Teksti suurus:

Ajutise sisseveo konventsioon

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.1996
Avaldamismärge:RT II 1995, 37, 160

Ajutise sisseveo konventsioon

Vastu võetud 28.06.1990

Ajutise sisseveo konventsiooniga ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Mitteametlik tõlge

Preambul

 

Tollikoostöönõukogu eestvedamisel algatatud käesoleva konventsiooni osapooled,

märkides, et hetkeolukord seoses ajutist sissevedu puudutavate rahvusvaheliste tollikonventsioonide hulga ja nende ebamäärasusega on ebarahuldav,

arvestades, et see olukord võib tulevikus halveneda, kui tekib vajadus rahvusvaheliselt reguleerida uusi ajutise sisseveo kategooriaid,

pidades silmas kaubandusesindajate ja teiste huvitatud poolte soove soodustada ajutise sisseveo formaalsuste täitmist,

arvestades, et tolliprotseduuride lihtsustamine ja ühtlustamine ning eelkõige ühtse, kõiki olemasolevaid konventsioone ajutisest sisseveost koondava rahvusvahelise dokumendi vastuvõtmine võiksid soodustada juurdepääsu ajutist sissevedu reguleerivatele rahvusvahelistele eeskirjadele ja aidata tõhusalt kaasa rahvusvahelise kaubanduse ja muude rahvusvaheliste kaubavahetuste arengule,

olles veendunud, et ajutiseks sisseveoks ühtseid sätteid sisaldav rahvusvaheline dokument võib anda olulist kasu rahvusvahelisele kaubavahetusele ning kindlustada tolliprotseduuride lihtsustamise ja ühtlustamise kõrge taseme, mis on Tollikoostöönõukogu üks peamisi eesmärke,

olles otsustanud soodustada ajutist sissevedu protseduuride lihtsustamise ja ühtlustamise teel järgides majanduslikke, humanitaarseid, kultuurilisi, sotsiaalseid või turismialaseid eesmärke,

arvestades, et ajutise sisseveo dokumentide kui rahvusvaheliste tollidokumentide standardiseeritud mudeli kehtestamine koos rahvusvahelise tagatisega aitab lihtsustada ajutise sisseveo protseduure, kus nõutakse tollidokumenti ja tagatist,

on kokku leppinud alljärgnevas:

  

I peatükk. ÜLDSÄTTED

    Artikkel 1. Definitsioonid

    Käesoleva konventsiooni mõistes:

    (a) «ajutine sissevedu» tähendab tolliprotseduuri, mille alusel teatud kaupu (sealhulgas transpordivahendeid) võib tolliterritooriumile sisse vedada impordimaksudest ja -lõivudest vabastatuna teatud tingimustel, rakendamata majanduslikku laadi impordikeelde ega -piiranguid; sellised kaubad (sealhulgas transpordivahendid) peavad olema imporditud kindlal eesmärgil ja ette nähtud reeksportimiseks kindla ajavahemiku jooksul muutusteta kujul, välja arvatud nende kasutusest tingitud amortisatsioon;

    (b) «impordimaksud ja -lõivud» tähendab tollimakse ja kõiki muid makse või lõive, mida võetakse kaupade (sealhulgas transpordivahendite) importimisel või sellega seoses, välja arvatud maksed, mida piirab osutatud teenuste ligikaudne maksumus;

    (c) «tagatis» on tolli rahuldav garantii selle kohta, et kohustus tolli ees täidetakse. Tagatist nimetatakse üldiseks, kui see kindlustab mitmetest operatsioonidest tulenevate kohustuste täitmise;

    (d) «ajutise sisseveo dokumendid» tähendab rahvusvahelist tollidokumenti, mis on aktsepteeritav tollideklaratsioonina, mis võimaldab identifitseerida kaupu (sealhulgas transpordivahendeid) ja mis sisaldab rahvusvaheliselt kehtivat garantiid impordimaksude ja -lõivude tasumise kohta;

    (e) «tolli- või majandusliit» on liikmete poolt moodustatud ja liikmetest koosnev liit, nagu on käsitletud käesoleva konventsiooni artikli 24 1. lõikes, mis on pädev vastu võtma oma õigusakte käesolevas konventsioonis käsitletavates küsimustes, mis on kohustuslikud tema liikmetele, olles pädev otsustama kooskõlas oma sisemiste protseduuridega, kas käesolevale konventsioonile alla kirjutada, see ratifitseerida või sellega ühineda;

    (f) «isik» tähendab nii füüsilist kui juriidilist isikut, kui kontekstis pole ette nähtud teisiti;

    (g) «Nõukogu» tähendab organisatsiooni, mis on loodud Brüsselis 15. detsembril 1950. a. alla kirjutatud Tollikoostöönõukogu asutava konventsiooni alusel;

    (h) «ratifitseerimine» tähendab ratifitseerimist, nõustumist või kinnitust.


II peatükk

    Artikkel 2. Konventsiooni ulatus

    1. Iga osapool kohustub andma käesoleva konventsiooni lisades toodud kaupadele (sealhulgas transpordivahenditele) ajutise sisseveo loa kooskõlas käesoleva konventsiooni sätetega.

    2. Kahjustamata lisa E sätteid, antakse ajutise sisseveo luba koos täieliku tingimusliku vabastusega impordimaksudest ja -lõivudest ning ilma majanduslikku laadi impordikeelde ja -piiranguid rakendamata.

    Artikkel 3. Lisade struktuur

    Iga käesoleva konventsiooni lisa koosneb põhimõtteliselt:

    (a) lisas kasutatud põhiliste tollialaste mõistete definitsioonidest;

    (b) lisas käsitletavate kaupade (sealhulgas transpordivahendite) suhtes rakendatavatest erisätetest.


III peatükk. ERISÄTTED

    Artikkel 4. Dokument ja tagatis

    1. Kui lisas ei ole ette nähtud teisiti, on igal osapoolel õigus ajutiselt sisse vedada kaupu (sealhulgas transpordivahendeid), mis on kajastatud tollidokumendis ja tagatistõendis.

    2. Kui (ülaltoodud 1. lõike alusel) nõutakse tagatist, võib lubada isikutel, kes pidevalt kasutavad ajutise sisseveo protseduuri, esitada üldine tagatis.

    3. Kui lisas ei ole ette nähtud teisiti, ei ületa tagatise summa impordimaksude ja -lõivude summat, millest kaubad (sealhulgas transpordivahendid) on tingimuslikult vabastatud.

    4. Kaupade (sealhulgas transpordivahendite) eest, millele riikliku seadusandluse alusel kehtivad impordikeelud või -piirangud, võib nõuda täiendavat tagatist riikliku seadusandluse sätete alusel.

    Artikkel 5. Ajutise sisseveo dokumendid

    Kahjustamata ajutise sisseveo operatsioone lisa E sätete alusel, aktsepteerib iga osapool oma riiklike tollidokumentide asemel ning tagatise osas lisa A artikli 8 summade eest ajutisi sisseveo dokumente, mis kehtivad tema territooriumil ja mis on välja antud ning kasutatavad kooskõlas nimetatud lisas kehtestatud tingimustega kaupadele (sealhulgas transpordivahenditele), mida veetakse ajutiselt sisse teiste käesoleva konventsiooni lisade alusel, millega ta on ühinenud.

    Artikkel 6. Identifitseerimine

    Iga osapool võib ajutiselt sisse vedada kaupu (sealhulgas transpordivahendeid) tingimusel, et need on identifitseeritavad ajutise sisseveo lõppedes.

    Artikkel 7. Taasväljaveo tähtaeg

    1. Kaubad (sealhulgas transpordivahendid), millele on antud ajutise sisseveo luba, reeksporditakse enne selle tähtaja möödumist, mida peetakse piisavaks ajutise sisseveo eesmärgi saavutamiseks. Vastav tähtaeg kehtestatakse eraldi igas lisas.

    2. Tollivõimud võivad anda igas lisas sätestatust pikema tähtaja või pikendada esialgset tähtaega.

    3. Kui kaupu (sealhulgas transpordivahendeid), millele on antud ajutise sisseveo luba, ei saa reeksportida aresti tõttu, välja arvatud eraisikute kaebuse alusel tehtud arest, lükatakse reeksportimise nõue edasi aresti kestvuse ajaks.

    Artikkel 8. Ajutise sisseveo loa edasiandmine

    Iga osapool võib taotluse alusel lubada ajutise sisseveo protseduuri õigust edasi anda mõnele teisele isikule tingimusel, et see teine isik:
    (a) järgib käesolevas konventsioonis kehtestatud tingimusi; ja
    (b) nõustub ajutise sisseveo protseduuri esmase kasusaaja kohustustega.

    Artikkel 9. Ajutise sisseveo lõpetamine

    Ajutine sissevedu lõpetatakse harilikult ajutise sisseveo loa saanud kaupade (sealhulgas transpordivahendite) reeksportimisega.

    Artikkel 10

    Ajutiselt sisseveetavaid kaupu (sealhulgas transpordivahendeid) võib reeksportida ühe või enama kaubasaadetisena.

    Artikkel 11

    Ajutiselt sisseveetavaid kaupu (sealhulgas transpordivahendeid) võib reeksportida läbi mõne teise tollipunkti kui see, mille kaudu neid sisse veeti.

    Artikkel 12. Teised lõpetamise võimalused

    Ajutise sisseveo võib lõpetada pädevate ametkondadega kooskõlastatult pannes kaubad (sealhulgas transpordivahendid) hoiule vabasadamasse või vabapiirkonda, tollilattu või allutades need tollitransiidi protseduurile hilisema eksportimise või muu lubatud käsitlemise eesmärgil.

    Artikkel 13

    Ajutise sisseveo võib lõpetada tollivormistusega siseringluseks, kui tingimused seda õigustavad ja riiklik seadusandlus lubab, lähtudes sellisel juhul rakendatavatest tingimustest ja formaalsustest.

    Artikkel 14

    1. Ajutise sisseveo võib lõpetada, kui kaubad (sealhulgas transpordivahendid) on tõsiselt kahjustatud õnnetuse või vääramatu jõu tõttu ja on vastavalt tollivõimude otsusele:

    (a) maksustatud impordimaksude ja -lõivudega, millised laienevad neile sel ajal ja sellises olekus nagu need esitatakse tollile, eesmärgiga lõpetada ajutine sissevedu;

    (b) loovutatud kõigist kuludest vabadena ajutise sisseveo territooriumi pädevatele ametkondadele, millisel juhul ajutisest sisseveost kasusaavad isikud on vabastatud impordimaksude ja -lõivude tasumisest; või

    (c) hävitatud ametkondliku järelevalve all asjaosaliste poolte kulul, kusjuures kõik päästetud osad või materjalid alluvad, kui nad on vormistatud siseringluseks, impordimaksudele ja -lõivudele, millised laienevad neile sel ajal ja sellises seisukorras nagu nad esitatakse tollile pärast õnnetust või vääramatu jõu mõju.

    2. Ajutise sisseveo võib lõpetada ka nii, et asjaosalise isiku taotluse alusel käsitletakse kaupu (sealhulgas transpordivahendeid) mõnel ülaltoodud 1. lõike alapunktides (b) või (c) näidatud viisil vastavalt tollivõimude otsusele.

    3. Ajutise sisseveo võib lõpetada ka asjaosalise isiku taotluse alusel, kui see isik tõestab tollivõimudele kaupade (sealhulgas transpordivahendite) hävimisest või täielikust kadumisest õnnetuse või vääramatu jõu tõttu. Sellisel juhul on ajutisest sisseveost kasusaav isik vabastatud impordimaksude ja -lõivude tasumisest.


IV peatükk. MUUD SÄTTED

    Artikkel 15. Formaalsuste vähendamine

    Iga osapool vähendab miinimumini käesolevas konventsioonis antud soodustustega seoses nõutavad tolliformaalsused. Kõik selliseid formaalsusi puudutavad eeskirjad peavad olema viivitamatult trükis avalikustatud.

    Artikkel 16. Eelnev luba

    1. Kui ajutise sisseveo kohta peab olema eelnev luba, siis antakse see pädeva tollipunkti poolt võimalikult kiiresti.

    2. Kui erandjuhtudel nõutakse tollivälist luba, siis antakse see võimalikult kiiresti.

    Artikkel 17. Minimaalsed soodustused

    Käesoleva konventsiooni sätted määravad ära minimaalsed pakutavad soodustused. Need ei välista suuremate soodustuste rakendamist, mida osapooled annavad või võivad anda tulevikus ühepoolsete määrustega või kahe- või mitmepoolsete lepingute alusel.

    Artikkel 18. Tolli- või majandusliidud

    1. Käesoleva konventsiooni mõistes võib tolli- või majandusliidu moodustavate osapoolte territooriume lugeda üheks territooriumiks.

    2. Miski käesolevas konventsioonis ei takista tolli- või majandusliidu moodustavatel osapooltel kehtestada erisätteid, mis on rakendatavad ajutise sisseveo operatsioonide puhul selle liidu territooriumil tingimusel, et need sätted ei vähenda käesoleva konventsiooniga antud soodustusi.

    Artikkel 19. Keelud ja piirangud

    Käesoleva konventsiooni sätted ei välista keeldude ja piirangute rakendamist, mis kehtestatakse riiklike seaduste ja määruste alusel mittemajanduslikel kaalutlustel, näiteks ühiskondliku moraali või korra, riikliku julgeoleku ja ühiskondliku heakorra või tervishoiu, veterinaarsetel või fütosanitaarsetel kaalutlustel, loomade ja taimede ohustatud liikide kaitsega või autoriõiguse ja tööstusliku omandi kaitsega seotud kaalutlustel.

    Artikkel 20. Õiguserikkumised

    1. Käesoleva konventsiooni sätete mis tahes rikkumise eest kannab süüdlane karistust selle osapoole territooriumil, kus õiguserikkumine toime pandi vastavalt selle osapoole seadusandlusele.

    2. Kui ei ole võimalik kindlaks teha, millisel territooriumil õiguserikkumine toimus, loetakse seda sooritatuks selle osapoole territooriumil, kus õiguserikkumine avastati.

    Artikkel 21. Informatsiooni vahetus

    Osapooled edastavad üksteisele taotluse alusel ja riikliku seadusandlusega lubatud ulatuses käesoleva konventsiooni sätete rakendamiseks vajalikku informatsiooni.


V peatükk. LÕPPSÄTTED

    Artikkel 22. Administratiivkomitee

    1. Käesoleva konventsiooni täitmise, selle tõlgendamise ja rakendamise ühtsuse tagamiseks võetavate meetmete ja kõigi sellesse pakutavate parandusettepanekute arutamiseks luuakse administratiivkomitee. Administratiivkomitee otsustab uute lisade kaasamise üle käesolevasse konventsiooni.

    2. Osapooled on administratiivkomitee liikmed. Komitee võib otsustada, et käesoleva konventsiooni artiklis 24 viidatud konventsiooni osapooleks mitteoleva liikme, riigi või tolliterritooriumi pädev ametkond või rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad võivad neid huvitavates küsimustes osaleda komitee istungitel vaatlejaina.

    3. Nõukogu tagab komitee jaoks sekretariaadi teenused.

    4. Komitee valib igaks istungiks eesistuja ja ase-eesistuja.

    5. Osapoolte pädevad ametkonnad teatavad nõukogule käesoleva konventsiooni jaoks pakutud parandusettepanekutest ja nende põhjustest ning kõigist taotlustest komitee istungile päevakorrapunktide sisseviimise kohta. Nõukogu teatab nendest osapooltele ja käesoleva konventsiooni artiklis 24 viidatud konventsiooni osapoolteks mitteolevate liikmete, riikide või tolliterritooriumide pädevatele ametkondadele.

    6. Nõukogu kutsub komitee poolt kindlaksmääratud ajal või vähemalt kahe osapoole pädevate ametkondade palvel kokku komitee. Ta saadab osapoolte ja käesoleva konventsiooni artiklis 24 viidatud konventsiooni osapoolteks mitteolevate liikmete, riikide või tolliterritooriumide pädevatele ametkondadele päevakorra projekti vähemalt kuus kuud enne komitee kokkutulekut.

    7. Komitee otsusel, mis on tehtud käesoleva artikli 2. lõike alusel, kutsub nõukogu käesoleva konventsiooni artiklis 24 viidatud konventsiooni osapoolteks mitteolevate liikmete, riikide või tolliterritooriumide pädevaid ametkondi või asjaosalisi rahvusvahelisi organisatsioone vaatlejatena osalema komitee istungitel.

    8. Ettepanekud pannakse hääletusele. Igal kohtumisel esindatud osapoolel on üks hääl. Ettepanekud, välja arvatud parandusettepanekud käesolevasse konventsiooni, võetakse komitee poolt vastu kohalolijate ja hääletamisel osalejate häälteenamusel. Käesolevasse konventsiooni pakutavad parandusettepanekud võetakse vastu kohalolijate ja hääletamisel osalejate kahe kolmandiku häälteenamusega.

    9. Kus kehtib käesoleva konventsiooni artikli 24 7. lõige, on käesoleva konventsiooni osapoolteks olevate tolli- või majandusliitude häälte arv hääletamisel võrdne vaid häälte kogusummaga, mis on antud nende liikmeiks olevatele käesoleva konventsiooni osapooltele.

    10. Enne istungi lõppu võtab komitee vastu aruande.

    11. Vastavate sätete puudumisel käesolevas artiklis rakendatakse nõukogu protseduurireegleid, kui komitee pole otsustanud teisiti.

    Artikkel 23. Vaidluste lahendamine

    1. Mis tahes kahe või enama osapoole vahel käesoleva konventsiooni tõlgendamisel või rakendamisel tekkiv vaidlus lahendatakse võimaluse korral nendevaheliste läbirääkimiste teel.

    2. Mis tahes vaidlusest, mida ei suudeta läbirääkimiste teel lahendada, teatavad vaidluses osalevad osapooled administratiivkomiteele, kes vaatab vaidlusküsimuse läbi ja teeb omapoolsed soovitused selle lahendamiseks.

    3. Vaidluses osalevad osapooled võivad eelnevalt kokku leppida administratiivkomitee poolt tehtud soovituste kohustuseks võtmise suhtes.

    Artikkel 24. Allakirjutamine, ratifitseerimine ja ühinemine

    1. Iga nõukogu liige ja iga ÜRO või selle spetsialiseeritud agentuuride liige võib saada käesoleva konventsiooni osapooleks:

    (a) sellele alla kirjutades ilma ratifitseerimise lisatingimuseta;

    (b) pärast konventsioonile allakirjutamist ratifitseerimiskirja deponeerides, kui see kuulub ratifitseerimisele; või

    (c) sellega ühinedes.

    2. Käesolev konventsioon on avatud allakirjutamiseks käesoleva artikli 1. lõikes viidatud liikmetele nõukogu istungil, kus konventsioon vastu võeti, või pärast seda nõukogu peakorteris Brüsselis kuni 30. juunini 1991. Pärast seda kuupäeva on see avatud ühinemiseks nendele liikmetele.

    3. Mis tahes riik või eraldi tolliterritooriumi valitsus, kes on soovitatud ühe osapoole poolt ja kes vastutab oma diplomaatiliste suhete formaalse juhtimise eest, kuid on autonoomne oma kaubandussuhete juhtimisel ning ei ole käesoleva artikli 1. lõikes viidatud organisatsiooni liige ja kellele on depositaari poolt administratiivkomitee palvel saadetud vastav kutse, võib saada käesoleva konventsiooni osapooleks, ühinedes sellega pärast selle jõustumist.

    4. Iga käesoleva artikli 1. või 3. lõikes viidatud liige, riik või tolliterritoorium näitab ajal, kui ta kirjutab alla konventsioonile ilma ratifitseerimise lisatingimuseta, ratifitseerib käesoleva konventsiooni või ühineb lisadega, millistega ta nõustub, kusjuures vajalik on nõustuda lisaga A ja vähemalt veel ühe lisaga. Hiljem võib ta teatada depositaarile, et ta nõustub peale selle veel ühe või enama lisaga.

    5. Osapooled, kes nõustuvad mõne uue lisaga, mille administratiivkomitee otsustab liita käesolevale konventsioonile, teatavad sellest depositaarile kooskõlas käesoleva artikli 4. lõikega.

    6. Osapooled saadavad depositaarile käesoleva konventsiooni artikli 8 ja artikli 24 7. lõike, lisa A artikli 2 2. ja 3. lõike, lisa E artikli 4 rakendamise tingimused või vastavalt nendele nõutava informatsiooni. Nad teatavad ka kõigist muudatustest nende sätete rakendamisel.

    7. Iga tolli- või majandusliit võib saada kooskõlas käesoleva artikli 1., 2. ja 4. lõikega käesoleva konventsiooni osapooleks. Selline tolli- või majandusliit informeerib depositaari oma pädevusest küsimustes, mida reguleerib käesolev konventsioon. Tolli- või majandusliit, mis on käesoleva konventsiooni osapooleks, kasutab oma pädevusse kuuluvate küsimuste puhul omaenda nimel selliseid õigusi ja täidab selliseid kohustusi, mis käesolev konventsioon annab tema liikmetele, kes on käesoleva konventsiooni osapoolteks. Sel juhul ei või need liikmed kasutada individuaalselt neid õigusi, sealhulgas ka hääletamisõigust.

    Artikkel 25. Depositaar

    1. Käesolev konventsioon, kõik allkirjad ratifitseerimise lisatingimustega või ilma ja kõik ratifitseerimis- või ühinemiskirjad deponeeritakse nõukogu peasekretäri juures.

    2. Depositaar:

    (a) võtab vastu ja valvab käesoleva konventsiooni originaaltekste;

    (b) valmistab ette käesoleva konventsiooni originaaltekstide kinnitatud koopiad ja edastab need käesoleva konventsiooni artikli 24 1. ja 7. lõikes viidatud liikmetele ja tolli- või majandusliitudele;

    (c) võtab vastu iga allkirja ratifitseerimise lisatingimusega või ilma, käesoleva konventsiooni ratifitseerimis- või ühinemiskirjad ning võtab vastu ja valvab kõiki sellega seonduvaid kirju, teateid ja edastatud informatsiooni;

    (d) jälgib, et allkirjad või käesoleva konventsiooniga seonduvad kirjad, teated või edastatud informatsioon vastaks vormilistele nõuetele ja vajaduse korral juhib probleemile vastava osapoole tähelepanu;

    (e) teatab käesoleva konventsiooni osapooltele, teistele allakirjutanutele, käesoleva konventsiooni osapoolteks mitteolevatele nõukogu liikmetele ja ÜRO peasekretärile:
    – lisade allakirjutamisest, ratifitseerimisest, nendega ühinemisest ja nõustumisest käesoleva konventsiooni artikli 24 alusel;
    – uutest lisadest, mida administratiivkomitee otsustab lisada käesolevale konventsioonile;
    – käesoleva konventsiooni ja kõigi lisade jõustumise kuupäevast kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 26;
    – käesoleva konventsiooni artiklite 24, 29, 30 ja 32 kohta saadud teadetest;
    – käesoleva konventsiooni denonsseerimistest artikli 31 alusel;
    – kõigist vajalikuks peetavatest parandustest kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 32 ja nende jõustumise kuupäevast, samuti kõigist eriarvamustest parandusettepanekute suhtes.

    3. Iga eriarvamuse puhul osapoole ja depositaari vahel viimase funktsioonide täitmise küsimuses juhib depositaar või vastav osapool teiste osapoolte ja allakirjutanute või sobivuse korral ka nõukogu tähelepanu sellele küsimusele.

