Teksti suurus:

Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine)

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2022, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.12.2022 otsus nr 232

Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (halduskoostöö direktiivi ülevõtmine)

Vastu võetud 14.12.2022

§ 1.  Maksualase teabevahetuse seaduse muutmine

Maksualase teabevahetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) õiguslik moodustis on juriidilise isiku staatuseta isikuteühendus või varakogum ning isiku või juriidilise isiku staatuseta isikuteühenduse või varakogumi filiaal;”;

2) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) litsentsitasu.”;

3) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesoleva seaduse 24. peatükis sätestatut kohaldatakse ka välislepingukohasele ja konventsiooni artikli 6 alusel toimuvale platvormialase teabe automaatsele vahetusele.”;

4) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui müüja ei ole esitanud nõutud teavet platvormihaldurile vaatamata kahele meeldetuletusele, sulgeb platvormihaldur müüja konto ja takistab tal seda uuesti registreerida või jätab müüjale tasu üle andmata, kuni müüja esitab nõutud teabe. Neid meetmeid on lubatud rakendada pärast teise meeldetuletuse esitamist, kuid mitte enne 60 päeva möödumist teabe esmasest nõudmisest.”;

5) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Teabeandja säilitab kõiki teabe kogumise ja FATCA kokkuleppega seotud teiste kohustuste täitmist kinnitavaid tõendeid vähemalt jooksva ja kuue eelneva kalendriaasta kohta, kuid mitte rohkem kui kümme aastat, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88) sätestatud eesmärgipärasuse põhimõtet.”;

6) paragrahvi 81 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) pensionileping kogumispensionide seaduse § 45 lõike 1 tähenduses;”;

7) paragrahvi 81 lõike 5 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 202 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) sisukokkuvõte, sealhulgas asjakohase äritegevuse või tehingu või tehingute kogumi kirjeldus ja muu maksuriski hindamiseks oluline teave, juhindudes ärisaladuse hoidmise kohustusest;”;

9) paragrahvi 2010 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teabeandja käesoleva peatüki tähenduses on aruandekohustusega skeemi väljatöötamise, turustamise, kättesaadavaks tegemise või selle rakendamise korraldamise või juhtimise teenust osutanud isik.”;

10) paragrahvi 2010 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Teabeandja käesoleva peatüki tähenduses on ka isik, kes on aruandekohustusega skeemi väljatöötamise, turustamise, kättesaadavaks tegemise või selle rakendamise korraldamise või juhtimisega seoses isiklikult või teiste isikute kaudu abi, tuge või nõu andnud.”;

11) paragrahvi 2013 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva seaduse § 2010 lõikes 11 nimetatud teabeandja esitab maksuhaldurile teabe 30 päeva jooksul alates päevast, kui ta andis piiriülese skeemiga seoses otse või teiste isikute kaudu abi, tuge või nõu.”;

12) seadust täiendatakse 24. peatükiga järgmises sõnastuses:

24. peatükk
Platvormialase teabe automaatne vahetus

1. jagu
Terminid

§ 2020. Platvorm

(1) Platvorm käesoleva peatüki tähenduses on tarkvara, mis võimaldab müüjal olla ühenduses teiste kasutajatega aruandekohustusega hõlmatud tegevusega tegelemiseks, samuti moodustis sellise tegevusega seonduva tasu kogumiseks ja maksmiseks.

(2) Platvormina ei käsitata sellist tarkvara, mis võimaldab kasutajatele üksnes:
1) maksete töötlemist;
2) kaupade või teenuste loetlemist või reklaamimist;
3) nende ümbersuunamist või üleviimist platvormile.

§ 2021. Aruandekohustusega hõlmatud tegevus

(1) Aruandekohustusega hõlmatud tegevus käesoleva peatüki tähenduses on tasu eest tehtav järgmine tegevus:
1) kinnisasja või selle osa rendile või üürile andmine;
2) aja- või ülesandepõhise teenuse osutamine;
3) asja võõrandamine;
4) transpordivahendi rendile või üürile andmine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu tähendab mis tahes vormis tasu, mis on aruandekohustusega hõlmatud tegevusega seoses müüjale makstud või krediteeritud ja millest on maha arvatud kõik platvormihalduri kinni peetud või sisse nõutud platvormil tegutsemisega seotud teenustasud, vahendustasud või maksud ning mille suurus on platvormihaldurile teada või peaks talle mõistlikult eeldades teada olema.

(3) Aruandekohustusega hõlmatud tegevuseks ei loeta sellist käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tegevust, mida teeb müüja, kes on platvormihalduriga seotud üksus direktiivi lisa 5 1. jao C jaotise punkti 1 tähenduses (edaspidi seotud üksus) või platvormihalduri töötaja.

§ 2022. Müüja

(1) Müüja käesoleva seaduse tähenduses on isik või õiguslik moodustis, kes on platvormil registreeritud ja tegeleb aruandekohustusega hõlmatud tegevusega või kellele makstakse või krediteeritakse selle tegevusega seonduvalt tasu.

(2) Aruandlusega hõlmatud müüja on liikmesriigi residendist müüja või müüja, kes annab rendile või üürile liikmesriigis asuvat kinnisasja või selle osa. Samuti on aruandlusega hõlmatud müüja Maksu- ja Tolliameti veebilehel avaldatud loetelus oleva Euroopa Liidu välise riigi või jurisdiktsiooni residendist müüja või müüja, kes annab rendile või üürile sellises riigis või jurisdiktsioonis asuvat kinnisasja või selle osa.

(3) Aruandlusest välistatud müüja on:
1) valitsusüksus direktiivi lisa 5 1. jao C jaotise punkti 2 tähenduses;
2) äriühing, kelle aktsiatega kaubeldakse reguleeritud väärtpaberiturul korrapäraselt, samuti temaga seotud üksus, mille aktsiatega kaubeldakse reguleeritud väärtpaberiturul korrapäraselt;
3) juriidiline isik või õiguslik moodustis, kes on jooksval kalendriaastal osutanud enam kui 2000 korral rendi- või üüriteenust seoses kinnisasjade või nende osadega, mis asuvad samal aadressil ning mis kuuluvad samale omanikule;
4) isik või õiguslik moodustis, kes on jooksval kalendriaastal sõlminud platvormi kaudu vähem kui 30 tehingut asja müügiks ja kellele makstud või krediteeritud tasu kogusumma ei ületa 2000 eurot.

§ 2023. Platvormihaldur

(1) Platvormihaldur käesoleva peatüki tähenduses on juriidiline isik või õiguslik moodustis, kes sõlmib müüjaga lepingu platvormi või selle osa müüjale kättesaadavaks tegemiseks.

(2) Teabeandja käesoleva peatüki tähenduses on Eesti residendist platvormihaldur. Kui platvormihaldur ei ole Eesti resident, käsitatakse teda teabeandjana, kui tema juhtimise koht on Eestis või kui tal on Eestis püsiv tegevuskoht või kui ta on õiguslik moodustis, mis on asutatud Eesti õiguse alusel.

(3) Teabeandjana käsitatakse ka sellist platvormihaldurit, kes ei ole ühegi liikmesriigi resident, kes ei ole loodud ühegi liikmesriigi õiguse kohaselt, kellel ei ole üheski liikmesriigis juhtimise kohta ega püsivat tegevuskohta, kuid kes vahendab käesoleva seaduse § 2022 lõike 2 esimeses lauses sätestatud müüja tegevust (edaspidi ka liiduväline platvormihaldur) ja kes on Eestis § 2028 lõike 1 kohaselt registreeritud.

2. jagu
Hoolsusmeetmed ja teabe esitamine

§ 2024. Hoolsusmeetmete rakendamine

(1) Platvormihaldur tuvastab hoolsusmeetmeid rakendades jooksva kalendriaasta 31. detsembriks tema platvormil tegutsevad aruandlusega hõlmatud müüjad.

(2) Juriidiline isik või õiguslik moodustis rakendab platvormihaldurina tegevuse alustamise kalendriaasta kohta käivad hoolsusmeetmed sellele järgneva kalendriaasta 31. detsembriks.

(3) Platvormihaldur võib hoolsusmeetmete rakendamisel tugineda eelmiste kalendriaastate hoolsusmeetmetele, kui:
1) müüja kohta käiv teave on kogutud ja kontrollitud või kinnitatud viimase 36 kuu jooksul ning
2) platvormihalduril ei ole põhjust arvata, et müüja kohta või tema poolt rendile või üürile antud kinnisasja või selle osa kohta kogutud teave on ebausaldusväärne.

(4) Platvormihaldur võib hoolsusmeetmeid rakendada kolmanda isiku kaudu, kuid vastutus nende nõuetekohasuse eest lasub platvormihalduril.

(5) Platvormihaldur ei ole kohustatud koguma teavet ega rakendama muid hoolsusmeetmeid sellise müüja suhtes, kes ei ole jooksval kalendriaastal tegelenud aruandekohustusega hõlmatud tegevusega ega saanud tasu selle tegevusega seoses.

§ 2025. Aruandlusega hõlmatud müüja ja kinnisasja või selle osa kohta teabe esitamine

(1) Teabeandja esitab aruandlusega hõlmatud müüja kohta ja asjakohasel juhul tema poolt rendile või üürile antud kinnisasja või selle osa kohta käiva teabe maksuhaldurile hiljemalt hoolsusmeetmete rakendamisele järgneva kalendriaasta 31. jaanuaril.

(2) Käesoleva seaduse § 2024 lõikes 2 sätestatud juhul esitab teabeandja platvormihaldurina tegevuse alustamise kalendriaasta kohta käiva teabe maksuhaldurile hiljemalt ülejärgmise kalendriaasta 31. jaanuaril.

(3) Teabeandja ei pea maksuhaldurile teavet esitama, kui:
1) ta hoolsusmeetmete rakendamisel ei tuvastanud oma platvormil aruandlusega hõlmatud müüjaid ja teavitab sellest maksuhaldurit hiljemalt 31. jaanuaril;
2) ta esitab või on esitanud teabe nõuetekohaselt teise liikmesriigi pädevale ametiasutusele ja teavitab sellest maksuhaldurit hiljemalt 31. jaanuaril;
3) sama teave on teise platvormihalduri poolt maksuhaldurile, teise liikmesriigi või käesoleva seaduse § 2030 lõikes 1 sätestatud Euroopa Liidu välise riigi või jurisdiktsiooni pädevale ametiasutusele juba esitatud ja teabeandjal on tõendeid selle kohta.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud alusele ei saa tugineda liiduväline platvormihaldur, kes on ennast käesoleva seaduse § 2028 lõike 1 kohaselt Eestis registreerinud.

(5) Teabeandja esitab teabe enne maksuhaldurile esitamist aruandlusega hõlmatud müüjale, kelle kohta see käib.

§ 2026. Hoolsusmeetmed ja esitatava teabe loetelu

Käesoleva seaduse § 2024 kohased hoolsusmeetmed, samuti § 2025 kohaselt maksuhaldurile esitatava teabe loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 2027. Platvormihalduri vabastamine käesolevas peatükis sätestatud kohustustest

(1) Kui platvormi ärimudelist tulenevalt ei saa sellel tegutseda käesoleva seaduse § 2022 lõike 2 esimeses lauses sätestatud müüjad, võib maksuhaldur platvormihalduri tema taotlusel vabastada jooksva kalendriaasta suhtes käesolevas peatükis sätestatud kohustuste täitmisest eelnimetatud müüjatega seoses.

(2) Maksuhaldur teavitab teiste liikmesriikide pädevaid ametiasutusi igast platvormihaldurist, kes on käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt vabastatud käesolevas peatükis sätestatud kohustuste täitmisest.

(3) Platvormihaldur loetakse jooksva kalendriaasta suhtes käesolevas peatükis sätestatud kohustuste täitmisest vabastatuks ilma käesoleva paragrahvi lõike 1 kohase taotluseta, kui teise liikmesriigi pädev ametiasutus, kellele ta oleks pidanud teavet esitama, on ta samaväärsel viisil juba vabastanud.

3. jagu
Liiduväline platvormihaldur

§ 2028. Liiduvälise platvormihalduri registreerimiskohustus

(1) Liiduväline platvormihaldur on kohustatud ennast viivitamata registreerima maksuhalduri juures, kui ta tuvastab hoolsusmeetmete rakendamisel, et tema platvormil tegutsevad käesoleva seaduse § 2022 lõike 2 esimeses lauses sätestatud aruandlusega hõlmatud müüjad. Liiduväline platvormihaldur ei saa taotleda maksuhalduri juures registreerimist, kui ta:
1) on samaväärselt juba registreeritud teises liikmesriigis;
2) taotleb samaväärset registreerimist teises liikmesriigis.

(2) Maksuhaldur teavitab teiste liikmesriikide pädevaid ametiasutusi liiduvälise platvormihalduri registreerimisest.

(3) Liiduvälist platvormihaldurit ei registreerita maksuhalduri juures, kui ta varasem registreering maksuhalduri või teise liikmesriigi pädeva ametiasutuse juures on tunnistatud kehtetuks platvormialase teabe nõuetekohaselt esitamata jätmise tõttu ja kõnealune teave on jätkuvalt nõuetekohaselt esitamata.

(4) Liiduvälise platvormihalduri registreerimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 2029. Liiduvälise platvormihalduri registreeringu kehtetuks tunnistamine

(1) Maksuhaldur tunnistab liiduvälise platvormihalduri registreeringu kehtetuks, kui:
1) liiduväline platvormihaldur ei täida nõuetekohaselt maksuhaldurile teabe esitamise kohustust vaatamata maksuhalduri korduvatele meeldetuletustele;
2) liiduväline platvormihaldur teavitab maksuhaldurit, et ta ei vahenda oma platvormil enam aruandlusega hõlmatud müüjaid;
3) maksuhalduril on alust arvata, et liiduväline platvormihaldur on lõpetanud oma tegevuse platvormihaldurina või ei ole enam käsitatav liiduvälise platvormihaldurina;
4) liiduväline platvormihaldur vabaneb registreerimise kohustusest käesoleva seaduse § 2030 lõike 1 kohaselt;
5) liiduväline platvormihaldur esitab selleks taotluse ning taotluse esitamisele eelnevate kalendriaastate kohta käiv platvormialane teave on nõuetekohaselt maksuhaldurile esitatud.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul tunnistatakse registreering kehtetuks hiljemalt 90 päeva möödumisel teabe esitamise tähtpäevast, kuid mitte enne 30 päeva möödumist viimasest meeldetuletusest.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud juhul peab platvormihaldur taotlusele lisama käesoleva seaduse alusel esitamisele kuuluva jooksva kalendriaasta kohta käiva olemasoleva platvormialase teabe.

§ 2030. Liiduvälise platvormihalduri vabastamine registreerimis- ja teabe esitamise kohustusest

(1) Liiduväliselt platvormihaldurilt ei nõuta teabe esitamist selle aruandlusega hõlmatud müüja kohta, kelle suhtes on juba ette nähtud samaväärse teabe automaatne vahetamine liikmesriigiga selle riigi või jurisdiktsiooni poolt, kus liiduväline platvormihaldur on resident või kus ta on asutatud või kus on tema juhtimise koht, ega selle müüja puhul enda registreerimist.

(2) Teabe samaväärsust kinnitab Euroopa Komisjon direktiivis sätestatud alusel ja korras rakendusmäärusega.”;

13) seaduse 3. peatükki täiendatakse §-ga 221 järgmises sõnastuses:

§ 221. Platvormile juurdepääsul hoiatuse kuvamine ja juurdepääsu piiramine teabe esitamata jätmise tõttu

(1) Maksuhaldur võib infoühiskonna teenuse osutajalt ettekirjutusega nõuda platvormile juurdepääsul kasutajatele hoiatuse kuvamist, kui teabeandja ei ole maksuhalduri määratud täiendava tähtaja jooksul teavet esitanud.

(2) Maksuhaldur võib internetiteenust osutavalt üldkasutatava elektroonilise sideteenuse osutajalt nõuda platvormile juurdepääsu piiramist ja ettekirjutuses nimetatud domeeninime blokeerimist talle kuuluvates nimeserverites, kui rikkumise kõrvaldamiseks puuduvad muud tõhusad võimalused.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse ka liiduvälisele platvormihaldurile, kes ei ole täitnud käesoleva seaduse § 2028 lõike 1 kohast registreerimiskohustust või on sama paragrahvi lõikes 3 sätestatud põhjusel registreerimata.

(4) Maksuhalduril on õigus teha käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettekirjutus, kui ta on teabeandjat blokeerimise hoiatusel kohustanud teavet esitama täiendava tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt 90 päeva.

(5) Maksuhaldur teavitab infoühiskonna teenuse osutajat hoiatuse kuvamise ja üldkasutatava elektroonilise sideteenuse osutajat blokeeringu põhjuse äralangemisest, misjärel hoiatus või blokeering kõrvaldatakse teavitamisele järgneval tööpäeval.”;

14) seadust täiendatakse §-ga 236 järgmises sõnastuses:

§ 236. Käesoleva seaduse 24. peatüki rakendamine

Platvormihaldur rakendab käesoleva seaduse 24. peatükis nimetatud hoolsusmeetmeid nende müüjate suhtes, kes on platvormil 2023. aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud, hiljemalt 2024. aasta 31. detsembriks ning esitab nende ja asjakohasel juhul nende poolt rendile või üürile antud kinnisasja või selle osa kohta käiva 2023. aasta teabe hiljemalt 2025. aasta 31. jaanuaril.”;

15) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „ja (EL) 2020/876 (ELT L 204, 26.06.2020, lk 46–48)” tekstiosaga „, (EL) 2020/876 (ELT L 204, 26.06.2020, lk 46–48) ja (EL) 2021/514 (ELT L 104, 25.03.2021, lk 1–26)”.

