HALDUSÕIGUSEnergeetika

HALDUSÕIGUSMajandustegevus eri valdkondades

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Seadmete energiatõhususe seadus (lühend - SETS)

Seadmete energiatõhususe seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2010
Avaldamismärge:

Seadmete energiatõhususe seadus

Vastu võetud 19.11.2003
RT I 2003, 78, 525
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.2006RT I 2006, 43, 32622.10.2006 , osaliselt 1.01.2008
22.11.2007RT I 2007, 66, 40801.01.2008
31.01.2008RT I 2008, 8, 5925.02.2008

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1. Seaduse reguleerimisala

 (1) Käesolev seadus reguleerib energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil teatud liiki kodumasinatele, soojusseadmetele ja seadistele (edaspidi seadmed) esitatavaid energiatõhususe, energiamärgistuse ja ökodisaini nõudeid ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise aluseid ja korda.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

 (2) Energiamärgistuse nõudeid kohaldatakse järgmistele kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud seadmetele:
 1) külmikud, sügavkülmikud ja nende kombinatsioonid;
 2) pesumasinad, kuivatid ja nende kombinatsioonid;
 3) nõudepesumasinad;
 4) elektriahjud;
 5) valgustusseadmed;
 6) õhukonditsioneerid;
 7) veekuumutid ja kuumaveesalvestid.

 (3) Energiatõhususe ja ökodisaini nõudeid ning nende nõuete hindamise ja tõendamise korda kohaldatakse järgmistele seadmetele:
 1) katlad;
 2) külmikud, sügavkülmikud ja nende kombinatsioonid;
 3) luminofoorlampide liiteseadised;
 4) veesoojendid;
 5) arvutid;
 6) kontoriseadmed, sealhulgas printerid, plotterid, kopeerimis- ja paljundusmasinad, skännerid, faksid ja nende kombinatsioonid;
 7) televiisorid;
 8) ooterežiimiga seadmed;
 9) toiteplokid ja akulaadijad;
 10) siseruumide valgustusseadmed;
 11) tänavavalgustusseadmed;
 12) õhukonditsioneerid;
 13) mootorid;
 14) jahutusseadmed;
 15) pesumasinad;
 16) tolmuimejad;
 17) digitaaltelevisiooni vastuvõtu seadmed.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

 (4) Seadmete registreerimise ja tarbija nõustamise ning ülevaatuse teostamise korda kohaldatakse seadme edasimüümisel ja kasutusse andmisel:
 1) kuumaveekateldele;
 2) õhukonditsioneeridele;
 3) soojuspumpadele.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

 (5) Käesolevas seaduses nimetatud seadmete nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

 (6) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 2. Mõisted

 (1) Käesoleva seaduse tähenduses:
 1) edasimüüja on isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes oma majandus- või kutsetegevuse käigus müüb turule lastud seadme edasi, annab selle kasutusse või esitleb seda tarbijale;
 2) energiamärgistus on seadme energia ja muude ressursside tarbimist iseloomustav teave;
 3) energiatõhusus on energia ja muude ressursside tarbimise ökonoomsuse näitaja seadme sihtotstarbelise kasutamise korral;
 4) importija on isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kelle elu- või asukoht on Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja kes laseb oma majandus- või kutsetegevuse käigus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi turule kolmandast riigist pärit seadme;
 5) muud ressursid on seadme sihtotstarbelise kasutamise korral tarbitav vesi, muud ained või valmistised;
 6) seade on toode, mis vajab pärast turuleviimist või kasutuselevõttu nõuetekohaseks toimimiseks energiat, või toode energia tootmiseks, ülekandmiseks või mõõtmiseks või seadme osa, mis vajab energiat ja mis on ette nähtud seadmesse paigaldamiseks, lõpptarbija jaoks turuleviidud või kasutusele võetud üksikosa (edaspidi seadis), mille keskkonnatoimet saab eraldi kontrollida;
 7) tarbijapaigaldis on ehitist soojusega varustav või seda jahutav ehitises asuv talitluslik kogum, mis ühendab seadet torustike ja abiseadmete võrguga või millega seade, torustikud ja abiseadmete võrk ühendatakse;
 8) tarnija on seadme tootja või tema volitatud esindaja või isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes laseb seadme turule;
 9) tootja on isik, samuti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes toodab käesoleva seaduse reguleerimisalasse kuuluvaid seadmeid ja vastutab nende seadmete tootja oma nime või kaubamärgi all turulelaskmise või kasutuselevõtu või tootja enda vajadusteks kasutamisel seadme vastavuse eest energiatõhususe ja ökodisaini nõuetele. Kui tootja käesoleva punkti tähenduses või importija käesoleva lõike punkti 4 tähenduses puudub, siis loetakse tootjaks ka isikut, kes laseb turule või võtab kasutusele käesoleva seaduse reguleerimisalasse kuuluva seadme;
 10) ökodisain on keskkonnanõuete arvestamine seadme kavandamisel eesmärgiga vähendada seadme keskkonnamõju seadme kogu elutsükli jooksul;
 11) ökodisaini nõuded on seadmele või selle kavandamisele esitatavad nõuded, mille eesmärgiks on keskkonnamõju vähendamine, või kohustus anda teavet seadme keskkonnamõju kohta.

