Teksti suurus:

Raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemile ja selle rakendamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2013
Avaldamismärge:RTL 2008, 11, 135

Raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemile ja selle rakendamisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 25.01.2008 nr 9

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 341 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemile (edaspidi ohutusjuhtimise süsteem) ja selle rakendamisele esitatavad nõuded.

 (2) Määrust rakendatakse raudtee-ettevõtjate puhul, kes soovivad majandada või majandavad avalikku raudteed või soovivad osutada või osutavad raudtee reisijateveoteenust või kaubaveoteenust.

§ 2. Ohutusjuhtimise süsteem

 (1) Ohutusjuhtimise süsteemi eesmärgiks on tagada raudteeohutus. Raudtee-ettevõtja peab rakendama oma kehtestatud ohutusjuhtimise süsteemi piisavalt tõhusalt, et võimalikult suures ulatuses maandada käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud tegevusaladest lähtuvat riski ja leevendada võimalikke tagajärgi.

 (2) Raudtee-ettevõtja peab oma ettevõttes kehtestama ohutusjuhtimise süsteemi ja tagama selle rakendamise. Ohutusjuhtimise süsteem kehtestatakse kirjalikult, samuti peab ohutusjuhtimise süsteemi rakendamine olema dokumenteeritud kõigis selle olulistes osades.

 (3) Ohutusjuhtimise süsteemi hulka kuuluvad:
 1) raudtee-ettevõtja juhtorgani kehtestatud ettevõtte raudteeohutuspoliitika, sealhulgas raudteeohutuse eesmärgid;
 2) raudteeohutuspoliitika elluviimiseks ja raudteeohutuse eesmärkide saavutamiseks rakendatavad meetmed;
 3) raudteeohutuse nõuete ja teiste raudtee valdkonnas seaduse või määrusega kehtestatud nõuete järgimise tagamiseks rakendatavad meetmed;
 4) ettevõtja organisatsioonisisene vastutuse jaotus ohutuse tagamise eest;
 5) ettevõtte ohutuse tagamisega seotud riskide hindamise kord;
 6) ohutuse tagamise väljaõppe ja koolituse korraldamine ettevõttes;
 7) ohutuse kohta teabe dokumenteerimise ja edastamise kord ettevõttes, samuti pädevate ametiasutustega ja teiste raudtee-ettevõtjatega teabe vahetamise kord;
 8) ettevõtja organisatsioonis töökohtade määramine, millel töötavad isikud vastutavad raudteeõnnetuse või intsidendi toimumise korral pädevate ametiasutuste viivitamatu teavitamise eest;
 9) ettevõtte tegutsemisplaan õnnetuse või intsidendi korral, mis tagab ühtlasi vajalikus ulatuses koostöö päästeasutuste, teiste pädevate ametiasutuste ning raudtee-ettevõtjatega;
 10) ohutusjuhtimise süsteemi ja selle rakendamise hindamise meetodid ning hindamisest tuleneva täiustamise abinõud.

 (4) Ohutusjuhtimise süsteem peab kajastama nii raudtee-ettevõtjast kui ka kolmandatest isikutest tingitud asjaolusid, millel on otsene või kaudne mõju raudteeohutusele.

 (5) Ohutusjuhtimise süsteemi dokumentatsioon peab olema koostatud arusaadavalt ja tagama ohutusjuhtimise süsteemi protsesside jälgitavuse.

§ 3. Ohutusjuhtimise süsteemi ja selle rakendamise hindamise meetodid ja täiustamise abinõud

  Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada:
 1) kuidas, missugustel alustel ja kui tihti hinnatakse ohutusjuhtimise süsteemi rakendamist ning toimunud raudteeliiklusõnnetuse, raudteeintsidendi või otsasõidu uurimise tulemusel selgunud raudteeliiklusõnnetuse, raudteeintsidendi või otsasõidu põhjuseid;
 2) andmeid ohutusjuhtimise süsteemi rakendamise hindamist teostavate audiitorite ja teiste hindamist läbiviivate isikute kohta ning andmeid nende raudtee-ettevõtjast sõltumatuse kohta;
 3) kuidas kasutatakse ohutusjuhtimise süsteemi rakendamise hindamise tulemusi ja toimunud raudteeliiklusõnnetuse, raudteeintsidendi või otsasõidu uurimisel saadud andmeid ohutusjuhtimise süsteemi täiustamiseks, viimaks ellu raudtee-ettevõtja raudteeohutuspoliitikat ja saavutamaks raudteeohutuse eesmärke.

§ 4. Raudtee-ettevõtja raudteeohutuspoliitika ja raudteeohutuse eesmärgid

 (1) Raudtee-ettevõtja juhtorgani kehtestatud ettevõtte raudteeohutuspoliitika (edaspidi raudteeohutuspoliitika) ja raudteeohutuse eesmärgid peavad kinnitama raudtee-ettevõtja suutlikkust tagada raudteeohutus, sealjuures arvestades raudtee-ettevõtja tegevusvaldkonda ja tegevuse ulatust.

 (2) Raudteeohutuspoliitika peab kajastama raudtee-ettevõtja raudteeohutuse eesmärke ja nende eesmärkide määratlemise põhimõtteid.

§ 5. Raudteeohutuspoliitika elluviimiseks ja raudteeohutuse eesmärkide saavutamiseks rakendatavad meetmed

 (1) Raudteeohutuspoliitika elluviimiseks ja raudteeohutuse eesmärkide saavutamiseks rakendatavad meetmed peavad olema proportsionaalsed raudtee-ettevõtja tegevusest tuleneva võimaliku ohuga ning kajastama raudtee-ettevõtja ja teiste isikute koostööd raudteeohutuse tagamiseks.

 (2) Raudteeohutuspoliitika elluviimiseks ja raudteeohutuse eesmärkide saavutamiseks tuleb ohutusjuhtimise süsteemis kajastada järgmisi meetmeid:
 1) töötajate teavitamine raudteeohutuspoliitikast ja töötajate kaasamine raudteeohutuspoliitika elluviimisel ja raudteeohutuse eesmärkide saavutamisel;
 2) raudteeohutuse eesmärkide seadmiseks ja saavutamiseks vajaliku teabe kogumine, hindamine ja dokumenteerimine;
 3) raudteeohutuse eesmärkide saavutamiseks ressursside vajaduse hindamine ja eraldamine;
 4) kasutatavates meetmetes avastatud puuduste kõrvaldamiseks tarvitusele võetavad abinõud.

§ 6. Raudteeohutuse nõuete järgimise tagamiseks rakendatavad meetmed

  Raudteeohutuse nõuete järgimise tagamiseks tuleb ohutusjuhtimise süsteemis kajastada:
 1) raudtee-ettevõtja struktuuriüksus või töökoht, millel töötav isik vastutab raudteeohutuse nõuete ja teiste raudtee valdkonnas seaduse või määrusega kehtestatud nõuetest (edaspidi raudteeohutuse nõuded) organisatsioonisisese teavitamise eest, vastava teabe kaasajastamise eest ja raudtee-ettevõtja tegevust puudutava dokumentatsiooni pideva vastavuse eest raudteeohutuse nõuetele;
 2) kuidas ja kui tihti hinnatakse raudtee-ettevõtja tegevuse ja tegevust puudutava dokumentatsiooni vastavust raudteeohutuse nõuetele;
 3) kuidas toimub raudtee-ettevõtja tegevust puudutava dokumentatsiooni kaasajastamine selle vastavusse viimiseks raudteeohutuse nõuetega.

§ 7. Ettevõtja organisatsioonisisene vastutuse jaotus ohutuse tagamise eest

 (1) Ettevõtja organisatsioonisisese vastutuse jaotus ohutuse tagamise eest peab raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemis kajastama järgmist:
 1) organisatsioonis otseselt ohutuse tagamisega tegelevad struktuuriüksused või töökohad ja nende vastutusalade detailne kirjeldus;
 2) otseselt ohutuse tagamisega tegelevate struktuuriüksuste juhtide või otseselt ohutuse tagamisega tegelevatel töökohtadel töötavate isikute ametijuhendid ning nõuded nende haridusele ja töökogemusele;
 3) kuidas ja kui tihti analüüsitakse, kas raudtee-ettevõtja otseselt ohutuse tagamisega tegelevate struktuuriüksuste või töökohtade vastutusalad on piisavad viimaks ellu raudtee-ettevõtja raudteeohutuspoliitikat ja saavutamaks raudteeohutuse eesmärke.

