Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2008
Avaldamismärge:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid

Vastu võetud 16.01.2002 nr 16
RTL 2002, 18, 236
jõustumine 02.02.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

6.02.2003 nr 17 (RTL 2003, 22, 322) 16.02.2003

26.03.2004 nr 23 (RTL 2004, 35, 581) 10.04.2004

4.01.2008 nr 2 (RTL 2008, 5, 57) 20.01.2008 (rakendatakse alates 1.01.2008)

  

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 16 lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise vorm (lisa 1) ning isiku rehabilitatsiooniasutusse suunamise saatekirja vorm (lisa 2).

§ 2. Puudega lapse toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Puudega lapse toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt lapse sünnitunnistus.

§ 3. Hooldajatoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

(1) 3–18-aastase puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:

1) vanema tööraamat või muu mittetöötamist tõendav dokument;

2) toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;

3) abielutunnistus, kui toetust taotleb võõrasvanem;

4) teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanem ei tööta, või teise vanema puudumisel taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab puudega last üksinda.

(2) 18-aastase ja vanema puudega isiku hooldajale hooldajatoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:

1) dokument “Perekonnaseaduse” alusel hooldajaks määramise kohta;

2) tööraamat või muu mittetöötamist tõendav dokument;

3) toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta ei saa töötada puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamise tõttu.

§ 4. Puudega vanema toetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Puudega vanema toetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:

1) lapse sünnitunnistus;

2) õppeasutuse teatis või õpilaspilet lapse õppimise kohta põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse päevases õppevormis või arsti teatis meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis õppimise kohta, kui toetust taotleb 16–19-aastast last kasvatav vanem;

3) perekonnaseisu tõendav dokument või üksikvanema tõend või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;

4) teise abikaasa kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega abikaasadest.

§ 5. Õppetoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Õppetoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:

1) õppeasutuse teatis õppimise kohta või õpilaspilet või üliõpilaspilet;

2) dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude olemasolu või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta;

3) omakäeline kinnitus mittetöötamise kohta.


§ 51. Töötamistoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Töötamistoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument;
2) kuludokument puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude kohta;
3) kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude vajaduse kohta.

[RTL 2008, 5, 57 – jõust. 20.01.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

§ 6. Rehabilitatsioonitoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Rehabilitatsioonitoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt dokument rehabilitatsioonikulude kohta.

§ 7. Täienduskoolitustoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Täienduskoolitustoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:

1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument;

2) dokument täienduskoolituskulude kohta.


§ 8. Sotsiaaltoetuste taotlemine võõras- või kasuvanemale või eestkostjale või hooldajale

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks võõras- või kasuvanemale või eestkostjale või hooldajale esitatakse täiendavalt kohtu määrus eestkoste seadmise kohta või perekonnas hooldamise leping või valla- või linnavalitsuse korraldus.

[RTL 2008, 5, 57 – jõust. 20.01.2008] – rakendatakse alates 1.01.2008

§ 9. Muud dokumendid

Pensioniametil on õigus nõuda vajaduse korral muid dokumente, mis tõendavad sotsiaaltoetuste taotleja õigust toetusele.

§ 10. Dokumentide esitamine

Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või ametlikult kinnitatud koopiad. Originaaldokumendi esitamisel kinnitab pensioniamet temale jääva dokumendi koopia ja tagastab originaali.

§ 11. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

[käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12. Määruse rakendamine

[käesolevast tekstist välja jäetud]


Lisa 2 Suunamiskiri rehabilitatsiooniasutusse

Lisa 12912858 Lisa 1 Taotlus

/otsingu_soovitused.json