Teksti suurus:

Kohtulikke registreid ja nendega seotud infosüsteeme puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 9, 113

Kohtulikke registreid ja nendega seotud infosüsteeme puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.01.2008 nr 5

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» § 4 lõike 6, § 67 lõike 4 punkti 1, § 150 lõike 4, § 151 lõike 2, § 4339 lõike 3, § 541 lõike 2, «Mittetulundusühingute seaduse» § 111 lõike 2, «Kinnistusraamatuseaduse» § 1 lõike 2, «Notariaadiseaduse» § 57 punkti 1 ja «Hooneühistuseaduse» § 5 lõike 3, § 8 lõike 4 ning § 10 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. augusti 2002. aasta määruses nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord» (RTL 2002, 103, 1558; 2007, 10, 163) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) annab välja «Äriseadustiku» § 4339 lõikes 2 nimetatud tõendi.»;

2) paragrahvi 73 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) äriregistri A-osa ettevõtja ning A- ja B-ossa kantud filiaali toimikuid – 10 aastat pärast registrist kustutamist, esmakandeavalduse rahuldamata jätmist või tagasivõtmist; teise registriosakonda üleviimisel 3 kuud arvates käesoleva kodukorra § 206 lõikes 3 nimetatud märkuse tegemisest;»;

3) paragrahvi 73 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) äriregistri B-osa ettevõtja, samuti mittetulundusühingu ja sihtasutuse toimikuid ning laevatoimikuid – 30 aastat pärast registrist kustutamist või registriosa sulgemist, esmakandeavalduse või esmakinnistamisavalduse rahuldamata jätmist või tagasivõtmist; teise registriosakonda üleviimisel 3 kuud arvates käesoleva kodukorra § 206 lõikes 3 nimetatud märkuse tegemisest;»;

4) paragrahvi 119 täiendatakse punktiga 23 järgmises sõnastuses:

« 23) hooneühistu osakapitali suurus;»;

5) paragrahvi 211 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Piiriülese ühinemise puhul märgitakse kandes lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele ka see, millise liikmesriigi õigusele vastavalt ühinemine toimunuks loetakse.»;

6) määrust täiendatakse §-ga 2111 järgmises sõnastuses:

« § 2111. Tõendi väljastamine piiriülesel ühinemisel

(1) Pärast deklaratiivse ühinemiskande tegemist väljastatakse piiriüleses ühinemises osalevale ühendatavale äriühingule «Äriseadustiku» § 4339 lõikes 2 nimetatud tõend (käesoleva kodukorra lisa nr 5).

(2) Tõend väljastatakse ühes eksemplaris. See prinditakse käesoleva kodukorra § 41 lõikes 8 nimetatud blanketile. Tõendi väljastamine märgitakse tutvumise ja ärakirjade raamatusse.»;

7) määrust täiendatakse §-ga 2131 järgmises sõnastuses:

« § 2131. Ühinemiskande tegemisest teavitamine piiriülesel ühinemisel

(1) Piiriülese ühinemise puhul saadetakse teade ühinemiskande tegemisest viivitamata selle liikmesriigi kohtu, notari või muu pädeva asutuse, mille õigusele ühendatav ühing allub, kontaktaadressile. Teade koostatakse eesti ja inglise keeles ja see peab sisaldama järgmiseid andmeid:
1) teate väljastanud kohtu nimi;
2) ühendava äriühingu nimi, registrikood ning ühinemiskande tegemise kuupäev;
3) teate väljastamise päev, kuu ja aasta;
4) teate koostanud kohtunikuabi või registrisekretäri nimi, ametikoht ja allkiri.

(2) Teate edastamisel elektrooniliselt kinnitatakse teade digitaalallkirjaga. Teate edastamisel paberkandjal prinditakse see käesoleva kodukorra § 41 lõikes 8 nimetatud blanketile. Teatele lisatakse registriosakonna värvipitsati jäljend. Teate saatmine märgitakse tutvumise ja ärakirjade raamatusse.»;

8) paragrahvi 217 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui ühinemine puudutab rohkem kui ühe registriosakonna tööpiirkonda või on tegemist piiriülese ühinemisega, saadab registriasja menetleja registrist kustutatud ühingu või sihtasutuse toimikudokumendid koos saatekirjaga ühendava või ühinemise käigus asutatud ühingu või sihtasutuse asukoha järgsele registriosakonnale või teise liikmesriigi kohtule, notarile või muule pädevale asutusele.

(2) Kui dokumendid saadetakse elektrooniliselt, edastatakse need koos digitaalallkirjastatud saatekirjaga.»;

9) paragrahvi 259 lõikes 1 ja § 262 lõikes 31 asendatakse sõnad «käesoleva määruse» sõnadega «käesoleva kodukorra»;

10) paragrahvi 274 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Elektrooniliselt esitatud dokumendid salvestatakse registripäevikusse või laevakinnistuspäevikusse (elektroonilisse toimikusse). Registripäevikus märgitakse elektroonilise dokumendi juurde dokumendi liik, tunnus tema kuuluvuse kohta äri- (avalikku) või registritoimikusse ning tema kehtetuse korral vastavasisuline märge.

(2) Kui kõik dokumendid on esitatud elektrooniliselt, siis pabertoimikut eraldi ei peeta. Arhiivipäevikusse tehakse märge, mille kaudu on tuvastatav, et avatud on ainult elektrooniline toimik.

(3) Paberkandjal esitatud dokumendi lihtärakirja (nt paberkandjal esitatud majandusaasta aruanne) võib hävitada ja seda ei pea toimikusse köitma, kui:
1) see on korrektselt skaneeritud;
2) sellest on võimalik tellida väljatrükki;
3) sellega kohapeal tutvumine on võimalik arvutiekraanil esitamise või väljatrüki vaatlemisega.

(4) Kui osa dokumentidest on elektroonilised ja osa paberkandjal, peab pabertoimiku sisukord sisaldama viidet selle kohta, et toimikut peetakse osaliselt elektrooniliselt.»;

11) paragrahvi 288 punkti 5 täiendatakse pärast sõna «loetelu» sõnadega «, sealhulgas elektrooniliselt esitatud dokumendi link»;

12) paragrahvi 292 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« 5) käesoleva kodukorra §-s 2111 nimetatud tõendi väljastamise kohta;
6) piiriülese ühinemise käigus ühinemiskande tegemise kohta väljastatud teate kohta.»;

13) paragrahvi 311 lõiget 1 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

« 16) füüsilisest isikust ettevõtja, äriühingu juhatuse liikme ja nõukogu esimehe, täis- ja usaldusühingu osaniku ning välismaa äriühingu filiaali juhataja aadress, kui isikul puudub Eesti rahvastikuregistris registreeritud elukoht – isiku poolt esitatud andmete alusel.»;

14) määrust täiendatakse lisaga 5 «Tõend piiriüleseks ühinemiseks» (lisatud).

§ 2. Justiitsministri 28. augusti 2002. aasta määruses nr 55 «Kohtu kinnistusosakonna kodukord» (RTL 2002, 101, 1545; 2007, 36, 628) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 48 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Pärast kande tegemist kinnistusregistrisse edastatakse avalduse esitanud isikule, kinnistu omanikule ja kõigile kinnistusregistrist nähtuvatele puudutatud isikutele, kelle kasuks kanne on tehtud või kelle kinnistusregistrisse kantud õigust kanne puudutab, samuti teistele seadusega ettenähtud isikutele ja asutustele elektrooniliselt registriosa kinnitamata ärakiri. Kui kinnistusosakonnale ei ole esitatud elektronposti aadressi või ärakirja edastamine esitatud elektronposti aadressile ebaõnnestub, edastatakse ärakiri lihtkirjaga posti teel. Kui kinnistamisavalduse on osaleja nimel esitanud notar, edastatakse notarile teade kande tegemise kohta «e-notari» infosüsteemi kaudu.»;

2) paragrahv 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 52. Kättetoimetamise viisid

(1) Kandemääruse või muu määruse või menetlusdokumendi kättetoimetamisele kohaldatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustikus» kättetoimetamise kohta sätestatut. Elektroonilise kättetoimetamise puhul, kui isik on ise avaldanud kohtule oma elektronposti aadressi, loetakse menetlusdokument kättetoimetatuks elektroonilisele menetlusdokumendile ligipääsu võimaldava veebilehe avamisel kohtule automaatse kättesaamiskinnituse saatmisest. Notarile või teisele isikule, kellega on selleks eraldi kokkulepe, loetakse menetlusdokument elektrooniliselt kättetoimetatuks selle registreerimisel «e-notari» või vastava isiku infosüsteemis.»;

3) paragrahvi 100 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registriosa pealkirjas märgitakse viide kinnistuspäevikusse kantud avaldusele (plomm). Plomm peab olema nähtav nii kinnistusraamatuga tutvumisel kui ka registriosa väljatrükil. Plomm kustutatakse pärast kande või eitava kandemääruse tegemist.»;

4) paragrahv 110 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 110. Teise jao teine lahter

Teise jao teise lahtrisse «Omanik» kantakse:
1) omaniku andmed;
2) kui kinnistu on ühises omandis – kõigi omanike andmed, see, kas kinnistu on ühis- või kaasomandis, ning kaasomandi korral kaasomanike osade suurus.»;

5) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui kinnistustoimik koosneb ainult elektroonilistest dokumentidest, siis pabertoimikut eraldi ei peeta.»;

6) paragrahvi 132 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Elektroonilise infosüsteemi olemasolul salvestab vastav teenistuja e-posti teel esitatud dokumendi elektroonilise infosüsteemi kaudu selleks määratud serverisse. Abieluvararegistri puhul nimetatakse e-posti teel esitatud dokument arhiveerimiseks ümber, kajastades dokumendi faili nimetuses registriosa numbri, kinnistusosakonda laekumise aasta, kuu ja päeva ning dokumendi liigi (nt 123456_2006_12_24_kandeavaldus).»;

7) paragrahvi 133 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui kinnistustoimik koosneb nii paberkandjal kui elektrooniliselt esitatud dokumentidest, tehakse pabertoimikusse esimese elektroonilise dokumendi saabumise kuupäeva ja vastava kinnistusosakonna pitseriga varustatud viide, et kinnistustoimikut peetakse osaliselt elektrooniliselt.».

§ 3. Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruses nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2007, 41, 694) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Juurdepääs majandusaasta aruande ja lisadokumentide elektrooniliseks esitamiseks võimaldatakse veebilehel juhatuse liikmele, täisosanikule, esindusõiguslikule usaldusosanikule, filiaali juhatajale, likvideerijale või pankrotihaldurile, kes on sellisena registrisse kantud. Kui majandusaasta aruandele tuleb seaduse kohaselt lisada audiitori järeldusotsus, lisab audiitor kinnituse järeldusotsuse kohta.»;

2) määrust täiendatakse §-ga 26 järgmises sõnastuses:

« § 26. Määruse lisa 16 rakendamine

Käesoleva määruse lisa 16 rakendatakse 1. jaanuarist 2008.»;

3) määruse lisa 16 asendatakse lisaga 16 uues sõnastuses (lisatud).*

§ 4. Justiitsministri 25. jaanuari 2002. aasta määruses nr 5 «Notariaadimäärustik» (RTL 2002, 19, 245; 2007, 45, 764) tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna «kinnistusamet» sõnaga «kinnistusosakond» vastavas käändes;

2) paragrahvi 81 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ühes konteineris võib ametitoimingu taotleja soovil sisalduda mitmete erinevate asjaolude notariaalsed kinnitamised. Sellisel juhul vormistatakse kõikide asjaolude kinnitamise kohta üks kinnitusmärge, mis sisaldub eraldi failis.»;

3) paragrahvi 81 täiendatakse lõigetega 41 ja 42 järgmises sõnastuses:

« (41) Konteinerisse lisatakse iga kinnitatavat asjaolu kajastav dokument eraldi failina. Ühte faili võib salvestada vaid üheliigilised dokumendid (näiteks volikirjade ärakirjad), asutamislepingu või -otsuse ja põhikirja ning oma olemuselt lahutamatud dokumendid (näiteks üldkoosoleku protokoll koos koosolekule esitatud kirjalike ettepanekute ja avaldustega, aktsionäride nimekiri koos aktsionäride esindajate volikirjadega, maakatastri õiend koos plaaniga).

(42) Lõikes 41 nimetatud iga faili pealkirja esimese sõnana märgitakse failis oleva dokumendi liigi nimetus. Dokumendi liigi nimetus eraldatakse muudest faili pealkirjas kajastuvatest andmetest tühikuga.»;

4) paragrahvi 352 lõikes 1 asendatakse sõnad «käesoleva määrustiku lisa 2 vormi kohase teate» sõnadega «teate käesoleva määrustiku lisas nr 2 loetletud andmetega»;

5) paragrahvi 352 lõikes 2 asendatakse sõnad «käesoleva määrustiku lisa 3 vormi kohase teate» sõnadega «teate käesoleva määrustiku lisas nr 3 loetletud andmetega»;

6) paragrahvi 359 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Enne juriidilise isiku nime valimist või muutmist käsitleva kandeavalduse, asutamis-, jagunemis-, ühinemis- või ümberkujundamistehingu tõestamist kontrollib notar:
1) kohtute registriosakondade keskandmebaasi kasutades, kas juriidilise isiku nimi on eristatav varem samas registris registreeritud nimest, ning
2) kauba- ja teenindusmärkide registri kaudu seda, et juriidilise isiku nimes ei kasutata registreerimisel olevat kaubamärki, mis on kaitstud kaubamärgiseaduse §-s 29 sätestatud prioriteediga, ega Eestis kaubamärgina registreeritud kaitstavat sõnalist, tähelist või numbrilist tähist või nende kombinatsiooni.»;

7) määruse lisad 2 ja 3 asendatakse lisadega 2 ja 3 uues sõnastuses (lisatud).

