Teksti suurus:

Kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.05.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 8, 58

Kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 31.01.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. veebruari 2008. a otsusega nr 251

I. Kaubandustegevuse seaduses (RT I 2004, 12, 78) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1:

1) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) vallasasja pakkumine ja müük ning müüdud vallasasjaga seonduva teenuse osutamine;»;

2) lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) vallasasja valdusse või kasutusse andmine ja võtmine;»;

3) lõiget 2 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

« 31) vallasasja hooldamine või parandamine;
32) ehitise puhastusteenuse pakkumine ja osutamine;».

§ 2. Paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

« 7) e-kaubandus – kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük Internetis ilma osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta.»

§ 3. Paragrahvi 3 lõike 2 punktid 2–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) jaekaubandus, mille korral müüakse kaupa ja selle müügiga seonduvat teenust kliendile ning millega kaasneva tegevusena võib valmistada või serveerida toitu;
3) toitlustamine, mille korral müüakse toitu koos valmistamise ja serveerimisega kohapeal tarbimiseks või serveerimisega kohapeal tarbimiseks. Toitlustamisel võib müüa kaasnevat kaupa või osutada täiendavat teenust;
4) teenindus, mille korral tehakse töö kliendi tellimusel ning mille käigus valmistatakse uus vallasasi või hooldatakse, parandatakse või muudetakse olemasolevat vallasasja või selle omadusi või vallasasi antakse või võetakse valdusse või kasutusse või pakutakse ja osutatakse ehitise puhastusteenust või ilu- ja isikuteenust (edaspidi teenus) ning müüakse sellise teenusega seonduvat kaupa;
5) tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel, mille korral kaubanduse korraldaja korraldab kauba või teenuse müüki või toitlustamist oma valduses oleva tegevuskoha kaudu.»

§ 4. Paragrahvi 4:

1) lõike 1 punktid 9 ja 10 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 9) omama kauba või teenuse müügiks registreeringut või registreeringut ja selles sisalduvat märget kauba või teenuse kohta, samuti tegevusluba või muud luba (edaspidi tegevusluba) või müügipiletit, kui registreering, registreeringus sisalduv märge kauba või teenuse kohta, tegevusluba või müügipilet on seadusega nõutav;
10) tähistama tegevuskoha kaupleja ärinime ja teabega kauplemisaja kohta ning tegevuskoha nime olemasolu korral ka tegevuskoha nimega. Hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemise korral ei ole tegevuskoha kauplemisaja märkimine kohustuslik;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) kauba või teenuse müügil e-kaubanduse korras Internetis avaldama kaupleja ärinime või nime, asukoha aadressi, kontaktandmed, kauba või teenuse hinna vastavalt tarbijakaitseseaduses sätestatule ning võlaõigusseaduses ja infoühiskonna teenuse seaduses sätestatud e-kaubandust puudutava teabe.»;

3) lõike 2 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna «müügikoha» sõnaga «tegevuskoha».

§ 5. Paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatu laieneb:
1) kauba müügil sellega kaasneva teenuse osutamisele;
2) teenuse osutamisel sellega kaasneva kauba müügile;
3) kauba või teenuse müügil tasuta kaasa antud või mis tahes müügiedenduse eesmärgil üleantavale kaubale või osutatavale teenusele.»

§ 7. Paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 10:

1) lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) tegevuskoha tähistus kaupleja ärinime, kaubamärgi, domeeninime ning kliendile mõistetava tegevuskoha liigiga, tegevuskoha nime olemasolu korral ka tegevuskoha nimega;»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tegevuskoha tähistus võib paikneda kas ainult müügikoha juures, enne tegevuskoha sissepääsu või ehitisel, kus tegevuskoht asub, või kõikides nimetatud kohtades samaaegselt.»

