Teksti suurus:

Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2022, 8

Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus

Vastu võetud 21.12.2022 nr 71

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 2, § 8 lõike 2, § 15 lõike 2, § 16 lõike 3, § 38 lõike 3, § 39 lõike 3, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115, millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 (ELT L 435, 06.12.2021, lk 1–186), artikli 4 lõigete 1, 2, 4 ja 5, artikli 18 lõike 1, artikli 29 lõike 3, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2022/126, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/2115 täiendavate nõuetega teatavatele sekkumisviisidele, mille liikmesriigid määravad kindlaks kõnealuse määruse kohastes ajavahemikuks 2023–2027 ette nähtud ÜPP strateegiakavades, ning eeskirjadega, milles käsitletakse maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise (HPK) 1. standardi kohast suhtarvu (ELT L 20, 31.01.2022, lk 52–94), artikli 2 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2022/1173, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 kohaldamise eeskirjad ühise põllumajanduspoliitika ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi kohta (ELT L 183, 08.07.2022, lk 23–34), artikli 3 lõigete 2 ja 3, artikli 5 lõike 6, artikli 7 lõike 1 punkti a ja artikli 8 lõike 3 punkti i alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse otsetoetuste saamise üldised nõuded, jätkusuutlikkuse tagamiseks makstava põhisissetuleku toetuse (edaspidi põhisissetuleku toetus), jätkusuutlikkuse tagamiseks makstava täiendava ümberjaotava toetuse (edaspidi ümberjaotav toetus) ja noore põllumajandustootja täiendava sissetulekutoetuse (edaspidi noore põllumajandustootja toetus) saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord.

2. peatükk Otsetoetuste andmise üldised tingimused 

§ 2.  Nõuded otsetoetuse taotlejale

  (1) Otsetoetust võib anda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 artikli 3 punktis 1 nimetatud isikule või isikute ühendusele, kes tegeleb sama artikli punktis 2 nimetatud põllumajanduslikus majapidamises käesoleva määruse §-s 3 nimetatud põllumajandusliku tegevusega ja vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 3 sätestatud aktiivse põllumajandustootja nõuetele (edaspidi koos taotleja).

  (2) Aktiivseks põllumajandustootjaks loetakse taotlejat, kelle põllumajandusliku majapidamise kohta anti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal otsetoetusi kuni 5000 eurot (edaspidi aktiivne tootja).

  (3) Taotleja, kelle põllumajandusliku majapidamise kohta anti taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaastal otsetoetusi rohkem kui 5000 eurot, loetakse aktiivseks tootjaks juhul, kui ta vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) taotluse esitamise kalendriaastal on tema kasutuses vähemalt üks hektar põllumaad;
  2) taotluse esitamise kalendriaastal on tal põllumajandusloomade registri andmetel ühele loomühikule vastavalt hulgal põllumajandusloomi või üks mesilaspere;
  3) taotluse esitamise kalendriaastal on tema kasutuses oleva põllumajandusmaa karjatamiseks ja harimiseks sobilikus seisukorras hoidmise kulu vähemalt 60 eurot hektari kohta.

  (4) Põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise korral kasutatakse maaeluministri 30. septembri 2022. aasta määruse nr 53 „Põllumajanduses kasutatava eriotstarbelise diislikütuse ostuõiguse andmine” § 2 lõikes 2 sätestatud koefitsiente.

§ 3.  Põllumajanduslik tegevus

  (1) Põllumajanduslikuks tegevuseks loetakse põllumajandustoodete tootmist ja põllumajandusmaa hoidmist karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras.

  (2) Põllumajandustoodete tootmiseks loetakse järgmised tegevused:
  1) selliste põllumajandustoodete tootmine, mis on nimetatud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas, välja arvatud kalandustooted ja puittaimed, mida kasvatatakse dekoratiivsel eesmärgil ja turustatakse enne nende raieküpseks saamist;
  2) maaharimine, sealhulgas märgalaviljelus, tavapärased põllutööd ja saagikoristus, põllumajandusloomade aretamine ja pidamine ning lühikese raieringiga madalmetsa kasvatamine.

  (3) Põllumajandusmaa hoidmiseks karjatamiseks või harimiseks sobilikus seisukorras, ilma tavapärasest erinevaid põllumajandusmeetodeid või -masinaid vajava ettevalmistava tegevuseta, loetakse asjakohaseid tegevusi, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku.

