Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 7, 54

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 31.01.2008 nr 35

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» § 26 lõike 2, «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõigete 7 ja 71, «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse» § 211 ja «Relvaseaduse» § 3 lõike 3 alusel ning lähtudes «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõikest 1 ja § 435 lõikest 1.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 23. aprilli 2002. a määruses nr 134 «Sõjaväerelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2002, 37, 228; 2003, 29, 177) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 3 lõike 3 ja «Kaitseliidu seaduse» § 26 lõike 2 alusel ning kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1.»;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad «Riigisaladuse seadus» sõnadega «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «Andmekogude seadusele» sõnadega «Avaliku teabe seadusele»;

4) paragrahvi 7 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) korraldab registri andmete kaitset, mis puudutab andmete loata töötlemist, sealhulgas andmete kasutamist, hävitamist ja muutmist;»;

5) paragrahvi 19 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Registri riigisaladust sisaldavate andmetega on õigus tutvuda isikutel, kellele on väljastatud vastava tasemega riigisaladusele juurdepääsu luba, ning järelevalvet teostavatel isikutel. Andmetega tutvumine toimub «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse» alusel kehtestatud korras.».

§ 2. Vabariigi Valitsuse 1. novembri 2004. a määruses nr 320 «Mobilisatsiooni riikliku keskregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2004, 74, 517; 2005, 46, 381) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõike 71 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1.»;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad «Riigisaladuse seadus» sõnadega «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 23 tekstist jäetakse välja sõnad ««Andmekogude seaduse» ja».

§ 3. Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2005. a määruses nr 249 «Kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riikliku registri pidamise põhimäärus» (RT I 2005, 52, 417) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 3 lõike 7 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1.»;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad «Riigisaladuse seadus» sõnadega «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad «Andmekogude seadusele» sõnadega «Avaliku teabe seadusele»;

4) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Andmed hariduse, töökoha, oskuste ja veendumuste kohta:
1) omandatud ja omandatav haridustase;
2) õppeasutuse liik;
3) õppeasutuse nimi;
4) õpingute algus ja lõpp;
5) andmed eriala omandamise kohta;
6) andmed õppeasutuse akrediteeringu kohta;
7) õppekava kood;
8) õppekava nimetus;
9) andmed kooli lõpetamise/katkestamise kohta;
10) õppevorm;
11) sõjaline haridus;
12) transpordivahendi juhiload (kategooriad);
13) töökoht;
14) kaitseväekohustuslase vaba tahte alusel lisamärge tema usuliste veendumuste kohta.»;

6) paragrahvi 12 lõike 4 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 12 lõike 5 punktist 13 jäetakse välja sõnad «aja- või»;

8) paragrahvi 12 lõiget 5 täiendatakse punktidega 14–16 järgmises sõnastuses:

« 14) andmed valmidusreservi määramise kohta;
15) andmed valmisolekureservi määramise kohta;
16) andmed «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 138 lõike 2 alusel kehtestatud piirangu kohta.»;

9) paragrahvi 15 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) lõike 2 punktide 1 kuni 10 osas riiklikust registrist «Eesti Hariduse Infosüsteem;»;

10) paragrahvi 15 punktis 3 asendatakse number «7» numbriga «12»;

11) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Volitatud töötleja peab organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehniliste turvameetmetega tagama registriandmete töötlemise ja kaitse vastavalt «Avaliku teabe seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele», «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele» ja teistele õigusaktidele.»;

12) paragrahvi 26 lõikest 2 jäetakse välja sõnad ««Andmekogude seaduse» ja».

§ 4. Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2005. a määruses nr 251 «Eesti kui vastuvõtva riigi toetuse riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus» (RT I 2005, 52, 418; 2006, 42, 323) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse» § 211 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 433 lõikega 1 ja § 435 lõikega 1.»;

2) määruse tekstis asendatakse sõnad «Riigisaladuse seadus» sõnadega «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus» vastavas käändes;

3) paragrahvi 7 lõikes 6 asendatakse sõnad «kaitseväe- ja tsiviiltanklate» sõnadega «kaitseväe ja tsiviilkütusehoidlate»;

4) paragrahvi 7 lõiget 6 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) hoidla tüüp.»;

5) paragrahvi 7 lõiget 14 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) kasutatav võimsus.»;

6) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 17 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad «Andmekogude seaduse» sõnadega «Avaliku teabe seaduse»;

8) paragrahvi 19 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduse» ning «Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusega.».

Peaminister Andrus ANSIP

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json