riskiga patsiendil;
  3) nivolumabi monoravi: kaugelearenenud heledarakulise neeruvähiga heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsiendil 2. rea raviks kuni haiguse progressioonini tingimusel, et mitte enam kui kolme ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. Seejuures ei või nivolumabile eelneda ega järgneda ravi aksitiniibiga, välja arvatud juhul, kui aksitiniibi või nivolumabi kasutamisel ei saada kolme ravikuu jooksul täielikku või osalist ravivastust või kolme ravikuuga toimub haiguse progressioon või ravi katkestatakse kõrvaltoimete tõttu esimese kaheksa nädala jooksul.

  (22) Munandikasvajate kemoteraapiakuuri (kood 353R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) kombinatsioonravi PEB-skeemi järgi: munandikasvajate 1. rea ravi;
  2) kombinatsioonravi VEiP-skeemi järgi: munandikasvajate 2. rea ravi või retsidiivi ravi;
  3) kombinatsioonravi TIP-skeemi järgi: munandivähi 2. rea ravi, kui patsiendi üldseisund võimaldab intensiivsemat ravi;
  4) kombinatsioonravi GEMOX-skeemi järgi: tsisplatiin refraktaarse munandikasvaja ravi;
  5) kombinatsioonravi AUC7-skeemi järgi: munandivähi alavormi, seminoomi, adjuvantravi.

  (23) Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 313R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) doksorubitsiini, tsisplatiini, kõrgdoosis metotreksaati ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid erinevates kombinatsioonides osteosarkoomi ja Ewingi sarkoomi preoperatiivses ja postoperatiivses ravis ISG-SSG ja Euroboss I raviprotokollide järgi;
  2) dakarbasiini sisaldavad skeemid naha pahaloomulise melanoomi raviks;
  3) gemtsitabiini ja tsisplatiini sisaldav kombinatsioonravi mesotelioomi raviks;
  4) liposomaalset doksorubitsiini ja paklitakseeli sisaldavad skeemid Kaposi sarkoomi raviks;
  5) doksorubitsiini ja ifosfamiidi sisaldavad skeemid pehmete kudede sarkoomide raviks;
  6) eribuliini mitteopereeritava liposarkoomi raviks pärast antratsükliini sisaldavat ravi.

  (24) Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteraapiakuuri (kood 315R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) tsisplatiinravi rakendatuna koos radioteraapiaga lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi ravis;
  2) tsetuksimabravi rakendatuna koos radioteraapiaga heas üldseisundis (ECOG 0–1) lokaalselt kaugelearenenud, retsidiveerunud ja/või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähi haigel, kellel on vastunäidustus tsisplatiinravi rakendamiseks;
  3) dotsetakseeli, tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi heas üldseisundis (ECOG 0–1) alaneelu või kõri vähiga patsientidel induktsioonravina enne radio- või radiokemoteraapiat, kellel alternatiivina tuleks arvesse vaid totaalne larüngektoomia;
  4) tsisplatiini ja fluorouratsiili kombinatsioonravi ninaneelu vähi adjuvantravis pärast samaaegset radiokemoteraapiat ja retsidiveeruva või metastaatilise pea- ja kaelapiirkonna vähi palliatiivses keemiaravis;
  5) paklitakseel monoravi pea- ja kaelapiirkonna kasvajaga patsiendil, kes ei talu ravi plaatinapreparaatidega, ja patsiendil, kelle haigus on retsidiveerunud või metastaseerunud plaatinapreparaatidega ravi järel.

  (25) Ajukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 316R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) CCNU-skeem täiskasvanutel: madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi, glioblastoomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  2) CCNU+prokarbasiini skeem täiskasvanutel: anaplastse glioomi adjuvantne ravi, retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  3) BCNU-skeem täiskasvanutel: retsidiveerunud madalmaliigse astrotsütoomi ja oligodendroglioomi ning retsidiveerunud ependümoomi, anaplastse glioomi ja glioblastoomi ravi;
  4) lomustiini, vinkristiini ja tsisplatiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoomi ravi 0–21-aastastel, medulloblastoom+PNET metastaasidega 0–21-aastastel ning PNET 4–21-aastastel;
  5) vinkristiini ja tsüklofosfamiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel, PNET 0–4-aastastel, metastaasideta ependümoom (G3-4) 0–21-aastastel;
  6) metotreksaati ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel; ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–4-aastastel;
  7) karboplatiini ja etoposiidi sisaldavad skeemid lastel: metastaasideta medulloblastoom 0–4-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 4–21-aastastel; PNET 0–4-aastastel, ependümoom (G3-4) metastaasideta 0–21-aastastel, metastaasidega medulloblastoom+PNET 0–4-aastastel;
  8) lomustiini, prokarbasiini ja vinkristiini sisaldavad skeemid lastel: glioomid (G1-2) postoperatiivse jääktuumori korral.

  (26) Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalse kemoteraapia- või immuunteraapia kuuri (kood 318R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ühekordne põiesisene instillatsioon tsütostaatikumiga pärast TUR-i või retsidiveerunud juhul haigel, kes ei kuulu kõrge riski gruppi;
  2) BCG ravi kõrge riski grupi haigel kuni kuus manustamiskorda induktsioonravis ning induktsioonravi järel kuni 21 manustamiskorda patsiendi kohta.

  (27) Ägeda müeloidleukeemia kemoteraapiakuuri (kood 305R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide 7+3 ja DA kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  2) raviskeemide 7+3+GO ja DA+GO kasutamine madala riskiga täiskasvanud patsiendil induktsiooni- ja konsolidatsioonifaasis;
  3) tsütarabiini monoravi ning MEA raviskeemi kasutamine üle 60-aastasel patsiendil ravivastuse indutseerimiseks;
  4) raviskeemide HAM, modifitseeritud DA, HiDAC ning 5+2 kasutamine täiskasvanud patsiendil ravivastuse konsolideerimiseks;
  5) raviskeemide FLAG ja FA-Ida kasutamine täiskasvanud patsiendil retsidiivse või refraktaarse haiguse raviks;
  6) raviskeemide AIET ja AM kasutamine lapsel ravivastuse indutseerimiseks;
  7) raviskeemide HA1M, HA2E ja HA3 kasutamine lapsel ravivastuse konsolideerimiseks.

  (28) Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 320R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) raviskeemide AIDA, ATRA+daunorubitsiin+tsütarabiin kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse indutseerimiseks;
  2) raviskeemide PETHEMA kasutamine ägeda promüelotsütaarse leukeemia korral ravivastuse konsolideerimiseks ja säilitusraviks;
  3) raviskeemi arseentrioksiid kasutamine esmaliini ja refraktaarse/retsidiveeruva haiguse indutseerimiseks ja konsolideerimiseks.

  (29) Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuuri (kood 306R) teenus sisaldab NOPHO-ALL 2008 raviprotokolli järgseid raviskeeme nii standardriski, keskriski kui ka kõrgriski patsientide raviks.

  (30) Koodiga 306R tähistatud ravimiteenuse osutamisel rakendatakse tasumisel koefitsienti 1,2 juhul, kui teenust osutatakse vähemalt 18-aastasele patsiendile.

  (31) Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuuri (kood 307R) teenus sisaldab järgmisi raviskeeme:
  1) ABVD: 1. rea raviks;
  2) BEACOPP: 1. rea raviks ja 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  3) IVE: vereloome tüvirakkude mobiliseerimiseks, 2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul;
  4) mini-BEAM: 2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.

  (32) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmistel tingimustel:
  1) teenust osutatakse heas või rahuldavas üldseisundis (ECOG 0–2) eelnevalt ravimata perifeerse nodaalse CD30-positiivse T-rakklümfoomiga patsientidele kombinatsioonis keemiaraviga. Teenuse osutamisel ALK-positiivsele anaplastilise suurrakklümfoomiga patsiendile peab lisaks tema rahvusvaheline prognoosiindeksi (IPI) skoor olema ≥ 2;
  2) teenust osutatakse heas üldseisundis retsidiveerunud või refraktaarse CD30-positiivse Hodgkini lümfoomi diagnoosiga patsiendile, kellel on haigus retsidiveerunud pärast autoloogset vereloome tüvirakkude siirdamist (ASCT) või pärast vähemalt kaht varasemat ravikuuri, kui ASCT või keemiaravi mitme ravimiga ei ole võimalik;
  3) teenust osutatakse heas üldseisundis CD30-positiivse mitte-Hodgkini lümfoomi diagnoosiga patsiendile haiguse refraktaarse kulu või retsidiivi korral;
  4) teenust osutatakse heas üldseisundis CD30-positiivse Hodgkini lümfoomi diagnoosiga patsiendile, kellel ASCT järel on suurenenud retsidiveerumise või progresseerumise risk (≥ 2 riskifaktorit). Riskifaktoriteks loetakse järgmisi asjaolusid: primaarne refraktaarne haigus, retsidiivi teke < 12 kuud pärast esmavaliku ravi lõppu, ekstranodaalne haaratus siirdamiseelse nn päästva keemiaravi alustamisel, osaline ravivastus või stabiilne haigus kõige viimasele siirdamiseelsele nn päästvale keemiaravikuurile, B-sümptomid siirdamiseelse retsidiivi ajal, kahe või enama nn päästva raviskeemi kasutamine enne siirdamist.

  (33) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenuse osutamisel (välja arvatud konsolideeriv ravi) hinnatakse ravivastust Ameerika Kliinilise Onkoloogia Ühingu 2007. a objektiivsete ravivastuse kriteeriumide alusel (Cheson, B. D. et al. Revised response criteria for malignant lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25:579–86) pärast nelja ravikuuri. Ravi teenusega 370R lõpetatakse pärast nelja ravikuuri (välja arvatud konsolideeriv ravi), kui patsiendil ei saavutata täielikku või osalist ravivastust.

  (34) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 16 ravikuuri ühe patsiendi kohta, välja arvatud eelnevalt ravimata perifeerse nodaalse CD30-positiivse T-rakklümfoomi korral, mida on lubatud kasutada kuni kaheksa ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (35) Koodiga 370R tähistatud ravimiteenuse kasutamisel ei ole lubatud samal ajal kodeerida ravimiteenust 308R.

  (36) Haigekassa võtab koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 2–30-aastasel patsiendil kõrgmaliigse mittemetastaatilise osteosarkoomi raviks pärast tuumori makroskoopiliselt täielikku eemaldamist kombinatsioonis keemiaraviga.

  (37) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenuse osutamisel hinnatakse patsiendi ravi taluvust pärast kuue ravikuuri tegemist. Ravi taluvuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle alates seitsmendast ravikuurist.

  (38) Koodiga 371R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni 48 ravikuuri ühe patsiendi kohta.

  (39) Koodidega 372R–376R ja 400R–403R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (40) Koodiga 375R tähistatud tervishoiuteenust on lubatud kodeerida ühele raviarvele koefitsiendiga 2.

  (41) Koodiga 376R tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni kaks korda ühe patsiendi kohta aastas.

  (42) Koodidega 377R–384R ja 387R tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas.

  (43) Haigekassa võtab koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsiendilt, kellele ei ole võimalik siirata vereloome tüvirakke ning kelle seisund vastab rahvusvahelise prognostilise skoori süsteemi IPSS kohaselt teise kesktaseme või kõrge riskiga müelodüsplastilisele sündroomile. Ravi alustamise ja jätkamise otsustab eksperdikomisjon.

  (44) Haigekassa võtab koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ägeda müeloidleukeemiaga patsiendilt, kellel intensiivne keemiaravi ja vereloome tüvirakkude siirdamine pole vanuse (> 65 eluaastat) või kaasuvate haiguste tõttu rakendatav. Ravi alustamise ja jätkamise otsustab eksperdikomisjon.

  (45) Haigekassa võtab koodiga 361R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle toimeaine koguse eest kuni 75 mg/m² kehapindala kohta ühel ravipäeval. Üks ravitsükkel koosneb kuni seitsmest ravipäevast ja 21-päevasest pausist. Tasu maksmise ülevõtmine lõpetatakse müelodüsplastilise sündroomiga patsiendi eest, kellel pärast kuut ravitsüklit ei ole saavutatud ravivastust, ning ägeda müeloidleukeemiaga patsiendi eest, kellel pärast nelja ravitsüklit ei ole saavutatud ravivastust.

  (46) Haigekassa võtab koodiga 244R tähistatud ravimiteenuse ja koodiga 79469 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kastreerimise suhtes resistentse ulatuslikult skeletti haarava (visualiseerimisuuringul on metastaaside arv ≥ 6) heas üldseisundis (ECOG 0–1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) eesnäärmevähiga täiskasvanud patsiendilt, kellel esineb sümptomitega haigus (kombineeritud medikamentoosset valuravi on kasutatud eelnevalt vähemalt 12 nädalat) ning puuduvad teadaolevad vistseraalsed metastaasid, tingimusel, et haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteraapia vältel või pärast seda progresseerunud või kemoteraapia on katkestatud toksilisuse tõttu ning patsient ei ole saanud eelnevalt ravi abiraterooni ega kabasitakseeliga.

  (47) Haigekassa võtab koodiga 244R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 1., 2., 3. ja 6. teenuse osutamise korra eest.

  (48) Koodiga 395R tähistatud ravimiteenuse korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle tingimusel, et teenust osutatakse täiskasvanud Philadelphia kromosoom-negatiivsele B-eellasrakulise lümfoblastleukeemiaga patsiendile, kelle haigus on retsidiveerunud < 12 kuu jooksul pärast esmast remissiooni või < 12 kuu jooksul pärast allogeenset vereloome tüvirakkude siirdamist või haigus ei ole allunud tsütotoksilisele keemiaravile.

  (49) Koodidega 395R ja 286R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse kuni kaks ravikuuri (s.o kuni 56 korda) ühe patsiendi kohta ning üksnes patsiendile, kellele on plaanis siirata vereloome tüvirakke ja kes ei ole saanud varem ravi koodiga 280R tähistatud ravimiteenusega.

  (50) Koodiga 238R tähistatud teenus sisaldab daratumumabi kombinatsiooni bortesomiibiga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsiendil, keda on eelnevalt ravitud bortesomiibil põhineva raviskeemiga ja immunomodulaatoril põhineva raviskeemiga.

  (51) Koodiga 238R tähistatud teenust võib raviarvel kodeerida üks kord iga daratumumabi manustamiskorra kohta.

  (52) Koodiga 238R tähistatud teenuse osutamise korral pole lubatud samal ajal osutada koodiga 317R tähistatud teenust.

  (53) Haigekassa võtab koodidega 254R ja 255R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle kuni haiguse progresseerumiseni mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (IIIc/d staadium) või kaugelearenenud (IV staadium) melanoomiga haigelt, kelle sooritusvõime ECOG skaalal on 0–1. Kui eelnimetatud patsient on varasemas ravireas saanud resektsioonijärgset adjuvantravi PD-1 inhibiitoriga (kood 289R), võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle üksnes juhul, kui patsiendi haigus on taastekkinud eelnimetatud staadiumitesse ≥ 6-kuulise haigusvaba perioodi järel. Koodidega 254R ja 255R tähistatud ravimiteenuseid ei ole lubatud kodeerida patsiendil, kes katkestas adjuvantravi (kood 289R) haiguse progressiooni tõttu ravi ajal või kui haigus progresseerus vahetult pärast ravi lõppu (≤ 6 kuu jooksul).

  (54) Koodiga 254R tähistatud teenus sisaldab pembrolizumabi monoravina eelnevalt mitteravitud metastaatilise mitteväikerakk-kopsukasvajaga patsiendil, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥ 50% ja kellel ei esine EGFR- ega ALK-positiivseid kasvaja mutatsioone.

