Teksti suurus:

Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 9, 114

Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord

Vastu võetud 17.01.2008 nr 3

Määrus kehtestatakse «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» § 52 lõike 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määruses sätestatakse riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnikele ametiülesannete täitmiseks ette nähtud teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade ja nende laskemoona käitlemise kord.

(2) Teenistusrelvade käitlemine käesoleva määruse tähenduses on teenistusrelvade ja laskemoona soetamine, hoidmine, kandmine, edasitoimetamine, sisse- ja väljavedu, võõrandamine, hävitamine ning teenistusrelvade lammutamine ja parandamine.

§ 2. Teenistusrelvade liigid

(1) Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavad teenistusrelvade liigid on:
1) tulirelv;
2) gaasirelv;
3) külmrelv.

(2) Teenistusrelvade laskemoonaks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud teenistusrelvades kasutatav laskemoon.

§ 3. Teenistusrelvade üle arvestuse pidamine

Riigi julgeoleku volitatud esindaja teenistusrelvade arvestust peetakse Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. aasta määrusega nr 107 asutatud «Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikus registris».

§ 4. Teenistusrelvade ja laskemoona käitlemise nõuete täitmine

(1) Käesoleva määruse nõuete täitmise tagamise eest vastutab riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja.

(2) Õppuse ja laskeharjutuste läbiviimisel ning teenistuse korraldamisel on kõik vastutavad isikud kohustatud kontrollima ohutut ja nõuetekohast ümberkäimist teenistusrelvade ja laskemoonaga ning rakendama kõiki abinõusid nende kaotsimineku ja ebaseadusliku hõivamise ärahoidmiseks.

(3) Teenistusrelvade või laskemoona käitlemise nõuete rikkumisest ning teenistusrelva kasutamise juhtumist tuleb viivitamatult teavitada riigi julgeoleku volitatud esindaja juhatajat, kes omakorda teavitab sellest Kaitseministeeriumi kantslerit (edaspidi kantslerit).

(4) Igast teenistusrelva ja/või laskemoona kadumise, varguse või ebaseadusliku hõivamise juhtumist on teenistuja kohustatud viivitamatult teavitama riigi julgeoleku volitatud esindaja juhatajat, kes omakorda teavitab sellest kantslerit ja kaitseministrit.

§ 5. Relvur

(1) Teenistusrelvade ja laskemoona arvestust, hoidmist, väljastamist ning parandamist korraldab ja kontrollib relvade eest vastutav isik (edaspidi relvur). Relvur määratakse riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja ettepanekul kantsleri käskkirjaga. Relvuri asendaja määratakse riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja ettepanekul kantsleri käskkirjaga.

(2) Relvuriks või tema asendajaks võib määrata isiku, kes on läbinud väljaõppe relvade ja laskemoona ning vastavate õigusaktide tundmise kohta.

(3) Relvuri äraolekul üle kolmekümne päeva tuleb tema vastutusel olevad relvad ja laskemoon ning arvestusdokumendid üle anda tema asendajale.

(4) Relvuri vahetumisel või teenistusest vabastamisel peab arvestusdokumentide üleandmine toimuma lisaks relvurile veel vähemalt kahe riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja poolt määratud isiku juuresolekul. Üleandmise kohta koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt, mille kinnitab riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja.

§ 6. Alaline komisjon

(1) Teenistusrelvade ja laskemoona käitlemist reguleerivate õigusaktide täitmise ning teenistusrelvade olemasolu ja arvestuse kontrollimiseks moodustab kantsler riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja ettepanekul käskkirjaga vähemalt kolmeliikmelise alalise komisjoni (edaspidi komisjon).

(2) Komisjon kontrollib vähemalt kaks korda aastas relvade ja laskemoona käitlemist reguleerivate õigusaktide täitmist ning teenistusrelvade olemasolu ja arvestust. Komisjon esitab vajadusel kantslerile ja riigi julgeoleku volitatud esindaja juhatajale ettepanekud avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Teenistusrelvade ja laskemoona kontrollimise tulemused kantakse «Relvade ja laskemoona kontrollraamatusse».

§ 7. Teenistusrelvade ja laskemoona käitlemise load

(1) Teenistusrelvade ja laskemoona käitlemisel väljastatakse vajadusel teenistusrelvade käitlemise luba, millele kirjutab alla kantsler. Nimetatud loa vorm on toodud käesoleva määruse lisas 9.

(2) Teenistusrelvade ja laskemoona sisse- ja väljavedu toimub teenistusrelvade käitlemise eriloa (edaspidi eriluba) alusel, millele kirjutab alla kaitseminister või tema volitatud isik. Eriloa vorm on toodud käesoleva määruse lisas 10.

2. peatükk
TEENISTUSRELVADE JA LASKEMOONA SOETAMINE NING ARVESTUS

§ 8. Teenistusrelvade ja laskemoona soetamine

Riigi julgeoleku volitatud esindaja teenistusrelvi ja laskemoona soetab Kaitseministeerium.

§ 9. Teenistusrelvade ja laskemoona arvelevõtmine ning arvestus

(1) Soetatud teenistusrelvad ja laskemoon võetakse arvele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe tööpäeva jooksul soetamise päevast alates.

(2) Teenistusrelvade ja laskemoona üle arvestuse pidamiseks seatakse sisse järgmised arvestusdokumendid:
1) «Sissetulnud relvadokumentide registreerimise raamat» (vorm määruse lisas 1), milles registreeritakse asutusse sissetulnud teenistusrelvade ja laskemoona saatedokumendid;
2) «Väljastatud relvadokumentide registreerimise raamat» (vorm määruse lisas 2), milles registreeritakse asutusest väljastatud ja asutusesisesed teenistusrelvi ja laskemoona käsitlevad dokumendid (aktid jms);
3) «Relvade ja laskemoona arvelevõtmise raamat» (vorm määruse lisas 3), milles tehakse teenistusrelvade ja laskemoona saatelehtede alusel vastav sissekanne ning märgitakse sissetulnud ja väljaläinud relvade ja laskemoona nimetus, kogus ja maksumus;
4) «Relvade numbrilise arvestuse raamat» (vorm määruse lisas 4), milles vastuvõetud teenistusrelvad viivitamatult registreeritakse;
5) «Relvade ja laskemoona väljaandmise ja tagastamise raamat» (vorm määruse lisas 5), milles märgitakse väljaantud või tagastatud teenistusrelva nimetus ja number, laskemoona liik ja kogus.
6) «Relvaruumi tabel» (vorm määruse lisas 6), milles näidatakse relvaruumis hoitavate teenistusrelvade ja laskemoona kogus kaliibrite ja markide (tüüpide) kaupa, kappide nimetused ja arv ning järjekorranumbrid. «Relvaruumi tabelile» kirjutab alla relvur ja ainult temal on õigus teha tabelis muudatusi ning parandusi, kinnitades neid oma allkirjaga;
7) «Kapis hoitavate relvade nimekiri» (vorm määruse lisas 7), milles on relvaruumi kapis hoitavate relvade nimekiri;
8) «Relvade ja laskemoona kontrollraamat» (vorm määruse lisas 8), milles esitatakse teenistusrelvade ja laskemoona kontrollimise tulemused.

(3) Kõlbmatu teenistusrelva ja kulutatud laskemoona mahakandmise ja vastava sissekande tegemise aluseks on mahakandmise akt. Teenistusrelva mahakandmise akti kinnitab kantsler.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–5 nimetatud arvestusdokumentide lehed peavad olema nummerdatud ja köidetud selliselt, et mis tahes lehe eemaldamine või asendamine ei oleks visuaalselt tuvastatavaid jälgi jätmata võimalik. Raamatu lõpus peab olema relvuri allkirjaga kinnitatud sissekanne: «Raamatus on ... nummerdatud lehte.».

(5) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–5 ja 8 nimetatud arvestusdokumentidele antakse Kaitseministeeriumi dokumentide loetelu registreerimisnumber.