§ 9. Paragrahvi 13:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kauba või teenuse müügiks rändkaupluses või tegevuskohas, mis paikneb sõitjateveo teenuse osutamisel kasutatavas vee- või õhusõidukis või reisirongis, või e-kaubanduse korras või ilma tegevuskohata esitatakse registreerimistaotlus taotleja asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele.»;

2) lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) soovitud tegutsemisaeg (sõna «tähtajatu» või tegutsemise alguse- ja lõpukuupäev);»;

3) lõike 3 punkti 6 täiendatakse pärast sõna «ööpäevaringselt» sõnadega «või muu sarnane»;

4) lõiget 3 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

« 71) kui teavitamine on nõutud, siis toiduseaduse tähenduses käitlemisvaldkond ja käideldav toidugrupp;»;

5) lõike 3 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) registreerimistaotluse esitamise kuupäev ja allkirjaõigusliku isiku allkiri;»;

6) täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

« (81) Kui soovitakse kaupa või teenust müüa lisaks registreerimistaotluses märgitud tegevuskohale ka e-kaubanduse korras, märgitakse tegevuskoha asukoha juurde veebilehe aadress.»

§ 10. Paragrahvi 14:

1) lõikes 1 asendatakse sõna «ruum» sõnaga «koht»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Tegevuskohaks loetakse e-kaubanduse korral veebilehe aadress.»

§ 11. Paragrahvi 15 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «jaekaubandusega tegeleva».

§ 12. Paragrahvi 16 lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kauba või teenuse müük registreeringus märgitud tegevuskohas või kauplemisajal kahjustab tegevuskoha vahetus läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve.»

§ 13. Paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kauba ja teenuse kontrollimiseks tellitud hindamisteenuse kulud tasub järelevalve teostaja ja tagastab kauba või hüvitab kaupleja nõudel kauba või teenuse maksumuse, kui eksperdiarvamuse kohaselt on kaup või teenus nõuetele vastav. Kui eksperdiarvamuse kohaselt ei ole kaup või teenus nõuetele vastav, tasub hindamisteenuse kulud kaupleja. Nõuetele mittevastavat kaupa ei tagastata ega hüvitata ning nõuetele mittevastavat teenust ei hüvitata.»

II. Majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 14. Paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui erinõuetega tegevusaladel tegutsevate isikute ja asutuste majandustegevuse registris registreerimise või tegevusloa või muu loa (edaspidi tegevusluba) kohta andmete avalikustamise menetlus on reguleeritud teise seadusega, kohaldatakse käesolevat seadust teisest seadusest tulenevate erisustega.»

§ 15. Paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Erinõudega tegevusala käesoleva seaduse tähenduses on majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on seaduse alusel vajalik majandustegevuse registri registreering või tegevusloa olemasolu, mille andmete avalikustamine majandustegevuse registris on nõutav.»

§ 16. Paragrahvi 5 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Registriandmete ametlikult kinnitatud väljavõtteid väljastavad seaduse alusel registri esimesse ja teise jakku andmeid kandvad isikud kõigi registrisse kantud andmete osas.»

§ 17. Paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registri teise jakku kantakse järgmised andmed:
1) ettevõtja tegevusvaldkond ja tegevusala;
2) registreeringu number ja registreeringu tegemise kuupäev;
3) tähtajalise registreeringu korral tegutsemise alguse- ja lõpukuupäev;
4) muud andmed seaduses sätestatud ulatuses.

(2) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 sätestatud tegevusluba omava ettevõtja kohta kantakse registri teise jakku järgmised andmed:
1) tegevusvaldkond ja tegevusala;
2) tegevusloa andja;
3) tegevusloa number või tegevusloa andmise otsuse number;
4) tegevusloa kehtivusaeg või tähtajatu tegevusloa korral kehtima hakkamise aeg;
5) muud seaduses sätestatud andmed.

(3) Registreeringu või tegevusloa peatamise korral kantakse registri teise jakku vastav märge, peatamise põhjus ja peatamise tähtaeg.»

§ 19. Paragrahvi 9:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registri kolmandasse jakku kantakse ettevõtja registris märgitud tegevusalal tegutsemisega seonduva ettekirjutuse andmed, milleks on ettekirjutuse teinud asutuse nimi, ettekirjutuse sisu ja õiguslik alus, ettekirjutuse tegemise aeg, ettekirjutuse täitmise tähtaeg ning andmed ettekirjutuse täitmise kohta.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Registri kolmandasse jakku kannavad andmeid järelevalvet teostavad asutused vastavalt oma pädevusele.»

§ 20. Paragrahvi 10 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Registreerimismenetluse kohta peetakse digitaalset registripäevikut, millesse kantakse:
1) teave andmete ja alusdokumentide registrisse saabumise kohta;
2) registreerimismenetluse tähtaeg, kande tegemise aeg ja kande tegija;
3) alusdokumentide andmed vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule;
4) teave ebaõigete registriandmete parandamise kohta;
5) muu teave registreerimismenetluse kohta.

(2) Alusdokumentide kohta kantakse registripäevikusse järgmised andmed:
1) dokumendi liik vastavalt käesoleva seaduse § 19 lõikes 2 sätestatud loetelule;
2) dokumendi number selle olemasolu korral ja dokumendi väljaandmise aeg;
3) dokumendi välja andnud isiku või asutuse nimi.»

§ 21. Paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Andmete registrisse kandjad säilitavad registreerimismenetluse käigus neile esitatud ja nende poolt koostatud alusdokumente registritoimikutes arhiiviseaduses sätestatud korras.»

§ 22. Paragrahvi 13 täiendatakse pärast sõna «peatamisel» sõnadega «, õigsuse kinnitamisel».

§ 23. Paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Registreering on tähtajaline või tähtajatu.»

§ 24. Paragrahvi 18 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Registrisse kannavad andmeid seadusega sätestatud juhul ja korras registripidaja, valitsusasutus, valla- ja linnavalitsus ning teised seadusega või seaduse alusel määratud isikud (edaspidi haldusorgan) ja järelevalvet teostavad asutused.»

§ 25. Paragrahvi 19:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alusdokumendid on:
1) registreerimistaotlus;
2) registreeringu muutmise, kustutamise, peatamise ja peatatud registreeringu taastamise taotlus;
3) registreeringu õigsuse kinnitamise taotlus;
4) registreerimisest, registreeringu muutmisest, peatamisest, õigsuse kinnitamisest või kustutamisest keeldumise otsus;
5) teade puuduste kõrvaldamise kohta;
6) tegevusloa andmise otsus;
7) tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsus;
8) muud õigusaktis sätestatud dokumendid.»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 26. Paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 22. Andmete registrisse kandmine

(1) Haldusorgan kannab registrisse:
1) ettevõtja andmed viie tööpäeva jooksul nõuetekohase registreerimistaotluse või registreeringu muutmise taotluse ning kõigi vajalike andmete saamise päevast arvates käesoleva seaduse § 23 lõikes 1 sätestatud registreerimisest keeldumise aluste puudumisel;
2) tegevusloa ja tegevusluba omava ettevõtja andmed hiljemalt kahe tööpäeva jooksul tegevusloa andmisest arvates.

(2) Haldusorgan võib registritoimingu tegemise aluseks olevaid andmeid kontrollida seaduse alusel asutatud andmekogudest.»

§ 27. Paragrahvi 24 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haldusorgan teeb registreeringu kustutamise otsuse ja seda kajastava kande viie tööpäeva jooksul:
1) kui ettevõtja on esitanud taotluses valeandmeid, millel oli registreeringu tegemisel oluline tähtsus, selle tuvastamise päevast arvates;
2) kui ettevõtja ei vasta seadusega sätestatud nõuetele, mis on registreerimisest keeldumise aluseks, sellest teadasaamise päevast arvates;
3) kui ettevõtja on registreeritud tegevusalal tegevuse lõpetanud ning ei ole esitanud haldusorganile taotlust registreeringu kustutamiseks, sellest teadasaamise päevast arvates;
4) muul seadusega sätestatud juhul.