    Artikkel 26. Jõustumine

    1. Käesolev konventsioon jõustub kolme kuu möödumisel sellest, kui käesoleva konventsiooni artikli 24 1. ja 7. lõikes viidatud tolli- või majandusliitude liikmed on käesolevale konventsioonile alla kirjutanud ilma ratifitseerimise lisatingimuseta või on deponeerinud oma ratifitseerimis- või ühinemiskirjad.

    2. Iga osapoole suhtes, kes kirjutab käesolevale konventsioonile alla ilma ratifitseerimise lisatingimuseta, ratifitseerib või ühineb sellega pärast seda, kui viis tolli- või majandusliitude liiget on konventsioonile alla kirjutanud ilma ratifitseerimise lisatingimuseta või on deponeerinud oma ratifitseerimis- või ühinemiskirjad, jõustub käesolev konventsioon kolme kuu möödumisel sellest, kui nimetatud osapool on sellele alla kirjutanud ilma ratifitseerimise lisatingimuseta või deponeerinud oma ratifitseerimis- või ühinemiskirjad.

    3. Iga käesoleva konventsiooni lisa jõustub kolme kuu möödumisel sellest, kui viis tolli- või majandusliitude liiget on selle lisaga nõustunud.

    4. Iga osapoole suhtes, kes nõustub lisaga pärast seda, kui lisaga on nõustunud viis tolli- või majandusliitude liiget, jõustub see kolme kuu möödumisel sellest, kui nimetatud osapool on teatanud oma nõustumisest. Kuid ükski lisa ei jõustu osapoole suhtes enne konventsiooni jõustumist selle osapoole suhtes.

    Artikkel 27. Denonsseerimise säte

    Käesoleva konventsiooni denonsseerimise sätet sisaldava lisa jõustumisel see lisa lõpetab ja asendab konventsioone või konventsioonide sätteid, mida denonsseerimine puudutab, osapooltevahelistes suhetes, kes on seda lisa tunnustanud ja on selliste konventsioonide osapoolteks.

    Artikkel 28. Konventsioon ja lisad

    1. Käesoleva konventsiooni eesmärkidel loetakse kõiki lisasid, mis seovad mõnda osapoolt, käesoleva konventsiooni lahutamatuteks osadeks ja selle osapoolega seoses käesolevale konventsioonile tehtav viide peaks sisaldama viidet nendele lisadele.

    2. Hääletamisel administratiivkomitees loetakse iga lisa eraldi konventsiooniks.

    Artikkel 29. Lisatingimused

    1. Iga osapool, kes tunnustab lisa, peaks tunnustama kõiki selle sätteid, kui lisa tunnustamise ajal või mis tahes hilisemal ajal ei teata ta depositaarile, milliste sätete suhtes viib ta sisse lisatingimused, kui selline võimalus on vastavas lisas ette nähtud, näidates ära erinevused, mis eksisteerivad tema riikliku seadusandluse ja nimetatud sätete vahel.

    2. Iga osapool vaatab vähemalt kord iga viie aasta järel läbi sätted, mille suhtes ta on sisse viinud lisatingimused, võrdleb neid oma riikliku seadusandluse sätetega ning teatab depositaarile sellise läbivaatuse tulemustest.

    3. Iga osapool, kes on sisse viinud lisatingimused, võib need tervikuna või osaliselt tagasi võtta igal ajal depositaarile saadetud teatega, milles on ära näidatud, millisel kuupäeval see tagasivõtmine jõustub.

    Artikkel 30. Territoriaalne laienemine

    1. Iga osapool võib käesolevale konventsioonile allakirjutamise ajal ilma ratifitseerimise lisatingimuseta või oma ratifitseerimis- või ühinemiskirjade deponeerimise ajal või selle järel teatada depositaarile edastatud teatega, et käesolev konventsioon laieneb kõigile või mõnele territooriumile, milliste rahvusvaheliste suhete eest ta vastutab. Selline teade jõustub kolme kuu möödudes selle laekumise päevast depositaarile. Kuid käesolev konventsioon ei kehti selliste territooriumide suhtes, mida on teates nimetatud enne käesoleva konventsiooni jõustumist vastava osapoole suhtes.

    2. Iga osapool, kes on saatnud teate käesoleva artikli 1. lõike alusel, mille järgi käesolev konventsioon laieneb kõigile territooriumidele, milliste rahvusvaheliste suhete eest ta on vastutav, võib teatada depositaarile vastavalt käesoleva konventsiooni artikli 31 protseduurile, et kõnealune territoorium ei rakenda enam käesolevat konventsiooni.

    Artikkel 31. Denonsseerimine

    1. Käesolev konventsioon jääb kehtima piiramatuks ajaks, kuid iga osapool võib selle denonsseerida igal ajal pärast selle jõustumise kuupäeva vastavalt käesoleva konventsiooni artiklile 26.

    2. Denonsseerimisest teatatakse kirja teel, mis deponeeritakse depositaari juures.

    3. Denonsseerimine jõustub kuue kuu möödudes denonsseerimiskirja laekumisest depositaarile.

    4. Käesoleva artikli 2. ja 3. lõike sätted kehtivad ka käesoleva konventsiooni lisade suhtes, kusjuures kõigil osapooltel on õigus mis tahes ajal pärast lisade jõustumist vastavalt käesoleva konventsiooni artiklile 26 loobuda oma ühe või enama lisa tunnustamisest. Iga osapoolt, kes loobub vähemalt ühe lisa tunnustamisest, loetakse käesoleva konventsiooni denonsseerinuks. Lisaks sellele loetakse, et osapool, kes loobub lisa A tunnustamisest, kuigi ta jätkuvalt tunnustab teisi lisasid, on käesoleva konventsiooni denonsseerinud.

    Artikkel 32. Paranduste protseduur

    1. Administratiivkomitee, mis tuleb kokku kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 22, võib teha parandusettepanekuid käesolevasse konventsiooni ja selle lisadesse.

    2. Iga parandusettepaneku teksti saadab depositaar kõigile käesoleva konventsiooni osapooltele, teistele allakirjutanutele ja nendele nõukogu liikmetele, kes ei ole käesoleva konventsiooni osapoolteks.

    3. Iga vastavalt ülaltoodud lõigule saadetud parandusettepanek jõustub kõigi osapoolte suhtes kuus kuud peale kaheteistkümnekuulise perioodi möödumist, mis järgneb parandusettepaneku saatmise kuupäevale, kui selle perioodi vältel ei ole ükski osapool depositaarile teatanud ühestki eriarvamusest parandusettepaneku suhtes.

    4. Kui osapool on teatanud depositaarile eriarvamusest parandusettepaneku suhtes enne kaheteistkümnekuulise perioodi möödumist vastavalt käesoleva artikli 3. lõikele, loetakse parandusettepanekut mittevastuvõetuks ning see on õigustühine.

    5. Eriarvamusest teatamisel loetakse iga lisa eraldi konventsiooniks.

    Artikkel 33. Parandustega nõustumine

    1. Iga osapoolt, kes ratifitseerib käesoleva konventsiooni või ühineb sellega, loetakse nõustunuks kõigi parandusettepanekutega, mis on jõustunud tema ratifitseerimis- või ühinemiskirjade deponeerimise kuupäeval.

    2. Iga osapoolt, kes tunnustab lisa, loetakse nõustunuks ka sellesse lisasse tehtavate parandusettepanekutega, mis on jõustunud osapoole poolt depositaarile nõusolekust teatamise kuupäevaks, välja arvatud juhul, kui see osapool viib sisse lisatingimused käesoleva konventsiooni artikli 29 alusel.

    Artikkel 34. Registreerimine ja autentsed tekstid

    Kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni harta artikliga 102, registreeritakse käesolev konventsioon depositaari palvel ÜRO sekretariaadis.

    Eelöeldu kinnituseks on allakirjutanud, olles selleks täielikult volitatud, alla kirjutanud käesolevale konventsioonile.

    Koostatud Istanbulis juunikuu 28ndal päeval tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal ühes originaaleksemplaris inglise ja prantsuse keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed.


Lisa  A

Ajutise sisseveo dokumente käsitlev lisa (ATA karnetid ja CPD karnetid)

I peatükk. DEFINITSIOONID

    Artikkel 1

    Käesoleva lisa mõistes:

    (a) «ajutise sisseveo dokumendid» tähendab rahvusvahelist tollidokumenti, mida aktsepteeritakse tollideklaratsioonina ja mis võimaldab kaupu (sealhulgas transpordivahendeid) identifitseerida ja sisaldab rahvusvaheliselt kehtivat garantiid impordimaksude ja -lõivude tasumise kohta;

    (b) «ATA karnet» tähendab ajutise sisseveo dokumente, mida kasutatakse kaupade, välja arvatud transpordivahendite, ajutisel sisseveol;

    (c) «CPD karnet» tähendab ajutise sisseveo dokumente, mida kasutatakse transpordivahendite ajutisel sisseveol;

    (d) «garantiikett» tähendab rahvusvahelise organisatsiooni poolt juhitud garantiisüsteemi, millesse on liitunud garantiiühendused;

    (e) «rahvusvaheline organisatsioon» tähendab organisatsiooni, millega on liitunud riiklikud ühendused, kes on volitatud tagama ja välja andma ajutise sisseveo dokumente;

    (f) «garantiiühendus» tähendab osapoole tollivõimude poolt tunnustatud ühendust, mis peab tagama selle osapoole territooriumil käesoleva lisa artiklis 8 viidatud summade tasumise ja on liitunud garantiiketiga;

    (g) «väljastamisühendus» tähendab tollivõimude poolt tunnustatud ühendust ajutise sisseveo dokumentide väljaandmiseks, mis on otseselt või kaudselt liitunud garantiiketiga;

    (h) «vastav väljastamisühendus» tähendab teise osapoole riigis loodud väljastamisühendust, mis on liitunud sama garantiiketiga;

    (i) «tollitransiit» tähendab tolliprotseduuri, mille puhul kaup veetakse tollikontrolli all ühest tollipunktist teise.


II peatükk. ULATUS

    Artikkel 2

    1. Kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 5 aktsepteerib iga osapool oma riiklike tollidokumentide asemel ja käesoleva lisa artiklis 8 viidatud summade tagatise osas ajutise sisseveo dokumente, mis kehtivad tema territooriumil ja mida antakse välja ja kasutatakse kooskõlas käesolevas lisas kehtestatud tingimustega kaupadele (sealhulgas transpordivahenditele), mida veetakse ajutiselt sisse käesoleva konventsiooni teiste lisade alusel, mida ta on tunnustanud.

    2. Iga osapool võib ka aktsepteerida ajutise sisseveo dokumente, mis on välja antud ja mida kasutatakse samadel tingimustel ajutise sisseveo operatsioonideks oma riiklike seaduste ja eeskirjade alusel.

    3. Iga osapool võib aktsepteerida ajutise sisseveo dokumente, mis on välja antud ja mida kasutatakse samadel tingimustel tollitransiidiks.

    4. Kaupa (sealhulgas transpordivahendid), mida kavatsetakse töödelda või remontida, ei impordita ajutise sisseveo dokumentide alusel.

    Artikkel 3

    1. Ajutise sisseveo dokumendid peavad vastama käesoleva lisa lisaosas toodud näidisele: lisaosa I ATA karnetite kohta ja lisaosa II CPD karnetite kohta*.

    2. Käesoleva lisa lisaosasid loetakse käesoleva lisa lahutamatuteks osadeks.


III peatükk. AJUTISE SISSEVEO DOKUMENTIDE KÄENDUS JA VÄLJAANDMINE

    Artikkel 4

    1. Vastavalt enda poolt määratud tingimustele ja käendusele võib iga osapool lubada garantiiühendustel tegutseda käendajatena ja otse või väljastamisühenduste kaudu välja anda ajutise sisseveo dokumente.

    2. Ükski osapool ei tunnusta garantiiühendust enne, kui tema käendus ei kata selle osapoole riigis võetud kohustusi, mis on seotud vastava väljastamisühenduse poolt välja antud ajutise sisseveo dokumentide alusel teostatavate operatsioonidega.

    Artikkel 5

    1. Väljastamisühendused ei anna välja ajutise sisseveo dokumente, mille kehtivusaeg on pikem kui üks aasta väljaandmise kuupäevast arvates.

    2. Kõiki väljastamisühenduse poolt ajutise sisseveo dokumentidele lisatud märkuseid võib muuta ainult väljastamis- või garantiiühenduse loal. Pärast nende dokumentide aktsepteerimist ajutise sisseveo territooriumi tollivõimude poolt ei tohi nendesse teha mingeid muudatusi, välja arvatud nende võimude loal.

    3. Kui ATA karnet on välja antud, ei lisata ühtki lisapunkti kaupade nimekirjale karneti esikaane siseküljel ega mis tahes järgmistele lehtedele (üldnimekiri).

    Artikkel 6

    Ajutise sisseveo dokumentidele peab olema märgitud:
    – väljastusasutuse nimi;
    – rahvusvahelise garantiiketi nimi;
    – riigid või tolliterritooriumid, kus ajutise sisseveo dokumendid kehtivad; ja
    – kõnealuste riikide või tolliterritooriumide garantiiühenduste nimed.

    Artikkel 7

    Ajutise sisseveo dokumentide alusel imporditud kaupade (sealhulgas transpordivahendite) reeksportimiseks määratud tähtaeg ei tohi mingil juhul ületada nende dokumentide kehtivusaega.


IV peatükk. GARANTII

    Artikkel 8

    1. Iga garantiiühendus kohustub maksma selle osapoole tollivõimudele, kelle territooriumil ta on asutatud, impordimaksude ja -lõivude kogusumma ja muud summad, välja arvatud käesoleva konventsiooni artikli 4 4. lõikes viidatud maksud, mida tuleb maksta ajutise sisseveo või tollitransiidi tingimustest mittekinnipidamisel kaupade (sealhulgas transpordivahendite) eest, mis on sisseveetud sellele territooriumile vastava väljastamisühenduse poolt välja antud ajutise sisseveo dokumentide alusel. Ta vastutab nende summade maksmise eest solidaarselt koos nende isikutega, kellel on ülalmainitud summad maksmata.

    2. ATA karnet: Garantiiühenduse maksukohustused ei ületa impordimaksude ja -lõivude kogusummat rohkem kui kümme protsenti.

    3. CPD karnet: Garantiiühenduselt ei nõuta suurema summa maksmist kui on impordimaksude ja -lõivude kogusumma koos intressiga selle kehtivuse puhul.

    Kui ajutise sisseveo territooriumi tollivõimud on tingimusteta lõplikult vormistanud ajutise sisseveo dokumendid teatud kaupade (sealhulgas transpordivahendite) suhtes, ei saa nad enam garantiiühenduselt nõuda nende kaupade (sealhulgas transpordivahendite) puhul käesoleva artikli 1. lõikes viidatud summade maksmist. Kuid garantiiühendusele võib nõuet esitada juhul, kui hiljem avastatakse, et dokumentide lõplik vormistus on saavutatud ebakorrektselt või pettuse teel või kui rikuti ajutise sisseveo või tollitransiidi tingimusi.

    4. ATA karnet: Tollivõimud ei tohi mingil tingimusel nõuda garantiiühenduselt käesoleva artikli 1. lõikes viidatud summade maksmist, kui garantiiühenduse suhtes ei ole nõuet esitatud ühe aasta jooksul ATA karneti kehtivusaja lõppemise kuupäevast arvates.

    5. CPD karnet: Tollivõimud ei tohi mingil tingimusel nõuda garantiiühenduselt käesoleva artikli 1. lõikes viidatud summade maksmist, kui garantiiühendusele ei ole teatatud karneti lõplikust vormistamisest ühe aasta jooksul CPD karneti kehtivusaja lõppemise kuupäevast arvates. Lisaks sellele teatavad tollivõimud garantiiühendusele arvestuse üksikasjadest nende impordimaksude ja -lõivude osas, mis on maksmata ühe aasta jooksul lõpliku vormistamise kohta eitava teate saamisest arvates. Garantiiühenduse vastutus selliste summade suhtes lõpeb, kui sellist informatsiooni ei tagata nimetatud üheaastase ajavahemiku jooksul.


V peatükk. AJUTISE SISSEVEO DOKUMENTIDE KÄSITLEMINE

    Artikkel 9

    1. ATA karnet:

    (a) Garantiiühendusel on võimalus kuue kuu jooksul tollivõimude poolt käesoleva lisa artikli 8 1. lõikes viidatud summade suhtes nõude esitamise kuupäevast arvates esitada tõestus reeksportimise kohta käesolevas lisas sätestatud tingimuste alusel või mis tahes muu ATA karneti korrektse vormistamise kohta.

    (b) Kui sellist tõestust ei ole esitatud ülalnimetatud aja jooksul, siis garantiiühendus hoiustab või maksab viivitamatult esialgselt ära need summad. Selline hoiustamine või maksmine muutub lõplikuks kolme kuu möödumisel hoiustamise või maksmise kuupäevast arvates. Nimetatud ajavahemiku jooksul võib garantiiühendus siiski esitada käesoleva lõike alalõikes (a) viidatud tõestuse hoiustatud või makstud summade hüvituse eesmärgil.

    (c) Osapoolte puhul, kelle seadused ja eeskirjad ei sätesta impordimaksude ja -lõivude hoiustamist ega esialgset tasumist, loetakse käesoleva lõike alalõike (b) sätete alusel tehtud maksed lõplikeks, kuid makstud summad makstakse tagasi, kui käesoleva lõike alalõikes (a) viidatud tõestus esitatakse kolme kuu jooksul maksmise kuupäevast arvates.

    2. CPD karnet:

    (a) Garantiiühendus peab ühe aasta jooksul CPD karnetite lõpliku vormistamise kohta eitava teate saamise kuupäevast arvates esitama tõestuse reeksportimise kohta käesolevas lisas sätestatud tingimuste alusel või mis tahes muu CPD karneti korrektse vormistamise kohta. Kuid see ajavahemik hakkab kehtima alles CPD karneti kehtivusaja lõppemise kuupäeval. Kui tollivõimud vaidlustavad esitatud tõestuse kehtivuse, peavad nad sellest teatama garantiiühendusele ühe aasta jooksul.

    (b) Kui sellist tõestust ei esitata ülalnimetatud aja jooksul, siis garantiiühendus hoiustab või maksab esialgselt kolme kuu jooksul ära maksmisele kuuluvad impordimaksud ja -lõivud. See hoiustamine või maksmine on lõplik pärast ühe aasta möödumist hoiustamise või maksmise kuupäevast arvates. Nimetatud ajavahemiku jooksul võib garantiiühendus siiski anda käesoleva lõike alalõikes (a) viidatud tõestuse hoiustatud või makstud summade hüvituse eesmärgil.

    (c) Osapoolte puhul, kelle seadused ja eeskirjad ei sätesta impordimaksude ja -lõivude hoiustamist ega esialgset tasumist, loetakse käesoleva lõike alalõike (b) sätete alusel tehtud maksed lõplikeks, kuid makstud summad makstakse tagasi, kui käesoleva lõike alalõikes (a) viidatud tõestus tagatakse ühe aasta jooksul maksmise kuupäevast arvates.

    Artikkel 10

    1. Ajutise sisseveo dokumentide alusel imporditud kaupade (sealhulgas transpordivahendite) reeksportimist kinnitatakse reekspordi kviitungiga, mis on täidetud ja varustatud vastavate pitsatite jäljenditega ajutise sisseveo territooriumi tollivõimude poolt.

    2. Kui reeksporti ei ole kinnitatud kooskõlas käesoleva artikli 1. lõikega, võivad ajutise sisseveo territooriumi tollivõimud, isegi kui dokumentide kehtivusaeg on juba lõppenud, aktsepteerida reekspordi kinnitusena:

    (a) teise osapoole tollivõimude poolt ajutise sisseveo dokumentidele kantud märkmeid impordi või reimpordi kohta või nende võimude poolt välja antud tõendit, mis põhineb nende territooriumile importimisel või reimportimisel vastavast dokumendist eraldatud kviitungi märkmetel tingimusel, et nimetatud märkmed oleksid seotud impordi või reimpordiga, mille kohta võib tõestada, et need on toimunud pärast reeksporti, mida kavatsetakse kindlaks teha;

    (b) mis tahes muud dokumentaalset tõestust selle kohta, et kaubad (sealhulgas transpordivahendid) on väljaspool seda territooriumi.

    3. Igal sellisel juhul, kui ühe osapoole tollivõimud loobuvad nõudmistest teatud kaupade (sealhulgas transpordivahendite) reeksportimise suhtes, mis on sisseveetud tema territooriumile ajutise sisseveo dokumentide alusel, vabaneb garantiiühendus oma kohustustest ainult siis, kui nimetatud võimud on kinnitanud nendes dokumentides, et seisukoht nende kaupade (sealhulgas transpordivahendite) suhtes on vastu võetud.

    Artikkel 11

    Käesoleva lisa artikli 10 2. lõikes viidatud juhtudel on tollivõimudel õigus nõuda teenustasu.

VI peatükk. MUUD SÄTTED

    Artikkel 12

    Käesolevas lisas sätestatud tingimustel kasutatavate ajutise sisseveo dokumentide tollivormistuse eest ei nõuta tolliteenuse osutamisel tollipunktis tasu tavalisel tööajal.

    Artikkel 13

    Ajutise sisseveo dokumentide rikkumise, kaotamise või varguse puhul, kui neis nimetatud kaubad (sealhulgas transpordivahendid) asuvad ühe osapoole territooriumil, aktsepteerivad selle osapoole tollivõimud väljastamisühenduse palvel ja vastavalt nimetatud võimude poolt esitatud tingimustele asendusdokumente, mille kehtivus lõpeb samal kuupäeval kui asendatavatel dokumentidel.

    Artikkel 14

    1. Kui on alust arvata, et ajutise sisseveo operatsioon ületab ajutise sisseveo dokumentide kehtivusaega, sest omanik ei ole võimeline kaupu (sealhulgas transpordivahendeid) reeksportima selle ajavahemiku jooksul, võib nimetatud dokumendid välja andnud ühendus välja anda asendusdokumendid. Need dokumendid esitatakse kontrollimiseks asjaosaliste osapoolte tollivõimudele. Asendusdokumente aktsepteerides teevad asjaosaliste osapoolte tollivõimud asendatud dokumentide lõpliku vormistuse.

    2. CPD karnetite kehtivust saab pikendada ainult üks kord kuni üheks aastaks. Pärast selle ajavahemiku möödumist peab endise karneti asemel välja andma uue karneti, mida tollivõimud peavad aktsepteerima.

    Artikkel 15

    Kus kehtib käesoleva konventsiooni artikli 7 3. lõige, teatavad tollivõimud võimaluse korral garantiiühendusele, millised selle ühenduse poolt garanteeritud ajutise sisseveo dokumentide alusel sisse veetud kaubad (sealhulgas transpordivahendid) nad on arestinud või mis on nende nimel arestitud ja teatavad, milliseid meetmeid nad kavatsevad rakendada.

    Artikkel 16

    Pettuse, üleastumise või kuritarvituse puhul on osapooltel vaatamata käesoleva lisa sätetele õigus algatada kohtuprotsessi isikute vastu, kes kasutavad ajutise sisseveo dokumente impordimaksude ja -lõivude ning muude tasumisele kuuluvate summade hüvitamiseks, samuti kõigi trahvide määramiseks, mille eest need isikud vastutavad. Neil juhtudel osutavad ühendused abi tollivõimudele.

    Artikkel 17

    Ajutise sisseveo dokumente või nende osi, mis on välja antud või mida kavatsetakse välja anda territooriumil, kuhu nad sisse viiakse ja mille garantiiühendus, rahvusvaheline organisatsioon või osapoole tollivõimud saadavad väljastamisühendusele, veetakse sisse impordimaksudest ja -lõivudest vabadena ning nad ei allu mingitele impordikeeldudele või -piirangutele. Väljaveol antakse vastavad soodustused.

