Teksti suurus:

Seadmete energiatõhususe seaduse ja ehitusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.02.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 8, 59

Seadmete energiatõhususe seaduse ja ehitusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 31.01.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. veebruari 2008. a otsusega nr 252

I. Seadmete energiatõhususe seaduses (RT I 2003, 78, 525; 2007, 66, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev seadus reguleerib energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil teatud liiki kodumasinatele, soojusseadmetele ja seadistele (edaspidi seadmed) esitatavaid energiatõhususe, energiamärgistuse ja ökodisaini nõudeid ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise aluseid ja korda.»;

2) lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Energiatõhususe ja ökodisaini nõudeid ning nende nõuete hindamise ja tõendamise korda kohaldatakse järgmistele seadmetele:
1) katlad;
2) külmikud, sügavkülmikud ja nende kombinatsioonid;
3) luminofoorlampide liiteseadised;
4) veesoojendid;
5) arvutid;
6) kontoriseadmed, sealhulgas printerid, plotterid, kopeerimis- ja paljundusmasinad, skännerid, faksid ja nende kombinatsioonid;
7) televiisorid;
8) ooterežiimiga seadmed;
9) toiteplokid ja akulaadijad;
10) siseruumide valgustusseadmed;
11) tänavavalgustusseadmed;
12) õhukonditsioneerid;
13) mootorid;
14) jahutusseadmed;
15) pesumasinad;
16) tolmuimejad;
17) digitaaltelevisiooni vastuvõtu seadmed.

(4) Seadmete registreerimise ja tarbija nõustamise ning ülevaatuse teostamise korda kohaldatakse seadme edasimüümisel ja kasutusse andmisel:
1) kuumaveekateldele;
2) õhukonditsioneeridele;
3) soojuspumpadele.»

§ 2. Paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 2. Mõisted

(1) Käesoleva seaduse tähenduses:
1) edasimüüja on isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes oma majandus- või kutsetegevuse käigus müüb turule lastud seadme edasi, annab selle kasutusse või esitleb seda tarbijale;
2) energiamärgistus on seadme energia ja muude ressursside tarbimist iseloomustav teave;
3) energiatõhusus on energia ja muude ressursside tarbimise ökonoomsuse näitaja seadme sihtotstarbelise kasutamise korral;
4) importija on isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle elu- või asukoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja kes laseb oma majandus- või kutsetegevuse käigus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi turule kolmandast riigist pärit seadme;
5) muud ressursid on seadme sihtotstarbelise kasutamise korral tarbitav vesi, muud ained või valmistised;
6) seade on toode, mis vajab pärast turuleviimist või kasutuselevõttu nõuetekohaseks toimimiseks energiat, või toode energia tootmiseks, ülekandmiseks või mõõtmiseks või seadme osa, mis vajab energiat ja mis on ette nähtud seadmesse paigaldamiseks, lõpptarbija jaoks turuleviidud või kasutusele võetud üksikosa (edaspidi seadis), mille keskkonnatoimet saab eraldi kontrollida;
7) tarbijapaigaldis on ehitist soojusega varustav või seda jahutav ehitises asuv talitluslik kogum, mis ühendab seadet torustike ja abiseadmete võrguga või millega seade, torustikud ja abiseadmete võrk ühendatakse;
8) tarnija on seadme tootja või tema volitatud esindaja või isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes laseb seadme turule;
9) tootja on isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes toodab käesoleva seaduse reguleerimisalasse kuuluvaid seadmeid ja vastutab nende seadmete tootja oma nime või kaubamärgi all turulelaskmise või kasutuselevõtu või tootja enda vajadusteks kasutamisel seadme vastavuse eest energiatõhususe ja ökodisaini nõuetele. Kui tootja käesoleva punkti tähenduses või importija käesoleva lõike punkti 4 tähenduses puudub, siis loetakse tootjaks ka isikut, kes laseb turule või võtab kasutusele käesoleva seaduse reguleerimisalasse kuuluva seadme;
10) ökodisain on keskkonnanõuete arvestamine seadme kavandamisel eesmärgiga vähendada seadme keskkonnamõju seadme kogu elutsükli jooksul;
11) ökodisaini nõuded on seadmele või selle kavandamisele esitatavad nõuded, mille eesmärgiks on keskkonnamõju vähendamine, või kohustus anda teavet seadme keskkonnamõju kohta.

(2) Käesolevas seaduses kasutatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 2 nimetatud mõisteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.»

§ 3. Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon

(1) Seadme tootja või tema volitatud esindaja koostab ja säilitab seadme tehnilise dokumentatsiooni ning annab välja ja säilitab vastavusdeklaratsiooni, mis võimaldab kontrollida energiamärgistuses esitatud andmete õigsust ning seadme ökodisaini ja energiatõhususe nõuetekohasust. Tehniline dokumentatsioon koostatakse käesoleva seaduse § 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud seadmetele. Vastavusdeklaratsioon antakse välja käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seadmetele.

(2) Kui seadme tootja või tema volitatud esindaja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuet, peab seadme tehnilise dokumentatsiooni koostama ja säilitama ning vastavusdeklaratsiooni andma välja ja säilitama importija.