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

Justiitsministri 25. jaanuari 2002. a määruse nr 5 «Notariaadimäärustik»
lisa 2
(muudetud justiitsministri 18. jaanuari 2008. a määrusega nr 5)

TEADE OSA VÕÕRANDAMISE/PÄRIMISE KOHTA

1. Tehingu/tunnistuse kuupäev

2. Notari nimi

3. Notari ametitoimingu number

4. Osaühingu, mille osa võõrandati/päriti, nimi ja registrikood

5. Võõrandaja(te)/pärandaja nimi (nimed)

6. Võõrandaja(te)/pärandaja isiku- või registrikood (Eesti isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning välismaa koodi puhul ka riigi nimi

7. Võõrandaja(te)/pärandaja elu- või asukoha andmed: riik ja linn/vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas

8. Võõrandatava/päritava osa nimiväärtus

9. Võõrandatava/päritava osa omandi liik (ainu-, ühis- või kaasomand)

10. Kaasomandi võõrandamise korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna)

11. Omandaja(te)/pärija(te) nimi (nimed)

12. Omandaja(te)/pärija(te) isiku- või registrikood (Eesti isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning välismaa koodi puhul ka riigi nimi

13. Omandaja(te)/pärija(te) elu- või asukoha andmed: riik ja linn/vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas

14. Omandatava osa nimiväärtus

15. Omandatava osa omandi liik (ainu-, ühis- või kaasomand)

16. Kaasomandisse omandamise korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna)

17. Osa omandi ülemineku aeg

TEADE OSA PANTIMISE KOHTA

1. Tehingu kuupäev

2. Notari nimi

3. Notari ametitoimingu number

4. Osaühingu, mille osa panditi, nimi ja registrikood

5. Pantija nimi (nimed)

6. Pantija isiku- või registrikood (Eesti isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning välismaa koodi puhul ka riigi nimi

7. Pantija elu- või asukoha andmed: riik ja linn/vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas

8. Panditava osa nimiväärtus

9. Pandi järjekoht

10. Pandiõiguse tekkimise aeg (kui see erineb käsutustehingu tõestamise ajast)

11. Pandipidaja(te) nimi (nimed)

12. Pandipidaja(te) isiku- või registrikood (Eesti isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning välismaa koodi puhul ka riigi nimi

13. Pandipidaja(te) elu- või asukoha andmed: riik ja linn/vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas

14. Pandipidajate paljususe korral omandi liik (ühis- või kaasomand pandile)

15. Kaasomandi korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna)

Justiitsministri 25. jaanuari 2002. a määruse nr 5 «Notariaadimäärustik»
lisa 3
(muudetud justiitsministri 18. jaanuari 2008. a määrusega nr 5)

TEADE HOONEÜHISTU LIIKMESUSE VÕÕRANDAMISE/PÄRIMISE KOHTA

1. Tehingu kuupäev

2. Notari nimi

3. Notari ametitoimingu number

4. Hooneühistu, mille liikmesus võõrandati/päriti, nimi ja registrikood

5. Võõrandaja(te)/pärandaja nimi (nimed)

6. Võõrandaja(te)/pärandaja isiku- või registrikood (Eesti isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning välismaa koodi puhul ka riigi nimi

7. Võõrandaja(te)/pärandaja elu- või asukoha andmed: riik ja linn/vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas

8. Võõrandatava/päritava liikmesuse number

9. Võõrandatava/päritava liikmesuse omandi liik (ainu-, ühis- või kaasomand)

10. Kaasomandi korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna)

11. Omandaja(te)/pärija(te) nimi (nimed)

12. Omandaja(te)/pärija(te) isiku- või registrikood (Eesti isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning välismaa koodi puhul ka riigi nimi

13. Omandaja(te)/pärija(te) elu- või asukoha andmed: riik ja linn/vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas

14. Omandaja(te)/pärija(te) kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoni number)

15. Liikmesuse omandi ülemineku aeg

16. Omandatava liikmesuse omandi liik (ainu-, ühis- või kaasomand)

17. Kaasomandi korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna)

18. Liikmeks saamise aeg (vastavalt hooneühistuseaduse § 5 lõikele 2 saab liikmesuse võõrandamisel ja pärimisel liikmesuse omandaja liikmeks liikmesuse üleminekuga ilma liikmeks vastuvõtmise menetluseta)

TEADE HOONEÜHISTU LIIKMESUSE PANTIMISE KOHTA

1. Tehingu kuupäev

2. Notari nimi

3. Notari ametitoimingu number

4. Hooneühistu, mille liikmesus panditi, nimi ja registrikood

5. Pantija nimi (nimed)

6. Pantija isiku- või registrikood (Eesti isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning välismaa koodi puhul ka riigi nimi

7. Pantija elu- või asukoha andmed: riik ja linn/vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas

8. Panditava liikmesuse number

9. Pandi järjekoht

10. Pandiõiguse tekkimise aeg (kui see erineb käsutustehingu tõestamise ajast)

11. Pandipidaja(te) nimi (nimed)

12. Pandipidaja(te) isiku- või registrikood (Eesti isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning välismaa koodi puhul ka riigi nimi

13. Pandipidaja(te) elu- või asukoha andmed: riik ja linn/vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas

14. Pandipidajate paljususe korral omandi liik (ühis- või kaasomand pandile)

15. Kaasomandi korral kaasomandiosa suurus (hariliku murruna)

TEADE HOONEÜHISTU LIIKMEKS SAAMISE KOHTA

1. Hooneühistu nimi ja registrikood

2. Liikme nimi (nimed)

3. Liikme isiku- või registrikood (Eesti isikukoodi puudumisel sünniaeg) ning välismaa koodi puhul ka riigi nimi

4. Liikme elu- või asukoha andmed: riik ja linn/vald ning juhul, kui elu- või asukoht asub väljaspool Eestit, ka osariik, provints või muu haldusüksus, kui see on olemas

5. Liikme kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoni number)

6. Liikmesuse number

7. Liikmesusega seotud liikmemaksumäär (hariliku murruna)

8. Liikme ainukasutuses oleva hooneosa pindala

9. Liikmeks saamise kuupäev

10. Liikmeks vastuvõtmise otsuse teinud organi nimetus ja otsuse kuupäev

11. Liikmesusega seotud kitsendused

Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruse nr 56 «Kohtu registriosakonna kodukord»
lisa 5
(kehtestatud justiitsministri 18. jaanuari 2008. a määrusega nr 5)

EESTI VABARIIK

REPUBLIC OF ESTONIA

TÕEND PIIRIÜLESEKS ÜHINEMISEKS

CERTIFICATE FOR CROSS-BORDER MERGER

Tõendi väljastamise päev, kuu (sõnaga), aasta:   Day, month and year of issuing the certificate:
     
 
     

[Maakohtu nimi] maakohtu registriosakond kinnitab, et [ühendatava äriühingu ärinimi], registrikood [registrikoodi number] on ühinemiseelsed toimingud nõuetekohaselt teinud. Ühinemise kohta on äriregistrisse tehtud kanne [päev, kuu, aasta].

The Registration Department of the [Harju, Tartu, Pärnu, Viru] County Court confirm that [ühendatava äriühingu nimi], registry code [registrikoodi number] has performed the pre-merger acts in adherence to the requirements. An entry concerning the merger has been made in the commercial register [päev, kuu, aasta].

[tõendi väljastaja täidab nurksulgudes olevad väljad ettenähtud andmetega ja kustutab nurksulud]

  •    Ühendatava ühingu suhtes on algatatud kohtumenetlus osade/aktsiate asendussuhte kontrollimiseks.

A court proceeding has been initiated with respect to the company being acquired for the purpose of verifying the share exchange ratio.

  •    Ühendatava ühingu suhtes ei ole algatatud kohtumenetlust osade/aktsiate asendussuhte kontrollimiseks.

No court proceeding has been initiated with respect to the company being acquired for the purpose of verifying the share exchange ratio.

[tõendi väljastaja märgib tõendile ühe ülalpakutud variantidest, mittevajaliku variandi kustutab]

[ees- ja perekonnanimi]

Kohtunikuabi / Assistant judge

Allkiri / Signature

Kohtu registriosakonna pitser / Seal of the Registration Department of the Court

* Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» lisa 16 on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

 

Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59
„Kohtule dokumentide esitamise kord“
lisa 16
(muudetud justiitsministri 18.01. 2008.a määrusega nr 5)

 

 

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)

 

 

NACE Rev.2

EMTAK 2008

TEGEVUSALA

 

 

 

A

A

A JAGU – PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK

 

 

 

01

01

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

 

 

 

01.1

011

Üheaastaste põllukultuuride kasvatus

 

 

 

01.11

0111

Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus

 

01111

Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus

01.12

0112

Riisikasvatus

 

01121

Riisikasvatus

01.13

0113

Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus

 

01131

Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus

01.14

0114

Suhkrurookasvatus

 

01141

Suhkrurookasvatus (v.a suhkrupeet)

01.15

0115

Tubakakasvatus

 

01151

Tubakakasvatus

01.16

0116

Kiutaimekasvatus

 

01161

Kiutaimekasvatus

01.19

0119

Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus

 

01191

Lillekasvatus

 

01199

Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus

 

 

 

01.2

012

Mitmeaastaste taimede kasvatus

 

 

 

01.21

0121

Viinamarjakasvatus

 

01211

Viinamarjakasvatus

01.22

0122

Troopiliste ja subtroopiliste viljade kasvatus

 

01221

Troopiliste ja subtroopiliste viljade kasvatus

01.23

0123

Tsitruseliste kasvatus

 

01231

Tsitruseliste kasvatus

01.24

0124

Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus

 

01241

Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus

01.25

0125

Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus

 

01251

Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus

01.26

0126

Õlitaimekasvatus

 

01261

Õlitaimekasvatus

01.27

0127

Joogitaimekasvatus

 

01271

Joogitaimekasvatus

01.28

0128

Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus

 

01281

Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus

01.29

0129

Muude mitmeaastaste taimede kasvatus

 

01291

Muude mitmeaastaste taimede kasvatus

 

 

 

01.3

013

Taimede paljundamine

 

 

 

01.30

0130

Taimede paljundamine

 

01301

Taimede paljundamine

 

 

 

01.4

014

Loomakasvatus

 

 

 

01.41

0141

Piimakarjakasvatus

 

01411

Piimakarjakasvatus

01.42

0142

Muu veislaste ja pühvlikasvatus

 

01421

Muu veislaste ja pühvlikasvatus

01.43

0143

Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus

 

01431

Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus

01.44

0144

Kaamelikasvatus

 

01441

Kaamelikasvatus

01.45

0145

Lamba- ja kitsekasvatus

 

01451

Lamba- ja kitsekasvatus

01.46

0146

Seakasvatus

 

01461

Seakasvatus

01.47

0147

Kodulinnukasvatus

 

01471

Kodulinnukasvatus

01.49

0149

Muu loomakasvatus

 

01491

Mesindus

 

01499

Muu loomakasvatus

 

 

 

01.5

015

Segapõllumajandus

 

 

 

01.50

0150

Segapõllumajandus

 

01501

Segapõllumajandus

 

 

 

01.6

016

Põllumajandust abistavad tegevusalad ja saagikoristusjärgsed tegevused

 

 

 

01.61

0161

Taimekasvatuse abitegevused

 

01611

Taimekasvatuse abitegevused

01.62

0162

Loomakasvatuse abitegevused

 

01621

Loomakasvatuse abitegevused

01.63

0163

Saagikoristusjärgsed tegevused

 

01631

Saagikoristusjärgsed tegevused

01.64

0164

Seemnete töötlemine paljundamiseks

 

01641

Seemnete töötlemine paljundamiseks

 

 

 

01.7

017

Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad

 

 

 

01.70

0170

Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad

 

01701

Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad

 

 

 

02

02

Metsamajandus ja metsavarumine

 

 

 

02.1

021

Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad

 

 

 

02.10

0210

Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad

 

02101

Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad

 

 

 

02.2

022

Metsavarumine

 

 

 

02.20

0220

Metsavarumine

 

02201

Metsavarumine

 

02202

Küttepuude tootmine

 

 

 

02.3

023

Looduslike materjalide kogumine, v.a puit

 

 

 

02.30

0230

Looduslike materjalide kogumine, v.a puit

 

02301

Looduslike materjalide kogumine, v.a puit

 

 

 

02.4

024

Metsamajandust abistavad tegevused

 

 

 

02.40

0240

Metsamajandust abistavad tegevused

 

02401

Metsamajandust abistavad tegevused

 

 

 

03

03

Kalapüük ja vesiviljelus

 

 

 

03.1

031

Kalapüük

 

 

 

03.11

0311

Merekalapüük

 

03111

Merekalapüük

03.12

0312

Mageveekalapüük

 

03121

Mageveekalapüük

 

 

 

03.2

032

Vesiviljelus

 

 

 

03.21

0321

Mere-vesiviljelus

 

03211

Mere-vesiviljelus

03.22

0322

Magevee-vesiviljelus

 

03221

Magevee-vesiviljelus

 

 

 

B

B

B JAGU – MÄETÖÖSTUS

 

 

 

05

05

Kivi- ja pruunsöe kaevandamine

 

 

 

05.1

051

Kivisöe kaevandamine

 

 

 

05.10

0510

Kivisöe kaevandamine

 

05101

Kivisöe kaevandamine

 

 

 

05.2

052

Pruunsöe kaevandamine

 

 

 

05.20

0520

Pruunsöe kaevandamine

 

05201

Pruunsöe kaevandamine

 

 

 

06

06

Toornafta ja maagaasi tootmine

 

 

 

06.1

061

Toornafta tootmine

 

 

 

06.10

0610

Toornafta tootmine

 

06101

Põlevkivi kaevandamine jm toornafta tootmine

 

 

 

06.2

062

Maagaasi tootmine

 

 

 

06.20

0620

Maagaasi tootmine

 

06201

Maagaasi tootmine

 

 

 

07

07

Metallimaakide kaevandamine

 

 

 

07.1

071

Rauamaagi kaevandamine

 

 

 

07.10

0710

Rauamaagi kaevandamine

 

07101

Rauamaagi kaevandamine

 

 

 

07.2

072

Mitteraudmetallide maakide kaevandamine

 

 

 

07.21

0721

Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine

 

07211

Uraani- ja tooriumimaagi kaevandamine

07.29

0729

Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine

 

07291

Muude mitteraudmetallide maakide kaevandamine

 

 

 

08

08

Muu kaevandamine

 

 

 

08.1

081

Kivi, liiva ja savi kaevandamine

 

 

 

08.11

0811

Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine

 

08111

Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine

08.12

0812

Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine

 

08121

Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine

 

08122

Killustiku tootmine

 

 

 

08.9

089

Mujal liigitamata kaevandamine

 

 

 

08.91

0891

Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine

 

08911

Kemikaalide ja mineraalväetiste toorme kaevandamine

08.92

0892

Turba tootmine

 

08921

Turba tootmine

08.93

0893

Soola kaevandamine

 

08931

Soola kaevandamine

08.99

0899

Muu mujal liigitamata kaevandamine

 

08991

Muu mujal liigitamata kaevandamine

 

