Teksti suurus:

Pärnu Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 12, 158

Pärnu Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 04.02.2008 nr 7

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja «Muuseumiseaduse» § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Pärnu Muuseum

(1) Pärnu Muuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus.

(2) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(3) Muuseumil on oma nimega pitsat, oma eelarve ning kehtiva seadusandlusega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2. Muuseumi asukoht

Muuseum asub Pärnus. Muuseumi postiaadress on Aia 4, 80010 Pärnu, Pärnu maakond.

2. peatükk
TEGEVUS JA ÜLESANDED

§ 3. Muuseumi põhiülesanne

(1) Muuseumi põhiülesanne on Pärnu maakonna ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine ja selle vahendamine avalikkusele.

(2) Muuseum:
1) kogub süstemaatiliselt ja koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega maakonna ajalooga seotud materjale;
2) korraldab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos teadusliku inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste, muuseumipedagoogika jms kaudu;
4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt muuseumi võimalustele, kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
5) teostab maakonnas teiste muuseumide metoodilist juhendamist ajalooalase materjali kogumise, säilitamise, teadusliku läbitöötamise ja ekspositsioonilise töö osas;
6) teeb teaduslikku uurimistööd, korraldab konverentse, koostab ja kirjastab muuseumi profiilile vastavaid teaduslikke ja populaarseid väljaandeid;
7) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
8) korraldab kontserte, etendusi ja teisi kultuuriüritusi ja teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutustega ning -kollektiividega;
9) annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;
10) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega või kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

(3) Muuseum koostab oma arengukava, aasta tööplaani ning teadustöö ja muu tegevuse plaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesannetest. Plaanid kinnitab direktor ning esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

(4) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4. Muuseumi kogud

(1) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

(2) Museaalid moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt «Muuseumiseadusele».

(3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab peavarahoidja koos teadurite ja koguhoidjatega ning kinnitab direktor. Muuseumikogude täiendamine lähtub kogumispoliitikast.

(4) Muuseumikogu täiendamine ostu teel toimub ostukomisjoni otsusega. Ostukomisjon moodustatakse direktori käskkirjaga.

3. peatükk
JUHTIMINE

§ 5. Direktor

Muuseumi juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib kultuuriminister.

§ 6. Direktori ülesanded

(1) Direktor:
1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete ning muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
2) kinnitab struktuuriüksuste koosseisu ja ametikohtade arvu;
3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega. Ametikohtade täitmisel võib direktor välja kuulutada konkursi;
4) määrab töötajate tööjaotuse, põhipalgad, lisatasud ja preemiad ning kinnitab ametijuhendid;
5) esindab muuseumi, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid ning volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
6) käsutab kooskõlas õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise;
7) annab välja käskkirju ja volikirju;
8) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töösisekorraeeskirja, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra ning muud muuseumi sisesed eeskirjad, kinnitab piletite ning muude muuseumi poolt osutatavate teenuste hinnad;
9) hoiab muuseumi pitsatit ja määrab kindlaks selle kasutamise korra;
10) täidab muid, seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga talle pandud ülesandeid.

(2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt määratud muuseumitöötaja.

§ 7. Peavarahoidja

Peavarahoidja:
1) juhib muuseumi kogudega seotud tööd vastavalt ametijuhendile;
2) vormistab vastavalt eeskirjadele kogude ülddokumentatsiooni;
3) viib muuseumi kogudes läbi regulaarseid inventuure;
4) korraldab museaalide andmete sisestamist elektroonilisse andmebaasi;
5) jälgib muuseumi kogude säilitamistingimuste vastavust nõuetele.

4. peatükk
STRUKTUUR

§ 8. Muuseumi struktuuriüksused

(1) Muuseumil on järgmised struktuuriüksused:
1) filiaal Koidula Muuseum (ka Lydia Koidula Memoriaalmuuseum), mille põhiülesanded on memoriaalhoone ja aia hooldamine, püsinäituse tutvustamine ja uuendamine, kogu sihipärane täiendamine, teaduslik inventeerimine, süstematiseerimine, arvestuse ja andmebaaside pidamine, korrashoid ja säilitamine, laenutamine, uurijate teenindamine ja näituste korraldamine;
2) arheoloogialabor, mille koosseisu kuuluvad väljakaevamiste tulemusel, kollektsioonide ja juhuleidudena saadud museaalide kogud, nendega seotud aruanded ja dokumentatsioon ning konserveerimislabor. Arheoloogialabor tegeleb arheoloogiakogu inventeerimise ja konserveerimisega, arheoloogiliste kaevamiste ja järelevalvete korraldamisega, sellega seonduva uurimistööga, näituste, ürituste ja pedagoogilise töö kavandamise ja teadusliku ettevalmistamisega ning aruannete arhiivi ja käsiraamatukogu täiendamise ning korraldamisega.

(2) Muuseumi struktuuriüksuste juhtimine, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuste põhimäärustes, mille kinnitab direktor.

§ 9. Muuseumi nõukogu

(1) Muuseumi põhisuundade kavandamiseks ning töö hindamiseks moodustatakse muuseumi nõukogu (edaspidi nõukogu).

(2) Nõukogul on 5–9 liiget.

(3) Nõukogusse kuuluvad Kultuuriministeeriumi, maavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse ja kultuuri- ning majandusvaldkonna esindajad

(4) Nõukogu koosseisu ja pädevuse kinnitab kultuuriminister direktori ettepanekul.

5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§ 10. Vara ja finantseerimine

(1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

(2) Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ning muudest laekumistest.

(3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 11. Aruandlus ja kontroll

(1) Muuseum peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

(2) Muuseumi finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 12. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

Minister Laine JÄNES

Kantsler Siim SUKLES

/otsingu_soovitused.json