Teksti suurus:

Rahandusministri 28. mai 2002. a määruse nr 71 “Ülevõtmispakkumisreeglid” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 11, 137

Rahandusministri 28. mai 2002. a määruse nr 71 “Ülevõtmispakkumisreeglid” muutmine

Vastu võetud 11.01.2008 nr 2

Määrus kehtestatakse «Väärtpaberituru seaduse» § 183 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 28. mai 2002. a määruses nr 71 «Ülevõtmispakkumisreeglid» (RTL 2002, 65, 990) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ülevõtmispakkumise esemeks oleva aktsia eest tasutav ostuhind peab olema õiglane.»;

2) paragrahvi 2 lõike 2 preambul sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ülevõtmispakkumise raames ülevõtmispakkumise esemeks oleva aktsia eest tasutava õiglase ostuhinna (edaspidi ostuhind) määratlemisel, arvestades kõiki asjaolusid väärtpaberiturul (edaspidi turg) ja selle aktsiaga kauplemisel, tuleb määrata kõrgeim ostuhind, lähtudes alljärgnevatest asjaoludest nende kogumites:»;

3) paragrahvi 2 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad «ja/või» tähisega «;»;

4) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Tasumise viis

(1) Ostuhinna võib tasuda rahas või reguleeritud väärtpaberiturul kaubeldavate likviidsete aktsiatega.

(2) Ostuhinna võib tasuda aktsiatega üksnes juhul, kui inspektsiooni hinnangul sellega ei rikuta «Väärtpaberituru seaduse» § 170 lõike 1 ja § 174 sätteid.

(3) Kohustusliku ülevõtmispakkumise korral on ülevõtjal õigus tasuda ostuhind aktsiatega üksnes inspektsiooni loal.

(4) Kui ostuhind tasutakse väärtpaberiturul kaubeldavate likviidsete aktsiatega, tuleb ostuhinna määratlemisel lähtuda käesoleva määruse § 2 lõikes 2 sätestatust.

(5) Kui ülevõtja või temaga kooskõlastatult tegutsevad isikud omandavad ajavahemikul, mis algab kuus kuud enne ülevõtmispakkumise avalikustamist ja lõpeb «Väärtpaberituru seaduse» § 165 lõikes 3 sätestatud ülevõtmistähtaja lõppedes, raha eest aktsiaid, mis moodustavad vähemalt 5 protsenti sihtemitendi hääleõigust esindavast aktsiakapitalist, siis tuleb ostuhind tasuda rahas.»;

5) paragrahv 5 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 8 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 16 punktid 9–11 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) ostuhinna määratlemise alus;
10) ostuhinna tasumisel määruse §-s 3 sätestatud aktsiatega kogu teave selliste aktsiatega kaasnevatest kohustustest ja õigustest, nendest õigustest loobumise ja aktsiate vaba võõrandamise kohta, samuti teave nende aktsiate emitendi kohta vähemalt käesoleva lõike punktis 1 sätestatud ulatuses;
11) teave ülevõtmispakkumise rahastamise kohta, sealhulgas teave rahastamise allika ja vahendite, sealhulgas laenukapitali ja omavahendite olemuse kohta;»;

8) paragrahvi 16 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13) ülevõtja kava sihtemitendi, selle nõukogu ja juhatuse liikmete ning töötajate, edasise tegevuse ja kohustuste suhtes, sealhulgas olulised muudatused töösuhetes, samuti ülevõtja kava sihtemitendi väärtpaberite edasise kauplemise kohta turul;»;

9) paragrahvi 16 täiendatakse punktidega 15–21 järgmiselt:

« 15) pakutav hüvitis «Väärtpaberituru seaduse» § 1711 lõikes 3 sätestatud piirangute kohaldamise ja eriõiguste kasutamise keelamise korral;
16) sihtemitendi juhatuse liikmete valimise, määramise, tagasiastumise ja tagasikutsumise õigusaktiga kehtestatud sätted ja reeglistik;
17) sihtemitendi põhikirja muutmise õigusaktiga kehtestatud sätted ja reeglistik;
18) sihtemitendi juhatuse liikmete volitused, sealhulgas aktsiate emiteerimiseks ja tagasiostmiseks;
19) sihtemitendi ja selle juhatuse liikmete või töötajate vahelised kokkulepped, milles sätestatakse hüvitised töölt lahkumise või ilma tõsise põhjuseta vallandamise või õigusaktiga kehtestatud sätted ja reeglistik töösuhte lõppemise korral ülevõtmispakkumise tagajärjel;
20) kõik olulised kokkulepped, milles sihtemitent on osapooleks ja mis jõustuvad, muutuvad või lõpevad, kui ülevõtmispakkumise tulemusena saavutab sihtemitendi üle valitseva mõju teine isik, ja selliste kokkulepete mõju, välja arvatud juhul, kui nende olemuse tõttu tekiks nende avaldamisest sihtemitendile tõsine kahju;
21) ülevõtja kava sihtemitendi aktsiate ülevõtmiseks rahalise hüvitise eest «Äriseadustiku» peatüki 291 kohaselt.»;

10) paragrahvi 20 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kui ülevõtja või temaga kooskõlastatult tegutsevad isikud omandavad ülevõtmispakkumise esemeks oleva väärtpaberi pärast ülevõtmispakkumise avalikustamist ja enne ülevõtmispakkumise tulemuse avalikustamist sihtisikule soodsamatel tingimustel, sealhulgas ostuhinnast kõrgema hinnaga, muutuvad vastavad tingimused tagasiulatuvalt avalikustatud ülevõtmispakkumise osaks.»;

11) paragrahvi 25 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Inspektsioon avalikustab väärtpaberituru seaduse §-s 173 sätestatud erandi tegemise otsuse, erandi tegemata jätmise otsuse ja ülevõtmispakkumise kooskõlastamata jätmise otsuse. Nimetatud otsuste motiveerivaid osasid, mis puudutavad ärisaladust, ei avalikustata.»;

12) määruse pealkirja täiendatakse normitehniline märkusega järgmiselt:

«1 Käesoleva määruse koostamisel on arvestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/25/EÜ ülevõtmispakkumiste kohta (ELT L 142, 30.04.2004, lk 12–13).».

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json