Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 14, 206

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 07.02.2008 nr 67

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 10 punkti 8 alusel ning kooskõlas «2008. aasta riigieelarve seaduse» §-ga 1 (osa 6 jagu 2) ja Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine»:

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest 600 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad Valdek Kulbachile ja Tiina Talvikule.

2. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 300 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:
1) Tiit Kutserile – täppisteaduste alal uurimuste tsükli «Optiline kaugseire veekeskkonna uuringutes» eest;
2) Maido Remmile – keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli «Inimgenoomi bioinformaatiline analüüs» eest;
3) Enn Lustile – tehnikateaduste alal uurimuste tsükli «Tahkeoksiidkütuseelementides ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorites ning kompaktsete ja poorsete elektroodide ning elektrolüütide vahelisel piirpinnal toimuvate protsesside seaduspärasuste komplekssed uuringud» eest;
4) Tõnis Timmuskile – arstiteaduse alal publikatsioonide tsükli «Närvisüsteemi haiguste molekulaarsetest mehhanismidest» eest;
5) Valdur Saksale (kollektiivi juht), Jüri Engelbrechtile, Enn Seppetile ja Marko Vendelinile – geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli «Molekulaarne süsteemne bioenergeetika» eest;
6) Marika Männile (kollektiivi juht), Ants-Johannes Martinile ja Reet Karisele – põllumajandusteaduste alal uurimuste tsükli «Tolmeldajaid ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid» eest;
7) Vello Andres Pettaile – sotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli «Poliitiliste institutsioonide mõjud poliitilisele kultuurile postkommunistlikes riikides» eest;
8) Linnart Mällile – humanitaarteaduste alal uurimuste tsükli «Ida mõtteloo humanistlikud baastekstid globaliseeruva tsivilisatsiooni kontekstis» eest.

3. Kollektiivse töö puhul makstakse kollektiivi juhile 50% preemiast, 50% jagatakse ülejäänud kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

4. Maksta riigi teaduspreemiad välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2008. aasta eelarve teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT