Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2022, 2

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 19.12.2022 nr 91

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgnevad muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui haigekassaga lepingu sõlminud tervishoiuteenuse osutaja osutab kindlustatud isikutele eriarstiabi tervishoiuteenuseid lepinguperioodiks (poolaasta ja aasta) kokku lepitud kohustuste kogusummast rohkem, võtab haigekassa kokkulepitud kohustuste kogusummat ületavate ravijuhtude eest tasu maksmise kohustuse üle statsionaarses eriarstiabis koefitsiendiga 0,3 ning ambulatoorses eriarstiabis, ennetuses ja päevaravis koefitsiendiga 0,7 tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud ning ravi rahastamise lepingus kokku lepitud piirhinnast.”;

2) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelit täiendatakse uute ridadega järgmises sõnastuses:

AUDIT test koos tagasisidestamisega (10 minutit)

3127

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine (15 minutit)

3122

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine (50 minutit)

3123

AUDIT test koos tagasisidestamisega kaugvastuvõtuna (10 minutit)

3234

AUDIT test koos tagasisidestamisega videovastuvõtuna (10 minutit)

3235

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine kaugvastuvõtuna (15 minutit)

3236

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine videovastuvõtuna (15 minutit)

3237

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine kaugvastuvõtuna (50 minutit)

3238

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine videovastuvõtuna (50 minutit)

3239

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 144 järgmises sõnastuses:

„(144) Mitmest juriidilisest isikust koosnevas tervisekeskuses arvestatakse koodidega 3050 ja 3093 tähistatud lisatasu kõigile tervisekeskuses tegutsevatele üldarstiabi ravi rahastamise lepingut omavatele tervishoiuteenuse osutajatele vastavalt tervisekeskuses madalaima taseme saanud tervishoiuteenuse osutaja tasemele. Kui tervishoiuteenuse osutajatel on nimistuid väljaspool tervisekeskust, siis tervisekeskuse tulemused ei mõjuta väljaspool tervisekeskust paiknevate nimistute teenindamise kvaliteedi hindamise tulemusi. Käesolevat sätet ei rakendata nimistute korral, mis on tervisekeskuse koosseisu kuulunud alla kahe aasta.”;

4) paragrahvis 124 asendatakse tekstiosa „19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47, 50 ja 52–59” tekstiosaga „19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47, 50, 52–59 ja 61”;

5) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Tööjõu kulu arvestamise alus perioodis (v.a brutopalk ja maksud brutopalgalt) töötajate lõikes”;

6) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

7) määruse lisa 5 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3 „Aastane ruumide kulum, kommunaalkulu ja hooldus kulu ruutmeetri kohta pinna liikide lõikes”;

8) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”;

9) määruse lisa 16 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses”;

10) määruse lisa 33 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel ortopeedi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel”;

11) määrust täiendatakse lisaga 61 „E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded patsiendi suunamisel erialadevahelisele e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel”, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 7.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Peep Peterson
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 1 Tööjõu kulu arvestamise alus perioodis (v.a brutopalk ja maksud brutopalgalt) töötajate lõikes

Lisa 2 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 3 Aastane ruumide kulum, kommunaalkulu ja hooldus kulu ruutmeetri kohta pinna liikide lõikes

Lisa 4 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 5 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 6 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel ortopeedi e-konsultatsiooni tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 7 E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded patsiendi suunamisel erialadevahelisele e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json