3. peatükk
TEENISTUSRELVADE JA LASKEMOONA HOIDMINE

§ 10. Teenistusrelvade ja laskemoona hoidmine

(1) Teenistusrelvi ja laskemoona hoitakse relvahoidlas, milleks on relvaruum või relvakapp.

(2) Kuni kaheksat teenistusrelva hoitakse relvakapis, milleks peab olema võtmega lukustatav raudkapp või seif.

(3) Üheksat või enamat teenistusrelva hoitakse relvaruumis või relvakapis, milleks peab olema turvalukuga varustatud, murdvarguskindel, spetsiaalselt relvade hoidmiseks tootja poolt tööstuslikult valmistatud kapp.

(4) Lisaks teenistusrelvadele ja laskemoonale on relvahoidlas lubatud hoida:
1) relvade osi ja lisaseadiseid ning relvade hooldusvahendeid;
2) erivahendeid.

(5) Tulirelva võib hoida ainult tühjakslaetuna.

(6) Relvakapis tuleb laskemoona hoida eraldi lukustatud laekas.

(7) Ruum, kus asub relvakapp, peab olema varustatud elektroonilise valvesignalisatsiooniga. Ruumi uks peab olema piisavalt turvaline, et valvepersonal jõuaks sissetungikatsele reageerida enne füüsiliste tõkete läbimist sissetungija poolt.

§ 11. Nõuded relvaruumile

(1) Relvaruumi seinad, laed ja põrandad peavad olema betoonist või kivist ning tule- ja sissetungimiskindlad.

(2) Relvaruumi uks peab olema tuletõkkeuks, mis on valmistatud terasplekist. Uksel peab olema kaks tugevat lukku ning uks võib avaneda ainult väljapoole.

(3) Relvaruumi kõik aknad ning avad peavad olema varustatud seestpoolt suletava kattega, mis välistab kahjustavate esemete või ainete sattumise relvaruumi.

(4) Relvaruumi uste ja akende raamid peavad olema kindlalt kinnitatud kandeseinte või põranda ja lae külge.

§ 12. Relvaruumi turvalisuse ja tuleohutuse tagamine

(1) Relvaruum peab olema varustatud:
1) elektroonilise valvesignalisatsiooniga;
2) elektroonilise valvesignalisatsiooni alarmseadmetega, mis on paigaldatud relvahoidlasse ja valveruumi;
3) esmaste tulekustutusvahenditega;
4) kehtivatele nõuetele vastava piksekaitsesüsteemiga;
5) varuvalgustusseadmetega;
6) tulekahjusignalisatsiooniga;
7) tolmu- ja niiskuskindlate valgustitega.

(2) Suitsetamine või lahtise tule kasutamine relvaruumis on keelatud.

§ 13. Teenistusrelvade ja laskemoona hoidmine relvaruumis

(1) Teenistujatele kinnitatud teenistusrelvi ja laskemoona hoitakse relvaruumis kappides, kus igal relval on oma pesa, kuhu kinnitatakse silt, millele on märgitud:
1) relva liik;
2) relva number;
3) teenistuja nimi, kellele relv on kinnistatud.

(2) Teenistujatele kinnitamata teenistusrelvi hoitakse relvaruumis koos nende juurde kuuluvate tööriistade ja puhastusvahenditega pakendis või eraldi kapis.

(3) Laskemoona hoitakse kastis või tehase pakendis. Osaliselt täidetud kastis on sedel, millel on näidatud laskemoona hulk, kasti avamise kuupäev ja relvuri allkiri. Lahtiselt on lubatud hoida kuni kolme salvetäit padruneid iga teenistusrelva kohta.

(4) Relvaruumi kapil on silt, kus on näidatud:
1) kapi number;
2) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
3) plommi või pitsati number, millega kapp plommitakse või pitseeritakse.

(5) Relvaruumi kapi ukse siseküljel on kapis hoitavate relvade nimekiri, millele kirjutab alla relvur.

(6) Relvaruum, selle kapid, kastid laskemoona ja relvadega, on lukustatud ja plommitud või pitseeritud relvuri poolt.