 

 

09

09

Kaevandamist abistavad tegevusalad

 

 

 

09.1

091

Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad

 

 

 

09.10

0910

Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad

 

09101

Nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad

 

 

 

09.9

099

Muud kaevandamist abistavad tegevusalad

 

 

 

09.90

0990

Muud kaevandamist abistavad tegevusalad

 

09901

Muud kaevandamist abistavad tegevusalad

 

 

 

C

C

C JAGU – TÖÖTLEV TÖÖSTUS

 

 

 

10

10

Toiduainete tootmine

 

 

 

10.1

101

Liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine

 

 

 

10.11

1011

Liha töötlemine ja säilitamine

 

10111

Liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamajade tegevus

10.12

1012

Linnuliha töötlemine ja säilitamine

 

10121

Linnuliha töötlemine ja säilitamine, k.a sulgede tootmine

10.13

1013

Liha- ja linnulihatoodete tootmine

 

10131

Liha- ja linnulihatoodete tootmine

 

 

 

10.2

102

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

 

 

 

10.20

1020

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

 

10201

Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

 

 

 

10.3

103

Puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine

 

 

 

10.31

1031

Kartuli töötlemine ja säilitamine

 

10311

Kartuli töötlemine ja säilitamine

10.32

1032

Puu- ja köögiviljamahla tootmine

 

10321

Puu- ja köögiviljamahla tootmine

10.39

1039

Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine

 

10391

Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine

 

 

 

10.4

104

Taimse ja loomse õli ja rasva tootmine

 

 

 

10.41

1041

Õli ja rasva tootmine

 

10411

Õli ja rasva tootmine

10.42

1042

Margariini jms toidurasva tootmine

 

10421

Margariini jms toidurasva tootmine

 

 

 

10.5

105

Piimatoodete tootmine

 

 

 

10.51

1051

Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine

 

10511

Värske piima töötlemine, rõõsa koore tootmine

 

10512

Juustu- ja kohupiimatootmine

 

10519

Muude piimatoodete tootmine, sh või tootmine

10.52

1052

Jäätisetootmine

 

10521

Jäätisetootmine

 

 

 

10.6

106

Jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete tootmine

 

 

 

10.61

1061

Jahu ja tangainete tootmine

 

10611

Jahu ja tangainete tootmine, k.a jahvatamine

10.62

1062

Tärklise ja tärklisetoodete tootmine

 

10621

Tärklise ja tärklisetoodete tootmine

 

 

 

10.7

107

Pagari- ja makarontoodete tootmine

 

 

 

10.71

1071

Leivatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine

 

10711

Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine

10.72

1072

Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine

 

10721

Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine

10.73

1073

Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmine

 

10731

Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmine

 

 

 

10.8

108

Muude toiduainete tootmine

 

 

 

10.81

1081

Suhkrutootmine

 

10811

Suhkrutootmine

10.82

1082

Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine

 

10821

Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine

10.83

1083

Tee ja kohvi töötlemine

 

10831

Tee ja kohvi töötlemine

10.84

1084

Maitseainete ja -kastmete tootmine

 

10841

Maitseainete ja -kastmete tootmine

10.85

1085

Valmistoitude tootmine

 

10851

Valmistoitude tootmine

10.86

1086

Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine

 

10861

Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine

10.89

1089

Mujal liigitamata toiduainete tootmine

 

10891

Mujal liigitamata toiduainete tootmine

 

 

 

10.9

109

Valmis loomasööda tootmine

 

 

 

10.91

1091

Valmissööda tootmine loomakasvatusele

 

10911

Valmissööda tootmine loomakasvatusele

10.92

1092

Lemmikloomade valmistoidu tootmine

 

10921

Lemmikloomade valmistoidu tootmine

 

 

 

11

11

Joogitootmine

 

 

 

11.0

110

Joogitootmine

 

 

 

11.01

1101

Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine

 

11011

Kange alkoholi destilleerimine, rektifitseerimine ja segamine

11.02

1102

Viinamarjaveini tootmine

 

11021

Viinamarjaveini tootmine

11.03

1103

Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine

 

11031

Siidri ja muu marja- ja puuviljaveini tootmine

11.04

1104

Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine

 

11041

Muude destilleerimata kääritatud jookide tootmine

11.05

1105

Õlletootmine

 

11051

Õlletootmine

11.06

1106

Linnasetootmine

 

11061

Linnasetootmine

11.07

1107

Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine

 

11071

Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine

 

 

 

12

12

Tubakatoodete tootmine

 

 

 

12.0

120

Tubakatoodete tootmine

 

 

 

12.00

1200

Tubakatoodete tootmine

 

12001

Tubakatoodete tootmine

 

 

 

13

13

Tekstiilitootmine

 

 

 

13.1

131

Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine

 

 

 

13.10

1310

Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine

 

13101

Tekstiilkiudude ettevalmistamine ja ketramine

 

 

 

13.2

132

Riidekudumine

 

 

 

13.20

1320

Riidekudumine

 

13201

Riidekudumine

 

 

 

13.3

133

Tekstiili viimistlemine

 

 

 

13.30

1330

Tekstiili viimistlemine

 

13301

Tekstiili viimistlemine

 

 

 

13.9

139

Muu tekstiilitootmine

 

 

 

13.91

1391

Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine

 

13911

Silmkoe- ja heegelkanga (trikookanga) tootmine

13.92

1392

Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad

 

13921

Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, aknasisekatted jm eesriided

 

13929

Muude valmis tekstiiltoodete tootmine

13.93

1393

Vaipade ja vaipkatete tootmine

 

13931

Vaipade ja vaipkatete tootmine

13.94

1394

Nööri, köie ja võrgulina tootmine

 

13941

Nööri, köie ja võrgulina tootmine

13.95

1395

Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad

 

13951

Lausriide ja lausriidest toodete tootmine, v.a rõivad

13.96

1396

Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine

 

13961

Tehnilise ja tööstusliku otstarbega tekstiilide tootmine

13.99

1399

Mujal liigitamata tekstiilitootmine

 

13991

Mujal liigitamata tekstiilitootmine, sh kaunistusnööri-, tülli-, pitsi-, paela- ja tikanditootmine

 

 

 

14

14

Rõivatootmine

 

 

 

14.1

141

Rõivatootmine, v.a karusnahast rõivad

 

 

 

14.11

1411

Nahkrõivaste tootmine

 

14111

Nahkrõivaste tootmine

14.12

1412

Töörõivaste tootmine

 

14121

Töörõivaste tootmine

14.13

1413

Muude pealisrõivaste tootmine

 

14131

Muude pealisrõivaste tootmine, k.a rätsepatöö

14.14

1414

Alusrõivaste tootmine

 

14141

Alusrõivaste tootmine, sh T-särkide, päevasärkide, hommikumantlite, öösärkide jms tootmine

14.19

1419

Muude rõivaste ja rõivalisandite tootmine

 

14191

Peakatete valmistamine, k.a karusnahast

 

14199

Muude mujal liigitamata rõivaste ja rõivalisandite tootmine

 

 

 

14.2

142

Karusnahatoodete tootmine

 

 

 

14.20

1420

Karusnahatoodete tootmine

 

14201

Karusnahatoodete tootmine (v.a mütsid ja kindad)

 

 

 

14.3

143

Silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine

 

 

 

14.31

1431

Suka- ja sokitootmine

 

14311

Suka- ja sokitootmine

14.39

1439

Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine

 

14391

Muude silmkoe- ja heegelrõivaste tootmine, nt pulloverid, kampsunid jms tooted

 

 

 

15

15

Nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine

 

 

 

15.1

151

Nahatöötlemine ja -parkimine; kohvrite, käekottide, sadulsepatoodete ja rakmete tootmine; karusnaha töötlemine ja värvimine

 

 

 

15.11

1511

Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine

 

15111

Nahatöötlemine ja -parkimine; karusnaha töötlemine ja värvimine

15.12

1512

Kohvrite, käekottide, sadulsepatoodete, rakmete tootmine

 

15121

Kohvrite, käekottide jms kaupade tootmine

 

15122

Sadulsepatoodete tootmine (sadulad, hobuserakmed jm)

 

15129

Muude nahktoodete tootmine

 

 

 

15.2

152

Jalatsitootmine

 

 

 

15.20

1520

Jalatsitootmine

 

15201

Jalatsitootmine

 

 

 

16

16

Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

 

 

 

16.1

161

Puidu saagimine ja hööveldamine

 

 

 

16.10

1610

Puidu saagimine ja hööveldamine

 

16101

Saematerjali tootmine

 

16102

Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus

 

16109

Muude puidutöötlemissaaduste tootmine, sh hakkepuit, puitvill jms

 

 

 

16.2

162

Puidust, korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

 

 

 

16.21

1621

Spooni ja puitplaatide tootmine

 

16211

Spooni ja vineeri tootmine

 

16212

Puitlaast- ja puitkiudplaadi tootmine

 

16219

Muude puitplaatide tootmine

16.22

1622

Kilpparketi tootmine

 

16221

Kilpparketi tootmine

16.23

1623

Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine

 

16231

Puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad)

 

16232

Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine

 

16239

Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine

16.24

1624

Puittaara tootmine

 

16241

Puittaara ja puitaluste tootmine

16.29

1629

Muude puittoodete tootmine; korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

 

16291

Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine

 

16292

Korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine

 

 

 

 

 

 

17

17

Paberi ja pabertoodete tootmine

 

 

 

17.1

171

Paberimassi, paberi ja papi tootmine

 

 

 

17.11

1711

Paberimassi tootmine

 

17111

Paberimassi tootmine

17.12

1712

Paberi- ja papitootmine

 

17121

Paberi- ja papitootmine

 

 

 

17.2

172

Paber- ja papptoodete tootmine

 

 

 

17.21

1721

Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine

 

17211

Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine

17.22

1722

Paberist kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmine

 

17221

Paberist kodu- ja hügieenitarvete k.a tekstiilvati ja vatist toodete tootmine

17.23

1723

Paberist kirjatarvete tootmine

 

17231

Paberist kirjatarvete tootmine

17.24

1724

Tapeeditootmine

 

17241

Tapeeditootmine

17.29

1729

Muude paber- ja papptoodete tootmine

 

17291

Muude paber- ja papptoodete tootmine

 

 

 

18

18

Trükindus ja salvestiste paljundus

 

 

 

18.1

181

Trükindus ja selle sidusalad

 

 

 

18.11

1811

Ajalehtede trükkimine

 

18111

Ajalehtede trükkimine

18.12

1812

Muu trükkimine

 

18121

Raamatute trükkimine

 

18122

Perioodikaväljaannete, ärikataloogide, reklaammaterjalide, äriblankettide jm kontoritarvete trükkimine

 

18129

Mujal liigitamata trükkimine, k.a siiditrükk

18.13

1813

Trükieelne tegevus

 

18131

Trükieelne tegevus

18.14

1814

Köitmine ja selle sidusalad

 

18141

Köitmine ja selle sidusalad

 

 

 

18.2

182

Salvestiste paljundus

 

 

 

18.20

1820

Salvestiste paljundus

 

18201

Salvestiste paljundus

 

 

 

19

19

Koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine

 

 

 

19.1

191

Koksitootmine

 

 

 

19.10

1910

Koksitootmine

 

19101

Koksitootmine

 

 

 

19.2

192

Puhastatud naftatoodete tootmine

 

 

 

19.20

1920

Puhastatud naftatoodete tootmine

 

19201

Puhastatud naftatoodete (sh turbabriketi) tootmine

 

 

 

20

20

Kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

 

 

 

20.1

201

Põhikemikaalide, väetise ja lämmastikuühendite tootmine; plasti ja sünteeskautšuki tootmine algkujul

 

 

 

20.11

2011

Tööstusgaaside tootmine

 

20111

Tööstusgaaside tootmine

20.12

2012

Värvainete ja pigmentide tootmine

 

20121

Värvainete ja pigmentide tootmine

20.13

2013

Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine

 

20131

Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine

20.14

2014

Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine

 

20141

Muude orgaaniliste põhikemikaalide tootmine

20.15

2015

Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine

 

20151

Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine

20.16

2016

Plasti tootmine algkujul

 

20161

Plasti tootmine algkujul

20.17

2017

Sünteeskautšuki (toorkummi) tootmine algkujul

 

20171

Sünteeskautšuki (toorkummi) tootmine algkujul

 

 

 

20.2

202

Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine

 

 

 

20.20

2020

Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine

 

20201

Taimekaitsevahendite ja muude agrokeemiatoodete tootmine

 

 

 

20.3

203

Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine

 

 

 

20.30

2030

Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine

 

20301

Värvide, lakkide ja muude viimistlusvahendite ning trükivärvide ja mastiksite tootmine

 

 

 

20.4

204

Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite, parfüümide ja tualetitarvete tootmine

 

 

 

20.41

2041

Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine

 

20411

Seebi, pesemis-, puhastus- ja poleervahendite tootmine

20.42

2042

Parfüümide ja tualetitarvete tootmine

 

20421

Parfüümide ja tualetitarvete tootmine

 

 

 

20.5

205

Muude keemiatoodete tootmine

 

 

 

20.51

2051

Lõhkeaine tootmine

 

20511

Lõhkeaine tootmine

 

20512

Tikutootmine

20.52

2052

Liimitootmine

 

20521

Liimitootmine

20.53

2053

Eeterlike õlide tootmine

 

20531

Eeterlike õlide tootmine

20.59

2059

Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine

 

20591

Mujal liigitamata keemiatoodete tootmine

 

 

 

20.6

206

Keemilise kiu tootmine

 

 

 

20.60

2060

Keemilise kiu tootmine

 

20601

Keemilise kiu tootmine

 

 

 

21

21

Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine

 

 

 

21.1

211

Põhifarmaatsiatoodete tootmine

 

 

 

21.10

2110

Põhifarmaatsiatoodete tootmine

 

21101

Põhifarmaatsiatoodete tootmine

 

 

 

21.2

212

Ravimpreparaatide tootmine

 

 

 

21.20

2120

Ravimpreparaatide tootmine

 

21201

Ravimite jm farmaatsiatoodete tootmine

 

 

 

22

22

Kummi- ja plasttoodete tootmine

 

 

 

22.1

221

Kummitoodete tootmine

 

 

 

22.11

2211

Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja taastamine

 

22111

Kummirehvide ja sisekummide tootmine; kummirehvide protekteerimine ja taastamine

22.19

2219

Muude kummitoodete tootmine

 