    Artikkel 18

    1. Igal osapoolel on õigus kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 29 sisse viia lisatingimusi ATA karnetite aktsepteerimiseks posti teel saatmisel.

    2. Muid lisatingimusi käesolevasse lisasse sisse viia ei ole lubatud.

    Artikkel 19

    1. Käesoleva lisa jõustumisel lõpetab ja asendab see kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 27 Brüsselis 6. detsembril 1961. a. allakirjutatud Tollikonventsiooni ATA karneti kohta kaupade ajutiseks sisseveoks (ATA konventsioon), nende osapoolte vahelistes suhetes, kes on tunnustanud käesolevat lisa ja on nimetatud konventsiooni osapooled.

    2. Vaatamata käesoleva artikli 1. lõikele, aktsepteeritakse enne käesoleva lisa jõustumist ATA karneteid, mis on välja antud ATA konventsiooni tingimuste alusel, kuni nende operatsioonide lõpuleviimiseni, milleks nad on välja antud.


Märkused ATA karnetite kasutamise kohta

    1. Kõik karnetiga tagatavad kaubad kantakse üldnimekirja tulpadesse 1 kuni 6. Kui esikaane siseküljel ei ole piisavalt ruumi, kasutatakse lisalehti, mis vastavad ametlikule näidisele.

    2. Üldnimekirja lõpetamiseks kantakse tulpade 3 ja 5 kokkuvõtted nimekirja lõppu sõnades ja numbrites. Kui üldnimekiri koosneb mitmest leheküljest, märgitakse kasutatud lisalehtede arv numbrites ja sõnades esikaane siseküljel asuva nimekirja alla. Samasuguselt toimitakse kviitungitel asuvate nimekirjadega.

    3. Igale kaubale antakse järjekorranumber, mis kantakse tulpa 1. Mitmest eraldi osast koosnevatele kaupadele (sealhulgas varuosadele ja lisanditele) võib anda ühe järjekorranumbri. Sel juhul kantakse iga varuosa iseloomustus, väärtus ja vajaduse korral kaal tulpa 2 ning tulpades 4 ja 5 peab olema näidatud ainult kogukaal ja -väärtus.

    4. Kviitungite nimekirjade koostamisel kasutatakse samu järjekorranumbreid nagu üldnimekirjaski.

    5. Tollikontrolli lihtsustamiseks soovitatakse märkida kaubad (sealhulgas nende eraldi osad) selgelt vastava järjekorranumbri järel.

    6. Samale kirjeldusele vastavad kaubad võib grupeerida tingimusel, et igale selliselt grupeeritud kaubale antakse eraldi järjekorranumber. Kui grupeeritud kaupadel ei ole sama väärtus või kaal, märgitakse nende vastavad väärtused ja vajaduse korral kaalud tulpa 2.

    7. Kui kaubad on ette nähtud näituste jaoks, soovitatakse importijal tema enda huvides kanda impordikviitungi C alla näituse ja selle organiseerija nimi ja aadress.

    8. Karnet peab olema täidetud loetavalt ja nii, et seda ei saaks kustutada.

    9. Kõik karnetiga tagatavad kaubad peavad olema kontrollitud ja registreeritud riigis/tolliterritooriumil, kust nad on toodud ja sel eesmärgil peavad nad olema esitatud koos karnetiga sealsetele tollivõimudele, välja arvatud juhul, kui selle riigi/tolliterritooriumi tollieeskirjad ei näe ette sellist kontrolli.

    10. Kui karnet on täidetud muus keeles kui sisseveo riigi/tolliterritooriumi keel, võivad tollivõimud nõuda tõlget.

    11. Kehtivuse kaotanud karnetid, mida omanik ei kavatse enam uuesti kasutada, tagastatakse väljastamisühendusele.

    12. Karnetis tuleb kasutada araabia numbreid.

    13. Kooskõlas ISO standardiga 8601 peavad kuupäevad olema märgitud järgmises järjekorras: aasta/kuu/kuupäev.

    14. Kui kasutatakse siniseid tollitransiidi lehti, peab omanik esitama karneti kaupade tollitransiidiks vormistamisel tollipunktis ja hiljem tollitransiidiks ettenähtud tähtaja jooksul tollitransiidi sihtpunkti. Toll peab tollitransiidi kviitungitele ja tðekkidele igas vastavas punktis panema vastavate pitsatite jäljendid ja neile alla kirjutama.


Lisa  B.1

Lisa näitustel, laatadel, koosolekutel või samalaadsetel üritustel eksponeeritavate või kasutatavate kaupade kohta

I peatükk. DEFINITSIOON

    Artikkel 1

    Käesoleva lisa mõistes «üritus» tähendab:

    1. kaubandus-, tööstus-, põllumajandus- või käsitööalast näitust, laata või samalaadset ekspositsiooni või väljapanekut;

    2. näitust või koosolekut, mis on organiseeritud eelkõige heategevuslikul eesmärgil;

    3. näitust või koosolekut, mis on eelkõige organiseeritud mis tahes õppimis-, kunsti-, käsitöö-, spordi- või teadus-, haridus- või kultuurialase tegevuse edendamiseks, religioossete teadmiste või jumalateenistuse edendamiseks, turismi edendamiseks või inimestevahelise sõpruse arendamiseks;

    4. mis tahes rahvusvahelise organisatsiooni või rahvusvaheliste organisatsioonide rühma esindajate koosolekut; või

    5. ametliku või mälestava iseloomuga esinduskoosolekut,

    välja arvatud näitused, mis organiseeritakse kauplustes või äriruumides isiklikul otstarbel eesmärgiga müüa välismaiseid kaupu.


II peatükk. ULATUS

    Artikkel 2

    1. Järgmistele kaupadele antakse ajutine sisseveo luba kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 2:

    (a) kaubad, mida kavatsetakse eksponeerida või demonstreerida üritusel, kaasa arvatud need materjalid, millele on viidatud 22. novembril 1950. a. New York’is alla kirjutatud UNESCO Haridus-, teadus- ja kultuurialaste materjalide impordi lepingu lisades ja selle juurde kuuluvas 26. novembri 1976. a. Nairobi protokollis;

    (b) kaubad, mida kavatsetakse kasutada seoses välismaiste toodete eksponeerimisega üritusel, sealhulgas:

    (i) kaubad, mis on vajalikud eksponeeritavate välismaiste masinate või seadmete demonstreerimiseks,

    (ii) ehitus- ja kujundusmaterjalid, sealhulgas elektriseadmed välismaiste eksponentide ajutiste stendide jaoks,

    (iii) reklaam- ja demonstratsioonmaterjalid, mis on demonstratiivsed reklaamimaterjalid eksponeeritavate välismaiste kaupade kohta, näiteks heli- ja pildisalvestused, filmid ja diapositiivid, samuti seadmed nende kasutamiseks;

    (c) varustus, kaasa arvatud tõlkimisseadmed, heli- ja pildisalvestusseadmed ja haridusliku, teadusliku või kultuurilise sisuga filmid, mis on ette nähtud kasutamiseks rahvusvahelistel koosolekutel, konverentsidel või kongressidel.

    2. Käesolevas lisas viidatud soodustuste kehtimiseks:

    (a) peab iga kaubaartikli arv või kogus olema põhjendatud arvestades importimise eesmärki;

    (b) peab saama ajutise sisseveo territooriumi tollivõimudelt kinnituse, et käesoleva konventsiooni tingimused on täidetud.


III peatükk. MUUD SÄTTED

    Artikkel 3

    Vaatamata sellele, et ajutise sisseveo territooriumi riiklik seadusandlus seda lubab, ei tohi ajutise sisseveo loa saanud kaupu, kuni nad alluvad käesoleva konventsiooniga antud soodustustele:

    (a) laenata või mis tahes viisil kasutada üürimiseks või tasuks; või

    (b) toimetada ürituse toimumise kohalt mujale.

    Artikkel 4

    1. Näitustel, laatadel, koosolekutel või teistel sarnastel üritustel eksponeerimise või kasutamise eesmärgil imporditud kaupade reeksportimise tähtaeg peab olema vähemalt kuus kuud ajutise sisseveo loa väljastamise kuupäevast arvates.

    2. Vaatamata käesoleva artikli 1. lõikele, lubavad tollivõimud nende kaupade, mida eksponeeritakse või kasutatakse järgneval üritusel, jätmist ajutise sisseveo territooriumile, allutades need sellistele tingimustele nagu nõutakse selle territooriumi seaduste ja eeskirjade alusel ning eeldusel, et need kaubad reeksporditakse ühe aasta jooksul ajutise sisseveo loa väljastamise kuupäevast arvates.

    Artikkel 5

    1. Käesoleva konventsiooni artiklis 13 toodud tingimuste kohaselt tehakse tollivormistus riigisiseseks tarbimiseks impordimaksudest ja -lõivudest vabastatult ning ilma impordikeeldude ja -piiranguteta järgnevate kaupade kohta:

    (a) väikesed näidised, mis on üritusel eksponeeritavate välismaiste kaupade esindajad, kaasa arvatud sellised toitude ja jookide näidised, mis on imporditud selliste näidiste kujul või toodetud imporditud toormaterjalist sellel üritusel eeldusel, et:

    (i) need tarnitakse maksuvabalt välisriigist ja kasutatakse ainult ürituse külastajatele tasuta jagamiseks, individuaalseks kasutamiseks või tarbimiseks isikute poolt, kellele need on jaotatud,

    (ii) neid saab identifitseerida reklaaminäidistena ja nad omavad üksikult madalat väärtust,

    (iii) nad ei sobi kaubanduslikel eesmärkidel kasutamiseks ja on võimaluse korral pakitud soovitavalt väiksemates kogustes, kui väikseimad jaekaubanduses kasutatavad pakid,

    (iv) toitude ja jookide näidiseid, mida ei jaotata pakkides nagu on toodud ülaltoodud lõikes (iii) ning mis tarbitakse sellel üritusel, ja

    (v) näidiste üldväärtus ja -kogus on ajutise sisseveo territooriumi tollivõimude arvates põhjendatud, arvestades ürituse iseloomu, külastajate arvu ning eksponentide osavõttu sellest;

    (b) kaubad, mida imporditakse ainult demonstratsiooni või üritusel välja pandud välismaiste masinate või seadmete töö demonstreerimise eesmärgil ning mis tarbitakse või hävitatakse sellise demonstratsiooni käigus eeldusel, et selliste kaupade üldväärtus ja -kogus on ajutise sisseveo territooriumi tollivõimude arvates põhjendatud, arvestades ürituse iseloomu, külastajate arvu ja eksponentide osavõttu sellest;

    (c) madala väärtusega tooted, mis kasutatakse lõplikult ära ürituse välismaiste eksponentide ajutiste stendide ehitamisel, sisustamisel või kujundamisel, näiteks värv, lakk ja tapeet;

    (d) trükitud materjalid, kataloogid, kaubandusteadaanded, hinnakirjad, reklaamplakatid, kalendrid, illustreeritud või mitte, ja raamimata fotod, mis on demonstratiivsed reklaammaterjalid üritusel eksponeeritud välismaiste kaupade jaoks eeldusel, et:

    (i) need tarnitakse maksuvabalt välisriigist ja kasutatakse ainult ürituse külastajatele tasuta jagamiseks, ja

    (ii) selliste kaupade üldväärtus ja -kogus on ajutise sisseveo territooriumi tollivõimude arvates põhjendatud, arvestades ürituse iseloomu, külastajate arvu ja eksponentide osavõttu sellest;

    (e) toimikud, aruanded, blanketid ja muud dokumendid, mis imporditakse kasutamiseks rahvusvahelistel koosolekutel, konverentsidel või kongressidel või nendega seoses.

    2. Käesoleva artikli 1. lõike sätteid ei rakendata alkohoolsete jookide, tubakatoodete ja kütuste suhtes.

    Artikkel 6

    1. Nende kaupade tollikontrolli ja -vormistust importimisel ja reeksportimisel, mida üritusel kavatsetakse eksponeerida või kasutada või on eksponeeritud või kasutatud, teostatakse võimaluse ja vajalikkuse korral sellel üritusel.

    2. Iga lepingupool kohustub rajama oma territooriumil, kui ta peab vajalikuks importimist ja ürituse suurust silmas pidades, tollipunkti põhjendatud ajavahemikuks korraldatava ürituse ruumides.

    Artikkel 7

    Toodetele, mis on saadud ürituse käigus juhuslikult ajutiselt imporditud kaupadest eksponeeritud masinate või seadmete demonstratsiooni tulemusena, kohaldatakse käesoleva konventsiooni sätteid.

    Artikkel 8

    Igal lepingupoolel on õigus sisse kanda lisatingimus kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 29, käesoleva lisa artikli 5 1. lõike alapunkti (a) sätete suhtes.

    Artikkel 9

    Käesoleva lisa jõustumisel lõpetab ja asendab see kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 27 Brüsselis 8. juunil 1961. a. alla kirjutatud Tollikonventsiooni nende kaupade importimise lihtsustuste kohta, mida eksponeeritakse või kasutatakse näitustel, laatadel, koosolekutel või sarnastel üritustel, nende osapoolte vahelistes suhetes, kes on tunnustanud käesolevat lisa ja on nimetatud konventsiooni osapooled.


Lisa  B.2

Lisa professionaalse varustuse kohta

I peatükk. DEFINITSIOON

    Artikkel 1

    Käesoleva lisa mõistes «professionaalne varustus» tähendab:

    1. varustust pressi, raadio- või televisioonisaadete jaoks, mis on vajalik pressi, raadio või televisiooni organisatsioonide esindajate jaoks, kes külastavad teise maa territooriumi eesmärgiga teha reportaaþe või edastada või salvestada materjali eriprogrammide jaoks. Sellise varustuse illustreeriv nimekiri on toodud käesoleva lisa I lisaosas;

    2. filmiaparatuur, mis on vajalik isiku jaoks, kes külastab teise maa territooriumi, et teha erifilmi või filme. Sellise varustuse illustreeriv nimekiri on toodud käesoleva lisa II lisaosas;

    3. mis tahes varustus, mis on vajalik isikule, kes külastab teist maad eriülesande sooritamise eesmärgil, et tegeleda oma kutsumuse, ameti või elukutsega. See ei sisalda varustust, mis on ettenähtud kasutamiseks tööstuslikes manufaktuurides või kaupade pakkimiseks või (välja arvatud käsitööriistad) looduslike ressursside ekspluateerimiseks, ehitustöödeks, ehitiste remondiks ja korrashoiuks või maapinna parandustöödeks ning teisteks taolisteks projektideks. Sellise varustuse illustreeriv nimekiri on toodud käesoleva lisa III lisaosas;

    4. abiseadmed varustuse jaoks, mida on mainitud käesoleva artikli punktides 1, 2 ja 3 ning selle jaoks vajalikud lisandid.

 

II peatükk. ULATUS

    Artikkel 2

    Järgmistele kaupadele antakse ajutise sisseveo luba kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 2:

    (a) professionaalne varustus;

    (b) professionaalse varustuse remondiks vajalikud imporditud koostisosad, millele on antud ajutise sisseveo luba ülalmainitud punkti (a) järgi.


III peatükk. MUUD SÄTTED

    Artikkel 3

    1. Käesolevas lisas ettenähtud soodustuste rakendamiseks peab professionaalne varustus olema:

    (a) omandatud isiku poolt, kes asub või elab alaliselt väljaspool ajutise sisseveo territooriumi;

    (b) imporditud isiku poolt, kes asub või elab alaliselt väljaspool ajutise sisseveo territooriumi;

    (c) kasutatud üksnes isiku poolt või tema isikliku järelevalve all, kes külastab ajutise sisseveo territooriumit.

    2. Käesoleva artikli 1. lõike alapunkt (c) ei kehti juhul, kui varustus on imporditud filmi, televisiooniprogrammi või audiovisuaalsete tööde tootmiseks kaastootmise lepingu kohaselt, mille üheks lepingupooleks on isik, kes elab ajutise sisseveo territooriumil ning mis on heaks kiidetud selle territooriumi pädevate ametkondade poolt riikidevahelise kaastootmist puudutava lepingu kohaselt.

    3. Filmivarustuse ja pressi ning raadio- ja televisioonisaadete varustuse kohta ei tohi sõlmida üürilepinguid või muid sarnaseid kokkuleppeid, mille üheks lepingupooleks on ajutise sisseveo territooriumil elav isik, eeldusel, et see tingimus ei kehti ühiste raadio- ja telesaadete programmide puhul.

    Artikkel 4

    1. Raadio- ja televisioonisaadete ja nende edastamise varustusele ning spetsiaalselt kohandatud raadio ja televisiooni furgoonidele ning nende varustusele, mis on imporditud avalik-õiguslike või eraõiguslike isikute poolt ja mis on sel eesmärgil heaks kiidetud ajutise sisseveo territooriumi tollivõimude poolt, antakse ajutise sisseveo luba ilma tollidokumendita või nõutava tagatiseta.

    2. Tollivõimud võivad nõuda nimekirja või käesoleva artikli 1. lõikes viidatud varustuse detailse inventarinimestiku esitamist koos kirjaliku reeksportimise kohustusega.

    Artikkel 5

    Professionaalse varustuse reekspordi ajavahemik peab olema vähemalt kaksteist kuud ajutise sisseveo loa väljastamise kuupäevast arvates. Kuid sõidukite reekspordi aega võib kindlaks määrata vastavalt ajutise sisseveo territooriumil viibimise eesmärgile ja kavatsetud kestusele.

    Artikkel 6

    Igal lepingupoolel on õigus keelustada või tühistada ajutise sisseveo luba käesoleva lisa I kuni III lisaosas viidatud sõidukite suhtes, kui need kasvõi juhuslikult võtavad peale inimesi või laadivad kaupu tema territooriumil siseriiklikuks veoks kommertseesmärkidel.

    Artikkel 7

    Käesoleva lisa lisaosasid loetakse käesoleva lisa lahutamatuteks osadeks.

    Artikkel 8

    Käesoleva lisa jõustumisel lõpetab ja asendab see kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 27 Brüsselis 8. juunil 1961. a. alla kirjutatud Tollikonventsiooni ametivarustuse ajutise importimise kohta, nende osapoolte vahelistes suhetes, kes on tunnustanud käesolevat lisa ja on nimetatud konventsiooni osapooled.


Lisa B.2 I  lisaosa

Pressi või raadio- ja televisioonisaadete varustus

Illustreeriv nimekiri

    A. Varustus pressi jaoks, näiteks:

    — personaalarvutid;

    — telefaksiseadmed;

    — kirjutusmasinad;

    — igat sorti kaamerad (filmi- ja elektroonilised kaamerad);

    — heli ja kujundi edastamise, salvestamise või reprodutseerimise seadmed (magnetofonid, videomagnetofonid, mikrofonid, miksimispuldid, valjuhääldid);

    — heli ja kujundi salvestamise vahendid, tühjad või salvestatud;

    — kontroll- ja mõõteinstrumendid ning seadmed (ostsillograafid, magnetofonide ja videomagnetofonide kontrollsüsteemid, multimeetrid, tööriistakastid ja -kotid, vektroskoobid, videogeneraatorid jne.);

    — valgustusseadmed (proþektorid, muundurid, tripoodid);

    — lisaseadmed (kassetid, eksponomeetrid, läätsed, tripoodid, akumulaatorid, patareivööd, patarei laadijad, monitorid).

    B. Heli edastamise vahendid, näiteks:

    — telekommunikatsiooni seadmed nagu saadete edastajad-vastuvõtjad või edastajad; võrku või kaablitesse ühendatavad terminaalid; satelliit ühenduslülid;

    — helisageduse tekitamise vahendid (heli vastuvõtuseadmed, salvestus- või taasesitusseadmed);

    — kontroll- ja mõõteinstrumendid ning seadmed (ostsillograafid, magnetofonide ja videomagnetofonide kontrollsüsteemid, multimeetrid, tööriistakastid ja -kotid, vektroskoobid, videogeneraatorid jne.);

    — lisaseadmed (kellad, stopperid, kompassid, mikrofonid, miksimispuldid, helilindid, genereerimiskomplektid, transformaatorid, patareid ja akumulaatorid, patarei laadijad, kütte-, õhu konditsioneerimis- ja ventilatsiooniseadmed jne.);

    — helisalvestusvahendid, tühjad või salvestatud.

    C. Televisioonisaadete varustus, näiteks:

    — telekaamerad;

    — telekino;

    — kontroll- ja mõõteinstrumendid ning -seadmed;

    — ülekande- ja retransmissiooni seadmed;

    — kommunikatsiooni seadmed;

    — heli- ja kujundi salvestus- või taasesitusseadmed (magnetofonid, videomagnetofonid, mikrofonid, miksimispuldid, valjuhääldid);

    — valgustusseadmed (proþektorid, muundurid, tripoodid);

    — monteerimisseadmed;

    — lisaseadmed (kellad, stopperid, kompassid, läätsed, eksponomeetrid, tripoodid, patarei laadijad, kassetid, genereerimiskomplektid, transformaatorid, patareid ja akumulaatorid, kütte-, õhu konditsioneerimis- ja ventilatsiooniseadmed jne.);

    — heli- ja kujundisalvestamise vahendid, tühjad või salvestatud (tänuavaldustiitrid, telejaama kutsesignaalid, muusika vahelisad jne.);

    — monteerimata filmilõigud;

    — muusikariistad, kostüümid, dekoratsioonid ja muud lava rekvisiidid, pjedestaalid, grimmeerimismaterjalid, föönid.

    D. Sõidukid, mis on kavandatud või spetsiaalselt kohandatud ülalpool kindlaks määratud eesmärkideks, näiteks:

    — televisiooni ülekande sõidukid;

    — sõidukid, mis on mõeldud televisiooni abivahenditele;

    — video salvestuse sõidukid;

    — helisalvestuse ja -taasesituse sõidukid;

    — aeglustatud liikumisega sõidukid;

    — kerged sõidukid.


Lisa B.2  II  lisaosa

Kinematograafiline varustus

Illustreeriv nimekiri

    A. Varustus, näiteks:

    — igat liiki kaamerad (filmi- ja elektronkaamerad);

    — kontroll- ja mõõteinstrumendid ning seadmed (ostsillograafid, magnetofonide ja videomagnetofonide kontrollsüsteemid, multimeetrid, tööriistade kastid ja -kotid, vektroskoobid, video generaatorid jne.);

    — liikuvad kaamera alused ja kraananooled;

    — valgustusseadmed (proþektorid, muundurid, tripoodid);

    — monteerimisseadmed;

    — heli- ja kujundisalvestus- ning taasesitusseadmed (magnetofonid, videomagnetofonid, mikrofonid, miksimispuldid, valjuhääldid);

    — heli- ja kujundisalvestusvahendid, tühjad või salvestatud (tänuavaldustiitrid, telejaama kutsesignaalid, muusika vahelisad jne.);

    — monteerimata filmilõigud;

    — lisaseadmed (kellad, stopperid, kompassid, mikrofonid, miksimispuldid, helilindid, genereerimiskomplektid, transformaatorid, patareid ja akumulaatorid, patarei laadijad, kütte-, õhu konditsioneerimis- ja ventilatsiooniseadmed jne.);

    — muusikariistad, kostüümid, dekoratsioonid ja muud lava rekvisiidid, pjedestaalid, grimeerimismaterjalid, föönid.