§ 14. Relvaruumi ja relvakappide võtmete hoidmine

(1) Relvaruumi ja selle kappide võtmeid hoitakse eraldi kimbus, mis asub alaliselt relvuri käes.

(2) Relvahoidla ja relvakappide varuvõtmeid hoitakse pitseeritud ümbrikus, pinalis või kotis riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja või tema poolt määratud isiku seifis.

(3) Võtmete asemel või nendele lisaks võib kasutada vahetatava kombinatsiooniga lukke. Lukukombinatsioone vahetatakse vähemalt üks kord aastas.

(4) Võtmete kaotamisel või kahtluse korral, et lukukombinatsioon on saanud teatavaks kõrvalistele isikutele, vahetatakse viivitamatult vastava relvahoidla või selle kapi lukk või lukukombinatsioon.

§ 15. Relvahoidla avamine relvuri ja tema asendaja äraolekul

(1) Relvuri ja tema asendaja äraolekul võib relvahoidlat avada riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja loal varuvõtmega. Relvahoidla avamine toimub vähemalt kolme riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja poolt määratud isiku juuresolekul. Relvahoidla avamise kohta koostatakse akt kahes eksemplaris.

(2) Relvahoidla lukustatakse ja plommitakse või pitseeritakse, kusjuures plommi või pitsati number näidatakse ära aktis. Väljaantud teenistusrelvad ja laskemoon kantakse «Relvade ja laskemoona väljaandmise ja tagastamise raamatusse».

(3) Kui relvur tuleb tagasi, on ta kohustatud tema äraolekul avatud relvahoidla avama vähemalt kolme riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja poolt määratud isiku juuresolekul ja kontrollima relvahoidlas hoitavate teenistusrelvade ja laskemoona kogust ning selle vastavust arvestusdokumentidele ning tulemustest informeerima riigi julgeoleku volitatud esindaja juhatajat.

(4) Relvur on kohustatud tegema kontrolli kohta sissekande «Relvade ja laskemoona kontrollraamatusse».

4. peatükk
TEENISTUSRELVADE KANDMINE

§ 16. Teenistusrelvade ja laskemoona kandmine

(1) Teenistusrelvade ja laskemoona kandmine on relva ja laskemoona endaga kaasaskandmine väljaspool relvale ja laskemoonale ettenähtud hoiukohta.

(2) Relvakandmise õigus antakse teenistujale kantsleri käskkirjaga pärast teenistusrelva ja laskemoona praktilise käsitsemise, kandmise ja kasutamise korra tundmise kontrolli, meditsiinilise kontrolli läbimist ja väljaõppeprogrammiga ettenähtud laskeharjutuste edukat sooritamist.

(3) Teenistusrelva kandmise õigust tõendavaks dokumendiks on riigi julgeoleku volitatud esindaja ametitunnistus, millel on märge relvakandmise õiguse kohta. Ametitunnistusel on töötaja foto ja isikukood, kantsleri allkiri ning ametitunnistuse kehtivuse aeg.

(4) Käesoleva määruse §-s 6 nimetatud alaline komisjon korraldab teenistusrelva ja laskemoona kandmise õigust omavatele isikutele relva ja laskemoona ehituse, käsitsemise, kandmise ja kasutamise korra tundmise kontrolli ning väljaõppeprogrammis ettenähtud laskeharjutusi.

(5) Keelatud on:
1) kanda teenistusrelva teenistusvälisel ajal, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud juhul;
2) anda teenistusrelva kõrvalisele isikule;
3) kanda teenistusrelva alkoholijoobes, samuti narkootilise, psühhotroopse või psühhotoksilise aine mõju all olles;
4) kanda teenistusrelva miitingul, demonstratsioonil, pidustustel ja muudel avalikel üritusel, välja arvatud juhul, kui selle kandmine on seotud teenistusülesande täitmisega.