22191

Kummiplaatide, -lehtede, -torude, -voolikute jms tootmine

 

22199

Mujal liigitamata kummitoodete tootmine

 

 

 

22.2

222

Plasttoodete tootmine

 

 

 

22.21

2221

Plastplaatide, -lehtede, -torude ja -profiilide tootmine

 

22211

Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine

22.22

2222

Plasttaara tootmine

 

22221

Plasttaara tootmine

22.23

2223

Plastist ehitustoodete tootmine

 

22231

Plastist sanitaarseadmete tootmine (vannid, kraanikausid jne)

 

22232

Plastuste, -akende, -vaheseinte jms tootmine

 

22239

Muude plastist ehitustoodete tootmine

22.29

2229

Muude plasttoodete tootmine

 

22291

Muude plasttoodete tootmine

 

 

 

23

23

Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

 

 

 

23.1

231

Klaasi ja klaastoodete tootmine

 

 

 

23.11

2311

Lehtklaasi tootmine

 

23111

Lehtklaasi tootmine

23.12

2312

Lehtklaasi vormimine ja töötlemine

 

23121

Lehtklaasi vormimine ja töötlemine

23.13

2313

Klaasanumate tootmine

 

23131

Klaasnõude jm sisekujunduses kasutatavate klaasesemete tootmine

 

23132

Klaastaara tootmine

23.14

2314

Klaaskiutootmine

 

23141

Klaaskiutootmine

23.19

2319

Muu klaasi tootmine ja töötlemine, sh tehniline klaas

 

23191

Kaaspaketi jm klaasist ehitusmaterjali tootmine

 

23199

Muude klaastoodete ja tehnilise klaasi tootmine

 

 

 

23.2

232

Tulekindlate toodete tootmine

 

 

 

23.20

2320

Tulekindlate toodete tootmine

 

23201

Tulekindlate toodete tootmine

 

 

 

23.3

233

Savist ehitusmaterjalide tootmine

 

 

 

23.31

2331

Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine

 

23311

Keraamiliste kivide ja plaatide tootmine

23.32

2332

Põletatud savist telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine

 

23321

Põletatud savist telliste, kivide ja muude ehitustoodete tootmine

 

 

 

23.4

234

Muude portselan- ja keraamikatoodete tootmine

 

 

 

23.41

2341

Kodu- ja ehiskeraamika tootmine

 

23411

Kodu- ja ehiskeraamika tootmine

23.42

2342

Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine

 

23421

Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine

23.43

2343

Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine

 

23431

Keraamiliste isolaatorite ja isolatsioonielementide tootmine

23.44

2344

Muu tehnilise keraamika tootmine

 

23441

Muu tehnilise keraamika tootmine

23.49

2349

Muu keraamika tootmine

 

23491

Muu keraamika tootmine

 

 

 

23.5

235

Tsemendi-, lubja- ja kipsitootmine

 

 

 

23.51

2351

Tsemenditootmine

 

23511

Tsemenditootmine

23.52

2352

Lubja- ja kipsitootmine

 

23521

Lubja- ja kipsitootmine

 

 

 

23.6

236

Betoon-, tsement- ja kipstoodete tootmine

 

 

 

23.61

2361

Betoonist ehitustoodete tootmine

 

23611

Kokkupandavate betoonehitiste ja nende elementide tootmine

 

23619

Betoonist muude ehitustoodete tootmine

23.62

2362

Kipsist ehitustoodete tootmine

 

23621

Kipsist ehitustoodete tootmine

23.63

2363

Valmis betoonisegu tootmine

 

23631

Valmis betoonisegu tootmine

23.64

2364

Mörditootmine

 

23641

Mörditootmine

23.65

2365

Kiudtsemendi tootmine

 

23651

Kiudtsemendi tootmine

23.69

2369

Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine

 

23691

Muude betoon-, kips- ja tsementtoodete tootmine

 

 

 

23.7

237

Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus

 

 

 

23.70

2370

Kivilõikamine, -vormimine ja -viimistlus

 

23701

Looduskivist hauakivide, -plaatide jms valmistamine

 

23702

Paekivist ja dolomiidist ehitusmaterjalide jm toodete tootmine

 

23709

Graniidist, marmorist jm looduslikust kivist toodete tootmine

 

 

 

23.9

239

Mujal liigitamata abrasiivtoodete ja mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

 

 

 

23.91

2391

Abrasiivtoodete tootmine

 

23911

Abrasiivtoodete tootmine

23.99

2399

Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

 

23991

Mujal liigitamata muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

 

 

 

24

24

Metallitootmine

 

 

 

24.1

241

Raua, terase ja ferrosulamite tootmine

 

 

 

24.10

2410

Raua, terase ja ferrosulamite tootmine

 

24101

Raua, terase ja ferrosulamite tootmine

 

 

 

24.2

242

Terastorude, -õõnesprofiilide jms -toruliitmike tootmine

 

 

 

24.20

2420

Terastorude, -õõnesprofiilide jms -toruliitmike tootmine

 

24201

Terasest torude, õõnesprofiilide ja toruliitmike tootmine

 

 

 

24.3

243

Muude terase esmatöötlustoodete tootmine

 

 

 

24.31

2431

Külmtõmbamine lattideks

 

24311

Külmtõmbamine lattideks

24.32

2432

Külmvaltsimine kitsasteks ribadeks

 

24321

Külmvaltsimine kitsasteks ribadeks

24.33

2433

Külmvormimine ja -painutamine

 

24331

Külmvormimine ja -painutamine

24.34

2434

Traadi külmtõmbamine

 

24341

Traadi külmtõmbamine

 

 

 

24.4

244

Vääris- ja mitteraudmetallide tootmine

 

 

 

24.41

2441

Väärismetallitootmine

 

24411

Väärismetallitootmine

24.42

2442

Alumiiniumitootmine

 

24421

Alumiiniumitootmine

24.43

2443

Plii-, tsingi- ja tinatootmine

 

24431

Plii-, tsingi- ja tinatootmine

24.44

2444

Vasetootmine

 

24441

Vasetootmine

24.45

2445

Muude mitteraudmetallide tootmine

 

24451

Muude mitteraudmetallide tootmine

24.46

2446

Tuumkütuse töötlemine

 

24461

Tuumkütuse töötlemine

 

 

 

24.5

245

Metallivalu

 

 

 

24.51

2451

Malmivalu

 

24511

Malmivalu

24.52

2452

Terasevalu

 

24521

Terasevalu

 

 

 

24.53

2453

Kergmetallide valu

 

24531

Kergmetallide valu

24.54

2454

Muude mitteraudmetallide valu

 

24541

Muude mitteraudmetallide valu

 

 

 

25

25

Metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

 

 

 

25.1

251

Metallkonstruktsioonide tootmine

 

 

 

25.11

2511

Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine

 

25111

Kokkupandavate metallehitiste tootmine

 

25119

Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine

25.12

2512

Metalluste ja -akende tootmine

 

25121

Metalluste ja -akende tootmine

 

 

 

25.2

252

Metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine

 

 

 

25.21

2521

Keskkütteradiaatorite ja -kuumaveekatelde tootmine

 

25211

Keskkütteradiaatorite ja keskkütte-kuumaveekatelde tootmine

25.29

2529

Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine

 

25291

Muude metallpaakide, -reservuaaride ja -mahutite tootmine

 

 

 

25.3

253

Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad

 

 

 

25.30

2530

Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad

 

25301

Aurukatelde tootmine, v.a keskkütte-kuumaveekatlad

 

 

 

25.4

254

Relva- ja laskemoonatootmine

 

 

 

25.40

2540

Relva- ja laskemoonatootmine

 

25401

Relva- ja laskemoonatootmine

 

 

 

25.5

255

Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia

 

 

 

25.50

2550

Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia

 

25501

Metalli sepistamine, pressimine, stantsimine ja rullvaltsimine; pulbermetallurgia

 

 

 

25.6

256

Metallitöötlus ja metallpindade katmine; mehaaniline metallitöötlus

 

 

 

25.61

2561

Metallitöötlus ja metallpindade katmine

 

25611

Metallitöötlus ja metallpindade katmine

25.62

2562

Mehaaniline metallitöötlus

 

25621

Mehaaniline metallitöötlus

 

 

 

25.7

257

Lõike- ja tööriistade ning rauakaupade tootmine

 

 

 

25.71

2571

Lõike- ja söögiriistade tootmine

 

25711

Lõike- ja söögiriistade tootmine

25.72

2572

Lukkude ja hingede tootmine

 

25721

Lukkude ja hingede tootmine

25.73

2573

Tööriistade tootmine

 

25731

Valuvormide tootmine

 

25739

Muude tööriistade tootmine

 

 

 

25.9

259

Muude metalltoodete tootmine

 

 

 

25.91

2591

Terasvaatide jms mahutite tootmine

 

25911

Terasvaatide jms mahutite tootmine

 

 

 

25.92

2592

Kergmetalltaara tootmine

 

25921

Kergmetalltaara tootmine

25.93

2593

Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine

 

25931

Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine

25.94

2594

Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine

 

25941

Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine

25.99

2599

Mujal liigitamata metalltoodete tootmine

 

25991

Mujal liigitamata metalltoodete tootmine

 

 

 

26

26

Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

 

 

 

26.1

261

Elektronkomponentide ja trükkplaatide tootmine

 

 

 

26.11

2611

Elektronkomponentide tootmine

 

26111

Elektronkomponentide tootmine

26.12

2612

Trükkplaatide tootmine

 

26121

Trükkplaatide tootmine

 

 

 

26.2

262

Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine

 

 

 

26.20

2620

Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine

 

26201

Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine

 

 

 

26.3

263

Sideseadmete tootmine

 

 

 

26.30

2630

Sideseadmete tootmine

 

26301

Sideseadmete tootmine

 

 

 

26.4

264

Tarbeelektroonika tootmine

 

 

 

26.40

2640

Tarbeelektroonika tootmine

 

26401

Tarbeelektroonika tootmine

 

 

 

26.5

265

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine; ajanäitajate tootmine

 

 

 

26.51

2651

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine

 

26511

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine

26.52

2652

Ajanäitajate tootmine

 

26521

Ajanäitajate tootmine

 

 

 

26.6

266

Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine

 

 

 

26.60

2660

Kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine

 

26601

Kiiritusseadmete, elektromeditsiini- ja elektroteraapiaseadmete tootmine

 

 

 

26.7

267

Optikainstrumentide ja fotoseadmete tootmine

 

 

 

26.70

2670

Optikainstrumentide ja fotoseadmete tootmine

 

26701

Optikainstrumentide ja fotoseadmete tootmine

 

 

 

26.8

268

Magnet- ja optiliste andmekandjate tootmine

 

 

 

26.80

2680

Magnet- ja optiliste andmekandjate tootmine

 

26801

Magnetandmekandjate ja optiliste andmekandjate tootmine

 

 

 

27

27

Elektriseadmete tootmine

 

 

 

27.1

271

Elektrimootorite, -generaatorite, trafode ja elektrijaotusseadmete ning juhtaparatuuri tootmine

 

 

 

27.11

2711

Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine

 

27111

Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine

27.12

2712

Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine

 

27121

Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine

 

 

 

27.2

272

Patareide ja akude tootmine

 

 

 

27.20

2720

Patareide ja akude tootmine

 

27201

Patareide ja akude tootmine

 

 

 

27.3

273

Juhtmestiku ja selle tarvikute tootmine

 

 

 

27.31

2731

Kiudoptilise kaabli tootmine

 

27311

Kiudoptilise kaabli tootmine

27.32

2732

Muu elektroonika ja elektrijuhtme või -kaabli tootmine

 

27321

Muu elektroonika ja elektrijuhtme või -kaabli tootmine

27.33

2733

Juhtmestiku tarvikute tootmine

 

27331

Juhtmestiku tarvikute tootmine

 

 

 

27.4

274

Elektriliste valgustusseadmete tootmine

 

 

 

27.40

2740

Elektriliste valgustusseadmete tootmine

 

27401

Elektriliste valgustusseadmete tootmine

 

 

 

27.5

275

Kodumasinate tootmine

 

 

 

27.51

2751

Elektriliste kodumasinate tootmine

 

27511

Elektriliste kodumasinate tootmine

27.52

2752

Mitteelektriliste kodumasinate tootmine

 

27521

Mitteelektriliste kodumasinate tootmine

 

 

 

27.9

279

Muude elektriseadmete tootmine

 

 

 

27.90

2790

Muude elektriseadmete tootmine

 

27901

Muude elektriseadmete tootmine

 

 

 

28

28

Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine

 

 

 

28.1

281

Üldmasinate tootmine

 

 

 

28.11

2811

Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid

 

28111

Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhu- ja mootorsõidukite ning mootorrataste mootorid

 

 

 

28.12

2812

Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine

 

28121

Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine

28.13

2813

Muude pumpade ja kompressorite tootmine

 

28131

Muude pumpade ja kompressorite tootmine

28.14

2814

Muude kraanide ja ventiilide tootmine

 

28141

Muude kraanide ja ventiilide tootmine

28.15

2815

Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmine

 

28151

Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmine

 

 

 

28.2

282

Muude üldmasinate tootmine

 

 

 

28.21

2821

Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine

 

28211

Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine

28.22

2822

Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine

 

28221

Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine

28.23

2823

Kontorimasinate ja -seadmete tootmine, v.a arvutid ja arvuti välisseadmed

 

28231

Kontorimasinate ja -seadmete tootmine, v.a arvutid ja arvuti välisseadmed

28.24

2824

Ajamiga käsi-tööriistade tootmine

 

28241

Ajamiga käsi-tööriistade tootmine

28.25

2825

Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine

 

28251

Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine

28.29

2829

Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine

 

28291

Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine

 

 

 

28.3

283

Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine

 

 

 

28.30

2830

Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine

 

28301

Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine 

 

 

 

28.4

284

Metallistantside ja muude tööpinkide tootmine

 

 

 

28.41

2841

Metallistantside tootmine

 

28411

Metallistantside tootmine

28.49

2849

Muude tööpinkide tootmine

 

28491

Muude tööpinkide tootmine

 

 

 

28.9

289

Muude erimasinate tootmine

 

 

 

28.91

2891

Metallurgiamasinate tootmine

 

28911

Metallurgiamasinate tootmine

28.92

2892

Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine

 

28921

Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmine

28.93

2893

Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine

 

28931

Toiduaine-, joogi- ja tubakatööstusmasinate tootmine

28.94

2894

Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine

 

28941

Tekstiili-, rõiva- ja nahatööstusmasinate tootmine

28.95

2895

Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine

 