    B. Sõidukid, mis on kavandatud või spetsiaalselt kohandatud ülalpool mainitud eesmärkideks.


Lisa B.2  III  lisaosa

Muu varustus

Illustreeriv nimekiri

    A. Vahendid masinate, seadmete, transpordivahendite jne. püstitamiseks, testimiseks, kasutuselevõtmiseks, kontrollimiseks, hoolduseks või paranduseks, näiteks:

    — tööriistad;

    — mõõte-, kontroll- ja testimisseadmed ja instrumendid (temperatuuri, rõhu, kauguse, kõrguse, pinna, kiiruse jne. mõõtmiseks), kaasa arvatud elektriinstrumendid (voltmeetrid, ampermeetrid, mõõtekaablid, komparaatorid, transformaatorid, salvestusinstrumendid jne.) ja rakised;

    — seadmed ja varustus, mis on vajalikud masinate ja seadmete pildistamiseks nende püstitamise ajal või pärast seda;

    — seadmed laevade vaatluseks.

    B. Varustus, mis on vajalik ärimeestele, konsultantidele, ekspertidele, raamatupidajatele ja teistele taoliste elukutsete esindajatele, näiteks:

    — personaalarvutid;

    — kirjutusmasinad;

    — seadmed heli ja kujutise edastamiseks, salvestamiseks või taasesitamiseks;

    — arvutusinstrumendid ja -seadmed.

    C. Varustus, mis on vajalik ekspertidele topograafiliste uuringute või tulevikus teostatavate geofüüsiliste tööde jaoks, näiteks:

    — mõõteinstrumendid ja -seadmed;

    — puurimisvarustus;

    — ülekande- ja kommunikatsioonivarustus.

    D. Varustus, mis on vajalik saastamise vastu võitlevatele ekspertidele.

    E. Instrumendid ja seadmed, mis on vajalikud arstidele, kirurgidele, veterinaaridele, ämmaemandatele ja teistele taoliste elukutsete esindajatele.

    F. Varustus, mis on vajalik arheoloogidele, paleontoloogidele, geograafidele, zooloogidele ja teistele teadlastele.

    G. Varustus, mis on vajalik meelelahutuskunstnikele, teatritruppidele ja orkestritele, sisaldades kõiki esemeid, mida kasutatakse avalike või eraetenduste jaoks (muusikariistad, kostüümid, dekoratsioonid jne.).

    H. Varustus, mis on vajalik lektoritele oma loengute illustreerimiseks.

    I. Varustus, mis on vajalik fotoreiside jaoks (igat liiki kaamerad, kassetid, eksponomeetrid, läätsed, tripoodid, akumulaatorid, patareivööd, patarei laadijad, monitorid, valgustusseadmed, moekaubad ning lisandid modellide jaoks jne.).

    J. Sõidukid, mis on kavandatud või spetsiaalselt kohandatud ülalpool määratletud eesmärkide jaoks nagu liikuvad kontrolliüksused, rändtöökojad ja rändlaboratooriumid.


Lisa  B.3

Lisa konteinerite, tõstealuste, pakendite, näidiste ja teiste kaupade kohta, mida imporditakse seoses kaubandusoperatsioonidega

I peatükk. DEFINITSIOONID

    Artikkel 1

    Käesoleva lisa mõistes:

    (a) «kaubad, mida imporditakse seoses kaubandusoperatsiooniga» tähendab konteinereid, tõstealuseid, pakendeid, näidiseid, reklaamfilme ja teisi kaupu, mida imporditakse seoses kaubandusoperatsiooniga, kuid mille importimine iseenesest ei moodusta kaubandusoperatsiooni;

    (b) «pakend» tähendab kõiki kaubaartikleid ja materjale, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada riigis, kuhu neid sisse veetakse kaupade pakkimiseks, kaitsmiseks või eraldamiseks, välja arvatud sellised pakkimismaterjalid nagu õled, paber, klaasvatt, höövlilaastud jne., kui neid veetakse sisse hulgi. Välja arvatakse ka käesoleva artikli punktides (c) ja (d) vastavalt määratletud konteinerid ja tõsteplatvormid;

    (c) «konteiner» tähendab transpordirakise liiki (vahetatav furgoon või tsistern või muu sarnane struktuur):

    (i) täielikult või osaliselt kinnine ja moodustab kauba hoidmiseks vajaliku ruumi,

    (ii) püsiva ehitusega ja küllalt tugev korduvaks kasutamiseks,

    (iii) spetsiaalselt konstrueeritud kaubaveoks ühe või mitme transpordiliigiga ilma vahepealse tühjendamiseta,

    (iv) konstrueeritud hõlpsasti kasutatavaks, eriti ühelt veokiliigilt teisele paigutamisel,

    (v) konstrueeritud hõlpsasti täidetavaks ja tühjendavaks, ja

    (vi) vähemalt ühekuupmeetrise mahuga.

    Konteiner hõlmab ka konteineri lisaseadmeid ja varustust, eeldusel, et selliseid lisaseadmeid veetakse koos konteineriga. Mõiste «konteiner» ei hõlma veokeid, veokite lisaseadmeid või varuosi ega pakendeid ja tõsteplatvorme.

    Demonteeritavaid keresid tuleb samuti käsitleda konteineritena;

    (d) «alus» tähendab käepärast vahendit, millele saab paigutada kaubakoguseid, et moodustada laadimisühikut selle transportimise, ümberpaigutamise või virnastamise eesmärgil mehhanismide abiga. See vahend koosneb kahest laudisest, mis on eraldatud kandetugedega või ühest laudisest, mis toetub jalastele; selle kogukõrgus on viidud miinimumini, mis võimaldab kasutada autolaadurit või kahveltõstukit;

    (e) «näidised» on esemed, mis esindavad juba toodetavate kaupade teatud kategooriat või kaupu, mida kavatsetakse tootma hakata, kuid see ei hõlma ühe ja sama isiku poolt sisse toodud või ühele ja samale kaubasaajale saadetud kogust identseid kaubaartikleid, mida tervikuna ei saa enam pidada näidiseks tavalises kaubanduslikus tähenduses;

    (f) «reklaamfilmid» tähendab salvestatud visuaalseid vahendeid, koos heliribaga või ilma, mis põhiliselt kujutavad toodete või varustuse olemust või ekspluateerimist, mis on välja pandud müügiks või üürimiseks isiku poolt, kes asub või elab alaliselt teise lepingupoole maal, eeldusel, et need filmid sobivad näitamiseks tulevastele klientidele, kuid mitte üldiseks näitamiseks publikule; ning mida tuuakse sisse paketina, mis ei sisalda rohkem kui ühe koopia igast filmist ja ei moodusta osa suuremast filmide saadetisest;

    (g) «siseliiklus» tähendab pealelaaditud kaupade vedu ühe lepingupoole tolliterritooriumil sama lepingupoole tolliterritooriumi piires teatud kohas mahalaadimiseks.


II peatükk. ULATUS

    Artikkel 2

    Järgmistele kaupadele, mida tuuakse sisse seoses kaubandusoperatsiooniga, antakse ajutise sisseveo luba kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 2:

    (a) pakendid, mis tuuakse sisse täidetult, tühjalt või täidetult reeksportimiseks või tuuakse tühjalt sisse reeksportimiseks täidetult;

    (b) konteinerid, mis on tühjad või täidetud kaupadega; lisandid ja varustus ajutiselt sisseveetud konteinerite tarbeks, mis on sisse veetud koos konteineriga, et reeksportida eraldi või koos teise konteineriga, või imporditakse eraldi, et reeksportida koos konteineriga;

    (c) koostisosad, mis on mõeldud vastavalt käesoleva artikli alapunktile (b) ajutise sisseveo konteinerite remondiks;

    (d) alused;

    (e) näidised;

    (f) reklaamfilmid;

    (g) muud kaubad, mida imporditakse mis tahes käesoleva lisa I lisaosas loetletud eesmärkidel seoses mingi kaubandusoperatsiooniga, kuid mille importimine iseenesest ei ole kaubandusoperatsioon.

    Artikkel 3

    Käesoleva lisa sätted ei mõjuta lepingupoolte tollialast seadusandlust konteinerites, pakendites või alustel veetavate kaupade impordi suhtes.

    Artikkel 4

    1. Käesoleva lisaga ettenähtud soodustuste rakendamiseks:

    (a) võib pakendeid reeksportida ainult isiku poolt, kellele anti ajutise sisseveo soodustused. Neid ei tohi kasutada siseliikluses, isegi mitte juhuslikult;

    (b) konteinerid peavad olema tähistatud käesoleva lisa II lisaosas ettekirjutatud viisil. Neid võib kasutada siseriiklikuks kaubaveoks, millisel juhul on igal lepingupoolel õigus järgmiste tingimuste kehtestamiseks:

    — veotee peab viima konteineri võimalikult otseteed kohta või sellele lähemale, kus kavatsetakse laadida eksportlaadungit või kust konteinerit kavatsetakse tühjalt eksportida,

    — konteinerit võib siseriiklikul veol kasutada ainult üks kord enne reeksportimist;

    (c) alused või sama arv samatüübilisi ja sama väärtusega aluseid peab olema eelnevalt eksporditud, või neid eksporditakse või reeksporditakse järgnevalt;

    (d) näidiste ja reklaamfilmide omanik peab olema isik, kes asub või elab alaliselt väljaspool ajutise sisseveo territooriumit ning neid võib importida üksnes ajutise sisseveo territooriumil näitamise või demonstreerimise eesmärgil, et hankida tellimusi kaupadele, mida kavatsetakse importida sellele territooriumile. Neid ei tohi müüa või tavalisele kasutusele võtta, välja arvatud demonstreerimise eesmärgil ega kasutada muul viisil üürimiseks või tasuks nende viibimise vältel ajutise sisseveo territooriumil;

    (e) käesoleva lisa I lisaosa punktides 1 ja 2 viidatud kaupu ei tohi kasutada kasusaamise eesmärgil.

    2. Igal lepingupoolel on õigus keelduda ajutise sisseveo luba andmast konteinerite, aluste või pakendite puhul, mis on olnud müügi, järelmaksuga ostu, rendi või samalaadse iseloomuga lepingu objektiks isikuga, kes asub või elab alaliselt tema territooriumil.

    Artikkel 5

    1. Konteinerite, aluste ja pakendite ajutise sisseveo luba antakse ilma tollidokumendi või tagatise nõudmiseta.

    2. Konteinerite tollidokumendi ja tagatise suhtes võib nõuda isikult, kellele antakse ajutise sisseveo soodustused, kirjalikku kohustust:

    (i) varustada tollivõime nende nõudmisel detailse informatsiooniga iga ajutise sisseveo konteineri liikumise kohta, kaasa arvatud ajutise sisseveo territooriumile sisenemise ja väljumise kuupäev ning koht, või konteinerite nimekirjaga koos reekspordi kohustusega,

    (ii) tasuda sellised impordimaksud ja -lõivud, mida võib nõuda juhul, kui ajutise sisseveo loa tingimused ei ole täidetud.

    3. Aluste ja pakendite tollidokumendi ja tagatise asemel võib nõuda isikult, kellele antakse ajutise sisseveo luba, tollivõimudele kirjaliku reekspordi kohustuse esitamist.

    4. Isikud, kes pidevalt kasutavad ajutise sisseveo protseduuri, on volitatud esitama üldise kohustuse.

    Artikkel 6

    Seoses kaubandusoperatsiooniga imporditud kaupade reekspordi tähtaeg peab olema vähemalt kuus kuud ajutise sisseveo loa saamise kuupäevast arvates.

    Artikkel 7

    Igal lepingupoolel on õigus esitada lisatingimus kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 29 käesoleva lisa:

    (a) mitte rohkem kui kolme artiklis 2 loetletud kaupade rühma suhtes;

    (b) artikli 5 1. lõike suhtes.

    Artikkel 8

    Käesoleva lisa lisaosasid loetakse käesoleva lisa lahutamatuteks osadeks.

    Artikkel 9

    Käesoleva lisa jõustumisel lõpetab ja asendab see kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 27 järgmiseid konventsioone ja sätteid:

    — Euroopa konventsioon rahvusvahelises transpordis kasutatud tõsteplatvormide tollikäsitluse kohta (Genf, 9. detsember 1960. a.);

    — Tollikonventsioon pakendite ajutise importimise kohta (Brüssel, 6. oktoober 1960. a.);

    — Tollikonventsioon konteinerite kohta, artiklid 2—11 ja lisad 1 (paragrahvid 1 ja 2) — 3 (Genf, 2. detsember 1972. a.);

    — Rahvusvaheline konventsioon kaubandusnäidiste ja reklaammaterjali importimise hõlbustamise kohta, artiklid 3, 5 ja 6 (1,b ja 2) (Genf, 7. november 1952. a.)

nende osapoolte vahelistes suhetes, kes tunnustavad käesolevat lisa ja on nimetatud konventsioonide osapooled.


Lisa B.3  I  lisaosa

Artikli 2 punktis (g) mainitud kaupade nimekiri

    1. Kaubad, mida imporditakse testimise, kontrollimise, eksperimentide või demonstratsioonide läbiviimiseks.

    2. Kaubad, mis on mõeldud kasutamiseks testimisel, kontrollimisel, eksperimentide või demonstratsioonide läbiviimisel.

    3. Kopeeritud ja ilmutatud kinematograafilised filmid, positiivid ja muud salvestatud kujundit kandvad vahendid, mis on mõeldud läbivaatamiseks enne nende kaubanduslikku kasutamist.

    4. Filmid, magnetlindid, magnetiseeritud filmid ning muud heli ja kujundit kandvad vahendid, mis on mõeldud heli salvestamiseks, dubleerimiseks või taasesitamiseks.

    5. Andmekandmisvahendid, mis saadetakse tasuta ja on mõeldud kasutamiseks automaatandmetöötluses.

    6. Kaubaartiklid (kaasa arvatud sõidukid), mis oma olemuselt ei sobi mingiks muuks otstarbeks, kui teatud artiklite reklaamiks või kindlaks reklaami otstarbeks.


Lisa B.3  II  lisaosa

Sätted konteinerite märkimise kohta

    1. Järgnev informatsioon tuleb kulumiskindlalt märkida konteineritele sobivasse ning selgelt nähtavasse kohta:

    (a) omaniku või põhikasutaja tunnused;

    (b) omaniku või kasutaja poolt konteinerile antud tunnusmärgid ja -numbrid;

    (c) konteineri taarakaal, k.a. kogu jäädavalt lisatud varustus.

    2. Riik, kellele konteiner kuulub, võib olla näidatud kas lühendamata kujul või kasutades ISO Alpha-2 riikide koodi, mis on kehtestatud rahvusvahelise standardi ISO 3166 poolt, või eraldusmärki, mida kasutatakse mootorsõidukite registreerimismaa näitamiseks rahvusvahelises liikluses. Iga riik võib allutada oma nime või eraldusmärgi kasutamise oma riiklikule seadusandlusele. Omanikku või kasutajat võib tähistada kas tema lühendamata nimega või kehtestatud tunnusega, kusjuures on välistatud sellised sümbolid nagu embleemid ja lipud.

    3. Et tunnusmärke ja -numbreid konteineritel saaks lugeda püsivalt märgituks plastikkile kasutamisel, nõutakse vastavust järgmistele tehnilistele tingimustele:

    (a) tuleb kasutada kvaliteetset kleebist. Juba paigaldatud kile tõmbetugevus peab olema madalam kui liitekohal, nii et kleebise eemaldamine teda purustamata on võimatu. Nendele nõuetele vastab valumeetodiga toodetud kile. Kalandermeetodiga valmistatud kilet ei tohi kasutada;

    (b) kui tunnusmärke ja -numbreid on vaja muuta, tuleb asendatav kleebis täielikult eemaldada enne uue kleebise kinnitamist; uue kleebise asetamine vana peale ei ole lubatud.

    4. Tehnilised tingimused plastikkleebiste kasutamiseks konteinerite märgistamisel, mis on toodud käesoleva lisaosa punktis 3, ei välista võimalust teiste vastupidavate märgistusmeetodite kasutamist.


Lisa  B.5

Lisa hariduse, teaduse või kultuuri eesmärkidel sisseveetavate kaupade kohta

I peatükk. DEFINITSIOONID

    Artikkel 1

    Käesoleva lisa mõistes:

    (a) «hariduse, teaduse või kultuuri eesmärkidel sisseveetavad kaubad» tähendab teadustöö varustust, pedagoogilisi materjale, olmetarbeid meremeeste jaoks, ja kõiki muid kaupu, mida veetakse sisse haridus-, teadus- või kultuurialaseks tegevuseks;

    (b) ülaltoodud lõikes (a):

    (i) «teadustöö varustus ja pedagoogilised materjalid» tähendab kõiki mudeleid, instrumente, aparaate, masinaid või nende lisaseadmeid, mida kasutatakse teaduslikuks uurimistööks, koolituseks või kutseõppeks;

    (ii) «olmetarbed meremeestele» tähendab rahvusvahelises mereliikluses sõitval välisriigi laeval tööle või teenistusse värvatud isikute kultuuri-, haridus-, puhke-, usu- või spordialaseks tegevuseks vajalikke tarbeid.

    «Pedagoogiliste materjalide», «meremeeste olmetarvete» ja «teiste haridus-, teadus- või kultuurialase tegevusega seoses sisseveetavate kaupade» illustreerivad nimekirjad on toodud käesoleva lisa vastavalt I, II ja III lisaosas.


II peatükk. ULATUS

    Artikkel 2

    Järgmistele kaupadele antakse ajutise sisseveo luba kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 2:

    (a) kaubad, mis on sisse veetud vaid hariduse, teaduse või kultuuri eesmärkidel;

    (b) ülaltoodud punkti (a) alusel ajutise sisseveo luba omavate teadustöö varustuse ja pedagoogiliste materjalide varuosad ning spetsiaalselt sellise varustuse hooldamiseks, kontrollimiseks, mõõtmiseks või remontimiseks ette nähtud varustus.


III peatükk. MUUD SÄTTED

    Artikkel 3

    Käesolevas lisas antud soodustuste puhul:

    (a) peavad hariduse, teaduse või kultuuri eesmärkidel sisseveetavad kaubad kuuluma väljaspool ajutise sisseveo territooriumi asuvale isikule ning nende sissevedu peab toimuma kinnitatud institutsioonide jaoks põhjendatud kogustes arvestades sisseveo eesmärki. Neid ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel;

    (b) olmetarbeid meremeestele peab kasutama rahvusvahelises mereliikluses sõitvate välisriigi laevade pardal või nad peavad olema laevalt maha laaditud ajutiseks kasutamiseks kaldal meeskonna poolt või sisse veetud kasutamiseks meremeeste võõrastemajades, klubides või puhkeasutustes, mida juhivad ametlikud organisatsioonid või usulised või kasumit mittetaotlevad organisatsioonid ja kultusepaigad, kus regulaarselt peetakse teenistusi meremeestele.

    Artikkel 4

    Teadustöövarustusele, pedagoogilistele materjalidele ja laeva pardal kasutatavatele meremeeste olmetarvetele antakse ajutise sisseveo luba ilma tollidokumendi või tagatise nõudeta. Vajaduse korral võib teadustöövarustuse ja pedagoogiliste materjalide kohta nõuda inventarinimestikku koos kirjaliku reeksportimise kohustusega.

    Artikkel 5

    Hariduse, teaduse või kultuuri eesmärkidel sisseveetavate kaupade reeksportimise tähtaeg on vähemalt kaksteist kuud ajutise sisseveo kuupäevast arvates.

    Artikkel 6

    Igal osapoolel on õigus viia käesoleva lisa artiklisse 4 sisse reservatsioone kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 29, kui need on seotud teadustöö varustuse ja pedagoogiliste materjalidega.

    Artikkel 7

    Käesoleva lisa lisaosasid loetakse käesoleva lisa lahutamatuteks osadeks.

    Artikkel 8

    Käesoleva lisa jõustumisel lõpetab ja asendab see kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 27 Brüsselis 1. detsembril 1964. a. alla kirjutatud meremeeste olmetarvete tollikonventsiooni, 11. juunil 1968. a. alla kirjutatud teadustöö varustuse ajutise sisseveo tollikonventsiooni ja 8. juunil 1970. a. alla kirjutatud pedagoogiliste materjalide ajutise sisseveo tollikonventsiooni nende osapoolte vahelistes suhetes, kes on tunnustanud käesolevat lisa ja on nimetatud konventsioonide osapooled.


Lisa B.5  I  lisaosa

Illustreeriv nimekiri

    (a) Heli- või pildisalvestajad või reprodutseerijad, näiteks:

    — slaidi- ja diafilmiprojektorid;

    — kinofilmiprojektorid;

    — panoraamfilmiprojektorid ja episkoobid;

    — magnetofonid, magnetoskoobid ja videoaparatuur;

    — suletud ringiga televisioonivarustus.

    (b) Heli ja pildi vahendajad, näiteks:

    — slaidid, diafilmid ja mikrofilmid;

    — kinofilmid;

    — helisalvestused (magnetofonilindid, plaadid);

    — videokassetid.

    (c) eriotstarbelised materjalid, näiteks:

    — bibliograafiavarustus ja audio-visuaalsed materjalid raamatukogude jaoks;

    — mobiilraamatukogud;

    — keelelaboratooriumid;

    — sünkroontõlke seadmed;

    — mehaanilised või elektroonilised programmõppemasinad;

    — materjalid, mis on spetsiaalselt ette nähtud puuetega inimeste koolituseks või kutseõppeks.

    (d) muud materjalid, näiteks:

    — seinakaardid, mudelid, graafikud, kaardid, plaanid, fotod ja joonised;

    — intrumendid, aparatuur ja mudelid, mis on ette nähtud demonstratsiooniks;

    — esemete kogud visuaalse või audio-pedagoogilise informatsiooniga, mis on valmistatud teatud õppeteema kohta (õppekomplektid);

    — instrumendid, seadmed, tööriistad ja tööpingid kaubanduse või käsitöö õppimiseks;

    — varustus, sealhulgas spetsiaalselt kohandatud või kavandatud sõidukid kasutamiseks hädaabioperatsioonides, mis on sisseveetud hädaabitöödes osalevate isikute õpetamiseks.


Lisa B.5  II  lisaosa

Illustreeriv nimekiri

    (a) lugemismaterjal, näiteks:

    — igat liiki raamatud;

    — kaugõppekursused;

    — ajalehed, ajakirjad ja perioodika;

    — broðüürid sadamate olmerajatiste kohta.

    (b) audio-visuaalne materjal, näiteks:

    — heli ja pildi reprodutseerimise seadmed;

    — magnetofonid;

    — raadio- ja televisiooniaparaadid;

    — kinofilmi- ja muud projektorid;

    — lindi- või plaadisalvestused (keelekursused, raadioprogrammid, tervitused, muusika ja ajaviide);

    — valgustatud ja ilmutatud filmid;

    — filmislaidid;

    — videokassetid.

    (c) spordivahendid, näiteks:

    — spordirõivad;

    — pallid;

    — reketid ja võrgud;

    — laevadekimängud;

    — atleetvõimlemisvarustus;

    — võimlemisvarustus.

    (d) varustus harrastustegevuseks, näiteks:

    — tubased mängud;

    — muusikainstrumendid;

    — materjalid amatöörteatri jaoks;

    — materjalid maalimiseks, skulptuuriks, puidu- ja metallitööks, vaibavalmistamiseks jne.

    (e) varustus usuliseks tegevuseks.

    (f) olmevarustuse osad ja lisandid.


Lisa B.5  III  lisaosa

Illustreeriv nimekiri

    Kaubad, näiteks:

    1. Kostüümid ja dekoratsioonid, mis saadetakse tasuta laenuks näiteseltsidele või teatritele.

    2. Muusikateoste partituurid, mis saadetakse tasuta laenuks muusikateatritele või orkestritele.


Lisa  B.6

Lisa reisija isiklike asjade ning kaupade kohta, mida imporditakse spordi eesmärkidel

I peatükk. DEFINITSIOONID

    Artikkel 1

    Käesoleva lisa mõistes:

    (a) «reisija» tähendab mis tahes isikut, kes ajutiselt saabub osapoole territooriumile, kus ta tavaliselt ei ela, turismi, spordi, äri, erialaste nõupidamiste, tervislikel, õppimise jne. eesmärkidel;

    (b) «isiklikud asjad» tähendab kõiki uusi või kasutatud esemeid, mida reisija võib isiklikuks tarbeks reisi ajal põhjendatult vajada, arvestades reisiga seonduvaid asjaolusid, välja arvatud mis tahes ärilistel eesmärkidel imporditud kaubad. Isiklike asjade illustreeriv loetelu on toodud käesoleva lisa I lisaosas;

    (c) «kaubad, mida imporditakse spordi eesmärkidel» tähendab sporditarbeid ja muid esemeid, mida kasutavad reisijad spordivõistlustel, demonstratsioonidel või treeningutel ajutise sisseveo territooriumil. Selliste kaupade illustreeriv loetelu on toodud käesoleva lisa II lisaosas.


II peatükk. ULATUS

    Artikkel 2

    Isiklikele asjadele ja kaupadele, mida imporditakse spordi eesmärkidel, antakse ajutise sisseveo luba kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 2.

  

III peatükk. MUUD SÄTTED

    Artikkel 3

    Käesoleva lisaga kehtestatud soodustuste kohaldamiseks:

    (a) isiklikud asjad imporditakse isikuga kaasas või reisija pagasina (saatjaga või ilma);

    (b) spordi eesmärkidel imporditavad kaubad peavad kuuluma isikule, kes asub või elab alaliselt väljaspool ajutise sisseveo territooriumi ning neid kaupu peab imporditama põhjendatud kogustes arvestades nende kavatsetavat kasutamist.

    Artikkel 4

    1. Isiklikele asjadele antakse ajutise sisseveo luba ilma tollidokumendi või tagatise nõudmiseta. Kuid nende esemete eest, millelt nõutakse kõrgeid impordimakse, võib nõuda tollidokumenti ja tagatist.

    2. Seal kus võimalik, võib tollidokumendi ja tagatise asemel aktsepteerida nende kaupade puhul, mida imporditakse spordi eesmärkidel, kaupade inventarinimestikku koos kirjaliku reeksportimise kohustusega.

    Artikkel 5

    1. Isiklikud asjad tuleb reeksportida hiljemalt siis, kui need importinud isik lahkub ajutise sisseveo territooriumilt.

    2. Spordi eesmärkidel imporditud kaupade reeksportimise tähtaeg peab olema vähemalt kaksteist kuud ajutise sisseveo loa andmise kuupäevast arvates.

    Artikkel 6

    Käesoleva lisa lisaosasid loetakse käesoleva lisa lahutamatuteks osadeks.

    Artikkel 7

    Käesoleva lisa jõustumisel lõpetab ja asendab see kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 27 New York’is 4. juunil 1954. a. alla kirjutatud turismi tollisoodustuste konventsiooni artiklid 2 ja 5, nende osapoolte vahelistes suhetes, kes tunnustavad käesolevat lisa ja on nimetatud konventsiooni osapooled.


Lisa B.6  I  lisaosa

Illustreeriv loetelu

    1. Riietusesemed.

    2. Tualett-tarbed.

    3. Isiklikud ehted.

    4. Üksikvõtte- ja kinokaamerad koos mõistliku koguse filmi ja lisanditega.

    5. Kaasaskantavad slaidi- ja filmiprojektorid ning nende lisandid koos mõistliku koguse slaidide või filmilintidega.

    6. Videokaamerad ja kaasaskantavad videomagnetofonid koos mõistliku hulga kassettidega.

    7. Kaasaskantavad muusikariistad.

    8. Kaasaskantavad grammofonid koos plaatidega.

    9. Kaasaskantavad helisalvestid ja heli taasesitajad (kaasa arvatud diktofonid) koos lintidega.

    10. Kaasaskantavad raadiovastuvõtjad.

    11. Kaasaskantavad televiisorid.

    12. Kaasaskantavad kirjutusmasinad.

    13. Kaasaskantavad kalkulaatorid.

    14. Kaasaskantavad personaalarvutid.

    15. Binoklid.

    16. Lapsevankrid.

    17. Invaliidide ratastoolid.

    18. Spordivarustus, näiteks telgid ja muu matkavarustus, kalastustarbed, ronimistarbed, sukeldusvarustus, spordilaskeriistad koos laskemoonaga, mittemotoriseeritud jalgrattad, kanuud või kajakid, mis on lühemad kui 5,5 m, suusad, tennisereketid, lainelauad, purjelauad, liuglemisvahendid, deltaplaanid, golfivarustus.

    19. Kaasaskantavad dialüüsi- ja muud taolised meditsiiniseadmed ning ühekordsed vahendid, mida imporditakse nendega koos kasutamise otstarbel.

    20. Muud esemed, mis on ilmselt isiklikuks kasutamiseks.


Lisa B.6  II  lisaosa

Illustreeriv loetelu

    A. Kergejõustikuvarustus, näiteks:

    — tõkked;

    — odad, kettad, teibad, kuulid, vasarad.

    B. Pallimänguvarustus, näiteks:

    — igat liiki pallid;

    — reketid, vasarad, kurikad, kepid ning muu taoline;

    — igat liiki võrgud;

    — väravapostid.

    C. Talvespordivarustus, näiteks:

    — suusad ja suusakepid;

    — uisud;

    — bobikelgud;

    — körlinguvarustus.

    D. Igat liiki spordirõivad, jalanõud, kindad, peakatted jne.

    E. Veespordivarustus, näiteks:

    — kanuud ja kajakid;

    — purje- ja sõudepaadid, purjed, aerud ja mõlad;

    — lainelauad ja -purjed.

    F. Mootorsõidukid ja veesõidukid, näiteks:

    — autod;

    — mootorrattad;

    — mootorpaadid.

    G. Varustus mitmesuguste spordiürituste jaoks, näiteks:

    — spordirelvad ja laskemoon;

    — mootorita jalgrattad;

    — ammud ja nooled;

    — vehklemisvarustus;

    — võimlemisvarustus;

    — kompassid;

    — maadlusmatid ja tatamid;

    — tõstmise varustus;

    — ratsutamisvarustus, kaarikud;

    — liuglemislauad, deltaplaanid, purjelauad;

    — mägironimisvarustus;

    — esinemist saatvad muusikakassetid.

    H. Abivarustus, näiteks:

    — mõõtmisvarustus ja tulemuste näitamise vahendid;

    — vere- ja uriiniproovide testimise seadmed.


Lisa  B.9

Lisa humanitaarotstarbel imporditud kaupade kohta

I peatükk. DEFINITSIOONID

    Artikkel 1

    Käesoleva lisa mõistes:

    (a) «humanitaarotstarbel imporditud kaubad» on meditsiiniline, kirurgiline ja laboratoorne varustus ning hädaabi saadetised;

    (b) mõiste «hädaabisaadetised» tähendab kõiki kaupu, mis saadetakse loodusõnnetuste või muude sarnaste katastroofide tõttu kannatanute abistamiseks, näiteks maanteesõidukid ja muud transpordivahendid, tekid, telgid, monteeritavad hooned või muud esmavajalikud kaubad.


II peatükk. ULATUS

    Artikkel 2

    Humanitaarotstarbel imporditud kaupadele tagatakse ajutine sissevedu kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 2.

 

III peatükk. MUUD SÄTTED

    Artikkel 3

    Käesoleva lisaga kehtestatud soodustuste rakendamise eesmärgil:

    (a) humanitaarotstarbel imporditud kaubad peavad kuuluma väljaspool ajutise sisseveo territooriumi alaliselt elavale või registreeritud isikule ja peavad olema laenatud maksuvabalt;

    (b) meditsiiniline, kirurgiline ja laboratoorne varustus on mõeldud kasutamiseks meditsiiniasutustele, kes eriolukorras olles seda viivitamatult vajavad, arvestades, et seda varustust ei ole võimalik saada ajutise sisseveo territooriumilt piisavas koguses;

    (c) hädaabisaadetised peavad olema saadetud ajutise sisseveo territooriumi pädevate ametkondade poolt selleks volitatud isikutele.

    Artikkel 4

    1. Tollidokumendi ja tagatise asemel peab meditsiinilise, kirurgilise ja laboratoorse varustuse osas alati, kui võimalik, aktsepteerima kaupade nimekirja kirjaliku reeksportimise kohustusega.

    2. Hädaabisaadetiste ajutisel sisseveol ei nõuta tollidokumenti ega tagatist. Sealjuures võivad tollivõimud nõuda kaupade nimekirja koos kirjaliku reeksportimise kohustusega.

    Artikkel 5

    1. Meditsiinilise, kirurgilise ja laboratoorse varustuse reeksportimise tähtaeg määratakse vastavalt vajadustele.

    2. Hädaabisaadetiste reeksportimise tähtaeg peab olema vähemalt kaksteist kuud ajutise sisseveo kuupäevast arvates.


Lisa  C

Lisa transpordivahendite kohta

I peatükk. DEFINITSIOONID

    Artikkel 1

    Käesoleva lisa mõistes:

    (a) «transpordivahendid» tähendab mis tahes laevu (sealhulgas laeval veetavaid või mitte veetavaid lihtreid ja admiralikaatreid ning tiiburlaevu), hõljuklaevu, lennukeid, maantee mootorsõidukeid (sealhulgas mootorrattad, haagised, poolhaagised ning liitsõidukid) ning ronge koos nende tavapäraste varuosade, lisaosadega ja varustusega, mis on transpordivahendiga kaasas (sealhulgas spetsiaalne varustus koorma peale ja maha laadimiseks, käsitsemiseks ja kaitseks);

    (b) «kasutamine ärilistel eesmärkidel» tähendab inimeste transportimist tasu eest või tasuta või tasulist kaupade tööstuslikku või kaubanduslikku transporti;

    (c) «kasutamine eraviisilistel eesmärkidel» tähendab vaid isiklikuks otstarbeks kasutatavat transporti vastavate isikute poolt, välja arvatud ärilistel eesmärkidel kasutamine;

    (d) «siseliiklus» tähendab ajutise sisseveo territooriumil transpordivahendi peale võetud või laaditud isikute või kaupade vedu sama territooriumi mõnes paigas mahapanekuks või -laadimiseks;

    (e) «normaalsed mahutid» tähendab mahuteid, mis on tootja poolt kavandatud kõigi kõnealuste transpordivahenditega sama liiki transpordivahendite jaoks ja mille alaline paigaldamine võimaldab kütuse kasutamist otse nii veojõu eesmärgil kui ka vajaduse korral sõidu ajal külmutusseadmete ja teiste süsteemide tööks. Normaalseteks mahutiteks loetakse ka transpordivahenditele paigaldatud mahuteid, mis on mõeldud teist liiki kütuse otseseks kasutamiseks ja mahuteid teiste transpordivahenditesse paigaldatud süsteemide jaoks, millega need transpordivahendid võivad olla varustatud.


II peatükk. ULATUS

    Artikkel 2

    Kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 2 antakse ajutise sisseveo luba järgmistele kaupadele:

    (a) ärilistel või eraviisilistel eesmärkidel kasutatavad transpordivahendid;

    (b) tagavaraosad ja varustus, mis veetakse sisse juba ajutiselt sisse veetud transpordivahendi remontimiseks. Asendatud osade ja varustuse eest, mida ei reekspordita, tuleb tasuda impordimaksud ja -lõivud, välja arvatud, kui nad on hävitatud kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 14.

    Artikkel 3

    Transpordivahendite tavapärased hooldus- ja remonditööd, mis osutuvad vajalikuks reisi vältel ajutise sisseveo territooriumile või territooriumil ja mis teostatakse ajutise sisseveo ajal, ei pea sisaldama muutust käesoleva konventsiooni artikli 1 lõike (a) tähenduses.

    Artikkel 4

    1. Ajutiselt sisseveetavate transpordivahendite normaalsetes mahutites sisalduvat kütust, samuti määrdeõlisid nende transpordivahendite normaalseks kasutamiseks on lubatud sisse vedada ilma impordimaksude ja -lõivude tasumiseta ning ilma impordikeeldude või -piirangute rakendamiseta.

    2. Kuid ärilistel eesmärkidel kasutatavate maantee mootorsõidukite suhtes on igal osapoolel õigus kehtestada kütusekoguse maksimuminõuded, mida võidakse sisse vedada tema territooriumile ilma impordimaksude ja -lõivudeta ning ilma impordikeeldude või -piirangute rakendamiseta selliste ajutiselt sisseveetavate maantee mootorsõidukite mahutites.

 

III peatükk. MUUD SÄTTED

    Artikkel 5

    Käesolevas lisas antud soodustuste puhul:

    (a) peavad ärilistel eesmärkidel kasutatavad transpordivahendid olema registreeritud väljaspool ajutise sisseveo territooriumi asuva või alaliselt elava isiku nimele ning olema sisse veetud ja kasutavad isikute poolt, kes töötavad sellel territooriumil;

    (b) eraviisilistel eesmärkidel kasutatavad transpordivahendid peavad olema registreeritud väljaspool ajutise sisseveo territooriumi asuva või alaliselt elava isiku nimele ning olema sisse veetud ja kasutatavad isikute poolt, kes töötavad sellel territooriumil.

    Artikkel 6

    Transpordivahenditele antakse ajutise sisseveo luba ilma tollidokumendi või tagatise nõudeta.

    Artikkel 7

    Olenemata käesoleva lisa artikli 5 sätetest:

    (a) võivad ärilistel eesmärkidel kasutatavaid transpordivahendeid kasutada kolmandad isikud (isegi kui nad asuvad või elavad alaliselt ajutise sisseveo territooriumil), kes on täielikult volitatud ajutise sisseveo luba omavate isikute poolt ning kes tegutsevad nende nimel;

    (b) eraviisilistel eesmärkidel kasutavaid transpordivahendeid võivad kasutada kolmandad isikud, kui nad on täielikult volitatud ajutise sisseveo luba omavate isikute poolt. Iga osapool võib lubada neid transpordivahendeid kasutada oma territooriumil alaiselt elavatel isikutel, eriti kui neid kasutatakse ajutise sisseveo luba omavate isikute nimel ja nende instruktsioonide järgi.

    Artikkel 8

    Igal osapoolel on õigus keelduda või tühistada ajutise sisseveo luba:

    (a) ärilistel eesmärkidel kasutatavate transpordivahendite kohta, mida kasutatakse siseliikluses;

    (b) eraviisilistel eesmärkidel kasutatavate transpordivahendite kohta, mida kasutatakse ärilistel eesmärkidel siseliikluses;

    (c) transpordivahendite kohta, mis on üüritud pärast nende sissevedu või kui nad olid sisseveo ajal üüritud, siis edasi üüritud või allrenditud muul eesmärgil kui koheseks reeksportimiseks.

    Artikkel 9

    1. Ärilistel eesmärkidel kasutatavad transpordivahendid reeksporditakse, kui on lõpetatud need transporditööd, milleks nad sisse veeti.

    2. Eraviisilistel eesmärkidel kasutatavad transpordivahendid võivad jääda ajutise sisseveo territooriumile kuueks kuuks iga kaheteistkümnekuulise ajavahemiku jooksul, järjest või mitte.

    Artikkel 10

    Igal osapoolel on õigus viia sisse reservatsioone kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 29 käesoleva lisa järgmistesse artiklitesse:

    (a) artikli 2 alalõikesse (a), kui see on seotud ärilistel eesmärkidel kasutatavate maantee mootorsõidukite ja rongide ajutise sisseveoga;

    (b) artiklisse 6, kui see on seotud ärilistel eesmärkidel kasutatavate maantee mootorsõidukitega ja eraviisilistel eesmärkidel kasutatavate transpordivahenditega;

    (c) artikli 9 2. lõikesse.

    Artikkel 11

    Käesoleva lisa jõustumisel lõpetab ja asendab see kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 27 tollikonventsiooni eramaanteesõidukite ajutisest sisseveost (New York, 4. juuni 1954. a.), tollikonventsiooni maantee kaubaveosõidukite ajutisest sisseveost (Genf, 18. mai 1956. a.) ja tollikonventsiooni lennukite ja lõbusõidulaevade ajutisest sisseveost eraviisiliseks kasutuseks (Genf, 18. mai 1959. a.) nende osapoolte vahelistes suhetes, kes on tunnustanud käesolevat lisa ja on nimetatud konventsioonide osapooled.


Lisa  D

Lisa loomade kohta

I peatükk. DEFINITSIOONID

    Artikkel 1

    Käesoleva lisa mõistes:

    (a) «loomad» tähendab mis tahes liiki elusloomi;

    (b) «piiritsoon» tähendab maa piiriga külgnevat tolliterritooriumi piirkonda, mille ulatus on kindlaks määratud riiklikus seadusandluses ja mille piirid eraldavad piiriliiklust muust liiklusest;

    (c) «piiritsooni elanikud» tähendab piiritsoonis asuvaid või alaliselt elavaid isikuid;

    (d) «piiriliiklus» tähendab piiritsooni elanike poolt kahe külgneva piiritsooni vahel teostavaid sissevedusid.


II peatükk. ULATUS

    Artikkel 2

    Käesoleva lisa lisaosas toodud eesmärkidel sisseveetavatele loomadele antakse ajutise sisseveo luba kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 2.


III peatükk. MUUD SÄTTED

    Artikkel 3

    Käesolevas lisas antud soodustuste puhul:

    (a) peavad loomad kuuluma väljaspool ajutise sisseveo territooriumi asuvale või alaliselt elavale isikule;

    (b) veoloomad, mida kasutatakse töötamiseks ajutise sisseveo territooriumi piiritsoonis asuval maal, peavad olema sisseveetud selle ajutise sisseveo territooriumiga külgneva piiritsooni elanike poolt.

    Artikkel 4

    1. Käesoleva lisa artikli 3 punktis (b) viidatud veoloomadele ja loomadele, mis veetakse sisse karjatamiseks piiritsoonis asuvale maale, antakse ajutise sisseveo luba ilma tollidokumendi või tagatise nõudeta.

    2. Iga osapool võib käesoleva artikli 1. lõikes viidatud loomadele ajutise sisseveo loa andmisel nõuda inventarinimestiku esitamist koos kirjaliku reeksportimise kohustusega.

    Artikkel 5

    1. Igal osapoolel on õigus sisse viia reservatsioone käesoleva lisa artikli 4 1. lõikesse kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 29.

    2. Igal osapoolel on ka õigus sisse viia reservatsioone käesoleva lisa lisaosa punktidesse 12 ja 13 kooskõlas käesoleva konventsiooni artikliga 29.

    Artikkel 6

    Loomade reeksportimise tähtaeg on vähemalt kaksteist kuud ajutise sisseveo kuupäevast arvates.

    Artikkel 7

    Käesoleva lisa lisaosa loetakse käesoleva lisa lahutamatuks osaks.


Lisa D  lisaosa

 Artiklis 2 mainitud nimekiri

    1. Dresseerimine.

    2. Treenimine.

    3. Aretamine.

    4. Rautamine või kaalumine.

    5. Veterinaarravi.

    6. Testimine (näiteks ostu eesmärgil).

    7. Väljapanekutel, näitustel, konkurssidel, võistlusel või demonstratsioonidel osalemine.

    8. Etendused (tsirkuse loomad jne.).

    9. Ringsõidud (sealhulgas reisijate lemmikloomad).

    10. Teatud ülesande täitmine (politseikoerad või -hobused, jälituskoerad, pimedate saatekoerad jne.).

    11. Päästeoperatsioonid.

    12. Rändkarjatamine.

    13. Teatud töö või veoülesande täitmine.

    14. Meditsiinilised eesmärgid (ussimürgi kohaletoimetamine jne.).

 

 

CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION

PREAMBLE

    The Contracting Parties to this Convention, established under the auspices of the Customs Co-operation Council,

    Noting that the present situation regarding the proliferation and dispersed nature of international Customs Conventions on temporary admission is unsatisfactory,

    Considering that the situation could worsen in the future when new categories of temporary admission need to be regulated internationally,

    Having regard to the wishes of trade representatives and other interested parties, to the effect that the accomplishment of temporary admission formalities be facilitated,

    Considering that the simplification and harmonization of Customs procedures and, in particular, the adoption of a single international instrument combining all existing Conventions on temporary admission can facilitate access to international provisions governing temporary admission and effectively contribute to the development of international trade and of other international exchanges,

    Convinced that an international instrument proposing uniform provisions in respect of temporary admission can bring substantial benefits for international exchanges and ensure a high degree of simplification and harmonization of Customs procedures, which is one of the essential aims of the Customs Co-operation Council,

    Resolved to facilitate temporary admission by simplifying and harmonizing procedures, in pursuit of economic, humanitarian, cultural, social or touring objectives,

    Considering that the adoption of standardized model temporary admission papers as international Customs documents with international security contributes to facilitating the temporary admission procedure where a Customs document and security are required,

    Have agreed as follows:


Chapter I. GENERAL PROVISIONS

    Article 1. Definitions

    For the purposes of this Convention, the term:

    (a) “temporary admission” means: the Customs procedure under which certain goods (including means of transport) can be brought into a Customs territory conditionally relieved from payment of import duties and taxes and without application of import prohibitions or restrictions of economic character; such goods (including means of transport) must be imported for a specific purpose and must be intended for re-exportation within a specified period and without having undergone any change except normal depreciation due to the use made of them;

    (b) “import duties and taxes” means: Customs duties and all other duties, taxes, fees or other charges which are collected on or in connection with the importation of goods (including means of transport), but not including fees and charges which are limited in amount to the approximate cost of services rendered;

    (c) “security” means: that which ensures to the satisfaction of the Customs that an obligation to the Customs will be fulfilled. Security is described as “general” when it ensures that the obligations arising from several operations will be fulfilled;

    (d) “temporary admission papers” means: the international Customs document accepted as a Customs declaration which makes it possible to identify goods (including means of transport) and which incorporates an internationally valid guarantee to cover import duties and taxes;

    (e) “Customs or Economic Union” means: a Union constituted by, and composed of Members, as referred to in Article 24, paragraph 1, of this Convention, which has competence to adopt its own legislation that is binding on its Members, in respect of matters governed by this Convention, and has competence to decide, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify or accede to this Convention;

    (f) “person” means: both natural and legal persons, unless the context otherwise requires;

    (g) “the Council” means:the Organization set up by the Convention establishing a Customs Co-operation Council, Brussels, 15 December 1950;

    (h) “ratification” means: ratification, acceptance or approval.


Chapter II

    Article 2. Scope of the Convention

    1. Each Contracting Party undertakes to grant temporary admission, in accordance with the provisions of this Convention, to the goods (including means of transport) specified in the Annexes to this Convention.

    2. Without prejudice to the provisions of Annex B, temporary admission shall be granted with total conditional relief from import duties and taxes and without application of import restrictions or prohibitions of economic character.

    Article 3. Structure of the Annexes

    Each Annex to this Convention consists, in principle, of:

    (a) definitions of the main Customs terms used in the Annex;

    (b) special provisions applicable to the goods (including means of transport) which form the subject of the Annex.


Chapter III. SPECIAL PROVISIONS

    Article 4. Document and security

    1. Unless otherwise provided for in an Annex, each Contracting Party shall have the right to make the temporary admission of goods (including means of transport) subject to the production of a Customs document and provision of security.

    2. Where (under paragraph 1 above) security is required, persons who regularly use the temporary admission procedure may be authorized to provide general security.