(6) Kantsler võib käskkirjaga lubada teenistujal kanda teenistusvälisel ajal ning hoida alaliselt talle kinnitatud teenistusrelva ja kuni kolme salvetäit padruneid töökohal ja oma elukohas. Nimetatud isikud on kohustatud tagama relva ja laskemoona säilimise ning vältima nende sattumist kõrvalise isiku kätte.

§ 17. Teenistusrelvade ja laskemoona väljastamine

Teenistusrelvi ja laskemoona väljastab relvur isikule, kellele kantsleri käskkirjaga on vastav teenistusrelv kinnitatud ja kellel on teenistusrelva kandmise õigus. Nimetatud isik kinnitab teenistusrelva ja laskemoona temale väljastamist allkirjaga «Relvade ja laskemoona väljaandmise ja tagastamise raamatus», kuhu märgitakse ka väljaantud teenistusrelva nimetus ja number ning laskemoona liik ja kogus.

5. peatükk
TEENISTUSRELVADE JA LASKEMOONA EDASITOIMETAMINE

§ 18. Teenistusrelvade ja laskemoona edasitoimetamine

(1) Teenistusrelvade ja laskemoona edasitoimetamine on nende vedu transpordivahendiga Eesti Vabariigi piirides ühest kohast teise ilma teenistusrelvade ja laskemoona vahepealse kasutamise eesmärgita.

(2) Kuni viie teenistusrelva ja/või 2500 padruni veoks annab loa riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja.

(3) Rohkem kui 5 teenistusrelva ja/või 2500 padruni veoks annab kantsler käskkirja, milles on näidatud:
1) veetavate teenistusrelvade ja/või laskemoona kogus;
2) veo alg- ja sihtpunkt;
3) veoks vajaminev(ad) auto(d);
4) saatemeeskond, selle relvastus ning ülem;
5) eraldatavad sidevahendid;
6) saatemeeskonna ja autojuhi instrueerija ning instrueerimise asukoht.

(4) Veetavad teenistusrelvad peavad olema tühjaks laetud ja lahti võetud viisil, mis ei võimalda nende kohest kasutuselevõttu.

(5) Laskemoona edasitoimetamisel tuleb juhinduda ohtlike veoste veoeeskirjast.

6. peatükk
TEENISTUSRELVADE JA LASKEMOONA SISSE- JA VÄLJAVEDU

§ 19. Teenistusrelvade ja laskemoona Eestisse sissevedu ja Eestist väljavedu

(1) Teenistusrelvade ja laskemoona riiki sissevedu ja riigist väljavedu on teenistusrelvade ja laskemoona toimetamine Eesti Vabariigi territooriumile või sealt välja.

(2) Teenistusrelvade ja laskemoona sisse- ja väljavedu toimub käesoleva määruse § 7 lõikes 2 nimetatud eriloa alusel kooskõlas «Relvaseaduse» ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

(3) Eriluba vormistatakse enne riigipiiri ületamist ja see esitatakse tollieeskirjade kohaselt tolliformaalsuste käigus.

(4) Teenistusrelvade ja laskemoona tolliladustamine on keelatud.

(5) Teenistusrelvade ja laskemoona ajutisel impordil ja ekspordil kavatsusega teenistusrelv ja laskemoon tagasi tuua, peavad teenistusrelvad ja kasutamata laskemoon olema eriloal märgitud tähtajaks Eestisse tagasi toodud, välja arvatud juhul, kui ajutiselt imporditud või eksporditud laskemoon on ära kasutatud. Sellisel juhul koostatakse laskemoona kasutamise kohta akt, mille kinnitab veo eest vastutav isik.

(6) Teenistusrelvad ja laskemoon peavad olema nende saatedokumentide ja eriloa alusel identifitseeritavad. Teenistusrelvade ja laskemoona nomenklatuur ja kogus ei tohi erineda eriloal märgitud nomenklatuurist ning kogusest.

(7) Eriluba märgistatakse tolliformaalsuste käigus ning tagastatakse selle esitajale.