(2) Haldusorgan kustutab registreeringu ilma sellekohase otsuseta:
1) ettevõtja taotluse alusel taotluse saamise päevale järgneval tööpäeval, kui taotluses märgitud tähtaeg ei ole hilisem;
2) tähtajalise registreeringu korral tähtaja saabumisel;
3) registreeringu tähtajatust peatamisest kuue kuu möödumisele järgneval tööpäeval, kui ettevõtja ei ole teavitanud tegevuse jätkamisest;
4) kui karistusregistri või muudest andmetest ilmneb asjaolu, et registreeringut omav ettevõtja on mõistetud sundlõpetamisele või füüsilisest isikust ettevõtja suhtes on kohaldatud tegutsemiskeeldu vastaval tegevusalal, selle tuvastamise päevale järgneval tööpäeval;
5) ettevõtja lõpetamise korral sellest teadasaamise päevale järgneval tööpäeval;
6) käesoleva seaduse § 26 lõikes 5 sätestatud juhul.

(3) Registreeringu kustutamise otsuse ärakiri saadetakse ettevõtjale posti teel tähtkirjaga või elektrooniliselt taotluses märgitud aadressil või antakse kätte allkirja vastu registreeringu kustutamise otsuse tegemise päevale järgneval tööpäeval.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 3 ja 6 sätestatud juhtudel teavitatakse ettevõtjat registreeringu kustutamisest elektrooniliselt või posti teel kahe tööpäeva jooksul.

(5) Haldusorgan kustutab tegevusloa registrikande kahe tööpäeva jooksul tegevusloa kehtetuks tunnistamisest arvates.»

§ 28. Paragrahvi 26:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ettevõtja peab iga aasta 15. aprilliks kinnitama registreeringu õigsust elektrooniliselt või esitama haldusorganile, kellele esitati registreerimistaotlus, kinnituse registreeringu õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotlusel on möödunud rohkem kui kolm kuud.»;

2) täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Haldusorgan ei kinnita registreeringu õigsust, kui registreeringus sisalduvad andmed ei vasta enam seadusega sätestatud nõuetele.»;

3) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui ettevõtja ei täida käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustust või ilmneb, et registreeringu õigsust ei saa kinnitada käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatu alusel, teavitab haldusorgan ettevõtjat viivitamata sellest tulenevast registreeringu peatamisest.»

§ 29. Paragrahvi 28 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui registri digitaalses andmebaasis avastatakse ebaõiged andmed, mis ei vasta alusdokumentides esitatud andmetele, parandab andmete registrisse kandja need viivitamata.

(2) Registri andmebaasis vormi-, keele- ja trükivigade avastamisel parandab need vastavate andmete registrisse kandja või registripidaja.

(3) Registripidaja võib uuendada registriandmeid, kui vastavad andmed on uuendatud muudes seaduse alusel asutatud andmekogudes.

(4) Registriandmetes paranduse tegemisel märgitakse paranduse tegemise põhjus, paranduse tegemise aeg ja paranduse teinud isiku andmed.»

§ 30. Paragrahvi 32 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva seaduse §-s 31 sätestatud väärtegude kohtuväliseks menetlejaks on vastavalt oma pädevusele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Tehnilise Järelevalve Amet, Konkurentsiamet, Tarbijakaitseamet, Sotsiaalkindlustusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Tervisekaitseinspektsioon, maavanem ning valla- ja linnavalitsus.»

