Teksti suurus:

Ohutustunnistuse väljaandmise, muutmise ja kehtivuse pikendamise kord ning ohutustunnistuse vormid

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 11, 132

Ohutustunnistuse väljaandmise, muutmise ja kehtivuse pikendamise kord ning ohutustunnistuse vormid

Vastu võetud 21.01.2008 nr 6

Määrus kehtestatakse «Raudteeseaduse» § 22 lõike 7 alusel.

§ 1. Üldsätted

Määrusega kehtestatakse avaliku raudtee majandamiseks, raudtee reisijateveoteenuse või raudtee kaubaveoteenuse osutamiseks vajaliku ohutusjuhtimise süsteemi ohutustunnistuse (ohutustunnistuse esimene osa) ja tegutsemise ohutustunnistuse (ohutustunnistuse teine osa) (edaspidi mõlema kohta ohutustunnistus) väljaandmise, muutmise ja nende kehtivuse pikendamise kord ning ohutustunnistuse vormid.

§ 2. Ohutustunnistuse väljaandmise, muutmise või selle kehtivuse pikendamise taotlemine

(1) Avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudtee reisijateveoteenuse ja raudtee kaubaveoteenuse osutamise jaoks vajaliku ohutustunnistuse väljaandmist, muutmist või selle kehtivuse pikendamist taotletakse eraldi.

(2) Ohutustunnistuse väljaandmiseks, muutmiseks või kehtivuse pikendamiseks esitab raudteeveo-ettevõtja Tehnilise Järelevalve Ametile avalduse Komisjoni määruse (EÜ) nr 653/2007 ühtse vormi kasutamise kohta Euroopas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/49/EÜ artikli 10 kohaste ohutustunnistuste ja taotlusdokumentide puhul ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/14/EÜ alusel antud ohutustunnistuste kehtivuse kohta (ELT L 153, 14.06.2007, lk 9–24) lisas 3 toodud ohutustunnistuse taotluse vormil koos lisadega.

(3) Ohutustunnistuse väljaandmiseks, muutmiseks või kehtivuse pikendamiseks esitab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja Tehnilise Järelevalve Ametile avalduse lisas 1 toodud vormil koos lisadega.

(4) Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja esitab ohutusjuhtimise süsteemi ohutustunnistuse muutmise taotlemisel «Raudteeseaduse» ja selle alusel antud õigusaktide nõuetele vastava ohutusjuhtimise süsteemi dokumentatsiooni Tehnilise Järelevalve Ametile üksnes juhul, kui ohutustunnistuse muutmise aluseks olevad asjaolud nõuavad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kehtiva ohutusjuhtimise süsteemi dokumentatsiooni muutmist.

§ 3. Ohutustunnistuse väljaandmine

(1) Tehnilise Järelevalve Amet annab raudteeveo-ettevõtjale välja ohutustunnistuse vastavalt Komisjoni määruses (EÜ) nr 653/2007 kehtestatud nõuetele vormistatult.

(2) Tehnilise Järelevalve Amet annab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale välja ohutusjuhtimise süsteemi ohutustunnistuse vastavalt lisas 2 või tegutsemise ohutustunnistuse vastavalt lisas 3 toodud vormile turvapaberile trükitult.

§ 4. Avalikku raudteed majandava raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja ohutustunnistuse muutmine või selle kehtivuse pikendamine

Ohutustunnistuse muutmisel või selle kehtivuse pikendamisel antakse raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjale välja uuesti vormistatud ohutustunnistus vastavalt § 3 lõikele 2.

§ 5. Õigusakti kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 24. märtsi 2004. a määrus nr 50 «Ohutustunnistuse väljaandmise, muutmise ja ohutustunnistuse kehtivuse pikendamise protseduuriline kord ning ohutustunnistuse vorm» (RTL 2004, 30, 514) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2008. a.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3