 (2) Käesolevas seaduses kasutatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 2 nimetatud mõisteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

§ 3. Tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon

 (1) Seadme tootja või tema volitatud esindaja koostab ja säilitab seadme tehnilise dokumentatsiooni ning annab välja ja säilitab vastavusdeklaratsiooni, mis võimaldab kontrollida energiamärgistuses esitatud andmete õigsust ning seadme ökodisaini ja energiatõhususe nõuetekohasust. Tehniline dokumentatsioon koostatakse käesoleva seaduse § 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud seadmetele. Vastavusdeklaratsioon antakse välja käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seadmetele.

 (2) Kui seadme tootja või tema volitatud esindaja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuet, peab seadme tehnilise dokumentatsiooni koostama ja säilitama ning vastavusdeklaratsiooni andma välja ja säilitama importija.

 (3) Nõuded seadmete tehnilisele dokumentatsioonile, täpsustatud nõuded vastavusdeklaratsioonile ja nende säilitamise ajale kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega. Täpsustavate nõuetega vastavusdeklaratsioonile võib ette näha teabe esitamist seadme energiaklassi, seadme energiatarbe, vastavuse tõendamisel osalenud isikute kohta või vastavuse tõendamise meetodi või protseduuri kohta.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

2. peatükk ENERGIAMÄRGISTUSE NÕUDED 

§ 4. Seadme energiamärgistuse ja selle avaldamise nõuded

 (1) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud seadme tarnija on kohustatud seadme varustama energiamärgistusega ja eestikeelse selgitusega energiamärgistuses esitatud näitajate kohta (edaspidi tootekirjeldus).

 (2) Energiamärgistus sisaldab seadme energiatõhusust iseloomustavaid andmeid.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

 (3) [ Kehtetu – RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

 (4) Seadmete energiamärgistuse ja tootekirjelduse nõuded kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega, milles sätestatakse:
 1) seadmete täpne määratlus;
 2) energiamärgistuses sisalduvate andmete määramise metoodikad;
 3) energiamärgistuse vorm;
 4) energiamärgistuse paigaldamise koht seadmel või pakendil;
 5) tootekirjelduses nõutav teave;
 6) seadme müügil sidevahendi kaudu nõutav teave.

 (5) Seadme tarnija peab edasimüüjad tasuta varustama energiamärgistuse ja tootekirjeldusega.

 (6) Energiamärgistuse ja tootekirjelduse õigsuse eest vastutab tarnija.

 (7) Kui seadme tarnijat ei ole võimalik kindlaks teha, tagab energiamärgistuse ja tootekirjelduse õigsuse seadme edasimüüja.

 (8) Seadme edasimüüja peab müügikohas energiamärgistuse ja tootekirjelduse ostjale tutvumiseks välja panema. Tootekirjeldus sisaldub kasutusjuhendis või selle puudumisel seadmega kaasa antavas muus dokumendis.

§ 5. Energiamärgistuse nõuetega seadme turule laskmine

  Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 nimetatud seadme võib turule lasta, kui:
 1) selle energiatõhusus on määratud käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras;
 2) seade on varustatud nõutava teabe ja energiamärgistusega.