§ 4.  Nõuded toetusõigusliku põllumajandusmaa kohta

  (1) Toetust antakse vähemalt ühe hektari põllumajandusmaa kohta, millel tegeletakse §-s 3 nimetatud põllumajandusliku tegevusega ning mida taotlejal on õigus kasutada taotluse esitamise aasta 15. juuni seisuga. Põllumajandusmaa pindala määramisel võetakse arvesse:
  1) põld pindalaga vähemalt 0,30 hektarit;
  2) ühel põllumassiivil kõrvuti paiknevad põllud, mille pindala kokku on vähemalt 0,30 hektarit;
  3) pärandniidu ala pindalaga vähemalt 0,30 hektarit;
  4) kõrvuti paiknevad pärandniidud või nende alad, mille pindala kokku on vähemalt 0,30 hektarit.

  (2) Toetust antakse lõikes 1 nimetatud põllumajandusmaa kohta, mis on kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse või Eesti Looduse Infosüsteemi (edaspidi EELIS).

  (3) Põllumajandusmaal, millel tegeletakse põllumajandusliku tegevusega, peab olema välistatud ebasoovitava taimestiku ulatuslik levik ning seda maad peab olema võimalik kasutada järgmisel kasvuperioodil põllumajanduslikuks tegevuseks ilma lisakuludeta.

  (4) Põllumajandusmaa vastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõudele, kui seal tegeletakse § 3 lõikes 2 nimetatud põllumajandusliku tegevusega, kasutades kohalikele normidele vastavaid agrotehnilisi võtteid ja loomakasvatuse tehnoloogiaid.

  (5) Põllumajandusmaa, millel tegeletakse § 3 lõikes 3 nimetatud põllumajandusliku tegevusega, vastab käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõudele, kui seal tegeletakse vähemalt igal teisel aastal asjakohaste tegevustega, mis välistavad ebasoovitava taimestiku ulatusliku leviku.

  (6) Põllumajandusmaal, millel kasvatatakse viljapuid ja marjapõõsaid, peavad puud ja põõsad § 3 lõikes 3 nimetatud põllumajandusliku tegevuse korral olema heas vegetatiivses seisundis ning võraalused ja reavahed peavad olema niidetud või muul viisil hooldatud.

  (7) Põllumajandusmaa, mida kasutatakse alates taotluse esitamisest kuni taotluse esitamise kalendriaasta lõpuni lühiajaliselt või väljaspool taimekasvatusperioodi mittepõllumajanduslikuks tegevuseks, on toetusõiguslik, kui nimetatud tegevused ei kahjusta põllumajanduskultuuri kasvatamist või rohukamarat või mullapinda ning seda põllumajandusmaad saab pärast nimetatud tegevusi kasutada põllumajanduslikuks tegevuseks ilma lisakuludeta.

  (8) Põllumajandusmaa, millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, on toetusõiguslik, kui ridade vaheline kaugus üksteisest on kuni kümme meetrit ning sellel tehakse raiet vähemalt igal viiendal aastal arvates istandiku rajamisest või viimase raie tegemisest. Kui hiljemalt viiendal aastal arvates istandiku rajamisest või viimasest raiest uut raiet ei tehta, loetakse, et põllumajandusmaa ei ole olnud toetusõiguslik ka eelmisel neljal aastal. Nimetatud madalmetsa rajamine ja kasvatamine peab olema kooskõlas maaparandusseaduses ja looduskaitseseaduses sätestatuga.

  (9) Põllumajandusmaa, millel kasvatatakse kanepit (Cannabis), on toetusõiguslik, kui kasutatav sort vastab komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2022/126 artiklis 2 sätestatud nõuetele ja kanepi kasvatamisel täidetakse sama määruse artiklis 5 sätestatud nõudeid. Kanepi õitsemise algusest tuleb viivitamata teavitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi PRIA) ning kanepit tuleb kasvatada vähemalt seni, kuni selle õitsemise lõpust on möödunud kümme päeva.

  (10) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2022/126 artikli 3 lõikes 5 sätestatud juhul avaldatakse kanepisortide nimed PRIA veebilehel hiljemalt taotluse esitamise kalendriaasta 2. maiks.

  (11) Toetusõigusliku põllumajandusmaa määratlemisel lähtutakse maaeluministri 20. detsembri 2022. a määruses nr 67 „Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise ja põllumassiivi kasutamise kohta andmete esitamise tingimused ja kord” sätestatust.

§ 5.  Tingimuslikkus

  (1) Taotleja täidab oma põllumajanduslikus tegevuses ja kogu põllumajandusliku majapidamise maal maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 68 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded” sätestatud nõudeid.

