Teksti suurus:

Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside loetelu

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.10.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 9, 112

Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside loetelu

Vastu võetud 18.01.2008 nr 4

Määrus kehtestatakse «Kohtuekspertiisiseaduse» § 9 lõigete 1–3 ning Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 242 §-de 4 ja 5 alusel.

§ 1. Riiklikus ekspertiisiasutuses tehtavate ekspertiiside liigid

Riiklikus ekspertiisiasutuses tehakse kohtuarstlikke, kohtubioloogia-, kohtukeemia- ja kriminalistikaekspertiise ning muid ekspertiisiasutuse põhimääruses nimetatud ekspertiise.

§ 2. Kohtuarstlike ekspertiiside liigid ja alaliigid

(1) Kohtuarstlike ekspertiiside liigid on:
1) arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis;
2) isiku kohtuarstlik ekspertiis, sh tervisekahjustuse ja terviseseisundi tuvastamise ekspertiis;
3) meditsiinilise kriminalistika ekspertiis;
4) surnu kohtuarstlik ekspertiis.

(2) Arstliku kohtutoksikoloogiaekspertiisi alaliigid on:
1) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguse hindamise ekspertiis;
2) toksiliste ainete mõju hindamise ekspertiis.

(3) Isiku kohtuarstliku ekspertiisi alaliigid on:
1) isiku androloogiaekspertiis;
2) isiku günekoloogiaekspertiis;
3) tervisekahjustuse tuvastamise ekspertiis;
4) terviseseisundi tuvastamise ekspertiis.

(4) Meditsiinilise kriminalistika ekspertiisi alaliigid on:
1) kohtutraumatoloogiaekspertiis, sh haavaballistikaekspertiis, kohtuarstlik jäljeekspertiis ja sündmuskoha rekonstruktsiooni ekspertiis;
2) kohtuantropoloogiaekspertiis, sh isiku tuvastamise ekspertiis.

§ 3. Kohtubioloogiaekspertiis

Kohtubioloogiaekspertiisi liik on DNA-ekspertiis.

§ 4. Kohtukeemiaekspertiiside liigid ja alaliigid

(1) Kohtukeemiaekspertiiside liigid on:
1) alkoholiekspertiis;
2) lõhkeaineekspertiis;
3) narkootilise aine ekspertiis;
4) põlevvedelikuekspertiis;
5) toksikoloogiaekspertiis;

(2) Toksikoloogiaekspertiisi alaliigid on:
1) alkoholiekspertiis bioloogilisest materjalist;
2) narkootilise aine ekspertiis bioloogilisest materjalist.

§ 5. Kriminalistikaekspertiiside liigid ja alaliigid

(1) Kriminalistikaekspertiiside liigid on:
1) dokumendiekspertiis;
2) hääleekspertiis;
3) infotehnoloogiaekspertiis;
4) jäljeekspertiis;
5) kiuekspertiis;
6) kujutiseekspertiis;
7) käekirjaekspertiis;
8) liiklusekspertiis;
9) lasujäägiekspertiis;
10) lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiis;
11) metalliekspertiis;
12) raamatupidamisekspertiis;
13) relvaekspertiis;
14) sõrmejäljeekspertiis;
15) tulekahjuekspertiis;
16) värvkatteekspertiis..

(2) Dokumendiekspertiisi alaliik on paberrahaekspertiis.

(3) Infotehnoloogiaekspertiisi alaliigid on:
1) alaealiste seksuaalse väärkohtlemisega seonduva materjali infotehnoloogiaekspertiis;
2) radaridetektoriekspertiis.

(4) Jäljeekspertiisi alaliigid on:
1) jalatsijäljeekspertiis;
2) murdmisriistajäljeekspertiis;
3) stantsimismärgiseekspertiis.

(5) Liiklusekspertiisi alaliigid on:
1) autotehniline ekspertiis;
2) liiklustehniline ekspertiis;
3) liiklustrassoloogiaaekspertiis.

(6) Metalliekspertiisi alaliik on hõõglambiekspertiis.

(7) Relvaekspertiisi alaliigid on:
1) külmrelvaekspertiis;
2) tulirelvaekspertiis.

§ 6. Määruse kehtetuks tunnistamine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määrus nr 86 «Kohtuarstlike, kohtukeemia- ja kohtubioloogiaekspertiiside loetelu» tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU