Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2004. a määruse nr 210 „Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.02.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 7, 55

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2004. a määruse nr 210 „Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine“ muutmine

Vastu võetud 31.01.2008 nr 36

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 38 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 3. juuni 2004. a määruses nr 210 «Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine» (RT I 2004, 48, 339) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna «kaheksaks» sõnaga «üheksaks»;

2) paragrahvi 1 lõiget 3 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

« 9) Mustjõe alamvesikond.»;

3) määruse lisa asendatakse uue lisaga (lisatud).

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 04.02.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-00815.

36mlisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json