  (2) Taotleja täidab lõikes 1 nimetatud nõudeid kogu taotluse esitamise kalendriaasta vältel.

  (3) Taotleja on kohustatud esitama andmed kogu lõikes 1 nimetatud maa kohta.

§ 6.  Põllumajandusliku majapidamise üleandmine

  Põllumajandusliku majapidamise üleandmise korral kohaldatakse maaeluministri 20. detsembri 2022. a määruse nr 67 „Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise ja põllumassiivi kasutamise kohta andmete esitamise tingimused ja kord” §-s 6 sätestatut.

3. peatükk Põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ning noore põllumajandustootja toetus 

§ 7.  Põhisissetuleku toetuse ja ümberjaotava toetuse saamise nõuded

  (1) Põhisissetuleku toetust antakse taotlejale, kes vastab §-s 2 sätestatud nõuetele ning täidab §-s 5 sätestatud nõudeid.

  (2) Põhisissetuleku toetust antakse põllumajandusmaa kohta, mis vastab §-s 4 sätestatud nõuetele.

  (3) Ümberjaotavat toetust antakse taotlejale, kellele antakse sama kalendriaasta kohta põhisissetuleku toetust.

  (4) Ümberjaotavat toetust antakse kuni 130 hektari põllumajandusmaa kohta.

§ 8.  Noore põllumajandustootja toetus

  (1) Noore põllumajandustootja toetust võib anda taotlejale, kellele antakse sama kalendriaasta kohta põhisissetuleku toetust ja kes on:
  1) taotluse esitamise kalendriaastal kuni 40-aastane põllumajandusalase hariduse või töökogemusega füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on alustanud põllumajandusliku tegevusega kuni viis kalendriaastat enne seda kalendriaastat, kui ta esitas esimest korda noore põllumajandustootja toetuse taotluse;
  2) juriidiline isik, kelle iga osanik, aktsionär, liige, juhtimis- ja kontrollorgani liige ning prokurist on füüsiline isik, kes vastab punktis 1 sätestatud nõuetele.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud isikul on põllumajandusalane haridus või töökogemus, kui tal on:
  1) vähemalt üheaastane põllumajandusalane töökogemus või
  2) põllumajandusalane keskeri- või kõrgharidus või
  3) kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni 4. tase põllumajandustootmise valdkonnas või Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembrit registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutsekeskharidus.

  (3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud isik loetakse põllumajandusliku tegevusega alustanuks alates sellest kalendriaastast, mil ta esimest korda:
  1) taotles põllumajandustoetust või
  2) asus iseseisvalt tegelema põllumajandusliku tegevusega või
  3) asus põllumajandusliku tegevusega tegeleva juriidilise isiku juhtimis- või kontrolliorgani liikmeks või
  4) omandas osaluse põllumajandusliku tegevusega tegelevas juriidilises isikus või astus selle liikmeks.

  (4) Noore põllumajandustootja toetust võib anda juriidilisele isikule, kelle iga osanik, aktsionär ja liige on sama juriidilise isiku juhatuse liige.

  (5) Noore põllumajandustootja toetust antakse kuni 100 hektari põllumajandusmaa kohta.

4. peatükk Toetuse taotlemine, toetuse ühikumäär ja taotluse menetlemine 

§ 9.  Toetuse taotlemine

  (1) Põhisissetuleku toetuse, ümberjaotava toetuse või noore põllumajandustootja toetuse taotleja esitab toetuse taotluse PRIAle ajavahemikul 2. maist kuni 15. juunini strateegiakava alusel antavate pindalatoetuste ning loomade pidamisega ja loomade heaolu soodustamisega seotud toetuste ühisel taotlusel, mis sisaldab §-des 10–13 nimetatud andmeid ja dokumente.

  (2) Taotleja esitab muudatused nende põldude piiride kohta, mille kohta ta taotleb lõikes 1 nimetatud ajavahemikul esitatud taotluse kohaselt põhisissetuleku toetust, hiljemalt taotluse esitamise aasta 15. augustiks.

  (3) Taotleja esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2022/1173 artikli 7 lõike 1 punktide a ja c kohased taotluse muudatused hiljemalt taotluse esitamise aasta 1. novembriks.

  (4) Paragrahvides 10–12 nimetatud andmed ning § 13 lõigetes 1 ja 3 nimetatud dokumendid esitatakse elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.

§ 10.  Andmed taotleja kohta

  (1) Taotluses esitatakse taotleja kohta:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1−4 nimetatud andmed;
  2) taotleja registri- või isikukood.

