Teksti suurus:

Saatse Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Värska Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 23, 418

Saatse Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 28.01.2008

Värska Vallavolikogu 24. jaanuari 2008. a määrus nr 1-3/7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 34; Värska valla põhimääruse § 6, § 8 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

SAATSE RAAMATUKOGU PÕHIMÄÄRUS

§ 1. Üldsätted

(1) Saatse Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Värska Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

(2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

(3) Raamatukogu ametlik nimetus on Saatse Raamatukogu ja asukohaks on Värska vald Põlva maakonnas. Raamatukogu postiaadress on Saatse küla, Põlvamaa 64037

(4) Raamatukogu teeninduspiirkond on Värska vald.

(5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

(6) Raamatukogul on oma nimega pitsat ning ta võib omada oma sümboolikat.

(7) Raamatukogus on avalik Interneti-punkt.

(8) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja muudab Värska Vallavolikogu.

§ 2. Raamatukogu ülesanded

(1) Eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
1) osutab kasutajatele tasuta raamatukogu põhiteenuseid ning korraldab vajadusel koduteenindust vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele ning teistele õigusaktidele;
2) kogub, säilitab ja teeb raamatukogu kogud ja avalikud andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
3) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest jne), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
4) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul (raamatukogudevaheline laenutus);
5) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
6) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
7) korraldab avaliku Interneti-punkti tööd;
8) korraldab kogu tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
9) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded.

§ 3. Raamatukogu tegevuse korraldamine

(1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu juhataja (edaspidi juhataja), kellega sõlmib töölepingu vallavalitsus.

(2) Kui raamatukogu teeninduspiirkonnas on kuni 500 elanikku, peab juhatajal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni kolmas aste.

(3)Värska Vallavalitsus kehtestab konkursi korra, mille alusel viiakse läbi avalik konkurss juhataja vaba ametikoha täitmiseks. Konkursi kuulutab välja vallavalitsus.

(4) Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib juhatajaga töölepingu vallavanem. Juhatajaga sõlmitud töölepingu  lõpetab vallavanem.

(5) Raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustavad juhatajat vallavalitsuse nõunikud.

§ 4. Juhataja

(1) Juhataja vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogule kasutada antud vara kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

(2) Juhataja kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu töö- ja teeninduskorralduse, teeb koostööd  teiste raamatukogudega ning vallavalitsusega.

(3) Juhataja ülesanded:
1) esindab raamatukogu, annab raamatukogu töö korraldamiseks välja käskkirju, sõlmib oma pädevuse piires lepinguid;
2) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
3) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust, esitab vallavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest;
4) algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõude ning arengukava koostamisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele;
5) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
6)esitab raamatukogu tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

§ 5. Raamatukogu vara

Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Värska Vallavolikogu poolt kehtestatud  Värska vallavara valitsemise korrale.

§ 6. Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

(1) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised riigieelarvest ja Värska valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt.

(2) Värska valla eelarvest tagatakse:
1) raamatukogu töötajate töötasud;
2) raamatukogu kogude regulaarne varustatus teavikutega;
3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud;
4) raamatukogu töötajate täiendkoolituskulud.

§ 7. Kontroll, järelevalve ja aruandlus

(1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatakse Värska valla põhimääruses ja teistes õigusaktides ettenähtud korras.

(2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 8. Kogud, teenindus, lugeja

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

(2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugeja ja arvutikasutaja õigused ning kohustused sätestatakse raamatukogu ja AIP-i kasutamise eeskirjades, mille kinnitab Värska Vallavolikogu.

(3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 9. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Värska Vallavolikogu

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Värska Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 10. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Värska Vallavolikogu 23.11.2004. a. määrus nr 22 „Saatse Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“.

§ 11. Määruse jõustumine

  Vallavolikogu esimees Vello Saar

/otsingu_soovitused.json