III. Alkoholiseaduses ( RT I 2002, 3, 7; 2007, 22, 114) tehakse järgmised muudatused:

§ 31. Paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

« (3) Hulgikaubanduse, jaekaubanduse või toitlustamise tegevusalal tegutseva ettevõtja või asutuse müügikohas ja selle juurde kuuluvas laos või muus kauba hoiuruumis on keelatud hoida või ladustada alkoholi sõltumata selle alkoholi kuuluvusest ja hoidmise või ladustamise eesmärgist, kui selle tegevuskoha majandustegevuse registri registreeringus puudub märge vastava alkoholi müügiõiguse kohta.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatut ei kohaldata alkoholi suhtes, mida kasutatakse toorainena toidu valmistamisel, välja arvatud käesoleva seaduse § 40 lõikes 3 sätestatud juhul.»

§ 32. Paragrahvi 21:

1) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) alkoholi hulgimüüki ja eksporti teostava ettevõtja majandustegevuse registri registreeringu number;»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Alkohoolse joogi jaemüük on lubatud vaid juhul, kui selle alkohoolse joogi kohta on käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele vastav saatedokument.»

§ 33. Paragrahv 22 tunnistatakse kehtetuks.

§ 34. Paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Alkohoolse joogi importi ja eksporti võib teostada äriregistrisse ja majandustegevuse registrisse jaekaubanduse või toitlustamise tegevusalal registreeritud ettevõtja, kellel on majandustegevuse registri registreeringus märge alkohoolse joogi impordi või ekspordi ning käesoleva seaduse § 2 lõigetes 4–7 nimetatud vastava alkohoolse joogi kohta.»

§ 35. Paragrahvi 24 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ettevõtja, kes soovib teostada alkoholi importi, hulgimüüki või eksporti, esitab registri registreeringus käesoleva seaduse § 23 lõikes 1 sätestatud märke tegemiseks taotluse, milles lisaks majandustegevuse registri seaduses ja kaubandustegevuse seaduses sätestatule peavad sisalduma:
1) täpsustatud andmed tegevuse kohta (alkoholi import, hulgimüük, eksport);
2) käideldava alkoholi määratlus vastavalt käesoleva seaduse § 2 lõigetes 2 ja 4–7 sätestatule.»

§ 36. Paragrahvi 29:

1) lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 3 punktist 1 jäetakse välja sõna «imporditud».

§ 37. Paragrahv 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 31. Registreerimistaotlus

Ettevõtja või asutus, kes soovib teostada alkohoolse joogi jaemüüki ning sellega kaasnevat importi või eksporti, esitab registri registreeringus alkohoolse joogi jaemüügi märke ning käesoleva seaduse § 23 lõikes 11 sätestatud märke tegemiseks taotluse, milles lisaks majandustegevuse registri seaduses ja kaubandustegevuse seaduses sätestatule peavad sisalduma:
1) täpsustatud andmed tegevuse kohta (alkohoolse joogi jaemüük, sellega kaasnev import, eksport);
2) käideldava alkohoolse joogi määratlus vastavalt käesoleva seaduse § 2 lõigetes 4–7 sätestatule.»

§ 38. Paragrahvi 40:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) väljaspool ettevõtja tegevuskohta, kui toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja müüb alkohoolset jooki toitlustamise käigus;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

« 12) e-kaubanduse korras ettevõtjale kuuluva kaupluse või toitlustusettevõtte kaudu, kui registri registreeringus on märge käesoleva seaduse § 2 lõigetes 4–7 nimetatud vastava alkohoolse joogi kohta.»

IV. Ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 39. Paragrahvi 61 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 40. Paragrahvi 64 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Tehnilise Järelevalve Amet kustutab registreeringu registris viivitamata pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud otsuse tegemist, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.»