  (2) Paragrahv 8 lõike 1 punktis 1 nimetatud noore põllumajandustootja toetuse taotleja esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ka andmed oma põllumajandusalase hariduse või töökogemuse kohta.

  (3) Paragrahv 8 lõike 1 punktis 2 nimetatud noore põllumajandustootja toetuse taotleja esitab samas punktis nimetatud füüsiliste isikute nimed ja isikukoodid, kui need ei ole kättesaadavad äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, ning andmed nende põllumajandusalase hariduse või töökogemuse kohta.

§ 11.  Andmed põllumajandusmaa kohta

  (1) Taotluses esitatakse kogu taotleja põllumajandusliku majapidamise põllumajandusmaa, mida tal on õigus kasutada, iga põllu kohta:
  1) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa põllumassiivi tunnus (edaspidi põllumassiivi tunnus);
  2) põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa katastritunnus maakatastris (edaspidi katastritunnus maakatastris);
  3) pärandniidu elupaiga kood;
  4) põllu või pärandniidu ala number ja pindala taotluse esitamise aastal 0,01 hektari täpsusega;
  5) maakasutuse õiguslik alus;
  6) andmed, kas põld on kasutuses põllumaana, püsirohumaana või kas põllul kasvavad püsikultuurid;
  7) andmed, kas põld on kasutuses tagasirajatud püsirohumaana või keskkonnatundliku püsirohumaana;
  8) põllul kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetus;
  9) kesa tüübi nimetus, kui põldu hoitakse kesas;
  10) andmed, kas põldu hoitakse haljaskesas, ja kui hoitakse, siis haljaskesana kasvatatava põllumajanduskultuuri nimetus;
  11) andmed, kas põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri haljasväetiseks;
  12) andmed, kas põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri heinaseemne tootmiseks;
  13) andmed, kas põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri energia tootmiseks;
  14) andmed, kas põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri haljasmassi saamiseks;
  15) andmed, kas põldu kasutatakse loomade karjatamiseks;
  16) andmed, kas põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri katmikalal;
  17) kanepisordi nimi, kui toetust taotletakse põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse kanepit;
  18) andmed, kas põllu kohta taotletakse põhisissetuleku toetust;
  19) andmed, kas põllul kasutatakse taimekaitsevahendit.

  (2) Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajandusmaa kohta esitatakse põldude piirid põllumassiivi kaardil.

  (3) Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmata põllumajandusmaa kohta esitatakse lõikes 2 nimetatud andmed katastrikaardil.

  (4) Lõike 1 punktis 4 nimetatud pärandniidu ala number, pindala ja piir esitatakse pärandniitude kaardil.

§ 12.  Andmed tingimuslikkuse kohta

  (1) Taotluses esitatakse § 5 lõikes 1 nimetatud nõuete täitmisega seoses andmed selle kohta, kas taotleja:
  1) kasutada oleval põllumajandusmaal on maastikuelemente, mida tuleb säilitada maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõudena;
  2) kasutab põllumajandusmaa niisutamiseks põhjavett rohkem kui 150 kuupmeetrit kuus või 10 kuupmeetrit ööpäevas või pinnavett rohkem kui 30 kuupmeetrit ööpäevas;
  3) kasutab mineraalväetist või sõnnikut;
  4) hoiab sõnnikut sõnnikuhoidlas või aunas;
  5) hoiab silo silohoidlas või maa peal;
  6) kasutab taimekaitsevahendit;
  7) tegeleb loomsete esmatoodete tootmise ja turustamisega, ning sellega tegelemise korral nimetab taotleja loomse esmatoote, mille tootmise ja turustamisega ta tegeleb;
  8) tegeleb mitteloomsete esmatoodete tootmise ja turustamisega, ning sellega tegelemise korral nimetab taotleja mitteloomse esmatoote, mille tootmise ja turustamisega ta tegeleb.

  (2) Taotleja esitab andmed selle kohta, millisel viisil ta täidab maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 68 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded” § 5 lõikes 1 sätestatud nõuet.

§ 13.  Taotluse osaks olevad dokumendid

  (1) Noore põllumajandustootja toetuse taotleja esitab koos taotlusega põllumajandusliku õppekava läbimist tõendava dokumendi ärakirja või töösuhet tõendava dokumendi ärakirja, millest nähtub põllumajandusalal tegutsemise töökogemus.