3. peatükk ÖKODISAINI JA ENERGIATÕHUSUSE NÕUDED NING NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE JA TÕENDAMINE 
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

§ 6. Seadme ökodisaini ja energiatõhususe ning selle kohta antava teabe avaldamise nõuded

 (1) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seade peab selle sihipärasel kasutamisel toimima energiatõhusalt, selle ökodisaini nõuetele vastavus ja energiatõhusus peavad olema tõendatud, seade peab olema varustatud nõutava vastavusmärgiga ja seadmele peab olema välja antud vastavusdeklaratsioon.

 (2) Ökodisaini nõuded võivad hõlmata nõudeid:
 1) seadme talitlusele;
 2) seadme tooraine valiku, tooraine kasutamise, tootmise, pakendamise, transpordi, turustamise, paigaldamise, hooldamise ja seadme kasutamise või kasutamise järgse käitluse kavandamisele, samuti nimetatud tegevuste iseloomustamiseks või korraldamiseks;
 3) seadme või selle kavandamise, tootmise, kasutamise, paigaldamise või kasutamise järgse käitluse kohta käiva teabe andmisele.

 (3) Seadmete ökodisaini ja energiatõhususe nõuded kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega, milles sätestatakse ka seadmete täpne määratlus ning nõutav märgistus.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

§ 7. Seadme nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

 (1) Seadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise tagab seadme tootja või tema volitatud esindaja.

 (2) Kui seadme tootja või tema volitatud esindaja ei ole täitnud käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud nõuet, peab seadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise tagama importija.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

 (3) Seadmete nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise kord, vastavusmärgi paigaldamise kord ning nõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega . Seadmete nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikes vastavushindamise protseduurides võib ette näha teavitatud asutuse kaasamise kohustuse.

§ 8. Nõuetele mittevastava seadme esitlemine
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

  Seadet, mis ei vasta käesoleva peatüki nõuetele, võib esitleda messidel, näitustel, demonstratsioonidel ja teistel avalikel esitlustel tingimusel, et see on varustatud selgelt nähtava teabega, millest järeldub, et seade ei vasta sellele esitatavatele nõuetele ja et seda ei lasta turule ega võeta kasutusele enne, kui seade on nõuetega vastavusse viidud.

§ 9. Teavitatud asutus

 (1) Teavitatud asutus on tunnustatud asutus, kes teeb seadmete energiatõhususe ja ökodisaini nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

 (2) Isikule teavitatud asutusena tegutsemise õiguse andmisel, selle õiguse kehtetuks tunnistamisel või peatamisel, samuti isiku teavitatud asutusena tegutsemisel ja tema üle riikliku järelevalve teostamisel kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

 (3) Õigus tegutseda teavitatud asutusena antakse kuni viieks aastaks.

 (4) Isik, kes taotleb õigust tegutseda teavitatud asutusena või tegutseb teavitatud asutusena, peab:
 1) vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse § 263 lõikes 1 sätestatule;
 2) olema akrediteeritud käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seadmete nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vastavalt toote nõuetele vastavuse tõendamise seadusele;
 3) omama kogu oma teavitatud asutusena tegutsemise aja jooksul kehtivat vastutuskindlustust.

 (5) Teavitatud asutusena tegutsemisest kolmandale isikule tekkida võiva kahju hüvitamise tagamiseks peab teavitatud asutus sõlmima vastutuskindlustuslepingu kindlustussumma ulatuses, mis on vähemalt 500 000 krooni.

§ 10. Energiatõhususe ja ökodisaini nõuetele vastava seadme turule laskmine ja kasutusele võtmine

  Käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seadme võib turule lasta ja kasutusele võtta, kui:
 1) see vastab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
 2) selle nõuetele vastavus on käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras tõendatud ning seade on varustatud nõutava teabe, märgistuse ja vastavusdeklaratsiooniga;
 3) seadmele on paigaldatud vastavusmärk, kui see on nõutav.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

4. peatükk SEADMETE REGISTREERIMINE JA ÜLEVAATUS NING NÕUSTAMINE SEADMETE VALIKUL 
[RT I 2006, 43, 326 - jõust. 01.01.2008]