    3. Unless otherwise provided for in an Annex, the amount of security shall not exceed the amount of the import duties and taxes from which the goods (including means of transport) are conditionally relieved.

    4. For goods (including means of transport) subject to import prohibitions or restrictions under national legislation, an additional security may be required under the provisions laid down in national legislation.

    Article 5. Temporary admission papers

    Without prejudice to temporary admission, operations under the provisions of Annex E, each Contracting Party shall accept, in lieu of its national Customs documents and as due security for the sums referred to in Article 8 of Annex A, temporary admission papers valid for its territory and issued and used in accordance with the conditions laid down in that Annex for goods (including means of transport) temporarily imported under the other Annexes to this Convention which it has accepted.

    Article 6. Identification

    Each Contracting Party may make the temporary admission of goods (including means of transport) subject to the condition that they be identifiable when temporary admission is terminated.

    Article 7. Period for re-exportation

    1. Goods (including means of transport) granted temporary admission shall be re-exported within a given period considered sufficient to achieve the object of temporary admission. Such a period is laid down separately in each Annex.

    2. The Customs authorities may either grant a longer period than that provided for in each Annex, or extend the initial period.

    3. When the goods (including means of transport) granted temporary admission cannot be re-exported as a result of a seizure other than a seizure made at the suit of private persons, the requirement of re-exportation shall be suspended for the duration of the seizure.

    Article 8. Transfer of temporary admission

    Each Contracting Party may, on request, authorize the transfer of the benefit of the temporary admission procedure to any other person, provided that such other person:

    (a) satisfies the conditions laid down in this Convention; and

    (b) accepts the obligations of the first beneficiary of the temporary admission procedure.

    Article 9. Termination of temporary admission

    Temporary admission is normally terminated by re-exportation of the goods (including means of transport) granted temporary admission.

    Article 10

    Temporarily admitted goods (including means of transport) may be re-exported in one or more consignments.

    Article 11

    Temporarily admitted goods (including means of transport) may be re-exported through a Customs office other than that through which they were imported.

    Article 12. Other possible cases of termination

    Temporary admission may be terminated with the agreement of the competent authorities, by placing the goods (including means of transport) in a free port or free zone, in a Customs warehouse or under a Customs transit procedure with a view to their subsequent exportation or other authorized disposal.

    Article 13

    Temporary admission may be terminated by clearance for home use, when circumstances justify and national legislation so permits, subject to compliance with the conditions and formalities applicable in such case.

    Article 14

    1. Temporary admission may be terminated where goods (including means of transport) have been seriously damaged by accident or force majeure and are, as the Customs authorities may decide:

    (a) subjected to the import duties and taxes to which they are liable at the time when they are presented to the Customs in their damaged condition for the purpose of terminating temporary admission;

    (b) abandoned, free of all expense, to the competent authorities of the territory of temporary admission, in which case the person benefiting from temporary admission shall be free of payment of import duties and taxes; or

    (c) destroyed, under official supervision, at the expense of the parties concerned any parts or materials salvaged being subjected, if cleared for home use, to the import duties and taxes to which they are liable at the time when, and in the condition in which they are presented to the Customs after accident or force majeure.

    2. Temporary admission may also be terminated where, at the request of the person concerned, the goods (including means of transport) are disposed of in one of the ways provided for in paragraph 1(b) or (c) above, as the Customs authorities may decide.

    3. Temporary admission may also be terminated at the request of the person concerned where that person satisfies the Customs authorities of the destruction or total loss of the goods (including means of transport) by accident or force majeure. In that case, the person benefiting from temporary admission shall be free of payment of import duties and taxes.

Chapter IV. MISCELLANEOUS PROVISIONS

    Article 15. Reduction of formalities

    Each Contracting Party shall reduce to a minimum the Customs formalities required in connection with the facilities provided for in this Convention. All regulations concerning such formalities shall be promptly published.

    Article 16. Prior authorization

    1. When temporary admission is subject to prior authorization, this shall be granted by the competent Customs office as soon as possible.

    2. When, in exceptional cases, non-Customs authorization is required, this shall be granted as soon as possible.

    Article 17. Minimum facilities

    The provisions of this Convention set out the minimum facilities to be accorded. They do not prevent the application of greater facilities which Contracting Parties grant or may grant in future by unilateral provisions or by virtue of bilateral or multilateral agreements.

    Article 18. Customs or Economic Unions

    1. For the purpose of this Convention, the territories of Contracting Parties which form a Customs or Economic Union may be taken to be a single territory.

    2. Nothing in this Convention shall prevent Contracting Parties which form a Customs or Economic Union from enacting special provisions applicable to temporary admission operations in the territory of that Union, provided those provisions do not reduce the facilities provided for by this Convention.

    Article 19. Prohibitions and restrictions

    The provisions of this Convention shall not preclude the application of prohibitions or restrictions imposed under national laws and regulations on the basis of non-economic considerations such as considerations of public morality or order, public security and public hygiene or health, veterinary or phytosanitary considerations, considerations relating to the protection of endangered species of wild fauna and flora, or considerations relating to the protection of copyright and industrial property.

    Article 20. Offences

    1. Any breach of the provisions of this Convention shall render the offender liable in the territory of the Contracting Party where the offence was committed to the penalties prescribed by the legislation of that Contracting Party.

    2. When it is not possible to establish in which territory an irregularity occurred, it shall be deemed to have been committed in the territory of the Contracting Party where it is detected.

    Article 21. Exchange of information

    The Contracting Parties shall communicate to one another, on request and to the extent allowed by national legislation, information necessary for implementing the provisions of this Convention.

Chapter V. FINAL PROVISIONS

    Article 22. Administrative Committee

    1. There shall be established an Administrative Committee to consider the implementation of this Convention, any measures to secure uniformity in the interpretation and application thereof, and any amendments proposed thereto. The Administrative Committee shall decide upon the incorporation of new Annexes to this Convention.

    2. The Contracting Parties shall be members of the Administrative Committee. The Committee may decide that the competent administration of any Member, State or Customs territory referred to in Article 24 of this Convention which are not Contracting Parties, or representatives of international organizations may, for questions which interest them, attend the sessions of the Committee as observers.

    3. The Council shall provide the Committee with Secretariat services.

    4. The Committee shall, on the occasion of every session, elect a Chairman and a Vice-Chairman.

    5. The competent administrations of the Contracting Parties shall communicate to the Council proposals for amendments to this Convention and the reasons therefore, together with any requests for the inclusion of items on the Agenda of the sessions of the Committee. The Council shall bring them to the attention of the competent administrations of the Contracting Parties and of the Members, States or Customs territories referred to in Article 24 of this Convention which are not Contracting Parties.

    6. The Council shall convene the Committee at a time fixed by the Committee and also at the request of the competent administrations of at least two Contracting Parties. It shall circulate the draft Agenda to the competent administrations of the Contracting Parties and of the Members, States or Customs territories referred to in Article 24 of this Convention which are not Contracting Parties, at least six weeks before the Committee meets.

    7. On the decision of the Committee, taken by virtue of the provisions of paragraph 2 of this Article, the Council shall invite the competent administrations of the Members, States or Customs territories referred to in Article 24 of this Convention which are not Contracting Parties and the international organizations concerned to be represented by observers at the sessions of the Committee.

    8. Proposals shall be put to the vote. Each Contracting Party represented at the meeting shall have one vote. Proposals other than proposals for amendments to this Convention shall be adopted by the Committee by a majority of those present and voting. Proposals for amendments to this Convention shall be adopted by a two-thirds majority of those present and voting.

    9. Where Article 24, paragraph 7 of this Convention applies, the Customs or Economic Unions Parties to this Convention shall have, in case of voting, only a number of votes equal to the total votes allotted to their Members which are Contracting Parties to this Convention.

    10. Before the closure of its session, the Committee shall adopt a report.

    11. In the absence of relevant provisions in this Article, the Rules of Procedure of the Council shall be applicable unless the Committee decides otherwise.

    Article 23. Settlement of disputes

    1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention shall so far as possible be settled by negotiation between them.

    2. Any dispute which is not settled by negotiation shall be referred by the Contracting Parties in dispute to the Administrative Committee which shall thereupon consider the dispute and make recommendations for its settlement.

    3. The Contracting Parties in dispute may agree in advance to accept the recommendations of the Administrative Committee as binding.

    Article 24. Signature, ratification and accession

    1. Any Member of the Council and any Member of the United Nations or its specialized agencies may become a Contracting Party to this Convention:

    (a) by signing it without reservation of ratification;

    (b) by depositing an instrument of ratification after signing it subject to ratification; or

    (c) by acceding to it.

    2. This Convention shall be open for signature by the Members referred to in paragraph 1 of this Article, either at the Council Sessions at which it is adopted, or, thereafter at the Headquarters of the Council in Brussels until [30 June 1991]. After that date, it shall be open for accession by such Members.

    3. Any State, or Government of any separate Customs territory which is proposed by a Contracting Party having responsibility for the formal conduct of its diplomatic relations but which ir autonomous in the conduct of its commercial relations, not being a Member of the Organizations referred to in paragraph 1 of this Article, to which an invitation to that effect has been addressed by the depositary at the request of the Administrative Committee, may become a Contracting Party to this Convention by acceding thereto after its entry into force.

    4. Any Member, State or Customs territory referred to in paragraph 1 or 3 of this Article shall at the time of signing without reservation of ratification, ratifying or acceding to this Convention specify the Annexes it accepts, it being necessary to accept Annex A and at least one other Annex. It may subsequently notify the depositary that it accepts one or more further Annexes.

    5. Contracting Parties accepting any new Annex which the Administrative Committee decides to incorporate in this Conventions shall notify the depositary in accordance with paragraph 4 of this Article.

    6. Contracting Parties shall communicate to the depositary the conditions of application of or the information required under Article 8 and Article 24, paragraph 7 of this Convention; Annex A, Article 2, paragraphs 2 and 3; Annex 6, Article 4. They shall also communicate any changes in the application of those provisions.

    7. Any Customs or Economic Union may become, in accordance with paragraphs 1, 2 and 4 of this Article, a Contracting Party to this Convention. Such Customs or Economic Union shall inform the depositary of its competence with respect to the matters governed by this Convention. The Customs or Economic Union which is a Contracting Party to this Convention shall, for the matters within its competence, exercise in its own name the rights, and fulfil the responsibilities, which this Convention confers on its Members which are Contracting Parties to this Convention. In such case, these Members shall not be entitled to individually exercise these rights, including the right to vote.

    Article 25. Depositary

    1. This Convention, all signatures with or without reservation of ratification and all instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary General of the Council.

    2. The depositary shall:

    (a) receive and keep custody of the original texts of this Convention;

    (b) prepare certified copies of the original texts of this Convention and transmit them to the Members and the Customs or Economic Unions referred to in Article 24, paragraphs 1 and 7, of this Convention;

    (c) receive any signature with or without reservation of ratification, ratification or accession to this Convention and receive and keep custody of any instruments, notifications and communications relating to it;

    (d) examine whether the signature or any instrument, notification or communication relating to this Convention is in due and proper form and, if need be, bring the matter to the attention of the Contracting Party in question;

    (e) notify the Contracting Parties to this Convention, the other signatories, those Members of the Council that are not Contracting Parties to this Convention, and the Secretary General of the United Nations of:

    — signatures, ratifications, accessions and acceptances of Annexes under Article 24 of this Convention;

    — new Annexes which the Administrative Committee decides to incorporate in this Convention;

    — the date of entry into force of this Convention and of each of the Annexes in accordance with Article 26 of this Convention;

    — notifications received in accordance with Articles 24, 29, 30 and 32 of this Convention;

    — denunciations under Article 31 of this Convention;

    — any amendment deemed to have been accepted in accordance with Article 32 of this Convention and the date of its entry into force, as well as of any objection to a proposed amendment.

    3. In the event of any difference appearing between a Contracting Party and the depositary as to the performance of the latter’s functions, the depositary or that Contracting Party shall bring the question to the attention of the other Contracting Parties and the signatories or, where appropriate, to the Council.

    Article 26. Entry into force

    1. This Convention shall enter into force three months after five of the Members or Customs or Economic Unions referred to in Article 24, paragraphs 1 and 7, of this Convention have signed this Convention without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession.

    2. For any Contracting Party signing without reservation of ratification, ratifying or acceding to this Convention after five Members or Customs or Economic Unions have signed it without reservation of ratification or have deposited their instruments of ratification or accession, this Convention shall enter into force three months after the said Contracting Party has signed without reservation of ratification or deposited its instrument of ratification or accession.

    3. Any Annex to this Convention shall enter into force three months after five Members or Customs or Economic Unions have accepted that Annex.

    4. For any Contracting Party which accepts an Annex after five Members or Customs or Economic Unions have accepted it, that Annex shall enter into force three months after the said Contracting Party has notified its acceptance. No Annex shall, however, enter into force for a Contracting Party before this Convention has entered into force for that Contracting Party.

    Article 27. Rescinding provision

    Upon the entry into force of an Annex to this Convention containing a rescinding provision, that Annex shall terminate and replace the Conventions or the provisions of the Conventions which are the subject of the rescinding provision, in relations between the Contracting Parties which have accepted that Annex and are Contracting Parties to such Conventions.

    Article 28. Convention and Annexes

    1. For the purposes of this Convention, any Annexes to which a Contracting Party is bound shall be construed to be an integral part of this Convention, and in relation to that Contracting Party any reference to this Convention shall be deemed to include a reference to such Annexes.

    2. For the purposes of voting in the Administrative Committee, each Annex shall be taken to be a separate Convention.

    Article 29. Reservations

    1. Any Contracting Party which accepts an Annex shall be deemed to accept all the provisions therein, unless at the time of accepting the Annex or any time thereafter it notifies the depositary of the provisions in respect of which it enters reservations, insofar as this possibility is provided for in the Annex concerned, stating the differences existing between the provisions of its national legislation and the provisions concerned.

    2. Each Contracting Party shall at least once every five years review the provisions in respect of which it has entered reservations, compare them with the provisions of its national legislation and notify the depositary of the results of that review.

    3. Any Contracting Party which has entered reservations may withdraw them, in whole or in part, at any time, by notification to the depositary specifying the date on which such withdrawal takes effect.

    Article 30. Territorial extension

    1. Any Contracting Party may at the time of signing this Convention without reservation of ratification or of depositing its instrument of ratification or accession, or at any time thereafter, declare by notification given to the depositary that this Convention shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible. Such notification shall take effect three months after the date of the receipt thereof by the depositary. However, this Convention shall not apply to the territories named in the notification before this Convention has entered into force for the Contracting Party concerned.

    2. Any Contracting Party which has made a notification under paragraph 1 of this Article extending this Convention to any territory for whose international relations it is responsible may notify the depositary, under the procedure of Article 31 of this Convention, that the territory in question will no longer apply this Convention.

    Article 31. Denunciation

    1. This Convention is of unlimited duration but any Contracting Party may denounce it at any time after the date of its entry into force under Article 26 of this Convention.

    2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing, deposited with the depositary.

    3. The denunciation shall take effect six months after the receipt of the instrument of denunciation by the depositary.

    4. The provisions of paragraphs 2 and 3 of this Article shall also apply in respect of the Annexes to this Convention, any Contracting Party being entitled, at any time after the date of their entry into force under Article 26 of this Convention, to withdraw its acceptance of one or more Annexes. Any Contracting Party which withdraws its acceptance of all the Annexes shall be deemed to have denounced this Convention. Furthermore, a Contracting Party which withdraws its acceptance of Annex A, even though it continues to accept other Annexes, shall be deemed to have denounced this Convention.

    Article 32. Amendment procedure

    1. The Administrative Committee, meeting in accordance with Article 22 of this Convention, may recommend amendments to this Convention and its Annexes.

    2. The text of any amendment so recommended shall be communicated by the depositary to all Contracting Parties to this Convention, to the other signatories and to those Members of the Council that are not Contracting Parties to this Convention.

    3. Any recommended amendment communicated in accordance with the preceding paragraph shall enter into force in respect of all Contracting Parties six months after the expiry of a period of twelve months following the date of communication of the recommended amendment if no objection to the recommended amendment has been notified during that period to the depositary by a Contracting Party.

    4. If an objection to the recommended amendment has been notified to the depositary by a Contracting Party before the expiry of the period of twelve months specified in paragraph 3 of this Article, the amendment shall be deemed not to have been accepted and shall have no effect whatsoever.

    5. For the purposes of notifying an objection, each Annex shall be taken to be a separate Convention.

    Article 33. Acceptance of amendments

    1. Any Contracting Party which ratifies this Convention or accedes thereto shall be deemed to have accepted any amendments thereto which have entered into force at the date of deposit of its instrument of ratification or accession.

    2. Any Contracting Party which accepts an Annex shall be deemed, unless it enters reservations under Article 29 of this Convention, to have accepted any amendments to that Annex which have entered into force at the date on which it notifies its acceptance to the depositary.

    Article 34. Registration and authentic texts

    In accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations, at the request of the depositary.

    In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

    Done at Istanbul this 28 day of June nineteen hundred and ninety in a single original, in the English and French languages, both texts being equally authentic. The depositary is requested to prepare and circulate authoritative translations of this Convention in the Arabic, Chinese, Russian and Spanish languages.

Annex  A

Annex Concerning Temporary Admission Papers

(ATA Carnets and CPD Carnets)

Chapter I. DEFINITIONS

    Article 1

    For the purposes of this Annex, the term:

    (a) “temporary admission papers” means: the international Customs document accepted as a Customs declaration which makes it possible to identify goods (including means of transport) and which incorporates an internationally valid guarantee to cover import duties and taxes;

    (b) “ATA carnet” means: the temporary admission papers used for the temporary admission of goods, excluding means of transport;

    (c) “CPD carnet” means: the temporary admission papers used for the temporary admission of means of transport;

    (d) “guaranteeing chain” means: a guaranteeing scheme administered by an international organization to which guaranteeing associations are affiliated;

    (e) “international organization” means: an organization to which national associations authorized to guarantee and issue temporary admission papers are affiliate;

    (f) “guaranteeing association” means: an association approved by the Customs authorities of a Contracting Party to guarantee the sums referred to in Article 8 of the present Annex, in the territory of that Contracting Party, and affiliated to a guaranteeing chain;

    (g) “issuing association” means: an association approved by the Customs authorities to issue temporary admission papers and affiliated directly or indirectly to a guaranteeing chain;

    (h) “corresponding issuing association” means: an issuing association established in another Contracting Party and affiliated to the same guaranteeing chain;

    (i) “Customs transit” means: the Customs procedure under which goods are transported under Customs control from one Customs office to another.


Chapter II. SCOPE

    Article 2

    1. In accordance with Article 5 of this Convention, each Contracting Party shall accept in lieu of its national Customs documents, and as due security for the sums referred to in Article 8 of this Annex, temporary admission papers valid for its territory and issued and used in accordance with the conditions laid down in this Annex for goods (including means of transport), temporarily imported under the other Annexes to the present Convention which it has accepted.

    2. Each Contracting Party may also accept temporary admission papers, issued and used under the same conditions, for temporary admission operations under its national laws and regulations.

    3. Each Contracting Party may accept temporary admission papers, issued and used under the same conditions, for Customs transit.

    4. Goods (including means of transport), intended to be processed or repaired shall not be imported under cover of temporary admission papers.

    Article 3

    1. Temporary admission papers shall correspond to the models set out in the Appendices to this Annex: Appendix I for ATA carnets, Appendix II for CPD carnets.

    2. The Appendices to this Annex shall be construed to be an integral part of the Annex.


Chapter III. GUARANTEE AND ISSUE OF TEMPORARY ADMISSION PAPERS

    Article 4

    1. Subject to such conditions and guarantees as it shall determine, each Contracting Party may authorize guaranteeing associations to act as guarantors and to issue temporary admission papers, either directly or through issuing associations.

    2. A guaranteeing association shall not be approved by any Contracting Party unless its guarantee covers the liabilities incurred in that Contracting Party in connection with operations under cover of temporary admission papers issued by corresponding issuing associations.

    Article 5

    1. Issuing associations shall not issue temporary admission papers with a period of validity exceeding one year from the date of issue.

    2. Any particulars inserted on temporary admission papers by the issuing associations may be altered only with the approval of the issuing or guaranteeing association. No alteration to those papers may be made after they have been accepted by the Customs authorities of the territory of temporary admission, except with the consent of those authorities.

    3. Once an ATA carnet has been issued, no extra item shall be added to the list of goods enumerated on the reverse of the front cover of the carnet, or on any continuation sheets appended thereto (General list).

    Article 6

    The following particulars shall appear on the temporary admission papers:

    — the name of the issuing association;

    — the name of the international guaranteeing chain;

    — the countries or Customs territories in which the temporary admission papers are valid; and

    — the names of the guaranteeing associations of the countries or Customs territories in question.

    Article 7

    The period fixed for the re-exportation of goods (including means of transport) imported under cover of temporary admission papers shall not in any case exceed the period of validity of these papers.


Chapter IV. GUARANTEE

    Article 8

    1. Each guaranteeing association shall undertake to pay to the Customs authorities of the Contracting Party in the territory of which it is established the amount of the import duties and taxes and any other sums, excluding those referred to in Article 4, paragraph 4, of this Convention, payable in the event of non-compliance with the conditions of temporary admission, or of Customs transit, in respect of goods (including means of transport) introduced into that territory under cover of temporary admission papers issued by a corresponding issuing association. It shall be liable jointly and severally with the persons from whom the sums mentioned above are due, for payment of such sums.

    2. ATA carnet:

    The liability of the guaranteeing association shall not exceed the amount of the import duties and taxes by more than ten per cent.

    3. CPD carnet:

    The guaranteeing association shall not be required to pay a sum greater than the total amount of the import duties and taxes, together with interest if applicable.

    When the Customs authorities of the territory of temporary admission have unconditionally discharged temporary admission papers in respect of certain goods (including means of transport), they can no longer claim from the guaranteeing association payment of the sums referred to in paragraph 1 of this Article in respect of these goods (including means of transport). A claim may nevertheless still be made against the guaranteeing association if it is subsequently discovered that the discharge of the papers was obtained improperly or fraudulently or that there had been a breach of the conditions of temporary admission or of Customs transit.

    4. ATA carnet:

    Customs authorities shall not in any circumstances require from the guaranteeing association payment of the sums referred to in paragraph 1 of this Article if a claim has not been made against the guaranteeing association within a year of the date of expiry of the validity of the ATA carnet.

    5. CPD carnet:

    Customs authorities shall not in any circumstances require from the guaranteeing association payment of the sums referred to in paragraph 1 of this Article if notification of the non-discharge of the CPD carnet has not been given to the guaranteeing association within a year of the date of expiry of the validity of the carnet. Furthermore, the Customs authorities shall provide the guaranteeing association with details of the calculation of import duties and taxes due within one year from the notification of the non-discharge. The guaranteeing association’s liability for these sums shall cease if such information is not furnished within this one year period.


Chapter V. REGULARIZATION OF TEMPORARY ADMISSION PAPERS

    Article 9

    1. ATA carnet:

    (a) The guaranteeing association shall have a period of six months from the date of the claim made by the Customs authorities for the sums referred to in Article 8, paragraph 1 of this Annex in which to furnish proof of re-exportation under the conditions laid down in this Annex or of any other proper discharge of the ATA carnet.

    (b) If such proof is not furnished within the time allowed the guaranteeing association shall forthwith deposit, or pay provisionally, such sums. This deposit or payment shall become final after a period of three months from the date of the deposit or payment. During the latter period, the guaranteeing association may still furnish the proof referred to in the sub-paragraph (a) of this paragraph with a view to recovery of the sums deposited or paid.