  (55) Koodiga 294R tähistatud teenus sisaldab atesolizumabi monoravina eelnevalt mitteravitud metastaatilise mitteväikerakk-kopsukasvajaga patsiendil, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥ 50% ja kellel ei esine EGFR- ega ALK-positiivseid kasvaja mutatsioone.

  (56) Koodiga 295R tähistatud teenus sisaldab atesolizumabi monoravina lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakk-kopsuvähi ravis pärast eelnevat keemiaravi.

  (57) Koodiga 268R tähistatud teenus sisaldab pembrolizumabi, plaatinapreparaadi ja pemetrekseedi kombinatsioonravi metastaatilise mittelamerakk-mitteväikerakk-kopsukasvaja esimese rea raviks täiskasvanul, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) 1–49% ja kellel ei esine EGFR- ega ALK-positiivseid kasvaja mutatsioone.

  (58) Haigekassa võtab koodiga 254R või 255R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle retsidiveerunud või refraktaarse klassikalise Hodgkini lümfoomi diagnoosiga patsiendilt, kellel on ebaõnnestunud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine ja ravi brentuksimabvedotiiniga või kes ei sobi siirdamiseks ja kellel on ebaõnnestunud ravi brentuksimabvedotiiniga. Ravi pärast nelja ravikuud jätkatakse tingimusel, et mitte enam kui nelja ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus (hinnatuna vastavalt Lugano klassifikatsioonile, Cheson, B. D. et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. J Clin Oncol 2014; 32: 3059–3068) ning edasistel ravivastuse hindamistel vähemalt iga kolme kuu järel ei ole haigus progresseerunud (hinnatuna vastavalt Lugano klassifikatsioonile).

  (59) Ühe patsiendi ravi koodiga 254R või 255R tähistatud ravimiteenusega võib klassikalise Hodgkini lümfoomi näidustusel kesta maksimaalselt kaks aastat.

  (60) Haigekassa võtab koodiga 256R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle follikulaarse mitte-Hodgkini lümfoomi diagnoosiga patsiendilt, kes ei saavutanud ravivastust või kelle haigus progresseerus rituksimabi või rituksimabi sisaldava raviskeemi kasutamise ajal või kuni kuue kuu jooksul pärast ravi lõppu. Ravimiteenust rakendatakse kuni kuus korda induktsioonravil oleva ning kuni 12 korda säilitusravil oleva patsiendi kohta.

  (61) Haigekassa võtab koodiga 257R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ravinaiivselt kroonilise lümfoidse leukeemia diagnoosiga patsiendilt, kellele ravi fludarabiinil baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud. Ravimiteenust rakendatakse kuni kaheksa korda ühe patsiendi kohta.

  (62) Haigekassa võtab koodiga 267R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ravinaiivselt kesknärvisüsteemi lümfoomiga patsiendilt maksimaalselt nelja ravikuuri eest.

  (63) Haigekassa võtab koodiga 263R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle lokaalselt retsidiveerunud või metastaatilise lamerakulise pea- ja kaelapiirkonna vähiga heas üldseisundis (ECOG 0–1) täiskasvanud patsiendilt haiguse progresseerumise korral plaatinapõhise tsütostaatilise ravi ajal või kuue kuu jooksul pärast plaatinapõhise keemiaravi lõppemist. Lisatingimused on aktiivsete kesknärvisüsteemi metastaaside või leptomeningeaalse leviku ning aktiivset immuunsupressiivset ravi vajava autoimmuunse haiguse puudumine.

  (64) Ühe patsiendi ravi koodiga 263R tähistatud ravimiteenusega võib kesta kuni haiguse progresseerumiseni, selle puudumise korral maksimaalselt kaks aastat.

  (65) Haigekassa võtab koodiga 280R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle CD22pos B-eellasrakulise lümfoblastleukeemiaga patsiendilt (ECOG 0–2, luuüdis lümfoblaste ≥ 5%), kelle haigus on retsidiveerunud < 12 kuu jooksul pärast esmast remissiooni või < 12 kuu jooksul pärast allogeenset vereloome tüvirakkude siirdamist või haigus ei ole allunud tsütotoksilisele keemiaravile. Philadelphia kromosoom-positiivse patsiendi korral peab ravi standardse kemoteraapia ja türosiini kinaasi inhibiitoriga olema ebaõnnestunud.

  (66) Koodiga 280R tähistatud ravimiteenust rakendatakse kuni kaks ravitsüklit (s.o kuni 8 korda) ühe patsiendi kohta ning üksnes patsiendile, kellele on plaanitud siirata vereloome tüvirakke ja kes ei ole saanud varem ravi koodiga 395R ega 286R tähistatud ravimiteenusega.

  (67) Haigekassa võtab koodiga 286R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle pediaatriliselt patsiendilt (vanuses 1–17), kellel on Philadelphia kromosoom-negatiivne CD19pos B-eellasrakuline äge lümfoblastleukeemia (ECOG 0–2, luuüdis lümfoblaste ≥ 5%), mis on retsidiveerunud pärast vähemalt kahte eelmist ravi (< 12 kuu jooksul viimasest) või retsidiveerunud < 12 kuu jooksul pärast allogeenset vereloome tüvirakkude siirdamist või haigus ei ole allunud tsütotoksilisele keemiaravile.

  (68) Haigekassa võtab koodiga 289R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle naha pahaloomulise melanoomi adjuvantraviks kõrge retsidiivi riskiga lümfisõlmede haaratusega IIIa (kasvajakoormus SLN > 1 mm) ja IIIb-d (klassifikatsioon: AJCC 8th edition) staadiumiga täiskasvanud patsiendilt alljärgnevate tegurite koosesinemise korral:
  1) patsiendi haigus on täielikult resetseeritud ja sellest ei ole möödunud rohkem kui 12 nädalat (ECOG 0–1);
  2) patsient ei ole varem saanud süsteemset melanoomravi;
  3) teenuse osutamise otsustab multimodaalne paikmepõhine onkoloogiline konsiilium;
  4) ravimiteenust rakendatakse monoteraapiana kuni haiguse taastekkimiseni, kuid mitte üle 12 kuu (st kuni 26 tsüklit ühe patsiendi kohta).

  (69) Koodidega 254R, 255R ja 289R tähistatud ravimiteenuste samaaegne rakendamine patsiendi ravis ei ole lubatud.

  (70) Haigekassa võtab koodiga 292R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi esimese rea raviks heas üldseisundis (ECOG 0–1) täiskasvanud patsiendilt, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20, kuni haiguse progresseerumiseni või progressiooni puudumise korral maksimaalselt kaks aastat.

  (71) Haigekassa võtab koodiga 287R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle mitteresetseeritava hepatotsellulaarse kartsinoomi raviks kuni haiguse progresseerumiseni, kui konsiilium (vähemalt kolm onkoloogi) on ravi alustamise atesolizumabi ja bevatsizumabiga hinnanud vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud või opereerimatu hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea ning maksa funktsioon pole oluliselt häiritud (ECOG 0–1, BCLC B–C, Child-Pugh A).

§ 64.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate harvaesinevate haiguste ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Gaucher’ tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg

332R

3,97

Gaucher’ tõve ravi eliglustaadiga, 84 mg

251R

368,89

Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg

335R

108,66

Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfaga, 50 mg

239R

463,00

Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ekulizumabiga, üks viaal

396R

4366,97

Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, üks viaal (20 mg)

398R

9662,19

Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ekulizumabiga, üks viaal

260R

4366,97

X-liitelise hüpofosfateemia ravi burosumabiga, 10 mg

269R

3699,53

Alfa-mannosidoosi ravi alfavelmanaasiga, 10 mg

274R

956,57

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodidega 239R, 332R, 251R, 335R ja 396R tähistatud ravimiteenuseid rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas juhul, kui diagnoos on kinnitatud piirkondlikus haiglas.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 251R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle 1. tüüpi Gaucher’ tõvega patsiendilt, kellel ensüümi CYP2D6 aktiivsus on madal, keskmine või kõrge ning kes on varem vähemalt kuuekuulise ensüümasendusraviga stabiliseeritud.

  (6) Ravi jätkamisel koodiga 251R tähistatud ravimiteenusega hinnatakse ravivastust vähemalt iga 12 kuu järel ning ravi jätkamise eeldus on tingimus, et patsiendi seisund püsib stabiilne.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 239R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle hilise algusega Pompe tõvega patsiendilt, kes neljaliikmelise (neuroloog, füsioterapeut, pulmonoloog, geneetik) eksperdikomisjoni otsusel on saavutanud ravivastuse eelneva vähemalt kuue kuu jooksul tehtud alglükosidaas alfa raviga. Pompe tõve infantiilse vormi korral alustatakse ravi nimetatud eksperdikomisjoni otsusel, kuid eelnev ensüümasendusravi ei ole nõutav.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 239R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Pompe tõve korral ravivastuse püsimisel maksimaalselt 606 korra eest aastas.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 396R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria korral ravivastuse püsimisel maksimaalselt 72 korra eest aastas patsiendi kohta tingimusel, et ravi alustamise üle on otsustanud hematoloogidest koosnev eksperdikomisjon.

  (10) Koodiga 398R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas järgmisel tingimusel: teenust osutatakse 12-kuusele või vanemale kõrgriski neuroblastoomiga patsiendile, kes on varem saanud induktsioon-keemiaravi, millega on saavutatud vähemalt osaline ravivastus, ning kes on seejärel saanud müeloablatiivset ravi ja kellele on teostatud vereloome tüvirakkude siirdamine.

  (11) Haigekassa võtab koodiga 260R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kinnitatud atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) diagnoosi korral esimese kolme kuu ravi eest ravimiomaduste kokkuvõttes kirjeldatud standarddoosiga (SPC) ning jätkab ravi eest tasumist positiivse ravivastuse korral tingimusel, et järgneva ravi puhul lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) täiskasvanud patsiendil, kellel on aHUS neerudes diagnoositud esmakordselt ja kes saavutas adekvaatse ravivastuse kolme esimese ravikuuga (stabiilne neeru funktsioon, vererõhk normi piirides, trombootilist mikroangiopaatiat ei esine), katkestatakse ravi;
  2) täiskasvanud patsiendil, kellel esineb aHUSi retsidiveerumine rohkem kui 12 kuud pärast esmast ravi, üle kuueaastasel lapsel ja neerusiirdamise järel retsidiveerunud, kuid ilma patogeensete mutatsioonideta patsiendil, kes saavutas adekvaatse ravivastuse kolme esimese ravikuuga (eGFR taastumine, vererõhk normi piirides, trombootilist mikroangiopaatiat ei esine), jätkatakse ekulizumabi manustamist üheksa kuu jooksul iga nelja nädala järel (maksimaalselt 1200 mg korraga), misjärel ravi katkestatakse;
  3) patsiendil, kellel esineb aHUSi retsidiveerumine 3–12 kuud pärast esmast ravi, ning neerusiirdamise järel retsidiveerunud ja patogeensete mutatsioonidega (teistes geenides kui CFH) patsiendil, kes saavutas adekvaatse ravivastuse kolme esimese ravikuuga (eGFR taastumine, vererõhk normi piirides, trombootilist mikroangiopaatiat ei esine), jätkatakse ekulizumabi manustamist üheksa kuu jooksul iga nelja nädala järel (maksimaalselt 1200 mg korraga) ning seejärel aasta jooksul 6–8-nädalaste (sõltuvalt kehakaalust) intervallidega, misjärel ravi katkestatakse;
  4) patsiendil, kellel on esinenud korduvaid aHUSi retsidiveerumisi, ning neerusiirdamise järel retsidiveerunud ja patogeense mutatsiooniga (CFH geenis) patsiendil jätkatakse ekulizumabi manustamist üheksa kuu jooksul iga nelja nädala järel (maksimaalselt 1200 mg korraga) ning seejärel 6–8-nädalaste (sõltuvalt kehakaalust) intervallidega;
  5) patsiendil, kellel esineb haiguse retsidiveerumine ravi ajal või vähem kui kolm kuud pärast ravi lõppu, ja alla kuueaastasel lapsel jätkatakse ekulizumabi manustamist iga nelja nädala järel (maksimaalselt annuses 1200 mg korraga);
  6) patsiendil, kellel esineb haiguse retsidiveerumine vähendatud annusega ravi ajal või kellel on neerusiirikus aHUSi retsidiveerumisest tingitult lõppstaadiumi neeruhaigus vaatamata varem saadud ekulizumabi ravile, jätkatakse ravi standarddoosiga.

  (12) Haigekassa võtab koodiga 269R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle X-liitelise hüpofosfateemia raviks radiograafiliselt tõendatud luuhaigusega üheaastaselt ja vanemalt lapselt ning kasvava luustikuga noorukilt, kellel kuus kuud kestnud fosfaadi asendusravi ei ole andud piisavat raviefekti (parathormooni või aluselise fosfataasi tase ei ole ealise referentspiiri sees) või ilmnevad fosfaadi asendusravi kõrvalmõjud, mis takistavad ravi jätkamist. Ravi lõpetatakse luu kasvuplaadi sulgumisel.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 274R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle molekulaargeneetiliselt kinnitatud kerge kuni keskmise raskusega alfa-mannosidoosiga patsiendilt, kellel ei esine neuroloogilisi sümptomeid ja kellele pole teostatud vereloome tüvirakkude siirdamist või kellel see on ebaõnnestunud.

  (14) Ravi tulemuslikkust hinnatakse esimest korda ühe aasta möödumisel ravi algusest ning hiljem üks kord aastas. Ravi koodiga 274R tähistatud ravimteenusega lõpetatakse, kui ravi tulemuslikkuse hindamise käigus tuvastatakse ühe või mitme haigusspetsiifilise näitaja negatiivne dünaamika, patsiendi füüsilise jõudluse vähenemine, kognitiivsete võimete halvenemine, neuroloogiliste sümptomite ilmnemine või liikumispuude süvenemine.

§ 65.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 62–64 nimetamata ravimiteenused

  (1) Tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate ravimiteenuste piirhinnad on järgmised:

Ravimi nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ülevõetava
tasu maksmise
kohustuse
piirmäär
(%)

Kindlustatud
isiku
omaosaluse
määr
(%)

Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 µg või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 µg renaalse aneemiaga patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala

200R

         1,91

100

0

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega (välja arvatud rituksimab), üks raviannus

480R

   1672,64

100

0

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsikloviir, 500 mg

481R

       59,95

100

0

Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsikloviir, 450 mg

482R

         3,91

100

0

Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000 mg

483R

     242,57

100

0

Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus

212R

     817,49

100

0

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

493R

       10,30

100

0

Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral

214R

     174,40

100

0

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihaseinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

215R

       80,96

100

0

Sclerosis multiplex’i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord

234R

       65,89

100

0

A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ

235R

         1,56

100

0

Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, 120 mg

282R

     367,35

100

0

Anti-D globuliin, 625 TÜ

290R

       30,36

100

0

Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus

304R

         6,63

100

0

Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1 µg

319R

         2,62

100

0

Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord

329R

   1061,27

100

0

Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus

484R

       17,76

100

0

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur

492R

     240,06

100

0

Ravi hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 250 mg

272R

     195,11

100

0

Ravi küüliku anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg

273R

     196,47

100

0

Ravi inhaleeritava NO-ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, üks tund

336R

     145,27

100

0

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, üks manustamiskord

486R

       25,37

100

0

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (välja arvatud itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe päeva raviannus

338R

     146,91

100

0

Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur

339R

     981,45

100

0

Riskirühma imikute respiraator-süntsütiaalse viiruse (RSV) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg

341R

       12,38

100

0

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–10. päeval, ühe päeva raviannus

354R

     702,71

100

0

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.–42. päeval, ühe päeva raviannus

355R

     369,15

100

0

Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.–90. päeval, ühe päeva raviannus

356R

       83,74

100

0

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–7. päeval, ühe päeva raviannus

357R

     122,21

100

0

Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.–35. päeval, ühe päeva raviannus

358R

       40,51

100

0

Neeru- või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus

261R

       25,23

100

0

Neeru- või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus

262R

       10,29

100

0

Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, üks manustamiskord

362R

     224,13

100

0

Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur

363R

     981,45

100

0

Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg

388R

       68,33

100

0

Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg

389R

       28,34

100

0

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

365R

       21,18

100

0

Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord

366R

     174,16

100

0

Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord

275R

   1742,30

100

0

Päriliku ja omandatud angioödeemi profülaktiline ravi intravenoosse C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut

285R

     563,20

100

0

Ägeda vahelduva maksaporfüüria spetsiifiline ravi, üks viaal

368R

     587,62

100

0

Baklofeeni infusioonlahus 10 mg / 20 ml

369R

     114,45

100

0

Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg

385R

         6,17

100

0

Vereloome tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonori ja registridoonori korral, üks ravipäev

386R

     153,71

100

0

Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, ühenädalane ravikuur

487R

     569,79

100

0

Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg

488R

     459,52

100

0

Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000 TÜ

489R

25 671,02

100

0

Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga, 1,5 mg, üks viaal

490R

       74,85

100

0

Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg

216R

     140,37

100

0

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord

207R

       35,00

100

0

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord

208R

       22,51

100

0

Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1 mg

204R

         5,84

100

0

Ravi süstitava tüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur

219R

       24,27

100

0

Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg

220R

     798,31

100

0

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur

399R

   2751,96

100

0

Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule, üks viaal

243R

       23,30

100

0

Medikamentoosne abort (meditsiinilisel näidustusel)

245R

       35,34

100

0

Medikamentoosne abort (omal soovil)

246R

       35,34

50

50

Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur

397R

   2751,96

100

0

Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur

250R

     749,57

100

0

Haavandilise koliidi ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur

258R

     864,89

100

0

Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g

404R

   2731,97

100

0

Perekondliku hüperkolesteroleemia ravi PCSK9 inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur

249R

     221,50

100

0

Rituksimab i.v. 10 mg

276R

         5,56

100

0

Remdesiviir i.v. 100 mg

277R

     383,02

100

0

Pneumokokivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, üks doos

278R

       44,06

100

0

Pneumokokivastane revaktsineerimine polüsahhariidvaktsiiniga, üks doos

279R

       25,23

100

0

Meningokokivastane vaktsineerimine tetravalentse konjugeeritud vaktsiiniga, üks doos

283R

       45,52

100

0

B-grupi meningokokivastane vaktsineerimine rekombinantse vaktsiiniga, üks doos

284R

       86,00

100

0

Depressiooni ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, üks ravikord

288R

     534,89

100

0

  (2) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad ei sisaldu voodipäeva piirhinnas.

  (3) Lõikes 1 sätestatud ravimiteenuste piirhinnad sisaldavad ainult ravimi maksumust koos käibemaksuga.

  (4) Koodiga 480R tähistatud ravimiteenus ei sisalda ravi toimeainega anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin.

  (5) Haigekassa võtab koodiga 480R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 483R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiskasvanud patsientide tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetava ravi korral ja juhul, kui ravi valgantsikloviiri (teenus koodiga 482R) ja gantsikloviiriga (teenus koodiga 481R) on ebaõnnestunud või vastunäidustatud.

  (7) Koodiga 483R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (8) Koodiga 493R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 214R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni kolm korda patsiendi kohta haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas ja koronaarinterventsioone teostavas keskhaiglas.

  (10) Koodiga 235R tähistatud ravimiteenust võib kroonilise migreeni profülaktikaks osutada neuroloog, kellel on botulismitoksiiniga ravimise kogemus või kes on läbinud sellesisulise koolituse.

  (11) Ravi alustamiseks botulismitoksiiniga (kood 235R, rakendatakse koos koodiga 6260) kroonilise migreeni profülaktikaks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  1) patsiendil esinevad peavalud ≥ 15 päeval kuus, millest vähemalt kaheksal päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega;
  2) vähemalt kolm eelnevat profülaktilist ravi on ebaõnnestunud.

  (12) Koodiga 235R tähistatud ravimiteenus lõpetatakse kroonilise migreeniga patsiendil ravi ebapiisava efektiivsuse tõttu, kui pärast kolme ravitsüklit (36 nädalat) ei ole keskmine peavalupäevade arv kuus vähenenud vähemalt 50% võrra.

  (13) Koodiga 235R tähistatud ravimiteenus lõpetatakse kroonilise migreeniga patsiendil, kui pärast viit ravitsüklit esineb püsiv kliiniliselt oluline ravivastus, milleks loetakse ≥ 5-punktilist paranemist HIT-6 skooris võrreldes ravi algusega, või peavalu muutumisel episoodiliseks (< 15 peavalupäeva kuus) ja püsimisel sellisena kolme järjestikuse kuu jooksul.

  (14) Haigekassa võtab koodiga 304R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kümme korda ühe raviannuse kohta, kui patsiendile on näidustatud ravi pikatoimelise pegfilgrastiimiga.

  (15) Haigekassa võtab koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle idiopaatilise trombotsütopeenilise purpuraga patsiendilt, kelle suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immunoglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia < 20000/μl ja veritsus. Haigekassa võtab koodiga 319R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 52 ravikuuri eest aastas ühe kindlustatud isiku kohta.

  (16) Haigekassa võtab koodiga 329R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi esimese operatsiooni järel kuni kaks korda aastas ning edasi üks kord aastas haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas või SA-s Ida-Tallinna Keskhaigla.

  (17) Haigekassa võtab koodiga 484R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve ning ravi vajadus on hinnatud ja toimub vastavuses ravijuhendiga. Alla 10 kg kehakaaluga patsiendi ravi korral rakendatakse tasumisel koefitsienti 0,24.

  (18) Koodiga 492R tähistatud ravimiteenust rakendatakse lõigetes 19–22 sätestatud juhtudel.

  (19) Ravi alustamise koodiga 492R tähistatud ravimiga otsustab kesk- või piirkondliku haigla või SA Viljandi Haigla eksperdikomisjon.

  (20) Haigekassa võtab koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 13 neljanädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta olenevalt neljanädalaste ravikuuride hulgast, mille vältel kindlustatud isik on ravi saanud.

  (21) Haigekassa võtab koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat (RHK 10 koodid F20–29) põdeva haige eest, kellel on suukaudse antipsühhootilise raviga saavutatud remissioon, kuid kes on lõpetanud toetusravi patsiendi enda või tema lähedaste andmetel või kasutab ravimeid ebaregulaarselt ning seetõttu on haiguse kulg muutunud, on ilmnenud algava haiguse ägenemise tunnused ravijuhises kirjeldatud tunnustel või esineb kõrgenenud risk haiguse ägenemiseks.

  (22) Haigekassa võtab koodiga 492R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsienti on enne ravimi depoovormile üleminekut adekvaatse annuse ja adekvaatse pikkusega perioodi vältel ravitud sama toimeaine suukaudse ravimivormiga, et teha kindlaks patsiendi toimeaine taluvus ja sümptomite alluvus ravile.

  (23) Koodiga 336R tähistatud ravimiteenust rakendatakse piirkondliku haigla neonatoloogia osakonnas kuni 96 tundi patsiendi kohta.

  (24) Haigekassa võtab koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle pahaloomulise kasvajaga patsiendilt luustikuga seotud tüsistuste vältimiseks ja tuumorist indutseeritud hüperkaltseemia raviks.

  (25) Haigekassa võtab toimeaine denosumab (kood 486R) eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel esineb progresseeruv neerupuudulikkus, soodumus neerupuudulikkuse tekkeks tulenevalt nefrotoksilisest keemiaravist või talumatus bisfosfonaatide suhtes.

  (26) Haigekassa võtab koodiga 486R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle primaarse hüperparatüreoosiga seotud hüperkaltseemilise kriisi ravi (üldkaltsium > 3,5 mmol/l) või hüperkaltseemilise kriisi riski (üldkaltsium > 3 mmol/l, millega kaasnevad hüperkaltseemia sümptomid) vähendamise korral kirurgilise ravi eelsel perioodil.

  (27) Haigekassa võtab koodiga 338R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravimiteenust rakendatakse esimese valiku ravina aspergilloosi (RHK 10 kood B44) korral, esimese või teise valiku ravina mukormükoosi (RHK 10 kood B46) korral ja esimese valiku ravina kandidiaasi (RKH 10 kood B37) korral, kui eelnevalt on rakendatud profülaktikat flukonasooli või posakonasooliga, ning teise valiku ravina kandidiaasi korral, kui on olemas vastav ravijuhis. Ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (28) Haigekassa võtab koodiga 338R tähistatud ravimiteenuse piirhinna alusel tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas on nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 23 lõigete 2 ja 3 alusel kehtestatud määruses sätestatud korras loodud nakkushaiguste kontrolli teenistus ja on tagatud infektsioonhaiguste kvalifikatsiooniga haiglanakkustõrje arsti pidev järelevalve.

  (29) Haigekassa võtab koodiga 339R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas.

  (30) Haigekassa võtab koodiga 341R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui ravimi vajaduse on ühiselt otsustanud haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas töötavad neonatoloog, pulmonoloog ja kardioloog.

  (31) Haigekassa võtab koodidega 354R, 355R ja 356R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on varem osutatud koodiga 100408 tähistatud tervishoiuteenust.

  (32) Haigekassa võtab koodidega 357R ja 358R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on varem osutatud koodiga 0J2124 tähistatud tervishoiuteenust.

  (33) Haigekassa võtab koodidega 261R ja 262R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras, kui patsiendile on varem osutatud koodiga 1K2140 ja/või koodiga 1J2134 tähistatud tervishoiuteenust.

  (34) Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patoloogilise murruga osteoporoosiga (RHK 10 kood M80) ja ravimist põhjustatud osteoporoosiga (RHK 10 kood M81.4) patsiendilt, kui lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem, mis on määratud koodiga 6112 tähistatud teenusega, ning ebatäiusliku luutekke diagnoosiga (RHK 10 kood Q78.0) patsiendilt, kui kaasuvalt esineb söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (RHK 10 koodid K22.0; K22.2; K22.4; K20). Haigekassa võtab koodiga 362R tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühelt patsiendilt üks kord aastas.

  (35) Haigekassa võtab koodidega 272R ja 273R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle raskekujulise aplastilise aneemiaga patsiendilt, kellel puudub HLA-identne sugulasdoonor, ja mitte raskekujulise aplastilise aneemiaga transfusioon-sõltuvalt patsiendilt.

  (36) Haigekassa võtab koodidega 272R ja 273R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vereloome tüvirakkude konditsioneerimisskeemide kasutamisel.

  (37) Haigekassa võtab koodidega 272R ja 273R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle induktsioon- ja äratõuke-reaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi korral.

  (38) Haigekassa võtab koodiga 363R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 13 korra eest patsiendi kohta aastas.

  (39) Haigekassa võtab koodidega 388R ja 389R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel on diagnoositud aneemia hemoglobiini tasemega alla 10 g/dl ehk alla 6,2 mmol/l või krooniline neerupuudulikkus (välja arvatud hemodialüüsil olev patsient) või põletikuline soolehaigus, tingimusel, et suukaudne ravi rauapreparaatidega on olnud ebaefektiivne või vastunäidustatud. Haigekassa võtab teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 12 korra eest patsiendi kohta aastas.

  (40) Haigekassa võtab koodiga 365R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kes vajab neovaskulaarse (märja) maakula ealise degeneratsiooni (RHK 10 kood H35.32), silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi, diabeetilise retinopaatia või korioidaalse neovaskularisatsiooniga müoopia ravi.

  (41) Ravi alustamiseks anti-VEGF-i ravimiga (kood 365R) peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  1) diagnoos on pandud optilise koherentstomograafia ja/või fluorestsiinangiograafia meetodil ning kliiniliste tunnuste järgi;
  2) visus 0,1 või parem;
  3) visus alla 0,1, kui haiguse sümptomid on kestnud vähem kui kolm kuud või kui tegemist on paremini nägeva silmaga.

  (42) Tasu maksmise ülevõtmine anti-VEGF-i ravimi eest lõpetatakse patsientidel, kellel kolme järjestikuse süstega ravitoime puudub või tekib ravimiga seotud põletik.

  (43) Haigekassa võtab koodiga 366R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle silma võrkkesta haruveeni või tsentraalveeni tromboosi ja diabeetilise retinopaatia ravi eest juhul, kui ravi kolme järjestikuse anti-VEGF-i ravimi süstiga ei ole olnud efektiivne või kui patsient ei saa kasutada anti-VEGF-i ravi kõrvaltoimete või vastunäidustuse tõttu, ning uveiidi raviks.

  (44) Koodiga 366R tähistatud ravimiteenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (45) Haigekassa võtab koodiga 368R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas raskete porfüüriaepisoodide ravi korral, kui patsiendil esinevad neuroloogilised sümptomid ja vajadus opioidsete valuvaigistite järele.

  (46) Haigekassa võtab koodiga 386R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas kuni 55 korda patsiendi kohta.

  (47) Haigekassa võtab koodiga 369R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle koos koodiga 7137 või 1A2132 tähistatud tervishoiuteenusega.

  (48) Haigekassa võtab koodiga 487R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui kesk- või piirkondliku haigla eksperdikomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt kaks neuroloogi ja üks neurokirurg, on hinnanud ravi alustamise vastavaks järgmistele kriteeriumidele:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis > 45 punkti, off-perioodi kestus > 25% ärkvelolekuajast);
  2) patsiendile on kirurgiline ravi vastunäidustatud;
  3) patsient reageerib ravile levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga hästi (ajutise sondi kasutamisel väheneb off-perioodi kestus > 50%, MDS-UPDRS III on-perioodis ≤ 20 punkti).

  (49) Koodiga 488R tähistatud ravimiteenust rakendatakse tervishoiuteenuse osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (50) Haigekassa võtab koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle tuumorilüüsi sündroomi korral patsiendilt, kellel vaatamata adekvaatsele hüdratatsioonile ja allopurinooli kasutamisele kujuneb välja äge tuumorilüüsi sündroom. Profülaktilisel kasutamisel võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle kõrgriskiga patsiendilt vastavalt Cairo et al. Recommendations for the evaluation of risk and prophylaxis of tumour lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS panel consensus. 2010, British Journal of Haematology, 149, 578–586 klassifikatsioonile esmavalikuna. Haigekassa võtab koodiga 490R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni seitsme päeva eest. Teenust rakendatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (51) Haigekassa võtab koodiga 216R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle Parkinsoni tõve (RHK 10 kood G20) korral, kui ravi on alustatud vähemalt kolmest neuroloogist koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendil esineb vaatamata optimaalsele suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate või sagedaste motoorsete fluktuatsioonidega (MDS-UPDRS III off-perioodis > 45 punkti, off-perioodi kestus > 25% ärkvelolekuajast);
  2) patsient on olnud eelnevalt apomorfiini süsteravil, mis on osutunud efektiivseks ja talutavaks, kuid toime kestus ei kata off-perioodide pikkust ja süstide vajadus on vähemalt neli korda päevas.

  (52) Haigekassa võtab koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsiendil on diagnoositud IgE-vahendatud allergiast tingitud anafülaksia, allergiline riniit, rinokonjuktiviit ja/või astma.