28951

Paberi- ja papitööstusmasinate tootmine

28.96

2896

Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine

 

28961

Plasti- ja kummitööstusmasinate tootmine

28.99

2899

Mujal liigitamata erimasinate tootmine

 

28991

Mujal liigitamata erimasinate tootmine

 

 

 

29

29

Mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine

 

 

 

29.1

291

Mootorsõidukite tootmine

 

 

 

29.10

2910

Mootorsõidukite tootmine

 

29101

Mootorsõidukite tootmine

 

 

 

29.2

292

Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine

 

 

 

29.20

2920

Mootorsõidukikerede tootmine; haagiste ja poolhaagiste tootmine

 

29201

Mootorsõidukikerede tootmine

 

29202

Haagiste, poolhaagiste ning konteinerite tootmine

 

 

 

29.3

293

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete tootmine

 

 

 

29.31

2931

Mootorsõidukite  elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine

 

29311

Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine

29.32

2932

Mootorsõidukite  muude osade ja lisaseadmete tootmine

 

29321

Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine

 

 

 

30

30

Muude transpordivahendite tootmine

 

 

 

30.1

301

Laeva- ja paadiehitus

 

 

 

30.11

3011

Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus

 

30111

Laevade ehitus

 

30112

Ujuvkonstruktsioonide ehitus

30.12

3012

Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus

 

30121

Lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus

 

 

 

30.2

302

Raudteevedurite ja -veeremi tootmine

 

 

 

30.20

3020

Raudteevedurite ja -veeremi tootmine

 

30201

Raudteevedurite ja -veeremi tootmine

 

 

 

30.3

303

Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine

 

 

 

30.30

3030

Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine

 

30301

Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine

 

 

 

30.4

304

Militaarveokite tootmine

 

 

 

30.40

3040

Militaarveokite tootmine

 

30401

Militaarveokite tootmine

 

 

 

30.9

309

Mujal liigitamata transpordivahendite tootmine

 

 

 

30.91

3091

Mootorrataste tootmine

 

30911

Mootorrataste tootmine

30.92

3092

Jalgrataste ja invasõidukite tootmine

 

30921

Jalgrataste ja invasõidukite tootmine

30.99

3099

Muude mujal liigitamata transpordivahendite tootmine

 

30991

Muude mujal liigitamata transpordivahendite tootmine

 

 

 

31

31

Mööblitootmine

 

 

 

31.0

310

Mööblitootmine

 

 

 

31.01

3101

Kontori- ja kauplusemööbli tootmine

 

31011

Kontori- ja kauplusemööbli tootmine

31.02

3102

Köögimööbli tootmine

 

31021

Köögimööbli tootmine

31.03

3103

Madratsitootmine

 

31031

Madratsitootmine

31.09

3109

Muu mööbli tootmine

 

31091

Mujal liigitamata mööbli tootmine

 

31092

Mööbliosade tootmine

 

 

 

32

32

Muu tootmine

 

 

 

32.1

321

Väärisesemete, ehete jms toodete tootmine

 

 

 

32.11

3211

Müntide vermimine

 

32111

Müntide vermimine

32.12

3212

Väärisesemete jms toodete tootmine

 

32121

Väärisesemete jms toodete tootmine

32.13

3213

Juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine

 

32131

Juveeltoodete imitatsioonide jms tootmine

 

 

 

32.2

322

Muusikariistade tootmine

 

 

 

32.20

3220

Muusikariistade tootmine

 

32201

Muusikariistade tootmine

 

 

 

32.3

323

Sporditarvete tootmine

 

 

 

32.30

3230

Sporditarvete tootmine

 

32301

Sporditarvete tootmine

 

 

 

32.4

324

Mängude ja mänguasjade tootmine

 

 

 

32.40

3240

Mängude ja mänguasjade tootmine

 

32401

Mängude ja mänguasjade tootmine

 

 

 

32.5

325

Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine

 

 

 

32.50

3250

Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine

 

32501

Ortopeediliste abivahendite ja nende osade tootmine

 

32502

Prillide, läätsede ja nende osade tootmine

 

32509

Muu meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine

 

 

 

32.9

329

Mujal liigitamata tootmine

 

 

 

32.91

3291

Harja-, pintsli- ja luuatootmine

 

32911

Harja-, pintsli- ja luuatootmine

32.99

3299

Muu mujal liigitamata tootmine

 

32991

Muu mujal liigitamata tootmine

 

 

 

33

33

Masinate ja seadmete remont ja paigaldus

 

 

 

33.1

331

Metalltoodete, masinate ja seadmete remont

 

 

 

33.11

3311

Metalltoodete remont

 

33111

Metalltoodete remont

33.12

3312

Masinate ja seadmete remont

 

33121

Masinate ja seadmete remont

33.13

3313

Elektroonika- ja optikaseadmete remont

 

33131

Elektroonika- ja optikaseadmete remont

33.14

3314

Elektriseadmete remont

 

33141

Elektriseadmete remont

33.15

3315

Laevade ja paatide remont ja hooldus

 

33151

Laevade ja paatide remont ja hooldus

33.16

3316

Õhu- ja kosmosesõidukite remont ja hooldus

 

33161

Õhu- ja kosmosesõidukite remont ja hooldus

33.17

3317

Muude transpordivahendite remont ja hooldus

 

33171

Muude transpordivahendite remont ja hooldus

33.19

3319

Muude seadmete remont

 

33191

Muude seadmete remont

 

 

 

33.2

332

Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus

 

 

 

33.20

3320

Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus

 

33201

Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus

 

 

 

D

D

D JAGU – ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE

 

 

 

35

35

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

 

 

 

35.1

351

Elektrienergia tootmine, ülekanne ja jaotus

 

 

 

35.11

3511

Elektrienergia tootmine

 

35111

Elektrienergia tootmine mittetaastuvast energiaallikast

 

35112

Elektrienergia tootmine hüdroenergiast

 

35113

Elektrienergia tootmine tuuleenergiast

 

35119

Muu elektrienergia tootmine (sh biomassist)

35.12

3512

Elektrienergia ülekanne

 

35121

Elektrienergia ülekanne

35.13

3513

Elektrienergia jaotus

 

35131

Elektrienergia jaotus

35.14

3514

Elektrienergia müük

 

35141

Elektrienergia müük

 

 

 

35.2

352

Gaasitootmine; gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu

 

 

 

35.21

3521

Gaasitootmine

 

35211

Gaasitootmine

35.22

3522

Gaaskütuste jaotus magistraalvõrkude kaudu

 

35221

Maagaasi ülekanne ja  jaotus maagaasivõrgu  kaudu

35.23

3523

Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu

 

35231

Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu

 

 

 

35.3

353

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

 

 

 

35.30

3530

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

 

35301

Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

 

 

 

E

E

E JAGU – VEEVARUSTUS; KANALISATSIOON, JÄÄTME- JA SAASTEKÄITLUS

 

 

 

36

36

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

 

 

 

36.0

360

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

 

 

 

36.00

3600

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

 

36001

Veekogumine, -töötlus ja -varustus

 

 

 

37

37

Kanalisatsioon

 

 

 

37.0

370

Kanalisatsioon

 

 

 

37.00

3700

Kanalisatsioon

 

37001

Kanalisatsioon ja heitveekäitlus

 

 

 

38

38

Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine

 

 

 

38.1

381

Jäätmekogumine

 

 

 

38.11

3811

Tavajäätmete kogumine

 

38111

Tavajäätmete kogumine

38.12

3812

Ohtlike jäätmete kogumine

 

38121

Ohtlike jäätmete kogumine

 

 

 

38.2

382

Jäätmetöötlus ja -kõrvaldus

 

 

 

38.21

3821

Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus

 

38211

Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus

38.22

3822

Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus

 

38221

Ohtlike jäätmete töötlus ja kõrvaldus

 

 

 

38.3

383

Materjalide taaskasutusele võtmine

 

 

 

38.31

3831

Vrakkide demonteerimine

 

38311

Vrakkide demonteerimine

38.32

3832

Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine

 

38321

Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine

 

 

 

39

39

Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

 

 

 

39.0

390

Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

 

 

 

39.00

3900

Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

 

39001

Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

 

 

 

F

F

F JAGU – EHITUS

 

 

 

41

41

Hoonete ehitus

 

 

 

41.1

411

Hoonestusprojektide arendus

 

 

 

41.10

4110

Hoonestusprojektide arendus

 

41101

Hoonestusprojektide arendus

 

 

 

41.2

412

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

 

 

 

41.20

4120

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

 

41201

Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

 

 

 

42

42

Rajatiste ehitus

 

 

 

42.1

421

Teede ja raudteede ehitus

 

 

 

42.11

4211

Teede ja kiirteede ehitus

 

42111

Teede ja kiirteede ehitus

42.12

4212

Raudteede ja metroo ehitus

 

42121

Raudteede ja metroo ehitus, hooldus ja remont

42.13

4213

Silla- ja tunneliehitus

 

42131

Silla- ja tunneliehitus

 

 

 

42.2

422

Tehnovõrgutrasside ehitus

 

 

 

42.21

4221

Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

 

42211

Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

 

42212

Kaevude puurimine

42.22

4222

Elektri- ja sidevõrkude ehitus

 

42221

Elektri- ja sidevõrkude ehitus

 

 

 

42.9

429

Muude rajatiste ehitus

 

 

 

42.91

4291

Vesiehitus

 

42911

Vesiehitus

42.99

4299

Mujal liigitamata rajatiste ehitus

 

42991

Mujal liigitamata rajatiste ehitus

 

 

 

43

43

Eriehitustööd

 

 

 

43.1

431

Lammutamine ja ehitusplatside ettevalmistus

 

 

 

43.11

4311

Lammutamine

 

43111

Lammutamine

43.12

4312

Ehitusplatside ettevalmistus

 

43121

Ehitusplatside ettevalmistus ja puhastus

 

43122

Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus

 

43129

Muud kaeve- ja mullatööd

 

 

 

43.13

4313

Kontrollpuurimine ja sondimine

 

43131

Kontrollpuurimine ja sondimine

 

 

 

43.2

432

Elektriinstallatsioon ja torustiku paigaldus jm ehituspaigaldustööd

 

 

 

43.21

4321

Elektriinstallatsioon

 

43211

Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus

 

43212

Tulekahjualarmide, häire- ja valvesignalisatsiooni paigaldus

 

43213

Telekommunikatsioonikaablite ja antennide paigaldus

43.22

4322

Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus

 

43221

Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus

 

43222

Veetorustiku  ja sanitaarseadmete paigaldus

43.29

4329

Muud ehituspaigaldustööd

 

43291

Isolatsioonitööd

 

43299

Mujal liigitamata ehituspaigaldustööd

 

 

 

43.3

433

Ehitiste viimistlus ja lõpetamine

 

 

 

43.31

4331

Krohvimine

 

43311

Krohvimine

43.32

4332

Ehituspuusepatoodete paigaldus

 

43321

Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus

 

43329

Muude ehituspuusepatoodete paigaldus

43.33

4333

Põranda- ja seinakatete paigaldus

 

43331

Põranda- ja seinakatete paigaldus

43.34

4334

Värvimine ja klaasimine

 

43341

Värvimine ja klaasimine

43.39

4339

Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine

 

43391

Muu ehitiste viimistlus ja lõpetamine

 

 

 

43.9

439

Muud eriehitustööd

 

 

 

43.91

4391

Katusetööd

 

43911

Katusetööd

43.99

4399

Muud mujal liigitamata eriehitustööd

 

43991

Vundamendi- ja betoonitööd jm müüritööd

 

43992

Pottsepatööd. Ahjude ja kaminate tegemine, k.a tööstuskorstnate ja -ahjude ladumine

 

43993

Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga

 

43999

Muud eriehitustööd

 

 

 

G

G

G JAGU – HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE JA MOOTORRATASTE REMONT

 

 

 

45

45

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont

 

45.1

451

Mootorsõidukite müük

 

 

 

45.11

4511

Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük

 

45111

Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük

45.19

4519

Muude mootorsõidukite müük

 

45191

Muude mootorsõidukite müük

 

 

 

45.2

452

Mootorsõidukite hooldus ja remont

 

 

 

45.20

4520

Mootorsõidukite hooldus ja remont

 

45201

Mootorsõidukite hooldus ja remont

 

45202

Autopesu jms teenindus

 

 

 

45.3

453

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete müük

 

 

 

45.31

4531

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük

 

45311

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük

45.32

4532

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük

 

45321

Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük

 

 

 

45.4

454

Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont

 

 

 

45.40

4540

Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont

 

45401

Mootorrataste, nende osade ja lisaseadmete müük, hooldus ja remont

 

 

 

46

46

Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

 

 

 

46.1

461

Hulgimüük vahendustasu või lepingu alusel

 

 

 

46.11

4611

Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine

 

46111

Põllumajandustoorme, elusloomade, tekstiilitoorme ja pooltoodete vahendamine

46.12

4612

Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine

 

46121

Kütuste, maakide, metallide ja tööstuskemikaalide vahendamine

46.13

4613

Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine

 

46131

Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine

46.14

4614

Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine

 

46141

Masinate, tööstusseadmete, laevade ja õhusõidukite vahendamine

46.15

4615

Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine

 

46151

Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade vahendamine

46.16

4616

Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine

 

46161

Tekstiili, rõivaste, jalatsite ja nahktoodete vahendamine

46.17

4617

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine

 

46171

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine

 

 

 

46.18

4618

Muude kindlate kaupade vahendamine

 

46181

Muude kindlate kaupade vahendamine

46.19

4619

Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine

 

46191

Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine

 

 

 

46.2

462

Põllumajandustoorme ja elusloomade hulgimüük

 

 

 

46.21

4621

Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük

 

46211

Teravilja, töötlemata tubaka, seemnete ja loomasööda hulgimüük

46.22

4622

Lillede ja taimede hulgimüük

 

46221

Lillede ja taimede hulgimüük

46.23

4623

Elusloomade hulgimüük

 

46231

Elusloomade hulgimüük

46.24

4624

Toor- ja parknaha hulgimüük

 

46241

Toor- ja parknaha hulgimüük

 

 

 

46.3

463

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüük

 

 

 

46.31

4631

Puu- ja köögivilja hulgimüük

 

46311

Puu- ja köögivilja hulgimüük

46.32

4632

Liha ja lihatoodete hulgimüük

 

46321

Liha ja lihatoodete hulgimüük

46.33

4633

Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük

 

46331

Piimatoodete, munade, toiduõli ja -rasva hulgimüük

46.34

4634

Jookide hulgimüük

 