§ 2.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 511 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Eestis ühise maksukontrolli käigus tehtavatele menetlustoimingutele kohaldatakse käesolevas seaduses sätestatut. Välisriigi pädeva asutuse ametnikul on ühises maksukontrollis oma asukohariigi õigusnormidest tulenevad volitused, kui need on ette nähtud ka käesolevas seaduses. Ühisele maksukontrollile järgnevate toimingute tegemisel ja menetlustes juhinduvad pädevate asutuste ametnikud oma asukohariigi õigusaktidest.”;

2) paragrahvi 512 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „(edaspidi kogutavad maksud) kohta” tekstiosaga „kohta ning nõukogu direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.03.2011, lk 1–12) artiklis 2 nimetatud maksude (edaspidi kogutavad maksud) kohta”;

3) paragrahv 515 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 515. Välisriigi ametniku kaasamine menetlustoimingute juurde ja maksumenetlusse

(1) Menetlustoimingute juurde või maksumenetlusse võib välisriigi pädeva asutuse taotlusel kaasata selle asutuse ametnikke, kui seoses maksumenetlusega on vaja kontrollida ka välisriigis tekkinud või tekkivat maksukohustust ning välisriigi pädev asutus tagab maksusaladuse kaitse. Välisriigi pädeva asutuse nõusolekul võib Maksu- ja Tolliameti ametnik osaleda välisriigis läbiviidavas maksumenetluses. Menetlustoimingu juures võib osaleda elektrooniliste sidevahendite kaudu.

(2) Menetlustoimingute juurde või maksumenetlusse kaasatud välisriigi pädeva asutuse ametnikul on õigus osaleda kõigis asjaomastes käesoleva seadusega sätestatud maksumenetluse toimingutes, küsitleda maksukohustuslast või kolmandat isikut, tutvuda kogutud dokumentidega ning teha neist koopiaid ja väljavõtteid.

(3) Rahvusvahelise ametiabi raames läbiviidavas ühises maksukontrollis tagatakse isikule kõik käesolevast seadusest tulenevad õigused ja kohustused, sealhulgas kaebeõiguse teostamisel.”;

4) paragrahvi 517 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „eesmärkidel” sõnadega „, kui need on samaväärsed teabe edastanud välisriigi õigusaktide järgi lubatud eesmärkidega”;

5) paragrahvi 517 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva ametiasutuse edastatud lubatud eesmärkide loetelus nimetatud eesmärkidel teabe või dokumentide kasutamiseks ei pea sellelt asutuselt luba küsima. Maksu- ja Tolliameti edastatud lubatud eesmärkide loetelus nimetatud eesmärkidel teabe või dokumentide kasutamiseks ei pea Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale ametiasutusele luba andma.”;

6) paragrahvi 555 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatule märgitakse kontrolliaktis välisriigi pädeva asutuse ametnikud, kellega koos rahvusvahelise ametiabi raames ühine maksukontroll läbi viidi, ning tuuakse välja faktilised ja õiguslikud asjaolud, milles pädevad asutused kokkuleppele jõudsid. Ühise maksukontrolli tulemustest ja kontrolliaktist teavitatakse maksukohustuslast 60 päeva jooksul kontrolliakti koostamisest arvates.”;

7) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Rahvusvahelise ametiabi raames ühise maksukontrolli käigus kogutud kõiki tõendeid hinnatakse samadel õiguslikel alustel kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tõendeid.”;

8) paragrahvi 15122 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sõltumatud tunnustatud isikud määravad nõuandekomisjoni esimehe liisu heitmise teel.”;

9) paragrahvi 15130 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „teabe” sõnaga „viivitamata”;

10) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „nõukogu direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.03.2011, lk 1–12);” tekstiosaga „nõukogu direktiiv 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta ja direktiivi 77/799/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 64, 11.03.2011, lk 1–12), muudetud direktiividega 2014/107/EL (ELT L 359, 16.12.2014, lk 1–29), (EL) 2015/2376 (ELT L 332, 18.12.2015, lk 1–10), (EL) 2016/881 (ELT L 146, 03.06.2016, lk 8–21), (EL) 2016/2258 (ELT L 342, 16.12.2016, lk 1–3), (EL) 2018/822 (ELT L 139, 05.06.2018, lk 1–13), (EL) 2020/876 (ELT L 204, 26.06.2020, lk 46–48) ja (EL) 2021/514 (ELT L 104, 25.03.2021, lk 1–26);”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 punktid 1, 3, 6 ja 7 jõustuvad 2024. aasta 1. jaanuaril.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json