  (53) Haigekassa võtab koodidega 207R ja 208R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle tervishoiuteenuste osutamisel haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (54) Haigekassa võtab koodiga 204R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle ravitulemus operatsiooni ja/või kiiritusraviga ei ole olnud tervistav ning kellel vähemalt kahest endokrinoloogist koosneva eksperdikomisjoni hinnangul pole ravi somatostatiini analoogidega (SSA) andnud tulemuseks IGF-1 (insuliinisarnane kasvufaktor) piisavat vähenemist (IGF-1 sisaldus püsib > 130% eakohasest normist).

  (55) Koodiga 204R tähistatud ravi lõpetatakse, kui 12. nädala möödumisel ravi alustamisest ei ole lõikes 54 nimetatud eksperdikomisjoni hinnangul ravi kasvuhormooni antagonistiga andnud tulemuseks IGF-1 (insuliinisarnane kasvufaktor) piisavat vähenemist (IGF-1 sisaldus püsib > 130% eakohasest normist).

  (56) Haigekassa võtab koodiga 219R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 13 neljanädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta.

  (57) Haigekassa võtab koodiga 219R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle skisofreeniat (RHK 10 koodid F20–29), maniakaalset episoodi ehk maniat (RHK 10 kood F30) või bipolaarset meeleoluhäiret (RHK 10 kood F31) põdeva patsiendi eest, kes ei ole võimeline suukaudse ravi soovitusi järgima.

  (58) Haigekassa võtab koodiga 220R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kroonilise südamepuudulikkuse ägeda dekompensatsiooni või esmakordselt diagnoositud ägeda südamepuudulikkuse lühiajaliseks raviks patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) konventsionaalne ravi on osutunud ebapiisavaks ning vajalik on inotroopne toetus;
  2) dobutamiini või milrinooni kasutamisel saadud efekt on osutunud ebapiisavaks, preparaatide kasutamisel on ilmnenud talumatud kõrvaltoimed või esinevad vastunäidustused kasutamiseks;
  3) teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas otsuse alusel, mille on teinud vähemalt kaheliikmeline eksperdikomisjon, kuhu kuuluvad kardioloogid ja/või anestesioloogid.

  (59) Haigekassa võtab koodiga 489R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise üle minimaalselt ühe korra kahe aasta jooksul.

  (60) Haigekassa võtab koodiga 399R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 13 neljanädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta tingimusel, et kahest endokrinoloogist koosneva eksperdikomisjoni hinnangul pole ravitulemus operatsiooni ja/või kiiritusraviga olnud tervistav ning eelnenud ravi koodiga 339R tähistatud ravimiteenuse maksimaalse annusega pole taganud haiguse piisavat ohjet (IGF-1 püsib > 130% eakohasest normist).

  (61) Koodidega 204R ja 399R tähistatud ravimiteenuseid ei ole lubatud kasutada ühel ja samal kindlustatud isikul.

  (62) Ravi koodiga 243R tähistatud ravimiteenusega alustatakse enneaegsel vastsündinul apnoe raviks ja invasiivsest hingamistoetusest võõrutamiseks ning enneaegsel vastsündinul, kelle sünnikaal on alla 1250 g ja kes on mitteinvasiivsel hingamistoetusel või kellel on muu suurenenud risk invasiivse hingamistoetuse vajaduse tekkeks.

  (63) Haigekassa võtab koodiga 243R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (64) Haigekassa võtab koodiga 397R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 13 neljanädalase ravikuuri eest aastas kindlustatud isiku kohta tingimusel, et kahest endokrinoloogist koosneva eksperdikomisjoni hinnangul pole kirurgilise raviga saavutatud haiguse remissiooni või kirurgiline ravi pole kasvaja suuruse või asukoha tõttu võimalik. Ravimiteenust rakendatakse patsiendil, kelle vaba kortisooli eritus ööpäevases uriinis püsib > 150% normi ülapiirist.

  (65) Haigekassa võtab koodiga 250R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmiste terviseseisundite korral: reumatoidartriit (RHK 10 koodid M05, M06), psoriaatiline artropaatia (RHK 10 kood M07.0–3) ning § 62 lõigetes 6–7, 10–13, 17–19 ja 34 sätestatud juhud.

  (66) Koodiga 250R tähistatud ravimiteenusega ravi alustamise ja katkestamise otsustavad erialaseltside (Eesti Reumatoloogia Selts, Eesti Lastearstide Selts) moodustatud eksperdikomisjonid.

  (67) Haigekassa võtab koodiga 404R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle dabigatraani manustamisest tingitud omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendilt (RHK 10 kood D68.4) RHK 10 seisundite I60, I61, I62, I63, S06 ja H43.1 korral või dabigatraani manustamisest tingitud omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendilt (RHK 10 kood D68.4) hüübivuse kiireks taastamiseks erakorralise kirurgia või eluohtliku massiivse verejooksuga kulgeva seisundi korral või elupäästvate protseduuride (koodid 7741, 7709, 7746, 7744, 212R) tegemiseks.

  (68) Haigekassa võtab koodiga 249R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks patsiendil järgmiste tingimuste koosesinemise korral:
  1) patsiendi varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud;
  2) patsiendi LDL-C tase ületab 115 mg/dL (3,0 mmol/L);
  3) patsiendil on dokumenteeritud ateroskleroos;
  4) teenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud piirkondlikus haiglas otsuse alusel, mille on teinud vähemalt kaheliikmeline eksperdikomisjon, kuhu kuuluvad kardioloogid kahest erinevast piirkondlikust haiglast.

  (69) Haigekassa võtab koodiga 258R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle haavandilise koliidi (RHK 10 koodid K51) korral § 62 lõigetes 6–7, 22–26 ja 34 sätestatud juhtudel.

  (70) Ravi alustamise ja katkestamise koodiga 258R tähistatud ravimiteenusega otsustab Eesti Gastroenteroloogide Seltsi moodustatud eksperdikomisjon.

  (71) Haigekassa võtab koodidega 275R ja 285R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kelle pärilik või omandatud angioödeem on diagnoositud haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (72) Haigekassa võtab koodiga 275R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kahtlustatud päriliku angioödeemiga erakorraliselt patsiendilt järgmiste kliiniliste tingimuste koosesinemise korral: vähemalt keele ja/või huulte turse koos hingamisraskusega, ägeda ataki ravi antihistamiinikumi või steroidiga on ebaõnnestunud ja patsiendil ei esine urtikaariat.

  (73) Angioödeemi profülaktilist ravi koodiga 285R tähistatud ravimiteenusega alustatakse juhul, kui raviotsuse on teinud eksperdikomisjon, millesse kuulub kolm HAE-ravi kogemusega spetsialisti, kellest kaks on allergoloog-immunoloogid, ning üksnes patsiendil, kellel esineb ≥ 3 kliiniliselt olulist akuutset ravi vajavat haigushoogu kuus ja kes seejuures vajab ravi C1-inhibiitoriga maksimaalses päevaannuses kuni 1500 toimeühikut. Patsiendi ravis on lubatud teenust kodeerida kuni 312 korda kalendriaastas.

  (74) Koodidega 275R ja 285R tähistatud ravimiteenused ei kata ravi preparaatidega Berinert IV ja Berinert SC.

  (75) Koodidega 285R ja 270R tähistatud ravimiteenuseid ei kasutata samal ajal.

  (76) Haigekassa võtab koodiga 276R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tervishoiuteenust osutatakse haiglate loetelus nimetatud kesk- või piirkondlikus haiglas.

  (77) Koodiga 276R tähistatud teenust ei ole lubatud kodeerida koodidega 267R, 308R, 321R, 373R, 400R ja 402R tähistatud teenustes sisalduva rituksimabi komponendi asemel.

  (78) Haigekassa võtab koodiga 277R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 raviks kuni 11 korral patsiendilt, kes vajab pneumoonia tõttu lisahapnikku.

  (79) Pneumokokivastane vaktsineerimine koodidega 278R ja 279R tähistatud ravimiteenustega ning meningokokivastane vaktsineerimine koodidega 283R ja 284R tähistatud ravimiteenustega tehakse tervise- ja tööministrit nõustava immunoprofülaktika eksperdikomisjoni 18. veebruari 2021. a otsustes „Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmad” ja „Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmade vaktsineerimisskeemid” nimetatud kõrge riskiga täiskasvanutel ja lastel.

  (80) Haigekassa võtab koodiga 288R tähistatud ravimiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui vähemalt kolm erineva toimemehhanismiga ravimit adekvaatses antidepressiivses annuses ei ole piisavalt pika raviperioodi (8 nädalat) jooksul andnud piisavat ravivastust ning elekterkrampravi on kasutatud ja see ei ole andnud piisavat ravivastust või ei ole elekterkrampravi kõrvaltoimete või vastunäidustuste tõttu võimalik kasutada.

8. peatükk Laboriuuringud, lahangud ja kudede transplantaadid 

§ 66.  Laboriuuringud

  (1) Käesolevas peatükis loetletud piirhindu rakendatakse haigekassa poolt kindlustatud isikult tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel ambulatoorses ja statsionaarses arstiabis.

  (2) Käesolevas peatükis tärniga (*) tähistatud uuringute loetelu korral kehtib piirhind loetelus nimetatud iga analüüsi määramise kohta eraldi ja nende uuringute eest võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tellitud ja tehtud uuringute arvule.

  (3) Käesolevas peatükis loetletud laboriuuringute piirhind sisaldab analüüsiks uuringumaterjali võtmist verest ning selleks vajaminevate tarvikute maksumust.

§ 67.  Kliinilise keemia uuringute piirhinnad

  (1) Kliinilise keemia uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Albumiin, valk*

66100

1,86

Glükoos

66101

1,86

Kreatiniin, uurea, kusihape*

66102

1,83

Bilirubiin, konjugeeritud bilirubiin*

66103

1,86

Kolesterool, triglütseriidid*

66104

1,87

Kolesterooli fraktsioonid: HDL, LDL*

66105

2,51

Ensüümid: ALP, ASAT, ALAT, LDH, CK, GGT, CK-Mba, alfa-amülaas*

66106

1,92

Naatrium, kaalium, kaltsium*

66107

1,92

Kloriid, liitium, laktaat, ammoonium*

66108

4,94

Raud, magneesium, fosfaat*

66109

2,06

Lipaas, pankrease amülaas*

66110

3,84

Antistreptolüsiin-O, reumatoidfaktor*

66111

2,91

C-reaktiivne valk

66112

2,51

Happe-aluse tasakaal

66113

6,01

Hemoglobiini derivaadid ja variandid: karboksühemoglobiin, methemoglobiin, fetaalne hemoglobiin*

66114

20,44

Vastsündinu bilirubiin

66115

8,22

IgG uriinis või liikvoris*

66116

6,82

Albumiin uriinis (mikroalbumiin) või liikvoris*

66117

3,32

Glükohemoglobiin

66118

7,17

Immunofiksatsioon: liikvori oligoklonaalsed immunoglobuliinid, uriini või seerumi monoklonaalsed immunoglobuliinid*

66119

76,11

Seerumi valkude elektroforees

66120

11,29

Uriini või liikvori valkude elektroforees

66121

26,75

Isoensüümide elektroforees*

66122

34,63

Spetsiifilised valgud 1: IgA, IgM, IgG, transferriin*

66123

4,28

Spetsiifilised valgud 2: tseruloplasmiin, haptoglobiin, C3, C4, tsüstatiin C, prealbumiin, alfa1-antitrüpsiin, immunoglobuliinide kapa- ja lambda-ahelad*

66124

7,83

Immunoglobuliinide alaklassid*

66125

10,84

Süsivesikdefitsiitne transferriin

66126

26,09

Transferriini lahustuvad retseptorid

66127

8,95

Angiotensiini muundav ensüüm

66128

60,77

Koliini esteraas

66129

63,77

Hemoglobiin plasmas

66130

23,61

Osmolaalsus

66131

11,66

Krüoglobuliinid

66132

74,95

Glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaas

66133

114,09

D-ksüloos uriinis

66135

38,80

Porfüüriauuringud: delta-aminolevuliinhape, koproporfüriin*

66136

59,35

Fenüülalaniini kvantitatiivne määramine fluoromeetrilisel meetodil

66137

10,57

Ainevahetushaiguste sõeluuringud

66138

11,41

Ainevahetushaiguste eriuuringud: aminohapped, suhkrud, puriinid ja pürimidiinid, orgaanilised happed, pika ahelaga rasvhapped, kreatiin, guanidinoatsetaat*

66139

89,39

Gaaskromatograafiline uuring: alkoholid (etanooli kinnitav uuring, metanool, isopropanool) ja atsetoon, etüleenglükool*

66140

41,08

Narkootiliste ainete ja ravimite sõeluuringud: barbituraadid, bensodiasepiin, opiaadid, amfetamiinid, tritsüklilised antidepressandid, fentsüklidiin, kokaiin, metadoon, kannabinoidid*

66141

5,22

Etanool

66142

6,64

Ravimite kontsentratsiooni määramine 1: digoksiin, fenobarbitaal, fenütoiin, gentamütsiin, karbamasepiin, teofülliin, valproaat, vankomütsiin*

66143

15,48

Ravimite kontsentratsiooni määramine 2: tsüklosporiin, paratsetamool, amikatsiin, salitsülaadid, metotreksaat*

66144

26,78

Metallide määramine: Cu, Zn, Pb, Hg, Cd, Mn*

66145

69,21

Loote kopsude küpsusastme hindamine (surfaktandi ja albumiini suhe lootevedelikus)

66146

82,48

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne määramine kuivatatud vereplekist tandem-MS-meetodil

66147

19,45

  (2) Lõikes 1 sätestatud uuringute piirhindade rakendamisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
  1) koodiga 66137 tähistatud uuringu piirhinda ei rakendata vastsündinute skriininguks;
  2) koodiga 66147 tähistatud uuringu piirhinda rakendatakse vastsündinute skriininguks.

§ 68.  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad

  Vere, kehavedelike ja eritiste rakkude uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Erütrotsüütide settekiiruse uuring

66200

2,56

Hemogramm (vere automaatuuring leukogrammita või kolmeosalise leukogrammiga)

66201

3,45

Hemogramm viieosalise leukogrammiga

66202

3,72

Retikulotsüütide uuring

66203

5,43

Vereäige mikroskoopiline uuring

66204

12,75

Luuüdi tsütoloogiline uuring

66205

76,69

Tsütokeemiline üksikuuring

66206

47,53

Uriinianalüüs testribaga

66207

2,44

Uriini sademe mikroskoopiline uuring

66208

4,66

Väljaheite sõeluuringud (peitveri, rasvhapped)*

66209

10,45

Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri)

66224

10,45

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) makroskoopiline või tsütoosi uuring*

66211

3,29

Kehavedelike (liikvori, pleura-, perikardi-, astsiidi-, sünoviaal- või amnionivedeliku) tsütogramm*

66212

16,20

Sperma ülduuring: veeldumine, väljanägemine, maht, konsistents, pH

66213

4,56

Sperma mikroskoopiline uuring: spermatosoidide arv, liikuvus, rakulised elemendid, aglutinatsioon

66214

11,08

Spermatosoidide morfoloogia süvauuring

66215

17,36

Spermatosoidide funktsiooni uuringud: akrosiintest

66216

18,37

Sperma kvaliteedi uuring automaatanalüsaatoritega

66217

23,17

Spermatosoididevastaste antikehade uuring: MAR-uuring, immunograanulite uuring

66218

10,29

Eesnäärme sekreedi lihtuuring

66219

8,01

Eesnäärme sekretoorse võime uuring sidrunhappe (ja/või tsingi) määramise abil spermas

66220

9,90

Seemnepõiekeste sekretoorse võime uuring fruktoosi määramise abil spermas

66221

9,90

Munandimanuste sekretoorse võime uuring alfa-glükosidaasi määramise abil spermas

66222

12,60

Sperma mikrofloora uuring äigepreparaadis*

66223

4,51

§ 69.  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad

  Hüübimissüsteemi uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Veritsusaja uuring

66300

7,23

Trombotsüütide agregatsiooni uuringud*

66301

24,18

Hüübimisjada sõeluuringud: PT, APTT*

66302

4,68

Hüübimisjada lisauuringud: fibrinogeen, TT*

66303

6,89

Hüübimisjada eriuuringud: reptilaasi aeg

66304

15,52

Üksiku hüübimisfaktori või faktori inhibiitori uuringud*

66305

28,42

Fibriini laguproduktide uuringud: fibriini D-dimeerid, fibriini monomeerid*

66306

14,03

Antikoagulantide põhiuuringud: AT III*

66307

10,03

Antikoagulantide eriuuringud: proteiin C, APCR, proteiin S, vaba proteiin S, luupusantikoagulandid*

66308

20,81

Hepariini aktiivsuse uuringud

66309

18,47

Fibrinolüütilise süsteemi uuringud*

66310

28,11

§ 70.  Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Immunohematoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

AB0-veregrupi ja Rh(D) kinnitav määramine (AB0-grupp määratud nii otsese kui ka pöördreaktsiooniga)

66400

16,58

AB0-veregrupi ja Rh(D) määramine (AB0-grupp määratud otsese reaktsiooniga)

66401

12,06

AB0-veregrupi määramine patsiendi identifitseerimisel või erütrokomponentide kontrollil

66402

1,87

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kahe erütrotsüüdiga

66403

12,45

Erütrotsütaarsete antikehade sõeluuring kolme erütrotsüüdiga

66404

13,39

Erütrotsütaarsete antikehade tüpiseerimine ühel paneelil

66405

30,41

Erütrotsütaarsete antikehade tiitrimine

66406

28,03

Ühe antigeeni määramine teiste veregrupisüsteemide puhul

66407

14,39

Rh-fenotüübi määramine

66408

17,54

Sobivusproov (üks ristreaktsioon)

66409

12,18

Vastsündinu vere kompleksanalüüs

66410

15,59

Otsene Coombsi test

66411

11,85

Otsese Coombsi testi diferentseerimine (tüpiseerimine või tiitrimine)

66412

21,96

Verekomponentide andmestikupõhine sobivuskontroll (VASK)

66413

9,21

  (2) Haigekassa võtab koodiga 66413 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenuse osutamisel kasutatav vere käitlemise infosüsteem on valideeritud.

§ 71.  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad

  Mikrobioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Mikroskoopia

 

 

Algmaterjali mikroskoopiline uuring natiivpreparaadis

66500

6,31

Algmaterjali mikroskoopiline uuring fikseeritud värvitud preparaadis

66501

9,66

Algmaterjali mikroskoopiline uuring eelneva kultiveerimisega või kontsentreerimisega

66502

13,81

Mikroskoopiline uuring mükobakterite määramiseks

66503

12,73

Külvid

 

 

Bioloogilise materjali aeroobne külv põhisöötme(te)le

66510

13,12

Bioloogilise materjali aeroobne külv lisasöötme(te)le

66511

8,57

Bioloogilise materjali külv inkubeerimisega spetsiifilises keskkonnas (mikroaerofiilid, anaeroobid, kapnofiilid)

66512

21,78

Bioloogilise materjali külv spetsiifiliste (harvaesinevate või raskesti kultiveeritavate) patogeenide määramiseks

66513

36,66

Bioloogilise materjali külv spetsiaalsesse/automatiseeritud külvisüsteemi

66514

16,84

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (klassikaline meetod)

66515

38,46

Bioloogilise materjali külv mükobakterite määramiseks (vedelsöötmesüsteem)

66516

39,66

Bioloogilise materjali uuring koekultuuril

66517

25,83

Haigustekitaja samastamine

 

 

Mükobakterite samastamine

66520

54,62

Mikroorganismi samastamine üksikute biokeemiliste või immunoloogiliste reaktsioonide abil

66521

13,95

Mikroorganismi samastamine biokeemilise või immunoloogilise spetsiaalse/automatiseeritud süsteemi abil

66522

14,71

Täpsustav samastamine

66523

9,88

Ravimitundlikkuse määramine

 

 

Ravimitundlikkuse määramine diskdifusiooni meetodil kuni kuue preparaadi suhtes

66530

8,87

Minimaalse inhibeeriva kontsentratsiooni määramine ühes preparaadis

66531

10,81

M. tuberculosis’e ravimitundlikkuse määramine kuni nelja antibakteriaalse preparaadi suhtes

66532

95,83

Teised mikrobioloogilised uuringud

 

 

Mikroorganismi markeri määramine aglutinatsiooni-, hemaglutinatsiooni-, lateksaglutinatsioonireaktsioonil*

66540

9,03

Haigustekitaja markeri määramine immunofluorestsentsmeetodil

66541

13,21

Kiiranalüüs haigustekitaja markeri määramiseks immuunkromatogeensel meetodil

66542

22,05

Bioproovid. Botulismi jt toksiinide avastamine bioloogilises materjalis. Toksiinitüübi määramine neutralisatsioonireaktsioonil

66543

359,51

§ 72.  Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Geneetiliste ja molekulaarbioloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kromosoomianalüüs amnionist

66622

283,23

Kromosoomianalüüs koorionist

66623

301,14

Kromosoomianalüüs nahast

66624

309,68

Interfaasi FISH-analüüs amnionist

66625

363,94

Interfaasi FISH-analüüs koorionist

66626

385,33

Interfaasi FISH-histoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66637

355,04

Interfaasi FISH-tsütoloogilisest materjalist lümfo- ja müeloproliferatiivsete haiguste kahtluse korral

66638

217,54

Interfaasi FISH-uuring tsütoloogilisest materjalist mesenhümaalsete ja epiteliaalsete kasvajate diferentsiaaldiagnostikaks

66639

289,47

Metafaasi FISH-analüüs amnionist

66627

202,30

Metafaasi FISH-analüüs koorionist

66628

223,70

Kromosoomianalüüs verest

66629

280,58

Metafaasi FISH-analüüs verest

66630

188,84

Metafaasi FISH-analüüs verest koos koekultuuri kasvatamisega

66631

226,73

Kromosoomianalüüs luuüdist

66632

372,79

Luuüdi FISH-analüüs

66633

222,86

Her2 FISH-analüüs rinnakoest või maokoest

66635

548,29

Submikroskoopiline kromosoomianalüüs

66636

568,48

DNA eraldamine (üle 1 ml verest)

66607

34,66

DNA analüüs PCR-meetodil*

66608

17,68

RNA analüüs RT-PCR- või hübridisatsioonimeetodil*

66609

14,61

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) määramine real-time-PCR-meetodil

66610

67,71

Biomarkeri (patogeeni, geneetilise või somaatilise mutatsiooni) kvantitatiivne määramine real-time-PCR-meetodil

66611

121,50

Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil

66612

33,56

Viirusmarkeri määramine NAT-meetodil

66613

147,31

Viirusmarkeri kvantitatiivne määramine NAT-meetodil

66614

177,87

Mikroobide genotüübi võrdlus restriktsioon-PFGE-meetodil

66615

86,07

Kompleksne mutatsioonianalüüs PCR-meetodil

66616

104,36

Mutatsioonianalüüs APEX-meetodil

66617

120,47

Mutatsioonianalüüs sekveneerimisega

66618

289,92

HLA klass I alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66619

108,47

HLA klass II alleelide madala resolutsiooniga määramine PCR-meetodil*

66620

100,53

HLA klass I, II alleelide kõrge resolutsiooniga subtüpiseerimine PCR-meetodil*

66621

202,25

Ühe inimese eksoomi sekveneerimine ja interpretatsioon

66641

1734,21

Loote rakuvaba DNA sünnieelne sõeluuring (NIPT) üksikraseduse korral

66642

252,33

Loote rakuvaba DNA sünnieelne sõeluuring (NIPT) kaksikraseduse korral

66643

420,43

Inimese papilloomviiruse test nukleiinhappe (DNA ja/või RNA) järjestuse määramisel

66644

33,56

SARS-koroonaviirus-2 RNA määramine

66634

52,48

SARS-koroonaviirus-2 RNA määramine kiirmeetodil

66645

75,07

  (2) Koodidega 66613 ja 66614 tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata juhul, kui uuringu tegemiseks kasutatakse real-time-PCR-meetodit.

  (3) Koodiga 66629 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenusele.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle järgmistel juhtudel:
  1) ebaselge etioloogiaga vaimse arengu mahajäämus või peetus;
  2) autism või autismilaadsed käitumishäired;
  3) kaasasündinud hulgiväärarengud.

  (5) Haigekassa ei võta koodiga 66636 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustust üle järgmiste kliiniliselt äratuntavate kromosoomi anomaaliate korral: Downi (21 trisoomia), Edwardsi (18 trisoomia) või Patau (13 trisoomia), Turneri või Klinefelteri sündroom.

  (6) Haigekassa võtab koodiga 66637 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui tsütoloogiline materjal pole olnud kättesaadav.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 66641 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendi ja tema mõlema vanema eksoomi sekveneerimise korral vastsündinu- ja lapseea ebaselge etioloogiaga haiguste ja sündroomide diagnoosimiseks, kui diagnostilise uuringu vajalikkuse otsuse on teinud eksperdikomisjon, kuhu kuuluvad raviarst ja meditsiinigeneetik. Koodi 66641 rakendatakse ühe isiku kohta maksimaalselt kolm korda.

  (8) Haigekassa võtab koodidega 66642 ja 66643 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui raseduse I trimestri kombineeritud sõeluuringu tulemusel esineb kõrgenenud risk loote kromosoomhaiguseks: tõenäosus trisoomia 21 esinemiseks vahemikus 1 : 11 kuni 1 : 1000, tõenäosus trisoomia 18 ja 13 esinemiseks vahemikus 1 : 11 kuni 1 : 100, eelmisel lapsel on diagnoositud trisoomia või rasedal esineb terviseseisund, mille korral on invasiivne uuring (koorionibiopsia või amniotsentees) loote kromosoomanalüüsiks vastunäidustatud.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 66643 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui teenust osutatakse kaksikraseduse korral.

  (10) Haigekassa võtab koodiga 66644 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda kasutatakse emakakaelavähi riikliku sõeluuringu raames sõeluuringu esmastestina vastavalt emakakaelavähi riikliku sõeluuringu tegevusjuhendis sätestatud nõuetele.

  (11) Haigekassa arvestab haiglate loetelus nimetatud haiglale iga kalendripäeva kohta, kui vähemalt ühele patsiendile on osutatud koodiga 66634 tähistatud tervishoiuteenust, täiendavat tasu uuringu tegemisega seotud kontrollanalüüside kulude hüvitamiseks järgmiselt:
  1) kalendripäevas 1–6 koodiga 66634 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on hüvitatav summa võrdustatud koodiga 66634 tähistatud tervishoiuteenuse kahekordse maksumusega kalendripäeva kohta;
  2) kalendripäevas 7–12 koodiga 66634 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on hüvitatav summa võrdustatud koodiga 66634 tähistatud tervishoiuteenuse neljakordse maksumusega kalendripäeva kohta;
  3) kalendripäevas vähemalt 13 koodiga 66634 tähistatud tervishoiuteenuse osutamisel on hüvitatav summa võrdustatud koodiga 66634 tähistatud tervishoiuteenuse kuuekordse maksumusega kalendripäeva kohta.

  (12) Koodiga 66610 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata SARS-koroonaviirus-2 RNA määramisel.

§ 73.  Immuunuuringute piirhinnad

  (1) Immuunuuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Immuunkompleksid. Fagotsütoosi määramine lateksosakestega

66700

8,88

HLA seroloogiline määramine (üks klass)

66701

153,09

Retsipiendi presensibilisatsioon doonori HLA antigeenide vastu

66702

175,69

Cross-match uuring

66703

94,86

Lümfotsüütide reaktsioon segakultuuris

66704

224,99

Nitro-blue analüüs granulotsüütide oksüdatiivse purske määramiseks

66705

56,23

Sõeluuringud, hormoonuuringud, haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66706

6,73

Aneemia-, südame-, kasvajamarkerite määramine, haigustekitajate uuringud, antikehade, vitamiinide ja ensüümide määramine immuunmeetodil*

66707

9,13

Tsütokiinide, allergeenipaneelide, spetsiifiliste markerite määramine ja haigustekitajate uuringud immuunmeetodil*

66708

13,31

Harvaesinevad ja kinnitavad uuringud, erakorralised analüüsid immuunmeetodil*

66709

30,89

Kiiranalüüs testribaga

66710

5,31

Immunofluorestsentsuuring*

66711

21,15

Immunofluorestsentsuuring valmisslaididel*

66712

23,67

Biopsiamaterjali immunofluorestsentsuuring*

66713

49,97

Immunoblot-uuring*

66714

30,55

Kompleksne immunoblot-uuring

66715

122,28

Spetsiifiliste antikehade kompleksne samastamine

66716

45,68

CD34 positiivsete tüvirakkude määramine läbivoolutsütomeetril

66717

109,78

Analüüs läbivoolutsütomeetril*

66718

29,05

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

6,73

Prokaltsitoniini määramine immuunmeetodil

66720

28,46

  (2) Koodiga 66706 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: AFP, hCG, HBsAg, HCV, AKTH, kortisool, androstendioon, FSH, LH, progesteroon, prolaktiin, E2, uE3, DHEAS, testosteroon, f-beeta-hCG, PAPP-A, STH, C-peptiid, insuliin, TSH, T3, FT3, T4, FT4, PTH, üld-IgE, Chlamydia, Mycoplasma, Bordetella, EBV, astroviirus, noroviirus, respiratoorsed viirused, enteroviiruste grupid.

  (3) Koodiga 66707 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: ferritiin, foolhape (ka erütrotsüütides), vitamiin B12, EPO, CEA, CA-125, CA15-3, CA19-9, CA72-4, beeta2-mikroglobuliin, PSA, fPSA, PAP, türeoglobuliin, kaltsitoniin, TPOAb, TGAb, TRAb, insuliinivastased antikehad, 21-hüdroksülaasi antikehad, inhibiinid, aktiviinid, insuliinisarnased kasvufaktorid, kandjavalgud, SHBG, TBG, troponiinid, müoglobiin, CK-MBm, vitamiin D, aldosteroon, reniin, ANA, ENA, aGA, atTG, PDH, Jo-1, glükoproteiinid, immuunkompleksid, ECP, CMV, Toxoplasma, Rubella, Helicobacter, Borrelia, leetriviirus, HSV, HZV, puukentsefaliidiviirus.

  (4) Koodiga 66708 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: interleukiinid, TNF-alfa, allergeenide segu, AlaTOP, homotsüsteiin, desoksüpüridinoliin, kasvufaktorid, osteokaltsiin, C-telopeptiidid, PINP, trüptaas, aPT, haigustekitajate markerid (HHV-6, viirushepatiidi markerid [välja arvatud HBsAg], Treponema, Legionella, marutõveviirus, mumpsiviirus, Toxocara, hantaviirus).

  (5) Koodiga 66709 tähistatud uuring sisaldab järgmiste analüütide määramist: katehhoolamiinid, gastriin, elastaas, enolaas, NMP-22, GBM, HBsAg kinnitav uuring (neutralisatsioonireaktsiooniga), natriureetilised peptiidid.

§ 74.  Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad

  (1) Histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute piirhinnad on järgmised:

Uuringu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (üks plokk)

66800

14,56

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (üks plokk)

66823

17,40

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni kolm plokki)

66801

32,41

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (üks klaas)

66802

8,95

Histoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (üks koetükk)

66803

17,71

Immunohistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (üks klaas)

66804

35,89

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (üks klaas)

66805

19,36

In situ hübridiseerimine histoloogilisel või tsütoloogilisel materjalil CISH meetodil (üks klaas)

66806

95,66

HER2 geeni amplifikatsooni määramine SISH meetodil

66837

272,66

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

9,13

Skriinija hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni kolm klaasi)

66808

4,56

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

12,89

Patoloogi hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni kolm klaasi)

66810

13,20

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

13,02

Tsütoloogiline kiiruuring operatsiooni ajal (üks klaas)

66812

9,36

Tsütoploki uuring (üks plokk)

66813

14,30

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makroploki valmistamise ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (üks plokk)

66817

70,11

Bioptaadi elektronmikroskoopiline uuring

66824

209,06

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC)

66822

21,45

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring HPV/NAT leiu täpsustamiseks

66821

19,83

  (2) Lõikes 1 sätestatud tervishoiuteenuste piirhindade rakendamisel lähtutakse alljärgnevast:
  1) haigekassa võtab koodidega 66800 ja 66813 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud plokkide arvule;
  2) haigekassa võtab koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt tehtud plokkide arvule. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis peab olema kirjeldatud iga uuritud operatsioonipreparaadi väljalõige;
  3) operatsioonipreparaadi väljalõikest rohkem kui kolmest plokist tehtud uuringu korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle koodiga 66801 tähistatud tervishoiuteenuse alusel iga järgneva kuni kolme ploki kohta;
  4) haigekassa võtab koodidega 66802, 66804, 66805, 66806, 66808, 66810 ja 66812 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud klaaside arvule;
  5) haigekassa võtab koodiga 66803 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt uuritud ja kirjeldatud koetükkide arvule;
  6) koodiga 66805 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata juhul, kui tehakse ainult biopsiamaterjali uuringut hematoksüliin-eosiin värvinguga või histoloogilise preparaadi lisavärvingut Giemsa või van Giesoni meetodil;
  7) koodidega 66807, 66809 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki uuringu käigus uuritud lokalisatsioonide kulusid;
  8) haigekassa võtab rohkem kui kolmest klaasist tehtud üldtsütoloogilise uuringu korral koodiga 66808 või 66810 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle iga järgneva kuni kolme klaasi kohta;
  9) haigekassa ei võta üle Papanicolaou meetodil tehtud günekotsütoloogilise uuringu korral, mida on hinnanud nii skriinija kui ka patoloog, koodidega 66807 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust;
  10) tervishoiuteenus koodiga 66804 sisaldab kontrollkiti maksumust.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse rinnanäärme, eesnäärme, kolorektaalse või pehmekoe kasvaja uuringuks.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ühest makroplokist valmistatud kuni kolme preparaadiklaasi eest.

  (5) Koodiga 66817 tähistatud tervishoiuteenusega koos on lubatud teha kuni neli koodiga 66801 tähistatud uuringut.

  (6) Koodiga 66822 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata samal ajal koodidega 66807, 66809 ja 66811 tähistatud tervishoiuteenustega.

  (7) Haigekassa võtab koodiga 66822 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle, kui teenust osutab vedelikupõhise günekotsütoloogilise uuringu metoodikale akrediteeritud labor.

  (8) Haigekassa võtab koodiga 66821 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda kasutatakse emakakaelavähi riikliku sõeluuringu raames teenuse 66644 lisauuringuna lepingu tingimustele vastavas laboris.

  (9) Haigekassa võtab koodiga 66837 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle rinna- või maovähi diagnoosiga patsiendil HER2 amplifikatsiooni määramiseks.

§ 75.  Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad

  (1) Patoanatoomiliste lahangute piirhinnad on järgmised:

Lahangu nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Lahang histoloogilise uuringuta

6916

44,48

Lahang histoloogilise uuringuga

66814

212,58

Lahang koos histoloogilise uuringu ja erivärvimistega, sealhulgas kiiruuringud

66815

234,76

Loote või surnult sündinu lahang ja histoloogiline uuring

66816

204,71

  (2) Koodidega 66814 ja 66816 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuringu maksumust.

  (3) Koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab lahangumaterjalist tehtud histoloogiliste ja tsütoloogiliste uuringute maksumust.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 66815 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle täiendavalt koodidega 66142, 66500, 66501, 66510 ja 66706 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise eest.

9. peatükk Verepreparaadid ja protseduurid verepreparaatidega 

§ 76.  Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate verepreparaatide ja verepreparaatidega protseduuride piirhinnad

  (1) Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate verepreparaatide ja verepreparaatidega protseduuride piirhinnad on järgmised:

Verepreparaadi nimetus

Kood

Mõõtühik

Piirhind
eurodes

Konservveri

4001

Üks doos

109,57

Erütrotsüütide suspensioon

4002

Üks doos

101,02

Erütrotsüütide suspensioon, lastedoos

4003

Üks doos

50,30

Vereplasma

4011

Üks doos

30,15

Vereplasma, lastedoos

4013

Üks doos

18,41

Afereesi trombotsüütide kontsentraat

4016

Üks doos

172,04

Krüopretsipitaat (70–150 TÜ/doosis)

4017

Üks doos

110,40

Koosteveri

4022

Üks doos

143,91

Vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat

4060

Üks doos

179,53

Afereesi trombotsüütide kontsentraat, lastedoos

4064

Üks doos

91,10

Filtreeritud erütrotsüütide suspensioon

4065

Üks doos

109,57

Filtreeritud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos

4066

Üks doos

64,31

Filtreeritud ja pestud erütrotsüütide suspensioon

4068

Üks doos

129,21

Filtreeritud ja pestud erütrotsüütide suspensioon, lastedoos

4069

Üks doos

73,18

Filtreeritud BC trombotsüütide kontsentraat

4073

Üks doos

223,93

Vähendatud mahuga filtreeritud BC trombotsüütide kontsentraat

4075

Üks doos

231,52

Verepreparaadi kiiritamine

4087

Üks doos

19,28

Pestud afereesi trombotsüütide kontsentraat

4088

Üks doos

204,76

Pestud ja vähendatud mahuga afereesi trombotsüütide kontsentraat

4089

Üks doos

211,16

Afereesi erütrotsüüdid

4092

Üks doos

184,68

Filtreeritud ja vähendatud mahuga erütrotsüütide suspensioon

4106

Üks doos

113,44

Krüopretsipitaat (210–450 TÜ/doosis)

4113

Üks doos

152,95

Afereesiplasma

4116

Üks doos

37,22

Afereesiplasma, lastedoos

4117

Üks doos

31,44

Patogeenide inaktivatsioon plasmas

4131

Üks doos

40,07

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis

4132

Üks doos

70,90

Sol. Albumini

4051

1 gramm

2,00

VIII hüübimisfaktor

4081

500 toimeühikut

164,89

VII hüübimisfaktor

4094

100 toimeühikut

46,67

IX hüübimisfaktor

4095

100 toimeühikut

22,00

100 toimeühikut Willebranti faktorit sisaldav annus

4084

Üks annus

38,00

VIII hüübimisfaktori antiinhibiitorkoagulantne rühm

4085

500 toimeühikut

365,90

Immunoglobuliin

4086

1 gramm

65,54

Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor

4091

1 milligramm

839,44

Inimese protrombiini kompleks

4093

500 toimeühikut

270,00

Inimese fibrinogeen

4096

1 gramm

367,31

  (2) Koodiga 4093 tähistatud teenust osutatakse omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendile (RHK 10 kood D68.4) RHK 10 seisundite I60, I61, I62, S06 ja H43.1 korral või omandatud hüübimisteguri vaegusega patsiendi (RHK 10 kood D68.4) hüübivuse kiireks taastamiseks erakorralise kirurgia või eluohtliku massiivse verejooksuga kulgeva seisundi korral või elupäästvate protseduuride (koodid 7741, 7709, 7746, 7744) teostamiseks.

  (3) Haigekassa võtab koodiga 4131 tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 4011, 4013, 4116 või 4117. Koodiga 4131 tähistatud teenust rakendatakse juhul, kui kasutatakse tööstuslikult inaktiveeritud valmistoodet, ja juhul, kui inaktivatsiooni protseduur tehakse verekeskuses kohapeal.

  (4) Haigekassa võtab koodiga 4132 tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui seda rakendatakse koos koodiga 4073 või 4075.

10. peatükk Hambaravi 

§ 77.  Hambaraviteenuste piirhinnad

  (1) Hambaraviteenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Diagnostika ja raviplaani koostamine

 

 

Hambaarsti vastuvõtt*

52400

33,08

Hambumusest fotostaatuse koostamine*

52404

15,41

Külastuse baashind (hambaravi)*

52467

12,28

Töömudeli ja jäljendi valmistamine

52662

42,38

Radioloogilised uuringud

 

 

Intraoraalne hambaülesvõte (digitaalne või filmile)*

52405

13,84

Ortopantomogramm (digitaalne või filmile)*

52406

15,25

3D koonuskiir kompuutertomogramm näo ja lõualuu piirkonnast

52407

68,81

Proaktiivne ravi

 

 

Hammaskonna professionaalne puhastamine biokilest*

52412

20,64

Hammaste fluoroteraapia nelja hamba ulatuses

52408

3,72

Silandi paigaldamine ühele hambale

52409

10,98

Ühe hamba lihvimine hambumuse korrigeerimiseks või enameloplastika

52410

5,25

Kohahoidja koos paigaldusega

52411

22,67

Anesteesia

 

 

Pinnaanesteesia*

52413

3,61

Injektsioonanesteesia*

52414

11,26

Hammaste restauratiivne ravi

 

 

Ühe prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse

52415

21,60

Iga järgneva prefabritseeritud juurekanalitihvti fikseerimine jäävhamba juurekanalisse

52416

16,54

Ühe pinna täidis*

52417

34,03

Kahe pinna täidis*

52418

43,12

Kolme pinna täidis*

52419

49,17

Ulatuslik mälumispinna või hambakrooni täidismaterjaliga taastamine

52420

44,11

Hambaköndi taastamine kroonimiseks

52421

34,48

Prefabritseeritud ajutise krooni paigaldamine

52423

34,17

Ajutise täidise paigaldamine ühele hambale*

52424

5,38

Jäävhamba pulbiruumi lae perforatsiooni sulgemine ja alustäidis*

52426

15,92

Direktselt valmistatud ajutise krooni paigaldamine*

52422

32,15

Täidismaterjalist ajutise kergsilla valmistamine*

52425

69,42

Endodontia

 

 

Hamba pulbi amputatsioon ja alustäidis*

52427

30,60

Ravimi asetamine pulbiruumi või hamba devitaliseerimine*

52428

8,42

Ühe jäävhamba juurekanali avamine ja puhastamine (sealhulgas juurdepääsu rajamine ja ravimi asetamine)*

52429

51,08

Iga järgneva jäävhamba juurekanali avamine ja puhastamine (sealhulgas ravimi asetamine)*

52430

27,45

Ravimivahetus ühes jäävhambas koos kanali(te) instrumenteerimisega

52431

40,92

Jäävhamba ühe juurekanali täitmine*

52432

51,90

Jäävhamba iga järgneva juurekanali täitmine*

52433

25,95

Hambajuure või juuretipu operatiivne resektsioon ja retrograadne täidis

52434

79,72

Piimahamba pulpektoomia

52435

48,16

Murdunud juureraviinstrumendi eemaldamine kanalist

52436

66,94

Vana juuretäidise eemaldamine ühe kanali kohta

52437

52,33

Jäävhamba köndi/seinte ülesehitus endodontiliseks raviks

52438

35,13

Juurekanaliseina või pulbiruumi põhja perforatsiooni sulgemine

52439

43,49

Parodontoloogia

 

 

Igemetasku küretaaž ühe hamba ulatuses*

52442

17,51

Supragingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses*

52440

17,51

Subgingivaalne kivi eemaldamine nelja hamba ulatuses*

52441

27,63

Parodontaalne operatsioon nelja hamba ulatuses

52443

65,71

Medikamendi aplikatsioon nelja hamba ulatuses

52444

5,43

Traumajärgne hamba ettevalmistamine, paigaldamine ja lahastamine kuni kolme hamba ulatuses

52445

53,86

Igemejoone kontureerimine ühe hamba ulatuses

52446

16,86

Kroonipikenduslõikus ühe hamba ulatuses

52447

34,79

Gingivoplastika ühe hamba ulatuses

52448

80,21

Kuni kolme parodontiitse hamba lahastamine

52449

37,91

Kirurgia

 

 

Ühe juurega hamba, sh piimahamba eemaldamine*

52450

40,88

Mitme juurega jäävhamba eemaldamine*

52451

61,38

Sügavalt murdunud jäävhamba või purunenud hamba eemaldamine*

52452

71,64

Hamba või implantaadi eemaldamine osteotoomiaga*

52453

112,06

Väike kõva- ja pehmete kudede plastika

52454

110,02

Hamba kirurgiline vabastamine

52455

110,02

Suu limaskesta lesiooni ekstsisioon ja plastiline korrektsioon

52456

100,75

Mädakolde avamine ja ravimenetlused*

52457

29,13

Kirurgilise sekkumisega järelkontroll

52458

18,97

Traumajärgse haava korrastamine

52459

39,30

Haava sulgemine õmblustega

52460

18,97

Alveolaarluu resektsioon

52461

110,02

Alalõualuu liigesesse ravimi süstimine ja terapeutiline testimine

52462

47,82

Biopsia pindmistest kudedest

52463

39,30

Lõualuu regeneratiivne operatsioon nelja hamba ulatuses või periimplantiidi kirurgiline ravi

52465

109,89

Hamba transplantatsioon

52466

572,00

Kortitsisioon

52632

273,13

Ühe hamba eel- või järeltöötlus elemendi fikseerimisel või eemaldamisel

52630

3,82

Võru koos kinnitamisega

52631

18,52

Elementide jootmine (üks jootekoht)

52634

10,41

Suust mitte-eemaldatava aparaadi korrigeerimine

52638

21,86

Separatsioonikummide asetamine

52665

17,15

  (2) Lõikes 1 sätestatud ühe teenuse (välja arvatud kood 52467) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige uurimine, diagnostika staatuse märkimine, diagnoosi määramine, nõustamine (sh ennetav nõustamine);
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine;
  6) muud külastuse käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (3) Koodiga 52400 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse juhul, kui teisi lõikes 1 sätestatud teenuseid ei ole võimalik rakendada, välja arvatud juhtudel, kui külastuse käigus toimub lisaks radioloogilisele uuringule ja/või fotostaatusele ka konsultatsioon.

  (4) Koodiga 52467 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi baaskandikutele, sterilisatsioonile ja jäätmekäitlusele. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe külastuse kohta, välja arvatud juhtudel, kui rakendatakse koodiga 52400 tähistatud tervishoiuteenust, välja arvatud juhtudel, kui külastuse käigus tehakse ainult radioloogilisi uuringuid, ning välja arvatud kirurgiateenuste puhul.

  (5) Koodidega 52404, 52405, 52406 ja 52407 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad järgmisi tegevusi: uuringu tegemine ja tulemuse kirjeldamine ravidokumendis ning nende puhul on tagatud piltide arhiveerimine Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank.

  (6) Koodidega 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse üks kord kaviteedi kohta.

  (7) Koodidega 52417, 52418, 52419 ja 52420 tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad kõiki täidise asetamisega seotud kulusid.

  (8) Koodiga 52426 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab akrüülmonomeeriga tugevdatud tsinkoksiideugenooli-baasil ajutise täidismaterjali (IRM) kulusid.