46341

Alkoholjookide hulgimüük

 

46342

Muude jookide hulgimüük

46.35

4635

Tubakatoodete hulgimüük

 

46351

Tubakatoodete hulgimüük

46.36

4636

Suhkru, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete hulgimüük

 

46361

Suhkru, šokolaadi, kondiitri ja pagaritoodete hulgimüük

46.37

4637

Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük

 

46371

Kohvi, tee, kakao ja maitseainete hulgimüük

46.38

4638

Muude toidukaupade hulgimüük, k.a kalad, vähilaadsed ja limused

 

46381

Kalade, vähilaadsete ja kalatoodete hulgimüük

 

46389

Mujal liigitamata toidukaupade hulgimüük

46.39

4639

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük

 

46391

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük

 

 

 

46.4

464

Kodutarvete hulgimüük

 

 

 

46.41

4641

Tekstiiltoodete hulgimüük

 

46411

Kangaste, kodutekstiili ja õmblustarvete hulgimüük

46.42

4642

Rõivaste ja jalatsite hulgimüük

 

46421

Rõivaste ja rõivalisandite hulgimüük

 

46422

Jalatsite hulgimüük

46.43

4643

Elektriliste kodumasinate hulgimüük

 

46431

Elektriliste kodumasinate hulgimüük

46.44

4644

Portselani ja klaastoodete ning puhastusvahendite hulgimüük

 

46441

Portselani ja klaastoodete hulgimüük

 

46442

Puhastusvahendite hulgimüük

46.45

4645

Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük

 

46451

Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük

46.46

4646

Farmaatsiatoodete hulgimüük

 

46461

Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük

 

46462

Meditsiiniseadmete ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük

46.47

4647

Mööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük

 

46471

Mööbli, vaipade ja valgustite hulgimüük

46.48

4648

Kellade ja ehete hulgimüük

 

46481

Kellade ja ehete hulgimüük

46.49

4649

Muude kodutarvete hulgimüük

 

46491

Paberi, kirjatarvete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete hulgimüük

 

46492

Spordikaupade hulgimüük (v.a spordirõivad ja -jalatsid)

 

46493

Mängude ja mänguasjade hulgimüük

 

46499

Mujal liigitamata kodutarvete hulgimüük

 

 

 

46.5

465

Info- ja sidetehnika hulgimüük

 

 

 

46.51

4651

Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük

 

46511

Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük

46.52

4652

Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük

 

46521

Elektroonika- ja telekommunikatsiooniseadmete ning nende osade hulgimüük

 

 

 

46.6

466

Muude masinate, seadmete ja lisaseadmete hulgimüük

 

 

 

46.61

4661

Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük

 

46611

Põllumajandusmasinate, -seadmete ja lisaseadmete hulgimüük

46.62

4662

Tööpinkide hulgimüük

 

46621

Tööpinkide hulgimüük

46.63

4663

Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük

 

46631

Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük

46.64

4664

Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük

 

46641

Tekstiilitööstus-, õmblus- ja kudumismasinate hulgimüük

46.65

4665

Kontorimööbli hulgimüük

 

46651

Kontorimööbli hulgimüük

46.66

4666

Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük

 

46661

Muude kontorimasinate ja -seadmete hulgimüük

46.69

4669

Muude masinate ja seadmete hulgimüük

 

46691

Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade hulgimüük, (k.a konteinerid)

 

46692

Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid

 

46693

Toiduainetööstus- ja kaubandusseadmete hulgimüük

 

46699

Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük

 

 

 

46.7

467

Muu spetsialiseeritud hulgimüük

 

 

 

46.71

4671

Tahke-, vedel- ja gaaskütuse jms toodete hulgimüük

 

46711

Tahkekütuse hulgimüük

 

46712

Mootorikütuse hulgimüük

 

46719

Muu vedel- ja gaaskütuse jms hulgimüük

46.72

4672

Metallide ja metallimaakide hulgimüük

 

46721

Metallide ja metallimaakide hulgimüük

46.73

4673

Puidu, ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük

 

46731

Puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüük

 

46732

Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük

46.74

4674

Rauakaupade, veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük

 

46741

Veevarustus- ja kütteseadmete ning nende koosteosade hulgimüük

 

46749

Tööriistade jm rauakaupade hulgimüük

46.75

4675

Keemiatoodete hulgimüük

 

46751

Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük

 

46759

Muude keemiatoodete hulgimüük

46.76

4676

Muude vahetoodete hulgimüük

 

46761

Muude vahetoodete hulgimüük

46.77

4677

Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus

 

46771

Jäätmete ja jääkide hulgikaubandus, taara ja pakendite kokkuost

 

 

 

46.9

469

Spetsialiseerimata hulgikaubandus

 

 

 

46.90

4690

Spetsialiseerimata hulgikaubandus

 

46901

Spetsialiseerimata hulgikaubandus

 

 

 

47

47

Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

 

 

 

47.1

471

Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes

 

 

 

47.11

4711

Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted

 

47111

Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted

47.19

4719

Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes

 

47191

Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes

 

 

 

47.2

472

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.21

4721

Puu- ja köögivilja jaemüük

 

47211

Puu- ja köögivilja jaemüük

47.22

4722

Liha ja lihatoodete jaemüük

 

47221

Liha ja lihatoodete jaemüük

47.23

4723

Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük

 

47231

Kala, vähilaadsete ja limuste jaemüük

47.24

4724

Leivatoodete, kookide, jahu- ja suhkrukondiitritoodete jaemüük

 

47241

Leivatoodete, kookide, jahu- ja suhkrukondiitritoodete jaemüük

47.25

4725

Jookide jaemüük

 

47251

Jookide jaemüük

47.26

4726

Tubakatoodete jaemüük

 

47261

Tubakatoodete jaemüük

47.29

4729

Muu toidukaupade jaemüük

 

47291

Muu toidukaupade jaemüük

 

 

 

47.3

473

Mootorikütuse jaemüük

 

 

 

47.30

4730

Mootorikütuse jaemüük

 

47301

Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus

 

 

 

47.4

474

Info- ja sidetehnika jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.41

4741

Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük

 

47411

Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük

47.42

4742

Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük

 

47421

Telekommunikatsiooniseadmete jaemüük

47.43

4743

Heli- ja videoseadmete jaemüük

 

47431

Heli- ja videoseadmete jaemüük

 

 

 

47.5

475

Muude kodutarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.51

4751

Tekstiiltoodete jaemüük

 

47511

Tekstiiltoodete jaemüük

47.52

4752

Rauakaupade, värvide ja klaasi jaemüük

 

47521

Rauakaupade ja tööriistade jaemüük

 

47522

Veevarustus- ja sanitaarseadmete ning nende koosteosade jaemüük

 

47529

Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük

47.53

4753

Vaipade, mattide, seina- ja põrandakatete jaemüük

 

47531

Vaipade, mattide, seina-, põranda- ja aknakatete jaemüük

47.54

4754

Elektriliste kodumasinate jaemüük

 

47541

Elektriliste kodumasinate jaemüük

47.59

4759

Mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüük

 

47591

Mööbli ja valgustite jaemüük

 

47599

Muude mujal liigitamata kodutarvete jaemüük

 

 

 

47.6

476

Kultuuri- ja vaba aja kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.61

4761

Raamatute jaemüük

 

47611

Raamatute jaemüük

47.62

4762

Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük

 

47621

Ajalehtede ja kirjatarvete jaemüük

47.63

4763

Muusika- ja videosalvestiste jaemüük

 

47631

Muusika- ja videosalvestiste jaemüük

47.64

4764

Sporditarvete jaemüük

 

47641

Sporditarvete jaemüük

47.65

4765

Mängude ja mänguasjade jaemüük

 

47651

Mängude ja mänguasjade jaemüük

 

 

 

47.7

477

Muude kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

 

 

47.71

4771

Rõivaste jaemüük

 

47711

Rõivaste jaemüük

47.72

4772

Jalatsite ja nahktoodete jaemüük

 

47721

Jalatsite ja nahktoodete jaemüük

47.73

4773

Apteekide tegevus

 

47731

Apteekide tegevus

47.74

4774

Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük

 

47741

Meditsiini- ja ortopeediakaupade jaemüük

47.75

4775

Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük

 

47751

Kosmeetika ja tualetitarvete jaemüük

47.76

4776

Lillede, taimede, seemnete, väetiste, lemmikloomade ja lemmikloomatoidu jaemüük

 

47761

Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük

 

47762

Lemmikloomade ja -lindude ning nende toidu ja tarvete jaemüük

47.77

4777

Kellade ja ehete jaemüük

 

47771

Kellade ja ehete jaemüük

47.78

4778

Muude uute kaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

 

47781

Prillide jm optikakaupade jaemüük

 

47782

Fotokaupade jaemüük

 

47783

Meenete, kunstiesemete ja -tarvete jaemüük

 

47789

Mujal liigitamata kaupade jaemüük

47.79

4779

Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes

 

47791

Antiikesemete jaemüük

 

47792

Kasutatud raamatute jaemüük

 

47799

Muude kasutatud kaupade jaemüük

 

 

 

47.8

478

Jaemüük kioskites ja turgudel

 

 

 

47.81

4781

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel

 

47811

Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel

47.82

4782

Tekstiili, rõivaste ja jalatsite jaemüük kioskites ja turgudel

 

47821

Tekstiili, rõivaste ja jalatsite jaemüük kioskites ja turgudel

47.89

4789

Muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel

 

47891

Muude kaupade jaemüük kioskites ja turgudel

 

 

 

47.9

479

Jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge

 

 

 

47.91

4791

Jaemüük posti või Interneti teel

 

47911

Jaemüük posti või Interneti teel

47.99

4799

Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge

 

47991

Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge

 

 

 

H

H

H JAGU – VEONDUS JA LAONDUS

 

 

 

49

49

Maismaaveondus ja torutransport

 

 

 

49.1

491

Sõitjate linnadevaheline raudteevedu

 

 

 

49.10

4910

Sõitjate linnadevaheline raudteevedu

 

49101

Sõitjate raudteevedu

 

 

 

49.2

492

Kauba raudteevedu

 

 

 

49.20

4920

Kauba raudteevedu

 

49201

Kauba raudteevedu

 

 

 

49.3

493

Sõitjate muu maismaavedu

 

 

 

49.31

4931

Sõitjate asulasisene ja linnalähitransport

 

49311

Sõitjate regulaarvedu trammi ja trollibussiga

 

49319

Sõitjate muu kohalik liinivedu

49.32

4932

Taksovedu

 

49321

Taksovedu

49.39

4939

Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu

 

49391

Sõitjate  maakondadevaheline ja rahvusvaheline liinivedu

 

49399

Sõitjate muu maismaavedu

 

 

 

49.4

494

Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused

 

 

 

49.41

4941

Kaubavedu maanteel

 

49411

Kaubavedu maanteel

49.42

4942

Kolimisteenused

 

49421

Kolimisteenused

 

 

 

49.5

495

Torutransport

 

 

 

49.50

4950

Torutransport

 

49501

Torutransport

 

 

 

50

50

Veetransport

 

 

 

50.1

501

Sõitjatevedu merel ja rannavetes

 

 

 

50.10

5010

Sõitjatevedu merel ja rannavetes

 

50101

Sõitjatevedu merel ja rannavetes

 

 

 

50.2

502

Kaubavedu merel ja rannavetes

 

 

 

50.20

5020

Kaubavedu merel ja rannavetes

 

50201

Kaubavedu merel ja rannavetes

 

50202

Laevade pukseerimine jms

 

 

 

50.3

503

Sõitjatevedu sisevetel

 

 

 

50.30

5030

Sõitjatevedu sisevetel

 

50301

Sõitjatevedu sisevetel

 

 

 

50.4

504

Kaubavedu sisevetel

 

 

 

50.40

5040

Kaubavedu sisevetel

 

50401

Kaubavedu sisevetel

 

 

 

51

51

Õhutransport

 

 

 

51.1

511

Sõitjate õhutransport

 

 

 

51.10

5110

Sõitjate õhutransport

 

51101

Sõitjate õhutransport

 

 

 

51.2

512

Kauba õhutransport ja kosmosetransport

 

 

 

51.21

5121

Kauba õhutransport

 

51211

Kauba õhutransport

51.22

5122

Kosmosetransport

 

51221

Kosmosetransport

 

 

 

52

52

Laondus ja veondust abistavad tegevusalad

 

 

 

52.1

521

Laondus

 

 

 

52.10

5210

Laondus

 

52101

Kaubaladude töö

 

52102

Vedelike ja gaaside ladustamine

 

 

 

52.2

522

Veondust abistavad tegevusalad

 

 

 

52.21

5221

Maismaaveondust teenindavad tegevusalad

 

52211

Parklate tegevus

 

52219

Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad

52.22

5222

Veetransporti teenindavad tegevusalad

 

52221

Sadamate töö ja veeteede kasutamisega seotud tegevused

 

52229

Muud veetransporti teenindavad tegevusalad

52.23

5223

Õhutransporti teenindavad tegevusalad

 

52231

Lennuväljade ja lennujaama reisiterminalide töö

 

52239

Muud õhutransporti teenindavad tegevusalad

52.24

5224

Laadungikäitlus

 

52241

Laadungikäitlus

52.29

5229

Muud veondust abistavad tegevused

 

52291

Veoste ekspedeerimine

 

52292

Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine

 

52293

Tolliagentide tegevus

 

52299

Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused

 

 

 

53

53

Posti- ja kulleriteenistus

 

 

 

53.1

531

Üldpostiteenistus

 

 

 

53.10

5310

Üldpostiteenistus

 

53101

Üldpostiteenistus

 

 

 

53.2

532

Muu posti- ja kulleriteenistus

 

 

 

53.20

5320

Muu posti- ja kulleriteenistus

 

53201

Muu posti- ja kulleriteenistus

 

 

 

I

I

I JAGU – MAJUTUS JA TOITLUSTUS

 

 

 

55

55

Majutus

 

 

 

55.1

551

Hotellid ja muu sarnane majutus

 

 

 

55.10

5510

Hotellid ja muu sarnane majutus

 

55101

Hotellid

 

55102

Motellid jms majutus

 

55103

Külalistemajad

 

 

 

55.2

552

Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus

 

 

 

55.20

5520

Puhkemajutus ja muu lühiajaline majutus

 

55201

Hostelid

 

55202

Puhkemaja

 

55203

Puhkeküla ja puhkelaager

 

55204

Külaliskorter

 

