Teksti suurus:

Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2021, 77

Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.12.2015 nr 65
RT I, 29.12.2015, 32
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2016RT I, 29.12.2016, 2201.01.2017
12.12.2017RT I, 15.12.2017, 401.01.2018
24.07.2018RT I, 26.07.2018, 201.08.2018
18.12.2018RT I, 21.12.2018, 3301.01.2019
19.02.2019RT I, 27.02.2019, 501.04.2019
20.12.2019RT I, 28.12.2019, 101.01.2020
06.05.2020RT I, 08.05.2020, 2511.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.05.2020
28.04.2021RT I, 30.04.2021, 103.05.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2021. a.
05.10.2021RT I, 08.10.2021, 111.10.2021, rakendatakse 1. aprillist 2021. a.
23.12.2021RT I, 29.12.2021, 7401.01.2022, osaliselt 01.04.2022

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 72 lõike 5 punktide 1–3 ja § 79 lõike 6 alusel.

1. peatükk Kulude koosseis 

§ 1.   Erihoolekandeteenuste kulude koosseis

  (1) Erihoolekandeteenuste maksimaalse maksumuse hulgas kaetakse järgmised kulude koostisosad:
  1) personali palga- ja koolituskulu;
  2) personali transpordikulu, mis on seotud teenust saavate isikute asjaajamisega;
  3) nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 13 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikute tervisekontrolli kulu ja töötajate vaktsineerimise kulu;
[RT I, 30.04.2021, 1 - jõust. 03.05.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2021. a.]
  4) büroo- ja postitarvete ning sideteenuste kulu.

  (2) Igapäevaelu toetamise teenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised kulude koostisosad:
  1) sotsiaalhoolekande seaduse § 87 lõikes 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajalike vahendite, materjalide, ruumide sisustuse ja muu kulu;
  2) teenuseosutaja omandis või kasutuses olevate teenuse osutamise ruumide koristustarvete kulu.

  (3) Toetatud elamise teenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule teenust saavate isikute kasutuses olevate ruumide sisustuse ja inventari kulu.

  (4) Kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks lõikes 1 sätestatule järgmised kulude koostisosad:
  1) teenust saavate isikute transpordikulu, mis on seotud tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisega;
  2) sotsiaalhoolekande seaduse § 97 lõikes 3 või § 100 lõikes 2 sätestatud tegevuste elluviimiseks vajalike vahendite, materjalide ja muu kulu;
  3) teenust saavate isikute hügieenitarvete, riiete ja voodipesu ning nende soetamise ja hooldamisega seotud kulu;
  4) teenust saavate isikute käsimüügiravimite ja meditsiinitarvete kulu;
  5) teenust saavate isikute kasutuses olevate eluruumide sisustuse kulu;
  6) administratsiooniruumide ja nende ruumide, kus viiakse ellu teenuse sisuks olevaid tegevusi, hooldus- ja kommunaalkulu.

  (5) Ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kaetakse maksimaalse maksumuse hulgas lisaks käesolevas paragrahvis sätestatule inkontinentsitoodete ning naha kaitse ja puhastamise vahendite kulu.

  (6) Kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul on teenust saama õigustatud isiku omaosaluse kulude koostisosad:
  1) isiku toitlustamise kulu, sealhulgas toitlustamisega seotud personali palgakulu;
  2) isiku majutamisega seotud kulud, mida ei ole loetletud lõikes 4, ja majutusega seotud ruumide, mida isik kasutab teiste teenust saavate isikutega ühiselt, sealhulgas tualettruumi, vannitoa ja koridori hooldus- ja kommunaalkulu ning nende ruumide hooldusega seotud personali palgakulu.

2. peatükk Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus ja kulude hüvitamine 

§ 2.   Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus

  (1) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 88 nimetatud igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 157 eurot kalendrikuus.
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]

  (11) Autismispektriga raske või sügava puudega täisealisel isikul on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 1239 eurot kalendrikuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]
  1) tal on toetusvajaduse hindamise käigus tuvastatud pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemine;
[RT I, 27.02.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
  2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet;
  3) talle osutatakse teenust kuni 6-liikmelises kolme tegevusjuhendajaga grupis vähemalt 120 tundi kuus.
[RT I, 15.12.2017, 4 - jõust. 01.01.2018]

  (12) Suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajaval raske, sügava, muu täpsustatud või täpsustamata intellektihäirega täisealisel isikul on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 56 eurot ööpäevas kuni 23 ööpäeva eest kuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]
  1) isik ei ole ise võimeline sooritama enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab selles pidevalt kõrvalabi või püsivat tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt ning nimetatud vajadused on tuvastatud toetusvajaduse hindamise käigus;
[RT I, 27.02.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
  2) isik vajab oma terviseseisundist tuleneva eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat hooldust ja järelevalvet;
  3) isikule osutatakse teenust ööpäev läbi ning majutuseks kasutatav teenuse osutamise koht vastab vähemalt sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile” § 4 lõike 3 punktis 1 ja §-s 6 sätestatud nõuetele.
[RT I, 15.12.2017, 4 - jõust. 01.01.2018]

  (13) Kui lõikes 12 nimetatud isikule osutatakse teenust vaid päevasel ajal, on isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 45 eurot päevas, tingimusel et teenuseosutaja võimaldab kasutada teenust vähemalt kümme tundi järjest.
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]

  (14) Suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajaval mõõduka intellektihäirega täisealisel isikul on õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 38,50 eurot ööpäevas kuni 23 ööpäeva eest kuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]
  1) isik vajab enese eest hoolitsemisega seotud tegevusi sooritades pidevalt kõrvalabi tegevusjuhendaja poolt;
  2) isik vajab oma terviseseisundist tuleneva eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet;
  3) isikule osutatakse teenust ööpäev läbi ning majutuseks kasutatav teenuse osutamise koht vastab vähemalt sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile” § 4 lõike 3 punktis 1 ja §-s 6 sätestatud nõuetele.
[RT I, 27.02.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]

  (15) Kui lõikes 14 nimetatud isikule osutatakse teenust vaid päevasel ajal, on isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust maksimaalse maksumusega 30,50 eurot päevas, tingimusel et teenuseosutaja võimaldab kasutada teenust vähemalt kümme tundi järjest.
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]

  (2) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 92 nimetatud töötamise toetamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada töötamise toetamise teenust maksimaalse maksumusega 132 eurot kalendrikuus.
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]

  (3) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 95 nimetatud toetatud elamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada toetatud elamise teenust maksimaalse maksumusega 227 eurot kalendrikuus.
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]

  (4) Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 98 nimetatud kogukonnas elamise teenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama, on õigus saada kogukonnas elamise teenust maksimaalse maksumusega 482 eurot kalendrikuus.
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]

  (5) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 1 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 623 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 695 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 695 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kuuele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 726 eurot kalendrikuus.
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]

  (51) Autismispektriga raske või sügava puudega täisealisel isikul on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 4635 eurot kalendrikuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]
  1) tal on toetusvajaduse hindamise käigus tuvastatud pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemine;
[RT I, 27.02.2019, 5 - jõust. 01.04.2019]
  2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet koos ööpäevaringse majutuse ja toitlustusega;
  3) talle osutatakse teenust kuni 6-liikmelises kolme tegevusjuhendajaga grupis.
[RT I, 21.12.2018, 33 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 2 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 920 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1006 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1006 eurot kalendrikuus.
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]

  (61) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 3 nimetatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 938 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1047 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1047 eurot kalendrikuus. Ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikul, kes on suunatud nimetatud teenust saama hoolekandeasutusse, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kuuele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on õigus saada ööpäevaringset erihooldusteenust maksimaalse maksumusega 1134 eurot kalendrikuus.
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]

  (7) Sotsiaalhoolekande seaduse § 101 lõikes 5 nimetatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud täisealisele isikule, kes on suunatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama, on osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus 2092 eurot kalendrikuus.
[RT I, 29.12.2021, 74 - jõust. 01.01.2022]

  (8) [Kehtetu - RT I, 15.12.2017, 4 - jõust. 01.01.2018]

  (9) [Kehtetu - RT I, 15.12.2017, 4 - jõust. 01.01.2018]

§ 3.   Kulude hüvitamine erihoolekandeteenuse osutamise alustamisel või lõpetamisel kalendrikuu kestel

  Kui erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule hakatakse erihoolekandeteenust osutama või lõpetatakse erihoolekandeteenuse osutamine kalendrikuu kestel, tasutakse maksimaalsest maksumusest nimetatud kalendrikuul osutatud erihoolekandeteenuse eest proportsionaalselt teenuse saamise päevade arvuga.

§ 4.   Kulude tasumine teenuse kasutamata jätmise korral ja kirjaliku teate edastamine

  (1) Kui isik ei kasuta toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust rohkem kui kaks kuud järjest statsionaarse tervishoiuteenuse saamise tõttu, tasub Sotsiaalkindlustusamet teenuseosutajale vastava ajavahemiku eest igakuiste arvete ja kirjaliku kinnituse alusel riigi rahastatava osa arvel märgitud ulatuses, kuid kõige rohkem sotsiaalhoolekande seaduse § 79 lõikes 4 sätestatud ulatuses.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kirjalik kinnitus peab olema esitatud sotsiaalhoolekande seaduse § 80 lõigetes 4–6 sätestatud korras ja nimetatud isikute poolt.

  (3) Kui isik esitab teenuseosutajale kirjaliku kinnituse või teate selle kohta, et ta ei kasuta teenust või ei soovi teenust saada suunamisotsuses märgitud tähtaja lõpuni, edastab teenuse osutaja asjakohase teate koos arvega Sotsiaalkindlustusametile.

§ 41.   Kulude tasumine kasutamata erihoolekandeteenuse koha eest

  Sotsiaalkindlustusamet võib lisaks käesoleva määruse § 2 lõigetes 12–15 sätestatule tasuda kasutamata erihoolekandeteenuse koha kulud erihoolekandeteenuse osutajale, kes osutab teenust § 2 lõigetes 12 ja 14 nimetatud isikutele. Tasumine toimub iga kuu esitatud arvete alusel arvel märgitud ulatuses, kuid kõige rohkem 65 protsenti § 2 lõigetes 12–15 kehtestatud teenuse maksimaalsest maksumusest.
[RT I, 28.12.2019, 1 - jõust. 01.01.2020]

§ 42.   Erihoolekandeteenuste eest tasumine Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorras

  (1) Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorras on autismispektriga raske või sügava puudega täisealisel isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust § 2 lõikes 11 sätestatud tingimustel, kui talle osutatakse teenust vähemalt 60 tundi kuus.

  (2) Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorras on suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajaval raske, sügava, muu täpsustatud või täpsustamata intellektihäirega täisealisel isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust § 2 lõikes 12 sätestatud tingimustel kuni 31 ööpäeva eest kuus.

  (3) Vabariigi Valitsuse poolt 12. märtsil 2020. a välja kuulutatud eriolukorras on suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajaval mõõduka intellektihäirega täisealisel isikul õigus saada igapäevaelu toetamise teenust § 2 lõikes 14 sätestatud tingimustel kuni 31 ööpäeva eest kuus.

  (4) Lõigetes 1–3 sätestatud erisusi kohaldatakse eriolukorra lõppemise kalendrikuu lõpuni.
[RT I, 08.05.2020, 25 - jõust. 11.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.05.2020]

§ 43.   Erihoolekandeteenuste eest tasumine 1. märtsist 2021. a kuni 31. detsembrini 2021. a seoses COVID-19 levikuga

  (1) Lisaks §-s 1 sätestatud erihoolekandeteenuste kuludele kaetakse erihoolekandeteenuse osutajale 1. märtsist 2021. a kuni 31. detsembrini 2021. a:
  1) erihoolekandeteenuse osutamise psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavate teenuste (nt supervisioon, arengutreening) kulu, mille hüvitamise maksimaalne määr ühes kuus on 18,75 eurot ühe töötaja kohta;
  2) erihoolekandeteenust osutava personali isikukaitsevahendite kulu, mille hüvitamise määr on ööpäevaringse erihooldusteenuse ja kogukonnas elamise teenuse puhul 56 eurot teenusesaaja kohta, igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenuse puhul 40 eurot teenusesaaja kohta, igapäevaelu toetamise teenuse ja töötamise toetamise teenuse puhul 5 eurot teenusesaaja kohta ning toetatud elamise teenuse puhul 7 eurot teenusesaaja kohta. Hüvitise miinimummäär on 75 eurot ja seda makstakse nendele teenuseosutajatele, kelle arvestuslik kulu kasutatud mudeli järgi oli sellest summast väiksem;
  3) toetatud elamise teenuse (kui teenust osutatakse isiku kasutusse antud eluruumides), kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul teenusesaaja lähedastega ühenduse pidamiseks vajalike seadmete soetamise kulu, mille hüvitamise maksimaalne määr on 225 eurot kuni 20 täidetud teenusekoha kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kulude katmise täpsemad arvestamise alused ja hüvitamise kord lepitakse kokku Sotsiaalkindlustusameti ja erihoolekandeteenuse osutaja vahel sõlmitud lepingus.
[RT I, 30.04.2021, 1 - jõust. 03.05.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2021. a.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json