  (2) Kui toetust taotletakse põllumajandusmaa kohta, millel kasvatatakse kanepit, esitab taotleja külvatud kanepiseemne müügipakendi originaaletiketid hiljemalt § 9 lõikes 1 ettenähtud tähtajal.

  (3) Kui toetust taotletakse põllu kohta, mis asub kaitstaval loodusobjektil ja millel kasvatatakse lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa, esitab taotleja looduskaitseseaduse § 14 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kaitstava loodusobjekti valitseja nõusoleku.

§ 14.  Taotleja, taotluse ja toetatavate tegevuste kontrollimine

  (1) Taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele kontrollib PRIA ning käesolevas paragrahvis sätestatud juhul muu asutus.

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib lühikese raieringiga paju (Salix) madalmetsa kasvatamise vastavust maaparandusseadusele.

  (3) Keskkonnaamet kontrollib pärandniidu ja selle ala piiri ja pindala vastavust taotlusel märgitule.

  (4) Paragrahvis 5 sätestatud nõuetele vastavust kontrollivad maaeluministri 21. detsembri 2022. a määruse nr 68 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded” sätestatud asutused samas määruses sätestatud ulatuses.

  (5) Paragrahvi 13 lõike 2 kohaselt esitatud kanepiseemne müügipakendi originaaletiketile teeb PRIA märke kontrolli kohta ning tagastab seejärel etiketi.

§ 15.  Toetuse ühikumäär

  (1) PRIA otsustab põhisissetuleku toetuse, ümberjaotava toetuse ja noore põllumajandustootja toetuse ühikumäära arvestades Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõikes 3 sätestatut.

  (2) PRIA otsustab põhisissetuleku toetuse, ümberjaotava toetuse ja noore põllumajandustootja toetuse ühikumäära taotluse esitamise kalendriaasta 1. detsembriks.

  (3) Ümberjaotava toetuse ühikumäär hektari kohta, kui toetuse saaja toetusõigusliku põllumajandusmaa suurus on üle kümne hektari, on võrdne lõike 1 alusel otsustatud ümberjaotava toetuse ühikumääraga.

  (4) Ümberjaotava toetuse ühikumäär hektari kohta, kui toetuse saaja toetusõigusliku põllumajandusmaa suurus on kuni kümme hektarit, saadakse lõike 1 alusel otsustatud ühikumäära korrutamisel kordajaga 0,43.

§ 16.  Toetuse vähendamine ja ühise põllumajanduspoliitika abinõudega seotud Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks meetmete kohaldamine

  (1) Toetuse vähendamise korral kohaldatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 13 lõikes 3 sätestatut.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul vähendatakse taotlejale antavat toetust, võttes aluseks taotluse alusel kindlaks määratud summa, mida taotlejal oleks õigus saada, millest on maha arvatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse 12. peatükis sätestatud kaitsemeetmete kohaldamisega seotud summa.

  (3) Ühise põllumajanduspoliitika abinõudega seotud Euroopa Liidu finantshuvide kaitseks meetmete kohaldamise korral kohaldatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-des 107–110 sätestatut.

§ 17.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse esitamise kalendriaasta 10. detsembriks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116, mis käsitleb ühise põllumajanduspoliitika rahastamist, haldamist ja seiret ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1306/2013 (ELT L 435, 06.12.2021, lk 187–261), artiklis 62 ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 16 lõikes 8 sätestatud alustel.

§ 18.  Toetuse maksmine

  Põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noor põllumajandustootja toetus makstakse toetuse saajale hiljemalt taotluse esitamise kalendriaastale järgneva kalendriaasta 30. juuniks.

§ 19.  Toetuse saaja andmete avalikustamine

  PRIA teavitab toetuse saajat tema andmete avalikustamisest ja töötlemisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2116 artiklites 98 ja 99 sätestatud alustel ja korras.

§ 20.  Rakendussätted

  (1) 2023. aastal loetakse paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud aktiivseks põllumajandustootjaks taotleja, kelle põllumajandusliku majapidamise kohta anti 2022. kalendriaastal otsetoetusi kuni 5000 eurot samal aastal kehtinud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel.

  (2) Käesolevas määruses sätestatud noore põllumajandustootja toetust antakse maksimaalselt määruse (EL) nr 2021/2115 artikli 30 lõikes 2 viidatud ajavahemiku nende aastate kohta, mille kohta ei ole taotlejale enne 2023. aastat antud maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” §-s 14 sätestatud noore põllumajandustootja toetust.

§ 21.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrus nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 22.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json