55205

Kodumajutus

 

 

 

55.3

553

Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatid

 

 

 

55.30

5530

Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid

 

55301

Laagriplatsid, vagunelamute ja haagissuvilate parkimisplatsid

 

 

 

55.9

559

Muu majutus

 

 

 

55.90

5590

Muu majutus

 

55901

Muu majutus

 

 

 

56

56

Toidu ja joogi serveerimine

 

 

 

56.1

561

Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad

 

 

 

56.10

5610

Restoranid ja liikuvad toitlustuskohad

 

56101

Restoranid jm toitlustuskohad

 

 

 

56.2

562

Toitlustamine üritustel jm toitlustamine

 

 

 

56.21

5621

Toitlustamine üritustel

 

56211

Toitlustamine üritustel

56.29

5629

Muu toitlustamine

 

56291

Muu toitlustamine

 

 

 

56.3

563

Jookide serveerimine

 

 

 

56.30

5630

Jookide serveerimine

 

56301

Jookide serveerimine

 

 

 

J

J

J JAGU – INFO JA SIDE

 

 

 

58

58

Kirjastamine

 

 

 

58.1

581

Raamatu-, perioodika- jm kirjastamine

 

 

 

58.11

5811

Raamatukirjastamine

 

58111

Raamatukirjastamine

 

58112

Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamine

58.12

5812

Kataloogide ja aadressiraamatute kirjastamine

 

58121

Kataloogide ja aadressiraamatute kirjastamine

58.13

5813

Ajalehtede kirjastamine

 

58131

Ajalehtede kirjastamine

58.14

5814

Ajakirjade jm perioodika kirjastamine

 

58141

Ajakirjade jm perioodika kirjastamine

58.19

5819

Muu kirjastamine

 

58191

Muu kirjastamine

 

 

 

58.2

582

Tarkvara kirjastamine

 

 

 

58.21

 

Arvutimängude kirjastamine

 

58211

Arvutimängude kirjastamine

58.29

 

Muu tarkvara kirjastamine

 

58291

Muu tarkvara kirjastamine

 

 

 

59

59

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine; helisalvestiste ja muusika kirjastamine

 

 

 

59.1

591

Kinofilmide, videote ja telesaadetega seotud tegevusalad

 

 

 

59.11

5911

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine

 

59111

Kinofilmide ja videote tootmine

 

59112

Telesaadete tootmine

59.12

5912

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad

 

59121

Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad

59.13

5913

Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine

 

59131

Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine

59.14

5914

Kinofilmide linastamine

 

59141

Kinofilmide linastamine

 

 

 

59.2

592

Helisalvestiste ja muusika kirjastamine

 

 

 

59.20

5920

Helisalvestiste ja muusika kirjastamine

 

59201

Helisalvestiste ja muusika kirjastamine

 

 

 

60

60

Programmid ja ringhääling

 

 

 

60.1

601

Raadioringhääling

 

 

 

60.10

6010

Raadioringhääling

 

60101

Raadioringhääling

 

 

 

60.2

602

Teleprogrammid ja ringhääling

 

 

 

60.20

6020

Teleprogrammid ja ringhääling

 

60201

Teleringhääling

 

60202

Kaabel-, satelliit- ja muud abonentprogrammid

 

 

 

61

61

Telekommunikatsioon

 

 

 

61.1

611

Traatsideteenuste osutamine

 

 

 

61.10

6110

Traatsideteenuste osutamine

 

61101

Telefoniteenus

 

61109

Muu traatsideteenuse osutamine

 

 

 

61.2

612

Traadita sideteenuste osutamine

 

 

 

61.20

6120

Traadita sideteenuste osutamine

 

61201

Mobiilsideteenus

 

61209

Muu traadita sideteenuse osutamine (sh traadita Internet)

 

 

 

61.3

613

Satelliitsideteenuste osutamine

 

 

 

61.30

6130

Satelliitsideteenuste osutamine

 

61301

Satelliitsideteenuste osutamine

 

 

 

61.9

619

Muu telekommunikatsioon

 

 

 

61.90

6190

Muu telekommunikatsioon

 

61901

Muu telekommunikatsioon

 

 

 

62

62

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

 

 

 

62.0

620

Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

 

 

 

62.01

6201

Programmeerimine

 

62011

Programmeerimine

62.02

6202

Arvutialased konsultatsioonid

 

62021

Arvutialased konsultatsioonid

62.03

6203

Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus

 

62031

Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus

62.09

6209

Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused

 

62091

Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused

 

 

 

63

63

Infoalane tegevus

 

 

 

63.1

631

Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused; veebiportaalide tegevus

 

 

 

63.11

6311

Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused

 

63111

Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused

63.12

6312

Veebiportaalide tegevus

 

63121

Veebiportaalide tegevus

 

 

 

63.9

639

Muu infoalane tegevus

 

 

 

63.91

6391

Uudisteagentuuride tegevus

 

63911

Uudisteagentuuride tegevus

63.99

6399

Mujal liigitamata infoalane tegevus

 

63991

Mujal liigitamata infoalane tegevus

 

 

 

K

K

K JAGU – FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS

 

 

 

64

64

Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid

 

 

 

64.1

641

Rahaloomega seotud finantsvahendus

 

 

 

64.11

6411

Keskpanga tegevus

 

64111

Keskpanga tegevus

64.19

6419

Muu rahaloomega seotud finantsvahendus

 

64191

Krediidiasutused (pangad)

 

 

 

64.2

642

Valdusfirmade tegevus

 

 

 

64.20

6420

Valdusfirmade tegevus

 

64201

Valdusfirmade tegevus

 

 

 

64.3

643

Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse

 

 

 

64.30

6430

Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse

 

64301

Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse

 

 

 

64.9

649

Muude finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid

 

 

 

64.91

6491

Kapitalirent

 

64911

Kapitalirent

64.92

6492

Muu laenuandmine

 

64921

Pandimajad

 

64929

Muu laenuandmine, v.a pandimajad

64.99

6499

Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid

 

64991

Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid

 

 

 

65

65

Kindlustus, edasikindlustus ja pensionifondid, v.a kohustuslik sotsiaalkindlustus

 

 

 

65.1

651

Kindlustus

 

 

 

65.11

6511

Elukindlustus

 

65111

Elukindlustus

65.12

6512

Kahjukindlustus

 

65121

Kahjukindlustus

 

 

 

65.2

652

Edasikindlustus

 

 

 

65.20

6520

Edasikindlustus

 

65201

Edasikindlustus

 

 

 

65.3

653

Pensionifondid

 

 

 

65.30

6530

Pensionifondid

 

65301

Pensionifondid

 

 

 

66

66

Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad

 

 

 

66.1

661

Finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid

 

 

 

66.11

6611

Finantsturgude haldamine

 

66111

Finantsturgude haldamine

66.12

6612

Väärtpaberi- ja kaubalepingute maaklerlus

 

66121

Väärtpaberite ja kaubalepingute maaklerlus

 

66129

Valuutavahetus

66.19

6619

Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid

 

66191

Finantsnõustamine

 

66199

Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad

 

 

 

66.2

662

Kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad

 

 

 

66.21

6621

Riskide ja kahju hindamine

 

66211

Riskide ja kahju hindamine

66.22

6622

Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus

 

66221

Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus

66.29

6629

Muud kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad

 

66291

Muud kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad

 

 

 

66.3

663

Fondide valitsemine

 

 

 

66.30

6630

Fondide valitsemine

 

66301

Fondide valitsemine

 

 

 

L

L

L JAGU – KINNISVARAALANE TEGEVUS

 

 

 

68

68

Kinnisvaraalane tegevus

 

 

 

68.1

681

Enda kinnisvara ost ja müük

 

 

 

68.10

6810

Enda kinnisvara ost ja müük

 

68101

Enda kinnisvara ost ja müük

 

 

 

68.2

682

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

 

 

 

68.20

6820

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

 

68201

Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

 

 

 

68.3

683

Kinnisvaraalane tegevus tasu eest või lepingu alusel

 

 

 

68.31

6831

Kinnisvarabüroode tegevus

 

68311

Kinnisvarabüroode tegevus

68.32

6832

Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel

 

68321

Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)

 

68322

Aiandus- ja suvilaühistute jms haldus

 

68329

Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused

 

 

 

M

M

M JAGU – KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS

 

 

 

69 

69

Juriidilised toimingud ja arvepidamine

 

 

 

69.1

691

Juriidilised toimingud

 

 

 

69.10

6910

Juriidilised toimingud

 

69101

Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus

 

69102

Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus

 

69103

Notarite tegevus

 

69109

Muud juriidilised toimingud

 

 

 

69.2

692

Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine

 

 

 

69.20

6920

Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine

 

69201

Auditeerimine

 

69202

Raamatupidamine, maksualane nõustamine

 

 

 

70

70

Peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine

 

 

 

70.1

701

Peakontorite tegevus

 

 

 

70.10

7010

Peakontorite tegevus

 

70101

Peakontorite tegevus

 

 

 

70.2 

702

Juhtimisalane nõustamine

 

 

 

70.21

7021

Suhtekorraldus ja teabevahetus

 

70211

Suhtekorraldus ja teabevahetus

70.22

7022

Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine

 

70221

Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine

 

 

 

71 

71

Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

 

 

 

71.1

711

Arhitekti- ja inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine

 

 

 

71.11

7111

Arhitektitegevused

 

71111

Arhitektitegevused

71.12

7112

Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine

 

71121

Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine

 

71122

Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd

 

71129

Muud insener-tehnilised tegevusalad

 

 

 

71.2

712

Teimimine ja analüüs

 

 

 

71.20

7120

Teimimine ja analüüs

 

71201

Autode tehniline ülevaatus

 

71209

Muu teimimine ja analüüs

 

 

 

72 

72

Teadus- ja arendustegevus

 

 

 

72.1

721

Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas

 

 

 

72.11

7211

Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas

 

72111

Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas

72.19

7219

Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas

 

72191

Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste vallas

 

 

 

72.2 

722

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas

 

 

 

72.20

7220

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas

 

72201

Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas

 

 

 

73 

73

Reklaamindus ja turu-uuringud

 

 

 

73.1

731

Reklaamindus

 

 

 

73.11

7311

Reklaamiagentuurid

 

73111

Reklaamiagentuurid

73.12

7312

Reklaami vahendamine meedias

 

73121

Reklaami vahendamine meedias

 

 

 

73.2 

732

Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

 

 

 

73.20

7320

Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

 

73201

Turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused

 

 

 

74 

74

Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

 

 

 

74.1

741

Disainerite tegevus

 

 

 

74.10

7410

Disainerite tegevus

 

74101

Disainerite tegevus

 

 

 

74.2

742

Fotograafia

 

 

 

74.20

7420

Fotograafia

 

74201

Fotograafia

 

 

 

74.3 

743

Kirjalik ja suuline tõlge

 

 

 

74.30

7430

Kirjalik ja suuline tõlge

 

74301

Kirjalik ja suuline tõlge

 

 

 

74.9 

749

Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

 

 

 

74.90

7490

Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

 

74901

Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

 

 

 

75 

75

Veterinaaria

 

 

 

75.0

750

Veterinaaria

 

 

 

75.00

7500

Veterinaaria

 

75001

Veterinaaria

 

 

 

 N

 N

N JAGU – HALDUS- JA ABITEGEVUSED

 

 

 

77 

77

Rentimine ja kasutusrent

 

 

 

77.1 

771

Mootorsõidukite rentimine ja kasutusrent

 

 

 

77.11

7711

Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5t) rentimine ja kasutusrent

 

77111

Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5t) rentimine ja kasutusrent

77.12

7712

Veokite rentimine ja kasutusrent

 

77121

Veokite rentimine ja kasutusrent

 

 

 

77.2 

772

Tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent

 

 

 

77.21

7721

Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent

 

77211

Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent

77.22

7722

Videokassettide ja DVD-de laenutamine

 

77221

Videokassettide ja DVD-de laenutamine

77.29

7729

Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent

 

77291

Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent

 

 

 

77.3

773

Muude masinate, seadmete ja materiaalse vara rentimine ja kasutusrent

 

 

 

77.31

7731

Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent

 

77311

Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent

77.32

7732

Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent

 

77321

Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent

77.33

7733

Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid

 

77331

Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid

77.34

7734

Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent

 

77341

Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent

77.35

7735

Õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent

 

77351

Õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent

77.39

7739

Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent

 

77391

Raudteeveeremi rentimine

 

77399

Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent

 

 

 

77.4

774

Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete ( v.a autoriõigusega tööd) rentimine

 

 

 

77.40

7740

Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine

 

77401

Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete ( v.a autoriõigusega tööd) rentimine

 

 

 

78 

78

Tööhõive

 

 

 

78.1

781

Tööhõiveagentuuride tegevus

 

 

 

78.10

7810

Tööhõiveagentuuride tegevus

 

78101

Tööhõiveagentuuride tegevus

 

 

 

78.2  

782

Ajutise tööjõu rent

 

 

 

78.20

7820

Ajutise tööjõu rent

 

78201

Ajutise tööjõu rent

 

 

 

78.3 

783

Muu inimressursiga varustamine

 

 

 

78.30

7830

Muu inimressursiga varustamine

 

78301

Muu inimressursiga varustamine

 

 

 

79

79

Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus

 

 

 

79.1

791

Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus

 

 

 

79.11

7911

Reisibüroode tegevus

 

79111

Reisibüroode tegevus

79.12

7912

Reisikorraldajate tegevus

 

79121

Reisikorraldajate tegevus

 

 

 

79.9 

799

Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus

 

 

 

79.90

7990

Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus

 

79901

Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus

 

 

 

80 

80

Turvatöö ja juurdlus

 

 

 

80.1

801

Turvatöö, v.a avalik korrakaitse

 

 

 

80.10

8010

Turvatöö, v.a avalik korrakaitse

 

80101

Turvatöö, v.a avalik korrakaitse

 

 

 

80.2 

802

Turvasüsteemide käitus

 

 

 

80.20

8020

Turvasüsteemide käitus

 

80201

Turvasüsteemide käitus

 

 

 

80.3 

803

Juurdlus

 

 

 

80.30

8030

Juurdlus

 

80301

Juurdlus

 

 

 

81 

81

Hoonete ja maastike hooldus

 

 

 

81.1

811

Hoonehalduse abitegevused

 

 

 

81.10

8110

Hoonehalduse abitegevused

 

81101

Hoonehalduse abitegevused

 

 

 

81.2 

812

Puhastustegevus

 

 

 

81.21

8121

Hoonete üldpuhastus

 

81211

Hoonete üldpuhastus

81.22

8122

Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus

 

