Teksti suurus:

Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:

Vesikondade ja alamvesikondade nimetamine1

Vastu võetud 03.06.2004 nr 210
RT I 2004, 48, 339
jõustumine 21.06.2004

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

31.01.2008 nr 36 (RT I 2008, 7, 55) 11.02.2008

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 38 lõike 2 alusel.

§ 1. Vesikonnad ja alamvesikonnad

(1) Eesti territoorium jaguneb kolmeks vesikonnaks ja üheksaks alamvesikonnaks.

[RT I 2008, 7, 55 – jõust. 11.02.2008]

(2) Eesti territooriumil asuvad vesikonnad on:
1) Lääne-Eesti vesikond;
2) Ida-Eesti vesikond;
3) Koiva vesikond.

(3) Eesti territooriumil asuvad alamvesikonnad on:
1) Viru alamvesikond;
2) Peipsi alamvesikond;
3) Võrtsjärve alamvesikond;
4) Harju alamvesikond;
5) Matsalu alamvesikond;
6) Pärnu alamvesikond;
7) Läänesaarte alamvesikond;
8) Pandivere põhjavee alamvesikond;

9) Mustjõe alamvesikond.

[RT I 2008, 7, 55 – jõust. 11.02.2008]

§ 2. Vesikondade ja alamvesikondade ülevaatekaart

Vesikondade ja alamvesikondade ülevaatekaart on esitatud määruse lisas. Vesikondade ja alamvesikondade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ning maakondade keskkonnateenistustes.

§ 3. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

 

 


 

 

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json