V. Turismiseaduses (RT I 2000, 95, 607; 2006, 26, 191) tehakse järgmised muudatused:

§ 41. Paragrahvi 26:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Turismiinfokeskus tähistatakse märgiga, kus rohelisel põhjal asetseb valget värvi täht «i» (edaspidi i-märk).»;

2) täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Turismiinfokeskuse tähistamisel võib lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähistusele kasutada sõna «külastuskeskus» vastavalt käesoleva seaduse § 27 lõike 1 alusel kehtestatud nõuetele ja korrale.»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Turismiinfokeskus võib tasu eest osutada järgmisi teenuseid või müüa järgmisi kaupu:
1) majutuse broneerimine;
2) huviväärsustega tutvumise vahendamine;
3) huviväärsustega tutvumiseks vajalike vahendite laenutamine;
4) Eesti-sisese sõitjateveo teenuse vahendamine;
5) Interneti kasutamise ja faksi saatmise võimaldamine;
6) kirjatarvete, sealhulgas kirjapaberi, kirjutusvahendite, ümbrikute, postmarkide ja postkaartide müük;
7) perioodiliste väljaannete müük;
8) turismiteenuseid ja huviväärsusi tutvustavate trükiste müük;
9) suveniiride ja fototarvete müük;
10) ürituste piletite müük.»

§ 42. Paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 27. Turismiinfokeskusele esitatavad kohustuslikud nõuded ja nendele vastavuse hindamine

(1) Turismiinfokeskusele, sealhulgas edastatavale turismiinfole ja selle kättesaadavusele, samuti turismiinfokeskuse tähistamisele esitatavad kohustuslikud nõuded ja nendele vastavuse hindamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

(2) Turismiinfokeskuse vastavust kohustuslikele nõuetele kinnitab selle tähistus vastavalt käesoleva seaduse § 26 lõigetes 3 ja 31 sätestatule.

(3) Turismiinfokeskuse vastavust kohustuslikele nõuetele hindab, õiguse turismiinfokeskusena tegutseda ning turismiinfokeskust i-märgiga tähistada (edaspidi turismiinfokeskusena tegutsemine) annab ja võtab ära Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi õiguse andja).

(4) Turismiinfokeskusena tegutsemise õigus antakse tasuta tähtajaliselt või tähtajatult.

(5) Õiguse andja kannab majandustegevuse registrisse viie tööpäeva jooksul turismiinfokeskusena tegutsemise õiguse andmisest arvates lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule järgmised andmed:
1) turismiinfokeskuse nimi ja asukoha aadress;
2) turismiinfokeskusena tegutsemise õiguse andmise aeg;
3) turismiinfokeskusena tegutsemise aeg;
4) osutatavad teenused ja müüdavad kaubad vastavalt käesoleva seaduse § 26 lõikes 4 sätestatule.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud andmete muutumisel peab õiguse andja tagama andmete vastavusse viimise majandustegevuse registris viie tööpäeva jooksul.

(7) Õiguse andja tunnistab kehtetuks turismiinfokeskusena tegutsemise õiguse, kui turismiinfokeskus ei vasta enam kohustuslikele nõuetele.

(8) Õiguse andja kustutab turismiinfokeskuse registrikande majandustegevuse registrist kahe tööpäeva jooksul selle turismiinfokeskusena tegutsemise õiguse kehtetuks tunnistamisest arvates.»

§ 43. Paragrahv 28 tunnistatakse kehtetuks.

§ 44. Paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva seaduse § 27 lõikes 3 nimetatud õiguse andja ülesannete täitmise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.»

§ 45. Paragrahvi 36 täiendatakse lõigetega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:

« (10) Enne 2008. aasta 1. septembrit väljastatud turismiinfokeskuse tunnistus kehtib sellel märgitud tähtpäeva saabumiseni.

(11) Enne 2008. aasta 1. septembrit väljastatud turismiinfokeskuse tunnistuse kehtetuks tunnistamisele kohaldatakse turismiinfokeskusena tegutsemise õiguse kehtetuks tunnistamise aluseid.»

VI. Rakendussätted

§ 46. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 15. mail.

(2) Käesoleva seaduse V jagu jõustub 2008. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json