    (c) For Contracting Parties whose laws and regulations do not provide for the deposit or provisional payment of import duties and taxes, payments made in conformity with the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph shall be regarded as final, but the sums paid shall be refunded if the proof referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph is furnished within three months of the date of the payment.

    2. CPD carnet:

    (a) The guaranteeing association shall have a period of one year from the date of notification of the non-discharge of CPD carnets in which to furnish proof of re-exportation under the conditions laid down in this Annex or of any other proper discharge of the CPD carnet. Nevertheless, this period can come into force only as of the date of expiry of the CPD carnet. If the Customs authorities contest the validity of the proof provided they must so inform the guaranteeing association within a period not exceeding one year.

    (b) If such proof is not furnished within the time allowed the guaranteeing association shall deposit, or pay provisionally, within a maximum period of three months the import duties and taxes payable. This deposit or payment shall become final after a period of one year from the date of the deposit or payment. During the latter period, the guaranteeing association may still furnish the proof referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph with a view to recovery of the sums deposited or paid.

    (c) For Contracting Parties whose laws and regulations do not provide for the deposit of provisional payment of import duties and taxes, payments made in conformity with the provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph shall be regarded as final, but the sums paid shall be refunded if the proof referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph is furnished within a year of the date of the payment.

    Article 10

    1. Evidence of re-exportation of goods (including means of transport) imported under cover of temporary admission papers shall be provided by the re-exportation counterfoil completed and stamped by the Customs authorities of the territory of temporary admission.

    2. If the re-exportation has not been certified in accordance with paragraph 1 of this Article, the Customs authorities of the territory of temporary admission may, even if the period of validity of the papers has already expired, accept as evidence of re-exportation:

    (a) the particulars entered by the Customs authorities of another Contracting Party in the temporary admission papers on importation or reimportation or a certificate issued by those authorities based on the particulars entered on a voucher which has been detached from the papers on importation or on reimportation into their territory, provided that the particulars relate to an importation or reimportation which can be proved to have taken place after the re-exportation which it is intended to establish;

    (b) any other documentary proof that the goods (including means of transport) are outside that territory.

    3. In any case in which the Customs authorities of a Contracting Party waive the requirement of re-exportation or certain goods (including means of transport) admitted into their territory under cover of temporary admission papers, the guaranteeing association shall be discharged from its obligations only when those authorities have certified in the papers that the position regarding those goods (including means of transport) has been regularized.

    Article 11

    In the cases referred to in Article 10, paragraph 2 of this Annex, the Customs authorities shall have the right to charge a regularization fee.


Chapter VI. MISCELLANEOUS PROVISIONS

    Article 12

    Customs endorsements on temporary admission papers used under the conditions laid down in this Annex shall not be subject to the Payment of charges for Customs attendance at Customs offices during the normal hours of business.

    Article 13

    In the case of the destruction, loss or theft of temporary admission papers while the goods (including means of transport) to which they refer are in the territory of one of the Contracting parties, the Customs authorities of that Contracting Party shall, at the request of the issuing association and subject to such conditions as those authorities may prescribe, accept replacement papers, the validity of which expires on the same date as that of the papers which they replace.

    Article 14

    1. Where it is expected that the temporary admission operation will exceed the period of validity of the temporary admission papers because of the inability of the holder to re-export the goods (including means of transport) within that period, the association which issued the papers may issue replacement papers. Such papers shall submitted to the Customs authorities of the Contracting Parties concerned for control. When accepting the replacement papers, the Customs authorities concerned shall discharge the papers replacement.

    2. The validity of CPD carnets can only be extended once for not more than one year. After this period, a new carnet must be issued in replacement of the former carnet and accepted by the Customs authorities.

    Article 15

    Where Article 7, paragraph 3, of this Convention applies, the Customs authorities shall, as far as possible, notify the guaranteeing association of seizures made by them or on their behalf of goods (including means of transport) admitted under cover of temporary admission papers guaranteed by that association and shall advise it of the measures they intend to take.

    Article 16

    In the event of fraud, contravention or abuse, the Contracting Parties shall, notwithstanding the provisions of this Annex, be free to take proceedings against persons using temporary admission papers, for the recovery of the import duties and taxes and other sums payable and also for the imposition of any penalties to which such persons have rendered themselves liable. In such cases the associations shall lend their assistance to the Customs authorities.

    Article 17

    Temporary admission papers or parts thereof which have been issued or are intended to be issued in the territory into which they are imported and which are sent to an issuing association by a guaranteeing association, by an international organization or by the Customs authorities of a Contracting Party, shall be admitted free of import duties and taxes and free of any import prohibitions or restrictions. Corresponding facilities shall be granted at exportation.

    Article 18

    1. Each Contracting Party shall have the right to enter a reservation, in accordance with Article 29 of this Convention, in respect of the acceptance of ATA carnets for postal traffic.

    2. No other reservation to this Annex shall be permitted.

    Article 19

    1. Upon its entry into force this Annex shall, in accordance with Article 27 of this Convention, terminate and replace the Customs Convention on the ATA carnet for the temporary admission of goods, Brussels 6 December 1961, (ATA Convention) in relations between the Contracting Parties which have accepted this Annex and are Contracting Parties to that Convention.

    2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article ATA carnets which have been issued under the terms of the ATA Convention prior to the entry into force of this Annex, shall be accepted until completion of the operations for which they were issued.


Annex  B.1

Annex Concerning Goods for Display or Use at Exhibitions, Fairs, Meetings or Similar Events

Chapter I. DEFINITION

    Article 1

    For the purposes of this Annex, the term “event” means:

    1. a trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair, or similar show or display;

    2. an exhibition or meeting which is primarily organized for a charitable purpose;

    3. an exhibition or meeting which is primarily organized to promote any branch of learning, art, craft, sport or scientific, educational or cultural activity, to promote religious knowledge or worship, to promote tourism or to promote friendship between peoples;

    4. a meeting of representatives of any international organization or international group of organizations; or

    5. a representative meeting of an official or commemorative character;

except exhibitions organized for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign goods.


Chapter II. SCOPE

    Article 2

    1. The following goods shall be granted temporary admission in accordance with Article 1 of this Convention:

    (a) goods intended for display or demonstration at an event, including the materials referred to in the Annexes to the Agreement on the importation of educational, scientific and cultural materials, UNESCO, New York, 22 November 1950, and to the Protocol thereto, Nairobi, 26 November 1976;

    (b) goods intended for use in connection with the display of foreign products at an event, including:

    (i) goods necessary for the purpose of demonstrating foreign machinery or apparatus to be displayed,

    (ii) construction and decoration material, including electrical fittings, for the temporary stands of foreign exhibitors,

    (iii) advertising and demonstration material which is demonstrably publicity material for the foreign goods displayed, for example, sound and image recordings, films and lantern slides, as well as apparatus for use therewith;

    (c) equipment including interpretation equipment, sound and image recording apparatus and films of an educational, scientific or cultural character intended for use at international meetings, conferences or congresses.

    2. For the facilities referred to in this Annex to apply:

    (a) the number or quantity of each article must be reasonable having regard to the purpose of importation;

    (b) the Customs authorities of the territory of temporary admission must be satisfied that the conditions of this Convention shall be fulfilled.


Chapter III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

    Article 3

    Unless the national legislation of the territory of temporary admission so permits, goods granted temporary admission shall not, whilst they are the subject of the facilities granted under this Convention:

    (a) be loaned, or used in any way for hire or reward; or

    (b) be removed from the place of the event.

    Article 4

    1. The period for the re-exportation of goods imported for display or use at exhibitions, fairs, meetings or similar events shall be at least six months from the date of temporary admission.

    2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article the Customs authorities shall allow such goods which are to be displayed or used at a subsequent event to remain within the territory of temporary admission, subject to compliance with such conditions as may be required by the laws and regulations of that territory and provided that the goods are re-exported within one year of the date of temporary admission.

    Article 5

    1. Under the terms of Article 13 of this Convention, clearance for home use shall be granted free of import duties and taxes and without application of import prohibitions and restrictions in respect of the following goods:

    (a) small samples which are representative of foreign goods displayed at an event, including such samples of foods and beverages, either imported in the form of such samples or produced from imported bulk materials at that event, provided that:

    (i) they are supplied free of charge from abroad and are used solely for distribution free of charge to the visiting public at the event, for individual use or consumption by the persons to whom they are distributed,

    (ii) they are identifiable as advertising samples and are individually of little value,

    (iii) they are unsuitable for commercial purposes and are, where appropriate, packed in quantities appreciably smaller than the smallest retail package,

    (iv) samples of foods and beverages which are not distributed in packs as provided for in (iii) above are consumed at the event, and

    (v) the aggregate value and quantity of the samples are, in the opinion of the Customs authorities of the territory of temporary admission, reasonable having regard to the nature of the event, the number of visitors to it and the extent of the exhibitor’s participation therein;

    (b) goods imported solely for demonstration or for the purpose of demonstrating the operation of a foreign machine or apparatus displayed at an event and consumed or destroyed in the course of such demonstration, provided that the aggregate value and quantity of such goods are, in the opinion of the Customs authorities of the territory of temporary admission, reasonable having regard to the nature of the event, the number of visitors to it and the extent of the exhibitor’s participation therein;

    (c) products of low value used up in constructing, furnishing, or decorating the temporary stands of foreign exhibitors at an event, such as paint, varnish and wallpaper;

    (d) printed matter, catalogues, trade notices, price lists, advertising posters, calenders, whether or not illustrated, and unframed photographs, which are demonstrably publicity material for the foreign goods displayed at an event, provided that:

    (i) they are supplied free of charge from abroad and are used solely for distribution free of charge to the visiting public at the event, and

    (ii) the aggregate value and quantity of such goods are, in the opinion of the Customs authorities of the territory of temporary admission, reasonable having regard to the nature of the event, the number of visitors to it and the extent of the exhibitor’s participation therein;

    (e) files, records, forms and other documents which are imported for use as such at, or in connection with, international meetings, conferences or congresses.

    2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not be applicable to alcoholic beverages, tobacco goods and fuels.

    Article 6

    1. Customs examination and clearance on the importation and re-exportation of goods which are to be, or have been, displayed or used at an event shall, whenever possible and appropriate, be effected at that event.

    2. Each Contracting Party shall endeavour, wherever it deems it appropriate in view of the importance and size of the event, to establish a Customs office for a reasonable period on the premises of an event held within its territory.

    Article 7

    Products obtained incidentally during the event from temporarily imported goods, as a result of the demonstration of displayed machinery or apparatus, shall be subject to the provisions of this Convention.

    Article 8

    Each Contracting Party shall have the right to enter a reservation, in accordance with Article 29 of this Convention, in respect of the provisions of Article 5, paragraph 1(a) of this Annex.

    Article 9

    Upon its entry into force, this Annex shall, in accordance with Article 27 of this Convention, terminate and replace the Customs Convention concerning facilities for the importation of goods for display or use at exhibitions, fairs, meetings or similar events, Brussels, 8 June 1961, in relations between the Contracting Parties which have accepted this Annex and are Contracting Parties to that Convention.


Annex  B.2

Annex Concerning Professional Equipment

Chapter I. DEFINITION

    Article 1

    For the purposes of this Annex, the term “professional equipment” means:

    1. equipment for the press or for sound or television broadcasting which is necessary for representatives of the press or of broadcasting or television organizations visiting the territory of another country for purposes of reporting or in order to transmit or record material for specified programmes. An illustrative list of such equipment is set out at Appendix I to this Annex;

    2. cinematographic equipment necessary for a person visiting the territory of another country in order to make a specified film or films. An illustrative list of such equipment is set out at Appendix II to this Annex;

    3. any other equipment necessary for the exercise of the calling trade or profession of a person visiting the territory of another country to perform a specified task. It does not include equipment which is to be used for the industrial manufacture or packaging of goods or (except in the case of hand tools) for the exploitation of natural resources, for the construction, repair or maintenance of buildings or for earth moving and like projects. An illustrative list of such equipment is set out at Appendix III to this Annex;

    4. ancillary apparatus for the equipment mentioned in Items 1, 2 and 3 of this Article, and accessories therefor.


Chapter II. SCOPE

    Article 2

    The following goods shall be granted temporary admission in accordance with Article 2 of this Convention:

    (a) professional equipment;

    (b) component parts imported for repair of professional equipment temporarily admitted under paragraph (a) above.


Chapter III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

    Article 3

    1. For the facilities granted by this Annex to apply, the professional equipment shall be:

    (a) owned by a person established or resident outside the territory of temporary admission;

    (b) imported by a person established or resident outside the territory of temporary admission;

    (c) used solely by or under the personal supervision of the person visiting the territory of temporary admission.

    2. Paragraph 1(c) of this Article shall not apply in the case of equipment imported for the production of a film, television programme or audiovisual works, under a co-production contract to which a person established in the territory of temporary admission is a party and which is approved by the competent authorities of that territory under an inter-governmental agreement concerning co-production.

    3. The cinematographic equipment and equipment for the press or for sound or television broadcasting shall not be the subject of a hire contract or similar arrangement to which a person established in the territory of temporary admission is a party, provided that this condition shall not apply in the case of joint sound or television broadcasting programmes.

    Article 4

    1. Temporary admission of radio and television production and broadcasting equipment and specially adapted radio or television vans and their equipment, imported by public or private bodies approved for that purpose by the Customs authorities of the territory of temporary admission, shall be granted without a Customs document or security being required.

    2. The Customs authorities may require the production of a list or detailed inventory of the equipment referred to in paragraph 1 of this Article together with a written undertaking to re-export.

    Article 5

    The period for the re-exportation of professional equipment shall be at least twelve months from the date of temporary admission. The period for the re-exportation of vehicles may, however, be determined with due regard to the purpose and the intended length of the stay in the territory of temporary admission.

    Article 6

    Each Contracting Party shall have the right to refuse or withdraw temporary admission in respect of vehicles referred to in Appendices I to III to this Annex, which, even on an occasional basis, embark persons for remuneration or load goods on its territory for disembarkation or unloading at a place within the same territory.

    Article 7

    The Appendices to this Annex shall be construed to be an integral part thereof.

    Article 8

    Upon its entry into force this Annex shall, in accordance with Article 27 of this Convention, terminate and replace the Customs Convention on the temporary importation of professional equipment, Brussels, 8 June 1961, in relations between the Contracting Parties which have accepted this Annex and are Contracting Parties to that Convention.


Appendix  I

Equipment for the press or for sound or television broadcasting

Illustrative list

    A. Equipment for the press, such as:

    — personal computers;

    — telefax equipment;

    — typewriters;

    — cameras of all kinds (film and electronic cameras);

    — sound or image transmitting, recording or reproducing apparatus (tape and video recorders and video reproducers, microphones, mixing consoles, loudspeakers);

    — sound or image recording media, blank or recorded;

    — testing and measuring instruments and apparatus (oscillographs, tape and video recorder test systems, multimeters, tool boxes and bags, vectorscopes, video generators, etc.);

    — lighting equipment (spotlights, converters, tripods);

    — operational accessories (cassettes, exposure meters, lenses, tripods, accumulators, battery belts, battery chargers, monitors).

    B. Sound broadcasting equipment, such as:

    — telecommunication equipment such as broadcast transmitter-receivers or transmitters; terminals connectable to network or cable; satellite links;

    — audio frequency production equipment (sound pick-up, recording or reproducing apparatus);

    — testing and measuring instruments and apparatus (oscillographs, tape and video recorder test systems, multimeters, tool boxes and bags, vectorscopes, video generators, etc.);

    — operational accessories (clocks, stop-watches, compasses, microphones, mixing consoles, sound tapes, generating sets, transformers, batteries and accumulators, battery chargers, heating, air-conditioning and ventilating apparatus, etc.);

    — sound recording media, blank or recorded.

    C. Television broadcasting equipment, such as:

    — television cameras;

    — telecinema;

    — testing and measuring instruments and apparatus;

    — transmission and retransmission apparatus;

    — communication apparatus;

    — sound or image recording or reproducing apparatus (tape and video recorders and video reproducers, microphones, mixing consoles, loudspeakers);

    — lighting equipment (spotlights, converters, tripods);

    — editing equipment;

    — operational accessories (clocks, stop-watches, compasses, lenses, exposure meters, tripods, battery charges, cassettes, generating sets, transformers, batteries and accumulators, heating, airconditioning and ventilating apparatus, etc.);

    — sound or image recording media, blank or recorded (credit titles, station call signs, music inserts, etc.);

    — “film rushes”;

    — musical instruments, costumes, scenery and other stage properties, pedestals, make-up material, hairdryers.

    D. Vehicles designed or specially adapted for the purposes specified above, such as:

    — television transmitting vehicles;

    — vehicles for television accessories;

    — video tape recording vehicles;

    — sound recording and reproducing vehicles;

    — slow motion vehicles;

    — light vehicles.


Appendix  II

Cinematographic equipment

Illustrative list

    A. Equipment, such as:

    — cameras of all kinds (film and electronic cameras);

    — testing and measuring instruments and apparatus (oscillographs, tape and video recorder test systems, multimeters, tool boxes and bags, vectorscopes, video generators, etc.);

    — camera “dollies” and booms;

    — lighting equipment (spotlights, converters, tripods);

    — editing equipment;

    — sound or image recording or reproducing apparatus (tape and video recorders and video reproducers, microphones, mixing consoles, loudspeakers);

    — sound or image recording media, blank or recorded (credit titles, station call signs, music inserts, etc.);

    — “film rushes”;

    — operational accessories (clocks, stop-watches, compasses, microphones, mixing consoles, sound tapes, generating sets, transformers, batteries and accumulators, battery chargers, heating, airconditioning and ventilating apparatus, etc.);

    — musical instruments, costumes, scenery and other stage properties, pedestals, make-up material, hairdryers.

    B. Vehicles designed or specially adapted for the purposes specified above.


Appendix  III

Other equipment

Illustrative list

    A. Equipment for erection, testing, commissioning, checking, maintenance or repair of machinery, plant, means of control, transport, etc., such as:

    — tools;

    — measuring, checking or testing equipment and instruments (temperature, pressure, distance, height, surface, speed, etc.), including electrical instruments (voltmeters, ammeters, measuring cables, comparators, transformers, recording instruments, etc.) and jigs;

    — apparatus and equipment for taking photographs of machines and plant during or after erection;

    — apparatus for survey of ships.

    B. Equipment necessary for businessmen, business efficiency consultants, productivity experts, accountants and members of similar professions, such as:

    — personal computers;

    — typewriters;

    — sound or image transmitting, recording or reproducing apparatus;

    — calculating instruments and apparatus.

    C. Equipment necessary for experts undertaking topographical surveys or geophysical prospecting work, such as:

    — measuring instruments and apparatus;

    — drilling equipment;

    — transmission and communication equipment.

    D. Equipment necessary for experts combating pollution.

    E. Instruments and apparatus necessary for doctors, surgeons, veterinary surgeons, midwives and members of similar professions.

    F. Equipment necessary for archaeologists, paleontologists, geographers, zoologists and other scientists.

    G. Equipment necessary for entertainers, theatre companies and orchestras, including all articles used for public or private performances (musical instruments, costumes, scenery, etc.).

    H. Equipment necessary for lecturers to illustrate their lectures.

    I. Equipment necessary for photography trips (cameras of all kinds, cassettes, exposure meters, lenses, tripods, accumulators, battery belts, battery chargers, monitors, lighting equipment, fashion goods and accessories for models, etc.).

    J. Vehicles designed or specially adapted for the purposes specified above, such as mobile inspection units, travelling workshops and travelling laboratories.


Annex  B.3

Annex Concerning Containers, Pallets, Packings, Samples and Other Goods Imported in Connection with a Commercial Operation

Chapter I. DEFINITIONS

    Article 1

    For the purposes of this Annex, the term:

    (a) “goods imported in connection with a commercial operation” means: containers, pallets, packings, samples, advertising films and any other goods imported in connection with a commercial operation but whose importation does not in itself constitute a commercial operation;

    (b) “packing” means: all articles and materials used, or to be used, in the state in which they are imported, to pack, protect, stow or separate goods, excluding packing materials such as straw, paper, glass-wool, shavings, etc., when imported in bulk. Containers and pallets, as defined in items (c) and (d) of this Article respectively, are also excluded;

    (c) “container” means: an article of transport equipment (lift-van, movable tank or other similar structure):

    (i) fully or partially enclosed to constitute a compartment intended for containing goods,

    (ii) of a permanent character and accordingly strong enough to be suitable for repeated use,

    (iii) specially designed to facilitate the carriage of goods, by one or more modes of of transport, without intermediate reloading,

    (iv) designed for ready handling, particularly when being transferred from one mode of transport to another,

    (v) designed to be easy to fill and to empty, and

    (vi) having an internal volume of one cubic meter or more.

    “Container” shall include the accessories and equipment or the container, appropriate for the type concerned, provided that such accessories and equipment are carried with the container. The term “container” shall not include vehicles, accessories or spare parts of vehicles, or packaging or pallets. “Demountable bodies” shall be regarded as containers;

    (d) “pallet” means: device on the deck of which a quantity of goods can be assembled to form a unit load for the purpose of transporting it, or of handling or stacking it with the assistance of mechanical appliances. This device is made up of two decks separated by bearers, or of a single deck supported by feet; its overall height is reduced to the minimum compatible with handling by fork lift trucks or pallet trucks; it may or may not have a superstructure;

    (e) “samples” means: articles which are representative of a particular category of goods already produced or are examples of goods the production of which is contemplated, but does not include identical articles brought in by the same individual, or sent to a single consignee, in such quantity that, taken as a whole, they no longer constitute samples under ordinary commercial usage;

    (f) “advertising films” means: recorded visual media, with or without sound track, consisting essentially of images showing the nature or operation of products or equipment put up for sale or hire by a person established or resident in the territory of another Contracting Party, provided that the films are of a kind suitable for exhibition to prospective customers but not for general exhibition to the public; and are imported in a packet which contains not more than one copy of each film and which does not form part of a larger consignment of films;

    (g) “internal traffic” means: the carriage of goods loaded in the Customs territory of a Contracting Party for unloading at a place within the Customs territory of the same Contracting Party.


Chapter II. SCOPE

    Article 2

    The following goods imported in connection with a commercial operation shall be granted temporary admission in accordance with Article 2 of this Convention:

    (a) packings which are imported filled for re-exportation empty or filled, or are imported empty for re-exportation filled;

    (b) containers, whether or not filled with goods, and accessories and equipment for temporarily admitted containers, which are either imported with a container to be re-exported separately or with another container, or are imported separately to be re-exported with a container;

    (c) component parts intended for the repair of containers granted temporary admission under item (b) of this Article;

    (d) pallets;

    (e) samples;

    (f) advertising films;

    (g) any other goods imported for any of the purposes listed at Appendix I to this Annex in connection with a commercial operation but whose importation does not in itself constitute a commercial operation.

    Article 3

    The provisions of this Annex do not affect the Customs legislation of Contracting Parties in respect of the importation of goods carried in containers or packings, or on pallets.

    Article 4

    1. For the facilities granted by this Annex to apply:

    (a) packings can be re-exported only by the person to whom the temporary admission facilities were granted. They shall not even occasionally, be used in internal traffic;

    (b) containers must be marked in the manner prescribed in Appendix II to this Annex. They may be used for the carriage of goods in internal traffic, in which case each Contracting Party shall be entitled to impose the following conditions:

    — the journey shall bring the container by a reasonably direct route to, or nearer to, the place where export cargo is to be loaded or from where the container is to be exported empty;

    — the container will be used only in internal traffic before being re-exported;

    (c) pallets or an equal number of pallets of the same type and and substantially the same value must have been previously exported or will be subsequently exported or re-exported;

    (d) samples and advertising films must be owned by a person established or resident outside the territory of temporary admission and must be imported solely for the purpose of being shown or demonstrated in the territory of temporary admission, for the soliciting of orders for goods to be imported into that territory. They must not be sold or put to normal use except for the purposes of demonstration, or used in any way for hire or reward while in the territory of temporary admission;

    (e) the goods referred to in items 1 and 2 of Appendix I to this Annex shall not be used for gainful activity.