(3) Nõuded seadmete tehnilisele dokumentatsioonile, täpsustatud nõuded vastavusdeklaratsioonile ja nende säilitamise ajale kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega. Täpsustavate nõuetega vastavusdeklaratsioonile võib ette näha teabe esitamist seadme energiaklassi, seadme energiatarbe, vastavuse tõendamisel osalenud isikute kohta või vastavuse tõendamise meetodi või protseduuri kohta.»

§ 4. Paragrahvi 4:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Energiamärgistus sisaldab seadme energiatõhusust iseloomustavaid andmeid.»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Seaduse 3. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«3. peatükk
ÖKODISAINI JA ENERGIATÕHUSUSE NÕUDED NING NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE JA TÕENDAMINE».

§ 6. Paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 6. Seadme ökodisaini ja energiatõhususe ning selle kohta antava teabe avaldamise nõuded

(1) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seade peab selle sihipärasel kasutamisel toimima energiatõhusalt, selle ökodisaini nõuetele vastavus ja energiatõhusus peavad olema tõendatud, seade peab olema varustatud nõutava vastavusmärgiga ja seadmele peab olema välja antud vastavusdeklaratsioon.

(2) Ökodisaini nõuded võivad hõlmata nõudeid:
1) seadme talitlusele;
2) seadme tooraine valiku, tooraine kasutamise, tootmise, pakendamise, transpordi, turustamise, paigaldamise, hooldamise ja seadme kasutamise või kasutamise järgse käitluse kavandamisele, samuti nimetatud tegevuste iseloomustamiseks või korraldamiseks;
3) seadme või selle kavandamise, tootmise, kasutamise, paigaldamise või kasutamise järgse käitluse kohta käiva teabe andmisele.

(3) Seadmete ökodisaini ja energiatõhususe nõuded kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega, milles sätestatakse ka seadmete täpne määratlus ning nõutav märgistus.»

§ 7. Paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui seadme tootja või tema volitatud esindaja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuet, peab seadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise tagama importija.»

§ 8. Paragrahvi 8 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Nõuetele mittevastava seadme esitlemine».

§ 9. Paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teavitatud asutus on tunnustatud asutus, kes teeb seadmete energiatõhususe ja ökodisaini nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.»

§ 10. Paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 10. Energiatõhususe ja ökodisaini nõuetele vastava seadme turule laskmine ja kasutusele võtmine

Käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seadme võib turule lasta ja kasutusele võtta, kui:
1) see vastab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
2) selle nõuetele vastavus on käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras tõendatud ning seade on varustatud nõutava teabe, märgistuse ja vastavusdeklaratsiooniga;
3) seadmele on paigaldatud vastavusmärk, kui see on nõutav.»

§ 11. Paragrahvi 11 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tarbijapaigaldise ülevaatuse teostaja kutsekvalifikatsioon peab vastama vähemalt III tasemele kutseseaduse järgi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada täpsustatud nõuded tarbijapaigaldise ülevaatuse teostaja kutsekvalifikatsioonile.

(4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada nõuded tarbijapaigaldise ülevaatusele ning ülevaatuste teostamise sagedusele. Tarbijapaigaldise ülevaatuse nõuetes võib ette näha nõudeid mõõtmistele, vaatlustele ja tarbijapaigaldise või selle osade dokumentatsiooni analüüsil põhinevale tarbijapaigaldise seisukorra hindamisele ning aruandlusele ülevaatuse tulemustest.»

§ 12. Seadust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

« § 141. Riikliku järelevalve teostaja kohustus teavitada Euroopa Komisjoni

Riikliku järelevalve teostaja peab teavitama Euroopa Komisjoni turujärelevalve tulemustest eelkõige juhul, kui on tehtud ettekirjutus seadme turule laskmise või kasutuselevõtu keelamiseks. Teavitamisel tuleb nimetada seadme turule laskmise või kasutuselevõtu keelamise põhjused.»

§ 13. Paragrahvi 16 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) kontrollida seadme, selle energiamärgistuse, tootekirjelduse või muu esitatud teabe vastavust käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;».

§ 14. Paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Registreerimiseks vajaliku teabe andmata jätmine

(1) Seadme edasimüüja poolt käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktis 2 nimetatud registreerimiseks vajaliku teabe andmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 krooni.»

§ 15. Paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses energiatõhususe ja ökodisaini nõuete kohta sätestatut rakendatakse nende käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seadmete suhtes, millele on Euroopa Liidus vastavad nõuded rakendatud.»

§ 16. Seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Nõukogu direktiiv 92/75/EMÜ kodumasinate energia ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (EÜT L 297, 13.10.1992, lk 16–19); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta (EÜT L 1, 4.01.2003, lk 65–71); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ (ELT L 191, 22.07.2005, lk 29–58).»

II. § 17. Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297; 2007, 66, 408) § 72 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Energiatõhususe miinimumnõudeid ei rakendata sisekliima tagamisega hoonete puhul, mis on püstitatud enne 2008. aasta 1. jaanuari või mille projekteerimist on alustatud enne 2008. aasta 1. jaanuari, juhul kui ehitusluba selliste ehitiste püstitamiseks väljastatakse enne 2009. aasta 1. jaanuari.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json