 (2) Raudtee-ettevõtja, kes osutab samaaegselt raudteeveoteenust ja majandab raudteeinfrastruktuuri, peab ohutusjuhtimise süsteemis kajastama raudteeohutuse tagamise ülesannete jagunemise raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ja raudteeveo-ettevõtja vahel.

§ 8. Ettevõtte ohutuse tagamisega seotud riskide hindamise kord

 (1) Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada kõiki raudtee-ettevõtja praegusi või kavandatavaid tegevusvaldkondi ja tegevuse ulatust ning sellega seonduvate inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale põhjustatavate riskide hindamise korda (edaspidi riskide hindamise kord).

 (2) Riskide hindamise korras tuleb kajastada:
 1) raudtee-ettevõtja struktuuriüksus või töökoht, millel töötav isik vastutab riskide hindamise korra täitmise eest;
 2) riskide hindamiseks vajaliku teabe kogumise põhimõtted ja sagedus;
 3) võimalike riskide väljaselgitamise põhimõtted;
 4) võimalike riskide tõenäosuse väljaselgitamise põhimõtted;
 5) võimalike riskide realiseerumise tagajärgede hindamise põhimõtted;
 6) riskiklasside määramise ja riskide järjestamise põhimõtted;
 7) riskide realiseerumise ennetusmeetmete kavandamise põhimõtted.

 (3) Riskide hindamise korra koostamisel tuleb arvestada vähemalt järgmiste asjaoludega:
 1) asustuse, ülesõidukohtade ja ülekäigukohtade tihedus, mida raudteeinfrastruktuur või rong läbib;
 2) raudteeinfrastruktuuril rongiga veetavad ained ja nende ohtlikkus inimese elule, tervisele ja varale ning ümbritsevale keskkonnale;
 3) looduslikud tingimused (metsamassiivid, sood ja rabad, looduskaitsealad, veehaarded ja valgalad jms);
 4) ettevõttes esinenud tehnoloogiate ja nõuete eiramised;
 5) ettevõttes esinevad inimestest tulenevad riskid (väärad otsused, ebakompetentsus, hooletus, võimete ülehindamine, väsimus, ülekoormusega töötamine, juhtimisvead, vale töökorraldus jms);
 6) ettevõttes esinevad tehnikast tulenevad riskid (vead ja häired seadmetes, seadmete kulumine jms);
 7) ettevõttes toimunud õnnetuste statistika;
 8) ettevõttele koostatud ekspertarvamused ja riskiuuringud;
 9) teistest isikutest tulenevad riskifaktorid (jalakäijad ja sõidukijuhid ülesõidukohtadel jms).

§ 9. Ohutuse tagamise väljaõppe ja koolituse korraldamine ettevõttes

 (1) Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada raudtee-ettevõtja tegevuse ohutuse tagamiseks vajaliku väljaõppe ja koolituse korraldamise põhimõtted.

 (2) Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada:
 1) raudteeveo-ettevõtja vedurijuhtide, vedurijuhiabide ja eriveeremi juhtide ning raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja raudteeohutuse ja raudteeliikluse juhtimise eest vastutavate töötajate – jaamakorraldajate, rongi- ja manöövridispetšerite, raudteekorraldajate, turvangu- ja sideseadmete mehhaanikute ja montööride, pöörmeseadjate, rongikoostajate, vagunijärelevaatajate, teemontööride ja -meistrite, kaubarongisaatjate, vagunipidurdajate ning signalistide (edaspidi koos nimetatud raudteetöötajad) haridusele, töökogemusele, väljaõppele ja täiendõppele esitatavad nõuded erialade kaupa;
 2) kuidas, missugustel alustel ja kui tihti hinnatakse raudteetöötajate vastavust nende haridusele, töökogemusele, väljaõppele ja täiendõppele esitatavatele nõuetele;
 3) raudteetöötajate väljaõppe ja täiendõppe läbiviimise põhimõtted ja perioodilisus erialade kaupa;
 4) raudteetöötajate väljaõppeks ja täiendõppeks kasutatavate koolitajate valiku põhimõtted;
 5) raudteetöötajate väljaõppeks ja täiendõppeks ressursside vajaduse hindamise ja eraldamise põhimõtted;
 6) olemasolul raudteetöötajate rotatsioonipõhimõtteid ettevõttes;
 7) pikaajaliselt tööülesannete täitmisest vabastatud raudteetöötajate (üle ühe kalendrikuu kestev puhkus, vanemapuhkus, pikaajaline töövõimetus jms) täiendõppe põhimõtted tööle naasmisel.

§ 10. Ohutuse kohta teabe dokumenteerimise, edastamise ja vahetamise kord

  Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada ohutuse tagamist puudutava teabe:
 1) dokumenteerimise ja edastamise kord ettevõttes, sealhulgas töötajate õigeaegse teavitamise kord olulistest ohutust puudutavatest asjaoludest;
 2) õigeaegse edastamise kord teistele raudtee-ettevõtjatele ja pädevatele ametiasutustele, sealhulgas tuleb nimetada struktuuriüksus või töökoht, millel töötav isik vastutab «Raudteeseaduse» § 34 lõikes 5 nimetatud teabe koostamise ja edastamise eest;
 3) operatiivse vahetamise kord teiste raudtee-ettevõtjate ja pädevate ametiasutustega.

§ 11. Õnnetusest või intsidendist pädevate ametiasutuste teavitamise eest vastutavad töökohad

  Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada töökohad, millel töötavad isikud vastutavad raudteeliiklusõnnetuse, raudteeintsidendi või otsasõidu toimumise korral pädevate ametiasutuste viivitamatu teavitamise eest.

§ 12. Tegutsemisplaan õnnetuse või intsidendi korral

 (1) Ohutusjuhtimise süsteemis tuleb kajastada raudtee-ettevõtja tegutsemisplaan võimaliku raudteeliiklusõnnetuse, raudteeintsidendi või otsasõidu korral (edaspidi tegutsemisplaan).

 (2) Tegutsemisplaanis tuleb kajastada:
 1) pädevate ametiasutuste, raudtee-ettevõtja juhtorgani ja tegutsemisplaani täitmise eest vastutavatel töökohtadel töötavate isikute, teiste raudtee-ettevõtjate, reisijate ja teiste asjassepuutuvate isikute raudteeliiklusõnnetusest, raudteeintsidendist või otsasõidust teavitamise vajadus ja kord vastavalt raudteeliiklusõnnetuse, raudteeintsidendi või otsasõidu tõsidusele;
 2) konkreetse raudteeliiklusõnnetuse, raudteeintsidendi või otsasõidu korral rakendatavad meetmed, sealhulgas raudtee-ettevõtja juhtorgani ja tegutsemisplaani täitmise eest vastutavatel töökohtadel töötavate isikute koostöökavad pädevate ametiasutuste, teiste raudtee-ettevõtjate ja teiste asjassepuutuvate isikutega;
 3) meetmed, mida rakendatakse raudteeliiklusõnnetuse, raudteeintsidendi või otsasõidu korral raudteeliikluse kiireks peatamiseks, tagajärgede leevendamiseks ja likvideerimiseks ning tavapärase olukorra taastamiseks ja kõikide asjassepuutuvate isikute teavitamiseks rakendatud meetmetest.

 (3) Tegutsemisplaan peab sisaldama järgnevat ajakohast teavet:
 1) tegutsemisplaani täitmise eest vastutavad töötajad, nende ülesanded ning keeleoskus ja kontaktandmed;
 2) kuidas teeb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja oma tegutsemisplaanid teatavaks selle raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja majandataval raudteeinfrastruktuuril või sellega ühendatud raudteeinfrastruktuuril tegutsevatele raudteeveo-ettevõtjatele;
 3) kuidas teeb raudteeveo-ettevõtja oma tegutsemisplaanid teatavaks raudtee omanikule, kelle raudteeinfrastruktuuril ta veoteenust osutab;
 4) planeeritud ressursid tegutsemisplaani rakendamiseks võimaliku raudteeliiklusõnnetuse, raudteeintsidendi või otsasõidu korral;
 5) planeeritud ressursid ja ajakava tegutsemisplaani täitmise eest vastutavate töötajate väljaõppeks, täiendõppeks ning tegutsemisplaaniõppuste läbiviimiseks;
 6) tegutsemisplaanide hindamise ja täiustamise meetmed.

§ 13. Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2008. a.

Juhan PARTS
Minister

Marika PRISKE
Kantsler