Teksti suurus:

Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2022
Avaldamismärge:RT I 2008, 4, 30

Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise kord

Vastu võetud 17.01.2008 nr 16

Määrus kehtestatakse «Maa hindamise seaduse» § 4 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maa korraliseks ja erakorraliseks ning õigusvastaselt võõrandatud maa hindamiseks vajaliku tegevuslitsentsi (edaspidi litsents) väljaandmise kord.

§ 2.  Litsentsi väljaandmise komisjon

  (1) Litsentside väljaandmiseks moodustab keskkonnaminister 5-liikmelise maa hindamise tegevuslitsentsi väljaandmise komisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni kuuluvad kaks Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu esindajat, kaks Maa-ameti esindajat ja üks Rahandusministeeriumi esindaja.

  (3) Komisjon tegutseb Maa-ameti juures.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle töös osaleb vähemalt kolm komisjoni liiget.

  (5) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokolli koostanud isik.

  (6) Komisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe hääl.

§ 3.  Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Litsentsi taotlev füüsiline isik (edaspidi taotleja) esitab Maa-ametile kirjaliku avalduse, milles peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht;
  4) kontaktandmed (telefon, e-post).

  (2) Avaldusele lisatakse Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt taotlejale omistatud kinnisvara hindaja kutsekvalifikatsiooni (üldatestaat – AKH; edaspidi kutsetunnistus) tõendav kutsetunnistuse koopia.

  (3) Avaldusi võetakse vastu kaks korda aastas ning avalduste vastuvõtmisest teavitatakse Maa-ameti ja Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu veebilehel.

§ 4.  Katsetööd

  (1) Komisjon määrab taotlejale ühe kuu jooksul avalduse esitamisele järgnevast päevast kaks katsetööd.

  (2) Katsetööde hindamise objektiks olevatest kinnisasjadest üks peab asuma hajaasustusalal ja teine tiheasustusalal.

  (3) Katsetööde läbiviimisel lähtutakse kinnisasja hindamise headest tavadest ja rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest ning vara hindamise standardiseerias EVS 875 kinnitatud nõuetest. Katsetööd vormistatakse eksperthinnangutena.

  (4) Taotleja peab katsetööd esitama komisjonile hindamiseks hiljemalt ühe kuu jooksul katsetööde määramise päevast arvates.

  (5) Katsetööd viiakse läbi tasuta.

  (6) Katsetöid hindab komisjon kinnisasja hindamise heade tavade ja rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtete ning vara hindamise standardiseerias EVS 875 kinnitatud nõuete alusel. Komisjoni hindamistulemus vormistatakse komisjoni otsusena, milles kirjeldatakse katsetööde kvaliteeti ning esinenud puudusi ja antakse hinnang katsetööde sooritatuks lugemise kohta. Katsetööd loetakse sooritatuks, kui need vastavad õigusaktides ning standardiseerias EVS 875 kinnitatud nõuetele.

§ 5.  Litsentsi väljaandmine

  (1) Litsents väljastatakse taotlejale pärast kahe katsetöö edukat sooritamist ja riigilõivu tasumist.

  (2) Litsentsi annab välja Maa-amet komisjoni ettepanekul.

  (3) Otsus litsentsi väljaandmise kohta saadetakse taotlejale tähitud kirjaga või antakse talle üle allkirja vastu hiljemalt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevale järgnevast päevast arvates.

§ 6.  Litsentsi kehtivus

  Litsents väljastatakse viieks aastaks ja kehtib koos kutsetunnistusega. Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kaotab litsents kehtivuse.

§ 7.  Rakendussäte

  Vabariigi Valitsuse 9. juuli 1993. a määruse nr 214 «Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamise kohta» alusel väljaantud tähtajatud maa hindamise tegevuslitsentsid kehtivad 31. jaanuarini 2013. a.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 25. oktoobri 1996. a määrus nr 259 «Maa hindamise tegevuslitsentside andmise korra kinnitamine» (RT I 1996, 76, 1350) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP


Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json