    2. Each Contracting Party shall have the right to refuse temporary admission to containers, pallets or packings which have been the subject of purchase, hire-purchase, lease or a contract of a similar nature, concluded by a person established or resident in its territory.

    Article 5

    1. Temporary admission of containers, pallets and packings shall be granted without a Customs document or security being required.

    2. In lieu of a Customs document and security for containers, the person to whom the temporary admission facilities are granted may be required to undertake in writing:

    (i) to supply on demand the Customs authorities with detailed information concerning the movements of the container granted temporary admission including the dates and places of entry into and exit from the territory of temporary admission; or a list of containers with an undertaking to re-export,

    (ii) to pay such import duties and taxes as may be required in cases where the conditions of temporary admission have not been fulfilled.

    3. In lieu of a Customs document and security for pallets and packings, the person to whom the temporary admission facilities are granted may be required to produce to the Customs authorities a written undertaking to re-export.

    4. Persons who regularly use the temporary admission procedure shall be authorized to provide a general undertaking.

    Article 6

    The period for the re-exportation of goods imported in connection with a commercial operation shall be at least six months from the date of temporary admission.

    Article 7

    Each Contracting party shall have the right to enter a reservation, in accordance with Article 29 of this Convention, in respect of:

    (a) no more than three groups of goods listed in Article 2;

    (b) Article 5, paragraph 1;

of this Annex.

    Article 8

    The Appendices to this Annex shall be construed to be an integral part thereof.

    Article 9

    Upon its entry into force this Annex shall, in accordance with Article 27 of this Convention, terminate and replace the following Conventions and provisions:

    — European Convention on Customs treatment of pallets used in international transport, Geneva, 9 December 1960;

    — Customs Convention on the temporary importation of packings, Brussels, 6 October 1960;

    — Articles 2—11 and Annexes 1 (paragraphs 1 and 2) — 3 to the Customs Convention on Containers, Geneva, 2 December 1972;

    — Articles 3, 5 and 6 (1.b and 2) to the International Convention to facilitate the importation of commercial samples and advertising material, Geneva, 7 November 1952,

in relations between the Contracting Parties which have accepted this Annex and are Contracting Parties to those Conventions.


Appendix  I

List of goods under Article 2 (g)

    1. Goods imported for testing, checking, experiments or demonstrations.

    2. Goods for use in testing, checking, experiments or demonstrations.

    3. Printed and developed cinematographic film, positives and other recorded image-bearing media intended for viewing prior to their commercial use.

    4. Films, magnetic tapes, magnetized films and other sound- or image-bearing media intended for sound tracking, dubbing or reproduction.

    5. Data-carrying media, sent free of charge, for use in automatic data processing.

    6. Articles (including vehicles) which, by their nature, are unsuitable for any purpose other than advertising of specific articles or publicity for a specific purpose.


Appendix  II

Provisions concerning the marking of containers

    1. The following information shall be durably marked in an appropriate and clearly visible place on containers:

    (a) the identification of the owner or principal operator;

    (b) the identification marks and numbers of the container, given by the owner or operator; and

    (c) the tare weight of the container, including all its permanently fixed equipment.

    2. The country to which the container belongs may be shown either in full, or by means of the ISO Alpha-2 country code provided for in International Standard ISO 3166, or by the distinguishing sign used to indicate the country of registration of motor vehicles in international road traffic. Each country may subject the use of its name or distinguishing sign on the container to its national legislation. The identity of the owner or operator may be shown either by his full name or by an established identification, symbols such as emblems or flags being excluded.

    3. For identification marks and numbers on containers to be considered durably marked when plastic film is used, compliance with the following specifications is required:

    (a) a high-quality adhesive shall be used. The film, once applied, shall have a tensile strength lower than its final adhesion so that removal of the film without destroying it is impossible. Film produced by the cast method of production meets these requirements. Film produced by the calender method of production shall not be used;

    (b) when identification marks and numbers have to be changed, the film to be replaced shall be removed completely prior to the affixing of the new film; placing of new film over an existing film shall not be permitted.

    4. The specifications for the use of plastic film for marking containers set out in paragraph 3 of this Appendix do not exclude the possibility of using other durable marking methods.


Annex  B.5

Annex Concerning Goods Imported for Educational, Scientific or Cultural Purposes

Chapter I. DEFINITIONS

    Article 1

    For the purposes of this Annex:

    (a) the term “goods imported for educational, scientific or cultural purposes” means: scientific equipment, pedagogic material, welfare material for seafarers, and any other goods imported in connection with educational, scientific or cultural activities;

    (b) in paragraph (a) above:

    (i) the term “scientific equipment and pedagogic material” means: any models, instruments, apparatus, machines or accessories thereof used for purposes of scientific research or educational or vocational training;

    (ii) the term “welfare material for seafarers” means: material for the pursuit of cultural, educational, recreational, religious or sporting activities by persons charged with duties in connection with the working or service at sea of a foreign ship engaged in international maritime traffic.

    Illustrative lists of “pedagogic material”, “welfare  material for seafarers” and “any other goods imported in connection with educational, scientific or cultural activities” are reproduced at Appendices I, II and III, respectively, to this Annex.


Chapter II. SCOPE

    Article 2

    The following goods shall be granted temporary admission in accordance with Article 2 of this Convention:

    (a) goods imported exclusively for educational, scientific or cultural purposes;

    (b) spare parts for scientific equipment and pedagogic material which has been granted temporary admission under paragraph (a) above, and tools specially designed for the maintenance, checking, gauging or repair of such equipment.

Chapter III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

    Article 3

    For the facilities granted by this Annex to apply:

    (a) goods imported for educational, scientific or cultural purposes must be owned by a person established outside the territory of temporary admission and must be imported by approved institutions in reasonable quantities having regard to the purpose of the importation. They must not be used for commercial purposes;

    (b) welfare material for seafarers must be used on board foreign ships engaged in international maritime traffic, or must be unloaded from the ship to be temporarily used ashore by the crew, or must be imported for use in hostels, clubs or recreation centres for seafarers, managed either by official organizations or by religious or other non-profit making organizations, and places of worship where services for seafarers are regularly held.

    Article 4

    Temporary admission of scientific equipment, pedagogic material and welfare material for seafarers used on board ships shall be granted without a Customs document or security being required. Where necessary, an inventory together with a written undertaking to re-export, may be required for scientific equipment and pedagogic material.

    Article 5

    The period for the re-exportation of goods imported for educational, scientific or cultural purposes shall be at least twelve months from the date of temporary admission.

    Article 6

    Each Contracting Party shall have the right to enter a reservation, in accordance with Article 29 of this Convention, in respect of the provisions of Article 4 of this Annex, insofar as they relate to scientific equipment and pedagogic material.

    Article 7

    The Appendices to this Annex shall be construed to be an integral part thereof.

    Article 8

    Upon its entry into force this Annex shall, in accordance with Article 27 of this Convention, terminate and replace the Customs Convention on welfare material for seafarers, Brussels, 1 December 1964, the Customs Convention on the temporary importation of scientific equipment, Brussels, 11 June 1958, and the Customs Convention on the temporary importation of pedagogic material, Brussels, 8 June 1970, in relations between the Contracting  Parties which have accepted this Annex and are Contracting Parties to those Conventions.

Appendix  I

Illustrative list

    (a) Sound or image recorders or reproducers, such as:

    — Slide and filmstrip projectors;

    — Cinematographic projectors;

    — Back-projectors and episcopes;

    — Magnetophones, magnetoscopes and video equipment;

    — Closed circuit television equipment.

    (b) Sound and image media, such as:

    — Slides, filmstrips and microfilms;

    — Cinematographic films;

    — Sound recordings (magnetic tapes, discs);

    — Videotapes.

    (c) Specialized material, such as:

    — Bibliographic equipment and audiovisual material for libraries;

    — Mobile libraries;

    — Language laboratories;

    — Simultaneous interpretation equipment;

    — Programmed teaching machines, mechanical or electronic;

    — Material specially designed for the educational or vocational training of handicapped persons.

    (d) Other material, such as:

    — Wall charts, models, graphs, maps, plans, photographs and drawings;

    — Instruments, apparatus and models designed for demonstrational purposes;

    — Collections of items with visual or audio pedagogic information, prepared for the teaching of a subject (study kits);

    — Instruments, apparatus, tools and machine-tools for learning a trade or craft;

    — Equipment, including specially adapted or designed vehicles for use in relief operations, which is imported for the training of persons involved in relief operations.


Appendix  II

Illustrative list

    (a) Reading material, such as:

    — Books of any kind;

    — Correspondence courses;

    — Newspapers, journals and periodicals;

    — Pamphlets on welfare facilities in ports.

    (b) Audio-visual material, such as:

    — Sound and image reproducing instruments;

    — Tape-recorders;

    — Radio sets, television sets;

    — Cinematographic and other projectors;

    — Recordings on tapes or discs (language courses, radio programmes, greetings, music and entertainment);

    — Films, exposed and developed;

    — Film slides;

    — Videotapes.

    (c) Sports gear, such as:

    — Sports wear;

    — Balls;

    — Rackets and nets;

    — Deck games;

    — Athletic equipment;

    — Gymnastic equipment.

    (d) Hobby material, such as:

    — Indoor games;

    — Musical instruments;

    — Material for amateur dramatics;

    — Materials for painting, sculpture, woodwork and metalwork, carpet making, etc.

    (e) Equipment for religious activities.

    (f) Parts and accessories for welfare material.


Appendix  III

Illustrative list

    Goods, such as:

    1. Costumes and scenery items sent on loan free of charge to dramatic societies or theatres.

    2. Music scores sent on loan free of charge to music theatres or orchestras.


Annex  B.6

Annex Concerning Travellers’ Personal Effects and Goods Imported for Sports Purposes

Chapter I. DEFINITIONS

    Article 1

    For the purposes of this Annex, the term:

    (a) “traveller” means: any person who temporarily enters the territory of a Contracting Party in which he or she does not normally reside, for the purposes of tourism, sports, business, professional meetings, health, study, etc.;

    (b) “personal effects” means: all articles, new or used, which a traveller may reasonably require for his or her personal use during the journey, taking into account all the circumstances of the journey, but excluding any goods imported for commercial purposes. An illustrative list of personal effects is reproduced at Appendix I to this Annex;

    (c) “goods imported for sports purposes” means: sports requisites and other articles for use by travellers in sports contests or demonstrations or for training in the territory of temporary admission. An illustrative list of such goods is reproduced at Appendix II to this Annex.


Chapter II. SCOPE

    Article 1

    Personal effects and goods imported for sports purposes shall be granted temporary admission in accordance with Article 2 of this Convention.


Chapter III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

    Article 3

    For the facilities granted by this Annex to apply:

    (a) personal effects must be imported on the person or in the baggage (whether or not accompanied) of the traveller;

    (b) goods imported for sports purposes must be owned by a person established or resident outside the territory of temporary admission, and must be imported in reasonable quantities in the light of their intended use.

    Article 4

    1. Temporary admission of personal effects shall be granted without a Customs document or security being required. However, in the case of articles which involve a high amount of import duties and taxes, a Customs document and security may be required.

    2. Whenever possible, an inventory of the goods together with a written undertaking to re-export, may be accepted for goods imported for sports purposes, in lieu of a Customs document and security.

    Article 5

    1. Personal effects shall be re-exported at the latest when the person who imported them leaves the territory of temporary admission.

    2. The period for the re-exportation of goods imported for sports purposes shall be at least twelve months from the date of  temporary admission.

    Article 6

    The Appendices to this Annex shall be construed to be an integral part thereof.

    Article 7

    Upon its entry into force this Annex shall, in accordance with Article 27 of this Convention, terminate and replace the application of Articles 2 and 5 of the Convention concerning Customs facilities for touring, New York, 4 June 1954, in relations between the Contracting Parties which have accepted this Annex and are Contracting Parties to that Convention.

Appendix  I

Illustrative list

    1. Clothing.

    2. Toilet articles.

    3. Personal jewellery.

    4. Still and motion picture cameras together with a reasonable quantity of film and accessories therefor.

    5. Portable slide or film projectors and accessories therefor together with a reasonable quantity of slides or films.

    6. Video cameras and portable video recorders, with a reasonable quantity of tapes.

    7. Portable musical instruments.

    8. Portable gramophones with records.

    9. Portable sound recorders and reproducers (including dictating machines), with tapes.

    10. Portable radio receivers.

    11. Portable television sets.

    12. Portable typewriters.

    13. Portable calculators.

    14. Portable personal computers.

    15. Binoculars.

    16. Perambulators.

    17. Wheel-chairs for invalids.

    18. Sports equipment such as tents and other camping equipment, fishing equipment, climbing equipment, diving equipment, sporting firearms with ammunition, non-motorised bicycles, canoes or kayaks less than 5.5 meters long, skis, tennis rackets, surfboards, windsurfers, hang-gliders and delta wings, golfing equipment.

    19. Portable dialysis and similar medical apparatus, and the disposable items imported for use therewith.

    20. Other articles clearly of a personal nature.


Appendix  II

Illustrative list

    A. Track and field equipment, such as:

    — hurdles;

    — javelins, discuses, poles, shots, hammers.

    B. Ball game equipment, such as:

    — balls of any kind;

    — rackets, mallets, clubs, sticks and the like;

    — nets of any kind;

    — goalposts.

    C. Winter sports equipment, such as:

    — skis and sticks;

    — skates;

    — bobsleighs;

    — curling equipment.

    D. Sports wear, shoes, gloves, headgear, etc. of any kind.

    E. Water sports equipment, such as:

    — canoes and kayaks;

    — sail and row boats, sails, oars and paddles;

    — surf boards and sails.

    F. Motor vehicles and craft, such as:

    — cars;

    — motor bicycles;

    — motor boats.

    G. Equipment for miscellaneous events, such as:

    — sports arms and ammunition;

    — non-motorised bicycles;

    — archer’s bows and arrows;

    — fencing equipment;

    — gymnastics equipment;

    — compasses;

    — wrestling mats and tatamis;

    — weight-lifting equipment;

    — riding equipment, sulkies;

    — hang-gliders, delta wing, windsurfers;

    — climbing equipment;

    — music cassettes to accompany the performance.

    H. Auxiliary equipment, such as:

    — measuring and score display equipment;

    — blood and urine test apparatus.


Annex  B.9

Annex Concerning Goods Imported for Humanitarian Purposes

Chapter I. DEFINITIONS

    Article 1

    For the purposes of this Annex:

    (a) the term “goods imported for humanitarian purposes” means: medical, surgical and laboratory equipment and relief consignments;

    (b) the term “relief consignments” means: all goods, such as vehicles and other means of transport, blankets, tents, prefabricated houses or other goods of prime necessity, forwarded as aid to those affected by natural disaster and similar catastrophes.

Chapter II. SCOPE

    Article 2

    Goods imported for humanitarian purposes shall be granted temporary admission in accordance with Article 2 of this Convention.


Chapter III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

    Article 3

    For the facilities granted by this Annex to apply:

    (a) goods imported for humanitarian purposes must be owned by a person established outside the territory of temporary admission and must be loaned free of charge;

    (b) medical, surgical and laboratory equipment must be intended for use by hospitals and other medical institutions which, finding themselves in exceptional circumstances, have urgent need of it, provided this equipment is not available in sufficient quantity in the territory of temporary admission;

    (c) relief consignments must be dispatched to persons approved by the competent authorities in the territory of temporary admission.

    Article 4

    1. Whenever possible, an inventory of the goods together with a written undertaking to re-export, may be accepted for medical, surgical and laboratory equipment, in lieu of a Customs document and security.

    2. Temporary admission of relief consignments shall be granted without a Customs document or security being required. However, the Customs authorities may require an inventory of the goods, together with a written undertaking to re-export.

    Article 5

    1. The period for the re-exportation of medical, surgical and laboratory equipment shall be determined in accordance with the needs.

    2. The period for the re-exportation of relief consignments shall be at least twelve months from the date of temporary admission.


Annex  C

Annex Concerning Means of Transport

Chapter I. DEFINITIONS

    Article 1

    For the purposes of this Annex:

    (a) the term “means of transport” means: any vessel (including lighters and barges, whether or not shipborne, and hydrofoils), hovercraft, aircraft, motor road vehicles (including cycles with engines, trailers, semi-trailers and combinations of vehicles) and railway rolling stock; together with their normal spare parts, accessories and equipment carried on board means of transport (including special equipment for the loading, unloading, handling and protection of cargo);

    (b) the term “commercial use” means: the transport of persons for remuneration or the industrial or commercial transport of goods, whether or not for remuneration;

    (c) the term “private use” means: the transport exclusively for personal use by the person concerned excluding commercial use;

    (d) the term “internal traffic” means: the carriage of persons or goods picked up on loaded in the territory of temporary admission for setting down or unloading at a place within the same territory;

    (e) the term “normal tanks” means: the tanks designed by the manufacturer for all means of transport of the same type as the means of transport in question and whose permanent fitting enables a fuel to be used directly, both for the purpose of propulsion and, where appropriate, for the operation, during transport, of refrigeration systems and other systems. Tanks fitted to means of transport designed for direct use of other types of fuel and tanks fitted to the other systems with which the means of transport may be equipped shall also be considered to be normal tanks.


Chapter II. SCOPE

    Article 2

    The following goods shall be granted temporary admission in accordance with Article 2 of this Convention:

    (a) means of transport for commercial use or for private use;

    (b) spare parts and equipment imported for the repair of a means of transport already temporarily admitted. Replaced parts and equipment which are not re-exported shall be liable to import duties and taxes except where they are disposed of as provided for in Article 14 of this Convention.

    Article 3

    Routine maintenance operations and repairs to the means of transport which have become necessary during the journey to or within the territory of temporary admission and which are carried out during the period of temporary admission, shall not be deemed to involve a change within the meaning of Article 1, paragraph (a) of this Convention.

    Article 4

    1. The fuel contained in the normal tanks of the means of transport temporarily admitted as well as lubrication oils for the normal use of such means of transport shall be admitted without payment of import duties and taxes and without application of import prohibitions or restrictions.

    2. In the case of motor road vehicles for commercial use, each Contracting Party shall have the right, however, to fix maximum quantities for the fuel which can be admitted into its territory free of import duties and taxes and without application of import prohibitions or restrictions in the normal tanks of such temporarily admitted motor road vehicles.


Chapter III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

    Article 5

    For the facilities granted by this Annex to apply:

    (a) means of transport for commercial use must be registered in territory other than that of temporary admission, in the name of a person established or resident in a territory other than that of temporary admission, and be imported and used by persons operating from such a territory;

    (b) means of transport for private use must be registered in a territory other than that of temporary admission, in the name of a person established or resident in a territory other than that of temporary admission, and be imported and used by persons resident in such a territory.

    Article 6

    Temporary admission of means of transport shall be granted without a Customs document or security being required.

    Article 7

    Notwithstanding the provisions of Article 5 of this Annex,

    (a) means of transport for commercial use may be used by third persons, even if established or resident in the territory of temporary admission, who are duly authorized by the persons granted temporary admission and who operate on their behalf;

    (b) means of transport for private use may be used by third persons who are duly authorized by the persons granted temporary admission. Each Contracting Party may permit the use by a person resident in its territory, in particular, where the means of transport is used on behalf and on the instructions of the person granted temporary admission.

    Article 8

    Each Contracting Party shall have the right to deny the benefit of temporary admission to, or to withdraw that benefit from:

    (a) means of transport for commercial use which are used in internal traffic;

    (b) means of transport for private use which are used for commercial use in internal traffic;

    (c) means of transport which are hired after importation or, if imported on hire, are re-hired or sublet for a purpose other than immediate re-exportation.

    Article 9

    1. Means of transport for commercial use shall be re-exported once the transport operations for which they were imported have been completed.

    2. Means of transport for private use may remain in the territory of temporary admission for a period, continuous or not, of six months in every period of twelve months.

    Article 10

    Each Contracting Party shall have the right to enter a reservation, in accordance with Article 29 of this Convention in respect of:

    (a) Article 2, subparagraph (a), insofar as it relates to temporary admission for commercial use, of motor road vehicles and railway rolling stock;

    (b) Article 6, insofar as it relates to motor road vehicles for commercial use and to means of transport for private use;

    (c) Article 9, paragraph 2;

    of this Annex.

    Article 11

    Upon its entry into force this Annex shall, in accordance with Article 27 of this Convention, terminate and replace the Customs Convention on the temporary importation of private road vehicles, New York, 4 June 1954, the Customs Convention on the temporary importation of commercial road vehicles, Geneva, 18 May 1956, and the Customs Convention on the temporary importation for private use of aircraft and pleasure boats, Geneva, 18 May 1956, in relations between the Contracting Parties which have accepted this Annex and are Contracting Parties to those Conventions.


Annex  D

Annex Concerning Animals

Chapter I. DEFINITIONS

    Article 1

    For the purposes of this Annex:

    (a) the term “animals” means: live animals of any species;

    (b) the term “frontier zone” means: an area of the Customs territory adjacent to the land frontier, the extent of which is determined in national legislation and whose limits serve to distinguish frontier traffic from other traffic;

    (c) the term “frontier zone inhabitants” means: persons established or resident in a frontier zone;

    (d) the term “frontier traffic” means: importations carried out by frontier zone inhabitants between two adjacent frontier zones.

Chapter II. SCOPE

    Article 2

    Animals imported for the purposes specified in the Appendix to this Annex shall be granted temporary admission in accordance with Article 2 of this Convention.


Chapter III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

    Article 3

    For the facilities granted by this Annex to apply:

    (a) animals must be owned by a person established or resident outside the territory of temporary admission;

    (b) draught animals which are to be used for working on land situated in the frontier zone of the territory of temporary admission, must be imported by frontier zone inhabitants of the frontier zone adjacent to that of temporary admission.

    Article 4

    1. Temporary admission of the draught animals referred to in Article 3(b) of this Annex and of animals imported for transhumance or grazing on land situated in the frontier zone shall be granted without a Customs document or security being required.

    2. Each Contracting Party may make the granting of temporary admission of the animals referred to in paragraph 1 of this Article subject to the production of an inventory, together with a written undertaking to re-export.

    Article 5

    1. Each Contracting Party shall have the right to enter a reservation, in accordance with Article 29 of this Convention, in respect of Article 4, paragraph 1 of this Annex.

    2. Each Contracting Party shall also have the right to enter a reservation, in accordance with Article 29 of this Convention, in respect of Items 12 and 13 in the Appendix to this Annex.

    Article 6

    The period for the re-exportation of animals shall be at least twelve months from the date of temporary admission.

    Article 7

    The Appendix to this Annex shall be construed to be an integral part thereof.


Appendix

 List as per Article 2

    1. Dressage.

    2. Training.

    3. Breeding.

    4. Shoeing or weighing.

    5. Veterinary treatment.

    6. Testing (for example, with a view to purchase).

    7. Participation in shows, exhibitions, contests, competitions or demonstrations.

    8. Entertainment (circus animals, etc.).

    9. Touring (including pet animals of travellers).

    10. Exercise of function (police dogs or horses; detector dogs, dogs for the blind, etc.).

    11. Rescue operations.

    12. Transhumance or grazing.

    13. Performance of work or transport.

    14. Medical purposes (delivery of snake poison, etc.).

 

/otsingu_soovitused.json