§ 11. Seadmete registreerimine ning nende energiatõhusa talitluse tagamine

 (1) Seadme edasimüüja peab turule lastud seadme:
 1) edasimüümisel ja kasutusse andmisel nõustama tarbijat seadmete valikul ja tarbijapaigaldise ümberehitusel ning tarbija soovi korral andma teavet tarbijapaigaldise ülevaatuse korraldamise kohta. Tarbijapaigaldise ülevaatus on mõõtmistel, vaatlusel ja tarbijapaigaldise või selle osade dokumentatsioonil põhinev tarbijapaigaldise seisukorra analüüs;
 2) edasimüümisel tarbijale registreerima ostja, paigalduskoha ja seadme andmed ning edastama need Tehnilise Järelevalve Ametile. Tehnilise Järelevalve Amet kannab seadmete edasimüüjatelt saadud andmed ehitisregistrisse. Registreeritavate seadmete täpse määratluse ja andmete loetelu, nõuded andmete edastamisele ning andmete ehitisregistrisse kandmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

 (2) Tarbijapaigaldise ülevaatuse käigus antakse hinnang seadme energiatõhususele ja võimsuse sobivusele lähtuvalt hoone kütte- või jahutusvajadusest. Ülevaatuse aruandes antakse ülevaade võimalikest valikutest tarbijapaigaldise või seadme energiatõhusa talitluse tagamiseks või soovitusi seadmete asendamiseks, näidates alternatiivsed võimalused.

 (3) Tarbijapaigaldise ülevaatuse teostaja kutsekvalifikatsioon peab vastama vähemalt III tasemele kutseseaduse järgi. Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada täpsustatud nõuded tarbijapaigaldise ülevaatuse teostaja kutsekvalifikatsioonile.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

 (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada nõuded tarbijapaigaldise ülevaatusele ning ülevaatuste teostamise sagedusele. Tarbijapaigaldise ülevaatuse nõuetes võib ette näha nõudeid mõõtmistele, vaatlustele ja tarbijapaigaldise või selle osade dokumentatsiooni analüüsil põhinevale tarbijapaigaldise seisukorra hindamisele ning aruandlusele ülevaatuse tulemustest.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

5. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 12. Riikliku järelevalve teostaja

  Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi amet).
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

§ 13. Riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku õigused ja kohustused

 (1) Riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
 1) kontrollida käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmist takistamatult ja ette teatamata;
 2) saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda järelevalve teostamiseks vajalike dokumentide või nende koopiatega ning teha neist ärakirju, tagades seejuures talle teatavaks saanud äri- ja tehnikaalase teabe konfidentsiaalsuse, kui seadusega ei ole ette nähtud selle avaldamist;
 3) siseneda järelevalve teostamise eesmärgil seadme valmistamis-, paigaldamis-, kasutamis-, remondi-, ehitus-, hooldus-, ladustamis- ja müügikohta, samuti teavitatud asutuse ruumidesse;
 4) keelata käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele mittevastava seadme turule laskmine või kasutuselevõtmine ning nõuda nõuetele mittevastava seadme turult eemaldamist või kasutamise lõpetamist;
 5) teha ettekirjutusi.

 (2) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud oma ülesannete täitmisel esitama ametitõendi.

§ 14. Ettekirjutus

 (1) Käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks, edasiste rikkumiste ärahoidmiseks ja rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks teeb riiklikku järelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse, milles:
 1) juhib tähelepanu õigusrikkumisele ja esitab nõude selle lõpetamiseks;
 2) esitab vajaduse korral nõude õigusrikkumisega seotud tegevuse osaliseks või täielikuks peatamiseks või
 3) kohustab tegema edasise tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riiklikku järelevalvet teostav ametiisik rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.

§ 141. Riikliku järelevalve teostaja kohustus teavitada Euroopa Komisjoni

  Riikliku järelevalve teostaja peab teavitama Euroopa Komisjoni turujärelevalve tulemustest eelkõige juhul, kui on tehtud ettekirjutus seadme turule laskmise või kasutuselevõtu keelamiseks. Teavitamisel tuleb nimetada seadme turule laskmise või kasutuselevõtu keelamise põhjused.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

§ 15. Ettekirjutuse ja toimingu vaidlustamine

 (1) Kui isik ei nõustu riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku ettekirjutuse või muu toiminguga, on tal õigus esitada ameti peadirektorile vaie kümne tööpäeva jooksul ettekirjutusest või muust toimingust teadasaamise päevast arvates.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

 (2) Vaiet ei saa esitada ameti peadirektori haldusakti või toimingu peale.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

 (3) Vaide esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist.

 (4) Ameti peadirektor vaatab vaide läbi ja teeb otsuse 14 tööpäeva jooksul vaide esitamise päevast arvates. Vaide läbivaatamisest ei saa osa võtta ametiisik, kelle ettekirjutuse või toimingu peale vaie on esitatud.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

 (5) Vaideotsus tehakse vaide esitajale teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 16. Nõuetele vastavuse kontrollimine

 (1) Ameti pädeval ametiisikul on riikliku järelevalve käigus õigus:
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]
 1) võtta õiglase tasu eest seadme edasimüüjalt või tarnijalt vajalik kogus seadmeid katseeksemplarideks, et kontrollida seadme, selle energiamärgistuse, tootekirjelduse või muu esitatud teabe vastavust käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
 2) kontrollida seadme, selle energiamärgistuse, tootekirjelduse või muu esitatud teabe vastavust käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]
 3) tellida põhjendatud juhtudel hindamisteenust seadme nõuetele vastavuse hindamiseks või selle energiamärgistuse, tootekirjelduse või muu esitatud teabe õigsuse kontrollimiseks.

 (2) Kui tuvastatakse, et seade, selle energiamärgistus, tootekirjeldus või muu esitatud teave ei vasta käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, peab seadme edasimüüja, tarnija või omanik tagastama käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud tasu ja hüvitama ametile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud teenuse dokumentaalselt tõendatud kulud.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

6. peatükk VASTUTUS 

§ 17. Seadme energiamärgistuse ja tootekirjelduse nõuete rikkumine

 (1) Seadme tarnija või edasimüüja poolt seadme energiamärgistuse või tootekirjeldusega varustamata jätmise või tehnilise dokumentatsiooni koostamata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 krooni.

§ 18. Energiamärgistuse ja tootekirjelduse välja panemata jätmine

 (1) Seadme edasimüüja või tarnija poolt seadme müügikohas energiamärgistuse või tootekirjelduse välja panemata jätmise või ettenähtud korras kättesaadavaks tegemata jätmise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 krooni.

§ 19. Nõuetele mittevastava seadme turule laskmine

 (1) Seadme turule laskmise nõuete rikkumise eest või kasutusele võtmise nõuete eiramise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.

§ 20. Registreerimiseks vajaliku teabe andmata jätmine

 (1) Seadme edasimüüja poolt käesoleva seaduse § 11 lõike 1 punktis 2 nimetatud registreerimiseks vajaliku teabe andmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 10 000 krooni.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

§ 21. Menetlus

 (1) Käesoleva seaduse §-des 17–20 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

 (2) Käesoleva seaduse §-des 17–20 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Amet.
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22. Rakendussätted

 (1) Seadmete energiatõhususe seadus tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Käesoleva seaduse nõuded ei laiene seadmetele, mille tootmine lõpetati enne 2001. aasta 1. juulit, ning kasutatud seadmetele.

 (3) Käesolevas seaduses energiatõhususe ja ökodisaini nõuete kohta sätestatut rakendatakse nende käesoleva seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud seadmete suhtes, millele on Euroopa Liidus vastavad nõuded rakendatud.
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

§ 23. Seaduse jõustumine

 (1) Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. jaanuaril.

 (2) Käesoleva seaduse järgmiste sätete 2006. aasta 27. septembril vastuvõetud redaktsioonid jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril:
 1) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 4;
 2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 6;
 3) 4. peatüki pealkiri;
 4) paragrahv 11.
[RT I 2006, 43, 326 - jõust. 22.10.2006]


1Nõukogu direktiiv 92/75/EMÜ kodumasinate energia ja muude ressursside tarbimise näitamise kohta märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (EÜT L 297, 13.10.1992, lk 16–19); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/91/EÜ ehitiste energiatõhususe kohta (EÜT L 1, 4.01.2003, lk 65–71); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ (ELT L 191, 22.07.2005, lk 29–58).
[RT I 2008, 8, 59 - jõust. 25.02.2008]

/otsingu_soovitused.json