81221

Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus

81.29

8129

Muu puhastustegevus

 

81291

Muu puhastustegevus

 

 

 

81.3 

813

Maastiku hooldus ja korrashoid

 

 

 

81.30

8130

Maastiku hooldus ja korrashoid

 

81301

Maastiku hooldus ja korrashoid

 

 

 

82 

82

Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused

 

 

 

82.1

821

Büroohaldus ja selle abitegevused

 

 

 

82.11

8211

Büroohaldus

 

82111

Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus

82.19

8219

Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused

 

82191

Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused

 

 

 

82.2 

822

Kõnekeskuste tegevus

 

 

 

82.20

8220

Kõnekeskuste tegevus

 

82201

Kõnekeskuste tegevus, telemarketing

 

 

 

82.3 

823

Nõupidamiste ja messide korraldamine

 

 

 

82.30

8230

Nõupidamiste ja messide korraldamine

 

82301

Nõupidamiste ja messide korraldamine

 

 

 

82.9 

829

Mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused

 

 

 

82.91

8291

Inkassoteenus ja krediidiinfo

 

82911

Inkassoteenus ja krediidiinfo

82.92

8292

Pakendamine

 

82921

Pakendamine

82.99

8299

Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused

 

82991

Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused

 

 

 

O

O

O JAGU – AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS

 

 

 

84

84

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

 

 

 

84.1

841

Avalik haldus ning majandus- ja sotsiaalpoliitika juhtimine

 

 

 

84.11

8411

Üldine avalik haldus

 

84111

Täitev- ja seadusandlike organite tegevus

 

84112

Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused

 

84113

Majanduse ja sotsiaalse üldplaneerimisega ning statistikaga seotud tegevused

 

84114

Valla- ja linnavalitsuste tegevus

 

84119

Mujal liigitamata riigi haldustegevus

84.12

8412

Tervishoiu-, haridus-, kultuuriasutuste ja muude sotsiaalteenust, v.a sotsiaalkindlustust pakkuvate asutuste tegevuse korraldamine

 

84121

Hariduse haldus

 

84122

Tervishoiu ja sotsiaalelu haldus

 

84123

Elamu- ja kommunaalmajanduse haldus

 

84124

Vaba aja tegevuse, kultuuri ja religiooni haldus

 

84125

Keskkonnakaitse haldus

84.13

8413

Majandustegevuse korraldamine ja tõhustamine

 

84131

Põllumajanduse, metsanduse, maakasutuse, kalanduse ja jahinduse haldus

 

84132

Transpordi ja side haldus

 

84139

Muud majandustegevust toetavad tegevused

 

 

 

84.2

842

Ühiskonna kui terviku teenindamine

 

 

 

84.21

8421

Välissuhted

 

84211

Välissuhted

84.22

8422

Riigikaitse

 

84221

Riigikaitse

84.23

8423

Õiguskaitse ja kohtud

 

84231

Kohtute tegevus ja haldus

 

84232

Vanglate ja parandusasutuste haldus

 

84239

Muud õiguskaitse ja kohtutega seotud tegevused, prokuratuuri tegevus

84.24

8424

Avalik korrakaitse ja julgeolekuteenistused

 

84241

Politsei tegevus ja selle juhtimine

 

84242

Piiri- ja rannavalveteenistused

 

84249

Muud avaliku julgeoleku ja korrakaitsega seotud tegevused

84.25

8425

Tuletõrje- ja päästeteenistus

 

84251

Tuletõrje- ja päästeteenistused, vetelpääste, häirekeskused

 

 

 

84.3 

843

Kohustuslik sotsiaalkindlustus

 

 

 

84.30

8430

Kohustuslik sotsiaalkindlustus

 

84301

Kohustuslik sotsiaalkindlustus

 

 

 

P

P

P JAGU – HARIDUS

 

 

 

85 

85

Haridus

 

 

 

85.1

851

Eelharidus

 

 

 

85.10

8510

Eelharidus

 

85101

Lastesõimede tegevus

 

85102

Lasteaedade tegevus

 

 

 

85.2 

852

Esimese taseme haridus

 

 

 

85.20

8520

Esimese taseme haridus

 

85201

Lasteaed-algkoolide tegevus

 

85202

Algkoolide tegevus

 

 

 

85.3 

853

Teise taseme haridus

 

 

 

85.31

8531

Teise taseme üldharidus

 

85311

Lasteaed-põhikoolide tegevus

 

85312

Põhikoolide tegevus

 

85313

Gümnaasiumide tegevus

85.32

8532

Teise taseme kutse- ja tehnikaharidus

 

85321

Kutseõppeasutuste tegevus

 

 

 

85.4

854

Kolmanda taseme haridus

 

 

 

85.41

8541

Rakenduskõrgharidus

 

85411

Rakenduskõrgkoolide tegevus

85.42

8542

Akadeemiline kõrgharidus

 

85421

Ülikoolide tegevus

 

 

 

85.5

855

Muu koolitus

 

 

 

85.51

8551

Spordi- ja vabaajakoolitus

 

85511

Spordikoolid

 

85519

Muu spordi- ja vabaajakoolitus

85.52

8552

Huvikoolitus

 

85521

Muusika- ja kunstikoolitus

 

85522

Tantsukoolide tegevus

 

85529

Muu huvikoolitus

85.53

8553

Sõiduõpe

 

85531

Sõiduõpe

85.59

8559

Mujal liigitamata koolitus

 

85591

Keeleõpe

 

85592

Arvutiõpe

 

85599

Muu mujal liigitamata koolitus

 

 

 

85.6

856

Haridust abistavad tegevused

 

 

 

85.60

8560

Haridust abistavad tegevused

 

85601

Haridust abistavad tegevused

 

 

 

Q

Q

Q JAGU – TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

 

 

 

86 

86

Tervishoid

 

 

 

86.1

861

Haiglaravi

 

 

 

86.10

8610

Haiglaravi

 

86101

Haiglaraviteenused

 

 

 

86.2 

862

Arstiabi ja hambaravi

 

 

 

86.21

8621

Üldarstiabi

 

86211

Üldarstiabi osutamine

86.22

8622

Eriarstiabi

 

86221

Eriarstiabi osutamine

86.23

8623

Hambaravi

 

86231

Hambaravi osutamine

 

 

 

86.9

869

Muud tervishoiualad

 

 

 

86.90

8690

Muud tervishoiualad

 

86901

Kiirabi ja parameedikute tegevus

 

86902

Meditsiinilaborite, vere-, sperma- jms pankade tegevus

 

86903

Õendusabi (osutamine)

 

86904

Ämmaemandate tegevus

 

86905

Sanatooriumide ravitegevus

 

86906

Diagnostikakabinettide ja -keskuste tegevus, nt röntgenlaborid, magnetresonants- jms kabinetid

 

86909

Mujal liigitamata tervishoiualad

 

 

 

87 

87

Hoolekandeasutuste tegevused

 

 

 

87.1

871

Hooldusraviasutuste tegevus

 

 

 

87.10

8710

Hooldusraviasutuste tegevus

 

87101

Hooldusraviasutuste tegevus

 

 

 

87.2

872

Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus

 

 

 

87.20

8720

Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute ning ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus

 

87201

Vaimupuudega ja psüühiliste erivajadustega isikute  hoolekandeasutuste tegevus

 

87202

Ainesõltlaste hoolekandeasutuste tegevus

 

 

 

87.3 

873

Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus

 

 

 

87.30

8730

Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus

 

87301

Vanurite ja puuetega inimeste hoolekandeasutuste tegevus

 

 

 

87.9 

879

Muude hoolekandeasutuste tegevus

 

 

 

87.90

8790

Muude hoolekandeasutuste tegevus

 

87901

Asenduskoduteenust osutavate hoolekandeasutuste tegevus

 

87909

Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus

 

 

 

88 

88

Sotsiaalhoolekanne majutuseta

 

 

 

88.1

881

Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta

 

 

 

88.10

8810

Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta

 

88101

Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne  majutuseta

 

 

 

88.9 

889

Muu sotsiaalhoolekanne majutuseta

 

 

 

88.91

8891

Lapsehoiuteenus

 

88911

Lapsehoiuteenus

88.99

8899

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne  majutuseta

 

88991

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta

 

 

 

R

R

R JAGU – KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG

 

 

 

90 

90

Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

 

 

 

90.0

900

Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

 

 

 

90.01

9001

Lavakunst

 

90011

Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine

 

90012

Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus

90.02

9002

Lavakunsti abitegevused

 

90021

Lavakunsti abitegevused

90.03

9003

Kunstialane loometegevus

 

90031

Kunstialane loometegevus

90.04

9004

Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus

 

90041

Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus

 

 

 

91

91

Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus

 

 

 

91.0

910

Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus

 

 

 

91.01

9101

Raamatukogude ja arhiivide tegevus

 

91011

Raamatukogude tegevus

 

91012

Arhiivide tegevus

91.02

9102

Muuseumide tegevus

 

91021

Muuseumide tegevus

91.03

9103

Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus

 

91031

Ajalooliste kohtade ja ehitiste jms vaatamisväärsuste käitus

91.04

9104

Botaanika- ja loomaaedade ning looduskaitsealade tegevus

 

91041

Botaanika- ja loomaaedade tegevus

 

91042

Kaitsealade tegevus

 

 

 

92 

92

Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

 

 

 

92.0

920

Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

 

 

 

92.00

9200

Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

 

92001

Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine

 

 

 

93 

93

Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused

 

 

 

93.1

931

Sporditegevus

 

 

 

93.11

9311

Spordirajatiste käitus

 

93111

Spordirajatiste käitus

93.12

9312

Spordiklubide tegevus

 

93121

Spordiklubide tegevus

 

93122

Invaspordiklubide tegevus

93.13

9313

Aeroobika- ja jõusaalide tegevus

 

93131

Aeroobika- ja jõusaalide tegevus

93.19

9319

Muu sporditegevus

 

93191

Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus

 

93192

Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük

 

93199

Mujal liigitamata sporditegevus

 

 

 

93.2

932

Lõbustus- ja vaba aja tegevused

 

 

 

93.21

9321

Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus

 

93211

Lõbustusparkide ja temaatiliste lõbustusparkide tegevus

93.29

9329

Muud lõbustus- ja vaba aja tegevused

 

93291

Kultuurikeskused ja rahvamajad

 

93299

Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused

 

 

 

S JAGU –  MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED

 

 

 

94 

94

Organisatsioonide tegevus

 

 

 

94.1

941

Ettevõtjate, tööandjate ja kutseorganisatsioonide tegevus

 

 

 

94.11

9411

Ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus

 

94111

Põllumajandusseltsid ja -liidud, aiandus- ja mesindusseltsid, metsaseltsid ja -liidud

 

94119

Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus

94.12

9412

Kutseorganisatsioonide tegevus

 

94121

Loomeliitude tegevus

 

94129

Muude kutseorganisatsioonide tegevus

 

 

 

94.2 

942

Ametiühingute tegevus

 

 

 

94.20

9420

Ametiühingute tegevus

 

94201

Ametiühingute tegevus

 

 

 

94.9 

949

Muude organisatsioonide tegevus

 

 

 

94.91

9491

Usuorganisatsioonide tegevus

 

94911

Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus

 

94919

Muude usuorganisatsioonide tegevus

94.92

9492

Poliitiliste organisatsioonide tegevus

 

94921

Erakondade tegevus

 

94929

Muude poliitiliste organisatsioonide tegevus

94.99

9499

Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

 

94991

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi  huvide kaitse

 

94992

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid

 

94993

Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused

 

94994

Rahvusvähemuste ühendused ja kultuuriseltsid, rahvustevahelist austust ja sõprust edendavad ühendused

 

94995

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid

 

94996

Keskkonna- ja looduskaitseühendused

 

94997

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud; puuetega inimeste ühendused ja nende liidud, erigruppide kaitsega seotud ühendused

 

94999

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus

 

 

 

95 

95

Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus

 

 

 

95.1

951

Arvutite ja sideseadmete parandus

 

 

 

95.11

9511

Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus

 

95111

Arvutite ja arvuti välisseadmete parandus

95.12

9512

Sideseadmete parandus

 

95121

Sideseadmete parandus

 

 

 

95.2

952

Tarbeesemete ja kodutarvete parandus

 

 

 

95.21

9521

Tarbeelektroonika parandus

 

95211

Tarbeelektroonika parandus

95.22

9522

Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus

 

95221

Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus

95.23

9523

Jalatsite ja nahktoodete parandus

 

95231

Jalatsite ja nahktoodete parandus

95.24

9524

Mööbli ja sisustusesemete parandus

 

95241

Mööbli ja sisustusesemete parandus

95.25

9525

Kellade ja ehete parandus

 

95251

Kellade ja ehete parandus

95.29

9529

Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus

 

95291

Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus

 

 

 

96 

96

Muu teenindus

 

 

 

96.0

960

Muu teenindus

 

 

 

96.01

9601

Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus

 

96011

Tekstiil- ja karusnahatoodete pesu ja keemiline puhastus

96.02

9602

Juuksuri- ja muu iluteenindus

 

96021

Juuksuri- ja muu iluteenindus

96.03

9603

Matuseteenindus

 

96031

Matusetalituste korraldamine

 

96032

Kalmistute ja krematooriumite tegevus

96.04

9604

Füüsilise heaoluga seotud teenindus

 

96041

Saunade, solaariumite ja massaa˛isalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus

96.09

9609

Muu mujal liigitamata teenindus

 

96091

Lemmikloomade hooldamine

 

96099

Muu  teenindus

 

 

 

T

T

T JAGU – KODUMAJAPIDAMISTE KUI TÖÖANDJATE TEGEVUS; KODUMAJAPIDAMISTE OMA TARBEKS MÕELDUD ERISTAMATA  KAUPADE TOOTMINE JA TEENUSTE OSUTAMINE

 

 

 

97 

97

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana

 

 

 

97.0

970

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana

 

 

 

97.00

9700

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana

 

97001

Kodumajapidamised majapidamispersonali tööandjana

 

 

 

98

98

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja teenuste osutamine

 

 

 

98.1 

981

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine

 

 

 

98.10

9810

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine

 

98101

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine

 

 

 

98.2

982

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine

 

 

 

98.20

9820

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine

 

98201

Kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata teenuste osutamine

 

 

 

U

U

U JAGU – EKSTERRITORIAALSETE ORGANISATSIOONIDE JA ÜKSUSTE TEGEVUS

 

 

 

99

99

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

 

 

 

99.0

990

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

 

 

 

99.00

9900

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

 

99001

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json