  (9) Koodiga 52428 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab ajutise täidise maksumust.

  (10) Koodiga 52437 tähistatud tervishoiuteenus sisaldab juurekanali avamist ja instrumentaalset laiendamist.

  (11) Koodiga 52463 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse meditsiinilisel näidustusel koos § 71 lõikes 1 ja § 74 lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenustega.

  (12) Lõikes 1 loetletud hambaraviteenuste eest (välja arvatud koodidega 52405, 52406, 52407, 52413 ja 52414 tähistatud teenused) võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ravikindlustuse seaduse §-s 33 nimetatud juhtudel.

  (13) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest võtab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 29 lõike 2 ja § 331 alusel vähemalt 19-aastaselt kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse kuni 40 euro eest kalendriaastas.

  (14) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest haigekassa ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär on lõikes 13 nimetatud juhul 50% ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on 50%.

  (15) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest võtab haigekassa ravikindlustuse seaduse § 29 lõike 2 ja § 331 alusel tasu maksmise kohustuse üle kuni 85 euro eest kalendriaasta kohta vähemalt 19-aastaselt kindlustatud isikult, kellele on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension, kes on tööturuteenuste ja -toetuste seaduse tähenduses töötu, kes saab sotsiaalhoolekande seaduse alusel toimetulekutoetust hüvitise kasutamise kuul või sellele eelnenud kahel kuul, kes on üle 63-aastane, rase, alla üheaastase lapse ema või kellel on tekkinud talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel või temal diagnoositud haiguse tõttu suurenenud vajadus saada hambaraviteenust.

  (16) Lõikes 1 tärniga (*) tähistatud hambaraviteenuse eest haigekassa ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäär on lõikes 15 nimetatud juhul 85% ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on 15%.

  (17) Lõikes 15 sätestatud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust on isikul, kellel on vajadus hambaraviteenuse järele tekkinud järgmiste tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel:
  1) pea-kaela piirkonna kasvajate kirurgiline ja/või kiiritusravi;
  2) huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe kirurgiline ravi;
  3) hambakudede või näo- ja lõualuude väärarenguid põhjustavate geneetiliste ja ainevahetushaiguste ravi;
  4) näo-lõualuude piirkonna traumade ja põletike kirurgiline ravi;
  5) meditsiiniline protseduur (endoskoopia, anesteesia ja muu), mille käigus on tekkinud näo-lõualuude piirkonna trauma;
  6) kopsu-, maksa-, südame- ja/või neerude, vereloome tüvirakkude siirdamine või siirdamiseks ettevalmistamine.

  (18) Lõikes 17 nimetatud juhul kinnitab isiku raviarst (välja arvatud hambaarst) isiku jätkuvat suurenenud vajadust hambaraviteenuse järele üks kord kahe aasta jooksul.

  (19) Lõikes 15 sätestatud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust on isikul, kellel on vajadus hambaraviteenuse järele tekkinud järgmiste temal diagnoositud haiguste tõttu:
  1) I tüübi diabeet;
  2) Sjögreni sündroom.

  (20) Haigekassa võtab arsti otsuse alusel tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle puuduva suuhügieeni võimekusega vaimse ja füüsilise puudega isikult.

  (21) Haigekassa võtab arsti otsuse alusel tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle onkoloogiliselt patsiendilt, kellel on diagnoositud pea- ja kaelapiirkonna pahaloomuline kasvaja (RHK 10 koodid C00–C14, C30–C32), kes saab või on saanud kiiritusravi ja/või keemiaravi ja kes on saanud antiresorptiivset ravi (bisfosfonaadid, denosumab).

  (22) Haigekassa võtab arsti otsuse alusel tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle hematoloogiliselt patsiendilt, kellel on diagnoositud hulgimüoloom või lümfoid- ja vereloomekoe pahaloomuline kasvaja (RHK 10 koodid C90–C96) ja kes vajab ravi osana koodidega 8101 ja 8102 tähistatud tervishoiuteenuseid või antiresorptiivset ravi (kood 486R).

§ 78.  Hambaproteeside piirhinnad

  (1) Hambaproteeside piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Plaatproteesid

 

 

Osalise proteesi baashind

5004

115,09

Proteesi baasis

5005

27,16

Lihtne plastmasshammas

5006

2,32

Mitmekihiline plastmasshammas

5007

4,35

Ühe lihtsate plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5008

209,84

Ühe mitmekihiliste plastmasshammastega täisproteesi komplekshind üla- või alalõuale

5009

138,69

Individuaallusikas

5011

7,64

Ümarklamber mitteväärismetallist

5012

3,11

Dentoalveolaarne klamber

5015

2,47

Modelleeritud hammas äravõetavas proteesis

5016

3,43

Elastne pelott traadil

5017

3,87

Kantud proteeside regulatsioon

5018

20,08

Pehme vooder äravõetavale proteesile

5020

35,30

Tooruse isoleerimine

5021

30,65

Plaatproteeside parandamine

 

 

Proteesi baasise üks murd

5022

4,70

Kaks murdu ühes baasises

5023

6,17

Ühe hamba lisamine

5024

7,64

Kahe hamba lisamine

5025

10,52

Kolme hamba lisamine

5026

13,52

Nelja hamba lisamine

5027

16,46

Ühe klambri lisamine

5028

7,64

Kahe klambri lisamine

5029

9,05

Proteesi ümberbaseerimine direktselt

5030

36,28

Proteesi ümberbaseerimine indirektselt

5031

59,47

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid kipsmudelil

 

 

Baashind

5033

172,41

Ülemine kaar

5034

29,18

Alumine kaar

5035

26,82

Tugi-hoideklamber

5036

7,52

T-kujuline klamber

5037

10,20

Jooksva klambri üks lüli

5038

2,38

Täiendav lebam

5039

1,36

Kulliküüsjätke

5040

2,11

Ühendusharu

5041

1,36

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5042

1,02

Metallist valatud hammas

5043

8,67

Valatud hammas plastmassist fassetiga

5044

14,80

Baasis

5045

22,29

Aas plastmassi kinnitamiseks

5046

1,00

Baasise piiraja

5047

1,92

Büüglikaare elektrolüütiline poleerimine

5050

1,15

Kroomkoobaltsulamist büügelproteesid tulekindlal mudelil

 

 

Baashind

5053

146,67

Ülemine esimene kaar

5054

43,75

Ülemine tagumine kaar

5055

39,28

Alumine kaar

5056

36,47

Suulaeplaat

5057

52,85

Keeleplaat

5058

48,29

Tugi-hoideklamber

5059

9,33

T-kujuline klamber (Roach)

5060

149,23

Ringklamber

5061

17,23

Jooksva klambri üks lüli

5062

5,22

Oklusioonilebam

5063

2,53

Kulliküüsjätke

5064

2,53

Ühendusharu

5065

2,34

Sadul plastmassi kinnitamiseks

5066

3,11

Metallist valatud hammas

5067

12,37

Metallist valatud hammas plastmassist fassetiga

5068

17,23

Büügli baasis

5069

31,19

Baasise piiraja

5070

3,11

Elektrolüütiline poleerimine

5072

1,70

Hambakroonid

 

 

Metallokeraamiline kroon

5074

207,65

Mitteväärismetallist stantsitud kroon

5075

31,48

Mitteväärismetallist stantsitud kroon plastmassist fassetiga

5077

31,64

Kahevärviline plastmasskroon

5079

32,63

Stantsitud kroon plastmassist fasseti ja mälumispinnaga

5081

32,79

Plastmassist tihvthammas

5082

54,04

Käpake jootmispinna suurendamiseks

5083

3,11

Kahe krooni jootmine

5084

2,38

Ühe krooni tsementeerimine

5085

34,10

Ühe krooni kinnitamine klaasionomeeriga

5086

29,93

Krooni eemaldamine

5088

29,68

Plastmassfasseti parandus

5089

25,29

Täisvalu (mitteäravõetavad) proteesid ja lisatööd

 

 

Täisvalu proteeside baashind

5094

24,61

Valatud kroon või hammas

5095

36,47

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga

5096

48,42

Mitteväärismetallist valatud kroon või hammas plastmassist fassetiga ja mälumispinnaga

5097

53,88

Valatud mitteväärismetallist poolkroon

5100

48,36

Valatud köntpanus

5101

29,53

Mitteväärismetallist Richmondi tihvthammas

5102

47,77

Ortopeedilised aparaadid

 

 

Kaldpind

5120

115,09

Suulaeplaat obduraatoriga

5121

36,88

Oklusioonikape, üks osa

5122

5,85

Resektsiooniproteesi baasis

5123

55,86

Operatsiooniplaat

5124

27,23

  (2) Koodiga 5074 tähistatud hambaproteesimise teenuse osutamise korral võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle hambakudede moodustumisel kaasasündinud raske häirega alla 19-aastase isiku ravimisel.

§ 79.  Ortodontia piirhinnad

  (1) Ortodontia piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Ortodondi vastuvõtt

52601

47,88

Külastuse baashind (ortodontia)

52666

17,62

Kirurgilise ravi planeerimine, mudelkirurgia

52605

51,24

Raviplaani koostamine

52602

43,05

Diagnostilise mudelite (sisaldab jäljendeid) valmistamine, hambumuse analüüs ja mõõdistamine mudelitel

52603

73,87

Hambumuse analüüs ja mõõdistamine röntgeniülesvõtetel

52604

20,79

Kliiniliste ülesvõtete (fotostaatus) tegemine

52606

36,01

Baasisplaat (suulaeplaat)

52610

23,08

Kaldpinnaga suulaeplaat

52611

30,28

Desorientatsioonikape/mälumispinnakape koos paigaldusega kahe hamba ulatuses

52612

28,36

Ühesuunaline vint koos paigaldusega

52613

31,06

Kahesuunaline vint koos paigaldusega

52614

29,86

Kolmesuunaline vint koos paigaldusega

52615

38,26

Surveling, protraktsiooni vedru, diasteemi vedru (1 tk)

52616

7,48

Adamsi klamber

52617

9,88

Ümarklamber, nupp, konks

52618

6,28

Retentsioonikaar

52619

9,88

Ekstraoraalse aparaadi sobitamine

52620

98,08

Funktsionaalne aparaat

52621

73,48

Müofunktsionaalne aparaat koos paigaldusega

52624

74,52

Suust eemaldatava aparaadi aktiveerimine

52622

16,50

Suust eemaldatava aparaadi korrigeerimine

52623

24,00

Kapeaparaat

52625

48,88

Üks kirurgiline kape koos paigaldusega

52626

90,16

Tuubik (kleebitav või joodetav)

52633

20,46

Palatinaalne konks (1 tk)

52635

6,28

Palatinaal- või lingvaalkaar koos paigaldusega

52636

55,06

Quad-Helixi seade koos paigaldusega

52637

67,06

Reteineraparaadi kontroll

52639

10,40

Kiire palatinaalne laiendaja koos paigaldusega

52642

96,38

Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat koos paigaldusega

52640

331,61

Suust mitte-eemaldatav ankurdusaparaat koos paigaldusega

52641

98,21

Nupp koos paigaldusega hambale

52650

13,28

Üks breket koos kinnitamisega

52651

18,18

Üks kaar koos fikseerimisega

52652

21,12

Üks keerukas kaar koos fikseerimisega

52653

33,65

Breketsüsteemi (ligatuuride) aktiveerimine ühel hambakaarel

52654

26,37

Konks kaarele koos paigaldusega

52655

9,91

Vedru koos paigaldusega

52656

13,03

Hambumuse tõstmine kõrgendusega ühe hamba ulatuses

52660

10,88

Reteineri kinnitamine eelnevalt töödeldud hambale ühe hamba ulatuses

52661

6,45

Keerukas ortodontiline aparaat koos paigaldusega

52663

100,17

Intra- või ekstraoraalsed kummisikutid koos kandmisjuhisega

52664

6,06

Orofatsiaalse müofunktsionaalse teraapia planeerimine (kestus 60 min)

52670

42,25

Orofatsiaalne müofunktsionaalne teraapia (kestus 60 min)

52671

27,21

Orofatsiaalse müofunktsionaalse teraapia kontrollvisiit (kestus 30 min)

52672

15,94

  (2) Lõikes 1 sätestatud piirhindu rakendatakse alla 19-aastaste isikute ortodontilisel ravil järgmiste diagnooside korral:
  1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;
  2) progeenne hambumus;
  3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;
  4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;
  5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui üks hammas lõualuu kummalgi poolel;
  6) huule-suulaelõhe ja muud näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud;
  7) hambumusanomaalia raske või keskmise raskusastmega obstruktiivse uneapnoe korral, juhul kui adenotonsillektoomia ja positiivne õhurõhuravi (CPAP) on osutunud ebaefektiivseks;
  8) sügav traumeeriv hambumus, mille korral alumised lõikehambad on otseses kontaktis limaskestaga;
  9) külgmine risthambumus kolme ja enama hamba ulatuses lõualuu ühel poolel, mille korral on oluliselt häiritud näo sümmeetria ning lõualuude areng ja kasv.

  (3) Lõikes 2 sätestatud diagnoosi piiranguid ei rakendata alla 19-aastaste isikute diagnostika korral.

  (4) Lõikes 1 sätestatud ühe teenuse (välja arvatud kood 52666) piirhind sisaldab kulutusi järgmistele tegevustele:
  1) vestlus haigega ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige uurimine, diagnostika staatuse märkimine, diagnoosi määramine, nõustamine;
  3) ravimite soovitamine ja retsepti väljakirjutamine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine ning patsiendile tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmete töötlemine tervise infosüsteemis;
  5) lihtsamate raviprotseduuride tegemine;
  6) muud külastuse käigus vajalikud tegevused, mis on otseselt seotud teenuste osutamisega.

  (5) Koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse juhul, kui teisi lõikes 1 sätestatud teenuseid ei ole võimalik rakendada, või juhul, kui patsient pöördub selle ortodondi vastuvõtule esimest korda.

  (6) Koodiga 52666 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab kulutusi baaskandikutele, sterilisatsioonile ja jäätmekäitlusele. Teenuse piirhinda rakendatakse üks kord ühe külastuse kohta, välja arvatud juhul, kui rakendatakse koodiga 52601 tähistatud tervishoiuteenust.

  (7) Koodiga 52654 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata täiendavalt koodidega 52652 ja 52653 tähistatud tervishoiuteenustele ühel kaarel.

  (8) Koodiga 52670 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) vestlus patsiendiga ning anamneesi kogumine ja talletamine;
  2) haige uurimine, staatuse hindamine, raviplaani koostamine;
  3) haige ja tema lähedase nõustamine, eesmärkide seadmine;
  4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine.

  (9) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 52670 tähistatud tervishoiuteenuse eest juhul, kui patsient pöördub orofatsiaalse müofunktsionaalse teraapia spetsialisti poole esimest korda või kui patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.

  (10) Koodiga 52671 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) varem õpitud harjutuste soorituse hindamine;
  2) uute harjutuste õppimine vastavalt seatud eesmärkidele ja koostatud raviplaanile;
  3) patsiendi informeerimine ja raviplaanis olevate harjutuste eesmärkide selgitamine;
  4) raviprotokolli täitmine iga teraapiaseansi kohta;
  5) raviplaani korrigeerimine;
  6) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine.

  (11) Koodidega 52671 ja 52672 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kokku kuni 15 korda kalendriaastas.

  (12) Koodiga 52672 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
  1) patsiendi ja tema lähedase nõustamine ravi vältel;
  2) järelkontroll ravi järel;
  3) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine.

  (13) Koodidega 52670, 52671 ja 52672 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse, kui teenust ostutakse ortodondi suunamisel.

  (14) Haigekassa võtab arsti otsuse alusel tervishoiuteenuste loetelus kirjeldatud hambaraviteenuste ja hambaproteesiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle huule-suulaelõhe, muu näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengu ja harvikhaiguse korral vähemalt 19-aastase isiku ortodontilise ravi tagamiseks, kui varem ei olnud võimalik ravi tagada.

§ 80.  Vähemalt 19-aastase kindlustatud isiku hambaproteesiteenus

  Haigekassa võtab ravikindlustuse seaduse § 29 lõikes 22 nimetatud kindlustatud isikult talle osutatud hambaproteesiteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 260 euro eest kolme aasta kohta.

11. peatükk Juhtprojektid tervishoiusüsteemi arendamiseks 

§ 81.  Tervishoiu arendustegevuste teenuste piirhinnad

  (1) Tervishoiu arendustegevuste teenuste piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Eriarstiabi ja õendusabi osutamine kuus

2294K

253 162,97

Lisatasu ühes kuus üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale, välja arvatud Tallinnas ja Tartus, kes perearstiteenuse järjepidevuse tagamiseks võtab nimistu üleandmise eesmärgil tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti

3052

3236,89

Isheemilise insuldi raviteekond, trombolüüsiga (19–44-aastasele isikule)

2323K

8885,57

Isheemilise insuldi raviteekond, trombolüüsiga (45–80-aastasele isikule)

2324K

7248,28

Isheemilise insuldi raviteekond, trombolüüsiga (vähemalt 81-aastasele isikule)

2325K

6867,84

Isheemilise insuldi raviteekond, trombektoomiaga (19–44-aastasele isikule)

2326K

21 558,03

Isheemilise insuldi raviteekond, trombektoomiaga (45–80-aastasele isikule)

2327K

16 894,95

Isheemilise insuldi raviteekond, trombektoomiaga (vähemalt 81-aastasele isikule)

2328K

15 726,82

Isheemilise insuldi raviteekond, muu aktiivravi (vähemalt 19-aastasele isikule)

2329K

5023,95

Erialadevaheline e-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

3029

19,49

Kaugjälgimisteenuse alustamine (30 min)

4501A

12,70

Psoriaasipatsiendi seisundi kaugjälgimine Dermtest Pildivaatur tarkvara abil (1 kuu)

4502A

18,93

Onkoloogilise patsiendi seisundi kaugjälgimine (1 kuu)

4503A

16,74

Kaiku Health tarkvara litsentsitasu (1 kuu)

4504A

6181,20

  (2) Koodiga 2294K tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse haiglate loetelu § 2 lõike 3 punktis 9 nimetatud hajaasustusega saare üldhaiglas vastavalt tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud ravi rahastamise lepingule.

  (3) Koodiga 2294K tähistatud tervishoiuteenus ei sisalda kulutusi dialüüsile.

  (4) Koodiga 3052 tähistatud lisatasu makstakse ühele üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavale tervishoiuteenuse osutajale kuni 12 kuud ühe nimistu kohta.

  (5) Koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse haigekassa insuldi juhtprojekti arendusprojektide toetamise korra alusel teises voorus toetuse saanud kesk- või piirkondlikus haiglas, kes osutas trombektoomiat (koodiga 7811 või 2969L tähistatud tervishoiuteenus), trombolüüsi (koodiga 212R, 014C või 014D tähistatud tervishoiuteenus) või oli muu aktiivraviteenuse esmane osutaja isheemilise insuldiga patsiendile.

  (6) Koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenused sisaldavad ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas 51 nimetatud tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulusid. Lisas 51 sätestatud tervishoiuteenustele ei rakendu käesolevas määruses nimetatud mahu piirangud.

  (7) Kui käesolevas määruses sisalduvad piirhinnad muutuvad enne 365 päeva möödumist lõikes 6 nimetatud esimese tervishoiuteenuse osutamisest või enne surma või enne kordusinsulti (vältimatu aktiivravi statsionaarne arve, millel on märgitud põhidiagnoosiks I61–I64 ja diagnoosi tunnuseks 5, või aktiivravi statsionaarne arve, millel on märgitud kaasuvaks diagnoosiks I61–I64 ja diagnoosi tunnuseks 5), rakendatakse koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenuste piirhindadele koefitsienti, mis tuleneb eelmisel perioodil kehtiva ja uuel perioodil kehtiva tervishoiuteenuste loetelu piirhindade erinevusest ja sellest, kui suurt osa ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisas 51 nimetatud raviteekonna teenustest on osutatud eelmisel perioodil kehtiva ja uuel perioodil kehtiva tervishoiuteenuste loetelu alusel.

  (8) Koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenuste eest tasutakse 365 päeva möödumisel kindlustatud isikule lõikes 6 nimetatud esimese tervishoiuteenuse osutamisest ja enne nimetatud tähtaega saabunud surma või kordusinsuldi korral (vältimatu aktiivravi statsionaarne arve, millel on märgitud põhidiagnoosiks I61–I64 ja diagnoosi tunnuseks 5, või aktiivravi statsionaarne arve, millel on märgitud kaasuvaks diagnoosiks I61–I64 ja diagnoosi tunnuseks 5), tehes lõikes 5 nimetatud tervishoiuteenuse osutajaga tasaarvelduse, võrreldes kindlustatud isikule lõikes 6 nimetatud tervishoiuteenuste eest tasumise kohta esitatud raviarvete kogusummat koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenuste piirhinnaga, mida on kohandatud lõikes 7 nimetatud koefitsiendiga. Tasaarvelduseks rakendatakse koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenuste piirhindadele vastavat koefitsienti.

  (9) Kui lõikes 6 nimetatud tervishoiuteenuste eest tasumise kohta esitatud raviarvete kogusumma ületab 100 000 eurot, siis koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenuseid ei rakendata.

  (10) Koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenuste eest tasutakse vastavalt lõikes 6 nimetatud esimese osutatud teenuse alguse kuupäevale.

  (11) Haigekassa ei võta koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenuste eest tasu maksmise kohustust üle ravikindlustamata isiku puhul.

  (12) Koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenuseid rakendatakse isheemilise insuldi raviteekonna puhul, mis algab ajavahemikul 1. juuli 2020. a kuni 30. juuni 2021. a.

  (13) Haigekassa võtab koodiga 3029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui eriarst (välja arvatud perearst) suunab patsiendi § 10 lõikes 27 nimetatud eriarstile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga ning kui tervishoiuteenuse osutamise käigus koostatud e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad ravikindlustuse seaduse § 32 alusel kehtestatud määruse lisades sätestatud andmeid ja nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel nelja tööpäeva jooksul või lastepsühhiaatria erialal 15 tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja jõudmisest tervise infosüsteemi.

  (14) Koodiga 3029 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse erialade vahel või erialal spetsiifilise pädevuse korral ambulatoorses või päevaravis tervishoiuteenuse osutajate vahel või tervishoiuteenust osutavas asutuses ning statsionaarses ravis tervishoiuteenuse osutajate vahel.

  (15) Koodiga 3029 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata juhul, kui patsient vajab erakorralist abi, ega korralduslike tegevuste puhul.

  (16) Haigekassa võtab koodiga 3029 tähistatud tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ajavahemikul 1. jaanuar 2021. a kuni 1. jaanuar 2023. a.

  (17) Koodidega 3221–3230, 7065–7069, 7629 ja 7634–7637 tähistatud tervishoiuteenuste osutamisel võib haigekassa tasuda tulemustasu tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

  (18) Haigekassa võtab kahe nimistuga tervisekeskuse rahastamise üle § 3 lõikes 11 sätestatud tingimustel.

  (19) Koodidega 4501A, 4502A, 4503A ja 4504A tähistatud teenuseid rakendatakse haigekassa juhatuse otsuse alusel kinnitatud innovatsioonipartneritele.

  (20) Koodiga 4501A tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse üks kord patsiendi kohta arendusprojekti perioodil kaugjälgimisteenuse alustamiseks.

  (21) Koodidega 4501A, 4502A ja 4503A tähistatud teenuseid rakendatakse kuni 30. juunini 2022. a arendusprojekti kaasatud isikule.

  (22) Haigekassa võtab koodiga 4502A tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 31. detsembrini 2023. a juhul, kui teenuse osutamist on alustatud enne 1. juulit 2022. a.

  (23) Haigekassa võtab koodiga 4503A tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 31. maini 2023. a juhul, kui teenuse osutamist on alustatud enne 1. juulit 2022. a.

  (24) Haigekassa võtab koodidega 4502A ja 4503A tähistatud teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle juhul, kui patsient on vastanud sümptomeid, haiguse aktiivsust ja elukvaliteeti puudutavatele küsimustikele digitaalses rakenduses vähemalt ühel korral kalendrikuu kohta.

  (25) Haigekassa võtab koodiga 4504A tähistatud teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle kuni 31. maini 2023. a.

  (26) Psühhiaatria erialal tervishoiuteenuste osutamisel võib haigekassa tasuda tulemustasu tervishoiuteenuse osutaja ja haigekassa vahel ravi rahastamise lepingus kokkulepitud tingimustel ja korras.

12. peatükk Tervishoiusüsteemi täiendav rahastamine kriisi ajal 

§ 82.  Isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite piirhinnad

  (1) Isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite piirhinnad on järgmised:

Tervishoiuteenuse nimetus

Kood

Piirhind
eurodes

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu esmatasandi või eriarstiabi ambulatoorse vastuvõtu, uuringu ja protseduuri korral

4301

2,03

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu hambaravi vastuvõtu korral

4302

3,68

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu eriarstiabi statsionaarses ravis

4303

2,81

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu uudse eriti ohtliku nakkushaigusega patsiendiga tegelemisel

4304

61,92

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu uudse eriti ohtliku nakkushaigusega patsiendiga tegelemisel III–IIIA intensiivravis

4305

326,51

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla)

4306

82 007,49

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Tartu Ülikooli Kliinikum)

4307

81 028,58

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Tallinna Lastehaigla)

4308

31 956,71

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (AS Ida-Tallinna Keskhaigla)

4309

69 376,38

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla)

4310

33 188,25

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Ida-Viru Keskhaigla)

4311

29 588,38

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Pärnu Haigla)

4312

28 988,40

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (AS Järvamaa Haigla)

4313

14 083,69

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (Kuressaare Haigla SA)

4314

14 809,98

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Läänemaa Haigla)

4315

12 031,13

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (AS Rakvere Haigla)

4316

17 525,67

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (AS Lõuna-Eesti Haigla)

4317

15 599,42

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Narva Haigla)

4318

18 662,47

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Viljandi Haigla)

4319

16 294,13

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (AS Valga Haigla)

4320

11 178,53

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (AS Põlva Haigla)

4321

10 610,13

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Raplamaa Haigla)

4322

11 652,20

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Jõgeva Haigla)

4323

9536,49

Kriisiaegne isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu erakorralise abi osutamisel kuus (SA Hiiumaa Haigla)

4324

6315,56

  (2) Käesolevas paragrahvis sisalduvaid tervishoiuteenuste piirhindu ja rakendustingimusi rakendatakse üksnes nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 2 lõike 2 tähenduses uudse eriti ohtliku nakkushaiguse levikust tingitud täiendava isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu hüvitamise eesmärgil.

  (3) Lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse alates sellest, kui Terviseamet kuulutab välja valmisoleku taseme, mis on nimetatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 581 lõike 3 ja § 59 lõike 1 alusel valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud määruses.

  (4) Lõikes 1 nimetatud tervishoiuteenuste piirhinnad sisaldavad jäätmekäitluse kulu, mis tekib lisaks kasutusele võetud isikukaitsevahendite käitlemisest.

  (5) Koodiga 4301 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse kahekuise arvestuse alusel vastavalt §-s 10 ja §-des 17–45 nimetatud teenuste osutamise kordade arvule või esmatasandi pearahasiseste koodide arvestuse alusel.

  (6) Koodiga 4301 tähistatud tervishoiuteenust ei rakendata koos koodidega 3201–3208, 3218, 3220–3230, 7065–7069, 7080–7082, 7629, 7630–7633 ja 7634–7637 tähistatud tervishoiuteenustega.

  (7) Koodiga 4302 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse kahekuise arvestuse alusel hambaraviteenuse ning hambaravi- ja proteesihüvitise lepingupartneritele vastavalt ühel visiidil tehtavale tegevusele.

  (8) Koodiga 4303 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kahekuise arvestuse alusel vastavalt 3. peatüki 2. jaos nimetatud teenuste osutamise kordade arvule, millest on lahutatud lõigetes 9 ja 10 kirjeldatud teenuste osutamise kordade arv.

  (9) Koodiga 4304 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kahekuise arvestuse alusel vastavalt 3. peatüki 2. jaos nimetatud teenuste (välja arvatud koodidega 2072 ja 2073 tähistatud teenused) osutamise kordade arvule, juhul kui raviarvele on märgitud lõikes 2 nimetatud uudsele eriti ohtlikule nakkushaigusele viitav diagnoosikood.

  (10) Koodiga 4305 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kahekuise arvestuse alusel vastavalt koodidega 2072 ja 2073 tähistatud tervishoiuteenuste osutamise kordade arvule, juhul kui raviarvele on märgitud lõikes 2 nimetatud uudsele eriti ohtlikule nakkushaigusele viitav diagnoosikood.

  (11) Koodidega 4306–4323 tähistatud tervishoiuteenuste piirhindu rakendatakse kahekuise arvestuse alusel koos koodidega 2305K–2322K tähistatud tervishoiuteenustega.

  (12) Koodiga 4324 tähistatud tervishoiuteenuse piirhinda rakendatakse kahekuise arvestuse alusel koos koodiga 2294K tähistatud tervishoiuteenusega.

  (13) Lõigete 5–12 alusel arvestatud isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu hüvitatakse koefitsiendiga 1,0 juhul, kui raviasutusel on võimalik kuludokumentide alusel tõendada vähemalt arvutatud summa ulatuses isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite soetamist Terviseameti väljakuulutatud kõrgendatud valmisoleku taseme kehtimise vältel või kuni 30 päeva jooksul enne kõrgendatud valmisoleku taseme välja kuulutamist. Kui raviasutuse soetatud isikukaitsevahendite kulu nimetatud perioodil on arvutatud summast madalam, rakendatakse lõigete 5–12 alusel arvestatud isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kulu hüvitamisel koefitsienti, et viia hüvitatav summa vastavusse soetatud isikukaitsevahendite ja desinfitseerimisvahendite kuludokumentidel esitatud maksumusega.

13. peatükk Rakendussätted 

§ 83.  Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

  (2) Määruse § 9 lõiget 3 rakendatakse 1. septembrist 2021. a.

  (3) Määruse § 3 lõiget 11 rakendatakse kuni 31. märtsini 2022. a.

  (4) Koodiga 6362 tähistatud tervishoiuteenust rakendatakse kuni 31. detsembrini 2022. a.

  (5) Kuni 31. detsembrini 2023. a võib koodidega 3015, 3118, 3207, 3220, 3221, 3228, 7602, 7631, 7617, 7626, 7627, 3103, 3113 ja 3114 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka psühhiaatria erialal töötav õde.

  (6) Kuni 31. detsembrini 2023. a võib koodidega 7601, 7602, 7603, 7607, 7615, 7616, 7617, 7626, 7627, 7630–7637, 8029, 3103, 3113, 3114 ja 2065 tähistatud tervishoiuteenuseid osutada ka kutseta psühholoog, kes on viimase kaheksa aasta jooksul töötanud eriarstiabis psühholoogina vähemalt viis aastat keskmise koormusega vähemalt 0,5.

§ 84.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2021. a määrus nr 63 „Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

Kaja Kallas
Peaminister

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json