7. peatükk
TEENISTUSRELVADE JA LASKEMOONA VÕÕRANDAMINE

§ 20. Teenistusrelvade ja laskemoona võõrandamine

(1) Teenistusrelvi võib võõrandada ainult vastavat liiki relva soetamisluba omavatele isikutele.

(2) Laskemoona võib võõrandada ainult isikutele, kellel on vastava relva relvaluba.

(3) Tehingu tegemisel tuleb kontrollida teise osapoole isikut tõendavat dokumenti, soetamisloa või relvaloa olemasolu ja vajadusel esindusõigust tõendavat dokumenti.

8. peatükk
TEENISTUSRELVADE PARANDAMINE

§ 21. Teenistusrelvade parandamine

Teenistusrelvade parandamine on käesoleva määruse tähenduses relvade kasutamisel, veol või hoidmisel tekkinud defektide kõrvaldamine viisil, millega ei kaasne relva kvalitatiivsete omaduste olulist muutmist, samuti osade või ainete asendamine.

§ 22. Parandavad isikud

Parandamine võib toimuda:
1) tehniliste võimaluste olemasolul asutuses;
2) isiku poolt, kellele on «Relvaseaduse» alusel välja antud tegevusluba relvade parandamise ja ümbertegemise teenuse pakkumiseks;
3) Kaitseväe Logistikakeskuses.

§ 23. Parandamine asutuses

(1) Parandamiseks asutuses annab loa riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja.

(2) Toimingu kohta koostatakse akt, milles märgitakse:
1) toimingu aeg;
2) toimingu koht;
3) parandatavate teenistusrelvade nimetus, mudel, kaliiber, number ja kogus;
4) tehtud tööd ja andmed parandamisel kasutatud täiendavate osade või materjalide kohta;
5) vastutava isiku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht.

§ 24. Parandamine väljaspool asutust

(1) Parandamine väljaspool asutust toimub käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud loa alusel.

(2) Parandamisel väljaspool asutust koostab toimingu eest vastutav isik relvade üleandmisel töö tegijale üleandmise-vastuvõtmise akti, millele kirjutab alla toimingu eest vastutav isik või relvur ja töö tegija.

(3) Üleandmise-vastuvõtmise aktis fikseeritakse:
1) akti koostamise aeg ja koht;
2) parandamise või ümbertegemise aluseks oleva loa andmed.

(4) Toimingu kohta koostatakse akt, milles märgitakse:
1) toimingu aeg;
2) tehtud tööd;
3) kasutatud täiendavad osad või materjalid.

9. peatükk
TEENISTUSRELVADE JA LASKEMOONA HÄVITAMINE JA LAMMUTAMINE

§ 25. Teenistusrelvade ja laskemoona hävitamine

(1) Teenistusrelvade ja laskemoona hävitamine on relvade või laskemoona, samuti vastavate kasutute parandamisjääkide füüsiline hävitamine viisil, millega välistatakse nende edasine kasutamine või taastamine.

(2) Teenistusrelvad ja nende osad ning lõhkematerjali mittesisaldavad laskemoonaosad hävitatakse ümbersulatamise või pressi või lõiketera all purustamise teel.

(3) Laskemoon hävitatakse eripõletis põletamise või lõhkamise teel.

(4) Hävitatud teenistusrelvad ja laskemoon kantakse maha.

§ 26. Teenistusrelvade ja laskemoona lammutamine

(1) Teenistusrelvade lammutamine on relvade lahtivõtmine koostisosadeks viisil, mis välistab nende kui terviku taastamise.

(2) Lammutamisel mittesäilitatavad osad ja ained kuuluvad hävitamisele.

(3) Lammutamisel järele jäänud kasutuskõlblikud tulirelva olulised osad hinnatakse ja võetakse arvele ning neid võib kasutada teenistusrelvade parandamiseks.

(4) Lammutatud teenistusrelvad või nende hävitatud osad kantakse maha.

§ 27. Hävitamise ja lammutamise otsustamine

(1) Hävitamise või lammutamise vajaduse väljaselgitamise teeb kantsler riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja ettepanekul ülesandeks §-s 6 nimetatud komisjonile.

(2) Komisjoni töö alguseks peavad vastavad teenistusrelvad või laskemoon olema paigutatud relvahoidlasse.

(3) Komisjon teeb kantslerile ettepaneku teenistusrelva(de) ja/või laskemoona hävitamise või lammutamise kohta.

§ 28. Hävitamise ja lammutamise läbiviimine

(1) Teenistusrelvade hävitamine või lammutamine toimub kantsleri loal §-s 6 nimetatud komisjoni kõigi liikmete juuresolekul. Komisjon koostab akti, kuhu märgitakse:
1) andmed teenistusrelvade ja laskemoona kohta;
2) hävitamise või lammutamise aeg ja koht;
3) hävitamise korral hävitamise viis;
4) lammutamise korral andmed kasutuskõlblike relvaosade kohta.

(3) Aktile kirjutavad alla komisjoni liikmed ning akti kinnitab riigi julgeoleku volitatud esindaja juhataja.

Minister Jaak AAVIKSOO

Kantsler Lauri ALMANN

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 1

SISSETULNUD RELVADOKUMENTIDE REGISTREERIMISE RAAMAT

Alustatud «.....» ................... 20...... a.

Lõpetatud «.....» .................. 20...... a.

....... lehel

Säilitada ....... aastat

KAITSEMINISTEERIUM

Dokumendi registreerimise

Dokumendi

Dokumendi väljastanud asutuse nimi

Dokumendi arvelevõtja

Dokumendi asukoht

Märkused

nr kuupäev nr kuupäev nimetus sisu ees- ja perekonna-
nimi
allkiri
                   
                   
                   
                   
                   
                   

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 2

VÄLJASTATUD RELVADOKUMENTIDE REGISTREERIMISE RAAMAT

Alustatud «.....» .................. 20...... a.

Lõpetatud «.....» ................. 20...... a.

....... lehel

Säilitada ....... aastat

KAITSEMINISTEERIUM

Jrk nr

Kuupäev

Dokumendi

Kellele dokument väljastati

Märkused

nr nimetus sisu Asutuse nimi Isiku ees- ja perekonnanimi Allkiri
                 
                 
                 

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 3

RELVADE JA LASKEMOONA ARVELEVÕTMISE RAAMAT

Alustatud «.....» .................... 20...... a.

Lõpetatud «.....» ................... 20...... a.

....... lehel

Säilitada ....... aastat

KAITSEMINISTEERIUM

SISUKORD

Jrk nr Nimetus Lk Jrk nr Nimetus Lk

.......................................................................................................................................................
                                           (relvade ja laskemoona nimetus ja mark)

Dokumendi

Sisse tulnud

Välja läinud

Jääk

nr kuupäev nimetus kogus ühiku maksumus kroonides soetamis-
maksumus kokku kroonides
kogus maksumus kokku kroonides kogus maksumus kokku kroonides
                   
                   
                   

Asukoht

         

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 4

RELVADE NUMBRILISE ARVESTUSE RAAMAT

Alustatud «.....» .................... 20...... a.

Lõpetatud «.....» ................... 20...... a.

....... lehel

Säilitada ....... aastat

KAITSEMINISTEERIUM

SISUKORD

Relva nimetus

Lehekülg

Relva nimetus

Lehekülg

  esimene järgmine   esimene järgmine
           
           

......................................................................................................................................................
                                                               (relva nimetus)

Relva nr

Passi formulari number

Valmis-
tamis-
aasta

Arvele võetud

Relva asukoht

Relva kinnistamise käskkirja nr ja kuupäev

Arvelt maha võetud

tehase nr Regist-
reerimise nr
kuu-
päev
dokumendi nr ja kuupäev kuu-
päev
dokumendi nr ja kuupäev
                   
                   

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 5

RELVADE JA LASKEMOONA VÄLJAANDMISE JA TAGASTAMISE RAAMAT

Alustatud «.....» ..................... 20...... a.

Lõpetatud «.....» .................... 20...... a.

....... lehel

KAITSEMINISTEERIUM

Välja antud

Jrk nr

Kuupäev

Nimetus

Relva number

Vastuvõtja

Allkiri

ametinimetus ees- ja perekonnanimi
             


Tagastatud

Kuupäev

Relva number

Vastuvõtja

Allkiri

Märkused

Ametinimetus Ees- ja perekonnanimi
           

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 6

RELVARUUMI TABEL

KAITSEMINISTEERIUM

Nimetus Arv Muutmise aeg
     
     


Relvur ...................................................... .......................................
  (ees- ja perekonnanimi) (allkiri)

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 7

KAPIS HOITAVATE RELVADE NIMEKIRI

KAITSEMINISTEERIUM

Jrk nr Nimetus Mõõtühik Arv Arvu muutmise aeg
         
         


Relvur ...................................................... .......................................
  (ees- ja perekonnanimi) (allkiri)

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 8

RELVADE JA LASKEMOONA KONTROLLRAAMAT

Alustatud «.....» .................... 20...... a.

Lõpetatud «.....» ................... 20...... a.

....... lehel

Säilitada ....... aastat

KAITSEMINISTEERIUM

Jrk

Kuupäev

Kontrollija

Mida kontrollis

Kontrollimise tulemused

Kontrollija juhised ja nende täitmise tähtajad

Sissekanne puuduste kõrvaldamise kohta. Kuupäev, ametinimetus, perekonnanimi

Ameti-
nimetus
Ees- ja perekonna-
nimi
               
               

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 9
KAITSEMINISTEERIUM Eksemplari number ...

TEENISTUSRELVADE KÄITLEMISE LUBA NR ______

Välja antud kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 § 7 lg 1 alusel

«_____» __________________ 20____ a.

Välja antud __________________________________________________________________
                                              (asutuse ja struktuuriüksuse nimi)

____________________________________________________________________________
                    (relvade nimetus, mudel, kaliiber ning kogus, numbrite ja sõnadega)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
                                                (toimingu või tehingu kirjeldus)

____________________________________________________________________________
   (toimingu teostaja või tehingu teise osapoole nimi, registri- või isikukood ja asukoht või elukoht)

____________________________________________________________________________

Vastutav isik______________________________________________
                                     (ees- ja perekonnanimi ning ametikoht)

Luba kehtib kuni «_____» __________________ 20____ a.

P.k.

_____________________________
               (kantsleri allkiri)

Kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 «Riigi julgeoleku volitatud esindaja ametnike poolt kasutatavate teenistusrelvade liigid ja nende käitlemise kord»
lisa 10

TEENISTUSRELVADE KÄITLEMISE ERILUBA NR ______

Välja antud kaitseministri 17. jaanuari 2008. a määruse nr 3 § 7 lg 2 alusel

«_____» __________________ 20____ a.

Välja antud ___________________________________________________________________
                                         (asutuse ja struktuuriüksuse nimi)

_____________________________________________________________________________
                                                (lubatud tolliprotseduur)

_____________________________________________________________________________
    (teenistusrelvade või laskemoona nimetus, mudel, kaliiber, EKN kood ning kogus)

_____________________________________________________________________________

kuhu ________________________________________________________________________
                                              (näidata riik, kuhu viiakse)

kust _________________________________________________________________________
                                           (näidata riik, kust välja viiakse)

toimetatakse tagasi ____________________________________________________________
                                                        (näidata riik)

läbi ________________________________________________________________ tollipunkti.

Vastutav isik ______________________________________________
                                   (ees- ja perekonnanimi ning ametikoht)

Eriluba kehtib kuni «_____» __________________ 20____ a.

P.k.

____________________________________________________
              (kaitseministri või tema volitatud isiku allkiri)

Tagakülg

Tolli märkused

Kuupäev «_____» __________________ 20____ a.

Tolliformaalsuste teostamise koht ____________________________________________________

Märkused _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Tolliformaalsuste teostaja _____________________________________________________
                                                 (ees- ja perekonnanimi, allkiri ja isikliku pitsati jäljend)

/otsingu_soovitused.json